MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 361         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 aprilie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

151/EN. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

 

408/160. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si  completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 44 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. – Prezenta decizie are ca obiect impunerea, în sarcina furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, a obligatiei de a transmite periodic Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul comunicatiilor electronice, precum si a urmăririi si controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.

Art. 2. – Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenti furnizării de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si categoriile de informatii corespunzătoare fiecărui indicator.

Art. 3. – (1) Persoanele care au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3) ori pe o parte din aceasta au obligatia de a raporta către ANRC valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2, în formatul-tip si în conditiile prevăzute în anexele la prezenta decizie.

(2) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexa nr. 1 se va realiza anual, în termen de 90 de zile de la data încheierii exercitiului financiar, pentru perioada de raportare reprezentată de exercitiul financiar respectiv.

(3) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexele nr. 2–10 se va realiza semestrial astfel:

a) până la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie si 30 iunie;

b) până la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie si 31 decembrie.

(4) În cazul persoanelor care nu au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au această calitate.

(5) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuti la art. 2 va fi temeinic justificată.

Art. 4. – (1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2 se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază se situează domiciliul/sediul furnizorului în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) vor transmite ANRC, la fiecare raportare realizată în conditiile prezentei decizii, datele necesare identificării si comunicării eficiente cu acestea, precum si informatii privind categoriile de retele sau de servicii de comunicatii electronice furnizate în perioada de raportare, în formatul-tip prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) vor completa si în format electronic datele statistice prevăzute în anexele nr. 1–10, prin intermediul unei aplicatii informatice disponibile pa pagina de Internet a ANRC, odată cu transmiterea acestora în conditiile alin. (1).

(4) Data de la care datele statistice prevăzute în anexele nr. 1–10 vor fi completate în format electronic va fi comunicată de către ANRC, împreună cu instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice.

Art. 5. – Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. – Anexele nr. 1–11*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. – (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

(2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie se vor realiza după cum urmează:

a) în termen de 90 de zile de la data încheierii exercitiului financiar al anului 2006, pentru perioada de raportare reprezentată de exercitiul financiar respectiv, în ceea ce priveste datele statistice prevăzute în anexa nr. 1;

b) până la data de 31 iulie 2006, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie si 30 iulie 2006, în ceea ce priveste datele statistice prevăzute în anexele nr. 2–10.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.332/2003 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 10 noiembrie 2003.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 17 aprilie 2006.

Nr. 151/EN.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 408 din 12 aprilie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 160 din 11 aprilie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.287 din 13 aprilie 2006 al Ministerului Sănătătii si nr. DG/1.145 din 11 aprilie 2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, pozitia 15 va avea următorul cuprins:

 

“15**

2

.

1

1

4

0

Creatinină serică *1)***)

5,10“

 

2. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, nota 1 se completează cu ***):

“***) La fiecare determinare a creatininei serice se raportează la casele de asigurări de sănătate filtratul glomerular folosindu-se formula Cockroft-Gault:

FG(mL/min) = [140 – vârsta (ani)] x G (kg)/ 72 x sCr (mg/dL),

unde:

FG = filtrat glomerular;

G = greutate corporală;

sCr = concentratia creatininei serice.

Dacă subiectul este femeie, formula de mai sus se înmulteste cu 0,85.“

3. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, după pozitia 175 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 176–180, cu următorul cuprins:

 

“176

 

 

 

 

 

Osteodensitometrie DEXA

22,30

177

 

 

 

 

 

Ergometrie

22,30

178

 

 

 

 

 

Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter)

19,50

179

 

 

 

 

 

Holter TA

43,30

180

 

 

 

 

 

Ecocardiografie transesofagiană

55,60“

 

4. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, nota 5 si prevederile de la **) din nota 1 se abrogă.

5. La anexa nr. 9, la articolul 6 alineatul (1), ultima teză va avea următorul cuprins:

“La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile de selectie a furnizorilor de analize medicale de laborator si care sunt prevăzute în anexa nr. 11, respectiv criteriile pentru furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală prevăzute în anexa nr. 111 la ordin.“

6. La anexa nr. 9, la articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinatia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte aditionale la contractele initiale si vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor de la data semnării acestora. Valoarea actului aditional la contractul initial se stabileste avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor initiale.“

7. La anexa nr. 9, articolul 8 se abrogă.

8. Anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:

“CRITERII DE SELECTIE

privind repartizarea sumelor si defalcarea numărului de investigatii paraclinice – analize medicale de laborator – stabilit pe total judet de casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, pe furnizori de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale

În laboratoarele clinice de analize medicale analizele se defalcă pe următoarele grupe de analize:

I. Hematologie, serologie, biochimie, imunologie (sunt cuprinse analizele medicale din anexa nr. 8 la «Hematologie», «Biochimie» si «Imunologie», precum si cele de la pozitiile nr. 76, 79 si 80)

II. Microbiologie (celelalte pozitii decât cele nominalizate la grupa I)

La stabilirea numărului de analize medicale de laborator si a sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii:

1. criteriul de evaluare;

2. criteriul financiar;

3. criteriul de adresabilitate;

4. criteriul privind implementarea sistemului de management al calitătii;

5. criteriul de activitate;

6. criteriul de corectitudine.

1. Criteriul de evaluare

Ponderea acestui criteriu este de 30%.

Evaluarea laboratoarelor de analize medicale se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 411/158/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator.

Ca urmare a aplicării metodologiei de evaluare fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator obtine un punctaj corespunzător acestui criteriu.

2. Criteriul financiar

Ponderea acestui criteriu este de 30%.

Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator.

Tarifele propuse de către furnizorii de analize medicale de laborator pentru contractarea serviciilor medicale paraclinice cu casele de asigurări de sănătate trebuie fundamentate, iar nivelul acestora nu trebuie să depăsească tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 8 la ordin.

Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintă tariful minim pentru fiecare tip de analiză medicală. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acordă un punctaj proportional în functie de primul clasat.

Furnizorii de analize medicale de laborator care prezintă fundamentarea tarifelor propuse incorect întocmită sau tarifele propuse depăsesc tarifele maximale cuprinse în anexa nr. 8 la ordin sunt respinsi de la contractare.

3. Criteriul de adresabilitate

Ponderea acestui criteriu este de 20%.

Punctajul obtinut de fiecare furnizor se stabileste astfel: se acordă câte un punct pentru fiecare asigurat care a beneficiat de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator din partea furnizorului respectiv în anul 2005 ca urmare a contractului cu casa de asigurări de sănătate. Dacă un asigurat s-a adresat de mai multe ori aceluiasi furnizor în anul 2005, se acordă câte un punct pentru fiecare adresare.

Furnizorul depune la casa de asigurări de sănătate o declaratie pe propria răspundere din care să reiasă numărul de asigurati care s-au adresat acestuia ca urmare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Veridicitatea datelor cuprinse în declaratie se constată prin confruntarea cu evidenta casei de asigurări de sănătate pentru asiguratii care au beneficiat de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator ca urmare a contractului cu casa de asigurări de sănătate.

Pentru furnizorii care au participat la contractare cu mai multe puncte de lucru, punctajele se acordă pentru fiecare punct de lucru în parte.

4. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitătii

Ponderea acestui criteriu este de 10%.

Implementarea sistemului de management al calitătii, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2001 sau cu alt standard adoptat în România la momentul aplicării prezentului ordin, este dovedită de furnizor prin certificatul de acreditare însotit de anexa care cuprinde lista de analize medicale de laborator certificate, în termen de valabilitate.

Punctajul obtinut de fiecare furnizor se stabileste astfel: se acordă câte un punct pentru fiecare tip de analiză medicală cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare si oferită spre contractare, numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut certificarea.

5. Criteriul de activitate

Ponderea acestui criteriu este de 5%.

Criteriul de activitate se stabileste ca raport între valoarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator, încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent, si valoarea cifrei de afaceri realizată din servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator în anul precedent.

Astfel:

CA = VCA/ CAA ,

unde:

CA = criteriul de activitate;

VCA = valoarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator, încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent;

CAA = valoarea cifrei de afaceri pentru serviciile medicale paraclinice – analize medicale de laborator în anul precedent.

Criteriul de activitate se apreciază cu un punctaj de maximum 100; cu cât raportul este mai mare, cu atât punctajul acordat este mai mic.

Punctajul 100 reprezintă raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acordă un punctaj proportional în functie de primul clasat.

6. Criteriul de corectitudine

Ponderea acestui criteriu este de 5%.

Criteriul de corectitudine se determină ca raport între numărul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract în anul precedent si numărul de analize medicale de laborator raportate de către furnizor în anul precedent.

Astfel:

CC = NARI/ NARF ,

unde:

CC = criteriul de corectitudine;

NARI = numărul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casa de asigurări de sănătate;

NARF = numărul de analize medicale de laborator raportate de către furnizor.

Criteriul de corectitudine se apreciază cu un punctaj de maximum 100; cu cât raportul este mai mic, cu atât punctajul este mai mare.

Punctajul 100 reprezintă raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acordă un punctaj proportional în functie de primul clasat.

Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:

A. Fondul cu destinatia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel:

a) 30% pentru criteriul de evaluare;

b) 30% pentru criteriul financiar;

c) 20% pentru criteriul de adresabilitate;

d) 10% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calitătii;

e) 5% pentru criteriul de activitate;

f) 5% pentru criteriul de corectitudine.

B. Pentru fiecare criteriu în parte se stabileste numărul total de puncte obtinut prin însumarea numărului de puncte obtinut de fiecare furnizor.

C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu în parte prin împărtirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevzute la lit. A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu.

D. Valoarea unui punct obtinută pentru fiecare dintre cele 6 criterii se înmulteste cu numărul de puncte obtinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu, rezultând sume aferente pentru fiecare criteriu.

E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obtine prin însumarea celor sase sume stabilite conform lit. D.

 

NOTĂ:

Pentru furnizorii nou-intrati în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate se acordă un număr de puncte pentru criteriul de adresabilitate egal cu numărul de puncte obtinut pentru acelasi criteriu de furnizorul care are acelasi număr de puncte rezultat în urma aplicării criteriului de evaluare sau cât mai apropiat de acesta, iar prevederile criteriilor 5 si 6 nu se aplică.“

9. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 111, cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 111

CRITERII

privind repartizarea sumelor si defalcarea numărului de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală, stabilit pe total judet de către casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, pe furnizori de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală

 

La stabilirea numărului de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală si a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii:

1. criteriul de evaluare;

2. criteriul financiar;

3. criteriul privind implementarea sistemului de management

al calitătii;

4. criteriul de activitate;

5. criteriul de corectitudine.

1. Criteriul de evaluare

Ponderea acestui criteriu este de 40%.

Evaluarea furnizorilor de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală.

Ca urmare a aplicării metodologiei de evaluare, fiecare furnizor de investigatii medicale paraclince de radiologie – imagistică medicală obtine un punctaj corespunzător acestui criteriu.

2. Criteriul financiar

Ponderea acestui criteriu este de 20%.

Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală.

Tarifele propuse de către furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală pentru contractarea investigatiilor medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală cu casele de asigurări de sănătate trebuie fundamentate, iar nivelul acestora nu trebuie să depăsească tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 8 la ordin.

Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintă tariful minim pentru fiecare tip de investigatie medicală paraclinică de radiologie – imagistică medicală. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acordă un punctaj proportional în functie de primul clasat.

Furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală care prezintă fundamentarea tarifelor propuse incorect întocmită sau tarifele propuse depăsesc tarifele maximale cuprinse în anexa nr. 8 la ordin sunt respinsi de la contractare.

3. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitătii

Ponderea acestui criteriu este de 15%.

Implementarea sistemului de management al calitătii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 pentru diagnostic imagistic sau cu alt standard adoptat în România la momentul aplicării prezentului ordin, este dovedită de furnizor prin certificatul de conformitate ISO 9001 însotit de o copie de pe manualul calitătii, în care să fie specificat tipul investigatiilor pentru care s-a acordat.

În situatia în care furnizorul de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală prezintă certificatul de acreditare, acesta primeste 100 de puncte.

Furnizorii care nu prezintă certificatul de acreditare nu primesc punctaj la acest criteriu.

4. Criteriul de activitate

Ponderea acestui criteriu este de 15%.

Criteriul de activitate se stabileste ca raport între valoarea contractului de furnizare de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent si valoarea cifrei de afaceri realizată din investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală în anul precedent.

Astfel:

CA = VCA/ CAA,

unde:

CA = criteriul de activitate;

VCA = valoarea contractului de furnizare de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent;

CAA = valoarea cifrei de afaceri pentru investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală în anul precedent.

Criteriul de activitate se apreciază cu un punctaj de maximum 100; cu cât raportul este mai mare, cu atât punctajul acordat este mai mic.

Punctajul 100 reprezintă raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acordă un punctaj proportional în functie de primul clasat.

5. Criteriul de corectitudine

Ponderea acestui criteriu este de 10%.

Criteriul de corectitudine se determină ca raport între numărul de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală respinse/imputate de casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract în anul precedent si numărul de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală raportate de către furnizor în anul precedent.

Astfel:

CC = NARI/ NARF,

unde:

CC = criteriul de corectitudine;

NARI = numărul de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală respinse/imputate de casa de asigurări de sănătate;

NARF = numărul de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală raportate de către furnizor.

Criteriul de corectitudine se apreciază cu un punctaj de maximum 100; cu cât raportul este mai mic, cu atât punctajul este mai mare.

Punctajul 100 reprezintă raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acordă un punctaj proportional în functie de primul clasat.

Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:

A. Fondul cu destinatie de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel:

a) 40% pentru criteriul de evaluare;

b) 20% pentru criteriul financiar;

c) 15% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calitătii;

d) 15% pentru criteriul de activitate;

e) 10% pentru criteriul de corectitudine.

B. Pentru fiecare criteriu în parte se stabileste numărul total de puncte obtinut prin însumarea numărului de puncte obtinut de fiecare furnizor.

C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu în parte prin împărtirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu.

D. Valoarea unui punct obtinută pentru fiecare dintre cele 5 criterii se înmulteste cu numărul de puncte obtinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu, rezultând sume aferente pentru fiecare criteriu.

E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obtine prin însumarea celor cinci sume stabilite conform lit. D.

 

NOTĂ:

Pentru furnizorii nou-intrati în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate prevederile criteriilor 4 si 5 nu se aplică.

Comisia constituită din reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate, ai directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai consiliului judetean al Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet, va stabili suma ce se va contracta de casa de asigurări de sănătate cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală din totalul fondului aprobat cu destinatia de servicii medicale paraclinice.“

10. La anexa nr. 14, de la punctul I se abrogă sintagma “centru de referintă de diagnostic imagistic..., reprezentat prin...“.

11. La anexa nr. 14, la articolul 8, litera b) se abrogă.

12. La anexa nr. 14, la articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

13. La anexa nr. 17, la capitolul 1 litera B punctul 2, prima pozitie de la litera a) si *) vor avea următorul cuprins:

a) – Hemodializă în insuficienta renală cronică*) – 180 lei (RON)/sedintă

..............................................................................................

*) Tariful nu cuprinde medicamentele si materialele specifice suportate prin programul national cu scop curativ.

Tariful pentru hemodializă în insuficienta renală cronică cuprinde si transportul nemedicalizat al asiguratilor dializati în vederea efectuării dializei de la si la domiciliu, suportat de unitatea sanitară care acordă acest serviciu. Unitătile sanitare, inclusiv spitalele, suportă contravaloarea transportului nemedicalizat al asiguratilor dializati de la si la domiciliu din suma contractată cu casa de asigurări de sănătate, în mod distinct, cu această destinatie.“

14. La anexa nr. 18, articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art.51. – Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinatia de servicii medicale spitalicesti, inclusiv medicamente în spital, se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte aditionale la contractele initiale pentru anul 2006. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecărei unităti sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii initiale de contract/actelor aditionale, precum si nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractati în perioada de la începutul anului si până la sfârsitul lunii anterioare celei în care se semnează actul aditional.“

15. La anexa nr. 18, la articolul 7 alineatul (1) litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Regularizarea trimestrială se face în functie de:

– numărul total de cazuri externate, raportate si validate, pentru perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv;

– indicele de case-mix realizat în perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv;

– tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2006;

– coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare). Acest coeficient se calculează trimestrial de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, pe baza cazurilor externate raportate si validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv. Modalitatea de calcul a coeficientului k este prevăzută în anexa nr. 18 b) la ordin.

În situatia în care numărul de cazuri ponderate realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, este mai mic decât cel contractat, iar numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi a crescut, numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi ce depăseste numărul de cazuri ponderate contractat se decontează la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu încadrarea în valoarea de contract.

În situatia în care atât numărul de cazuri ponderate realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, cât si cel corespunzător serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât numărul de cazuri ponderate, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi contractate, decontarea se face la nivelul realizat.

În situatia în care atât numărul de cazuri ponderate realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, cât si cel corespunzător serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât numărul de cazuri ponderate, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi contractat, se acceptă la decontare o depăsire de maximum 5% atât a numărului de cazuri ponderate ce se vor deconta la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat, cât si a serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăsiri dacă spitalul/sectiile a/au luat decizia de crestere a numărului de internări, după epuizarea posibilitătii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, si dacă această crestere se regăseste ca economii înregistrate la sumele care se decontează din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti la alte spitale/sectii din judetul respectiv, cu încadrarea în fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective.“

16. La anexa nr. 18, la articolul 7 alineatul (1) litera c), punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Regularizarea trimestrială se face în functie de numărul de externări realizat cumulat de la începutul anului până la sfărsitul trimestrului respectiv si tariful mediu pe caz rezolvat negociat, tinând cont si de numărul de externări contractat.

În situatia în care numărul de externări realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, este mai mic decât cel contractat, iar numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi a crescut, numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi ce depăseste numărul de cazuri externate contractate se decontează la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu încadrarea în valoarea de contract.

În situatia în care atât numărul de externări realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, cât si cel corespunzător serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât numărul de externări, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, decontarea se face la nivelul realizat.

În situatia în care atât numărul de externări realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, cât si cel corespunzător serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât numărul de externări, respectiv servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi contractat, se acceptă la decontare o depăsire de maximum 5% atât a numărului de externări ce se vor deconta la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat, cât si a serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăsiri dacă spitalul/sectiile a/au luat decizia de crestere a numărului de internări, după epuizarea posibilitătii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, si dacă această crestere se regăseste ca economii înregistrate la sumele care se decontează din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti la alte spitale/sectii din judetul respectiv, cu încadrarea în fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective.“

17. La anexa nr. 18, la articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati efectuate în alte unităti spitalicesti sau în unităti ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesară. Spitalele vor deconta investigatiile paraclinice la tarifele prevăzute în cap. II pct. 1 din anexa nr. 8.“

18. La anexa nr. 18, la articolul 71 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru serviciile de hemodializă si dializă peritoneală casele de asigurări de sănătate tin evidente distincte.“

19. Anexa nr. 18a) “Indicele de complexitate a cazurilor si tarifele pe caz ponderat“ va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 18a)1)

 

INDICELE DE COMPLEXITATE

a cazurilor si tarifele pe caz ponderat

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

 

 

21. La anexa nr. 18b), definitia tarifului pe caz ponderat si formula de calcul al acestuia vor avea următorul cuprins:

“Tariful pe caz ponderat (TCP) – valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital

– pentru anul 2006:

TCP 2006 = (50% CCP propriu spital + 50% CCP national) cu un coridor de risc cuprins între 115 si 95 fată de TCP 2005.

Pentru cazurile externate din maternitătile de nivel III organizate conform Hotărârii Guvernului nr. 534/2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea si reorganizarea sistemului de asistentă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie si neonatologie din România, pe perioada 2002–2004, si Ordinului ministrului sănătătii nr. 910/2002 privind criteriile de ierarhizare a sectiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie si neonatologie, TCP 2006 se majorează cu 20%, iar pentru cazurile externate din institutele si centrele de cardiologie, TCP 2006 este unic – 1.597 lei (RON).“

22. La anexa nr. 23, la capitolul 1 de la litera C se elimină punctul 12 si ultima teză.

23. La anexa nr. 24 se abrogă articolul 51.

24. La anexa nr. 30, partea introductivă a articolului 17 si punctul 1 vor avea următorul cuprins:

“Art.17. – Stabilirea valorii contractului la farmaciile care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se efectuează astfel:

1. Valoarea de contractare ce revine pentru fiecare farmacie care intră în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate are în vedere 90% din valoarea fondului aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru consumul de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, din care se deduce o cotă aferentă contravalorii medicamentelor pentru afectiunile prevăzute la pct. 2.

Suma astfel obtinută se defalcă după cum urmează:

a) 60%, care se repartizează de casa de asigurări de sănătate pe zone/localităti, în functie de numărul de asigurati, si pe farmaciile din zonele/localitătile respective, în functie de consumul de medicamente cu si fără contributie personală din anul precedent;

b) 40%, care se repartizează de casa de asigurări de sănătate pe farmacii, în functie de punctajul obtinut de fiecare farmacie, punctaj acordat după cum urmează:

b1) un farmacist 1,5 puncte

b2) un asistent de farmacie 0,5 puncte

Un farmacist si un asistent de farmacie se punctează pentru activitatea desfăsurată într-o singură farmacie. În situatia în care un farmacist sau un asistent de farmacie Osi desfăsoară activitatea în mai multe farmacii, acesta îsi va exprima în scris optiunea pentru farmacia care urmează să beneficieze de punctajul stabilit la lit. b1) si b2);

b3) pentru fiecare punct de 0,40 puncte pentru lucru din mediul rural al unei fiecare zi de functiofarmacii, înfiintat conform nare/săptămână prevederilor legale în vigoare, în localitătile în care nu functionează o farmacie

Programul de functionare pentru fiecare punct de lucru va fi afisat obligatoriu la punctul de lucru si va fi stipulat în contractul dintre farmacie si casa de asigurări de sănătate;

b4) pentru fiecare farmacie care asigură continuitatea (functionează de luni până vineri, inclusiv sâmbăta, duminica si sărbătorile legale), cu respectarea obligatiei privind prezenta farmacistului în farmacie, se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare dintre situatiile de mai jos:

– functionează de luni până vineri + sâmbătă;

– functionează de luni până vineri + duminică;

– functionează de luni până vineri + sărbătorile legale.

Dacă farmaciile cumulează două, respectiv trei dintre situatiile de mai sus, se acordă 1 punct, respectiv 1,5 puncte;

b5) pentru fiecare farmacie care 2,5 puncte asigură continuitate si program de permanentă (nonstop), cu respectarea obligatiei privind prezenta farmacistului în farmacie

Valoarea unui punct se obtine împărtind suma prevăzută la lit. b) la numărul total de puncte corespunzătoare tuturor farmaciilor.

Suma destinată unei farmacii se obtine prin înmultirea numărului de puncte aferent farmaciei respective cu valoarea unui punct.

În situatia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare farmacie scad sub nivelul initial si farmaciile aduc la cunostintă caselor de asigurări de sănătate aceste situatii, cu 15 zile lucrătoare înaintea datei de la care se doreste modificarea pentru situatiile prevăzute la lit. b3), b4) si b5) si în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care s-a produs modificarea pentru situatiile prevăzute la lit. b1) si b2), suma stabilită conform lit. b1)–b5) se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act aditional la contract.

Neanuntarea acestor situatii si constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligatiilor contractuale din contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu.

În situatia în care la unele farmacii se înregistrează la sfârsitul unui trimestru, respectiv la sfârsitul unei luni din cadrul unui trimestru, sume neconsumate ca urmare a eliberării de medicamente cu si fără contributie personală, fată de suma prevăzută pentru trimestrul respectiv/lună din cadrul unui trimestru în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua valoarea contractată initial cu sumele respective, printr-un act aditional la contract. Sumele cuprinse în actul aditional vor fi contractate la farmaciile la care adresabilitatea crescută a dus la epuizarea sumei contractate, conform prevederilor lit. a) si b), printr-un act aditional. Aceste prevederi se aplică si pentru pct. 2 referitor la eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV, ciroză hepatică, poliartrită reumatoidă si artropatie psoriazică, spondilită anchilozantă, boli psihice, demente, bolnavi cu proceduri interventionale percutante numai după implantarea unei proteze endovasculare – stent, boala Gaucher, boli oncologice – pentru tratamentul adjuvant cu analgezice si accident vascular cerebral ischemic – inclusiv atac vascular cerebral tranzitoriu – pentru tratamentul cu clopidogrelum.“

25. La anexa nr. 30, la articolul 17, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant – G25*, hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV – G5*, ciroză hepatică – G8*, poliartrită reumatoidă si artropatie psoriazică – G19*, spondilită anchilozantă – G20*, boli psihice – G16, demente – G17*, bolnavi cu proceduri interventionale percutante numai după implantarea unei proteze endovasculare – stent – G3*, boala Gaucher – G30*, boli oncologice – pentru tratamentul adjuvant cu analgezice si accident vascular cerebral ischemic – inclusiv atac vascular cerebral tranzitoriu – pentru tratamentul cu clopidogrelum – se face prin acele farmacii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial pentru medicamentele necesare în tratamentul acestor boli, prin majorarea valorii de contract obtinute de aceste farmacii conform pct. 1, printr-un act aditional. Negocierea adaosului comercial se face în sedintă deschisă la care participă toti reprezentantii legali ai farmaciilor care doresc să elibereze medicamente gratuite pentru bolile cronice mentionate mai sus. La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice prevăzute mai sus se va face prin farmaciile selectionate în urma depunerii la sediul acestor case de asigurări de sănătate a ofertelor scrise privind nivelul adaosului comercial. Deschiderea ofertelor se face în prezenta reprezentantilor legali ai Colegiului Farmacistilor din România. Adaosul comercial care se va negocia va porni de la pretul cu amănuntul maximal stabilit de Ministerul Sănătătii, până la valoarea pretului cu ridicata (adaos comercial stabilit de Ministerul Sănătătii).

În procesul de selectie a acestor farmacii, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere respectarea principiului proportionalitătii în ceea ce priveste acoperirea morbiditătii. Sumele suplimentare pentru acoperirea morbiditătii cauzate de bolile cronice mentionate mai sus pot fi contractate de un furnizor de servicii farmaceutice pentru un număr de maximum două farmacii.

Farmaciile pot participa la negocierea adaosului comercial pentru medicamentele necesare pentru una sau mai multe dintre cele 11 boli cronice.

.............................................................................................


* Grupe de boli potrivit Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările si completările ulterioare.“

 

26. La anexa nr. 30, la articolul 171 alineatul (3) litera a) punctul 2, a doua teză a paragrafului 2 va avea următorul cuprins:

“La stabilirea procentului de depăsire a valorii lunare de contract nu se ia în calcul valoarea actului/actelor aditional/aditionale încheiat/încheiate între farmaciile selectionate si casele de asigurări de sănătate pentru eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV, ciroză hepatică, poliartrită reumatoidă si artropatie psoriazică, spondilită anchilozantă, boli psihice, demente, bolnavi cu proceduri interventionale percutante numai după implantarea unei proteze endovasculare – stent, boala Gaucher, boli oncologice – pentru tratamentul adjuvant cu analgezice si accident vascular cerebral ischemic – inclusiv atac vascular cerebral tranzitoriu – pentru tratamentul cu clopidogrelum.“

27. La anexa nr. 30, articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) În vederea decontării medicamentelor cu si fără contributie personală, farmaciile înaintează caselor de asigurări de sănătate, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, următoarele acte în original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acesteia.

(2) În situatia în care într-o lună unele farmacii eliberează medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu la nivelul valorii de contract pentru luna respectivă, înainte de sfârsitul lunii, acestea anuntă casa de asigurări de sănătate, iar în termen de 72 de ore vor depune datele solicitate pe suport magnetic, urmând ca actele în original să fie înaintate la termenul prevăzut la alin. (1).“

28. La anexa nr. 30, la articolul 22, prima teză a alineatului (3) si literele a), c) si i) ale acestuia vor avea următorul cuprins:

“(3) În vederea încadrării în fondul destinat eliberării medicamentelor fără contributie personală pentru cele 11 boli cronice mentionate la art. 17 pct. 2 si a utilizării eficiente a acestuia, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică vor desemna un medic coordonator pentru fiecare dintre cele 11 boli cronice.

Casele de asigurări de sănătate împreună cu medicii coordonatori vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor mentionate mai sus, conform următoarei metodologii:

a) casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică desemnează un medic coordonator pentru fiecare dintre următoarele boli cronice: stări posttransplant, hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV, ciroză hepatică, poliartrită reumatoidă si artropatie psoriazică, spondilită anchilozantă, boli psihice, demente, bolnavi cu proceduri interventionale percutante numai după implantarea unei proteze endovasculare – stent, boala Gaucher, boli oncologice – pentru tratamentul adjuvant cu analgezice si accident vascular cerebral ischemic – inclusiv atac vascular cerebral tranzitoriu – pentru tratamentul cu clopidogrelum;

............................................................................................

c) casele de asigurări de sănătate aduc la cunostintă medicilor prescriptori pentru cele 11 boli cronice, cu care se află în relatii contractuale, numele si prenumele medicului coordonator, precum si prezenta metodologie;

............................................................................................

i) casa de asigurări de sănătate analizează bilunar modul de utilizare a fondului destinat eliberării de medicamente fără contributie personală pentru fiecare dintre cele 11 boli cronice si împreună cu medicul coordonator ia măsuri pentru utilizarea eficientă a fondului destinat eliberării de medicamente fără contributie personală pentru cele 11 boli cronice.“

29. La anexa nr. 31, la articolul 7, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) să functioneze cu personal farmaceutic care posedă drept de liberă practică, conform legii;“.

30. La anexa nr. 31, articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Documentele pe baza cărora se face decontarea se depun la casele de asigurări de sănătate până la data de ... a lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele.“

31. La anexa nr. 37, la articolul 6, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinatia de servicii medicale de recuperare a sănătătii vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte aditionale la contractele initiale si vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare a sănătătii, acordate asiguratilor de la data semnării acestora.“

Art. II. – Dispozitiile referitoare la anul 2004 si la anul 2005 din cuprinsul normelor prevăzute la art. I se actualizează corespunzător pentru anul 2005, respectiv pentru anul 2006.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu data de 1 mai 2006.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu