MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 aprilie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

87. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

388. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 230 din 9 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

Decizia nr. 238 din 9 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.526. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Precizărilor privind solutionarea unor situatii specifice la încadrarea si miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2006–2007

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

258. – Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.317. – Decizie privind autorizarea Societătii Comerciale “Orizont Broker de Asigurare– Reasigurare“ – S.A. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

114.319. – Decizie privind autorizarea Societătii Comerciale “Verbita – Broker de Asigurare“ – S.R.L. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

114.321. – Decizie privind autorizarea Societătii Comerciale “V.P. Investments – Insurance Broker“ – S.R.L. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

114.323. – Decizie privind autorizarea Societătii Comerciale “Exa Broker de Asigurare“ – S.R.L. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calitătii educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, literele b), d) si f) vor avea următorul cuprins:

“b) organizatia furnizoare de educatie este o institutie de învătământ. Pot fi organizatii furnizoare de educatie si alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăsoară activităti de învătământ pe bază de programe legal autorizate, de formare initială si continuă;

............................................................................................

d) beneficiarii directi ai educatiei sunt prescolarii, elevii si studentii, precum si persoanele adulte cuprinse într-o formă de educatie;

............................................................................................

f) cadrul national al calificărilor cuprinde în mod progresiv si corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învătare. Cadrul national al calificărilor este corelat cu cel european corespunzător.“

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite asteptările beneficiarilor, precum si standardele de calitate.

(2) Evaluarea calitătii educatiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizatie furnizoare de educatie si programele acesteia îndeplinesc standardele si standardele de referintă. Atunci când evaluarea calitătii este efectuată de însăsi organizatia furnizoare de educatie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calitătii este efectuată de o agentie natională sau internatională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calitătii educatiei este realizată printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitătii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizatia furnizoare de educatie îndeplineste standardele de calitate. Asigurarea calitătii exprimă capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi programe de educatie în conformitate cu standardele anuntate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătătirea continuă a calitătii educatiei.

(4) Controlul calitătii educatiei în unitătile de învătământ prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal presupune activităti si tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspectie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătătirea calitătii educatiei presupune evaluare, analiză si actiune corectivă continuă din partea organizatiei furnizoare de educatie, bazată pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referintă.“

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitătii prin care se certifică respectarea standardelor pentru functionarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studii.“

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Calitatea educatiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizatie furnizoare de educatie, precum si pentru angajatii acesteia.

(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finantare din surse publice a educatiei. În cadrul învătământului superior, evaluarea comparativă interinstitutională a programelor de studii universitare are drept consecintă finantarea diferentiată, în functie de calitatea diferită a programului oferit.

(3) Furnizorii de educatie trebuie să functioneze astfel încât prin calitatea activitătii lor să satisfacă încrederea publică, iar învătământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calitătii educatiei din România sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel international.“

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Asigurarea calitătii educatiei este centrată preponderent pe rezultate.

(2) Rezultatele sunt exprimate în cunostinte, competente, valori si atitudini, care se obtin prin parcurgerea si finalizarea unui nivel de învătământ sau program de studii.“

7. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Metodologia asigurării calitătii în educatie cuprinde următoarele componente:“.

8. La articolul 8, litera e) a alineatului (2) se abrogă.

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) La nivelul fiecărei organizatii furnizoare de educatie din România se înfiintează Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii.

(2) Organizatia furnizoare de educatie elaborează si adoptă strategia si regulamentul de functionare ale comisiei.

(3) Conducătorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(4) Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii în unitătile din învătământul preuniversitar cuprinde:

a) 1–3 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de consiliul profesoral;

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

c) un reprezentant al părintilor, în cazul învătământului prescolar, primar, gimnazial sau liceal;

d) un reprezentant al elevilor, în cazul învătământului profesional, liceal si postliceal;

e) un reprezentant al consiliului local;

f) un reprezentant al minoritătilor nationale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentantii părintilor sau ai elevilor.

(5) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii în cadrul institutiilor de învătământ superior cuprinde:

a) 1–3 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de senat;

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

c) un reprezentant al studentilor, desemnat de organizatia studentească.

(6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.

(7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minoritătilor din rândul cadrelor didactice sau al studentilor.

(8) Pentru orice organizatie furnizoare de educatie, alta decât o institutie de învătământ, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii cuprinde următoarele categorii:

a) 1–3 reprezentanti ai furnizorului;

b) 1–3 reprezentanti ai beneficiarilor directi;

c) 1–3 reprezentanti ai angajatorilor.

(9) Membrii comisiei nu pot îndeplini functii de conducere în institutia de învătământ sau în organizatia respectivă, cu exceptia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia.“

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Atributiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii sunt:

a) coordonează aplicarea procedurilor si activitătilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevăzute la art. 10;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educatiei în organizatia respectivă. Raportul este adus la cunostintă tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare;

c) formulează propuneri de îmbunătătire a calitătii educatiei.“

11. La articolul 13, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) evaluarea comparativă interinstitutională a aceluiasi tip de program de studiu oferit de diferite organizatii furnizoare de educatie.“

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Pentru evaluarea externă a calitătii educatiei se înfiintează, prin prezenta ordonantă de urgentă, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, denumită în continuare ARACIS, si

Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

(2) Evaluarea externă poate fi efectuată si de alte agentii de evaluare a calitătii autohtone sau internationale, pe bază de contract între Ministerul Educatiei si Cercetării si evaluatori externi sau între institutiile/unitătile de învătământ universitare/preuniversitare si evaluatori externi.“

13. La articolul 15, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“b) Departamentul de evaluare externă a calitătii.“

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) ARACIS este o institutie publică autonomă, de interes national, cu personalitate juridică si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.“

15. La articolul 17, literele e), f), h), i) si m) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“e) încheie, cu institutii de învătământ din tară si din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calitătii programelor si furnizorilor de programe de educatie specifice învătământului superior, precum si pentru evaluarea interinstitutională a programelor similare;

f) efectuează evaluarea calitătii unor programe si institutii de învătământ superior, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării. Conditiile privind realizarea activitătii de evaluare se stabilesc prin contract;

............................................................................................

h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare si asigurare a calitătii;

i) elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calitătii învătământului superior din România;

............................................................................................

m) elaborează, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calitătii propriei activităti, în vederea pregătirii evaluării externe de către agentii similare din alte tări.“

16. La articolul 18, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) să folosească colaboratori externi, din tară sau din străinătate, angajati pe bază de contract, experti în domeniul de activitate al ARACIS, remunerati conform legii;

............................................................................................

c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori;“.

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri cu functii didactice de predare în învătământul superior.

(2) La înfiintarea ARACIS, membrii consiliului interimar sunt stabiliti după cum urmează:

a) 5 membri numiti de Senatul României;

b) 5 membri numiti de Consiliul National al Rectorilor;

c) 5 membri numiti de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării, dintre care un reprezentant al minoritătilor nationale din universitătile care au specializări acreditate în limbile minoritătilor.

(3) La desemnarea membrilor consiliului interimar, autoritătile prevăzute la alin. (2) se vor consulta pentru a se asigura reprezentarea specializărilor.

(4) Consiliul interimar este condus de un presedinte si de 2 vicepresedinti. Presedintele si vicepresedintii se aleg prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului interimar.

(5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, consiliul interimar:

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referintă si lista indicatorilor de performantă;

b) scoate la concurs posturi din organigrama ARACIS;

c) constituie propriul registru de evaluatori pentru activitătile de acreditare si de evaluare a calitătii în învătământul superior;

d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, avizată de Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru ocuparea a 10 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani si îsi alege presedintele si vicepresedintele;

e) stabileste prin regulament metodologia de selectare a celorlalti 5 membri ai consiliului, care rămân pentru legislatura următoare.

(6) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o functie de demnitate publică sau functia de rector.

(7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de două mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani.

(8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se înnoieste prin scoaterea la concurs a 10 posturi, în conditiile stabilite la alin. (5) lit. d), si îsi alege presedintele si vicepresedintele.

(9) La lucrările consiliului interimar participă, cu statut de observator, 2 reprezentanti ai asociatiilor studentesti.“

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, personalul tehnic si baza de date ale Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică. Atributiile Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) ARACIS se finantează din venituri proprii si din fonduri bugetare.

(2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:

a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calitătii, încheiate inclusiv cu Ministerul Educatiei si Cercetării;

b) tarife de autorizare si acreditare a institutiilor de învătământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS si aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) tarife de evaluare externă a calitătii, stabilite de ARACIS si aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) fonduri externe nerambursabile, obtinute prin participarea la programe internationale, donatii, sponsorizări, alte surse legal constituite.“

20. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior.“

21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Institutiile românesti de învătământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calitătii fie de la ARACIS, fie de la o altă agentie, natională sau internatională, înscrisă în registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior.

(2) Dacă ARACIS este radiată din registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii, aceasta îsi încetează de drept activitatea.

(3) În conditiile alin. (2), conform prezentei ordonante de urgentă, se trece la înfiintarea unei noi agentii pentru asigurarea calitătii în învătământul superior.“

22. La articolul 24, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) ARACIP este institutie publică, de interes national, în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu personalitate juridică si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Sediul, structura organizatorică si regulamentul de functionare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.“

23. La articolul 24, literele a), b), d), e), f), h) si n) ale alineatului (3) vor avea următorul cuprins:

“a) elaborează, actualizează periodic si propune ministrului educatiei si cercetării standardele, standardele de referintă si indicatorii de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) elaborează si propune ministrului educatiei si cercetării metodologia de evaluare institutională si de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

............................................................................................

d) propune Ministerului Educatiei si Cercetării înfiintarea si acreditarea institutiilor de învătământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învătământ, program de studii si calificare profesională, după caz. Înfiintarea si acreditarea se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei si cercetării, evaluarea calitătii educatiei din învătământul preuniversitar;

f) propune ministrului educatiei si cercetării acreditarea organizatiilor care oferă programe de formare profesională;

............................................................................................

h) efectuează, cel putin o dată la 3 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;

............................................................................................

n) elaborează recomandări de îmbunătătire a calitătii învătământului preuniversitar;“.

24. La articolul 24, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(4) În îndeplinirea atributiilor sale, ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, din tară sau din străinătate, angajati pe bază de contract, experti în domeniul de activitate al agentiei, înscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare.

(5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experti si personal administrativ, angajati prin concurs.

Aparatul propriu, format din experti, va avea în componentă si un reprezentant al învătământului în limbile minoritătilor nationale.“

25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, personalul si baza de date ale Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar. Functiile Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

26. La articolul 27, literele b) si d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare si evaluare periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

............................................................................................

d) donatii, sponsorizări, alte surse legal constituite.“

27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – ARACIS si ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile si strategiile aplicate în domeniul evaluării si asigurării calitătii în educatie.“

28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art.29. – (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare si acreditare, în conditiile legii.

(2) În învătământul preuniversitar evaluarea si acreditarea se fac la nivelul structurilor institutionale pentru fiecare nivel de învătământ, fiecare tip de program de studii si de calificare profesională, după caz.

(3) În învătământul superior evaluarea si acreditarea se fac la nivelul structurilor institutionale pentru fiecare program din ciclul de licentă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat si doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării.

(4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive:

a) autorizarea de functionare provizorie, care acordă dreptul de a desfăsura procesul de învătământ si de a organiza, după caz, admiterea la studii;

b) acreditarea, care acordă, alături de drepturile prevăzute la lit. a), si dreptul de a emite diplome, certificate si alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetării si de a organiza, după caz, examen de absolvire, licentă, masterat, doctorat.

(5) Evaluarea externă în vederea acreditării se declansează la cererea furnizorului de educatie care îsi propune să ofere unul sau mai multe programe de educatie initială sau continuă si se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile si criteriile prevăzute la art. 10.

(6) Standardele nationale specifice fiecărei etape de acreditare, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externă, esalonarea în timp a procesului de acreditare, precum si tarifele percepute în vederea autorizării si acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agentiilor de asigurare a calitătii si a Ministerului Educatiei si Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.“

29. La articolul 30, literele a), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“a) furnizorul de educatie elaborează un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învătământ, tip de program de studiu si de calificare;

............................................................................................

e) pentru furnizorii de educatie de nivel preuniversitar, autorizatia de functionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

f) pentru furnizorii de educatie de învătământ superior, autorizatia de functionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIS si al Ministerului Educatiei si Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.“

30. La articolul 31, literele a), c), f) si g) vor avea următorul cuprins:

“a) furnizorul de educatie autorizat să functioneze provizoriu elaborează un raport de evaluare internă, folosind ca termeni de referintă standardele specifice etapei de acreditare;

............................................................................................

c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicării autorizatiei de functionare provizorie;

............................................................................................

f) pentru furnizorii de educatie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acordă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pe baza avizului ARACIP;

g) pentru furnizorii de educatie de învătământ superior, acreditarea institutiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la initiativa Ministerului Educatiei si Cercetării, pe baza avizului ARACIS.“

31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – (1) Furnizorul de educatie care a fost autorizat să functioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic si de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, si de a participa la programe nationale si internationale, în conditiile legii.

(2) Furnizorul de educatie acreditat este parte a sistemului national de educatie, cu toate drepturile si obligatiile conferite de lege.“

32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art.33. – (1) După obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, furnizorul de educatie implementează mecanismul de asigurare internă a calitătii si întocmeste rapoarte de evaluare internă a calitătii educatiei, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz.

(2) După obtinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calitătii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agentiei sau din propria initiativă a furnizorului de educatie, atunci când solicită o nouă evaluare externă.

(3) Furnizorul de educatie si programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agentie autohtonă ori internatională, pe bază de contract.“

33. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – (1) În conditiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educatiei si Cercetării, care avertizează furnizorul de educatie si acordă un termen de un an pentru aducerea activitătii educationale la nivelul standardelor nationale în vigoare.

(2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educatie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă.

(3) Dacă si noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetării dispune:

a) încetarea scolarizării în cadrul programului respectiv de studii, începând cu anul I;

b) obligarea furnizorului de educatie să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calitătii educatiei pentru anii de studii pentru care continuă activitatea.

(4) Furnizorul de educatie este obligat să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe.

(5) Dacă si acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetării elaborează si promovează, după caz, prin ordin, hotărâre a Guvernului sau lege, decizia prin care încetează definitiv scolarizarea în cadrul respectivului program si se reglementează situatia bazei materiale si a studentilor sau elevilor.“

34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – (1) Pot desfăsura activităti de învătământ superior si pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai institutiile de învătământ superior autorizate să functioneze provizoriu ori acreditate.

(2) Desfăsurarea activitătilor de învătământ preuniversitar si universitar, precum si eliberarea actelor de studii în alte conditii decât cele prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă atrag răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de Ministerul Educatiei si Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică lezată în drepturile sale prin functionarea institutiei în cauză.“

35. La articolul 36, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.36. – (1) Organizatiile furnizoare de educatie experimentează mecanismele de evaluare internă a calitătii, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, începând cu semestrul al doilea al anului scolar, respectiv universitar, 2005–2006.

............................................................................................

(3) Începând cu anul scolar, respectiv universitar, 2006–2007, se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare internă si externă în vederea asigurării calitătii conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la nivel national, tinându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare.“

36. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art.37. – (1) În cazul institutiilor de învătământ preuniversitar si universitar care se află în proces de autorizare de functionare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea învătământului preuniversitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academică, respectiv Comisia Natională de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Organizatiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de functionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP.“

38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art.40. – Toate institutiile si unitătile de învătământ care functionează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă îsi păstrează statutul si se supun prevederilor acestei ordonante de urgentă.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 87.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 388.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 230

din 9 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicată de Radu Veliscu în Dosarul nr. 2.948/2005 al Judecătoriei Pitesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.948/2005, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicată de Radu Veliscu într-o cauză având ca obiect obligarea Societătii Comerciale “Distrigaz“ – S.A. la respectarea dreptului său de proprietate si ridicarea conductei de gaze ce îi traversează suprateran proprietatea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate prevăd un drept de servitute legală de trecere, gratuită, ceea ce echivalează practic cu o nationalizare, încălcându-se astfel art. 44 din Constitutie care garantează dreptul de proprietate privată, precum si posibilitatea exproprierii pentru lucrări de interes general cu plata unei despăgubiri juste. Textele de lege criticate încalcă, de asemenea, si dispozitiile art. 616–619 din Codul civil, care prevăd plata unei despăgubiri pentru proprietarul fondului aservit, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul oricărei persoane la o judecată echitabilă. Se mai arată că, în cauză, neconstitutionalitatea prevederilor ce fac obiectul exceptiei constă în “trecerea supraterană a conductei de gaze pe terenul proprietate privată, aspect care nu este prevăzut de Constitutie ca făcând parte din limitările dreptului de proprietate“, precum si din inexistenta unor dispozitii ale legii “cu privire la despăgubiri juste pentru lipsa de folosintă a terenului“.

Judecătoria Pitesti apreciază că art. 86, 88 si 89 din Legea nr. 351/2004 sunt constitutionale, iar din art. 90 al legii, numai alin. (2) teza întâi este neconstitutional, întrucât exercitarea servitutii instituite de art. 86 se realizează cu titlu gratuit, ceea ce încalcă art. 44 alin. (5) din Constitutie, care prevede obligatia despăgubirii proprietarului pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii. De asemenea, consideră că art. 90 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 351/2004 contravine si art. 135 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia economia României este economie de piată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în esentă, invocând deciziile Curtii Constitutionale nr. 200/2005 si nr. 72/2004, arată că exercitarea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra terenurilor afectate de capacităti din domeniul gazelor naturale este determinată de un interes general si, ca atare, legiuitorul este pe deplin competent să stabilească limitele dreptului de proprietate, în concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 si 136. Mai arată că, de altfel, persoana care a suferit un prejudiciu în urma operatiunilor de realizare si retehnologizare a capacitătilor din domeniul gazelor naturale ce se execută pe terenuri proprietate privată poate să solicite repararea pagubelor produse, potrivit dispozitiilor dreptului comun.

Avocatul Poporului consideră că art. 86, 88, 89 si 90 din Legea nr. 351/2004 sunt constitutionale. În acest sens, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, arată că exercitarea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra terenurilor afectate de capacităti din domeniul gazelor naturale este determinată de un interes general si, ca atare, legiuitorul este competent să stabilească limitele dreptului de proprietate în concordantă cu dispozitiile constitutionale. În argumentarea constitutionalitătii textelor criticate, mai arată că nimic nu împiedică persoana care a suferit un prejudiciu în urma operatiunilor de realizare si retehnologizare a capacitătilor din domeniul gazelor naturale care se execută pe terenurile proprietate privată să poată să solicite statului sau societătilor comerciale specializate repararea pagubelor produse, potrivit dispozitiilor dreptului comun.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, care prevăd:

– Art. 86: “Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitătilor desfăsurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacitătilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în conditiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de întretinere a capacitătilor respective, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacitătii;

b) dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafată sau aeriană pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitătii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d) dreptul de a obtine restrângerea sau încetarea unor activităti care ar putea pune în pericol persoane si bunuri; e) dreptul de acces la utilitătile publice.“;

– Art. 88: “Dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii se întinde pe toată durata de functionare a capacitătii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionării normale a capacitătii. În exercitarea acestui drept concesionarul poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru întretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătii;

b) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, plantatii sau alte amenajări existente si să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura si pe durata strict necesară, în vederea executării operatiunilor de întretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionării normale a capacitătii.“;

– Art. 89: “Servitutea legală de trecere subterană, de suprafată sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stâlpi si de alte echipamente aferente capacitătii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, întretinere, reparatii, revizii, modificări si exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.“;

– Art. 90: “(1) Drepturile de uz si de servitute legală, prevăzute la art. 86, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal si se exercită pe toată durata de viată a capacitătii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităti în functiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de interventie în caz de avarie.

(2) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora. Dacă, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile legii.“

În opinia autorului, dispozitiile de lege mentionate încalcă: art. 44 din Constitutie, referitor la “Dreptul de  proprietate privată“; art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind “Dreptul la un proces echitabil“; art. 616–619 din Codul civil, “Despre dreptul de trecere“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În legătură cu instituirea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra terenurilor afectate de capacităti care au ca obiect utilităti publice, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 72 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004, si Decizia nr. 200 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 12 mai 2005. În esentă, prin aceste decizii s-a retinut că, potrivit dispozitiilor constitutionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate, legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor acestui drept în acceptiunea conferită de Constitutie, astfel încât să nu contravină intereselor generale sau intereselor particulare ale altor subiecte de drept, îinstituind astfel limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat“. Cele statuate prin aceste decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, în care nu au fost formulate critici de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

În legătură cu invocarea încălcării art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, constând în aceea că autorul exceptiei nu beneficiază de un proces echitabil, “în conditiile în care, în calitate de proprietar al terenului traversat de o conductă de gaze, nu poate negocia cu pârâta, despăgubirile suferite prin lipsa de folosintă a terenului si cheltuielile aferente impozitului plătit timp de 13 ani pe acest teren“, Curtea constată că această sustinere nu poate fi retinută.

Aceasta deoarece în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 73 din 4 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, s-a statuat că “în sensul practicii instantei europene conceptul de «proces echitabil» nu implică în mod necesar existenta mai multor grade de jurisdictie, a unor căi de atac al hotărârilor judecătoresti, nici, pe cale de consecintă, posibilitatea exercitării acestor căi de atac – inclusiv a celor extraordinare – de către toate părtile din proces.“ Asadar, cele sustinute de autorul exceptiei în ceea ce priveste încălcarea art. 6 din Conventie nu se regăsesc în conceptul de “proces echitabil.“

În sfârsit, cu privire la invocarea încălcării prevederilor art. 616–619 din Codul civil, Curtea constată că, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, sunt neconstitutionale prevederile legilor, tratatelor internationale, regulamentelor Parlamentului si ordonantelor Guvernului “[...] care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei“.

Asadar, eventualele necorelări existente între prevederile legislatiei în vigoare nu sunt în competenta Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicată de Radu Veliscu în Dosarul nr. 2.948/2005 al Judecătoriei Pitesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 238

din 9 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1–30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Metes, judetul Alba, în Dosarul nr. 6.501/2005 al Tribunalului Alba – Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, arătând că, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167/2005, aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 a fost suspendată până la data de 31 martie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 6.501/2005, Tribunalul Alba – Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1–30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Metes, judetul Alba.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (2) si ale art. 120 alin. (1) din Constitutie, deoarece obligă unitătile administrativ-teritoriale la vânzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, aflate în proprietatea privată a acestor autorităti.

Tribunalul Alba – Sectia comercială si contencios administrativ propune respingerea exceptiei, arătând că legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate în acceptiunea principială conferită de Constitutie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este inadmisibilă, întrucât aplicarea ordonantei criticate a fost suspendată până la data de 31 martie 2006, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Exceptia are ca obiect art. 1–30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005.

Curtea observă că această ordonantă cuprinde în totalitate un număr de 30 de articole. Asadar Curtea va exercita controlul de constitutionalitate asupra acestei ordonante în integralitatea ei.

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 44 alin. (2) – garantarea si ocrotirea proprietătii private, si ale art. 121 alin. (1) – autorităti comunale si orăsenesti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că prin articolul unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, a fost suspendată până la data de 31 martie 2006. Având în vedere că această suspendare este limitată si priveste aplicarea ordonantei criticate care a produs efecte, până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005, Curtea urmează să se pronunte pe fond asupra constitutionalitătii ei.

Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 are ca scop finalizarea procesului de reformă a asistentei medicale ambulatorii, ca o conditie esentială în alocarea eficientă a resurselor si reducerea costurilor asistentei medicale acordate în spital, precum si reducerea deficitului bugetar al sistemului sanitar. În acest sens, această ordonantă stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a acestei ordonante, functionau unităti medicale înfiintate si organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.

Autorul exceptiei consideră că această ordonantă este neconstitutională, întrucât obligă autoritătile administratiei publice locale la vânzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ce sunt în proprietatea privată a acestor autorităti. În spetă, prefectul judetului Alba a solicitat pe calea unei actiuni în contencios administrativ anularea unei hotărâri a Consiliului Local al comunei Metes, prin care a fost respinsă lista cu spatiile cu destinatia de cabinete medicale ce urmau a fi vândute potrivit ordonantei criticate, acest consiliu optând pentru concesionarea lor.

Examinând prevederile ordonantei criticate, Curtea retine că, potrivit art. 4 din această ordonantă, consiliile judetene sau cele locale aprobă prin hotărâre lista spatiilor cu destinatia de cabinete medicale sau în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, aflate în proprietatea acestora ori în proprietatea privată a statului, si care se află în administrarea lor. Asadar, stabilirea listei cu spatiile ce urmează a fi vândute este de competenta acestor autorităti, astfel că nu se poate sustine că prevederile ordonantei criticate ar contraveni dispozitiilor constitutionale privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată si nici celor privind autonomia autoritătilor administratiei publice locale. De altfel, art. 3 alin. (3) al acestei ordonante prevede că spatiile cu destinatia de cabinete medicale ce au fost deja concesionate, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, si pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumpărare, pot fi folosite în continuare de acestia, până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de concesionare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Metes, judetul Alba, în Dosarul nr. 6.501/2005 al Tribunalului Alba– Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind solutionarea unor situatii specifice la încadrarea si miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2006–2007

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.441/2005, ale Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2006/2007, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.442/2005, ale Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.707/2005, precum si ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.718/2005 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru ciclul superior al liceului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Precizările privind solutionarea unor situatii specifice la încadrarea si miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2006– 2007, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 30 martie 2006.

Nr. 3.526.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind solutionarea unor situatii specifice la încadrarea si miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2006–2007

 

1. a) Norma didactică de predare a personalului didactic din unitătile de învătământ cuprinde ore prevăzute în planul de învătământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licentă, de absolvire sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice în învătământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.707/2005, denumit în continuare Centralizator.

b) Pentru cadrele didactice titulare a căror specializare nu este în concordantă cu Centralizatorul sau nu se regăseste în Centralizator, norma didactică de predare va cuprinde ore prevăzute în planul de învătământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licentă, de absolvire sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si ore la disciplinele în concordantă cu actul de numire/transfer pe post/catedră.

2. a) Pentru anul scolar 2006–2007, cadrele didactice titulare care au înscrisă pe diploma de licentă specializarea Filosofie, aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, pot avea în catedră si ore de Sociologie, Psihologie, Economie, cu conditia să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline.

b) Disciplina Educatie antreprenorială poate fi predată de absolventii având una dintre specializările prevăzute în Centralizator la aria curriculară “Om si societate“, disciplinele Economie si Educatie antreprenorială. În anul scolar 2006–2007 orele de la disciplina Educatie antreprenorială pot face parte si din norma cadrelor didactice care au înscrisă pe diploma de licentă specializarea Filosofie, în concordantă cu Centralizatorul.

De aceste situatii se va tine seama cu precădere la încadrarea cadrelor didactice titulare care au înscrisă pe diploma de licentă specializarea Filosofie.

3. Disciplina Stiinte în învătământul liceal poate fi predată de absolventi ai învătământului superior de lungă durată care au înscrisă pe diploma de absolvire/licentă una dintre specializările: Fizică, Chimie sau Biologie, în concordantă cu Centralizatorul. În anul scolar 2006–2007 orele de la disciplina Stiinte vor fi incluse cu precădere în norma didactică a cadrelor didactice titulare cu aceste specializări.

4. a) În anul scolar 2006–2007 personalul didactic titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament din liceele vocationale si din unitătile cu învătământ integrat si suplimentar de artă poate rămâne încadrat ca personal didactic titular, în conformitate cu actul de numire/transfer pe post/catedră, în aceeasi unitate de învătământ, având un drept câstigat, sau poate rămâne încadrat ca personal didactic titular, în aceeasi unitate, pe un post/catedră de profesor de muzică instrumentală.

b) Personalul mentionat la lit. a) beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

5. Sedinta publică pentru efectuarea pretransferărilor si transferărilor prin restrângere de activitate, sesiunea 2006, se desfăsoară în perioada 25–27 aprilie 2006, iar înregistrarea contestatiilor si rezolvarea acestora de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, în perioada 27–29 aprilie 2006.

6. Concursul national pentru ocuparea posturilor de educatoare/învătători/institutori din unitătile de învătământ, precum si pentru clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor nationale se desfăsoară în zilele de 17 si 18 iulie 2006, astfel: limba si literatura română, în ziua de 17 iulie 2006, începând cu ora 10,00, si limba si literatura maternă, în ziua de 18 iulie 2006, începând cu ora 10,00.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare

 

În temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere dispozitiile art. 44 alin. (3) si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, modificată si completată prin Legea nr. 17/2006,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. – Regulamentul privind modul de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 108/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 12 aprilie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Comisia de examen este numită de colegiul de conducere al curtii de apel si, respectiv, al parchetului de pe lângă aceasta si este formată din 2 magistrati, dintre care unul este membru al colegiului de conducere, si un reprezentant al personalului auxiliar de specialitate.“

2. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.39. – (1) Rezolvarea contestatiilor se face de o comisie formată din 3 magistrati desemnati de colegiul de conducere al curtii de apel sau al parchetului de pe lângă aceasta, care nu au fost membri ai comisiei de examen, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.“

Art. II. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Iulian Gîlcă

 

Bucuresti, 28 martie 2006.

Nr. 258.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea Societătii Comerciale “Orizont Broker de Asigurare–Reasigurare“ – S.A. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 aprilie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale “Orizont Broker de Asigurare–Reasigurare“ – S.A. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială “Orizont Broker de Asigurare–Reasigurare“ – S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 21, bl. V11, ap. 31, judetul Cluj, număr de ordine în registrul comertului J12/4295/12.12.2005, cod unic de înregistrare 18206837, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul Brokerilor de Asigurare, dar nu mai devreme de data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Societatea comercială are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 114.317.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea Societătii Comerciale “Verbita – Broker de Asigurare“ – S.R.L. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 aprilie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale “Verbita – Broker de Asigurare“ – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială “Verbita – Broker de Asigurare“ – S.R.L., cu sediul social în Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 282/1, judetul Arad, număr de ordine în registrul comertului J02/2142/08.12.2005, cod unic de înregistrare 18200699, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul Brokerilor de Asigurare, dar nu mai devreme de data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 114.319.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea Societătii Comerciale “V.P. Investments – Insurance Broker“ – S.R.L. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 aprilie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale “V.P. Investments – Insurance Broker“ – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială “V.P. Investments – Insurance Broker“ – S.R.L., cu sediul social în Timisoara, str. Snagov nr. 2, ap. 2, judetul Timis, număr de ordine în registrul comertului J35/352/04.02.2005, cod unic de înregistrare 17197927, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul Brokerilor de Asigurare, dar nu mai devreme de data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Societatea comercială are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 114.321.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea Societătii Comerciale “Exa Broker de Asigurare“ – S.R.L. pentru functionarea ca broker de asigurare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 aprilie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale “Exa Broker de Asigurare“ – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială “Exa Broker de Asigurare“ – S.R.L., cu sediul social în Oradea, Str. Selimbărului nr. 3, bl. F7, sc. A, et. 2, ap. 10, judetul Bihor, număr de ordine în registrul comertului J05/363/22.02.2006, cod unic de înregistrare 18409050, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul Brokerilor de Asigurare, dar nu mai devreme de data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Societatea comercială are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 114.323.