MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 aprilie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. – Ordonantă de urgentă privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

 

514. – Hotărâre privind unele măsuri financiare în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investitii la Unitatea 2 CNE Cernavodă

 

517. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

518. – Hotărâre pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006

 

519. – Hotărâre pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

43. – Decizie privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

 

44. – Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ferdinand Nagy din functia de secretar de stat pentru participarea României la expozitii mondiale, la Ministerul Afacerilor Externe

 

45. – Decizie privind eliberarea doamnei Gabriela Vasile din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

46. – Decizie privind numirea domnului Ciupagea Constantin în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

47. – Decizie privind numirea domnului Bogdan Popescu în functia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

245. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare si studii de transformare a păsunilor împădurite

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

167. – Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante în domeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 “Politica regională

si coordonarea instrumentelor structurale“ si al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea functiei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publică.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte:

a) contractele de lucrări si contractele de concesiune de lucrări cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală

cu 250.000 euro;

b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro;

c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro;

d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)–c).

(3) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publică, după publicarea anuntului de participare până la atribuirea si semnarea contractului. În situatiile exceptionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere până la atribuirea si semnarea contractului.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc.

Art. 3. – Obiectivul functiei de verificare a achizitiilor publice este de a contribui la asigurarea conformitătii cu legislatia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achizitie publică si a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri.

Art. 4. – Atributiile Ministerului Finantelor Publice în vederea îndeplinirii functiei de verificare sunt următoarele:

a) urmărirea derulării procedurilor în legătură cu procesul de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) analiza documentatiei întocmite de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achizitii publice care a fost supusă verificării;

d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situatia în care se constată neconcordante în aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

Art. 5. – (1) La data initierii procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritătile contractante au obligatia de a Onstiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, structurile specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor desemna observatori care participă în procesul de atribuire a contractelor selectate conform prevederilor art. 2.

(3) În exercitarea atributiilor lor de serviciu, observatorii elaborează rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de achizitie publică la care au participat, pe care le transmit autoritătii contractante.

(4) În situatia în care, în exercitarea functiei de verificare, constată neconcordante în aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice au dreptul să consulte Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d).

(5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice au obligatia de a transmite avizul consultativ autoritătii contractante, Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si, după caz, organului ierarhic superior al autoritătii contractante.

(6) Pe baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, autoritatea contractantă poate dispune suspendarea procesului de atribuire a contractului de achizitie publică, modificarea, încetarea, revocarea si anularea actelor în legătură cu care s-a emis avizul, precum si orice alte măsuri corective pentru remedierea neconformitătilor semnalate de observator sau poate decide continuarea procesului de atribuire a contractului de achizitie publică, informând de îndată autoritătile prevăzute la alin. (4).

Art. 6. – Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publică revine autoritătii contractante.

Art. 7. – În cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative si rapoartele de activitate se transmit si autoritătii de management competente.

Art. 8. – Observatorii desemnati în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică se supun dispozitiilor legale referitoare la situatiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidatilor sau ofertantilor prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achizitie publică.

Art. 9. – Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% fată de cele prevăzute de lege.

Art. 10. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

b) netrimiterea în termen de 3 zile a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnati potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 7.000 lei (RON).

(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta observatorilor desemnati pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

Art. 11. – Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. – Ministerul Finantelor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 13. – În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice prezintă spre aprobare propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu exceptia art. 1 alin. (1), art. 12 si 13 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Alexandru Stefan Cojocaru

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri financiare în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investitii la Unitatea 2 CNE Cernavodă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5, 7 si art. 8 alin. (1) din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă unele măsuri financiare în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investitii la Unitatea 2 CNE Cernavodă din cadrul Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să atragă sursele de finantare pentru finalizarea lucrărilor de investitii la Unitatea 2 CNE Cernavodă, prin contractarea unui împrumut în lei de pe piata internă reprezentând echivalentul a 122 milioane euro.

Art. 3. – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să acorde suma prevăzută la art. 2 Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. prin încheierea unui acord de împrumut subsidiar.

(2) Rambursarea împrumutului se va efectua din sursele proprii ale Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A.

Art. 4. – (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului să împuternicească reprezentantii săi în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. să aprobe încheierea acordului de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 alin. (1) în conditiile negociate cu Ministerul Finantelor Publice, precum si în vederea aprobării, în regim de urgentă, a contractării de către societate, în nume si pe cont propriu, a unui împrumut în lei de pe piata internă reprezentând echivalentul a 10 milioane euro.

(2) Împrumutul reprezentând echivalentul a 10 milioane euro are ca destinatie acoperirea cheltuielilor urgente aferente lucrărilor de investitii de la Unitatea 2 CNE Cernavodă pentru perioada martie–aprilie 2006 si urmează să fie restituit din sumele acordate societătii conform art. 3.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 514.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasate în statia electrică de sistem 400/220/110 kV Gutinas, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 517.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea

Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Codul de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Numărul de

inventar

Valoarea de inventar

– RON –

An PIF

Adresa unde

se află

mijloacele fixe

 

8.14

Statia 400/220/110 kV Gutinas

 

5 buc. celule 220 kV

206.754

813.442,99

 

1967

Comuna Stefan cel Mare, judetul Bacău

2 buc. celule 400 kV

206.753

 

780.454,50

1976

TOTAL mijloace fixe din domeniul public al statului aflate în statia Gutinas 1.593.897,49

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Administratiei si Internelor din credite externe pe anul 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La propunerea ordonatorului principal de credite se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 518.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 36, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 519.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Amărăstii de Jos

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

 

Elementele de identificare

Anul

 

Valoare de inventar

Situatia juridică

actuală

 

36

 

Teren arabil

Suprafata totală = 30.000 m2

2002

 

2.400 lei  (RON)

Trecut din domeniul privat în domeniul public prin H.C.L. nr. 36 din 20 septembrie 2002

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

 

Având în vedere angajamentele asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, semnat la Bruxelles la 20 iunie 2005, de către Vladimir Sˇ pidla, comisarul european pentru ocuparea fortei de muncă, afaceri sociale si egalitate de sanse, si Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei din România, si măsurile politice majore luate de România pentru a începe transpunerea obiectivelor comune ale Uniunii Europene în politicile nationale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Se constituie Comitetul director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 43.

 

ANEXĂ*)

 

COMPONENTA

Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun

în domeniul incluziunii sociale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ferdinand Nagy din functia de secretar de stat pentru participarea României

la expozitii mondiale, la Ministerul Afacerilor Externe

 

Având în vedere Cererea nr. P/119 din 12 aprilie 2006 a domnului Ferdinand Nagy, prin care solicită să se ia act de demisia sa din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ferdinand Nagy se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat pentru participarea României la expozitii mondiale, la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2006.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Gabriela Vasile din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Întreprinderi

Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, doamna Gabriela Vasile se eliberează din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2006.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ciupagea Constantin în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data de 15 mai 2006, domnul Ciupagea Constantin se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2006.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Bogdan Popescu în functia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Popescu se numeste în functia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2006.

Nr. 47.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare si studii de transformare a păsunilor împădurite

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2), art. 66 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 169.494 din 20 martie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare si studii de transformare a păsunilor împădurite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 3 august 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă Metodologia de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.“

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“METODOLOGIE

de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice“

4. Articolul 1 din metodologie va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea modului în care se realizează autorizarea unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice.

(2) Lucrările de amenajare nu pot fi contractate si elaborate decât de unitătile specializate autorizate în conditiile prezentei metodologii.“

5. La articolul 2 din metodologie, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Autorizarea unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice se face de către Comisia de autorizare care functionează în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.“

6. La articolul 2 din metodologie, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Autorizatia eliberată în baza prevederilor prezentei metodologii unitătilor specializate solicitante care fac dovada îndeplinirii conditiilor de autorizare se eliberează de către Comisia de autorizare si dă dreptul acestora să contracteze lucrări de amenajare a pădurilor pentru o suprafată cumulată, cel mult egală cu capacitatea autorizată.“

7. Articolul 25 din metodologie va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Nu sunt admise la avizare în comisiile tehnice de avizare pentru silvicultură:

a) lucrările executate de personal cu calificare necorespunzătoare;

b) lucrările de amenajare a pădurilor realizate pentru fondul forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

si proprietate privată a persoanelor fizice si juridice, care nu au fost verificate în teren de către persoanele împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de către unitătile din subordinea acesteia.

(2) În situatia încălcării prevederilor alin. (1), persoana juridică autorizată în conditiile prezentei metodologii este sanctionată de Comisia de autorizare cu avertisment.“

8. Articolul 26 din metodologie va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Comisia de autorizare sanctionează cu avertisment sau cu anularea autorizatiei unitătile specializate

să elaboreze amenajamente silvice în următoarele situatii:

a) adoptarea unei posibilităti de produse principale la un nivel mai mare decât cea rezultată prin metodele de calcul al indicatorilor de posibilitate din normele tehnice în vigoare sau prin utilizarea la calculul indicatorilor de posibilitate a unor elemente de calcul neconforme cu realitatea;

b) realizarea de contracte pentru lucrări de amenajare a pădurilor a căror suprafată cumulată depăseste capacitatea autorizată cu mai mult de 5%;

c) nerespectarea prevederilor art. 22 lit. a), b) si c).

(2) Comisia de autorizare sanctionează cu anularea autorizatiei unitătile specializate să elaboreze amenajamente silvice în următoarele situatii:

a) 3 lucrări elaborate de aceeasi unitate specializată, respinse în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în decurs de un an. Respingerea reprezintă situatia în care lucrările necesită modificarea bazelor de amenajare sau modificarea cuantumului posibilitătii;

b) suspendarea mai mult de trei ori a autorizatiei unitătii specializate într-un interval de 2 ani;

c) constatarea, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, a săvârsirii de către unitatea specializată autorizată sau de către un angajat al acesteia a unor fapte penale în legătură cu activitatea pentru care a fost autorizată.

(3) Anularea autorizatiei unitătii specializate în conditiile alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a) conduce automat la anularea autorizatiei si pentru seful de proiect si expertul CTAP.

(4) Anularea autorizatiei unitătii specializate în conditiile alin. (1) lit. c) interzice si încadrarea ca proiectant, pe o perioadă de 10 ani, în orice altă unitate specializată autorizată, a persoanelor care au îndeplinit această functie în unitatea specializată căreia i s-a retras autorizatia si care nu au respectat prevederile art. 22 lit. a), b) si c).“

9. Articolul 28 din metodologie va avea următorul cuprins:

“Art.28. – (1) Evidenta situatiilor în care nu au fost respectate prevederile art. 22, 25 si 26, precum si evidenta măsurilor si sanctiunilor aplicate de Comisia de autorizare se tin pe fiecare unitate specializată autorizată de serviciul de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Aplicarea unui număr de 3 avertismente pentru o unitate specializată să elaboreze amenajamente silvice duce la anularea autorizatiei obtinute în conditiile prezentei metodologii.

(3) Anularea autorizatiei unei unităti specializate să elaboreze amenajamente silvice interzice acesteia dreptul de a mai solicita autorizarea pe o perioadă de 10 ani.“

10. Anexa nr. 1 la metodologie se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

11. Anexa nr. 3 la metodologie se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

12. Anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin fac parte integrantă din acesta.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare si studii de transformare a păsunilor împădurite, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 14 aprilie 2006.

Nr. 245.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

 

AUTORIZATIA

Nr. ....................................... din ...............................

 

Comisia de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, constituită în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. ............ din .................., analizând Cererea nr. ........................ din data de ............................... si documentatia aferentă,

AUTORIZEAZĂ

...............................................................................................................................................................,

cu sediul în .............................................................................................................................................,

având Certificatul de înregistrare nr. .......................................... din .........................................................,

eliberat de Oficiul Registrului Comertului al Judetului .................................................................................,

să elaboreze amenajamente silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Suprafata pentru care se autorizează să execute lucrări de amenajare a fondului forestier national este înscrisă pe versoul prezentei autorizatii.

Prezenta autorizatie are o valabilitate de 4 ani din momentul emiterii si se poate suspenda sau anula de către Comisia de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice în conditiile prevăzute la art. 26 si 27 din Metodologia de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice.

Capacitatea autorizată se poate modifica, în conditiile regulamentului initial, cu înscrierea de mentiuni pe verso.

 

Presedinte,

...............................

 

MENTIUNI

(verso)

 

AUTORIZATIA

Nr. ............. din .....................

 

Nr. crt.

 

Data

 

Suprafata autorizată

 

 

Semnătura presedintelui

si stampila Comisiei

de autorizare

 

Mentiuni

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la metodologie)

 

Denumirea agentului economic ...........................

Codul unic de înregistrare ..................................

 

Nr. crt.

 

Numărul si data contractului

 

Beneficiarul*)

 

Denumirea lucrării

 

 

Suprafata contractată– ha –

Nr./data Conferintei I de amenajare

Nr./data verificării finale

Nr./data

Conferintei a II-a

de amenajare

 

Data

depunerii

spre avizare în CTAS

minister sau CTA-ITRSV

 

 

 

Observatii**)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se înscrie: amenajamentul fondului forestier proprietate publică/privată/a ......................................... .

**) Se înscriu: nr./data notei de control, data suspendării autorizatiei, perioada suspendării autorizatiei, sanctiunile primite.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

 

Având în vedere;

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant;

– Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/587 din 30 martie 2006,

în temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Punctul A13 din anexa nr. 1 “Reguli de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia «DRG National V4»“ la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 107 din 3 februarie 2006, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 167.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a