MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 august 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 541 din 27 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

972. – Hotărâre pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

840/4.845. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei si cercetării privind modalitatea de eliberare a certificatelor si diplomelor de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

841/4.844/309. – Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

1.395. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule“, indicativ NP 004-03

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 541

din 27 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Mihaela Senia Costinescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil, exceptie ridicată de Banca Populară Română – Cooperativa de credit – în faliment, prin lichidator judiciar Societatea Comercială “REAL Reorganizare, Administrare, Lichidare“ – S.R.L. în Dosarul nr. 93/COM/2006 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 20 iunie 2006 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 27 iunie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 16 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 93/COM/2006, Curtea de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil, exceptie ridicată de Banca Populară Română – Cooperativa de credit – în faliment, prin lichidator judiciar Societatea Comercială “REAL Reorganizare, Administrare, Lichidare“ – S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei arată că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie, întrucât îl privează pe creditor de un drept dobândit pe cale conventională, anume acela de a sanctiona debitorul prin perceperea unor penalităti de întârziere, stipulate prin intermediul unei clauze penale, în cazul în care acesta nu îsi execută la scadentă obligatiile asumate prin contract.

Curtea de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât dispozitiile Legii nr. 313/1879 respectă principiul neretroactivitătii legii civile si nu îngrădesc, direct sau indirect, dreptul creditorului sau debitorului de a se adresa instantei judecătoresti.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil, publicată în Monitorul Oficial, nr. 40 din 20 februarie 1879, dispozitii care au următorul continut:

– Art. 1: “Clauza penală, aflată în contracte de mprumuturi sau de prestatii în natură, este si va rămâne anulată, oricare va fi data actului a cărui executare se cere, însă numai dacă termenul exigibilitătii creantei va cădea în urma promulgării acestei legi.

Judecătorul, în caz de împrumut, va putea condamna numai la plata dobânzii prevăzute de art. 1589 din Codul civil, sau, în caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil.“;

– Art. 2: “Dacă clauza penală nu va fi stipulată direct, ci va fi deghizată sub o altă formă, sau va rezulta din conditiunile actului, judecătorul va aprecia si va putea anula din contract aceea ce ar avea caracterul de clauză penală, putând aplica, după cazuri, art. 1589 sau art. 1084 din Codul civil.“;

– Art. 3: “La art. 1089 din Codul civil se adaugă următorul aliniat: «Clauza prin care, de mai înainte si în momentul formării unei conventiuni alta decât o conventiune comercială, se va stipula dobândă la dobânzile datorate pentru un an, sau pentru mai putin ori mai mult de un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nul㻓.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii si art. 21 alin. (1), (2) si (3) privitoare la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 313/1879, Curtea retine că acestea prevăd nulitatea clauzei penale din contractele de împrumut sau prestatii în natură, în caz de litigiu, instanta având posibilitatea de a condamna debitorul numai la plata dobânzii legale sau a celei stipulate în contract, ori, în situatia altor obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil. Dispozitiile art. 3 din legea criticată prevăd sanctiunea nulitătii pentru clauzele care stipulează dobânda la dobânda stabilită în contract, asa-numitul anatocism consacrat în doctrina de specialitate.

Referitor la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine că formula redactională a textelor de lege supuse controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contin în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, textele urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a legii criticate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea liberului acces la justitie, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor constitutionale consacrate de art. 21 alin. (1), “Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime“. Astfel, Constitutia garantează liberul acces la justitie, însă, pentru ca această garantie să opereze, trebuie satisfăcută cerinta imperativă privind legitimitatea dreptului, a libertătii sau a interesului a căror apărare se cere. Or, în conditiile în care legea interzice instituirea clauzei penale în contractele de împrumut sau prestatii în natură, sub sanctiunea nulitătii, potrivit art. 966 coroborat cu art. 968 din Codul civil, care prevăd că obligatia fondată pe o cauză nelicită, prohibită de legi, nu poate avea niciun efect, Curtea constată că dispozitiile constitutionale ale art. 21 nu pot fi aplicabile într-o astfel de situatie, dreptul a cărui valorificare se pretinde în justitie fiind în mod vădit nelegitim.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil, exceptie ridicată de Banca Populară Română – Cooperativa de credit – în faliment, prin lichidator judiciar Societatea Comercială “REAL Reorganizare, Administrare, Lichidare“ – S.R.L. în Dosarul nr. 93/COM/2006 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 266 alin. (3) si (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bîtu Alice Cezarina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 972.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, este institutie publică autonomă, de interes national, cu personalitate juridică, care administrează si gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor si programelor Guvernului în domeniul sanitar.

(2) CNAS are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, sectorul 3, si functionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin hotărâre a Guvernului, si are siglă proprie, conform anexei la prezentul statut.

(3) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionării unitare si coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România si are în subordine casele de asigurări de sănătate judetene si Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti.

Art. 2. – (1) Casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare case de asigurări, sunt institutii publice cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.

(2) Casele de asigurări se organizează si functionează potrivit statutelor proprii, care respectă prevederile statutului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al CNAS.

(3) Casele de asigurări colectează contributiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, si gestionează bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurând functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casele de asigurări pot derula si activităti pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv închirieri, proiecte, studii, manifestări stiintifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum si alte activităti în acest sens, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. – (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătătii populatiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurati, sunt obligatorii si functionează ca un sistem unitar.

(2) În scopul exercitării controlului asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătătii Publice, CNAS va transmite Ministerului Sănătătii Publice, trimestrial si anual, informatii cu privire la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistentă medicală, contractarea, decontarea si finantarea acestora. Informatiile si metodologia de raportare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.

 

CAPITOLUL II

Relatiile CNAS cu asiguratii

 

Art. 4. – (1) Relatiile ce se stabilesc între asigurati si casele de asigurări au la bază următoarele principii:

a) alegerea liberă de către asigurati a casei de asigurări;

b) solidaritatea si subsidiaritatea în constituirea si utilizarea fondurilor;

c) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond;

d) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil si nediscriminatoriu, conform legii;

e) transparenta activitătii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

f) confidentialitatea datelor, în ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul.

(2) Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt stabilite prin lege.

(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contributie personală si modalitătii de plată, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

(4) Persoanele care au obligatia să se asigure, în conditiile legii, încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.

(5) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere în România.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Art. 5. – (1) CNAS are următoarele atributii:

1. gestionează Fondul, în conditiile legii, prin presedintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, inclusiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, până la reorganizarea acestora;

2. propune, cu avizul Ministerului Sănătătii Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate si acordă aviz conform proiectelor de acte normative care au incidentă asupra Fondului;

3. elaborează, implementează si gestionează procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătătii Publice, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

4. elaborează si actualizează Registrul unic de evidentă a asiguratilor;

5. elaborează si publică raportul anual, precum si executia bugetară pe capitole si subcapitole si planul de activitate pentru anul următor;

6. asigură organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru înregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea Fondului. Indicatorii folositi în raportarea datelor în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt unitari si se stabilesc de Ministerul Sănătătii Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din România si Colegiului Medicilor Dentisti din România; 7. răspunde pentru activitătile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fata Guvernului si fată de asigurati;

8. elaborează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea contributiilor de asigurări sociale de sănătate care se află în administrarea CNAS, potrivit competentelor stabilite de lege, precum si cu privire la utilizarea si administrarea acestuia în conditiile legii;

9. participă la stabilirea obiectivelor programelor de sănătate publică, în colaborare cu Ministerul Sănătătii Publice, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, reprezentanti ai asiguratilor, spitalelor si clinicilor universitare, ai unitătilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie;

10. elaborează si stabileste, împreună cu Ministerul Sănătătii Publice, prin comisiile organizate la nivel national, metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente;

11. elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul Sănătătii Publice spre aprobare Guvernului;

12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România, Colegiului Medicilor Dentisti din România, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din România, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS;

13. elaborează împreună cu Ministerul Sănătătii Publice criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor referitoare la diagnostic si tratamentul medicochirurgical si stomatologic;

14. elaborează conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si a Colegiului Medicilor Dentisti din România;

15. participă anual si ori de câte ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contributie personală, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate;

16. administrează si întretine bunurile imobile si baza materială din patrimoniu, în conditiile legii;

17. analizează proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurări propuse de acestea;

18. elaborează caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si modalitătile de elaborare si implementare a acestuia;

19. îndeplineste functia de organism de legătură, care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internationale cu prevederi în domeniul sănătătii;

20. elaborează strategiile necesare si actionează pentru îndeplinirea conditiilor de aderare impuse de Uniunea Europeană ca parte integrantă a politicii guvernamentale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

21. realizează prognoze, strategii, studii si analize privind dezvoltarea, functionarea, eficacitatea si performantele sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în vederea perfectionării acestuia;

22. îndrumă metodologic si controlează modul de aplicare a dispozitiilor legale de către casele de asigurări;

23. negociază si contractează cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, în vederea contractării si decontării acestora de către casele de asigurări;

24. acordă gratuit informatii, consultantă si asistentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

25. participă la licitatii nationale organizate de Ministerul Sănătătii Publice pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate;

26. încheie si derulează contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sănătate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializă;

27. monitorizează si controlează modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite;

28. organizează, împreună cu Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Justitiei, comisia centrală de arbitraj, care este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, CNAS, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România si Colegiului Medicilor Dentisti din România;

29. aprobă bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurări, în conditiile legii;

30. asigură evidenta statistică necesară în activitatea specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate si colaborează cu institutii care au atributii în domeniul statisticii;

31. efectuează, direct sau prin intermediari specializati, sondaje în vederea evaluării gradului de satisfactie a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de acestia fată de calitatea serviciilor medicale si asigură controlul măsurilor stabilite în gestionarea fondurilor pentru realizarea functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate într-un mod coerent si unitar;

32. initiază, negociază si încheie cu institutii similare documente de cooperare internatională în domeniul său de activitate si derulează programe finantate de organisme internationale având ca specific asigurările de sănătate;

33. cooperează cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civilă) si cu celelalte institutii cu atributii în asigurarea si promovarea sănătătii;

34. asigură informarea cel putin o dată pe an a fiecărui asigurat, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contributie si modului de plată, dar si asupra drepturilor si obligatiilor sale, precum si asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnăvire si asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool si tutun;

35. monitorizează si controlează modul de încheiere si executare a contractelor încheiate între casele de asigurări si furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale;

36. monitorizează functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurări si stabileste atributiile acestora, în conditiile legii;

37. asigură logistica functionării unitare si coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate;

38. foloseste mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor;

39. organizează si efectuează împreună cu casele de asigurări controlul serviciilor medicale care se acordă asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii încheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii;

40. asigură aplicarea unitară a modalitătilor de acordare a asistentei medicale cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri;

41. asigură logistica si baza materială necesare activitătii de pregătire si formare profesională a personalului, din cheltuielile de administrare a Fondului;

42. prezintă un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

43. prezintă rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;

44. implementează programele nationale de sănătate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;

45. răspunde de asigurarea, urmărirea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor si subprogramelor de sănătate cu scop curativ, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate;

46. transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele nationale de sănătate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului;

47. poate elabora, pentru furnizorii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, protocoale de practică, ca bază de decontare pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România, Colegiului Medicilor Dentisti din România si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România;

48. alte atributii prevăzute de acte normative în domeniul sănătătii.

(2) Realizarea atributiilor ce revin CNAS, potrivit legii, este supusă controlului organelor competente potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Organele de conducere ale CNAS împreună cu structurile de specialitate asigură realizarea atributiilor generale ale CNAS, potrivit legii, prezentului statut, Regulamentului de organizare si functionare al CNAS, precum si prin delegare de competentă sau mandat, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. – CNAS si casele de asigurări functionează având la bază un sistem informatic si informational unic integrat pentru înregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea Fondului.

Art. 7. – CNAS elaborează norme privind aplicarea măsurilor de executare silită si de urmărire a contributiilor datorate la Fond pentru persoanele fizice, potrivit limitei de competentă stabilite de lege, precum si norme tehnice privind constituirea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS si caselor de asigurări, în conditiile stabilite de lege.

Art. 8. – Pe lângă CNAS functionează experti pentru implementarea programelor nationale de sănătate curative, finantate din Fond, precum si alte activităti stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Art. 9. – Organele de conducere ale CNAS, potrivit Legii nr. 95/2006, sunt:

a) adunarea reprezentantilor;

b) consiliul de administratie;

c) presedintele;

d) comitetul director;

e) 2 vicepresedinti;

f) directorul general.

 

SECTIUNEA 1

Atributiile si functionarea adunării reprezentantilor

 

Art. 10. – Adunarea reprezentantilor CNAS are următoarele atributii:

1. propune modificarea Statutului CNAS;

2. analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept si recomandă ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în conditiile legii;

3. analizează modul de utilizare a Fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate si tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază si recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficientă a fondurilor si de respectare a drepturilor asiguratilor;

4. aprobă propriul regulament de organizare si functionare, la propunerea presedintelui CNAS.

Art. 11. – (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legii si prezentului statut, Adunarea reprezentantilor CNAS adoptă hotărâri.

(2) Hotărârile se pot adopta în prezenta a două treimi din numărul membrilor, cu votul favorabil al majoritătii membrilor prezenti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile si functionarea consiliului de administratie

 

Art. 12. – (1) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora si de a realiza strategia natională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Consiliul de administratie are următoarele atributii:

1. elaborează si realizează strategia natională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

2. avizează statutul propriu al CNAS, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, si aprobă statutul-cadru al caselor de asigurări, la propunerea comitetului director;

3. aprobă propriul regulament de organizare si functionare;

4. aprobă atributiile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;

5. aprobă strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea si utilizarea Fondului;

6. aprobă proiectul bugetului Fondului si îl supune aprobării ordonatorului principal de credite, în conditiile legii;

7. avizează, în conditiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului Fondului;

8. avizează utilizarea fondului de rezervă;

9. aprobă programul de investitii;

10. aprobă încheierea de conventii de cooperare si finantare de programe cu organisme internationale;

11. analizează semestrial stadiul derulării contractelor si împrumuturilor;

12. avizează rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele CNAS, contul de încheiere a exercitiului bugetar, precum si raportul anual de activitate;

13. aprobă, în baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabil si descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentru casele de asigurări;

14. avizează proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de aplicare a acestuia;

15. avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală;

16. aprobă criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;

17. aprobă criteriile de recrutare si modalitătile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate;

18. aprobă planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate;

19. avizează organigrama CNAS si organigrama-cadru a caselor de asigurări, la propunerea comitetului director; organigramele se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS;

20. analizează structura si modul de functionare ale caselor de asigurări;

21. avizează normele privind desfăsurarea activitătii de executare silită a creantelor datorate Fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, precum si modelul contractului de asigurare socială de sănătate;

22. aprobă regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de evaluare si standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;

23. avizează atributiile Comitetului director al CNAS; 24. avizează organizarea la nivel regional a activitătii de audit intern, exercitată în conditiile legii;

25. alte atributii prevăzute în acte normative în vigoare. (3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul de administratie al CNAS adoptă hotărâri.

Art. 13. – (1) Consiliul de administratie al CNAS se întruneste lunar si ia hotărâri valabile în prezenta a cel putin 13 membri si cu votul a cel putin 9 membri prezenti.

(2) În conditiile în care la prima convocare a unei sedinte a consiliului de administratie nu se îndeplineste cvorumul prevăzut la alin. (1), presedintele CNAS, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul să convoace o nouă sedintă în termen de maximum 7 zile, în cadrul căreia hotărârile sunt luate cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti.

Art. 14. – (1) Consiliul de administratie al CNAS se întruneste în sedinte ordinare, iar convocarea acestuia se face de către presedintele CNAS.

(2) Consiliul de administratie se poate întruni si în sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numărul membrilor acestuia.

(3) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăsoare cu usile închise. Problemele legate de buget se vor discuta întotdeauna în sedinte publice.

(4) La sedintele consiliului de administratie presedintele CNAS poate invita persoane care au legătură cu subiectele supuse dezbaterii.

(5) La fiecare întrunire a consiliului de administratie se întocmeste un proces-verbal semnat de toti participantii cu drept de vot.

Art. 15. – (1) Consiliul de administratie are 2 vicepresedinti alesi de consiliul de administratie prin vot secret, unul din partea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national si celălalt din partea confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, stabilite potrivit legii.

(2) Vicepresedintii consiliului de administratie sunt si vicepresedintii CNAS.

Art. 16. – (1) Membrii consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui si vicepresedintilor, beneficiază de o indemnizatie lunară în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.

(2) Cuantumul indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al CNAS este de 20% din indemnizatia presedintelui CNAS.

(3) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) pentru membrii consiliului de administratie se acordă proportional, în functie de numărul sedintelor care au loc în cadrul unei luni si de numărul sedintelor la care acestia participă efectiv.

(4) În cazul în care în timpul sedintelor unii membri se retrag fără avizul consiliului de administratie, acestora nu li se va acorda indemnizatia de sedintă.

(5) Atunci când, în decursul a 12 luni, unii membrii se retrag fără avizul consiliului de administratie de două ori din sedinte sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult două sedinte în decurs de 6 luni, presedintele CNAS va informa institutiile sau organizatiile din care provin pentru a fi luate măsurile necesare în vederea asigurării prezentei la sedintele consiliului de administratie si a bunei functionări a acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile presedintelui

 

Art. 17. – (1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si are rang de secretar de stat.

(2) Presedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS si în limita numărului de posturi prevăzut de lege pentru functia de secretar de stat.

(3) Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sănătătii publice.

(4) Presedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea si gestionarea bugetului Fondului.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, precum si pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunostintă persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Presedintelui CNAS îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. – Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt următoarele:

1. prezidează sedintele Adunării reprezentantilor CNAS;

2. asigură supravegherea si controlul functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate;

3. organizează si conduce activitatea CNAS;

4. asigură coerenta si eficienta gestiunii financiare a Fondului;

5. aprobă bugetele proprii de venituri si cheltuieli ale CNAS si ale caselor de asigurări, în conditiile legii;

6. repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu al CNAS si pentru bugetele caselor de asigurări, potrivit legii;

7. exercită atributiile prevăzute de lege, în calitate de ordonator principal de credite, pentru administrarea si gestionarea bugetului Fondului;

8. conduce si coordonează realizarea parteneriatului pentru proiectarea, construirea si operarea sistemului informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România;

9. aprobă normele, regulamentele si procedurile administrative specifice îndeplinirii atributiilor CNAS;

10. organizează si coordonează activitatea de audit si control în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atributiilor specifice ale CNAS si ale caselor de asigurări; activitatea de audit se poate desfăsura la nivel regional, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie al CNAS;

11. numeste, sanctionează si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul CNAS;

12. numeste în functie, prin ordin, presedintii – directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, pe bază de concurs sau cu delegatie, îi sanctionează si îi eliberează din functie în conditiile prevăzute în contractul de management, potrivit legii;

13. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al CNAS;

14. reprezintă CNAS în relatiile cu tertii;

15. numeste membrii din partea CNAS în Consiliul de conducere al Comisiei centrale de arbitraj;

16. aprobă prin ordin criteriile privind înfiintarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraselor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti;

17. aprobă prin ordin activitătile pentru care pe lângă CNAS functionează comisii de experti;

18. promovează imaginea CNAS si a sistemului de asigurări sociale de sănătate;

19. stabileste organizarea concursului si criteriile de selectie pentru ocuparea postului de director general al CNAS, cu avizul consiliului de administratie;

20. aprobă modelul contractului de management al presedintilor – directori generali ai caselor de asigurări si încheie cu acestia contractul de management;

21. aprobă criteriile de performantă pentru presedintele – director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local;

22. aprobă nivelul de salarizare pentru functia specifică de presedinte – director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, între limitele stabilite cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

23. aprobă statele de functii ale CNAS si ale caselor de asigurări în urma definitivării bugetului Fondului si în baza organigramelor aprobate, în conditiile legii, si aprobă normele specifice de personal pentru CNAS si casele de asigurări;

24. aprobă prin ordin Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern ale CNAS;

25. aprobă numărul maxim de posturi pentru functionarii publici si pentru personalul contractual si redistribuirea numărului de posturi pentru CNAS si casele de asigurări, conform organigramelor aprobate, în conditiile legii;

26. aprobă normele metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS si al caselor de asigurări, în conditiile legii;

27. aprobă acordarea de premii si de stimulente pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul CNAS, care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase, în conditiile legii;

28. organizează si urmăreste colectarea sumelor cuvenite Fondului, pentru care are această competentă legală, potrivit procedurilor instituite de normele legale în vigoare;

29. aprobă structurile organizatorice ale CNAS si ale caselor de asigurări, conform organigramei-cadru a acestora;

30. aprobă necesarul de fonduri si programele de perfectionare profesională pentru personalul CNAS si al caselor de asigurări;

31. aprobă organigrama CNAS si organigrama-cadru a caselor de asigurări;

32. coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului din cadrul CNAS si al caselor de asigurări, conform actelor normative în materie;

33. aprobă fisa postului pentru personalul din cadrul CNAS, conform actelor normative în materie;

34. analizează periodic activitatea CNAS si a caselor de asigurări, modul de realizare a sarcinilor si obiectivelor si dispune măsuri pentru îmbunătătirea acesteia, conform actelor normative în materie;

35. aprobă caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si modalitătile de elaborare si implementare a acestuia;

36. aprobă Normele privind desfăsurarea activitătii de executare silită a creantelor datorate Fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF;

37. participă ca invitat la sedintele Guvernului în care sunt dezbătute aspecte referitoare la sănătatea populatiei;

38. aprobă atributiile Comitetului director al CNAS, cu avizul consiliului de administratie;

39. asigură relatia cu organizatiile sindicale, negociază si încheie contractul colectiv de muncă sau, după caz, acordul privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, în conditiile legii;

40. aprobă modelul contractului de asigurare socială de sănătate încheiat de persoanele care au obligatia să se asigure, în conditiile legii, după avizarea acestuia de către Consiliul de administratie al CNAS;

41. îndeplineste alte atributii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 19. – Pe perioada absentei sale, presedintele CNAS îl poate mandata, prin ordin, pe unul dintre cei 2 vicepresedinti pentru a prelua atributiile presedintelui în cadrul Consiliului de administratie al CNAS.

Art. 20. – Presedintele CNAS poate delega prin ordin si alte atributii, inclusiv de reprezentare, vicepresedintilor, directorului general, membrilor consiliului de administratie sau oricărei alte persoane din cadrul CNAS.

Art. 21. – Mandatul presedintelui CNAS încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către primul-ministru direct sau la propunerea ministrului sănătătii publice ori prin deces.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile si functionarea Comitetului Director al CNAS

 

Art. 22. – Conducerea operativă a CNAS este asigurată de un comitet director alcătuit din presedinte, vicepresedinti, director general si directorii generali adjuncti. Atributiile Comitetului director al CNAS se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.

 

SECTIUNEA a 5-a

Atributiile vicepresedintilor

 

Art. 23. – Vicepresedintii Consiliului de administratie al CNAS sunt alesi de consiliul de administratie prin vot secret, unul din partea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national si celălalt din partea confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, stabilite potrivit legii. Vicepresedintii consiliului de administratie sunt si vicepresedintii CNAS.

Art. 24. – Vicepresedintii CNAS au următoarele atributii:

1. urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie repartizate de către presedinte;

2. preiau atributiile presedintelui în conditiile prevăzute la art. 19 si 20;

3. participă la elaborarea si avizarea documentelor si reglementărilor care contribuie la functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu atributiile aprobate de consiliul de administratie, la propunerea presedintelui CNAS;

4. asigură comunicarea cu confederatiile patronale si cu confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, precum si cu Adunarea reprezentantilor CNAS;

5. asigură îndeplinirea conditiilor legale si ale prezentului statut cu privire la constituirea si functionarea consiliilor de administratie ale caselor de asigurări;

6. îndrumă si coordonează activitatea consiliilor de administratie ale caselor de asigurări sub aspectul legalitătii activitătii si al respectării prevederilor prezentului statut si informează periodic presedintele CNAS si Consiliul de administratie al CNAS asupra celor constatate;

7. coordonează unitar relatiile cu reprezentantii confederatiilor sindicale si ai confederatiilor patronale de la nivelul consiliilor de administratie ale caselor de asigurări;

8. participă la dezbateri cu partenerii sociali asupra contractului-cadru si normelor metodologice aferente;

9. participă la efectuarea de analize privind functionarea si performantele CNAS;

10. participă la promovarea imaginii CNAS;

11. participă la elaborarea strategiilor si politicilor CNAS.

Art. 25. – Mandatele vicepresedintilor încetează la expirarea acestora, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administratie, cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor acestuia, ori prin revocarea ca membru al consiliului de administratie de către cei care i-au desemnat, precum si în celelalte situatii prevăzute de legislatia muncii.

 

SECTIUNEA a 6-a

Atributiile directorului general

 

Art. 26. – Directorul general al CNAS are următoarele atributii:

1. asigură conducerea executivă a CNAS;

2. răspunde de activitatea personalului care asigură conducerea executivă a CNAS, în conditiile legii si ale normelor interne în vigoare;

3. stabileste competentele si răspunderile conducătorilor de compartimente care asigură conducerea executivă a CNAS, în conditiile legii si ale normelor interne în vigoare;

4. analizează periodic activitatea personalului care asigură conducerea executivă a CNAS, modul de realizare a sarcinilor si obiectivelor si dispune măsuri pentru îmbunătătirea acestora, în conditiile legii si ale  normelor interne în vigoare;

5. stabileste si dispune personalului care asigură conducerea executivă a CNAS măsurile necesare realizării si aplicării dispozitiilor legale în vigoare, în conditii de eficientă, în conditiile legii si ale normelor interne în vigoare;

6. asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor presedintelui CNAS;

7. participă ca invitat permanent la sedintele Consiliului de administratie al CNAS;

8. participă la elaborarea si modificarea proiectelor de acte normative propuse de CNAS;

9. avizează propunerile privind necesarul de fonduri si programele de perfectionare profesională pentru personalul CNAS si al caselor de asigurări;

10. întocmeste fisa postului pentru directorii generali adjuncti;

11. avizează si supune spre aprobare presedintelui CNAS propunerile de modificare a structurilor organizatorice ale CNAS si ale caselor de asigurări, în conformitate cu organigramele aprobate;

12. aprobă delegarea de competentă pentru personalul care asigură conducerea executivă a CNAS, în conditiile legii si ale normelor interne în vigoare;

13. avizează si supune spre aprobare presedintelui CNAS statele de functii ale CNAS si ale caselor de asigurări, în baza organigramelor aprobate;

14. avizează si supune spre aprobare presedintelui CNAS normele specifice de personal la nivelul CNAS si al caselor de asigurări;

15. emite decizii în exercitarea atributiilor ce îi revin, precum si pentru punerea în aplicare a ordinelor presedintelui CNAS;

16. participă la elaborarea politicilor si strategiilor CNAS;

17. organizează si urmăreste programele de achizitii si lucrări de investitii publice;

18. colaborează împreună cu conducătorii caselor de asigurări la dezvoltarea, implementarea si monitorizarea strategiilor CNAS;

19. coordonează elaborarea procedurilor necesare organizării concursurilor pentru încadrarea si promovarea personalului din cadrul CNAS si al caselor de asigurări;

20. participă la promovarea imaginii CNAS;

21. asigură aplicarea Regulamentului intern al CNAS;

22. participă la elaborarea si prezentarea raportului anual de activitate;

23. îndeplineste alte atributii prevăzute în actele normative în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Modul de rezolvare a divergentelor dintre presedintele CNAS si consiliul de administratie

 

Art. 27. – (1) Reprezintă divergente dezacordul de opinii dintre presedintele CNAS si majoritatea membrilor consiliului de administratie, astfel încât nu pot fi îndeplinite atributiile stabilite prin lege, cât si prin prezentul statut.

(2) Starea de divergentă se constată de către presedintele CNAS în timpul sedintelor consiliului de administratie si se solutionează după cum urmează:

a) În momentul constatării divergentelor, presedintele CNAS solicită membrilor consiliului de administratie cu care se găseste în divergentă motivarea documentată a sustinerilor, iar acestia pot solicita presedintelui CNAS date, rapoarte, informatii suplimentare sau termen de consultare cu partenerii sociali.

Aspectele care fac obiectul divergentelor vor fi consemnate într-o minută, care va cuprinde în mod obligatoriu, dar fără a se limita la acestea: problema care a făcut obiectul divergentelor; justificarea opiniei fiecărui membru al consiliului de administratie, sustinută în timpul sedintei, care va fi asumată de către acesta prin semnătură; precizarea, în mod distinct, a opiniilor pro, contra si a abtinerilor.

Modelul minutei va fi aprobat prin ordin al presedintelui CNAS.

În vederea solutionării si eliminării divergentelor, respectiv în vederea aprobării proiectelor de hotărâri propuse de presedinte, acesta poate convoca consiliul de administratie ori de câte ori este nevoie, în sedinte ordinare sau extraordinare, după caz, la termenele stabilite de presedinte.

b) În cazul în care solutionarea si eliminarea divergentelor nu are loc în conditiile prevăzute la lit. a), presedintele CNAS va invita, în scris, la sediul CNAS, reprezentanti ai ministerelor sau ai altor organe de specialitate competente în problema care a făcut obiectul divergentelor, pentru elucidarea argumentelor care au stat la baza divergentelor.

(3) Proiectele de hotărâri se aprobă în urma dezbaterilor, avându-se în vedere argumentele si propunerile formulate în conditiile alin. (2).

 

CAPITOLUL VI

Atributiile organelor de conducere ale caselor de asigurări

 

Art. 28. – Consiliile de administratie ale caselor de asigurări au următoarele atributii generale:

a) aprobă proiectul statutului propriu, cu respectarea statutului-cadru;

b) avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente Fondului;

c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de presedintele – director general;

d) avizează politica de contractare de servicii medicale propusă de presedintele – director general, cu respectarea contractului-cadru;

e) avizează programele de actiuni de îmbunătătire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) alte atributii prevăzute de lege sau prin statutul propriu.

Art. 29. – (1) Atributiile presedintelui – director general al casei de asigurări sunt stabilite prin statutul-cadru si contractul de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

(2) Presedintele – director general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind executia obiectivelor si indicatorilor de performantă cuprinsi în contractul de management.

(3) Atributiile principale ale presedintelui – director general, manager al sistemului la nivel local, sunt:

a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare si functionare si procedurile administrative unitare;

b) organizează si coordonează activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;

c) organizează si coordonează activitatea de urmărire si control al colectării contributiilor la Fond;

d) propune programe de actiuni de îmbunătătire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;

e) stabileste modalitatea de contractare de servicii medicale, cu respectarea contractului-cadru;

f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;

g) supraveghează si controlează organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial si prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicitătii;

h) numeste, sanctionează si eliberează din functie personalul casei de asigurări.

 

CAPITOLUL VII

Relatiile CNAS cu casele de asigurări

 

Art. 30. – (1) Sistemul de asigurări sociale de sănătate este un sistem national unitar, coordonat de CNAS în calitatea sa de gestionar al Fondului.

(2) Sistemul national de asigurări sociale de sănătate este organizat prin casele de asigurări aflate în subordinea CNAS, asigurând functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în baza unui plan de management realizat de presedintele – director general al casei de asigurări.

Art. 31. – (1) În calitate de ordonator principal de credite, presedintele CNAS aprobă bugetele proprii de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurări, la propunerea conducătorilor acestora.

(2) Bugetul Fondului se aprobă de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexă la legea bugetului de stat.

 

CAPITOLUL VIII

Managementul raporturilor de muncă si al raporturilor de serviciu

 

Art. 32. – (1) Personalul CNAS si al caselor de asigurări este constituit din functionari publici si personal contractual, în conditiile legii, si nu poate desfăsura activităti la furnizorii de servicii medicale.

(2) Salariul si celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile celor două categorii de personal.

(3) Personalului CNAS si al caselor de asigurări îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinatie, în cotă de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului prin executare silită desfăsurată de casele de asigurări si 2,5% din sumele încasate la bugetul Fondului prin executare silită desfăsurată de ANAF.

(4) Evaluarea si promovarea personalului numit în functii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Pentru personalul contractual evaluarea si promovarea se realizează potrivit dispozitiilor legale aplicabile acestei categorii de angajati ai CNAS si ai caselor de asigurări.

Art. 33. – (1) Functia de presedinte – director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, definită pe baza obiectivelor si criteriilor de performantă ca cerinte specifice ale postului, se ocupă prin concurs organizat în conditiile legii.

(2) Metodologia privind selectionarea managerilor, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii managerilor sistemului de la nivel local se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Presedintele – director general al casei de asigurări are obligatia de a depune declaratia de interese si declaratia de avere.

(4) Salarizarea si celelalte drepturi ale presedintelui – director general se stabilesc prin contractul de management.

(5) Presedintele – director general al casei de asigurări poate delega atributiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări, temporar, în situatii temeinic justificate, doar cu aprobarea prealabilă a presedintelui CNAS.

 

CAPITOLUL IX

Incompatibilităti si conflicte de interese

 

Art. 34. – (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, precum si personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fond, unitătilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România, colegiilor judetene ale medicilor dentisti, respectiv al municipiului Bucuresti, în cadrul Colegiului Farmacistilor din România, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale si locale ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, organizatiilor centrale si locale ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor sau functii în cadrul societătilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală.

(2) Personalului din cadrul CNAS si caselor de asigurări, cu statut de functionar public, îi sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Constituie conflict de interese detinerea de către membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, precum si de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări. Această dispozitie se aplică si în cazul în care astfel de părti sociale, actiuni ori interese sunt detinute de către sot, sotie, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.

(4) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea hotărârilor.

(5) Persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 se află în una dintre incompatibilitătile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre functiile ocupate în termen de 30 de zile.

Art. 35. – (1) Pe timpul executării mandatului presedintele, vicepresedintii si directorul general ai CNAS nu pot exercita nicio altă functie sau demnitate publică, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.

(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitării mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor CNAS, si nu pot ocupa functii în structurile executive ale caselor de asigurări.

(3) Membrii Consiliului de administratie al CNAS nu pot exercita activităti la societăti comerciale sau la alte unităti care se află în relatii contractuale cu casele de asigurări.

Art. 36. – Persoanele care prin activitatea desfăsurată au produs CNAS sau caselor de asigurări prejudicii constatate si dovedite potrivit actelor normative în vigoare nu pot fi membri ai Consiliului de administratie al CNAS, ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări ori angajati ai acestor institutii si nu pot intra în relatii contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurări.

Art. 37. – CNAS poate angaja experti, în limita numărului maxim de posturi aprobat în conditiile legii, pentru implementarea programelor nationale de sănătate curative, finantate din Fond, precum si pentru alte activităti stabilite prin ordin al presedintelui CNAS, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL X

Serviciul medical. Controlul furnizării serviciilor

 

Art. 38. – (1) În cadrul CNAS functionează serviciul medical, care este condus de un medic-sef.

(2) La nivelul caselor de asigurări functionează un serviciu medical, dimensionat în raport cu numărul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.

Art. 39. – Serviciul medical al CNAS urmăreste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări.

Art. 40. – Atributiile principale ale serviciului medical sunt următoarele:

1. participă la actiunile de control în cadrul echipelor constituite prin ordin al presedintelui CNAS cu privire la serviciile medicale care se acordă asiguratilor pe baza contractelor de furnizare încheiate, potrivit legii;

2. coordonează activitatea de elaborare pe bază de dovezi a protocoalelor de practică care vor fi utilizate în vederea decontării, precum si a normelor de monitorizare a aplicării acestora;

3. evaluează sistematic tehnologiile medicale aplicate: proceduri diagnostice si terapeutice, medicamente, tehnologiile costisitoare, servicii preventive si screening si sesizează practicile inadecvate;

4. fundamentează din punct de vedere financiar lista de medicamente compensate si calculează preturile de referintă ale medicamentelor cu contributie personală de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală;

5. elaborează anual propuneri de criterii privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor referitoare la diagnosticul si tratamentul medico-chirurgical si stomatologic si elaborează norme privind validarea si monitorizarea acestora.

Art. 41. – (1) CNAS si casele de asigurări organizează si efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii încheiate, potrivit legii.

(2) În cadrul controalelor efectuate potrivit alin. (1) pot participa si reprezentanti ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentisti din România, Colegiului Farmacistilor din România si ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 42. – (1) Prevederile prezentului statut se aplică si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, până la data reorganizării acestora în vederea privatizării.

(2) Până la data reorganizării, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului îsi desfăsoară activitatea potrivit organizării si functionării caselor de asigurări de sănătate judetene.

 

ANEXĂ*)

 

Sigla Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 840 din 10 iulie 2006

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 4.845 din 3 august 2006

 

ORDIN

privind modalitatea de eliberare a certificatelor si diplomelor de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 683 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. – Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, ca institutie de învătământ superior, este împuternicită să elibereze pentru formele de învătământ pe care le organizează, potrivit legii, următoarele documente:

– diplome de absolvire pentru cursurile de masterat în specializările sănătate publică si management sanitar;

– certificate de absolvire pentru cursurile de atestat în domeniile: managementul serviciilor de sănătate, economie sanitară si management financiar, managementul cabinetului medical si promovarea sănătătii, pentru care este responsabil national, precum si pentru alte cursuri de atestat în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar;

– certificate de absolvire pentru cursurile de scurtă durată si alte tipuri de cursuri specifice în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar;

– certificate de absolvire pentru cursurile de scurtă si lungă durată care asigură formarea si perfectionarea managerilor de spital;

– certificate de absolvire pentru cursurile care asigură formarea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul sanitar si al asigurărilor de sănătate.

Art. 2. – Pentru absolventii cursurilor se vor acorda credite de la Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România sau, după caz, de la alte organizatii sau asociatii profesionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. – Certificatele si diplomele eliberate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar în urma absolvirii formelor de învătământ organizate sunt recunoscute de Ministerul Sănătătii Publice si de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 4. – Formatul si continutul certificatelor si diplomelor eliberate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar se stabilesc de consiliul de administratie al acesteia.

Art. 5. – Certificatele si diplomele eliberate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar sunt semnate de directorul general al acestei institutii.

Art. 6. – Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar are obligatia organizării unei evidente stricte a diplomelor si certificatelor eliberate.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 841 din 10 iulie 2006

MINISTERUL EDUCATIEI

SI CERCETĂRII

Nr. 4.844 din 3 august 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE

Nr. 309 din 12 iulie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 686 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare, si ale titlului VIII “Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

ministrul sănătătii publice, ministrul educatiei si cercetării si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Statutul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă Structura organizatorică a Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. – Se aprobă Statul de functii si structura de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, denumită în continuare SNSPMS, este organizată si functionează potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI, si ale prezentului regulament.

Art. 2. – (1) SNSPMS este persoană juridică română, institutie publică finantată integral din venituri proprii si functionează în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice.

(2) SNSPMS este autorizată provizoriu pe o perioadă de 5 ani, perioadă în care se vor face demersurile necesare acreditării, conform normelor Consiliului National de Evaluare Academică si Acreditare.

(3) În perioada când functionează în regim de autorizare provizorie, SNSPMS este îndreptătită, în conditiile reglementărilor în vigoare, să organizeze cursuri, inclusiv de nivel universitar si postuniversitar, si să certifice competente manageriale în domeniul sanitar.

Art. 3. – SNSPMS are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 4. – SNSPMS este institutia specializată care asigură elaborarea si certificarea standardelor de competentă managerială, pregătirea prin cursuri, în principal, în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului sanitar, desfăsoară activităti de cercetare stiintifică, de promovare a sănătătii, având rolul de for tehnic si profesional al Ministerului Sănătătii Publice, pentru elaborarea propunerilor de strategii specifice sănătătii publice, si asigură acordarea asistentei tehnice în domeniul sănătătii publice si private si al managementului de sănătate.

Art. 5. – SNSPMS are următoarele obiecte de activitate:

1. elaborarea standardelor si a metodologiei de formare, perfectionare si certificare a competentelor manageriale în domeniul sanitar;

2. corelarea si integrarea standardelor nationale de competentă managerială în domeniul sanitar cu standardele si bunele practici din Uniunea Europeană;

3. organizarea si desfăsurarea de cursuri în domeniul sănătătii publice, promovării sănătătii, administratiei si al managementului sanitar si perfectionarea personalului cu studii superioare, precum si a celui cu studii medii si postliceale, cu precădere din domeniul sanitar;

4. organizarea si desfăsurarea cursurilor de atestat, cursurilor de scurtă durată si a altor cursuri specifice din domeniul sănătătii publice, promovării sănătătii, managementului sanitar, cu precădere pentru personalul ce lucrează în domeniul sanitar, inclusiv în administratia publică sanitară si comunitară;

5. organizarea si desfăsurarea de cursuri universitare/postuniversitare de masterat, inclusiv în parteneriat cu institutii de profil nationale si internationale;

6. formarea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul sanitar si al asigurărilor sociale de sănătate;

7. desfăsurarea de activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice si private, al promovării sănătătii si al managementului în sănătate;

8. desfăsurarea de activităti aferente programelor nationale de sănătate si activităti de analiză, evaluare si monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

9. acordarea asistentei tehnice în domeniul sănătătii publice si private, al promovării sănătătii si al managementului serviciilor de sănătate;

10. realizarea altor activităti specifice din domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar, precum: efectuarea de studii si aplicatii pentru evaluarea si eficientizarea performantelor sistemului de sănătate sau a altor documentări, analize si proiecte pentru sprijinirea procesului de reformă în contextul integrării europene;

11. asigurarea asistentei tehnice si metodologice pentru organizarea si coordonarea activitătilor si serviciilor în domeniul sănătătii mintale;

12. asigurarea sprijinului tehnic si metodologic pentru Comisia interdepartamentală pentru asistentă medicală comunitară, denumită în continuare Comisia, prin Unitatea de management al programelor de asistentă medicală comunitară din structura sa, desfăsurând, după caz, activităti de cercetare specifice programelor nationale de asistentă medicală comunitară;

13. desfăsurarea de activităti de editare si tipărire a publicatiilor de specialitate:

– Revista “Management în sănătate“;

– publicatii metodologice si tehnice de specialitate în domeniile de competentă ale SNSPMS;

14. alte activităti conexe:

– realizarea cu forte proprii si/sau prin cooperare natională si internatională de instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar;

– efectuarea directă de activităti de import-export, legate de realizarea si dezvoltarea activitătilor prevăzute în obiectele sale de activitate;

– elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor si serviciilor ce intră în sfera de activitate a SNSPMS.

Art. 6. – Pentru realizarea obiectelor sale de activitate, SNSPMS are următoarele atributii principale:

a) asigură orientarea activitătilor de formare, cercetare-dezvoltare, asistentă tehnică, în functie de:

– nevoile sănătătii publice, perspectiva promovării sănătătii si modelele eficiente de management în sistemul sanitar, ce reies din studiile proprii si din programele elaborate de Ministerul Sănătătii Publice;

– programele nationale de cercetare ale Ministerului Educatiei si Cercetării, Academiei Române si Academiei de Stiinte Medicale;

– nevoile de dezvoltare ale SNSPMS si de aliniere la nivelul stiintific mondial;

– necesitătile de integrare în sistemul de formare si de cercetare al Uniunii Europene;

b) participă la procesul de educatie medicală si perfectionare postuniversitară în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar, desfăsurând, după caz, si următoarele activităti:

– organizarea de manifestări stiintifice nationale sau internationale în domeniul sănătătii publice, al promovării sănătătii si al managementului sanitar;

– organizarea unui sistem de documentare stiintifică, inclusiv accesul la servicii internationale specializate de documentare-informare stiintifică;

c) desfăsoară activităti de formare si învătământ, conform obiectelor sale de activitate, eliberând, după caz, în baza prevederilor legale, certificate sau diplome de absolvire;

d) evaluează nevoile de formare si perfectionare în domeniul sănătătii publice, al promovării sănătătii si al managementului sanitar si elaborează oferta educatională;

e) implementează un sistem de monitorizare si asigurare a calitătii programelor de formare;

f) desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice si private, al promovării sănătătii si al managementului în sănătate;

g) acordă asistentă tehnică în domeniul sănătătii publice si private, al promovării sănătătii si al managementului serviciilor de sănătate;

h) efectuează studii descriptive de analiză a evolutiei temporale si a distributiei indicatorilor stării de sănătate si de evaluare a serviciilor de sănătate;

i) efectuează studii de cercetare (elaborează designul de cercetare, esantionează, culege date, prelucrează si interpretează) pentru fundamentarea programelor de promovare a sănătătii, inclusiv campanii de informare, educare, comunicare (IEC) si studii de evaluare a acestora;

j) realizează instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice, al promovării sănătătii si al managementului sanitar;

k) evaluează programele de sănătate la nivelul populatiei si al furnizorilor de servicii de sănătate;

l) evaluează activitătile furnizorilor de servicii de sănătate si dezvoltă metode de alocare optimă a resurselor;

m) măsoară si evaluează calitatea serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfactiei pacientilor si a furnizorilor de servicii medicale;

n) stabileste criteriile de ordonare si ierarhizare a problemelor de sănătate si a celor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate;

o) evaluează activitatea clinică a spitalelor, pe baza datelor privind pacientii externati, si sprijină spitalele pentru utilizarea acestor date în scopul cresterii eficientei si calitătii serviciilor furnizate;

p) analizează, validează si îmbunătăteste sistemul de clasificare a pacientilor pe grupe de diagnostice, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse;

q) analizează, validează si îmbunătăteste valorile relative asociate grupelor de diagnostice;

r) analizează si evaluează activitătile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor la nivel de pacient, procesează si analizează datele privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate pentru diverse programe, studii si cercetări;

s) dezvoltă criterii de performantă si de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate si colectează electronic date privind pacientii externati, clasifică pacientii externati pe grupe de diagnostice, monitorizează activitătile spitalelor, pe baza datelor clinice raportate, calculează costurile si valorile relative privind grupele de diagnostice, propune variante alternative privind tarifele pe grupe de diagnostice;

t) asigură servicii specifice, pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

u) încheie contracte, în calitate de furnizor de servicii de formare, cercetare stiintifică si altele, cu organisme nationale si internationale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

v) are următoarele atributii referitoare la promovarea, monitorizarea si evaluarea activitătilor din domeniul sănătătii mintale:

– acordă consultantă si asistentă tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală;

– asigură consultantă si asistentă tehnică în dezvoltarea noilor servicii de sănătate mintală;

– acordă consultantă si asistentă tehnică în formarea personalului care lucrează în reteaua natională de sănătate mintală;

– dezvoltă competente în organizarea si conducerea serviciilor de sănătate mintală;

– organizează elaborarea si diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătătii mintale;

– asigură colectarea datelor în domeniul sănătătii mintale si evaluează serviciile de sănătate mintală;

– realizează si întretine Registrul national de psihiatrie;

w) initiază si încheie conventii de cooperare si colaborare în domeniul învătământului, cercetării stiintifice, promovării si altele cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniile sale de activitate;

x) asigură asistentă tehnică de profil, în vederea experimentării si aplicării tehnicilor si studiilor elaborate, si execută lucrări de consultantă tehnică pentru institutiile sau organizatiile de profil interesate, corespunzător domeniilor sale de activitate;

y) furnizează servicii din domeniile sale de activitate oricăror beneficiari interesati;

z) în domeniul asistentei medicale comunitare, SNSPMS, prin structura specializată Unitatea de management al programelor de asistentă medicală comunitară, are următoarele atributii:

– acordă consultantă si asistentă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, stabilirii prioritătilor, modalitătilor de finantare, implementare a politicilor de asistentă medicală comunitară integrată si în organizarea si functionarea asistentei medicale comunitare pentru evaluarea nevoilor medicale ale comunitătii si stabilirea prioritătilor de actiune; implementează politicile de asistentă medicală comunitară integrată si monitorizează procesul de implementare;

– elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, autoritătile de sănătate publică, directiile judetene de muncă si solidaritate socială, organizatiile neguvernamentale, autoritătile publice locale, programe strategice si de interventii prioritare, la nivel national, judetean si local, în vederea realizării Strategiei nationale si a Listei de priorităti în domeniul asistentei medicale comunitare; sprijină organizarea de dezbateri publice pe marginea acestei strategii la diferite niveluri;

– acordă asistentă tehnică pentru evaluarea si monitorizarea programelor si interventiilor existente în domeniu, la cererea Comisiei sau a oricăruia dintre ministerele implicate, inclusiv din punctul de vedere al eficientei utilizării fondurilor;

– facilitează elaborarea unui cadru pentru colectarea si prelucrarea de date din sfera sănătătii publice si promovării sănătătii, asistentei medicale, asistentei medico-sociale si a asistentei sociale în comunitate;

– contribuie la crearea unui cadru pentru monitorizarea si evaluarea serviciilor si programelor nationale si locale de sănătate, cu predilectie a componentei lor ce se referă la veriga asistentei medicale comunitare;

– initiază si participă la realizarea de ghiduri si standarde de practică a asistentei medicale comunitare; – contribuie la formarea personalului care lucrează în reteaua de asistentă medicală comunitară integrată;

– identifică, elaborează si propune programe specifice de educatie pentru sănătate si pentru adoptarea unui stil de viată sănătos la nivelul diferitelor comunităti, programe specifice de prevenire si profilaxie primară, secundară si tertiară si de recuperare medico-socială si programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu risc crescut (gravide, noună scuti, bolnavi cronici, bătrâni, neasigurati, victime ale violentei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, alcoolism etc.);

aa) asigură dezvoltarea profesională a specialistilor angajati ai SNSPMS, pentru îmbunătătirea calitătii activitătilor, serviciilor si performantelor;

bb) evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare, precum si a celorlalte activităti desfăsurate;

cc) urmăreste si sprijină, din punct de vedere oganizatoric si material, difuzarea si promovarea rezultatelor stiintifice proprii în circuitul stiintific national si international;

dd) asigură, conform prevederilor legale, protectia rezultatelor stiintifice brevetabile;

ee) urmăreste asigurarea corelării actiunilor de specializare si promovare a personalului propriu cu necesitătile dezvoltării programelor de cercetare ale SNSPMS;

ff) pregăteste, negociază si contractează întreaga gamă de servicii furnizate;

gg) fundamentează cheltuielile de functionare, negociază si stabileste taxe, tarife si preturi pentru serviciile si produsele furnizate;

hh) initiază si încheie actiuni de cooperare tehnică cu firme sau institutii din tară sau din străinătate, pentru realizarea de instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar;

ii) coordonează si asigură, cu forte proprii sau împreună cu terti, realizarea tuturor lucrărilor de întretinere si reparatii ale echipamentelor din dotare, în vederea realizării activitătilor de învătământ, cercetare, asistentă tehnică la parametrii de calitate corespunzători;

jj) stabileste si răspunde de aplicarea măsurilor pentru protectia produselor, a mediului înconjurător, precum si a măsurilor de protectie si securitate în muncă;

kk) urmăreste si verifică modul de realizare a lucrărilor de investitii, în vederea respectării proiectelor de executie, si asigură conditiile de punere în functiune a acestora;

ll) efectuează după caz, importul sau achizitia de echipamente, piese de schimb, materiale consumabile, tehnologii sau licente necesare pentru realizarea obiectelor sale de activitate;

mm) asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru luarea de decizii operative în domeniul organizatoric si tehnico-economic, precum si pentru sustinerea documentării învătământului si cercetării stiintifice;

nn) urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

oo) asigură functionarea unui sistem de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

pp) utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă;

qq) asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de către întregul personal;

rr) elaborează documentatiile necesare pentru obtinerea unor credite si a altor surse de finantare, potrivit prevederilor legale;

ss) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora, întocmeste bilantul contabil si stabileste destinatia veniturilor încasate conform prevederilor legale;

tt) organizează inventarierea patrimoniului propriu si valorifică, conform legii, rezultatele acestei activităti;

uu) promovează si asigură dezvoltarea si functionalitatea bibliotecii de specialitate, ca bază de informare si documentare pentru salariatii proprii si cursanti;

            vv) asigură dezvoltarea si functionarea pe baze economice a propriei edituri.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 7. – (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti s-a transferat la SNSPMS si s-a preluat pe bază de protocol de predarepreluare, pe baza datelor din bilantul contabil întocmit la data de 31 decembrie 2005, actualizat potrivit prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 95/2006 (titlul XVI).

(2) Imobilul compus din constructiile, anexele si terenul aferent, situate în municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, în care a functionat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, trec în administrarea SNSPMS.

(3) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti s-au preluat pe bază de protocol de predare-preluare de către SNSPMS, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 95/2006 (titlul XVI).

(4) SNSPMS preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, potrivit reglementărilor legale si contractuale.

(5) SNSPMS administrează bunurile proprietate publică si privată a statului, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii.

(6) Bunurile proprietate publică aflate în administrarea SNSPMS, precum si cele dobândite din fonduri publice se evidentiază distinct în patrimoniul acesteia.

(7) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, după caz, de către SNSPMS sau de Ministerul Sănătătii Publice, dacă prin contracte nu se prevede altfel, si se înregistrează în evidenta contabilă.

(8) În exercitarea drepturilor sale SNSPMS detine si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea, în conditiile legii, în scopul realizării obiectelor sale de activitate, si beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

(9) Patrimoniul SNSPMS poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Educatiei si Cercetării, împreună cu ministerele de profil, vor dispune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea sediilor si a bazei materiale necesare SNSPMS.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 8. – SNSPMS are în structura sa următoarele structuri functionale principale:

a) Centrul de formare postuniversitară în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului serviciilor de sănătate;

b) Centrul de management al serviciilor de sănătate;

c) Centrul de cercetare si evaluare a serviciilor de sănătate;

d) Centrul National de Promovare a Sănătătii;

e) Centrul National de Sănătate Mintală;

f) Departamentul de sănătate publică si management al serviciilor de sănătate pentru persoane cu studii medii si postliceale din domeniul sănătătii publice si private.

Art. 9. – Pentru realizarea obiectelor lor de activitate, structurile functionale au următoarele atributii principale:

a) Centrul de formare postuniversitară în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului serviciilor de sănătate:

1. asigură orientarea activitătilor de formare si perfectionare si acordă, după caz, asistentă tehnică în functie de:

– nevoile sănătătii publice, perspectiva promovării sănătătii, rezultatele studiilor proprii si programele elaborate de Ministerul Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si de nevoile de formare ale altor institutii;

– programele nationale de cercetare ale Ministerului Educatiei si Cercetării, Academiei Române si Academiei de Stiinte Medicale;

– nevoile de dezvoltare ale SNSPMS si de aliniere la nivelul stiintific mondial;

– necesitătile de integrare în sistemul de formare/perfectionare si de cercetare al Uniunii Europene;

2. desfăsoară activităti de formare/perfectionare si învătământ, conform obiectelor sale de activitate, desfăsurând, după caz, si următoarele activităti:

– organizarea de manifestări stiintifice nationale sau internationale în domeniul sănătătii publice, promovării sănătătii si managementului sanitar;

– organizarea unui sistem de documentare profesională si stiintifică, inclusiv accesul la servicii internationale specializate de documentare-informare stiintifică;

3. evaluează nevoile de formare si perfectionare în domeniul sănătătii publice, promovării sănătătii si al managementului sanitar si elaborează oferta educatională;

4. elaborează si implementează un sistem de asigurare a calitătii programelor de formare/perfectionare si a activitătii pedagogice si de evaluare a participantilor la formele de pregătire;

5. elaborează curricula/programa de învătământ, potrivit specificului domeniului de pregătire si duratei programului de formare/perfectionare;

6. initiază si elaborează conventii de cooperare si colaborare în domeniul învătământului cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniile sale de activitate;

7. asigură furnizarea de servicii, din domeniile sale de activitate, oricăror beneficiari interesati si initiază procesele de afiliere la institutii si organizatii sau asociatii internationale de profil;

8. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în sectorul propriu de activitate, pentru luarea de decizii operative în domeniul specific de activitate, precum si pentru sustinerea documentării activitătii de formare;

9. urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

10. utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă;

b) Centrul de management al serviciilor de sănătate:

1. initiază si elaborează conventii de cooperare si colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniile sale de activitate;

2. asigură asistentă tehnică de profil, în vederea experimentării si aplicării tehnicilor si studiilor elaborate, si execută lucrări de consultantă tehnică pentru institutiile sau organizatiile de profil interesate, corespunzător domeniilor sale de activitate;

3. asigură furnizarea de servicii, din domeniile sale de activitate, oricăror beneficiari interesati;

4. evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare, precum si a celorlalte activităti desfăsurate;

5. asigură, conform prevederilor legale, protectia rezultatelor stiintifice brevetabile;

6. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în vederea sustinerii realizării unei documentări eficiente si operative necesare în domeniul său de activitate;

7. urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

8. utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă;

9. initiază si participă la încheierea conventiilor de cooperare si colaborare, în domeniile proprii de activitate, cu institutii si organizatii nationale si internationale;

10. asigură încheierea de contracte, în calitate de furnizor de cercetare stiintifică si altele, cu organisme nationale si internationale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) Centrul de cercetare si evaluare a serviciilor de sănătate:

1. desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare si acordare a asistentei tehnice necesare în domeniul sănătătii publice si private si al managementului serviciilor de sănătate, urmărind, după caz, si realizarea următoarelor activităti:

– evaluarea activitătii furnizorilor de servicii de sănătate si dezvoltarea unor metode de alocare optimă a resurselor;

– efectuarea unor studii descriptive de analiză a evolutiei temporale si a distributiei indicatorilor stării de sănătate si de evaluare a serviciilor de sănătate;

– evaluarea programelor de sănătate la nivelul populatiei si al furnizorilor de servicii de sănătate;

– realizarea de instrumente de analiză si evaluare în managementul sanitar;

– evaluarea calitătii serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfactiei pacientilor si a furnizorilor de servicii medicale;

– stabilirea criteriilor de ordonare si ierarhizare a problemelor de sănătate si a celor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate;

– evaluarea activitătii clinice a spitalelor, pe baza datelor privind pacientii externati, si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date în scopul cresterii eficientei si calitătii serviciilor furnizate;

– analizarea, validarea si îmbunătătirea sistemului de clasificare a pacientilor pe grupe de diagnostice, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse;

– procesarea si analizarea datelor privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate, pentru diverse programe, studii si cercetări;

– dezvoltarea criteriilor de performantă si de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate;

– colectarea electronică a datelor privind pacientii externati, validarea si clasificarea pacientilor externati pe grupe de diagnostice, monitorizarea activitătii spitalelor pe baza datelor clinice raportate;

– calcularea de costuri si valori relative privind grupele de diagnostice;

– propunerea de variante alternative privind metodologia de calculare a tarifelor pe caz ponderat pentru spitale;

– propuneri de ajustare a finantării bazate pe caz pentru spitale;

– asigurarea de servicii specifice pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

2. asigură asistentă tehnică de profil, în vederea experimentării si aplicării tehnicilor si studiilor elaborate, execută lucrări de consultantă tehnică pentru institutiile sau organizatiile de profil interesate si asigură formarea prin cursuri a specialistilor din unitătile sanitare, corespunzător domeniilor sale de activitate;

3. asigură furnizarea de servicii din domeniile sale de activitate oricăror beneficiari interesati;

4. evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare, precum si a celorlalte activităti desfăsurate;

5. urmăreste si sprijină, din punct de vedere organizatoric si material, difuzarea si promovarea rezultatelor stiintifice proprii în circuitul stiintific national si international;

6. initiază si încheie actiuni de cooperare tehnică cu firme sau institutii din tară sau din străinătate, pentru realizarea de instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar;

7. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în sectorul propriu de activitate, pentru luarea de decizii operative în domeniul organizatoric si tehnico-economic, precum si pentru sustinerea documentării învătământului si cercetării stiintifice;

8. urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

9. utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă;

10. initiază si participă la încheierea conventiilor de cooperare si colaborare în domeniile proprii de activitate cu institutii si organizatii nationale si internationale;

d) Centrul National de Promovare a Sănătătii:

1. initiază si elaborează conventii de cooperare si colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniile sale de activitate, participă la realizarea de parteneriate si mediază relatii între parteneri;

2. contribuie la dezvoltarea sistemului de politici de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate, cu precădere referitoare la reteaua natională de promovare a sănătătii si asistentă comunitară;

3. stabileste prioritătile pentru implementarea programelor, inclusiv campanii IEC, si a activitătilor în domeniul său de activitate;

4. desfăsoară activităti de cercetare fundamentală si aplicată (evaluare) pentru a furniza evidente în scopul fundamentării programelor, inclusiv campanii IEC, a politicilor de dezvoltare si strategie în domeniul promovării sănătătii, inclusiv educatie pentru sănătate;

5. avizează elaborarea, implementarea si managementul programelor de promovare a sănătătii, inclusiv educatie pentru sănătate si campanii IEC, pentru a transpune în practică programele si strategia Ministerului Sănătătii Publice, în special prin reteaua natională de promovare a sănătătii si asistentă medicală comunitară;

6. elaborează ghiduri de practică, criterii de eficientă si principii etice, precum si alte materiale metodologice utile în desfăsurarea activitătii profesionale în domeniul specific;

7. monitorizează si supraveghează programe, inclusiv campanii IEC si activităti de promovare a sănătătii, educatie pentru sănătate, în special cele derulate prin reteaua natională de promovare a sănătătii desfăsurate la nivel national si local;

8. dezvoltă capacitatea si competenta profesională a persoanelor cu atributii în promovarea sănătătii, inclusiv educatie pentru sănătate, din orice domeniu de activitate, prin educatie si formare profesională;

9. elaborează programe care orientează si sprijină activitătile de promovare, protejare si mentinere a sănătătii populatiei; derulează programe, inclusiv campanii IEC, si activităti de interes national si experimental în domeniul specific de activitate;

10. oferă consultantă si asistentă tehnică institutiilor si organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale care desfăsoară activităti si programe de promovare a sănătătii, inclusiv educatie pentru sănătate si campanii IEC;

11. initiază si organizează activitătile comitetelor de consultantă, seminarii, întâlniri de lucru, conferinte în domeniile sale de activitate;

12. dezvoltă si actualizează baze de informatii, baze de date si diseminează informatii si rezultatele cercetărilor din studii si publicatii nationale si internationale;

13. evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de promovare a sănătătii, precum si a celorlalte activităti desfăsurate;

14. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în sectorul propriu de activitate;

15. urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

16. utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă;

e) Centrul National de Sănătate Mintală:

1. stabileste prioritătile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală si asigură consultanta si asistenta tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală;

2. stabileste prioritătile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală si coordonează acordarea consultantei si asistentei tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală;

3. asigură consultanta si asistenta tehnică în formarea personalului care lucrează în reteaua natională de sănătate mintală;

4. organizarea elaborării si diseminării ghidurilor de practică în domeniul sănătătii mintale, precum si dezvoltarea de competente în organizarea si conducerea serviciilor de sănătate mintală;

5. asigură colectarea, prelucrarea si interpretarea de date în domeniul sănătătii mintale;

6. monitorizarea si evaluarea serviciilor de sănătate mintală;

7. realizarea si întretinerea Registrului national de psihiatrie;

8. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în sectorul propriu de activitate;

9. initiază si elaborează programe si campanii IEC în domeniul sănătătii mintale;

10. asigură cadrul desfăsurării activitătilor comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sănătatea mintală;

11. urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

12. utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă;

f) Departamentul de sănătate publică si management al serviciilor de sănătate pentru persoane cu studii medii si postliceale din domeniul sănătătii publice si private:

1. asigură orientarea activitătilor de formare si acordă, după caz, asistentă tehnică în functie de:

– nevoile sănătătii publice, reiesite din studii proprii si din programele elaborate de Ministerul Sănătătii Publice;

– programele nationale de cercetare ale Ministerului Educatiei si Cercetării, Academiei Române si Academiei de Stiinte Medicale;

– nevoile de dezvoltare ale SNSPMS si de aliniere la nivelul stiintific mondial;

– necesitătile de integrare în sistemul de formare si de cercetare al Uniunii Europene;

2. desfăsoară activităti de formare si învătământ, conform obiectelor sale de activitate;

3. evaluează nevoile de formare si perfectionare în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar si elaborează oferta educatională pentru persoanele cu studii medii si postliceale din domeniul sănătătii publice si private;

4. implementează un sistem de asigurare a calitătii programelor de formare;

5. furnizează servicii din domeniile sale de activitate oricăror beneficiari interesati;

6. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în sectorul propriu de activitate;

7. urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător cu domeniile sale de activitate;

8. utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere ale SNSPMS

 

Art. 10. – (1) Conducerea SNSPMS este asigurată de Consiliul de administratie, care are în componentă

7 membri: 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetării, 2 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si directorul general.

(2) Membrii Consiliului de administratie sunt numiti prin ordin comun al ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 3 ani.

(3) Mandatul membrilor Consiliului de administratie încetează la data expirării termenului de 3 ani, prin revocarea unuia sau a ambilor reprezentanti, la propunerea uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), prin demisie sau deces, situatii care vor necesita promovarea unui ordin comun de modificare a componentei nominale a Consiliului de administratie, în conditiile prevăzute de art. 684 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“.

(4) Situatiile care necesită completarea numărului membrilor Consiliului de administratie vor fi solutionate în termen de maximum 30 de zile de la data constatării acestora.

(5) Pentru activitatea desfăsurată, membrii Consiliului de administratie au dreptul la o indemnizatie lunară, stabilită de Consiliul de administratie, în limita a 20% din salariul de bază al directorului general al SNSPMS.

(6) Presedintele Consiliului de administratie este ales prin vot secret, de către membrii Consiliului de administratie, în prima sedintă legal constituită.

(7) Membrii Consiliului de administratie sunt cetăteni români si îsi păstrează calitatea de angajat la institutia de la care provin si toate drepturile si obligatiile ce derivă din această calitate.

(8) Membrii Consiliului de administratie nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care SNSPMS are relatii contractuale sau alte interese concurente.

(9) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de administratie cei care au suferit condamnări penale si cei care personal ori sotul sau sotia, copiii ori rudele de până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelasi timp patroni, asociati, directori sau detin alte functii de conducere la societăti comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care SNSPMS se află în relatii contractuale directe.

(10) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de functionare parte componentă a Statutului SNSPMS.

(11) Consiliul de administratie hotărăste în problemele privind activitatea SNSPMS, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt în competenta altor organe.

(12) Membrii Consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

(13) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administratie redactează un raport privind activitatea desfăsurată în anul precedent si programul propus pe anul curent, care vor fi prezentate pentru informare ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 11. – (1) Conducerea executivă a SNSPMS este asistată de Comitetul director.

(2) Comitetul director este coordonat de directorul general al SNSPMS, iar din componenta sa mai fac parte directorul general adjunct si ceilalti directori din structura SNSPMS.

(3) Atributiile, responsabilitătile si competentele Comitetului director sunt stabilite prin Statutul SNSPMS.

Art. 12. – (1) Activitătile de învătământ si cercetare-dezvoltare desfăsurate în cadrul SNSPMS vor fi coordonate de Consiliul stiintific si pedagogic.

(2) Presedintele Consiliului stiintific si pedagogic este unul dintre reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetării din Consiliul de administratie al SNSPMS.

(3) Atributiile si sarcinile, numărul membrilor, conditiile necesare pentru a face parte din Consiliul stiintific si pedagogic, componenta nominală a acestuia, precum si modul de organizare si functionare vor fi stabilite prin Statutul Consiliului stiintific si pedagogic, care va fi aprobat de Consiliul de administratie al SNSPMS, în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia.

Art. 13. – (1) Conducerea executivă a SNSPMS este asigurată de directorul general, care are calitatea de ordonator de credite.

(2) Directorul general este numit prin ordin comun al ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru o perioadă de 3 ani, în urma promovării concursului organizat de Consiliul de administratie al SNSPMS. Până la organizarea concursului, pentru asigurarea continuitătii activitătilor de conducere curentă ale SNSPMS, directorul general este numit prin ordin comun al ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Atributiile directorului general sunt stabilite prin Statutul SNSPMS.

(4) Persoana care participă la concursul pentru ocuparea functiei de director general al SNSPMS trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) conditii generale:

– să aibă cetătenie română si domiciliul în România;

– să aibă capacitatea deplină de exercitiu;

– să fie apt din punct de vedere medical;

– să fie absolvent al Facultătii de Medicină;

– să aibă grad profesional de medic primar;

– să fie absolvent al unor cursuri organizate în domeniul managementului sanitar, cel putin la nivel de master;

– să aibă minimum 5 ani experientă în domeniul de activitate al SNSPMS;

– să prezinte referinte profesionale relevante pentru domeniul de activitate;

b) conditii specifice:

– să aibă vechime de minimum 10 ani în functii de conducere sau de coordonare a serviciilor medicale;

– să aibă participări la programe/proiecte de cercetare-dezvoltare;

– să cunoască cel putin o limbă străină de circulatie internatională;

– să cunoască legislatia specifică domeniilor de activitate ale SNSPMS;

– să aibă participări la conferinte nationale si internationale în domeniul sănătătii;

c) alte conditii:

– să nu aibă antecedente penale;

– să nu fi fost sanctionat pentru încălcarea dispozitiilor legale în materie fiscală;

– să nu detină părti sociale sau actiuni, atât persoana respectivă, cât si rudele, sotia si afinii acesteia până la gradul al doilea inclusiv, la o societate comercială cu care SNSPMS este în relatii contractuale.

(5) Publicarea si afisarea anuntului, stabilirea comisiei de concurs si a secretariatului acesteia, organizarea si desfăsurarea concursului pentru functia de director general al SNSPMS sunt de competenta Consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia.

Relatii financiare si contractuale

 

Art. 14. – (1) SNSPMS întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil anual se avizează de Consiliul de administratie al SNSPMS, se supune spre aprobare Ministerului Sănătătii Publice, se transmite Ministerului Finantelor Publice si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 15. – (1) Veniturile si cheltuielile SNSPMS se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, asigurându-se corelarea cu contractele încheiate pentru perioada programată.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 16. – (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii publice, având în vedere propunerile formulate de Consiliul de administratie al SNSPMS.

Art. 17. – (1) SNSPMS hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, în conditiile legii.

(2) Executia investitiilor prevăzute se realizează potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

(3) Contractele de credite mai mari de 50.000 lei, în vederea realizării de investitii de natura celor prevăzute la alin. (1), se încheie cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 18. – SNSPMS îsi va organiza auditul intern si controlul financiar preventiv propriu în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. – Finantarea SNSPMS se realizează din venituri proprii, precum si din donatii, sponsorizări si din alte surse, potrivit prevederilor legale.

Art. 20. – (1) Veniturile proprii se realizează pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau, după caz, fizice.

(2) Potrivit prevederilor legale în vigoare, SNSPMS este autorizată să contracteze, în sistem direct, cu Ministerul Sănătătii Publice activitătile aferente programelor nationale de sănătate finantate de la bugetul acestui minister, precum si activităti de monitorizare si evaluare a serviciilor de sănătate pe bază de contracte, încheiate în sistem direct, cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, care vor fi decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Activitătile de contractare prevăzute la alin. (2) se realizează prin negociere directă.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 21. – Litigiile SNSPMS cu persoane fizice sau juridice, care nu au fost solutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre solutionare instantelor judecătoresti de drept comun, potrivit legii.

Art. 22. – (1) Prezentul regulament se completează, după caz, cu dispozitiile legale aplicabile institutiilor de învătământ si cercetare-dezvoltare.

(2) Modificările si, după caz, completările prezentului regulament se pot face, la propunerea Consiliului de administratie al SNSPMS, prin ordin comun al ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUTUL

Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

SECTIUNEA I

Misiunea si cadrul legal al desfăsurării activitătilorScolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

Art. 1. – Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar are, potrivit prevederilor legale, următoarele roluri fundamentale:

a) de fundamentare metodologică si certificare a standardelor de formare si perfectionare în domeniul managementului sanitar, prin:

– elaborarea metodologiei si a standardelor de formare a competentelor manageriale în domeniul sanitar;

– elaborarea si gestionarea metodologiei de certificare a competentelor manageriale în domeniul sanitar;

b) de formare si perfectionare a personalului cu studii superioare, precum si a celui cu studii medii si postliceale, cu precădere din domeniul sanitar, inclusiv pentru personalul din administratia publică sanitară, prin:

– organizarea si desfăsurarea de cursuri în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului sanitar;

– organizarea si desfăsurarea de cursuri universitare de masterat în specializările sănătate publică si management sanitar, în conditiile reglementărilor legale în vigoare;

– organizarea si desfăsurarea de cursuri pentru functionarii publici din sistemul sanitar si al asigurărilor sociale de sănătate;

c) este responsabil national pentru atestatele de pregătire complementară în managementul serviciilor de sănătate, economie sanitară si management financiar, precum si în managementul cabinetului medical si promovarea sănătătii;

d) de evaluare si eficientizare a performantelor sistemului de sănătate prin activităti specifice din domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar, precum:

– desfăsurarea de activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice si private si al managementului sanitar;

– efectuarea de studii si aplicatii, de analize si proiecte în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar, precum si desfăsurarea de activităti în domeniul promovării sănătătii publice.

Art. 2. – (1) Activitătile definite în Statutul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, denumită în continuare SNSPMS, se desfăsoară avându-se în vedere, în principal, prevederile următoarelor acte normative:

a) pentru obiectele de activitate cu specific de învătământ, de formare si perfectionare profesională:

– Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“;

– acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.;

b) pentru obiectele de activitate din domeniul cercetăriidezvoltă rii, acordării asistentei tehnice, promovării sănătătii, efectuării de studii si aplicatii, de analize si proiecte pentru eficientizarea performantelor sistemului de sănătate si sprijinirea procesului de reformă în contextul integrării europene:

– Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“;

– acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.;

c) pentru asigurarea sprijinului tehnic si metodologic Comisiei interdepartamentale pentru asistentă medicală comunitară:

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul V “Asistenta medicală comunitară“ si titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“;

– acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.;

d) pentru activitătile de editare si tipărire a publicatiilor de specialitate, precum si pentru alte activităti conexe:

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul V “Asistenta medicală comunitară“ si titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“;

– acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.

(2) Activitătile definite în Statutul SNSPMS se desfăsoară având în vedere, în principal, prevederile actelor normative prevăzute la alin. (1), la care se adaugă celelalte acte normative aplicabile SNSPMS ca institutie publică finantată integral din venituri proprii.

 

SECTIUNEA a II-a

Regulamentul Consiliului de administratie al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

Art. 3. – (1) Consiliul de administratie se întruneste, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele SNSPMS o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea a cel putin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile Consiliului de administratie sunt conduse de presedinte.

Art. 4. – (1) Consiliul de administratie îsi poate desfăsura activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta Consiliului de administratie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile Consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(3) La sedintele Consiliului de administratie este invitat, după caz, un reprezentant al salariatilor SNSPMS.

Art. 5. – Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensată material conform prevederilor legale.

Art. 6. – (1) Membrii Consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

(2) Membrii Consiliului de administratie care s-au “mpotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru SNSPMS nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al Consiliului de administratie.

(3) Membrii Consiliului de administratie care nu au respectat dispozitiile art. 6 alin. (2) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutiei ca urmare a acestui fapt.

Art. 7. – Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) avizează modificarea organigramei, statului de functii si a structurii de personal a SNSPMS, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura sau din subordinea acesteia;

b) aprobă planul de învătământ al SNSPMS;

c) aprobă procedurile de asigurare internă a calitătii programelor de formare;

d) aprobă strategia de dezvoltare a SNSPMS, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

e) aprobă Statutul Consiliului stiintific si pedagogic, numărul membrilor, componenta nominală, precum si conditiile necesare pentru a face parte din Consiliul stiintific si pedagogic al SNSPMS;

f) aprobă propunerile Consiliului stiintific si pedagogic, strategia si programele de cercetare-dezvoltare ale SNSPMS, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

g) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetării;

h) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SNSPMS, care se depune la Ministerul Sănătătii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

i) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de SNSPMS în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finantate din surse proprii sau din credite bancare;

j) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum si pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale institutiei, potrivit legii;

k) aprobă taxele si tarifele pentru produsele si serviciile furnizate, în conformitate cu dispozitiile legii, precum si normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, costurile pentru convorbiri telefonice si nivelul cheltuielilor pentru actiuni de protocol;

l) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută, în conditiile legii, precum si deplasarea personalului în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

m) aprobă volumul creditelor bancare contractate si stabileste modul de rambursare a acestora, în conditiile legii;

n) aprobă mandatul directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

o) aprobă regulamentul intern în care vor fi inserate prevederi privind respectarea statutului personalului, disciplinei, protectiei si securitătii la locul de muncă;

p) aprobă conditiile de concurs pentru ocuparea posturilor de directori;

q) aprobă statul de functii al SNSPMS, detaliat pe specialităti;

r) aprobă organizarea si functionarea subunitătilor din structura si din subordinea SNSPMS;

s) asigură legătura permanentă cu reprezentantii salariatilor, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăsurării optime a activitătilor SNSPMS;

t) analizează si avizează proiectul bilantului contabil anual si al situatiei financiare anuale, care se depune la Ministerul Sănătătii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

u) analizează si avizează propunerile de scoatere din functiune ale mijloacelor fixe din cadrul SNSPMS;

v) analizează si avizează propunerile de declasare si casare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din cadrul SNSPMS;

w) organizează concursul pentru ocuparea functiei de director general al SNSPMS;

x) aprobă intrarea SNSPMS în consortii universitare sau în parteneriate cu alte institutii, potrivit legii;

y) aprobă atributiile structurilor din cadrul SNSPMS;

z) aprobă orice alte hotărâri si dispune măsuri privind activitatea SNSPMS, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.

Art. 8. – (1) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administratie prezintă Ministerului Sănătătii Publice un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

(2) Membrii Consiliului de administratie au obligatia de a informa periodic conducerile ministerelor pe care le reprezintă sau, după caz, a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate despre activitatea depusă în cadrul Consiliului de administratie si de a sustine interesele SNSPMS în fata structurilor ai căror reprezentanti sunt.

 

SECTIUNEA a III-a

Atributiile, responsabilitătile si competentele

Comitetului director

 

Art. 9. – În conducerea executivă a SNSPMS, directorul general se consultă cu Comitetul director, compus din directorul general, directorul general adjunct si ceilalti directori din structura SNSPMS.

Art. 10. – Comitetul director este organ consultativ al directorului general care propune actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor SNSPMS, rezultate din:

a) strategia de dezvoltare;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) programul anual de furnizare de servicii;

d) programul de investitii;

e) sarcinile ce revin SNSPMS din contractele si conventiile de colaborare în domeniul cercetării, formării, precum si din actiunile care vizează sănătatea publică si managementul sanitar;

f) sistemul de asigurare a calitătii produselor si serviciilor de specialitate;

g) bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 11. – (1) Membrii Comitetului director îndeplinesc următoarele responsabilităti principale:

a) propun repartizarea sarcinilor profesionale si economico-financiare pe structuri componente, asigurând realizarea si controlul activitătilor;

b) propun măsurile pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăsurării activitătilor, în limita resurselor financiare;

c) urmăresc modul cum sunt rezolvate sarcinile de către personalul angajat al SNSPMS potrivit răspunderilor si competentelor pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice si propun măsuri pentru armonizarea relatiilor dintre structuri în scopul eficientizării activitătilor;

d) aplică măsurile stabilite de Consiliul de administratie pentru paza bunurilor unitătii, protectia patrimoniului si a datelor, respectarea ordinii si disciplinei;

e) propun măsuri de armonizare a salarizării personalului în functie de contributia adusă la realizarea sarcinilor de serviciu, cu consultarea sefilor de compartimente;

f) controlează si monitorizează periodic îndeplinirea activitătilor structurilor organizatorice;

g) asigură realizarea materialelor si documentărilor necesare pentru desfăsurarea lucrărilor Consiliului de administratie;

h) propun atributiile structurilor din cadrul SNSPMS, precum si pe cele ale posturilor din cadrul compartimentelor aferente fiecărei structuri.

(2) Membrii Comitetului director îndeplinesc orice alte atributii stabilite de directorul general sau reiesite din hotărârile Consiliului de administratie al SNSPMS.

Art. 12. – (1) Comitetul director se întruneste bilunar sau ori de câte ori interesele SNSPMS o impun, la convocarea directorului general.

(2) La întrunirile Comitetului director participă în mod permanent un reprezentant al salariatilor din SNSPMS si pot fi invitate si alte persoane, cu acordul directorului general.

 

SECTIUNEA a IV-a

Atributiile si răspunderile Consiliului stiintific si pedagogic

 

Art. 13. – (1) Consiliul stiintific si pedagogic este alcătuit dintr-un număr de membri stabilit de Consiliul de administratie, potrivit prevederilor legale.

(2) Consiliul stiintific si pedagogic realizează coordonarea activitătilor de învătământ si cercetare-dezvoltare desfăsurate de SNSPMS.

(3) Consiliul stiintific si pedagogic este alcătuit din cadre didactice din învătământul superior si cercetători cu realizări deosebite, numiti pe o perioadă de 3 ani de Consiliul de administratie al SNSPMS, conform prevederilor legale.

(4) Consiliul stiintific si pedagogic este condus de un presedinte, care este unul dintre reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetării. Functia de vicepresedinte al Consiliului stiintific si pedagogic este îndeplinită de către directorul general al SNSPMS, care este de drept si membru al acestui organism.

(5) Consiliul stiintific si pedagogic se organizează si functionează în conformitate cu statutul propriu, aprobat de Consiliul de administratie al SNSPMS.

Art. 14. – Consiliul stiintific si pedagogic al SNSPMS îndeplineste următoarele atributii principale:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate si a Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

b) avizează planul de învătământ al SNSPMS;

c) stabileste procedurile de asigurare internă a calitătii programelor de formare;

d) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice al Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

e) examinează si avizează proiectele de cercetare stiintifică, precum si realizarea acestora;

f) avizează hotărârile care implică politica de cercetare a SNSPMS si a ramurii de cercetare-dezvoltare;

g) propune măsuri pentru dezvoltarea profesională si pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

h) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare si promovare a personalului didactic si de cercetare;

i) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirmă rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetător stiintific, cercetător stiintific gradele I, II si III;

j) propune organizarea de actiuni cu caracter stiintific;

k) propune conducerii executive actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop didactic si de cercetare stiintifică;

l) propune conducerii executive acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în străinătate pentru personalul SNSPMS.

 

SECTIUNEA a V-a

Atributiile directorului general al SNSPMS

 

Art. 15. – Conducerea executivă a SNSPMS este asigurată de directorul general, numit potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin ordin comun al ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

Art. 16. – (1) Directorul general îndeplineste următoarele atributii principale:

a) reprezintă personal sau prin delegat SNSPMS în relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate;

b) asigură, cu consultarea, după caz, a Comitetului director, negocierea salariilor individuale ale personalului din SNSPMS si aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

c) angajează prin semnătură unitatea în relatiile cu tertii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si stabilite prin regulamentul de organizare si functionare;

d) angajează si concediază personalul propriu al SNSPMS, în conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de muncă;

e) aprobă norme de consum, potrivit limitelor prevederilor legale în vigoare, si emite decizii privind organizarea si desfăsurarea activitătilor din cadrul SNSPMS, având în vedere reglementările legale;

f) emite decizii de cercetare administrativă pentru pagubele constatate, în conformitate cu prevederile legale;

g) numeste si revocă din functie conducătorii subunitătilor din structura si din subordinea SNSPMS, precum si directorii din structura organizatorică a SNSPMS, cu avizul Consiliului de administratie;

h) aprobă criteriile si componenta comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul SNSPMS;

i) premiază sau sanctionează personalul din SNSPMS, la propunerea sefilor ierarhici ai acesteia;

j) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetător stiintific gradele I, II si III si cercetător stiintific, la propunerea Consiliului stiintific si pedagogic;

k) are atributiile si răspunderile unui ordonator de credite pentru fondurile prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al SNSPMS, conform prevederilor legale în vigoare;

l) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale altor persoane cu functii de conducere în SNSPMS;

m) organizează si răspunde de întocmirea si prezentarea următoarelor lucrări în vederea avizării, aprobării sau, după caz, informării Consiliului de administratie al SNSPMS:

– modificarea stucturii organizatorice si functionale a SNSPMS, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura sau din subordinea acesteia;

– strategia de dezvoltare a SNSPMS, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

– Statutul Consiliului stiintific si pedagogic, numărul membrilor, componenta nominală, precum si conditiile necesare pentru a face parte din Consiliul stiintific si pedagogic al SNSPMS;

– propunerile Consiliului stiintific si pedagogic, strategia si programele de cercetare-dezvoltare ale SNSPMS, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

– Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetării;

– proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SNSPMS, care se depune la Ministerul Sănătătii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

– listele cu investitiile care urmează a fi realizate de SNSPMS în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finantate din surse proprii sau din credite bancare;

– propuneri de taxe si tarife pentru produsele si serviciile furnizate de SNSPMS, în conformitate cu dispozitiile legii;

– propunerea de utilizare a disponibilitătilor în valută, în conditiile legii;

– propunerea de contractare a volumului creditelor bancare si a modului de rambursare a acestora, în conditiile legii;

– propunerea mandatului directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

– propunerea regulamentului intern privind respectarea statutului personalului, disciplinei, protectiei si securitătii la locul de muncă;

– propunerea privind modul de organizare si functionare a subunitătilor din structura si din subordinea SNSPMS;

– propunerea privind criteriile si componenta comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul SNSPMS;

– proiectul bilantului contabil anual si al situatiei financiare anuale, care se depune după avizare la Ministerul Sănătătii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

– propunerile de scoatere din functiune ale mijloacelor fixe din cadrul SNSPMS;

– propunerile de declasare si casare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din cadrul institutiei;

– propunerile privind atributiile structurilor din cadrul SNSPMS;

n) aprobă, după caz, propunerile Comitetului director, pentru îndeplinirea actiunilor concrete necesare pentru realizarea obiectivelor SNSPMS, privind:

– repartizarea sarcinilor profesionale si economicofinanciare pe structuri componente, asigurând realizarea si controlul activitătilor;

– măsurile pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăsurării activitătilor, în limita resurselor financiare;

– aplicarea măsurilor stabilite de Consiliul de administratie pentru paza bunurilor unitătii, protectia patrimoniului si a datelor, respectarea ordinii si disciplinei;

– dispunerea măsurilor de armonizare a salarizării personalului în functie de contributia adusă la realizarea sarcinilor de serviciu, în conditiile legii;

– controlul si monitorizarea periodică privind îndeplinirea activitătilor pe structurile componente si materialele elaborate;

o) analizează, aprobă sau, după caz, prezintă pentru aprobare Consiliului de administratie documentele si lucrările întocmite de Consiliul stiintific si pedagogic, astfel:

– strategia de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate si a Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

– proiectele de cercetare stiintifică, precum si propunerile de realizare a acestora;

– planul de învătământ al SNSPMS;

– procedurile de asigurare internă a calitătii programelor de formare;

– hotărârile care implică politica de cercetare a SNSPMS si a ramurii de cercetare-dezvoltare;

– măsurile pentru dezvoltarea profesională si pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

– modul de organizare a concursurilor de încadrare si promovare a personalului didactic si de cercetare;

– organizarea de actiuni cu caracter stiintific;

– actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop didactic si de cercetare stiintifică;

– acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în străinătate pentru personalul SNSPMS;

p) aprobă fisele de post din cadrul compartimentelor aferente fiecărei structuri a SNSPMS.

(2) Directorul general îndeplineste orice alte atributii care îi sunt delegate de Consiliul de administratie sau îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a VI-a

Resurse umane. Drepturile si obligatiile personalului

 

Art. 17. – (1) Personalul SNSPMS este constituit din:

– personal didactic;

– personal de cercetare;

– personal de expertiză si consultantă în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar;

– personal tehnico-economic, de altă specialitate si administrativ.

(2) Personalul necesar pentru realizarea obiectelor de activitate ale SNSPMS poate fi angajat, potrivit prevederilor legale în vigoare, pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată sau prin alte forme contractuale.

(3) SNSPMS are normate 10 posturi de personal didactic sau cu grad stiintific echivalent, pentru primii 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“, iar ulterior, în functie de necesităti, numărul acestor posturi se va stabili cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(4) Posturile de personal didactic vor fi ocupate conform legislatiei în vigoare.

(5) Pentru nevoile de formare interdisciplinare se va putea recurge la resurse umane existente în cadrul institutiilor universitare si organizatiilor interne si internationale cu activitate în domeniu.

(6) Atributiile personalului SNSPMS vor fi stabilite prin fisa postului.

Art. 18. – (1) Personalul SNSPMS are drepturile care decurg din legislatia muncii, din prezentul statut, precum si din prevederile contractului colectiv de muncă si ale contractului individual de muncă.

(2) Personalul SNSPMS are si următoarele drepturi care decurg din calitatea de angajat la această institutie:

a) dreptul la deplina libertate de gândire, de constiintă si de manifestare în activitatea de învătământ, de expertiză si de consultantă în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar, de exprimare liberă a opiniilor profesionale;

b) dreptul la dezvoltare profesional-stiintifică, de participare la diferite forme de perfectionare si de utilizare a bazei materiale si resurselor învătământului în scopul realizării obligatiilor profesionale;

c) dreptul de cercetare stiintifică în orice domeniu ce se consideră necesar pentru realizarea obiectelor de activitate, cu respectarea normelor deontologice ale cercetării stiintifice;

d) dreptul la libera comunicare/publicare a rezultatelor cercetării în tară si în străinătate, în limitele prevăzute în contractul individual de muncă;

e) dreptul de a participa, potrivit atributiilor functiei în care este încadrat, la managementul activitătilor de învătământ si cercetare ale SNSPMS;

f) dreptul de a face parte din Consiliul stiintific si pedagogic, cu îndeplinirea criteriilor si conditiilor stabilite prin statutul acestui consiliu;

g) dreptul la protectie în activitatea profesională;

h) dreptul la informare privind deciziile si hotărârile asupra activitătilor importante ale SNSPMS;

i) dreptul la asociere în sindicate sau asociatii profesionale, potrivit legii, pentru apărarea drepturilor salariatilor;

j) dreptul de a face parte din asociatii/societăti/fundatii profesionale sau stiintifice, nationale si internationale, potrivit prevederilor legale, fără ca participarea la acestea să contravină intereselor SNSPMS.

(3) Drepturile de orice fel ale personalului SNSPMS nu pot fi îngrădite pe baza unor discriminări de sex, rasă, etnie, convingere politică sau religioasă.

Art. 19. – (1) Personalul SNSPMS are îndatoriri si atributii care îi revin din legislatia muncii, din prezentul statut, din regulamentul de organizare si functionare, din prevederile contractului colectiv de muncă si ale contractului individual de muncă.

(2) Calitatea de personal angajat al SNSPMS implică si îndeplinirea următoarelor îndatoriri:

a) îndeplinirea corectă si integrală, la nivel optim, a obligatiilor profesionale care îi revin din fisa postului;

b) reprezentarea intereselor SNSPMS, în toate ocaziile, aceasta constituind o îndatorire morală fundamentală;

c) respectarea, în orice împrejurare, a deontologiei profesionale, proprie activitătilor de învătământ si de cercetare si a celei specifice personalului contractual din institutiile publice;

d) respectarea prevederilor actelor normative emise în aplicarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI “Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar“, si a celorlalte prevederi legale în vigoare aplicabile SNSPMS.

 

SECTIUNEA a VII-a

Dispozitii finale

 

Art. 20. – (1) SNSPMS pune la dispozitie cursantilor baza materială necesară desfăsurării procesului de formare, oferă acces liber la fondul de carte si publicatii al bibliotecii si personal formator pentru asigurarea realizării integrale a planurilor si programelor de învătământ.

(2) Persoanele care urmează cursurile organizate în cadrul SNSPMS au dreptul să li se elibereze certificate sau diplome, după caz, după parcurgerea cu succes a programelor/planurilor de învătământ specific.

Art. 21. – Modificările si, după caz, completările prezentului statut se pot face, la propunerea Consiliului de administratie al SNSPMS, prin ordin comun al ministrului sănătătii publice, ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

SCOALA NATIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SI MANAGEMENT SANITAR

 

ANEXA Nr. 4*)

 

STATUL DE FUNCTII SI STRUCTURA DE PERSONAL ALE SNSPMS

 

            I. Stat de functii

 

            II. Structura de personal a SNSPMS

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule“, indicativ NP 004-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Avizul nr. 3 din 6 iulie 2006, emis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule“, indicativ NP 004-03, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 si 34 bis din 13 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 12 din tabelul 4.5 “Distante minime de sigurantă între obiectele din componenta statiilor de distributie carburanti si constructiile, instalatiile si amenajările vecine“ va avea următorul cuprins:

 

DISTANTE MINIME DE SIGURANTĂ

între obiectele din componenta statiilor de distributie carburanti si constructiile, instalatiile si amenajările vecine2)

 

            Tabel 4.5*)

 

“2. Punctele 14 si 15 si nota 2) din tabelul 4.6 “Distante de sigurantă, în metri, între obiectele unei statii de distributie carburanti (benzinărie) cu depozite subterane“ vor avea următorul cuprins:

 

            Tabel 4.6*)

 

 “DISTANTE DE SIGURANTĂ,

în metri, între obiectele unei statii de distributie carburanti (benzinărie) cu depozite subterane2)

 

2) Distantele de sigurantă între obiectele statiei de distributie carburanti se măsoară de la conturul exterior al acestora. În cazul rezervoarelor de combustibil subterane si al separatoarelor de hidrocarburi, distantele de sigurantă se măsoară de la conturul capacului gurii de vizitare a rezervorului sau separatorului.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 1.395.