MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 august 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 553 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (1) si (2), art. 57 alin. (4) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

Decizia nr. 554 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 558 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 563 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

18. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002

 

174. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 100/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului de specialitate, angajat al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală

 

829/4.724. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării nr. 546/4.260/2004 privind stabilirea specialitătilor înrudite, care pot fi obtinute ca a doua specialitate fără sustinerea concursului de rezidentiat

 

921. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public

 

931. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 1.005/2002 privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 553

din 6 iulie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (1) si (2), art. 57 alin. (4) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (1) si (2), art. 57 alin. (4) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicată de Cornel Gheorghe Ardelean în Dosarul nr. 16.135/1/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă, personal, autorul exceptiei.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, apreciind că textele de lege criticate contravin prevederilor art. 24 si art. 40 din Constitutie.

În acest sens arată că, desi a întreprins numeroase demersuri în vederea angajării unui apărător, nu i s-a asigurat dreptul la apărare din partea unui avocat desemnat din oficiu, apreciind totodată că se încalcă si dreptul de asociere atâta timp cât profesia de avocat se exercită numai de membrii barourilor care, împreună cu Uniunea Avocatilor din România, asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât dispozitiile de lege criticate nu au legătură cu solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 16.135/1/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (1) si (2), art. 57 alin. (4) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicată de Cornel Gheorghe Ardelean într-o cauză ce are ca obiect o contestatie la executarea unei pedepse.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt în vădită contradictie cu prevederile constitutionale referitoare la dreptul de liberă asociere si la dreptul la apărare, întrucât limitează dreptul de a exercita profesia de avocat si de a asigura asistentă judiciară numai la membrii barourilor apartinând Uniunii Nationale a Barourilor din România.

Înalta Curte de Casatie si Justitie Sectia penală apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât “între textele invocate ca neconstitutionale si prevederile constitutionale la care se face referire nu există nicio incompatibilitate si nici nu se încalcă dreptul la apărare sau cel la asociere liberă“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege supuse controlului sunt constitutionale, iar criticile formulate de autorul exceptiei sunt nefondate, sens în care s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 321/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (1) si (2), art. 57 alin. (4) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, modificată si completată prin Legea nr. 255/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004.

Textele de lege criticate au următorul continut:

– Art. 1 alin. (2): “Profesia de avocat se exercită numai de avocatii înscrisi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.“;

– Art. 3: “(1) Activitatea avocatului se realizează prin: a) consultatii si cereri cu caracter juridic;

b) asistentă si reprezentare juridică în fata instantelor judecătoresti, a organelor de urmărire penală, a autoritătilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecătoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, în conditiile legii;

c) redactarea de acte juridice, atestarea identitătii părtilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;

d) asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fata altor autorităti publice cu posibilitatea atestării identitătii părtilor, a continutului si a datei actelor încheiate;

e) apărarea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice în raporturile acestora cu autoritătile publice, cu institutiile si cu orice persoană română sau străină;

f) activităti de mediere;

g) activităti fiduciare constând în primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum si plasarea si valorificarea acestora, în numele si pe seama clientului, activităti de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăti comerciale la sediul profesional al avocatului si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a părtilor de interes, a părtilor sociale sau a actiunilor societătilor astfel înregistrate;

i) activitătile prevăzute la lit. g) si h) se pot desfăsura în temeiul unui nou contract de asistentă juridică;

j) orice mijloace si căi proprii exercitării dreptului de apărare, în conditiile legii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel.“;

– Art. 9 alin. (1) si (2): “(1) Barourile si U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competenta si disciplina profesională, protectia demnitătii si onoarei avocatilor membri.

(2) În fiecare judet există si functionează un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de resedintă a judetului.“;

– Art. 28 alin. (1) si (2): “(1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste si să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeste dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidentă.

(2) Avocatul, precum si clientul au dreptul să renunte la contractul de asistentă juridică sau să îl modifice de comun acord, în conditiile prevăzute de statutul profesiei. Renuntarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocatiale prestate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.“;

– Art. 57 alin. (4): “Baroul de avocati se constituie si functionează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi si statutului profesiei.“;

– Art. 68 alin. (1): “Baroul asigură asistenta judiciară în toate cazurile în care apărarea este obligatorie potrivit legii, precum si la cererea instantelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a organelor administratiei publice locale în cazurile în care acestea apreciază că persoanele se găsesc în imposibilitate vădită de a plăti onorariul.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 si art. 40, referitoare la dreptul la apărare si dreptul de asociere.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că obiectul cauzei îl constituie o contestatie la executarea pedepsei, formulată de autorul exceptiei în cadrul unui proces penal, contestatie motivată pe nelegalitatea mandatului de arestare preventivă, emis de procuror.

Ca atare, invocarea, pe cale de exceptie, a neconstitutionalitătii dispozitiilor legale referitoare la organizarea si functionarea profesiei de avocat nu are legătură cu solutionarea cauzei, în acceptiunea art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Faptul că autorul exceptiei a refuzat să aleagă un apărător din cadrul unui barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din România, precum si asistenta judiciară din partea avocatului desemnat din oficiu nu este de natură să creeze vreo legătură între textele de lege criticate si solutionarea cauzei.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (1) si (2), art. 57 alin. (4) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicată de Cornel Gheorghe Ardelean în Dosarul nr. 16.135/1/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 554

din 6 iulie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Cretu si Daniel Cretu în Dosarul nr. 9.534/2004 al Tribunalului Timis – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece autorii exceptiei nu critică contrarietatea textelor legale cu dispozitii ale Constitutiei, ci redactarea eliptică a acestora.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 9.534/2004, Tribunalul Timis – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Cretu si Daniel Cretu în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs în materie penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece Codul de procedură penală a lăsat în afara reglementării eroarea instantelor de recurs, iar eroarea gravă de fapt si excesul de putere nu compensează absenta unei legi privind erorile judiciare.

Tribunalul Timis – Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece Curtea Constitutională hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor sau ordonantelor în vigoare, controlul neputând privi omisiuni legislative.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu creează nici un fel de discriminări între cetăteni, ci instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie, părtile având acces neîngrădit la justitie în vederea apărării drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime. De asemenea, posibilitatea exercitării recursului numai în anumite cazuri, strict si limitativ prevăzute de legiuitor, este determinată de necesitatea îndreptării erorilor de drept si nu a celor de fapt. Părtile nu sunt împiedicate de nimic de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate, de a promova calea de atac a apelului si de a se prevala de garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil.

Dispozitiile art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie si ale art. 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt, în opinia Guvernului, relevante în solutionarea exceptiei.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece cele două cazuri de casare prevăzute la art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală asigură judecarea cauzei în mod echitabil de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, iar părtile se pot prevala de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, procesul echitabil. În plus, dispozitiile legale criticate sunt conforme cu art. 129 din Constitutie, care atribuie exclusiv legiuitorului dreptul de a stabili cazurile exercitării căilor de atac, fără a contraveni regulilor constitutionale privind înfăptuirea justitiei, aplicându-se în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei, fără discriminări pe considerente arbitrare.

Avocatul Poporului mai arată că, în realitate, autorii exceptiei consideră neconstitutionale prevederile legale criticate pentru că nu prevăd si alte motive de casare în afara celor expres si limitativ mentionate la art. 3859  alin. 1 din Codul de procedură penală. Or, în legătură cu exceptiile de neconstitutionalitate care vizau omisiuni de reglementare, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Cazurile în care se poate face recurs, care au următorul continut: “Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri: [...] 18. când s-a comis o eroare gravă de fapt; 19. când judecătorii de fond au comis un exces de putere, în sensul că au trecut în domeniul altei puteri constituite în stat;“.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 52 alin. (3) referitoare la dreptul persoanei vătămate de a fi despăgubită patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei, art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul de drept si la obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la dreptul oricărei persoane de a avea acces liber la justitie, precum si la dreptul părtilor la un proces echitabil, cu trimitere la dispozitiile art. 6, 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, la interzicerea discriminării si la interzicerea abuzului de drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, autorii exceptiei nu formulează critici de neconstitutionalitate, ci consideră că prevederile art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală nu sunt de natură să asigure repararea erorilor judiciare comise de instantele de recurs. Rezultă asadar că se critică o omisiune de reglementare. Or, potrivit art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sunt neconstitutionale prevederile legilor, tratatelor internationale, regulamentelor Parlamentului si ordonantele Guvernului care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei. De altfel, competenta de legiferare apartine, potrivit art. 61 alin. (1) din Constitutie, Parlamentului, motiv pentru care exceptia urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Cretu si Daniel Cretu în Dosarul nr. 9.534/2004 al Tribunalului Timis – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 558

din 6 iulie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Butnariu si Radu Mugurel Bălău în Dosarul nr. 450/P/2006 al Tribunalului Neamt – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 450/P/2006, Tribunalul Neamt – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Butnariu si Radu Mugurel Bălău în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că termenul de 24 de ore prevăzut de textul de lege criticat obligă instanta de judecată să se pronunte într-un timp foarte scurt asupra unei chestiuni ce vizează libertatea persoanei si privează pe arestat de exercitiul unui drept la apărare eficient. Invocând o aplicare neunitară si necorelată a acestor prevederi cu cele ale art. 171 alin. 5 din Codul de procedură penală, autorii arată că termenul foarte scurt în care trebuie solutionată propunerea de prelungire a arestării preventive conduce nu numai la încălcarea drepturilor garantate de Constitutie, dar si la încălcarea dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Neamt – Sectia penală opinează că dispozitiile art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă principiul liberului acces la justitie si nici dreptul la apărare consacrate de art. 21 si 24 din Constitutie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul legal criticat nu contine reglementări de natură a aduce atingere dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei, dreptului la un proces echitabil ori dreptului la apărare.

Termenul de 24 de ore instituit de art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală este menit să ofere acuzatului posibilitatea solutionării cu celeritate a cauzei si nicidecum să îngrădească exercitarea dreptului la apărare. Privarea de libertate impune existenta unor reglementări care au ca scop garantarea dreptului la apărare care se exercită pe toată durata procesului, atât în faza de judecată, cât si în faza de urmărire penală, în care acuzatul, asistat de un avocat ales sau desemnat din oficiu, are timpul necesar si posibilitatea să cunoască toate actele dosarului si să-si pregătească apărarea în cunostintă de cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Procedura prelungirii arestării dispuse în cursul urmăririi penale, care au următorul continut:

“Instanta solutionează propunerea si se pronuntă asupra prelungirii arestării preventive, în termen de 24 de ore de la primirea dosarului, si comunică încheierea celor lipsă de la judecată în acelasi termen.“

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie, ale art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la apărare, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la timpul si înlesnirile necesare acuzatului pentru pregătirea apărării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 398 din 9 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 30 mai 2006, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Butnariu si Radu Mugurel Bălău în Dosarul nr. 450/P/2006 al Tribunalului Neamt – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 563

din 6 iulie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Aviatia Utilitară 2000“ – S.R.L. din Petrosani în Dosarul nr. 12.159/1/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic, constatându-se lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.022D/2006 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Grup 95“ – S.A. din Aninoasa în Dosarul nr. 12.127/1/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic, constatându-se lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele de mai sus este identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul autorilor exceptiei si al Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, pentru o mai bună administrare a justitiei, dispune conexarea Dosarului nr. 1.022D/2006 la Dosarul 1.021D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia, considerând că textul legal criticat încalcă prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum si ale art. 21 alin. (4) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate consacră o procedură administrativă prealabilă obligatorie, ceea ce nu este de natură a contraveni art. 21 alin. (4) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 7 martie 2006, pronuntate în dosarele nr. 12.159/1/2005 si nr. 12.127/1/2005 ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Aviatia Utilitară 2000“ – S.R.L. din Petrosani si Societatea Comercială “Grup 95“ – S.A. din Aninoasa în cauze având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva unei sentinte prin care actiunea formulată de acestia a fost respinsă ca inadmisibilă, întrucât nu a fost îndeplinită procedura prevăzută de art. 176 din Codul de procedură fiscală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că art. 176 alin. (1) din Codul de procedură fiscală prevede obligativitatea parcurgerii unei căi administrativ-jurisdictionale pentru solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, ceea ce este de natură a contraveni prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (4), conform cărora jurisdictiile administrative sunt facultative si gratuite, precum si dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2) din Legea nr. 554/2004.

Înalta Curte de Casatie si Justitie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că textul legal criticat consacră obligativitatea parcurgerii unei proceduri prealabile administrative, iar nu o procedură administrativ-jurisdictională. Totodată, se arată că actele de solutionare de către organele administrative a contestatiilor nu sunt acte de jurisdictie, ci acte supuse cenzurii judecătoresti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004. Curtea observă că, anterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 a fost din nou republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, iar solutia legislativă cuprinsă în fostul art. 176 alin. (1) al ordonantei a fost preluată de actualul art. 177 alin. (1), care are următorul cuprins: “Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decăderii.“

Autorii exceptiei consideră că art. 177 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (4), potrivit cărora jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite, precum si dispozitiile art. 6 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Curtea, în repetate rânduri, s-a pronuntat în sensul constitutionalitătii unor prevederi din titlul IX al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 – intitulat Solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale –, titlu din care face parte si dispozitia legală criticată în raport cu dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie. Textele constatate ca fiind constitutionale reglementează chiar procedura de solutionare a contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, aspect care este obiectul criticii de neconstitutionalitate si în cauza de fată.

Astfel, prin deciziile nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004, nr. 478 din 9 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 20 ianuarie 2005, si nr. 98 din 15 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, Curtea a retinut, în esentă, că dispozitiile din Codul de procedură fiscală nu instituie jurisdictii speciale administrative, în sensul art. 21 alin. (4) din Constitutie, ci reglementează proceduri de recurs administrativ, prin care se lasă posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate sau organelor superioare acestora de a reveni asupra măsurilor luate sau de a le redimensiona în limitele prevăzute de lege.

Totodată, Curtea a statuat că asemenea proceduri, în care solutionarea plângerilor si a contestatiilor introduse de persoanele interesate este atribuită însusi organului care a emis actul atacat sau organului ierarhic superior acestuia, nu întrunesc elementele definitorii ale activitătii de jurisdictie – caracterizată prin solutionarea de către un organ independent si impartial a litigiilor privind existenta, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective –, ele fiind specifice functiei administrative.

Astfel, actele de solutionare de către organele administrative a contestatiilor, respectiv a reclamatiilor formulate potrivit dispozitiilor din Codul de procedură fiscală, nu sunt acte de jurisdictie, ci acte administrative supuse cenzurii instantei de judecată, acte care nu intră în sfera de aplicare a dispozitiilor art. 21 alin. (4) din Constitutie.

Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste invocarea în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Curtea retine că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios constitutional realizează un control de constitutionalitate a legilor si ordonantelor, ceea ce presupune controlul conformitătii acestora în raport cu dispozitiile Constitutiei, si nu are competenta de a asigura coordonarea legislativă, atributiune ce revine Consiliului Legislativ si autoritătii legiuitoare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Aviatia Utilitară 2000“ – S.R.L. din Petrosani si de Societatea Comercială “Grup 95“ – S.A. din Aninoasa în dosarele nr. 12.159/1/2005 si nr. 12.127/1/2005 ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit. a), j) si m), al art. 61, al art. 63 alin. (1)–(3), al art. 64 si 65 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Directia investigatii si arbitraj si în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei din 18 iulie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. – Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 21/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezentul regulament de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, denumit în continuare regulament, este emis în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 318/2003.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament va fi asigurată de personalul împuternicit al ANRE, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 318/2003.“

3. La articolul 5, definitia termenului îagent constatator“ se modifică după cum urmează:

“– agent constatator – persoană împuternicită de ANRE, în conformitate cu prevederile Legii nr 318/2003;“.

4. La articolul 5, următoarele prescurtări si definitiile aferente: “ANPC, ANRSC, ARCE, CNCAN, MAPM, MIR, MLPTL, MMSS“ se elimină din cuprinsul acestuia.

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Aplicarea dispozitiilor prezentului regulament se face în concordantă cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;

b) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

6. La articolul 8 se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

“s) verificarea respectării reglementărilor si a măsurilor stabilite cu privire la siguranta în exploatare a instalatiilor si capacitătilor energetice;“.

7. Articolul 9 se abrogă.

8. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) La solicitarea altor autorităti publice, ANRE va desemna agenti constatatori sau alte categorii de specialisti care să participe la controalele organizate de acestea.“

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – Contraventiile sunt cele prevăzute de legislatia aplicabilă în domeniul energiei electrice si termice;“.

10. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – Infractiunile sunt cele prevăzute de legislatia aplicabilă în domeniul energiei electrice si termice;“.

11. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, agentii constatatori ANRE pot cere sprijinul organelor de politie;“.

12. În anexa nr. 1 la regulament se va înlocui “...în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare...“ cu “...în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003...;“.

13. În anexa nr. 2 la regulament se va înlocui “În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, ...“ cu “În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003,...“;.

14. Anexa nr. 4 la regulament se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Regulamentul prevăzut la art. I se aplică în domeniul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. – Personalul cu atributii de control, împuternicit de Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei, operatorii economici din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, precum si consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Carmen Filipescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 18.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 100/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului de specialitate, angajat al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 41.110 din 28 iulie 2006 al Directiei generale siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) si ale art. 19 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 221 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 4 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 100/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului de specialitate, angajat al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 5 mai 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.“

Art. II. – Instructiunile pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului de specialitate, angajat al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală, prevăzute în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 100/2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezentele instructiuni stabilesc cadrul organizatoric în care personalul de specialitate îsi desfăsoară activitatea de asistentă tehnică de specialitate în unitătile care prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine nonanimală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – În sensul prezentelor instructiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) personal de specialitate – inspectori ai directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, angajati si împuterniciti în conditiile legii, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care asigură asistenta tehnică de specialitate în conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, în unitătile care prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine nonanimală;

b) asistentă tehnică de specialitate – totalitatea metodelor si a procedeelor de lucru privind siguranta alimentelor efectuate de personalul de specialitate în unitătile care prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine nonanimală, utilizând metode si tehnici de control, precum monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de probe si analiza de laborator;

c) unităti – unitătile care prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine nonanimală;

d) tarife – valoarea operatiunilor de asigurare a asistentei tehnice de specialitate stabilită în baza prevederilor legale, exprimată în echivalent euro, la cursul oficial al zilei în care se efectuează plata;

e) documentul justificativ – documentul care cuprinde sumele calculate conform productiei din anul precedent si tarifului legal pentru asistenta tehnică de specialitate desfăsurată de personalul de specialitate angajat în unitate.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Unitătile în care personalul de specialitate îsi desfăsoară activitatea de asistentă tehnică de specialitate sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.“

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Tarifele pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.“

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Functionarea unitătilor prevăzute la art. 3 este permisă numai cu asigurarea asistentei tehnice de specialitate, în conditiile legii.“

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Asistenta tehnică de specialitate se asigură în baza unui contract de prestări de servicii încheiat în acest scop, în conditiile legii, între directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitate.“

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, identifică unitătile prevăzute în anexa nr. 1, pentru asigurarea asistentei tehnice de specialitate.“

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, înscriu într-un registru special unitătile nominalizate, cu toate datele de identificare.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac publică lista unitătilor nominalizate.“

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, stabileste numărul de personal de specialitate necesar pentru fiecare circumscriptie sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor de pe raza teritorială a acesteia, în functie de numărul de unităti care prelucrează, procesează, depozitează si valorifică produse de origine nonanimală arondate, de specificul activitătilor, precum si de capacitatea de productie a acestor unităti.

(2) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnează, prin decizie a directorului executiv, persoana responsabilă cu coordonarea activitătii de asistentă tehnică de specialitate în unitătile supuse prevederilor din prezentele instructiuni. Persoana desemnată verifică si avizează documentul justificativ, transmis de unitate către circumscriptia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea.“

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, trebuie să asigure, conform prevederilor contractuale, personalul specializat necesar pentru asistenta tehnică de specialitate si să încaseze sumele reprezentând contravaloarea activitătii desfăsurate, calculată în baza tarifelor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Sumele rezultate, virate de unităti în contul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt evidentiate distinct în contabilitate si constituie pentru acestea fonduri extrabugetare care se utilizează conform legii.

(3) În limita sumelor încasate, potrivit prevederilor prezentelor instructiuni, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot angaja pe perioadă determinată personal de specialitate si auxiliar, inclusiv pentru laboratorul din cadrul directiei.“

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, angajează personal specializat, în conditiile legii, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, care să cuprindă obligatoriu si clauza de confidentialitate. Un exemplar din contractul individual de muncă, încheiat în formă legală, va fi pus la dispozitia unitătii.“

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – În primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, înaintează unitătilor documentele de plată pentru activitatea desfăsurată în luna precedentă; sumele se stabilesc pe baza documentului justificativ, întocmit si semnat de reprezentantul legal al unitătii si transmis de persoana specializată angajată să desfăsoare activităti de asistentă tehnică de specialitate în unitatea respectivă către persoana desemnată responsabilă cu coordonarea asistentei tehnice de specialitate.“

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Asigurarea asistentei tehnice de specialitate se realizează prin încheierea unui contract de prestări de servicii între unitătile prevăzute în anexa nr. 1 si directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea.

(2) În baza contractului încheiat potrivit alin. (1) unitătile în care se asigură personal specializat pentru desfăsurarea activitătii de asistentă tehnică de specialitate virează în contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, tarifele prevăzute în anexa nr. 2, calculate pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate desfăsurată de personalul specializat angajat, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plată.“

14. Articolul 14 se abrogă.

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Pentru buna desfăsurare si exercitare a activitătii de asistentă tehnică de specialitate, unitătile asigură personalului de specialitate definit la art. 2 lit. a) conditii optime, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.“

16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) În ultima zi a lunii ianuarie administratorul unitătii asistate întocmeste si înaintează persoanei de specialitate situatia privind productia realizată/receptionată/comercializată în anul precedent, asumată prin declaratia pe propria răspundere, care constituie baza de stabilire a sumelor care se vor încasa lunar pentru asigurarea activitătii de asistentă tehnică de specialitate pentru anul curent, aceasta fiind actul oficial în baza căruia directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmeste lunar formalitătile de plată.

(2) Dacă unitatea de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor de origine nonanimală detine puncte de lucru, fără personalitate juridică distinctă, în mai multe judete, dar a căror activitate se încadrează în aceeasi clasă CAEN, si dacă suma calculată pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate depăseste valoarea de 5.000 euro/lună, suma care trebuie plătită pentru fiecare punct de lucru se calculează luându-se în considerare ponderea fiecărui punct de lucru în activitatea totală în ceea ce priveste productia realizată/receptionată sau comercializată, după caz, astfel încât per total unitate să nu depăsească valoarea maximă de 5.000 euro/lună.

(3) Un document cuprinzând ponderea la care face referire alin. (2), precum si cuantumul sumelor de plată se întocmeste si se transmite de către administratorul unitătii cu personalitate juridică directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza cărora se află acele puncte de lucru.

(4) Pentru depozitele de seminte de consum, situatia cantitătilor gradate la receptie lunar de către operatorii economici de profil trebuie transmise tuturor directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum.

(5) Pentru depozitele de seminte de consum care au spatii de depozitare fără personalitate juridică distinctă în mai multe judete, dar pentru care suma calculată pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate depăseste valoarea de 5.000 euro/lună, un document privind ponderea cantitătii de seminte gradate receptionate la nivelul fiecărui judet se întocmeste si se transmite de către administratorul unitătii respective directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza cărora se află acele puncte de lucru, astfel încât per total unitate să nu depăsească valoarea maximă de 5.000 euro/lună.“

17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Personalul specializat angajat este subordonat tehnic si administrativ directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin persoana responsabilă cu coordonarea activitătilor de asistentă tehnică de specialitate si are, în principal, următoarele obligatii:

a) desfăsurarea activitătii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiilor, instructiunilor si oricăror alte reglementări legale;

b) respectarea prevederilor contractului individual de muncă încheiat cu directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) întocmirea si înaintarea la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin persoana responsabilă cu coordonarea activitătilor de asistentă tehnică de specialitate, la termenele si în conditiile stabilite de aceasta, a situatiilor si documentelor solicitate, precum si a celor prevăzute de reglementările în vigoare;

d) păstrarea confidentialitătii activitătii desfăsurate în unitate, în raport cu alte persoane fizice sau juridice.“

18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Neplata în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) a sumelor calculate pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate atrage penalităti, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Refuzul unitătii de a încheia cu directia sanitarveterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, contractul de prestări de servicii pentru asigurarea asistentei tehnice de specialitate în cel mult 90 de zile calendaristice atrage imposibilitatea ca unitatea să mai poată functiona, potrivit prevederilor legale.

(3) Neplata în termen de cel mult 30 de zile calendaristice a sumelor calculate pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate atrage retragerea personalului de specialitate repartizat pentru unitatea respectivă.

(4) Neplata sumelor restante calculate pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate în cel mult 60 de zile calendaristice de la retragerea personalului de specialitate repartizat pentru unitatea respectivă atrage rezilierea contractului de prestări de servicii pentru asigurarea asistentei tehnice de specialitate si imposibilitatea desfăsurării activitătii.“

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Prin exceptie de la art. 13 alin. (2), pentru trimestrul IV al anului 2006, toate categoriile de unităti prevăzute în anexa nr. 1 virează în contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, un tarif de 40 euro/lună pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate, exclusiv prelevările de probe si analizele de laborator.

(2) Pentru unitătile aflate în primul an de activitate, sumele pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate se calculează în baza documentului justificativ întocmit conform productiei curente din luna precedentă.“

20. Anexa nr. 2 “Tarifele pentru activitatea de asistentă, inspectie si control pentru siguranta alimentelor în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală“ se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

TARIFELE

pentru activitatea de asistentă tehnică de specialitate în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală

 

Nr.

crt.

Tipul unitătii

Tariful

1.

Unităti de fabricare a produselor de morărit, amidon si produselor din amidon

0,1 euro/tonă produs finit

2.

Unităti de fabricare a pâinii si produselor proaspete de patiserie

0,1 euro/tonă produs finit

3.

Unităti de fabricare a biscuitilor, piscoturilor, macaroanelor, tăiteilor, cuscusului si altor produse similare

0,1 euro/tonă produs finit

4.

Unităti de fabricare a uleiurilor si grăsimilor brute si rafinate

0,4 euro/hl produs finit

5.

Unităti de fabricare a margarinei si produselor comestibile similare

0,4 euro/tonă produs finit

6.

Unităti de prelucrare si conservare a legumelor si fructelor

0,3 euro/tonă produs finit

7.

Unităti de fabricare a sucurilor din legume si fructe

0,4 euro/hl produs finit

8.

Unităti de fabricare a zahărului si produselor zaharoase

0,4 euro/tonă produs finit

9.

Unităti de fabricare a berii

0,025 euro/hl produs finit

Unităti de fabricare a maltului

0,4 euro/tonă produs finit

10.

Unităti de fabricare a vinurilor

0,2 euro/hl produs finit

11.

Unităti de productie a apelor minerale si a băuturilor nealcoolice

0,025 euro/hl produs finit

12.

Unităti de fabricare a altor produse alimentare

0,4 euro/tonă produs finit

13.

Depozite/antrepozite frigorifice si/sau depozite alimentare pentru produse alimentare de origine nonanimală, cu exceptia depozitelor de seminte de consum

0,1 euro/tonă produs receptionat

Depozite de seminte de consum

0,03 euro/tonă gradată la receptie

14.

Unităti de comercializare angro pentru produse alimentare de origine nonanimală

0,1 euro/tonă produs comercializat

 

NOTĂ:

Tariful pentru unitătile cuprinse în prezenta anexă nu poate fi mai mic de 50 euro/lună si nu poate depăsi 5.000 euro/lună.“

 

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 3 august 2006.

Nr. 174.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 829 din 10 iulie 2006

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 4.724 din 19 iulie 2006

 

ORDIN

pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării nr. 546/4.260/2004 privind stabilirea specialitătilor înrudite, care pot fi obtinute ca a doua specialitate fără sustinerea concursului de rezidentiat

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 1.756 din 10 iulie 2006,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. I. – Articolul 5 din Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării nr. 546/4.260/2004 privind stabilirea specialitătilor înrudite, care pot fi obtinute ca a doua specialitate fără sustinerea concursului de rezidentiat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 17 august 2004, se modifică după cum urmează:

“Art.5. – Stagiul de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare. Un coordonator poate avea în pregătire cel mult 4 medici specialisti/primari în cea de-a doua specialitate. În cazul în care solicitările depăsesc capacitatea de pregătire, se instituie test de departajare.“

Art. II. – Ministerul Sănătătii Publice, prin Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, va organiza alegerea locurilor devenite disponibile în urma aplicării prevederilor art. I, cu respectarea conditiilor în care s-a desfăsurat testul de departajare.

Art. III. – Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, autoritătile de sănătate publică si ministerele cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen

Ministrul educatiei si cercetării,

Nicolăescu Mihail Hărdău

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public

 

Având în vedere prevederile art. 183 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 2.517 din 27 iulie 2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Comitetul director al spitalului public are următoarele atributii:

1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

3. propune managerului, în vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii si locuri de muncă, în functie de reglementările în vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. elaborează regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului si urmăreste implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătătirea calitătii actului medical, a conditiilor de cazare, igienă si alimentatie, precum si de măsuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice;

6. elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltutieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

7. urmăreste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurând sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

9. asigură monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitătii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea si îmbunătătirea activitătii spitalului, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practică medicale;

11. elaborează planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criză;

12. la propunerea consiliului medical, întocmeste, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii curente si capitale care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului măsuri de îmbunătătire a activitătii spitalului;

14. întocmeste informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical si le prezintă autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Sănătătii Publice, respectiv ministerelor cu retea sanitară proprie, la solicitarea acestora;

15. negociază, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

16. se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majoritătii membrilor săi ori a managerului spitalului public, si ia decizii în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenti;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

18. negociază cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performantă ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuti ca anexă la contractul de administrare al sectiei/laboratorului;

19. răspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin;

20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 2. – Directorul medical are următoarele atributii specifice:

1. în calitate de presedinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaborează, împreună cu sefii de sectii, propuneri de îmbunătătire a activitătii medicale;

3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

4. răspunde de coordonarea si corelarea activitătilor medicale desfăsurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

6. întocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de sectii si laboratoare;

7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

8. asigură respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitătilor medicale desfăsurate în spital, în conformitate cu legislatia în vigoare;

10. analizează si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morti subite etc.);

11. participă, alături de manager, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situatii speciale;

12. stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentatia medicală a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitătii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

Art. 3. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 921.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 1.005/2002 privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată,

văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 2.631 din 31 iulie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 1.005/2002 privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 23 decembrie 2002.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 31 iulie 2006.

Nr. 931.