MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 352         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 aprilie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

144/EN. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind implementarea portabilitătii numerelor

 

411/158. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator

 

412/159. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală

 

3.568. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind atributiile, competenta si functionarea Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind implementarea portabilitătii numerelor

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de implementare a portabilitătii numerelor în România.

(2) Prin prezenta decizie sunt reglementate:

a) procedurile de administrare a procesului de portare;

b) drepturile si obligatiile furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în ceea ce priveste portabilitatea numerelor;

c) modalitătile tehnice de implementare a portabilitătii numerelor;

d) conditiile economice de implementare a portabilitătii numerelor;

e) înfiintarea unui grup de lucru care va stabili conditiile concrete tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor si va monitoriza implementarea acesteia.

Art. 2. – (1) În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) portabilitatea numerelor – posibilitatea unui abonat de a-si păstra numărul de telefon, la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;

b) portabilitatea numerelor geografice – posibilitatea unui abonat de a-si păstra, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie fixă destinate publicului;

c) portabilitatea numerelor nongeografice – posibilitatea abonatului de a-si păstra, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;

d) furnizor donor initial – furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, blocul de numere care contine numărul ce se solicită a fi portat;

e) furnizor donor – furnizorul donor initial sau, în cazul portării succesive a aceluiasi număr, furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numărul pentru care se solicită portarea;

f) furnizor acceptor – furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care se portează un număr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de telefonie destinate publicului are dreptul, prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, de a-l utiliza;

g) furnizor care originează apelul – furnizorul de servicii de comunicatii electronice la care este conectat utilizatorul apelant; în cazul utilizării serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, furnizorul care originează apelul este considerat transportatorul selectat sau preselectat, iar, în cazul terminării apelurilor internationale, furnizorul care originează apelul este considerat furnizorul care operează comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul international, apartinând primei retele publice de comunicatii electronice de pe teritoriul României în care ajunge apelul international;

h) proces de portare – procesul cuprins între momentul primirii unei cereri de portare a numărului si momentul în care apelurile pot fi finalizate în mod corect la numărul portat;

i) număr de rutare – un număr specific suplimentar, care nu face parte din Planul national de numerotatie, utilizat în cadrul retelelor publice de comunicatii electronice în vederea rutării corecte a apelurilor către un număr portat;

j) bază de date centralizată – setul complet de informatii, care cuprinde numerele portate si numerele de rutare (baza de date de referintă centralizată), precum si registrul tranzactiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori si alte informatii suplimentare necesare în vederea realizării portabilitătii numerelor (baza de date administrativă centralizată);

k) bază de date operatională – baza de date, copie a bazei de date de referintă centralizate, utilizată în timp real de furnizorul care originează apelul pentru rutarea corectă a apelului sau a altor mesaje către un număr portat;

l) metodă de rutare All Call Query (ACQ) – metodă de rulare directă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor; în urma interogării bazei de date operationale, care va furniza numărul de rutare asociat numărului apelat, furnizorul care originează apelul va asigura rutarea apelului la destinatie, în conformitate cu informatiile furnizate;

m) metodă de rutare Onward Routing (OR) – metodă de rutare indirectă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor, care constă în rutarea apelului de către furnizorul care originează apelul către furnizorul donor initial, care va interoga baza de date operatională si, pe baza numărului de rutare furnizat de aceasta, va ruta apelul la destinatie;

n) conditii tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor – conditiile tehnice, procedurale si comerciale necesare pentru implementarea portabilitătii numerelor, adoptate prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, obligatorii pentru furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice.

Art. 3. – (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, autorizati în conditiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, titulari de licente de utilizare a resurselor de numerotatie, au obligatia de a oferi abonatilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz, în termen de 9 luni de la data adoptării conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor.

(2) Este interzisă schimbarea, în urma portării, a destinatiei numărului prevăzute în Planul national de numerotatie.

Art. 4. – (1) Sunt portabile următoarele categorii de resurse de numerotatie din Planul national de numerotatie:

a) numerele nationale geografice din domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03;

b) numerele nationale nongeografice din domeniul 0Z = 07, indiferent de modalitatea de plată a apelurilor pentru serviciile de telefonie mobilă destinate publicului, furnizate prin intermediul acestora (în avans sau ulterior furnizării serviciilor);

c) numerele nationale nongeografice pentru servicii diverse, din următoarele subdomenii ale domeniului 0Z = 08:

1. 0ZAB = 0800 (numere verzi);

2. 0ZAB = 0801 (numere de acces universal);

3. 0ZAB = 0802 (numere personale universale);

d) numerele nationale nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium Rate), din domeniul 0Z = 09.

(2) Următoarele numere nu pot fi portate:

a) numerele care fac parte din alte domenii ale Planului national de numerotatie decât cele prevăzute la alin. (1);

b) numerele utilizate numai în interiorul unei retele;

c) numerele geografice asignate punctelor terminale conectate la centrale digitale ale căror caracteristici tehnice nu permit achizitionarea unor variante de soft adecvate implementării portabilitătii numerelor, la centrale analogice si la centrale manuale, până la înlocuirea acestor centrale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.

(3) Blocurile de numere care pot fi portate vor fi publicate pe pagina de Internet a ANRC si a operatorului bazei de date centralizate.

 

CAPITOLUL II

Procesul de portare

 

Art. 5. – (1) Administrarea procesului de portare a numerelor, inclusiv schimbul de informatii dintre furnizori cu privire la numerele portate, se realizează prin intermediul bazei de date administrative centralizate, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(2) Utilizarea bazei de date administrative centralizate este obligatorie în vederea realizării schimbului de informatii privind procesul de portare, modificării unor date referitoare la numerele portate, întreruperii serviciului furnizat prin intermediul unui număr portat si recuperării numărului portat de către furnizorul donor initial.

Art. 6. – (1) Portarea numărului se realizează în urma depunerii de către abonat a unei cereri în acest sens.

(2) Pot face obiectul unei cereri de portare:

a) numerele individuale asignate abonatilor (pentru servicii de voce, fax sau transmisiuni de date);

b) numerele multiple sau transele de numere asignate abonatilor.

(3) Prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor se pot stabili reguli speciale cu privire la admisibilitatea si procesarea cererilor de portare a numerelor prevăzute la alin. (2) lit. b).

Art. 7. – (1) Cererea de portare a numărului se transmite furnizorului acceptor prin completarea unui formular-tip.

(2) Formularul-tip va contine, printre altele, informatii cu privire la:

a) eventualele tarife suplimentare asociate portării numărului;

b) termenul estimativ în care va fi realizată portarea;

c) măsura în care apelantii vor putea identifica reteaua de destinatie a apelului si tarifele cu amănuntul aplicabile;

d) eventualele întreruperi ale serviciului care pot apărea în procesul de portare a numărului.

(3) Furnizorul acceptor este responsabil pentru realizarea procesului de portare fată de solicitant.

(4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portării numărului decât în cazul în care refuză conectarea solicitantului si furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului către acesta, în conditiile prevăzute de dispozitiile legale.

(5) Cererea de portare a numărului acceptată se transmite de către furnizorul acceptor, în format electronic, operatorului bazei de date administrative centralizate, care o va transmite furnizorului donor.

Art. 8. – (1) La primirea unei cereri de portare a numărului în conditiile art. 7 alin. (5), furnizorul donor va răspunde operatorului bazei de date administrative centralizate, care va transmite răspunsul furnizorului acceptor. Refuzul cererii de portare va fi justificat în conformitate cu prevederile alin. (2).

(2) Furnizorul donor poate refuza realizarea portării numărului în următoarele cazuri:

a) cererea nu este completă sau este completată în mod eronat;

b) datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită;

c) furnizorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv;

d) numărul nu face parte din blocurile de numere care pot fi portate;

e) au fost primite mai multe cereri de portare pentru acelasi număr;

f) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat;

g) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă pentru care plata apelurilor se realizează în avans, de la numărul respectiv nu a fost originat si la numărul respectiv nu a fost primit nici un apel;

h) din motive legate de apărarea natională, siguranta natională sau ordinea publică.

(3) Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numărului:

a) existenta unor datorii ale abonatului către furnizorul donor;

b) existenta unei durate minime de încheiere a contractului;

c) suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.

Art. 9. – (1) În cazul revocării de către abonat a cererii de portare a numărului, furnizorul acceptor are obligatia de a informa operatorul bazei de date centralizate, care va transmite informatia furnizorului donor.

(2) Cererea de portare a numărului nu poate fi revocată după transmiterea de către furnizorul donor a acceptării către operatorul bazei de date centralizate. În acest caz portarea numărului va fi finalizată, urmând să fie initiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.

(3) Furnizorul donor are obligatia de a păstra informatiile necesare reluării furnizării serviciului prin intermediul numărului portat cel putin 24 de ore după finalizarea procesului de portare.

Art. 10. – (1) Procesul de portare a numărului va fi finalizat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atât de furnizorul acceptor, cât si de furnizorul donor, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) abonatul solicită ca portarea să se realizeze într-un termen mai lung;

b) conectarea abonatului si începerea furnizării serviciilor de telefonie destinate publicului de către furnizorul acceptor se realizează într-un termen mai lung.

(2) Termenele în care trebuie finalizată fiecare etapă a procesului de portare si modalitătile de transmitere a informatiilor cu privire la procesul de portare se stabilesc prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor.

(3) Furnizorul acceptor are obligatia de a informa abonatul, după primirea confirmării furnizorului donor, cu privire la momentul realizării portării numărului, precum si obligatia de a informa atât abonatul, cât si operatorul bazei de date centralizate cu privire la finalizarea procesului de portare.

(4) Operatorul bazei de date centralizate va informa toti furnizorii care originează apeluri cu privire la finalizarea procesului de portare si va actualiza baza de date administrativă centralizată si baza de date de referintă centralizată.

Art. 11. – (1) Contractul încheiat între furnizorul donor si abonat cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat încetează în momentul finalizării procesului de portare, urmând ca din acest moment serviciile să fie furnizate prin intermediul numărului portat de către furnizorul acceptor, în conformitate cu prevederile contractului încheiat în prealabil între furnizorul acceptor si abonat.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligatiilor abonatului si furnizorului donor rezultate din prevederile contractului încheiat între acestia, născute si neexecutate anterior încetării acestuia.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile furnizorului donor si ale furnizorului acceptor

 

Art. 12. – (1) Furnizorul donor nu poate conditiona portarea unui număr de plata de către abonat a unor tarife suplimentare asociate procesului de portare.

(2) Furnizorul donor initial nu poate asigna altui abonat numărul portat, până la primirea informatiei privind eliberarea numărului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3).

Art. 13. – (1) Furnizorul acceptor are obligatia de a nu schimba, în urma portării, destinatia numărului prevăzută în Planul national de numerotatie.

(2) În cazul originării apelurilor de la un număr portat, datele de identificare a liniei apelante ce vor fi prezentate sunt cele corespunzătoare numărului portat.

(3) În termen de 5 zile de la încetarea contractului dintre abonat si furnizorul acceptor cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul unui număr portat, furnizorul acceptor are obligatia de a informa furnizorul donor initial sau, în cazul prevăzut la art. 14 alin. (1), ANRC cu privire la eliberarea numărului portat, prin intermediul operatorului bazei de date administrative centralizate.

(4) Furnizorul acceptor nu are dreptul de a reasigna numărul portat după încetarea contractului având ca obiect furnizarea de servicii prin intermediul numărului respectiv.

Art. 14. – (1) În cazul încetării dreptului furnizorului donor initial de a utiliza, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, un anumit număr portat, furnizorul acceptor si abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în continuare acest număr, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, până la încetarea furnizării serviciului de către furnizorul acceptor prin intermediul numărului respectiv.

(2) În situatia în care ANRC realocă, prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, blocul de numere care contine numărul portat, titularul licentei de utilizare a resurselor de numerotatie va fi considerat furnizor donor initial.

 

CAPITOLUL IV

Rutarea apelurilor către numerele portate

 

Art. 15. – (1) Furnizorii care originează apeluri au obligatia de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate.

(2) În cazul în care furnizorul care originează apelurile nu dispune de mijloacele necesare pentru realizarea rutării, acesta are obligatia de a achizitiona servicii de rutare a apelurilor către numerele portate de la un tert.

Art. 16. – (1) În vederea rutării apelurilor către numerele portate se vor utiliza informatiile continute în baza de date de referintă centralizată.

(2) Accesul furnizorilor care originează apeluri la baza de date de referintă centralizată se realizează în mod nediscriminatoriu.

(3) Rutarea apelurilor către numerele portate se realizează prin intermediul bazelor de date operationale ale furnizorilor, constituite si actualizate pe baza informatiilor continute în baza de date de referintă centralizată.

Art. 17. – (1) Metoda de rutare utilizată pentru implementarea portabilitătii numerelor între retele este ACQ.

(2) În cazurile stabilite prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor, furnizorul care originează apelul va putea utiliza, cu suportarea tuturor costurilor suplimentare, metoda de rutare OR.

(3) Metoda de rutare utilizată în interiorul retelelor pentru implementarea portabilitătii numerelor se stabileste de fiecare furnizor.

Art. 18. – (1) Informatia de rutare va fi transmisă prin intermediul adreselor concatenate, numărul de rutare si numărul apelat fiind transmise împreună în câmpul de semnalizare “Called Party Number“.

(2) Numerele de rutare se alocă furnizorilor acceptori pe baza unei proceduri stabilite de ANRC.

 

CAPITOLUL V

Costuri si tarife

 

Art. 19. – (1) Fiecare furnizor care originează apeluri va suporta propriile costuri asociate implementării portabilitătii numerelor, inclusiv costurile interfetelor cu bazele de date centralizate.

(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, vor putea fi recuperate de la furnizorul acceptor. Tarifele percepute furnizorului acceptor de către furnizorul donor nu vor depăsi:

a) 13 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilitătii numerelor geografice si al portabilitătii numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilă;

b) 11 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilitătii numerelor nongeografice pentru servicii de telefonie mobilă.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) nu includ taxa pe valoarea adăugată.

(4) În cazul utilizării metodei de rutare OR furnizorul care originează apelul va datora tariful de interconectare în vederea terminării apelurilor furnizorului acceptor, tariful de interconectare în vederea tranzitului comutat si tariful ce reflectă utilizarea functiilor de portabilitate furnizorului donor initial, precum si alte tarife suplimentare determinate de utilizarea acestei metode de rutare.

(5) Furnizorul acceptor va suporta costurile interne determinate de portarea numărului.

Art. 20. – (1) În cazul în care furnizorii acceptori percep utilizatorilor finali tarife pentru furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor, acestea vor fi accesibile.

(2) Tarifele apelurilor către numerele portate vor fi stabilite de furnizorii care originează apeluri.

 

CAPITOLUL VI

Informarea utilizatorilor finali

 

Art. 21. – (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informatii detaliate, clare si actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu si pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât si prin apelarea unui serviciu de relatii cu clientii, disponibil cel putin 40 de ore pe săptămână.

(2) Modalitătile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel în cazul originării apelurilor către numerele portate se stabilesc prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor.

Art. 22. – Operatorul bazei de date administrative centralizate va pune la dispozitie publicului, prin intermediul paginii sale de Internet, informatii cu privire la numerele portate, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a bazei de date administrative centralizate.

 

CAPITOLUL VII

Conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor

 

Art. 23. – (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiintează grupul de lucru care va stabili conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor si va monitoriza implementarea portabilitătii numerelor.

(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) va fi format din reprezentanti ai furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, care sunt titulari de licente de utilizare a resurselor de numerotatie si care au asignat abonatilor numere dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum si ai ANRC si va fi coordonat de un specialist desemnat de presedintele ANRC.

(3) Conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor vor fi elaborate în conformitate cu prevederile prezentei decizii si vor contine cel putin următoarele elemente:

a) specificatiile tehnice pentru implementarea portabilitătii numerelor, inclusiv în ceea ce priveste rutarea mesajelor către numerele portate;

b) formularul-tip de cerere de portare a numărului;

c) descrierea detaliată a procedurii de administrare a procesului de portare;

d) modalitătile de decontare a costurilor între furnizori;

e) parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor;

f) modalitătile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel, în cazul originării apelurilor către numerele portate;

g) procedura de modificare si completare a conditiilor tehnice si comerciale;

h) regulamentul de organizare si functionare a bazei de date administrative centralizate.

Art. 24. – (1) În termen de 4 luni de la data înfiintării, grupul de lucru prevăzut la art. 23 alin. (1) va propune spre adoptare presedintelui ANRC conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor.

(2) În cazul în care grupul de lucru nu propune conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi stabilite de ANRC.

Art. 25. – (1) În termen de 5 luni de la data adoptării conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor, toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor modifica si vor completa în mod corespunzător acordurile de interconectare sau de acces încheiate anterior.

(2) În acordurile de interconectare sau de acces încheiate după data adoptării conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor se vor introduce clauze specifice privind implementarea portabilitătii numerelor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 26. – Modalitatea de finantare a activitătilor determinate de realizarea si administrarea bazei de date centralizate, precum si operatorul bazei de date centralizate vor fi stabilite de către ANRC.

Art. 27. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 144/EN.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 411 din 14 aprilie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 158 din 11 aprilie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.327 din 14 aprilie 2006 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 1.143 din 11 aprilie 2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Criteriile de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale din ambulatoriu, denumiti în continuare furnizori, precum si Metodologia de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator, în vederea contractării analizelor medicale de laborator cu casele de asigurări de sănătate din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cuprinse în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru a intra în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele etape:

a) îndeplinirea criteriilor de selectie conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) să facă dovada efectuării analizelor medicale prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru grupa/grupele de analize medicale prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia laboratoarelor de anatomopatologie;

c) să se supună procesului de evaluare potrivit metodologiei de evaluare cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Metodologia de evaluare se aplică pentru fiecare punct de lucru al furnizorului, cu exceptia punctelor de recoltare.

Art. 2. – Furnizorii de servicii medicale spitalicesti care efectuează investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator în regim ambulatoriu pot intra în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate cu conditia îndeplinirii etapelor mentionate la art. 1 alin. (2).

Art. 3. – (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de selectie si aplicarea metodologiei de evaluare a furnizorilor, presedintele–director general al casei de asigurări de sănătate numeste, prin decizie, reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate care, împreună cu reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituie o comisie coordonată de casa de asigurări de sănătate. Reprezentantii directiei de sănătate publică judenete, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt propusi de conducerea institutiei respective.

(2) Membrii comisiei trebuie să nu se găsească în una dintre conditiile de incompatibilitate prevăzute în declaratia întocmită conform modelului cuprins în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 599/470/2001 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator, precum si a Metodologiei de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII DE SELECfTIE

a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale

 

I. Pentru îndeplinirea criteriilor de selectie furnizorii trebuie să prezinte următoarele documente:

1. copie după autorizatia sanitară de functionare, însotită de copie după raportul de inspectie al directiei de sănătate publică, din care să reiasă îndeplinirea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor care efectuează analize medicale, cu modificările ulterioare;

2. copii după documentatia de achizitie si/sau detinere legală a dispozitivelor medicale, din care să reiasă data fabricatiei si achizitiei dispozitivelor medicale;

3. copie după documentatia efectuării controlului intern de calitate pentru toate grupele de analize efectuate, având anexate copii după prevederile metodologiei de lucru;

4. copie după certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii, valabil la data achizitionării dispozitivului medical, sau, după caz, avizul de utilizare după punerea în functiune pentru dispozitive medicale, eliberat de Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, pentru următoarele dispozitive utilizate de furnizori:

– sisteme de recoltare;

– aparate;

– reactivi;

5. copii după documente specifice: buletine de verificare metrologică si, după caz, certificate de etalonare sau certificate de calibrare, pentru dispozitivele medicale pentru care legislatia în vigoare prevede acest lucru;

6. copia contractului/contractelor de verificare periodică si întretinere, conform cerintelor tehnice corespunzătoare fiecărui dispozitiv medical, încheiat/încheiate cu persoane fizice sau juridice avizate de Ministerul Sănătătii si valabile pe toată perioada pentru care se face contractarea;

7. copie după contractul de neutralizare a deseurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Verificarea la sediul lucrativ al furnizorului, la punctele de lucru, filialele si punctele de recoltare ale acestuia a veridicitătii documentatiei prevăzute la pct. I.

III. Verificarea posibilitătii efectuării analizelor medicale cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA DE EVALUARE

a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator

 

I. Documente necesare în procesul de evaluare a furnizorului:

a) copii după documentatiile care atestă proprietătile tehnice ale dispozitivelor medicale;

b) copii după contractele de muncă ale personalului medico-sanitar angajat;

c) copii după certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale si certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, care să ateste punctele externe proprii de recoltare, după caz;

d) declaratie privind facilitătile de înregistrare, gestiune si raportare a analizelor efectuate asiguratilor, cuprinse în programul software, însotite de print screen ale ecranului;

e) declaratie pe propria răspundere cuprinzând lista analizelor ofertate spre contractare.

II. Comisia de evaluare a furnizorului verifică veridicitatea documentelor prevăzute la pct. I, precum si:

a) concordanta dintre lista tipurilor de analize ce pot fi contractate cu casa de asigurări de sănătate si dotarea existentă;

b) aparatura din dotare, cu mentionarea seriei si numărului acesteia, numărul aparatelor din fiecare tip si data fabricatiei acestora;

c) detalii privind existenta si facilitătile programului software dedicat activitătii de laborator.

III. Evaluarea furnizorilor cuprinde:

A. evaluarea capacitătii tehnice;

B. evaluarea resurselor umane;

C. logistică;

D. panel analize ofertate.

A. Evaluarea capacitătii tehnice

Se acordă punctaj pentru fiecare aparat detinut în punctul de lucru supus evaluării, după cum urmează:

1. Hematologie:

1.1. Morfologie*):

a) analizor până la 18 parametri inclusiv – fabricat în anul anterior contractării – 9 puncte:

– se scade din punctajul acordat câte un punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

b) analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă – 5 DIF) cu până la 59 teste/oră – fabricat în anul anterior contractării – 21 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

c) analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă – 5 DIF) cu cel putin 60 teste/oră – fabricat în anul anterior contractării – 24 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.

1.2. Hemostază: analizor coagulare cu un canal de citire – fabricat în anul anterior contractării – 17 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

– pentru fiecare canal de citire în plus al aparatului se acordă câte un punct.

1.3. Imunohematologie: 1 punct.

2. Microbiologie:

2.1. Bacteriologie:

– identificarea germenilor – 10 puncte;

– efectuarea antibiogramei – 8 puncte.

2.2. Micologie:

– decelarea prezentei miceliilor – 1 punct;

– identificarea miceliilor – 8 puncte;

– efectuarea antifungigramei – 8 puncte.

2.3. Parazitologie:

– examen parazitologic pe frotiu – 1 punct;

– testare serologică – 4 puncte.

3. Biochimie: analizor cu până la 80 probe/oră – fabricat în anul anterior contractării – 20 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

– pentru aparatura cu capacitate mai mare de 80 probe/oră se acordă la fiecare 50 probe/oră câte 8 puncte. 4. Imunologie:

a) sistem semiautomatizat Elisa – fabricat în anul anterior contractării – 17 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

b) sistem automatizat Elisa – fabricat în anul anterior contractării – cu o capacitate de până la 50 probe/oră – 21 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

– pentru aparatura cu capacitate mai mare de 50 probe/oră se acordă la fiecare 10 probe/oră câte 3 puncte;

c) sisteme speciale (chemiluminiscentă, electrochemiluminiscentă) – fabricate în anul anterior contractării – cu o capacitate de până la 50 probe/oră – 24 puncte:

– se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;

– pentru aparatura cu capacitate mai mare de 50 probe/oră se acordă la fiecare 10 probe/oră câte 4 puncte.

5. Citologie Papanicolau (este obligatoriu să fie efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu) – 5 puncte.

6. Histopatologie – 10 puncte.

B. Evaluarea resurselor umane

Personalul este punctat numai pentru activitatea desfăsurată într-un singur laborator dintr-o localitate. În situatia în care acesta îsi desfăsoară activitatea în mai multe laboratoare, îsi va exprima în scris optiunea pentru laboratorul care urmează să beneficieze de punctajul stabilit.

Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medicosanitar cu normă întreagă, iar pentru medicii angajati cu normă partială se acordă unităti proportionale cu fractiunea de normă lucrată:

1. medic primar de specialitate – 6 puncte;

2. medic specialist – 4 puncte;

3. chimisti, biologi – 3 puncte;

4. asistenti medicali de laborator – 1 punct.

C. Logistică:

1. puncte externe de recoltare proprii – se punctează fiecare punct de recoltare înregistrat ca punct de lucru si dotat conform reglementărilor Ministerului Sănătătii – 20 puncte.

Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, situate în aceeasi localitate, punctajul pentru punctele externe proprii de recoltare din acea localitate se acordă o singură dată pentru un punct de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator;

2. sistem de transport al probelor de la puncte multiple de recoltare din afara laboratorului – 4 puncte.

Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, situate în aceeasi localitate, punctajul pentru sistemul de transport din acea localitate se acordă o singură dată pentru un punct de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator;

3. distributia rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele:

– fax – 1 punct;

– e-mail – 2 puncte;

– direct medicului – 3 puncte;

– sistem de consultare electronică securizată a rezultatelor pe Internet – 4 puncte;

4. software dedicat activitătii de laborator – care să contină înregistrarea biletelor de trimitere, eliberarea si arhivarea datelor de laborator si raportarea activitătii desfăsurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă facilitătile programului, se verifică la sediul furnizorului):

– operational, cu aparate conectate pentru transmitere de date – 20 puncte;

– operational, fără aparate conectate pentru transmitere de date – 5 puncte;

5. posibilitatea de transmitere on line a raportărilor către casele de asigurări de sănătate – 2 puncte;

6. web site – care să contină minimum următoarele informatii: adresa, orarul de functionare, serviciile oferite în contractul cu casa de asigurări de sănătate, certificări/acreditări si chestionar de satisfactie a pacientilor – 10 puncte.

Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru web site se acordă o singură dată pentru un punct de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.

D. Panel analize ofertate:

– se acordă un punct pentru fiecare tip de analiză de hematologie contractată;

– se acordă două puncte pentru fiecare tip de analiză de microbiologie contractată;

– se acordă un punct pentru fiecare tip de analiză de biochimie contractată;

– se acordă 3 puncte pentru fiecare tip de analiză de imunologie contractată;

– se acordă un punct pentru analiza de citologie Papanicolau contractată;

– se acordă un punct pentru fiecare tip de analiză de histopatologie contractată.

În urma evaluării comisia întocmeste un raport de evaluare semnat atât de reprezentantul legal al furnizorului, cât si de membrii comisiei. Raportul de evaluare este documentul atasat la dosarul de contractare.

În urma evaluării laboratoarele obtin un punctaj total si se ierarhizează în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut. Ierarhia furnizorilor si punctajul se afisează la sediul casei de asigurări de sănătate si pe site-ul acesteia, după caz. Modalitatea de utilizare a punctajului obtinut în urma aplicării metodologiei de evaluare este precizată în normele de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.


*) De mentionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA MINIMĂ

a analizelor medicale efectuate de un furnizor din ambulatoriu la contractarea cu casa de asigurări de sănătate

 

1. Hemoleucogramă completă

2. Examen citologic al frotiului sanguin

3. VSH

4. Timp Quick, activitate de protrombină

5. APTT

6. Determinare grup sanguin ABO

7. Determinare grup sanguin Rh

8. Uree serică

9. Acid uric seric

10. Creatinină serică

11. Calciu ionic seric

12. Calciu seric total

13. Magneziemie

14. Sideremie

15. Glicemie

16. Colesterol seric total

17. Trigliceride serice

18. Proteine totale serice

19. TGO

20. TGP

21. Fibrinogenemie

22. LDH

23. Bilirubină totală, directă

24. VDRL sau RPR

25. ASLO

26. Factor reumatoid

27. Proteina C reactivă

28. Complement seric

29. Exsudat faringian cu antibiogramă

30. Examen complet de urină (sumar + sediment)

31. Urocultură cu antibiogramă

32. Determinare glucoză urinară

33. Determinare proteine urinare

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIE

Subsemnatul ........................................................... (numele si prenumele), angajat la ................................................ (institutia, organizatia) în functia de ................................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, că nu mă aflu în situatia de conflict de interese prevăzută la art. ........ din Ordinul nr. ................... .

 

Data

.........................

Semnătura

...................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 412 din 14 aprilie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 159 din 11 aprilie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.326 din 14 aprilie 2006 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 1.144 din 11 aprilie 2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Criteriile de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală din ambulatoriu, denumiti în continuare furnizori, precum si Metodologia de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, în vederea contractării investigatiilor de radiologie si imagistică medicală cu casele de asigurări de sănătate, cuprinse în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru a intra în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele etape:

a) îndeplinirea criteriilor de selectie conform anexei nr. 1;

b) să facă dovada efectuării investigatiilor de radiologie si/sau imagistică medicală cuprinse în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin;

c) să se supună procesului de evaluare potrivit metodologiei de evaluare cuprinse în anexa nr. 2.

Metodologia de evaluare se aplică pentru fiecare punct de lucru al furnizorului.

Art. 2. – Pentru a intra în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1 trebuie îndeplinite si de furnizorii de servicii medicale spitalicesti care efectuează investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală în regim ambulatoriu, precum si de furnizorii de servicii medicale clinice pentru investigatiile medicale paraclinice – imagistică medicală (ecografii).

Art. 3. – (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de selectie si aplicarea metodolgiei de evaluare a furnizorilor, presedintele–director general al casei de asigurări de sănătate numeste, prin decizie, reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate care, împreună cu reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituie o comisie coordonată de casa de asigurări de sănătate. Reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt propusi de conducerea institutiei respective.

(2) Membrii comisiei trebuie să nu se găsească în una dintre conditiile de incompatibilitate prevăzute în declaratia întocmită conform modelului cuprins în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII DE SELECTIE

a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală

 

I. Pentru îndeplinirea criteriilor de selectie furnizorii trebuie să prezinte următoarele documente:

1. copie de pe autorizatia sanitară;

2. copie de pe documentatia de achizitie si/sau de detinere legală a dispozitivelor medicale, din care să reiasă data fabricatiei si achizitiei dispozitivelor medicale;

3. copie de pe autorizatia de functionare (sau amplasare a constructiei), emisă de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare*);

4. dovada verificării tehnice periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare sau ale producătorului, după caz;

5. copie de pe certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii, valabil la data achizitionării dispozitivului medical, sau, după caz, avizul de utilizare după punerea în functiune pentru dispozitive medicale, eliberat de Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, pentru următoarele dispozitive utilizate de furnizori:

– instalatii de diagnostic radiologic si imagistic, inclusiv anexele si accesoriile aferente;

– consumabilele utilizate;

6. copii de pe certificatele de garantie si/sau contractele de verificare periodică si întretinere conform cerintelor tehnice corespunzătoare fiecărui dispozitiv medical si accesoriilor utilizate, încheiate cu persoane fizice sau juridice avizate de Ministerul Sănătătii si valabile pe toată perioada pentru care se încheie contractele de furnizare de investigatii medicale paraclinice;

7. copie de pe contractul de neutralizare a deseurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Verificarea la sediul lucrativ al furnizorului, la punctele de lucru si filialele acestuia a veridicitătii documentatiei prevăzute la pct. I

III. Verificarea posibilitătii efectuării investigatiilor medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.


*) Nu se solicită furnizorilor de servicii medicale pentru specialitătile clinice care efectuează investigatii medicale paraclinice – imagistică medicală (ecografii).

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA DE EVALUARE

a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală

 

I. Documente necesare în procesul de evaluare a furnizorului:

a) copii după documentatiile care atestă proprietătile tehnice ale dispozitivelor medicale utilizate;

b) copii după documentatia tehnică a dispozitivelor medicale utilizate, din care să reiasă gradul de performantă si încadrarea în prevederile Directivei UE 97/43;

c) declaratie privind facilitătile de înregistrare, gestiune si raportare a investigatiilor, de postprocesare, stocare si arhivare a imaginilor medicale si transmisie I.T. la distantă, cuprinse în programul software;

d) declaratie pe propria răspundere cuprinzând lista investigatiilor ofertate spre contractare.

II. Comisia de evaluare a furnizorului certifică veridicitatea documentelor prevăzute la pct. I, precum si:

a) concordanta dintre lista tipurilor de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală ce pot fi contractate cu casa de asigurări de sănătate si dotarea existentă;

b) dispozitivele medicale din dotare, cu mentionarea seriei si a numărului acestora, numărul dispozitivelor medicale din fiecare tip si data fabricatiei acestora;

c) detalii privind existenta si facilitătile programului software dedicat activitătii de radiologie si imagistică medicală.

III. Evaluarea furnizorilor cuprinde:

A. evaluarea capacitătii tehnice;

B. evaluarea resurselor umane;

C. logistica;

D. panel investigatii ofertate.

A. Evaluarea capacitătii tehnice

Se acordă punctaj pentru fiecare dispozitiv medical detinut în punctul de lucru supus evaluării, după cum urmează:

a) radiologie (scopie-grafie) – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

b) post independent de radiografie – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– achizitie

– digitalizat (plăci fosforice) 1 punct; sau

– direct digital 2 puncte;

– tomografie plană 1 punct;

– 2 Bucky 1 punct;

c) radiografie dentară – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

d) radiografie tip MRF – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– low-dose (cu baleiaj) 1 punct; sau

– digital 2 puncte;

e) aparate de radiologie mobile – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

f) mamografie – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– tipul de achizitie:

– partial digital 1 punct; sau

– digital 2 puncte;

– dimensiunea câmpului de expunere: 24/30 1 punct;

– existenta de casete dedicate 1 punct;

– facilitate de stereotaxie 1 punct;

g) ecografia – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– mod de lucru:

– mod Doppler (color, continuu, pulsat) 1 punct; sau

– mod triplex 0,5 puncte; sau

– THI (tissue harmonic imaging) 1 punct; sau

– 3 D 2 puncte;

– caracteristici tehnice sistem:

– monitor color – 15˝ 1 punct; sau

– peste 15˝ 2 puncte;

– aplicatii software incluse (abdomen, părti moi, obstetrică–ginecologie) 1 punct;

– stocare imagini DICOM (CD, hard disk) 2 puncte;

– printer alb-negru 1 punct;

h) computertomografie – se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– tipul de miscare a tubului: – rotatie continuă 2 puncte;

– numărul de sectiuni concomitente:

– 2–6 slice 1 punct; sau

– 16–32 slice 3 puncte; sau

– peste 32 5 puncte;

– timp de achizitie a imaginii: 2–5 secunde 1 punct;

– accesorii–printer – digital 2 puncte; sau

– analog 1 punct;

– injector automat 1 punct;

i) imagistică prin rezonantă magnetică – se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– câmp magnetic – 1 T 2 puncte; sau

– 1,5 T si peste 4 puncte;

– Antene – Head (Bird cage) 1 punct; sau

– Neorovascular Coli 1 punct; sau

– Antenă în retea fazată pentru coloana C-T-L 1 punct; sau

– Torsopa 1 punct; sau

– Extremităti 1 punct; sau

– GPFlex (antenă de suprafată) 1 punct; sau

– antene de suprafată (3 si 5 Inch) 1 punct; sau

– Body Coil (abdomen si pelvis) 1 punct; sau

– 8 HR BRAIN 1 punct; sau

– San 1 punct;

j) medicina nucleară (Gamma Camera) – se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obtinut se adaugă:

– cu o cameră de citire 2 puncte; sau

– cu două camere de citire 4 puncte;

k) osteodensitometrie DEXA – se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical fabricat în anul anterior contractării, scăzându-se câte un punct pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

l) accesorii pentru prelucrarea, transmisia si stocarea imaginilor:

– cameră obscură umedă manuală 1 punct; sau

– developator automat umed 3 puncte; sau

– developator umed day light 5 puncte; sau

– cititor de plăci fosforice 8 puncte; sau

– statie der postprocesare DICOM 10 puncte;

– arhivă filme radiografice 5 puncte;

– arhiva CD 8 puncte;

– arhivă de mare capacitate (PACS) 10 puncte;

– digitizer pentru medii transparente (filme) 5 puncte.

B. Evaluarea resurselor umane

Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj:

– medici – medic de specialitate radiologie si imagistică medicală 9 puncte;

– medic cu competentă Eco 5 puncte;

– medic cu competentă CT 5 puncte;

– medic cu competentă RMN 5 puncte;

– medic cu competentă imagistica sânului 5 puncte;

– operatori – absolvent colegiu imagistică medicală 5 puncte;

– asistent medical imagistică medicală 3 puncte;

– bioinginer 6 puncte;

– fizician 6 puncte;

– asistenti medicali – de radiologie 4 puncte;

– alte specialităti pentru Eco + ATI 3 puncte;

– personal auxiliar – tehnician aparatură medicală 5 puncte.

 

NOTĂ: Se acordă punctaj pentru fiecare persoană încadrată cu normă întreagă. Pentru cei încadrati cu contract de muncă cu timp partial lucrat se acordă punctaj proportional cu fractiunea de normă.

 

C. Logistica:

a) distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia:

– retea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte;

– transmisie de imagini în perimetrul limitrof si la distanta (PACS) 10 puncte;

b) software dedicat activitătii medicale, care să contină înregistrarea biletelor de trimitere, eliberarea si arhivarea datelor specifice si raportarea activitătii desfăsurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se vor prezenta facilitătile programului si se verifică la sediul furnizorului):

– operational cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte; sau

– operational fără aparate conectate pentru transmitere de date 5 puncte;

c) posibilitatea de transmitere a raportărilor către casele de asigurări de sănătate on line 2 puncte;

d) web site – care să contină minimum următoarele informatii: adresa, orarul de functionare, servicii oferite în contractul cu casa de asigurări de sănătate, certificări si chestionar de satisfactie a pacientilor 10 puncte.

Pentru furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie–imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru web site se acordă o singură dată pentru un punct de lucru, pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.

D. Panel investigatii ofertate:

a) se acordă un punct pentru orice tip de radiografie interpretată de un medic radiolog;

b) se acordă două puncte pentru orice examen tip radioscopie gastrointestinală efectuată de un medic radiolog si/sau orice fel de ecografie generală;

c) se acordă 3 puncte pentru orice tip de explorare radiologică cu substantă de contrast si/sau pentru orice ecografie de organ;

d) se acordă 4 puncte pentru orice tip de examen computer tomografic efectuat de un medic radiolog cu competentă CT si/sau orice ecografie specială (inclusiv ecografie fetală);

e) se acordă 5 puncte pentru orice tip de explorare prin RMN efectuată de un medic radiolog cu competentă RMN;

f) se acordă câte 5 puncte pentru fiecare tip de exploatare de medicină nucleară (scintigrafie) efectuată de medic de specialitate medicină nucleară;

g) se acordă 3 puncte pentru osteodensitometria DEXA.

În urma evaluării comisia întocmeste un raport de evaluare semnat atât de reprezentantul legal al furnizorului, cât si de membrii comisiei. Raportul de evaluare este documentul atasat la dosarul de contractare.

În urma evaluării, furnizorii obtin un punctaj total si se ierarhizează în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut.

Ierarhia furnizorilor si punctajul se afisează la sediul casei de asigurări de sănătate si pe site-ul acesteia, după caz.

Modalitatea de utilizare a punctajului obtinut în urma aplicării metodologiei de evaluare este precizată în normele de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA MINIMĂ

a investigatiilor efectuate de un furnizor de servicii paraclinice – radiologie si imagistică medicală din ambulatoriu la contractarea cu casa de asigurări de sănătate

 

I. Laborator de radiologie si imagistică medicală:

1. radiografii pe segmente anatomice;

2. radiografii pulmonare;

3. radioscopii ale tractului digestiv cu substantă de contrast.

II. Ecografia generală, ca prestatie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităti clinice cu competentă – certificat de studii complementare emis de organismele abilitate ale Ministerului Sănătătii

III. Ecografia de organe ca prestatie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităti clinice în diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie si gerontologie

IV. Ecografia de vase – artere, vene, ca prestatie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităti clinice: cardiologie, medicină internă, geriatrie si gerontologie

V. Ecocardiografia efectuată ca prestatie independentă în cabinete medicale de cardiologie, medicină internă, geriatrie si gerontologie si pediatrie

VI. Ecografia fetală efectuată ca prestatie independentă în cabinete medicale de genetică medicală

VII. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestatie independentă în cabinete medicale de pediatrie

VIII. Radiografia dentară ca prestatie independentă în cadrul cabinetelor de stomatologie

IX. Microradiofotografia ca prestatie independentă în cadrul retelei de pneumologie.

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIE

Subsemnatul ...................................................... (numele si prenumele), angajat la ...................................................... (institutia, organizatia) în functia de ........................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, că nu mă aflu în situatia de conflict de interese prevăzută la art. ........ din Ordinul nr. .........../.........................

 

Data

.......................

Semnătura

.............................

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind atributiile, competenta si functionarea Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.861/2005 pentru înfiintarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006,

în temeiul Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.090/2006 privind componenta Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate,

în temeiul Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.250/2006 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind atributiile, competenta si functionarea Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art. 3. – Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 11 aprilie 2006.

Nr. 3.568.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind atributiile, competenta si functionarea Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006, s-a înfiintat Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate (C.N.B.S.S.), prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate.

Art. 2. – C.N.B.S.S. este institutie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. – (1) C.N.B.S.S. lansează si organizează concursurile nationale pentru acordarea burselor de studii în străinătate oferite Ministerului Educatiei si Cercetării de Guvernul României, de autorităti publice, fundatii, donatori – persoane fizice sau juridice –, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum si bursele provenite din programe guvernamentale si internationale.

(2) C.N.B.S.S. organizează concursuri nationale pentru acordarea burselor de studii în baza regulamentelor elaborate de acesta si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru fiecare tip de bursă, si anume:

a) burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare în străinătate, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 697/1996, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/1998;

b) burse oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral de alte state, fundatii, institutii din străinătate etc.;

c) burse de studii si cercetare postuniversitară si postdoctorală “Nicolae Titulescu“, pentru formarea de specialisti în vederea integrării în Uniunea Europeană, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2003;

d) burse de cercetare si formare postuniversitară si postdoctorală “Vasile Pârvan“, la Accademia di Romania din Roma, si “Nicolae Iorga“, la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2002;

e) bursa de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman“ în domeniul artelor plastice, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2003.

Art. 4. – (1) Regulamentele de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru fiecare tip de bursă cuprind dispozitii privind înscrierea la concurs, conditiile de participare la concurs, continutul dosarului de concurs, criteriile de selectie, conditiile financiare etc.

(2) Etapele concursurilor nationale sunt:

1. verificarea administrativă a dosarelor;

2. evaluarea candidaturilor:

a) evaluarea academică a dosarelor;

b) interviul;

3. selectia candidatilor realizată de Consiliul C.N.B.S.S.

(3) Verificarea administrativă a dosarelor intră în atributiile Compartimentului burse din cadrul C.N.B.S.S.; rezultatele verificării administrative a dosarelor se publică pe site-ul www.roburse.ro

(4) În vederea organizării activitătii de evaluare a candidaturilor, C.N.B.S.S. are dreptul să folosească colaboratori externi din învătământul preuniversitar si universitar, pentru activitatea de evaluare a dosarelor candidatilor la burse, exprimată prin punctaje.

(5) C.N.B.S.S. selectează, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competentă, propriii evaluatori, pe care îi pregăteste metodologic si îi solicită în calitate de evaluatori ai dosarelor de concurs.

(6) Dosarele declarate eligibile în etapa de verificare administrativă sunt supuse evaluării academice, la sediul C.N.B.S.S., de către evaluatori, pe baza baremelor elaborate de C.N.B.S.S., pe categorii de candidati (elevi, studenti, licentiati, licentiati cu titlul de doctor în stiintă/artă).

(7) Evaluarea academică a dosarelor de concurs se face conform procedurii de evaluare elaborate de C.N.B.S.S., pe domeniile de stiintă/artă în care se solicită bursa si care sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2005.

(8) Prin baremele de evaluare academică a dosarelor de candidatură se punctează activitatea profesională (rezultate studii liceale/universitare, rezultate examene licentă, premii obtinute la concursuri nationale si internationale ale elevilor/studentilor), activitatea stiintifică (lucrări comunicate/publicate în tară sau în străinătate, cărti/traduceri publicate în tară sau în străinătate, în calitate de unic autor/coautor) si alte elemente relevante privind pregătirea, activitatea si performantele obtinute de candidat.

(9) Intervievarea candidatilor este de competenta unei comisii formate din evaluatori, altii decât cei care au făcut evaluarea academică a dosarului, si un evaluator psiholog.

(10) Membrii comisiei de interviu sunt propusi de directorul C.N.B.S.S. si numiti prin decizie a directorului C.N.B.S.S.

(11) Rezultatul final al evaluării candidaturii constă în media ponderată a punctajului obtinut la evaluarea academică a dosarului de concurs (cu ponderea de 80%) si a punctajului obtinut la interviu de candidat (cu ponderea de 20%). Dacă această medie este mai mică de jumătate din punctajul maxim stabilit (100 puncte maximum) dosarul este respins la evaluarea academică.

Art. 5. – În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.861/2005, o persoană poate beneficia o singură dată în viată de o bursă de studii în străinătate finantată din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei si Cercetării sau din alocatii de la bugetul de stat.

Art. 6. – C.N.B.S.S. încasează de la beneficiarii serviciilor oferite sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.248/2006 privind aprobarea cuantumului taxelor percepute de C.N.B.S.S., în conditiile legii, care se constituie în venituri proprii.

Art. 7. – Consiliul C.N.B.S.S. este organism consultativ, aflat în subordinea directă a ministrului educatiei si cercetării.

Art. 8. – (1) Activitatea C.N.B.S.S. se desfăsoară în colaborare cu Consiliul C.N.B.S.S. format din profesori universitari titulari, cu activitate didactică si stiintifică recunoscută în tară si în străinătate, precum si cu conduită morală, din secretarul general al Ministerului Educatiei si Cercetării, din directorul de la Directia generală învătământ în limbile minoritătilor din Ministerul Educatiei si Cercetării, 2 profesori titulari din învătământul preuniversitar si din directorul C.N.B.S.S., numiti prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.030/2006, pentru o perioadă de 4 ani. Nici unul dintre membrii Consiliului C.N.B.S.S. nu poate fi numit pentru un nou mandat.

(2) Consiliul C.N.B.S.S. are în componentă si membri ai învătământului în limbile minoritătilor nationale si ai învătământului particular acreditat, propusi de universităti si, respectiv, de inspectoratele scolare, la solicitarea C.N.B.S.S.

(3) Consiliul C.N.B.S.S. este condus de un presedinte si un birou executiv, format din 5 membri.

(4) Potrivit Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.030/2006, secretariatul Consiliului C.N.B.S.S. este asigurat de C.N.B.S.S.; în calitate de secretar al Consiliului C.N.B.S.S., fără drept de vot, este numit directorul adjunct al C.N.B.S.S.

(5) În vederea organizării sedintelor Consiliului C.N.B.S.S. si, respectiv, a sedintelor Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S., sarcinile Consiliului C.N.B.S.S., ale secretarului Consiliului C.N.B.S.S. si termenele de realizare a acestora sunt stabilite de directorul C.N.B.S.S., de presedintele Consiliului C.N.B.S.S. sau în plenul sedintelor, prin majoritate simplă de voturi.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Consiliului C.N.B.S.S.

 

Art. 9. – În baza Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.030/2006 privind componenta Consiliului C.N.B.S.S., în prima sedintă a Consiliului C.N.B.S.S. se procedează la alegerea prin vot secret a presedintelui si a Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S.

Art. 10. – (1) Lucrările sedintelor Consiliului C.N.B.S.S. se desfăsoară conform graficelor de selectie, dacă sunt prezenti două treimi din numărul membrilor.

(2) Convocarea membrilor Consiliului C.N.B.S.S. se face la propunerea presedintelui, a directorului C.N.B.S.S. sau a unei treimi din numărul membrilor Consiliului C.N.B.S.S.

(3) Nu se admite ca un membru al Consiliului C.N.B.S.S. să absenteze nemotivat la 3 sedinte consecutive sau, în cazuri exceptionale, se poate admite absenta cu aprobarea presedintelui Consiliului C.N.B.S.S.

Art. 11. – Membrii Consiliului C.N.B.S.S. iau decizii privind selectia si nominalizarea candidatilor, prin majoritate absolută de voturi (jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului C.N.B.S.S.).

Art. 12. – La egalitate de voturi, decizia finală privind acordarea burselor de studii în străinătate revine presedintelui Consiliului C.N.B.S.S.

Art. 13. – (1) Remunerarea membrilor Consiliului C.N.B.S.S. se realizează proportional cu activitatea depusă, din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în conditiile legii.

(2) Remunerarea evaluatorilor se realizează proportional cu activitatea depusă, din veniturile proprii ale C.N.B.S.S., în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Consiliului C.N.B.S.S.

 

Art. 14. – Consiliul C.N.B.S.S., în colaborare cu C.N.B.S.S., propune anual numărul si domeniile/specializările pentru care se acordă burse de studii în străinătate finantate din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei si Cercetării sau din alocatii de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat.

Art. 15. – Consiliul C.N.B.S.S., în colaborare cu C.N.B.S.S., face propuneri pentru elaborarea ordinelor ministrului educatiei si cercetării de atribuire a burselor de studii în străinătate, pe baza îndeplinirii criteriilor formulate de ofertant, a rezultatelor concursurilor de selectie a candidatilor, precum si în conformitate cu strategia generală de reformă a educatiei si cercetării universitare, promovată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 16. – Consiliul C.N.B.S.S. face selectia candidatilor pe baza unor criterii generale (prioritătile de acordare a burselor în domenii de interes pentru formarea de specialisti români, reprezentativitatea domeniului bursei în tara în care se solicită efectuarea stagiului de studii, rezultatele evaluării candidaturii) si a unor criterii specifice tipului de bursă.

Art. 17. – Membrii Consiliului C.N.B.S.S. realizează, prin majoritate absolută de voturi, selectia si nominalizarea candidatilor. Selectia si nominalizarea candidatilor se fac în baza criteriilor de selectie stabilite pe tipuri de studii/cercetare, în functie de rezultatul final al evaluării candidaturii, pentru acordarea burselor de studii în străinătate prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), b) si c).

Art. 18. – (1) Consiliul C.N.B.S.S., în colaborare cu C.N.B.S.S., solutionează contestatiile privind rezultatele concursurilor nationale.

(2) Rezultatele concursurilor nationale se comunică prin afisare la sediul C.N.B.S.S. si prin publicare pe site-ul www.roburse.ro

(3) Nu se admit contestatii privind rezultatul obtinut de candidat la interviu.

 

CAPITOLUL IV

Competentele Consiliului C.N.B.S.S.

 

Art. 19. – Membrii Consiliului C.N.B.S.S. fac parte din alte comisii/comitete sau jurii de selectie a candidaturilor pentru acordarea burselor de studii în străinătate prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) d) si e), conform actelor normative prin care sunt instituite, si anume:

a) comisii/comitete mixte, constituite conform prevederilor documentelor de colaborare bilaterală sau ofertelor unilaterale;

b) juriul de selectie aprobat prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării, al ministrului afacerilor externe si al ministrului culturii si cultelor, pentru bursele “Vasile Pârvan“ si “Nicolae Iorga“, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 101/202;

c) juriul de selectie aprobat prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor, pentru acordarea bursei “Theodor Aman“, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2003.

Art. 20. – Consiliul C.N.B.S.S., în colaborare cu C.N.B.S.S., monitorizează valorificarea activitătii desfăsurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte de la institutiile/universitătile beneficiare.

Art. 21. – Consiliul C.N.B.S.S. poate formula răspunsuri la memorii si petitii, dacă acestea vizează aspecte legate de atributiile si competentele sale.

Art. 22. – Consiliul C.N.B.S.S. propune ordine de revocare a bursierilor de la stagiu, în baza unei analize riguroase a atitudinii lor.

Art. 23. – Consiliul C.N.B.S.S. se poate implica în elaborarea actelor normative care vizează modul de atribuire a burselor.

 

CAPITOLUL V

Atributii si competente ale Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S.

 

Art. 24. – Biroul executiv este condus de presedintele Consiliului C.N.B.S.S. si are în componentă 5 membri ai Consiliului C.N.B.S.S.:

– directorul C.N.B.S.S.;

– consilierul ministrului, ca reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării;

– 2 reprezentanti ai universitătilor de stat acreditate;

– un reprezentant al universitătilor particulare acreditate.

Art. 25. – Biroul executiv al Consiliului C.N.B.S.S. rezolvă în mod operativ problemele organizatorice, precum si problemele din domeniul burselor de studii în străinătate, prin delegare de competente de către Consiliul C.N.B.S.S.

Art. 26. – (1) Sedintele Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S. au loc la propunerea presedintelui Consiliului C.N.B.S.S. si/sau a directorului C.N.B.S.S.

(2) Sedintele Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S. se pot desfăsura numai în prezenta presedintelui Consiliului C.N.B.S.S. si a două treimi din numărul membrilor Biroului executiv.

Art. 27. – Biroul executiv al Consiliului C.N.B.S.S. poate solutiona, prin delegarea acestei competente cu acordul a două treimi din numărul membrilor Consiliului C.N.B.S.S., contestatiile privind rezultatele concursurilor nationale, depuse la Registratura Ministerului Educatiei si Cercetării, în conformitate cu prevederile regulamentelor specifice fiecărui tip de bursă.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 28. – (1) Membrii Consiliului C.N.B.S.S. au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului dosarelor de candidatură si a rezultatelor evaluării acestora, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de candidati, a căror dezvăluire ar putea aduce prejudicii de orice natură C.N.B.S.S. sau candidatilor.

(2) Membrii Consiliului C.N.B.S.S. au obligatia de a comunica, înainte de începerea sedintelor de atribuire a burselor, că nu se află în nici una dintre următoarele situatii:

a) este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu unul dintre candidati;

b) desfăsoară o activitate la universitatea/institutia din care provine candidatul.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului C.N.B.S.S. este în una dintre situatiile prevăzute la alin. (2), acesta are obligatia de a se abtine de la vot. Neabtinerea de la vot, în aceste conditii, a unui membru al Consiliului C.N.B.S.S. atrage excluderea din Consiliul C.N.B.S.S.

(4) Atitudinea subiectivă, părtinitoare, de acordare sau neacordare pe criterii etnice, religioase, politice etc. a burselor, cu încălcarea conditiilor prevăzute în actele normative, se sanctionează cu excluderea din Consiliul C.N.B.S.S.

Art. 29. – (1) Excluderea membrilor Consiliului C.N.B.S.S., în baza prevederilor art. 28 alin. (3) si (4), este propusă de Consiliul C.N.B.S.S., cu majoritate absolută, si înaintată de C.N.B.S.S. ministrului educatiei si cercetării, în vederea modificării ordinului privind componenta Consiliului C.N.B.S.S.

(2) Excluderea unui membru al Consiliului C.N.B.S.S., aprobată de ministrul educatiei si cercetării, este urmată de imposibilitatea acestuia de a mai fi propus în calitate de membru al Consiliului C.N.B.S.S. în viitoarele mandate.

(3) Încălcarea cu intentie a dispozitiilor legale privitoare la acordarea burselor atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, administrativă sau penală.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 30. – Sedintele Consiliului C.N.B.S.S. si ale Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S. se desfăsoară la sediul C.N.B.S.S. din municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12.

Art. 31. – (1) Transmiterea invitatiilor de participare la sedintele Consiliului C.N.B.S.S. si, respectiv, ale Biroului executiv al Consiliului C.N.B.S.S. si a ordinii de zi este în competenta C.N.B.S.S.

(2) Pe baza confirmării de participare la sedintă, transmisă la C.N.B.S.S., de către membrii Consiliului C.N.B.S.S. si, respectiv, de către membrii Biroului executiv, C.N.B.S.S. le comunică organizarea sedintei (data/ora), în conditiile respectării prevederilor art. 10 si 26.

Art. 32. – (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetării.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă orice alte prevederi contrare prezentului regulament.