MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 august 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.005. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

1.006. – Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada ianuarie – 1 iulie 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

1.011. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Harghita

 

1.012. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

1.013. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice si al Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de asigurarea asistentei medicale de urgentă pe perioada desfăsurării la Bucuresti a Congresului Mondial al Francofoniei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

105. – Decizie privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în functia de presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping

 

106. – Decizie privind numirea domnului Man Florin- Trandafir în functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

461. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor

 

502/3.311. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Procedurii si modului de identificare si înregistrare a ecvideelor

 

1.287. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, specifice Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 5 milioane lei la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică“, titlul “Cheltuieli de capital“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 5 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finantarea Programului de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamităti naturale – inundatii si alunecări de teren – în localitătile riverane fluviului Dunărea si în judetul Gorj.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Ioan Andreica,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 1.005.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada ianuarie – 1 iulie 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se declară stare de calamitate naturală în zonele în care:

a) culturile însământate în toamna anului 2005 au fost afectate total de temperaturi excesiv de scăzute, sub limita biologică de rezistentă a plantelor, din perioada ianuarie–martie 2006;

b) culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006 au fost afectate de inundatii din topirea bruscă a zăpezilor, revărsări de râuri sau de alte ape curgătoare, ruperi de baraje si băltiri, ploi abundente si de durată, din perioada martie – 1 iulie 2006 inclusiv.

(2) Culturile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) au fost afectate de fenomenele naturale prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare.

(3) Declararea zonelor afectate de calamităti naturale se stabileste în baza informatiilor privind aria de răspândire a fenomenelor naturale, transmise de Administratia Natională de Meteorologie.

(4) Zonele declarate calamitate natural si ale căror culturi agricole au fost afectate total de factori naturali sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Culturile agricole afectate total pentru care se acordă despăgubiri si sumele maxime ce se acordă ca despăgubire pe unitatea de suprafată sunt:

a) grâu de toamnă si primăvară, secară si triticale – 470 lei/ha;

b) orz, orzoaică de toamnă si primăvară – 430 lei/ha;

c) rapită de toamnă si primăvară – 470 lei/ha;

d) porumb boabe – 500 lei/ha;

e) floarea-soarelui – 450 lei/ha;

f) soia – 550 lei/ha;

g) sfeclă de zahăr – 750 lei/ha;

h) legume – 1.960 lei/ha;

i) plante furajere – 560 lei/ha.

(2) Nivelul maxim al despăgubirilor prevăzute la alin. (1) reprezintă 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului.

(3) Pentru pierderile de animale, păsări, familii de albine si pesti, despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri reprezintă 80% din valoarea de asigurare diminuată cu valoarea subproduselor rezultate care pot fi valorificate potrivit prevederilor legale.

Art. 3. – Procedura de calcul si de acordare a despăgubirilor aferente pagubelor produse de calamităti naturale în agricultură, declarate prin prezenta hotărâre, este prevăzută de Legea nr. 381/2002, cu modificările ulterioare, precum si de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

Art. 4. – Fondurile necesare despăgubirii producătorilor agricoli potrivit prezentei hotărâri, în sumă de 51,44 milioane lei, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 5. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. – Termenul limită pentru depunerea documentatiei în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi au fost afectate total în perioada ianuarie – 1 iulie 2006 inclusiv si care au suferit pierderi de animale este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. – De prevederile prezentei hotărâri nu beneficiază producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, ale căror culturi au fost afectate total si/sau care au suferit pierderi de animale, păsări, familii de albine si pesti, ca urmare a inundatiilor rezultate din revărsarea Dunării, ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 828/2006 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie–mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 1.006.

 

ANEXĂ

 

ZONELE GEOGRAFICE

declarate calamitate natural

 

I. Muntenia–Dobrogea–Oltenia

Judetele: Arges, Brăila, Buzău, Călărasi, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea si municipiul Bucuresti

II. Moldova

Judetele: Bacău, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea

III. Banat–Crisana

Judetele: Caras-Severin, Maramures, Satu Mare, Timis, Bihor si Arad

IV. Transilvania

Judetele: Alba, Bistrita-Năsăud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mures, Sălaj si Sibiu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Harghita\

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor lucrări de refacere a infrastructurii.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.011.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Suma alocată

– mii lei –

1.

Municipiul Gheorgheni

500

2.

Municipiul Toplita

500

 

TOTAL:

1.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.400 mii lei, pentru judetul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Sulina, pentru finantarea obiectivului de investitii “Modernizare DC – 2 oras Sulina, judetul Tulcea, tronsoanele III, IV si V“.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.012.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice si al Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de asigurarea asistentei medicale de urgentă pe perioada desfăsurării la Bucuresti a Congresului Mondial al Francofoniei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice si al Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 922 mii lei.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se utilizează astfel:

a) pentru Ministerul Sănătătii Publice se alocă suma de 552 mii lei la capitolul 66.01 “Sănătate“, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice“ în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, subprogramul 2.10 “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească“. Suma se utilizează după cum urmează: 542 mii lei pentru materiale necesare bunei organizări si acordării asistentei medicale de urgentă si 10 mii lei pentru plata orelor suplimentare efectuate de personalul din cadrul unitătilor sanitare publice care asigură asistenta medicală de urgentă;

b) pentru Academia Română se alocă suma de 370 mii lei la capitolul 66.01 “Sănătate“, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, articolul 51.02 “Transferuri de capital“, pentru achizitionarea de aparatură medicală în vederea dotării Spitalului Clinic Universitar si de Urgentă Elias.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Sănătătii Publice si Academiei Române pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.013.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în functia de presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (2) si ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Graziela Elena Vâjială se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale Anti-Doping.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 8 august 2006.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Man Florin-Trandafir în functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Man Florin-Trandafir se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale Anti-Doping.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 8 august 2006.

Nr. 106.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor

 

În baza prevederilor art. 12, 14 si 17 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei românesti cu legislatia comunitară specifică privind comercializarea semintelor si materialului de înmultire pe specii si grupe de specii,

văzând Referatul de aprobare a proiectului de ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor nr. 90.333 din 26 iunie 2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 23 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“c) cele neînregistrate conform lit. a) si b), provenite din tări din afara Comunitătii Europene, care se multiplică sau se prelucrează pe bază de contract în vederea exportului integral;“.

2. La articolul 4, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“d) cantităti destinate altor scopuri de testare si experimentare, pentru testarea pietei, loturi demonstrative, multiplicare si alte încercări, în măsura în care apartin unui soi pentru care a fost depusă o cerere de înscriere în catalog;“.

3. La articolul 4, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1) seminte din soiuri modificate genetic, după ce acestea au primit în prealabil acordul de import din partea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;“.

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru semintele din soiurile speciilor prevăzute în directivele CE: L 66/401/CEE, L 66/402/CEE, L 2002/54/CE, L 2002/55/CE, L 2002/56/CE, L 2002/57/CE, L 68/193/CEE, L 98/56/CE, L 92/33/CEE si L 92/34/CEE, privind comercializarea semintelor sau materialului săditor de plante furajere, cereale, sfeclă de zahăr si sfeclă furajeră, seminte de legume, cartof pentru sământă, oleaginoase si textile, materialul de înmultire vegetativă a vitei de vie, materialul de înmultire a plantelor ornamentale, materialul de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele, materialul de înmultire si plantare fructifer, se aplică prevederile acestor directive. Corespondenta dintre directive si legislatia română aplicabilă pentru productia internă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.“

5. La articolul 4, litera b) a alineatului (4) se abrogă.

6. La articolul 4, litera c) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

“c) semintele si materialul săditor din alte tări decât cele prevăzute la lit. a) sau care nu pot prezenta documente doveditoare ale calitătii, testate conform reglementărilor acestor organizatii internationale, pot fi admise după ce, în prealabil, autoritătile române sau alte autorităti echivalente din statele prevăzute la lit. a) au controlat, certificat sau testat conform reglementărilor si metodelor internationale acceptate în Uniunea Europeană ori în România în domeniul sistemului de înmultire, al standardelor de calitate si al carantinei fitosanitare.“

7. La articolul 4, litera d) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

“d) pentru semintele si materialul săditor din alte specii necuprinse în directivele CE, echivalenta se stabileste de autoritatea română de certificare, conform regulilor si normelor în vigoare.“

8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Pentru obtinerea avizului de import al semintelor si materialului săditor, solicitantul se va adresa Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) importul de seminte si material săditor din speciile de plante ornamentale (flori si material ornamental), dud, hamei, plante medicinale si aromatice, prevăzute la art. 4 alin. (2), miceliu de ciuperci comestibile si seminte certificate pentru culturi ecologice, din tările membre ale Comunitătii Europene, pentru care solicitantul se va adresa inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului săditor (ITCSMS) sau Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS) pe a cărui rază acesta îsi are sediul social.

(3) Pentru obtinerea avizului de import, solicitantul va prezenta la institutiile prevăzute mai sus următoarele documente:

a) cererea-tip completată în două exemplare de către operatorul economic importator, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament, depusă cu minimum 3 zile înainte de efectuarea importului; destinatia utilizării semintelor si materialului săditor trebuie demonstrată cu documente sau declaratii pe propria răspundere ale furnizorului sau beneficiarului. Destinatia utilizării semintelor si materialului săditor poate fi:

1. multiplicare pentru comercializare în România sau UE ori pentru necesar propriu;

2. multiplicare pentru export în... (tara);

3. comercializare fără drept de multiplicare ca sământă si material săditor;

4. necesar propriu fără drept de multiplicare;

5. donatie fără drept de comercializare;

6. testare oficială;

7. scop stiintific;

8. loturi demonstrative, soiuri pentru care a fost depusă o cerere de testare pentru înscrierea în Catalogul Oficial al României sau în alte state membre ale UE;

9. alte destinatii, cu precizarea destinatiei stabilite de comun acord între importator si avizator.

În toate cele 8 situatii de mai sus se va nota suplimentar, cu litere:

NG – seminte din soiuri nemodificate genetic;

BIO – seminte ecologice;

OMG – seminte din soiuri modificate genetic;

b) autorizatia de producere, prelucrare sau comercializare a semintelor si a materialului săditor vizată anual, după caz, în original si în copie, eliberată de Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor prin unitătile sale teritoriale, sau declaratia solicitantului, prin care acesta se obligă pe propria răspundere că sământa sau materialul săditor importat este destinat folosintei proprii si că nu va face obiectul comercializării ori producerii de sământă;

c) documente oficiale sau ale furnizorului, din care să rezulte cel putin următoarele informatii: specia, soiul, categoria biologică, cantitatea pe ambalaj si cantitatea totală, respectarea regulilor si standardelor CE ori OCDE de calitate, dreptul de multiplicare cu sau fără comercializare, de redeventă, de reambalare, autoritatea oficială de inspectie din tara furnizorului, după caz, precum si dacă sământa este nemodificată genetic, modificată genetic sau certificată ecologic;

d) contractul de multiplicare, în original si în copie, în cazul semintelor si materialului săditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c);

e) acordul autorului sau mentinătorului soiului prevăzut în cataloagele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si în listele mentionate la alin. (2), dacă soiul se găseste sub regim de protectie intelectuală, pentru comercializarea pe teritoriul României a semintelor sau a materialului săditor importat dintr-o tară din afara Comunitătii Europene, după caz;

f) document oficial sau al furnizorului, după caz, care să ateste că sământa este nemodificată genetic ori modificată genetic, în cazul speciilor la care sunt admise pentru cultivare soiuri modificate genetic.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a Materialului săditor (ITCSMS) ori Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS) pot solicita operatorului economic importator si alte documente si informatii suplimentare strict necesare.“

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de Directia generală implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor (ITCSMS) ori de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, după caz, iar după avizare un exemplar se înmânează sub semnătură importatorului.“

10. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La intrarea în tară se verifică existenta si conformitatea avizului de import, eliberat de Directia generală implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

sau de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor (ITCSMS) ori de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS).“

11. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul comercializării unor cantităti de peste 2 kg de seminte importate din terte tări, acestea trebuie să fie însotite la intrarea în tară de un document oficial sau un document al furnizorului, în functie de specia în cauză, care să cuprindă cel putin următoarele informatii: specia, soiul, categoria biologică, tara producătoare si autoritatea oficială de inspectie, tara de destinatie, importatorul, cantitatea.“

12. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cantitătile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantitătii aprobate pe specii, fără schimbarea denumirii soiurilor aprobate. Cantitătile pe specii, înscrise în cererea depusă pentru eliberarea avizului de import, pot fi depăsite cu maximum 5%.“

13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – După încheierea controlului fitosanitar se va întocmi procesul-verbal – fisa de inspectie fitosanitară la import, conform reglementărilor în vigoare.“

14. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală înregistrează si transmit lunar la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum si la inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului săditor din judetul în care se situează punctul de trecere a frontierei sau la ITCSMS ori LCCSMS, pe teritoriul căruia se efectuează vămuirea si/sau controlul fitosanitar, situatia importurilor de seminte si material săditor, pe specii, soiuri, categorii, cantităti si destinatie, a semintelor din soiuri nemodificate genetic (NG), semintelor din soiuri modificate genetic (OMG) si semintelor certificate ecologic (BIO).“

15. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – Unitătile fitosanitare au obligatia să transmită inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală comunicarea făcută de importatorii de seminte si material săditor, după ce acestia au prezentat avizul de import aprobat de Directia generală implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau de ITCSMS ori de LCCSMS.“

16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – După terminarea controlului, inspectorul de carantină fitosanitară va întocmi procesul-verbal–fisa de inspectie fitosanitară la import, conform reglementărilor în vigoare, iar probele ridicate conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, cu modificările ulterioare, vor fi transmise Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară, în conditiile art. 21 din prezentul ordin.

17. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.30. – (1) Semintele si materialul săditor care nu respectă reglementările fitosanitare în vigoare se returnează, se carantinează sau se distrug, după caz.

Unitătile fitosanitare vor informa imediat, în scris, Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale asupra măsurii luate.“

18. La articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru culturile provenite din seminte si material săditor din import, găsite, în urma controlului efectuat în timpul perioadei de vegetatie, infestate cu organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, măsurile de carantină se stabilesc conform reglementărilor fitosanitare în vigoare.“

19. La articolul 33 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) dacă importul s-a efectuat în concordantă cu avizul de import eliberat de Directia generală implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor ori de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS);“.

20. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 49, cu următorul cuprins:

“Art.49. – (1) De la data aderării României la Comunitatea Europeană, termenul import de seminte si material săditor, în întelesul prezentului ordin, se aplică numai semintelor si materialului săditor provenite din terte tări, altele decât cele din Comunitatea Europeană.

(2) De la data aderării, avizul de import, cu exceptia semintelor din soiurile modificate genetic la care se păstrează avizul de import eliberat de către Directia generală implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este înlocuit cu notificarea de către comerciant a cantitătilor de sământă si material săditor intrate pe teritoriul României, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, pe specii, soiuri, categorii biologice, tipul de ambalaj, cantitatea pe ambalaj si tara de provenientă, care se depune la ITCSMS sau LCCSMS unde comerciantul autorizat îsi are sediul social, în cel mult 3 zile de la intrarea acestora în tară, în scopul verificării respectării regulilor si standardelor Uniunii Europene.

(3) De la data aderării, semintele si materialul săditor provenite din state membre ale Comunitătii Europene se vor supune, pe teritoriul României, regulilor specifice din directivele Comunitătii Europene prezentate în anexa nr. 2 si reglementărilor nationale ale statelor membre, după caz.“

Art. II. – În cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor, sintagmele: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, directia fitosanitară judeteană sau a municipiului Bucuresti se înlocuiesc cu sintagmele: Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Directia generală implementare politici sectoriale si de piată si unitatea fitosanitară“.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 461.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Societatea Comercială (Firma) ..................................

Localitatea ...................................................................

Judetul (sectorul) ........................................................

Str. ........................................................... nr. ............

Telefon ............................... fax .................................

Înregistrată la registrul comertului cu nr. .................

Codul fiscal .................................................................

Înregistrată pentru comercializarea semintelor si

materialului săditor nr. .................... din ....................

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECfiIA GENERALĂ IMPLEMENTARE

POLITICI SECTORIALE SI DE PIAfiĂ

sau

ITCSMS ori LCCSMS

 

Nr. ............. din .............................

Se avizează importul

Director general,

(Director executiv)

.....................................

 

Către

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Vă rugăm să dispuneti eliberarea unui aviz de import pentru următoarele seminte (material săditor):

 

Specia

Soiul

(hibridul)

Categoria

biologică

Cantitatea/

ambalaj

Cantitatea

totală

(t, kg, g, buc.)

Tara din

care se face

importul

Punctul de

intrare în

tară

(frontiera)

Locul de

Destinatie

(punctul de

vămuire)

Destinatia utilizării

semintelor si

a materialului

săditor*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor reglementări în vigoare, prin grija domnului/doamnei .............................................................., detinător/detinătoare al/a Certificatului de atestare nr. ................... (conform Ordinului nr. ............).

Importatorul este obligat să prezinte o copie (xerocopie) inspectorului fitosanitar vamal din punctul de intrare în tară.

La intrarea în tară a semintelor (materialului săditor) importate, importatorul este obligat să prezinte ITCSMS sau LCCSMS unde va efectua descărcarea mijlocului de transport o copie a acestui aviz de import, precum si cantitătile efectiv importate, însotite de documentele de calitate însotitoare.

 

Conducătorul societătii comerciale (firmei),

......................................................................

(numele si prenumele)

 

Avizul de import a fost ridicat de .............................................., având functia de ................................... la Societatea Comercială (Firma) ..................................................................

Posed legitimatia nr. ............ din ........................................ .

 

Semnătura

....................................................

 


*) Destinatia utilizării semintelor si a materialului săditor se va notifica conform prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din regulament.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR COMUNITARE

privind comercializarea semintelor si materialului săditor în ordine ale ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

 

Directiva CE

Actul normativ national

Directiva Consiliului 66/401/CEE

privind comercializarea semintelor de plante furajere

1.263/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere

Directiva Consiliului 66/402/CEE

privind comercializarea semintelor de legume

1.262/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale

Directiva Consiliului 68/193/CEE

privind comercializarea materialului de înmultire vegetativă

vitei-de-vie

1.267/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea materialului de înmultire vegetativă a vitei de-vie

8/2006 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de vită-de-vie, pomi fructiferi si plante ornamentale

Directiva Consiliului 92/33/CEE

privind comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele

1.269/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele

Directiva Consiliului 92/34/CEE

privind comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer

1.295/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer

Directiva Consiliului 98/56/CE

privind comercializarea materialului de înmultire al plantelor ornamentale

1.268/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire al plantelor ornamentale

Directiva Consiliului 2002/54/CE

privind comercializarea semintelor de sfeclă

 

1.265/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de sfeclă de zahăr si sfeclă furajeră

Directiva Consiliului 2002/55/CE

pentru comercializarea semintelor de legume

1.366/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si/sau comercializarea semintelor de legume

1.349/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

Directiva Consiliului 2002/56/CE

pentru comercializarea cartofului pentru sământă

1.266/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calitătii si comercializarea cartofului pentru sământă

Directiva Consiliului 2002/57/CE

pentru comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile

1.264/2005 – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 502 din 20 iulie 2006

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 3.311 din 27 iulie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii si modului de identificare si înregistrare a ecvideelor

 

În conformitate cu prevederile art. 291 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 2.937 din 14 iulie 2006 al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu“ si Referatul de aprobare nr. 2.937 din 14 iulie 2006 al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si

pentru Siguranta Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura si modul de identificare si înregistrare a ecvideelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SI MODUL

de identificare si înregistrare a ecvideelor

 

Art. 1. – Prevederile art. 291 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, cu modificările ulterioare, stipulează că organizarea, coordonarea identificării si înregistrării ecvideelor, precum si constituirea bazei de date pentru acestea se fac de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu“, care este autoritatea competentă, denumită în continuare ANARZ.

Art. 2. – (1) Prezenta anexă stabileste procedura, modul de identificare si înregistrare a ecvideelor, precum si constituirea bazei de date pentru acestea.

(2) Prevederile prezentei proceduri vor fi puse în aplicare de ANARZ, unitătile de ameliorare si reproductie în zootehnie din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, iar până la data de 31 decembrie 2006 si de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. – Identificarea si înregistrarea ecvideelor se vor face fără să afecteze regulile comunitare care sunt stabilite în scopul eradicării sau combaterii bolilor transmisibile ale animalelor.

Art. 4. – (1) Inventarierea efectivelor de ecvidee în vederea identificării se efectuează de către specialisti ai unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, ai directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor preda, în baza unui protocol încheiat între ANARZ si ANSVSA, unitătilor de ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si a municipiului Bucuresti situatia efectivelor de ecvidee identificate si individualizate, pe localităti, detinători, număr microcip, în maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Art. 5. – (1) Identificarea, individualizarea si înregistrarea ecvideelor sunt obligatorii indiferent de forma de proprietate.

(2) Identificarea, individualizarea si înregistrarea ecvideelor constituie bază de date pentru evidenta natională si judeteană a efectivelor de ecvidee si se realizează având în vedere următoarele cerinte:

a) ANARZ va tine evidenta tuturor exploatatiilor de ecvidee la care se referă prezenta procedură si care sunt situate pe teritoriul României, precizând codul si adresa exploatatiei, identitatea si domiciliul detinătorului;

b) prin utilizarea sistemului national de identificare si înregistrare a ecvideelor se stabilesc cu exactitate exploatatia din care provin ecvideele, precum si miscarea între diferite exploatatii, pe toată durata vietii animalului;

c) fiecare exploatatie mentionată va fi identificată printr-un număr de exploatatie. Acest număr va fi format din codul localitătii (SIRUTA) în care se află exploatatia si un număr de ordine format din patru cifre;

d) evidenta va include si mărcile sau marca prin care se poate identifica orice ecvideu care a fost în exploatatie, precum si datele de identificare a exploatatiei.

(3) ANARZ va asigura respectarea următoarelor principii generale:

a) pentru ecvideele născute după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, microcipurile sau dangalele, în cazul cabalinelor de rasă, trebuie să fie aplicate înainte ca ecvideele să plece din exploatatia în care s-au născut si în maximum 30 de zile de la nastere pentru cele care rămân în exploatatie;

b) pentru ecvideele născute până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, microciparea sau dangalizarea, în cazul cabalinelor de rasă, se va face la actualul detinător si în actuala exploatatie, dar nu mai târziu de luna decembrie 2006;

c) microcipurile, respectiv dangalele, sunt individuale si unice pe toată durata vietii ecvideelor.

(4) Dacă autoritatea competentă a unui stat de destinatie, în cazul unei miscări internationale de ecvidee, decide să nu păstreze microcipul aplicat în exploatatia de origine, toate cheltuielile implicate ca rezultat al schimbării acestei mărci de identificare vor fi suportate de acea autoritate.

(5) Dacă microcipul este schimbat ca urmare a importului ecvideului, se va stabili o legătură între microcipul aplicat acestuia de autoritatea competentă a tării de origine si cel nou alocat de autoritatea competentă a statului de destinatie.

(6) Numărul matricol codificat pentru identificarea ecvideelor este individual si unic pe toată durata vietii acestora, acordându-se o singură dată, în primele 30 de zile de la nastere.

(7) Acordarea si gestionarea seturilor de numere matricole codificate, pe localităti în cadrul judetelor, pentru identificarea ecvideelor, se fac în sistem computerizat de către unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, sub coordonarea ANARZ.

Art. 6. – (1) Orice ecvideu importat dintr-o tară din afara Uniunii Europene si care rămâne pe teritoriul României este supus controalelor prevăzute de Directiva 91/496/CEE.

(2) Într-o perioadă de 30 de zile de la efectuarea controalelor, dar înainte de miscarea ecvideului, acesta se identifică cu o marcă, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 7. – Orice ecvideu importat dintr-o tară din afara Uniunii Europene, identificat după un sistem national propriu si care a trecut prin controalele de frontieră, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/496/CEE, va fi reidentificat, în exploatatia de destinatie, printr-un microcip, care va fi conform cu cerintele prezentei proceduri, într-o perioadă de cel mult 30 de zile de la efectuarea acestor controale, dar nu mai târziu de miscarea acestuia în exploatatia de destinatie.

Art. 8. – Niciun ecvideu născut pe teritoriul României nu va putea părăsi o exploatatie dacă nu este identificat în concordantă cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 9. – Ecvideele care vor fi identificate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri vor avea un pasaport individual, emis într-o perioadă de cel mult 30 de zile de la aplicarea microcipului sau înainte de efectuarea transferului ecvideului din exploatatia de origine.

Art. 10. – Detinătorul de ecvidee are următoarele obligatii:

a) să tină la zi un registru de evidentă a ecvideelor din exploatatia proprie;

b) să raporteze autoritătii competente, si anume ANARZ, prin unitătile de ameliorare si reproductie în zootehnie, toate miscările către si din exploatatie, toate fătările si cazurile de moarte ale ecvideelor din exploatatie, în termen de 15 zile de la data la care au loc aceste evenimente.

Art. 11. – De la intrarea în vigoare a prezentei proceduri detinătorii de ecvidee, precum si cei care au responsabilităti în acest domeniu vor folosi numai sistemul de identificare si înregistrare prevăzut de aceasta.

Art. 12. – După implementarea sistemului de identificare si înregistrare a ecvideelor, actiunile specifice acestuia vor fi coordonate de ANARZ în conditiile prezentei proceduri.

Art. 13. – Pentru desfăsurarea actiunii de identificare a ecvideelor, detinătorii de ecvidee sunt anuntati prin massmedia, precum si de specialistii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, ai unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si de către cei din cadrul primăriilor.

Art. 14. – (1) Realizarea operatiunilor de identificare, individualizare si înregistrare a ecvideelor, care se efectuează până la data de 31 decembrie 2006, este o actiune comună, efectuată de către specialistii din unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, cu acordarea asistentei tehnice sanitare veterinare de către medicii veterinari oficiali zonali din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Individualizarea si înregistrarea în vederea identificării ecvideelor după sistemul unitar codificat reprezintă o operatiune tehnică de evidentă care se efectuează pentru întregul efectiv de ecvidee dintr-o localitate, apartinând tuturor categoriilor de detinători.

(3) În scopul efectuării corecte, în termenele stabilite si în cele mai bune conditii tehnice a operatiunilor de aplicare a microcipurilor individuale la ecvidee, precum si pentru introducerea, tinerea si valorificarea evidentelor necesare pentru fiecare localitate, se nominalizează si se instruieste un specialist, denumit în continuare operator de identificare.

(4) Operatorii de identificare, cel putin unul pentru fiecare localitate, vor fi stabiliti din rândul următoarelor categorii socioprofesionale:

a) tehnicieni cu atributii în efectuarea controlului oficial al performantelor de productie;

b) personal calificat în specialitate, medic veterinar si tehnician veterinar;

c) personal de specialitate din cadrul camerelor agricole comunale, orăsenesti si municipale, salariati ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Operatorii de identificare, pe localităti, se stabilesc din rândul categoriilor profesionale prevăzute la alin. (4) si se numesc prin decizie a directorului directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti.

(6) Deciziile se actualizează, după caz, în functie de miscarea personalului cuprins în actiune.

(7) Persoanele nominalizate în decizii vor fi înstiintate individual, în scris, cu indicarea concretă a localitătii în care îsi vor desfăsura activitatea, în termen de 3 zile de la emiterea deciziei.

(8) Prin decizie comună a directorului directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti si a directorului executiv al directiei sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene sau a municipiului Bucuresti, vor fi nominalizati medicii veterinari oficiali zonali care acordă asistentă tehnică sanitară veterinară operatorilor de identificare si care îi însotesc pe acestia în realizarea actiunilor de individualizare.

(9) După nominalizarea operatorilor de identificare si a personalului sanitar veterinar si de specialitate, mentionati la alin. (8), unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza si vor desfăsura instruiri individuale si/sau în grup în vederea aplicării corecte a tehnicilor de lucru, a normelor metodologice si a sistemelor de evidentă.

Art. 15. – (1) Pentru caii de rasă pură, individualizarea se face si prin dangalizare, forma dangalei si sigla crescătoriei stabilindu-se la propunerea detinătorului.

(2) Odată cu implantarea microcipului se face verificarea lui si se înregistrează datele si semnalmentele animalului în fisa de identificare si înregistrare a ecvideelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 16. – (1) Pasaportul este actul de identificare a ecvideului, emis de unitătile de ameliorare si reproductie în zootehnie, si se eliberează detinătorului în maximum 30 de zile de la data identificării ecvideului. Prin detinător se întelege persoanele fizice sau juridice, proprietari, administratori sau crescători de ecvidee.

(2) După completarea pasaportului, acesta este trimis operatorului de identificare din localitatea de domiciliu al detinătorului, care îl transmite detinătorului ecvideului, unde rămâne până la moartea, sacrificarea sau trecerea ecvideului la alt detinător.

(3) Medicii veterinari de liberă practică care îsi desfăsoară activitatea în conditiile legii, care asigură asistentă medicală de specialitate sau efectuează actiuni sanitare veterinare de prevenire sau supraveghere a bolilor, au obligatia de a completa pasaportul cu datele privind sănătatea ecvideului.

(4) Orice modificare apărută în cursul vietii ecvideului se operează în pasaport de către unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

(5) În cazul schimbării detinătorului, pasaportul se transmite noului detinător, operarea schimbării în document urmând a fi făcută de autoritatea care l-a eliberat, atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeasi localitate, cât si în cazul schimbării localitătii sau judetului.

(6) În cazul livrării animalului pentru sacrificare la o unitate de abatorizare, aceasta este obligată să completeze în pasaport data sacrificării, după care, în termen de 48 de ore de la sacrificare, expediază pasaportul la autoritatea care l-a eliberat.

(7) În cazul importurilor de ecvidee, detinătorilor acestora li se vor elibera pasapoarte, avându-se în vedere si datele de identificare din pasaportul emis în tara exportatoare.

(8) Ecvideele identificate pot fi transportate în alte exploatatii sau cu alte prilejuri numai însotite de pasaportul emis si eliberat pentru acestea.

(9) În cazul mortii unui ecvideu, pasaportul va fi predat de către detinătorul ecvideului autoritătii care l-a eliberat, într-o perioadă de 7 zile lucrătoare de la moartea animalului.

(10) În cazul ecvideelor exportate în tări terte, pasaportul va fi înaintat de ultimul detinător al acestora autoritătii competente, în vederea completării acestuia cu toate datele de identificare necesare transportului, iar după completarea pasaportului, acesta se predă noului detinător al animalelor.

Art. 17. – (1) Centralizarea efectivelor de ecvidee identificate si înregistrate în fiecare localitate se face lunar de către specialistii din cadrul centrelor teritoriale pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si se înaintează, până la data de 5 a lunii următoare, unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care le verifică si le centralizează.

(2) Unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si a municipiului Bucuresti centralizează, până la data de 10 a lunii, la nivel de judet/municipiu Bucuresti, datele primite si transmit aceste date către

ANARZ, până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii pentru care se face raportarea.

Art. 18. – ANARZ va institui pentru ecvidee un sistem informatic unitar la nivel national, numit bază de date.

Art. 19. – Sistemul de identificare si înregistrare a ecvideelor este o bază de date computerizată care are în compunere si în utilizare cel putin următoarele elemente:

a) infrastructura informatică (retele VPN, servere etc.);

b) sistemul informatic si programe informatice utilizate si specifice;

c) echipamente de utilizare a infrastructurii si a sistemului informatic;

d) marca de identificare (microcip pentru a individualiza ecvideele; microcip si dangale pentru identificarea si individualizarea cailor de rasă);

e) pasaportul ecvideelor;

f) nomenclatorul localitătilor:

– numele localitătii;

– codul localitătii (SIRUTA);

g) tabelul unitătilor (exploatatii, abatoare etc.): codul unitătii, denumirea, adresa, data înfiintării, data desfiintării;

h) tabelul animalelor: numărul matricol, data nasterii, rasa, sexul, ascendenta (tată, mamă);

i) evidenta miscării animalelor: data intrării/iesirii, codul unitătii intrare/iesire;

j) formulare specifice identificării, individualizării si înregistrării ecvideelor;

k) informatii la zi (monte, fătări, vânzări-cumpărări, moarte etc.);

l) în cazul ecvideelor care pleacă din exploatatie, se vor înscrie numele si adresa detinătorului acestora si codul de identificare al exploatatiei unde se transferă ecvideul, precum si data plecării;

m) în cazul ecvideelor care sosesc în exploatatie, se vor înscrie numele si adresa detinătorului, codul de identificare al exploatatiei de unde este transferat ecvideul, precum si data sosirii acestuia;

n) starea de sănătate a ecvideelor stabilită de medicii veterinari de liberă practică prin înscrierile efectuate în pasaportul ecvideului, inclusiv în baza buletinelor de analiză emise de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, în urma realizării actiunilor prevăzute de programul strategic.

Art. 20. – Înregistrarea ecvideelor în formulare, în baza de date computerizată si eliberarea documentelor de identificare – pasaport se fac de către specialistii din cadrul unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, nominalizati în acest scop prin decizie a directorului unitătii de ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si a municipiului Bucuresti, completând fisa de identificare si înregistrare a ecvideelor.

Art. 21. – (1) ANARZ si ANSVSA au acces gratuit la toate informatiile din baza de date prevăzută la art. 19.

ANARZ va pune la dispozitia ANSVSA, în baza unui protocol, o interfată pentru accesarea acestor informatii.

(2) Detinătorii de ecvidee pot solicita informatii din baza de date prevăzută la art. 19 numai pentru ecvideele proprietate a acestora, printr-o cerere adresată autoritătii competente.

(3) Autoritatea competentă are obligatia de a furniza gratuit aceste informatii în termen de 30 de zile.

Art. 22. – (1) Operatorii de identificare au obligatia de a informa autoritatea competentă în caz de refuz al detinătorilor de a accepta individualizarea si identificarea ecvideelor, acestia urmând a fi sanctionati potrivit prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996, cu modificările ulterioare.

(2) Detinătorilor de ecvidee care nu le-au declarat sau au refuzat identificarea acestora li se vor aplica următoarele interdictii:

a) nu vor putea beneficia de diferitele forme de sprijin material si financiar acordat proprietarilor de către stat, precum si de către asociatii si alte organizatii profesionale si comerciale;

b) nu vor putea beneficia de diferitele forme de asigurare si despăgubiri în caz de moarte, disparitie si sacrificări ordonate din motive sanitare veterinare;

c) nu vor participa cu ecvideele la probele de calificare si de clasare, întrucât acestea nu vor fi cuprinse în programele de ameliorare genetică si nu vor fi înscrise în registrele genealogice oficiale;

d) nu vor putea beneficia de actiuni sanitare veterinare de prevenire si depistare a îmbolnăvirilor în regim de gratuitate;

e) ecvideele acestora nu vor fi admise pe păsunile cu folosintă colectivă din domeniul public si privat al statului, în târguri si piete si nu vor putea participa la expozitii, concursuri si licitatii oficiale;

f) nu vor beneficia de despăgubiri în cazul eradicării unor boli majore.

(3) Verificarea microcipului implantat ecvideului si a pasaportului acestuia se poate face de către specialistii din cadrul ANARZ, ANSVSA si al structurilor teritoriale ale acestora.

(4) Se interzic îndepărtarea sau distrugerea microcipului, precum si orice modificare sau înscriere neautorizată în pasaport.

(5) În cazul în care se constată îndepărtarea sau distrugerea microcipului, pierderea pasaportului sau efectuarea de modificări nelegale, precum si refuzul detinătorului de a permite verificarea pasaportului, a microcipului sau a dangalelor de individualizare a ecvideului, organul constatator va anunta, în maximum 48 de ore, unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care are obligatia de a lua măsurile legale în vigoare, inclusiv posibilitatea confiscării ecvideului.

Art. 23. – ANARZ si unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si a municipiului Bucuresti vor aplica sanctiuni pentru orice încălcare a reglementărilor în vigoare privind identificarea, individualizarea si înregistrarea ecvideelor, în limita competentelor legale.

Art. 24. – Repartizarea materialelor necesare acestei actiuni se face de ANARZ, în baza solicitărilor făcute de unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, în functie de mărimea efectivelor de ecvidee care fac obiectul identificării si înregistrării.

 

ANEXĂ*)

la procedură

 

FISA DE IDENTIFICARE SI ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR

SERIA ......................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, specifice Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A.

 

Având în vedere Avizul nr. 2 din 16 august 2005 al Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 3 din Statutul Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A., si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, specifice Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A., prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se aplică de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A. pe reteaua pe cale ferată subterană si supraterană, în activitatea de întretinere si exploatare.

Art. 3. – Normele de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, specifice Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A. pentru activitatea de exploatare si întretinere a metroului sunt obligatorii si pentru toti operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în mod ocazional sau permanent în spatiile Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A.

Art. 4. – Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A., precum si operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în mod ocazional sau permanent în spatiile Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ – S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Normele de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 348/1996, si Normele de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor si de salvare a persoanelor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 349/1996, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 1.287.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.