MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 354         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 297 din 28 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) si art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

485. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Unifarm“ – S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

486. – Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale “Romtehnica“ – S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 297

din 28 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) si art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Andi-Claudiu Cheptine în Dosarul nr. 7.140/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 138D/2006 si nr. 139D/2006, având ca obiect exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Cătălin Horga în Dosarul nr. 7.143/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ, respectiv de Mihai Isachi în Dosarul nr. 7.650/2005 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ce fac obiectul dosarelor nr. 97D/2006, 138D/2006 si nr. 139D/2006 au obiect partial identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 138D/2006 si nr. 139D/2006 la Dosarul nr. 97D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 7.140/2005 si prin Încheierea din 6 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 7.650/2005 Tribunalul Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar prin Încheierea din 17 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 7.143/2005, aceeasi instantă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) lit. b) si art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002. Aceste exceptii au fost ridicate de Andi-Claudiu Cheptine, Mihai Isachi si Cătălin Horga cu prilejul solutionării unor cauze în contencios administrativ, având ca obiect contestatiile formulate împotriva deciziilor de impunere a contributiei la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile art. 51 alin. (2) si ale art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 sunt discriminatorii si instituie un sistem injust de asezare a sarcinilor fiscale, contravenind astfel dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 56 alin. (2) din Constitutie. În acest sens, arată că desi toti asiguratii beneficiază în mod nediferentiat de aceleasi servicii medicale, ei sunt obligati să contribuie în mod diferit la constituirea fondului unic national de asigurări de sănătate, în functie de veniturile realizate.

Astfel, contribuabilii cu venituri mari, asa cum sunt cei care exercită profesii liberale, sunt defavorizati în raport cu cei care realizează venituri mai mici. În aceeasi ordine de idei, arată că art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 prevede majorări de întârziere pentru angajatorii si asiguratii care nu au plătit contributia pentru asigurările sociale de sănătate, în timp ce, potrivit art. 53 alin. (4) din acelasi act normativ, persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, să achite doar contributia legală lunară pe ultimii 3 ani, fără a se percepe majorări de întârziere sau penalităti.

Tribunalul Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că principiul constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale impune si diferentierea contributiei în functie de veniturile realizate. De asemenea, arată că ipotezele legale invocate de autorii exceptiei se referă la situatii diferite, or principiul egalitătii cetătenilor în fata legii este aplicabil numai în cazul cetătenilor aflati în situatii identice, situatiile obiectiv diferite justificând un tratament juridic diferentiat.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că desi valoarea contributiei diferă de la o persoană la alta, prin raportare la cuantumul veniturilor realizate, această diferentă este rezonabilă si justificată de situatia obiectiv diferită în care se află contribuabilii în functie de cuantumul veniturilor.

Această solutie corespunde, de altfel, si principiilor solidaritătii si subsidiaritătii în colectarea si utilizarea fondurilor, precum si principiului constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale. De asemenea, consideră că dispozitiile art. 55 alin. (1) si ale art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 reglementează situatii diferite, astfel că nu se poate vorbi de o reglementare discriminatorie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 alin. (2) si ale art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, dispozitii modificate prin articolul unic pct. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, având în prezent următorul continut:

– Art. 51 alin. (2): “Contributia lunară a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activităti desfăsurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente, dar nu mai putin de un salariu de bază minim brut pe tară, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contributia;

c) veniturilor din agricultură si silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se încadrează la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)–d).“;

– Art. 55 alin. (1): “Angajatorii si asiguratii care au obligatia plătii contributiei în conditiile prezentei ordonante de urgentă si care nu o respectă datorează majorări pentru perioada de întârziere, egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării debitelor către bugetul de stat.“

În opinia autorului exceptiei textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), care consacră egalitatea în drepturi, si ale art. 56 alin. (2), care consacră principiul asezării juste a sarcinilor fiscale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin numeroase decizii ale sale, precum Decizia nr. 56 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006, s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 în raport cu aceleasi critici formulate si în prezenta cauză, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Cu acel prilej Curtea a retinut că este firesc ca valoarea contributiei să difere de la persoană la persoană, fiind în raport de cuantumul veniturilor realizate. Această diferentă este rezonabilă si justificată de situatia obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari fată de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum si de principiul solidaritătii si subsidiaritătii în colectarea si utilizarea fondurilor, înscris în art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002.

De asemenea, Curtea a retinut că principiul constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune diferentierea contributiei persoanelor care realizează venituri mai mari.

De altfel, cota de contributie, exprimată procentual, este unică, neavând caracter progresiv, astfel că diferenta valorică a contributiei este determinată de nivelul diferit al venitului.

Având în vedere că în cauză nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei invocate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, Curtea constată că argumentele de neconstitutionalitate invocate de autorii exceptiei se sprijină pe compararea acestui text de lege cu alte dispozitii ale ordonantei. Aceste dispozitii însă au ca ipoteze situatii diferite în care se găsesc alte categorii de persoane, fapt ce justifică, în mod obiectiv si rational, instituirea unui tratament juridic diferentiat, fără a se încălca principiul constitutional al egalitătii în drepturi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) si ale art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Andi-Claudiu Cheptine, Cătălin Horga si Mihai Isachi în dosarele nr. 7.140/2005, nr. 7.143/2005 si nr. 7.650/2005 ale Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Unifarm“ – S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Unifarm“ – S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Unifarm“ – S.A. Bucuresti, mentionat la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională “Unifarm“ – S.A. Bucuresti va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 485.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale “Romtehnica“ – S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale “Romtehnica“ – S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica“ – S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A. se aprobă de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica“ – S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., prevăzute la art. 1, reprezintă limită maximă care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, companiile mentionate la art. 1 pot efectua cheltuieli de exploatare proportional cu gradul de realizare a veniturilor din exploatare, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Fondul de salarii corespunzător majorării numărului de personal în anul 2006 la Compania Română de Aviatie “Romavia“ – R.A. va putea fi consumat pe măsura angajării personalului respectiv.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia prevăzută la art. 3 se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 486.

 

ANEXE