MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 august 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.004. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri în transportul feroviar public de călători

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

462/1.402. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor de instituire si gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a vitei-de-vie cu struguri de vin

 

882. – Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 174/2005 prin care se instituie restrictii privind furnizarea de asistentă legată de activitătile militare din Republica Côte d’Ivoire si a Regulamentului Comisiei nr. 1.209/2005 care îl modifică

 

883. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/30/PESC prin care se reînnoiesc si se completează măsurile restrictive instituite împotriva Republicii Côte d’Ivoire prin Pozitia comună 2004/852/PESC si a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/172/PESC care o modifică

 

884. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 560/2005 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti având în vedere situatia din Republica Côte d’Ivoire si a Regulamentului Comisiei nr. 250/2006 care îl modifică

 

885. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 889/2005 prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo si se abrogă Regulamentul Consiliului nr. 1.727/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri în transportul feroviar public de călători

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Contractele de acces pe infrastructura feroviară si contractele de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnate de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. – S.A., conform prevederilor art. 9, se înregistrează la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locală, după caz.“

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Operatorii de transport feroviar licentiati în conditiile legii îsi organizează evidenta contabilă analitică distinct pentru activitătile feroviare necesare asigurării transportului de călători din pachetul minim social, conform prevederilor legale.“

3. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, după caz, pentru lunile ianuarie si decembrie se va realiza astfel:

a) pentru luna ianuarie, pe baza numărului de tren-km realizat în luna decembrie a anului anterior;

b) pentru luna decembrie, pe baza numărului de tren-km stabilit ca diferentă între numărul total de tren-km din pachetul minim social si numărul de tren-km pentru care s-a acordat subventia până la luna decembrie.“

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Pentru solicitarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locală, după caz, o cerere de subventie a serviciilor de transport programate în luna respectivă, însotită de dovada plătii la zi a tuturor obligatiilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale si de nota de fundamentare si justificare a subventiilor, întocmite în conformitate cu normele comune ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ale Ministerului Finantelor Publice.“

5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Operatorii de transport feroviar de călători vor prezenta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului până la data de 31 ianuarie a anului următor dovada, confirmată de C.F.R. – S.A., a efectuării părtii din pachetul minim social care le revenea. În cazul nerealizării programului vor restitui până la aceeasi dată subventia aferentă volumului de tren-km nerealizat. La închiderea bilantului anual, fiecare operator feroviar licentiat va prezenta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului dovada încadrării în rentabilitatea maximă de 5% pentru activitatea de transport feroviar de călători.

Sumele aferente depăsirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina Elena Dascălu

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 1.004.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 462 din 7 iulie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 1.402 din 4 august 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de instituire si gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a vitei-de-vie cu struguri de vin

 

În temeiul art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

având în vedere Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 64/144/2003 pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor viticole si implementarea acestuia în teritoriu,

văzând Referatul de aprobare nr. 90.255 din 16 iunie 2006 al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele de instituire si gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a vitei-de-vie cu struguri de vin.

Art. 2. – (1) Plantarea/replantarea vitei-de-vie este interzisă până la data de 31 iulie 2010, cu exceptia cazurilor în care este efectuată în temeiul:

a) unui drept de plantare nouă;

b) unui drept de replantare;

c) unui drept de plantare care provine dintr-o rezervă.

(2) Dreptul individual de plantare nouă sau de replantare a vitei-de-vie se alocă oricărei persoane fizice/juridice, având calitatea de proprietar de plantatii viticole, în baza unei cereri de autorizare a plantării/replantării vitei-de-vie si de înscriere în Registrul plantatiilor viticole, conform documentului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. – (1) Dreptul individual de plantare nouă se alocă pentru suprafetele destinate:

a) noilor plantări în cadrul măsurilor de comasare sau de expropriere de interes public;

b) experimentărilor viticole;

c) productiei de struguri pentru vin cu denumire de origine controlată sau cu indicatie geografică.

(2) Dreptul individual de plantare nouă se alocă în profil teritorial de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumită în continuare ISCTV, pe suprafata atribuită de Comisia UE pentru România.

(3) Dreptul individual de plantare nouă este valabil pe durata a două campanii viticole care urmează celor în cursul căreia a fost alocat.

(4) Dacă pe durata celor două campanii viticole nu a fost realizată plantarea, dreptul de plantare se retrage si se transferă la rezerva natională de drepturi.

(5) Dreptul individual de plantare nouă destinat plantării de soiuri nobile pentru struguri de vin pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicatie geografică în podgoriile si în centrele viticole consacrate este alocat:

a) persoanelor juridice;

b) persoanelor fizice tinere, în vârstă de până la 35 de ani, care se stabilesc în mediul rural, si altor persoane fizice, în vârstă de până la 50 de ani, cu experientă în domeniul viticol.

Art. 4. – (1) Dreptul individual de replantare se alocă oricărei persoane fizice/juridice căreia inspectorul teritorial al ISCTV îi recunoaste, conform declaratiei prevăzute în anexa nr. 2, că a fost realizată defrisarea unei plantatii viticole pe o suprafată echivalentă, în cultură pură, cu suprafata viticolă proiectată pentru replantare.

(2) Via supusă defrisării trebuie să fie înscrisă în Registrul plantatiilor viticole, iar persoana fizică/juridică ce efectuează defrisarea trebuie să fie proprietarul plantatiei de vită-de-vie.

(3) Prin cultură pură se întelege suprafata efectivă ocupată cu butucii de vită-de-vie, inclusiv suprafata ocupată de alei, drumuri de acces si zone de întoarcere la capetele parcelei viticole.

(4) Pe baza Declaratiei de defrisare a vitei-de-vie si a cererii pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul plantatiilor viticole, prevăzută în anexa nr. 2, este alocat un drept individual de replantare a vitei-de-vie.

(5) Dreptul individual de replantare a vitei-de-vie este valabil pe durata a 8 campanii viticole care urmează după campania viticolă în cursul căreia a fost efectuată în totalitate defrisarea plantatiei de vită-de-vie.

(6) Pe durata de valabilitate a dreptului individual de replantare a vitei-de-vie, în cazul în care nu a fost efectuată replantarea de către persoana fizică/juridică solicitantă, aceasta poate cere transferul dreptului individual de replantare a vitei-de-vie, în interiorul aceluiasi judet, către o altă persoană fizică/juridică, conform documentului prevăzut în anexa nr. 3.

(7) Transferul dreptului individual de replantare a viteide-vie se poate face o singură dată în intervalul duratei de valabilitate a acestuia.

(8) Transferul dreptului individual de replantare între persoane fizice/juridice se realizează contra cost, la pretul convenit în mod liber între părti si comunicat directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, sau sub orice altă formă contractuală, donatie, mostenire, concesiune si altele asemenea.

Art. 5. – (1) Dreptul individual de replantare a vitei-devie se poate aloca persoanelor fizice/juridice, proprietari de plantatii de vită-de-vie, care depun Declaratia de defrisare ulterioară a vitei-de-vie si cererea pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul plantatiilor viticole, prin care se angajează să efectueze defrisarea unei plantatii viticole după înfiintarea unei plantatii de vită-de-vie pe o suprafată echivalentă în cultură pură, într-un interval de 2 ani de la data plantării vitei-de-vie, conform documentului prevăzut la anexa nr. 4.

(2) În cazul defrisării ulterioare a unei plantatii viticole în intervalul de 2 ani după data plantării vitei-de-vie, solicitantii trebuie să depună o garantie bancară în valoare egală cu valoarea plantatiei viticole care a fost propusă pentru defrisare si să suporte costurile defrisării plantatiei înfiintate.

În cazul nerespectării datei de defrisare a vitei-de-vie, angajată prin declaratia de defrisare ulterioară, garantia bancară nu se restituie, iar plantatia viticolă înfiintată se va defrisa pe cheltuiala persoanei fizice/juridice respective.

Art. 6. – Orice modificare în Registrul plantatiilor viticole se realizează pe baza documentului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. – (1) Documentele prevăzute în anexele nr. 1–5 sunt realizate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pe bază de contract cu un prestator de servicii autorizat pentru tipărirea de imprimate tipizate, desemnat prin licitatie publică, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) sunt puse la dispozitia persoanelor fizice/juridice solicitante, contra cost, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin centrele agricole locale sau primăriile din zonă. Acestea sunt completate de solicitanti în 4 exemplare si sunt depuse la centrele agricole locale sau la primăriile din zona în care se află terenurile propuse pentru plantarea/replantarea sau defrisarea vitei-de-vie ori pentru modificarea datelor unor parcele viticole în Registrul plantatiilor viticole, în vederea transmiterii pentru înregistrare la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, într-un registru unic.

(3) După înregistrarea cererilor si realizarea plantării/replantării sau defrisării vitei-de-vie ori a modificărilor datelor unor parcele viticole în Registrul plantatiilor viticole, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti autorizează plantarea/replantarea sau defrisarea vitei-de-vie ori modificarea datelor unor parcele viticole în Registrul plantatiilor viticole.

(4) După actualizarea Registrului plantatiilor viticole, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti asigură distribuirea documentelor autorizate astfel:

a) un exemplar la Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, în cazul în care documentele vizează producerea de vinuri cu denumire de origine controlată;

b) un exemplar la persoanele fizice/juridice solicitante; c) două exemplare sunt retinute pentru evidentă în Registrul plantatiilor viticole la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 8. – (1) Dreptul individual de plantare/replantare a vitei-de-vie, neutilizat în perioada de valabilitate de 8 campanii viticole, este încorporat în rezerva natională.

(2) Dreptul individual de plantare/replantare pe rezerva regională (judeteană) este valabil pe o durată de 3 ani de la data alocării si este gestionat de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti. Acesta poate fi solicitat în baza unei cereri conform anexei nr. 1 de către orice persoană fizică/juridică, proprietar de plantatii viticole în cadrul judetului în care a fost creată rezerva regională (judeteană), cu exceptia persoanelor fizice/juridice care au pierdut acest drept după expirarea perioadei de valabilitate.

(3) Criteriile pentru realizarea repartizării drepturilor de plantare/replantare pe rezerva regională (judeteană) se stabilesc de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Dreptul individual de plantare/replantare pe rezerva regională (judeteană) neutilizat pe durata a 3 campanii viticole este încorporat în rezerva natională la dispozitia Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care îl gestionează prin ISCTV pe o durată de două campanii viticole prin distribuire în profil teritorial, pe baza unor criterii care urmăresc dezvoltarea patrimoniului viticol în arealele viticole consacrate.

(5) Dreptul individual de plantare/replantare pe rezerva natională este alocat oricărei persoane fizice/juridice, proprietar de plantatii viticole, care solicită acest drept în baza unei cereri conform anexei nr. 1, cu exceptia persoanelor fizice/juridice care au pierdut acest drept după expirarea perioadei de valabilitate. Acestea vor putea primi un drept individual de plantare/replantare numai după o perioadă de 8 campanii viticole.

(6) După expirarea duratei de valabilitate de 2 ani a rezervei nationale, aceasta se anulează.

(7) Nu beneficiază de un drept individual de plantare/replantare a vitei-de-vie persoanele fizice/juridice care au primit o primă de abandon definitiv si cele care au cedat prin transfer un drept de replantare în ultimele 5 campanii viticole.

Art. 9. – (1) Se consideră ca an de referintă pentru constituirea rezervei regionale (judetene) si a rezervei nationale anul 2003, anul de implementare în teritoriu a Registrului plantatiilor viticole.

(2) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti tin evidenta suprafetelor cu plantatii viticole defrisate si a suprafetelor plantate/replantate cu vită-de-vie, pe perioada 2003–2008, conform anexei nr. 6.

Art. 10. – Anexele nr. 1–6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin creează cadrul necesar aplicării directe la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/1999 din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, titlul II “Potentialul de productie“, cap. I “Plantarea vitei-de-vie“, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 179 din 14 iulie 1999, si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1227/2000 din 31 mai 2000 privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pietei vitivinicole cu privire la potentialul de productie, cap. II “Plantarea vitei-de-vie“, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 143 din 16 iunie 2000.

Art. 12. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 64/144/2003 pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor viticole si implementarea acestuia în teritoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 6 martie 2003, precum si anexele nr. 1 si nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 537/2003, pentru aprobarea documentelor privind plantarea si/sau defrisarea vitei-de-vie si inventarul plantatiilor viticole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2003.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 174/2005 prin care se instituie restrictii privind furnizarea de asistentă legată de activitătile militare din Republica Côte d’Ivoire si a Regulamentului Comisiei nr. 1209/2005 care îl modifică

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 174/2005*) prin care se instituie restrictii privind furnizarea de asistentă legată de activitătile militare din Republica Côte d’Ivoire si a Regulamentului*) Comisiei nr. 1209/2005 care îl modifică.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 882.


*) Regulamentele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/30/PESC prin care se reînnoiesc si se completează măsurile restrictive instituite împotriva Republicii Côte d’Ivoire prin Pozitia comună 2004/852/PESC si a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/172/PESC care o modifică

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/30/PESC*) prin care se reînnoiesc si se completează măsurile restrictive instituite împotriva Republicii Côte d’Ivoire prin Pozitia comună 2004/852/PESC si a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/172/PESC*) care o modifică.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 883.


*) Pozitia comună si decizia se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 560/2005 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti având în vedere situatia din Republica Côte d’Ivoire si a Regulamentului Comisiei nr. 250/2006 care îl modifică

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 560/2005*) prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti având în vedere situatia din Republica Côte d’Ivoire si a Regulamentului Comisiei nr. 250/2006*) care îl modifică.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 884.


*) Regulamentele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 889/2005 prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo si se abrogă Regulamentul Consiliului nr. 1727/2003

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 889/2005*) prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo si se abrogă Regulamentul Consiliului nr. 1727/2003.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 885.


*) Regulamentul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.