MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 august 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. – Ordonantă privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

38. – Ordonantă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

1.008. – Hotărâre privind aprobarea închiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a IX-a

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

224. – Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 

240. – Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

7. – Decizie privind modificarea organizării activitătii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activitătii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere necesitatea eficientizării sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană si a integrării pietei nationale de energie în piata europeană, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei electrice si termice în conditiile asigurării cresterii calitătii serviciului de termoficare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – Prin prezenta ordonantă se instituie preturile locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde menajere.

Art. 2. – (1) Preturile locale de referintă pentru fiecare localitate sunt stabilite de autoritătile de reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate.

(2) Pentru localitătile în care pretul de furnizare pentru energia termică livrată populatiei prin sisteme centralizate este mai mic decât 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA, nu se instituie preturi locale de referintă.

Art. 3. – (1) Preturile locale ale energiei termice facturate populatiei se aprobă de autoritătile administratiei publice locale implicate.

(2) Autoritătile administratiei publice locale implicate pot aproba preturi locale mai mari decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), diminuând astfel subventiile proprii necesare.

(3) Autoritătile administratiei publice locale implicate pot aproba preturi locale mai mici decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), în conditiile în care, prin lucrările de modernizare si retehnologizare sau ca urmare a scăderii costului combustibililor utilizati, preturile energiei termice se reduc sub preturile locale de referintă.

(4) După introducerea preturilor locale de referintă, compensarea eventualelor cresteri ale valorii facturilor la energia termică livrată populatiei se va realiza prin modificarea corespunzătoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celorlalte acte normative care reglementează acordarea de ajutoare pentru familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat.

(5) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante în localitătile în care nu este stabilit un pret local de facturare a energiei termice, facturarea se face la pretul de 107,5 lei/Gcal până la data stabilirii pretului local de către autoritatea administratiei publice locale. Termenul de aprobare a noului pret de facturare nu poate depăsi 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 4. – (1) În vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, pe perioada derulării programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, se acordă furnizorilor de energie termică sume din bugetele locale. Aceste sume se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Valoarea sumelor de la bugetul de stat prevăzute la alin. (1) va fi de maximum 45% din costurile determinate conform reglementărilor în vigoare pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populatiei.

(3) Autoritătile de reglementare competente vor elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante metodologiile de determinare a sumelor necesare prevăzute la alin. (1). Pe baza acestor metodologii, autoritătile de reglementare competente vor stabili anual sumele necesare potrivit prevederilor alin. (1).

(4) Autoritătile administratiei publice locale vor asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si preturile locale de referintă, după acordarea sumelor de la bugetul de stat, potrivit alin. (1), dar nu mai putin de 10% din valoarea costurilor totale.

(5) Pentru mentinerea unor preturi suportabile la energia termică livrată populatiei, energia electrică produsă în cogenerare va fi preluată cu prioritate în regim reglementat.

Art. 5. – (1) Sumele acordate de la bugetul de stat prevăzute la art. 4 alin. (1), precum si sumele prevăzute în bugetele locale potrivit art. 4 alin. (4) se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, furnizorilor de energie termică pentru populatie în vederea constituirii stocurilor de cărbune, păcură si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.

(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populatiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).

(3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie a fiecărui an.

Art. 6. – Autoritătile administratiei publice locale implicate vor emite acte administrative prin care să se prevadă pentru fiecare operator economic al serviciilor de producere, furnizare si distributie a energiei termice:

a) natura si întinderea obligatiilor prestării serviciului public;

b) întreprinderea si teritoriul implicat;

c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate întreprinderii în cauză;

d) parametrii pentru calcularea compensatiilor, precum si a unui profit rezonabil pentru societătile care prestează serviciul public;

e) modalitătile de recuperare a supracompensărilor si de interventie a autoritătii în cazul subcompensărilor.

Art. 7. – Parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru serviciul public vor fi stabiliti prin act administrativ, într-o manieră obiectivă si transparentă.

Totodată acestia trebuie să fie identici pentru toate întreprinderile care îndeplinesc aceleasi obligatii de serviciu public.

Art. 8. – Sumele acordate din bugetele locale sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de serviciile de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinate populatiei. Compensarea nu trebuie să depăsească suma necesară acoperirii totale sau partiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligatiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum si un profit rezonabil.

Art. 9. – (1) Schema de ajutor de stat continută de prezenta ordonantă va fi notificată Consiliului Concurentei de Ministerul Administratiei si Internelor conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar acordarea alocărilor individuale se va face efectiv numai după autorizarea schemei de către Consiliul Concurentei.

(2) În cazul actelor administrative emise si al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurentei va solicita instantelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecintă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor ilegal.

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 11. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

P. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – După articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art.221. – Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes national si european, pot fi preluate de către administratorul drumurilor nationale sectoare de drum de interes national, judetean sau local situate în intravilanul unor localităti, cu acordul autoritătilor locale respective.“

Art. II. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a IX-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 52 alin. (2) si al art. 56 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă închiderea definitivă si monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, aflate în patrimoniul Companiei Nationale a Huilei – S.A. Petrosani, Companiei Nationale a Uraniului – S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale “Formin“ – S.A. Caransebes, Societătii Comerciale “Geomold“ – S.A. Câmpulung Moldovenesc, Societătii Comerciale “Geopec“ – S.A. Pitesti, Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia“ – S.A. Târgu Jiu, Societătii Nationale a Cărbunelui – S.A. Ploiesti, Societătii Comerciale “Geolex“ – S.A. Miercurea- Ciuc, Societătii Comerciale “Minbucovina“ – S.A. Vatra Dornei, Societătii Comerciale “Mineral Vest“ – S.A. Dobresti, Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest“ – S.A. Deva, Societătii Comerciale “Moldomin“ – S.A. Moldova Nouă, Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră Harghita“ – S.A. Miercurea-Ciuc, Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, Societătii Nationale a Sării “Salrom“ – S.A. Bucuresti si al Societătii Comerciale “Miniera Banat“ – S.A. Anina.

Art. 2. – Rezervele geologice neexploatate ale minelor si carierelor ce se închid rămân în gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. – (1) Scoaterea din functiune de către operatorii economici prevăzuti la art. 1 a mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1, precum si valorificarea acestora se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.

(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investitii neterminate, terminate si nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investitiile neterminate vor fi casate si valorificate conform procedurii de casare si valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, anexele tehnice si dependintele care se impun a fi mentinute în functiune pe parcursul executării lucrărilor de închidere a minelor vor fi preluate de Ministerul Economiei si Comertului de la operatorii economici care le-au avut în patrimoniu, la mina aprobată a fi închisă, iar pe măsura executării, vor fi închise conform proiectului tehnic.

(4) Anexele tehnice si dependintele, altele decât cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor fi valorificate de operatorii economici, în conditiile legii, prin vânzare sau acordare cu titlu gratuit la cererea comunitătii locale, înainte de începerea lucrărilor de închidere a minelor si ecologizare a suprafetelor. Anexele si dependintele ce au rămas nevalorificate se vor casa conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si vor fi dezafectate conform proiectului tehnic de închidere si ecologizare a suprafetelor.

(5) Constructiile care rămân în urma procesului de închidere si ecologizare, precum si terenurile aferente perimetrului ecologizat se vor preda autoritătii competente, respectiv Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în vederea monitorizării factorilor de mediu postînchidere.

(6) Predarea-preluarea anexelor tehnice prevăzute la alin. (3) se face conform instructiunilor elaborate de Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 4. – (1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor si carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, pentru societătile si companiile nationale, fundamentate în programele tehnice de dezafectare sau conservare, elaborate în acest scop si avizate conform legii, se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici si din alocatiile bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Economiei si Comertului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.

(2) Cheltuielile necesare efectuării unor activităti auxiliare în procesul de închidere si ecologizare a minelor, precum si cele privind organizarea si desfăsurarea achizitiilor publice, efectuarea unor teste si expertize necesare în perioada derulării lucrărilor de proiectare/închidere/ecologizare, organizarea si desfăsurarea receptiilor, precum si altele asemenea vor fi prevăzute în devizele generale ale obiectivelor care se închid, cu încadrarea în valorile totale aprobate pentru fiecare obiectiv. Plata serviciilor efectuate pentru asemenea activităti la obiectivele supuse închiderii se va face conform normelor interne si/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor si carierelor se vor evidentia în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Gestionarea fondurilor de la bugetul de stat pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor si carierelor se realizează de Ministerul Economiei si Comertului, cu respectarea prevederilor legale.

(5) Pentru minele si carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/1998 privind conservarea si închiderea definitivă a unor mine si cariere, Hotărârea Guvernului nr. 17/1999 privind închiderea definitivă si conservarea unor mine si cariere, etapa a II-a, Hotărârea Guvernului nr. 720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea si închiderea definitivă a unor mine si cariere, etapa a III-a, Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea si închiderea definitivă a unor mine si cariere, etapa a IV-a, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a VI-a, Hotărârea Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a VIII-a, cheltuielile prevăzute la alin. (1) se solicită lunar de către ordonatorul principal de credite pe baza cererilor de deschidere a creditelor bugetare care vor fi însotite de Situatia centralizatoare a deconturilor justificative ale operatorilor economici, în conformitate cu anexa nr. 2.

(6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare sau de conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrări întocmite lunar de operatorii economici.

(7) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, unde se localizează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare, în conformitate cu anexa nr. 3.

(8) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurentei de către Ministerul Economiei si Comertului, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurentei.

(9) În cazul actelor administrative emise si al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (8), Consiliul Concurentei va solicita instantelor de judecată competente anularea acestora, precum si recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

Art. 5. – Pentru minele si carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea, aprobate prin hotărârile Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5) în vederea conservării si închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua si în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu conditia încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.

Art. 6. – Ministerul Economiei si Comertului si operatorii economici implicati vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen fiapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 1.008.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

minelor si carierelor care se închid în etapa a IX-a

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Aprobat,

Ordonator principal de credite,

.................................................

 

DECONT CENTRALIZATOR

privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .................., pentru deschiderea finantării pe luna ................./anul ....................

 

I. Închideri

II. Conservări

III. Monitorizări postînchidere

 

Nr.

crt.

Mina

Obiectivul

Cheltuieli totale aprobate pentru închidere

în anul ............

Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare

si închidere

Cheltuieli pentru monitorizare

postînchidere

Sumele

alocate

 

Diferenta de acordat

7=6-4

7=6-5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

I

 

 

X

 

 

2.

 

II

 

 

X

 

 

3.

 

III

 

 

 

 

 

4.

 

TOTAL:

 

X

 

 

 

 

Directia generală buget, economico-financiară si administrativ

Director general,

..................................

 

ANEXA Nr. 3

 

OPERATORUL ECONOMIC

(Elemente de identificare)

 

DECONT

privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ................., pentru deschiderea finantării pe luna ................../anul .....................

 

I. Închideri

II. Conservări

III. Monitorizări postînchidere

 

Nr.

crt.

Mina

Obiectivul

Cheltuieli totale aprobate pentru închidere

în anul ............

Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare

si închidere

Cheltuieli pentru monitorizare

postînchidere

Sumele

alocate

 

Diferenta de acordat

7=6-4

7=6-5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

I

 

 

X

 

 

2.

 

II

 

 

X

 

 

3.

 

III

 

 

 

 

 

4.

 

TOTAL:

 

X

 

 

 

 

Director general,

................................

Director economic,

.....................................

 

Vizat.

Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont, conform Procesului-verbal de constatare nr. ........................

 

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului ..................................

 

Director general,

..................................

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 

Având în vedere Cererea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 5.111 din 7 iunie 2006, completată prin Adresa nr. 5.111 din 14 iunie 2006 si prin Cererea nr. 5.989 din 4 iulie 2006, precum si Referatul nr. SG/3.830 din 11 iulie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul,

în baza dispozitiilor art. 1231 alin. (1) lit. e) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie, începând cu data de 21 august 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, cu următoarea componentă:

• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Federatiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR) si al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Proiectul Protocolului propus de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA) pentru a fi negociat în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adrian Ghimpu

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

PROIECT DE PROTOCOL

 

METODOLOGIE

privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 

TITLUL I

Comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

1. Prin comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental se întelege comunicarea făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al unei familii si al cunostintelor acesteia, indiferent de modalitatea de realizare a comunicării, prin prezentarea directă de către interpreti sau prin întrebuintarea de mijloace electroacustice si electronice, cu scopul de a crea ambianta pentru desfăsurarea oricărei alte activităti ce nu necesită utilizarea operelor muzicale.

2.1. Este utilizator de opere muzicale, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizată care foloseste cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere, împrumut etc.) spatii, închise sau deschise, în care sunt utilizate în scop ambiental opere muzicale.

2.2. Utilizatorii au obligatia ca, înaintea oricărei utilizări de opere muzicale, să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor autorizatia licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale si să plătească remuneratii potrivit tabelelor din prezenta metodologie, indiferent de durata efectivă a utilizării.

2.3. În situatia închirierii, subînchirierii sau a oricărui mod de transmitere a folosintei partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică a operelor muzicale, detinătorii, cu orice titlu, persoane juridice sau fizice care utilizează acele părti din spatiu, vor plăti, potrivit spatiului utilizat, remuneratii în conformitate cu prezenta metodologie.

3. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată este ziua a 15-a a ultimei luni a trimestrului pentru care se face plata.

4. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti de 0,5%/zi de întârziere.

5. Pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental fără autorizatie licentă neexclusivă din partea organismului de gestiune colectivă, utilizatorii vor plăti acestuia penalităti reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizată.

6. Organismele de gestiune colectivă pot monitoriza, prin reprezentanti împuterniciti în acest sens, utilizarea operelor muzicale în scop ambiental, accesul acestora fiind asigurat în mod liber în orice spatiu de utilizare a muzicii în scop ambiental, numai în baza legitimatiilor emise de organismul de gestiune colectivă acreditat cu colectarea pe teritoriul României si a delegatiilor care indică ora si scopul accesului. Reprezentantii organismelor de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate operele muzicale, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale în scop ambiental.

7. Remuneratiile forfetare se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările ulterioare, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în 5 zile de la data depunerii, si intră în vigoare de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost publicate.

8. Pentru alte modalităti de utilizare pentru care remuneratiile nu sunt cuprinse în tabele, organismul de gestiune colectivă poate încheia prin negociere autorizatii licentă neexclusivă cu utilizatorii.

9. Prezenta metodologie se aplică tuturor utilizatorilor si poate fi modificată numai după 3 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

TABEL

cuprinzând remuneratiile datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

Utilizatori

Remuneratii (lei)

0

1

A. Unităti de alimentatie publică (restaurante, baruri, berării, birturi, cofetării, pizzerii, plăcintării, fast-food, terase si orice asemenea unităti) si săli de jocuri si internet*) (remuneratii/lună)

1. În orase sau în statiuni turistice:

 

a) cu suprafata până la 100 m2

50

b) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2

60

c) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2

100

d) cu suprafata de peste 500 m2

150

2. În comune si în sate:

 

a) cu suprafata până la 50 m2

20

b) cu suprafata de peste 50 m2

50

B. Unităti comerciale sau de prestări cu activitate continuă (magazine de orice tip, mall, supermarket, hipermarket etc.*) (remuneratii/lună)

a) cu suprafata până la 50 m2

20

b) cu suprafata cuprinsă între 51 m2 si 100 m2

50

c) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2

70

d) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2

100

e) cu suprafata între 501 m2 si 1.500 m2

250

f) cu suprafata între 1.501 m2 si 3.000 m2

400

g) cu suprafata între 3.001 m2 si 5.000 m2

700

h) cu suprafata de peste 5.000 m2

1.000

C. Evenimente ocazionale (remuneratii/manifestatie)

1. Petreceri cu muzică (nunti cu dar si alte asemenea petreceri organizate de către particulari)

30

2. Petreceri organizate în cadrul unor colocvii, simpozioane, congrese, vernisaje, lansări de carte sau de disc si alte reuniuni profesionale similare

150

3. Evenimente ocazionale în aer liber cu scenă fixă sau mobilă

400/oră

D. Târguri si expozitii (remuneratii/zi)

1. Târguri, iarmaroace, talciocuri în aer liber

100/zi

2. Târguri sau expozitii de prezentare a produselor agroalimentare, industriale sau a bunurilor de larg consum:

 

a) în spatii cu suprafata până la 500 m2

200/zi

b) în spatii cu suprafata cuprinsă între 501 m2 si 1.500 m2

400/zi

c) în spatii cu suprafata de peste 1.501 m2

600/zi

3. Expozitii de artă, stiintă, carte si altele asemenea:

 

a) în spatii cu suprafata de până la 200 m2

30/zi

b) în spatii cu suprafata de peste 200 m2

50/zi

4. Standuri mobile, autovehicule publicitare sau electorale

30/zi

E. Sport si agrement (remuneratii/lună)

1. Plaje, stranduri, pârtii pentru schi

200

2. Piscine deschise publicului

50

3. Patinoare deschise publicului

60

4. Scoli de dans, centre de sănătate si de gimnastică aerobică, fitness, culturism

60

5. Săli de sport, patinoare si piscine de antrenament sportiv

40

6. Parcuri de distractie, orăsele si sate de vacantă

110

7. Orăsele ale copiilor, serbări, alte activităti dedicate copiilor

50

8. Săli de biliard, bowling, popice, tenis de masă etc., cu suprafata de până la 200 m2

30

9. Săli de biliard, bowling, popice, tenis de masă etc., cu suprafata de până la 500 m2

50

10. Săli de biliard, bowling, popice, tenis de masă etc., cu suprafata de peste 500 m2

100

11. Stadioane cu până la 10.000 de locuri

600

12. Stadioane cu peste 10.000 de locuri

1.000

13. Săli de sport cu capacitate de peste 50 de locuri

200

14. Parade de modă, concursuri de frumusete

200/zi

F. Unităti de cazare*) (remuneratii/lună)

1. Hoteluri până la categoria 3 stele:

 

a) cu capacitate de cazare mică (până la 30 de camere)

40

b) cu capacitate de cazare medie (31–100 de camere)

80

c) cu capacitate de cazare mare (peste 101 camere)

110

2. Hoteluri de categoria 4 stele sau superioare

300

3. Unităti de cazare montane, moteluri, cabane, amenajamente cu căsute de vacantă, campinguri

40

4. Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

50

5. Vile, apartamente, garsoniere în regim hotelier

100

G. Transporturi**) (remuneratii/lună/mijloc de transport)

1. Transporturi rutiere de pasageri cu:

 

a) autobuze, troleibuze, tramvaie

20

b) microbuze si taxiuri***)

20

c) autocare în transport intern si international

60

d) vehicule de agrement (atelaje, trenulete, remorci, platforme)

20

e) autovehicule închiriate (rent a car)

60

2. Transporturi feroviare cu:

 

a) trenuri de pasageri în trafic intern

60

b) trenuri de pasageri în trafic international

80

c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern

60

d) vagoane-restaurant sau bar în trafic international

80

3. Transporturi aeriene de pasageri:

 

a) zboruri interne

60

b) zboruri continentale

150

c) zboruri transcontinentale

300

4. Transporturi pe apă:

 

a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri

20

b) ambarcatiuni de agrement (fluviale si maritime)

70

c) transporturi de pasageri fluviale si maritime

60

5. Transport pe cablu de pasageri cu:

 

a) telecabine, telegondole etc.

20

b) ascensoare

10

H. Spatii de asteptare (remuneratii/lună)

1. Aeroporturi:

 

a) interne

60

b) internationale

80

2. Gări si statii de metrou (pentru fiecare statie):

 

a) în Bucuresti si în municipii resedintă de judet

50

b) în orase

50

c) săli de asteptare clasa I

40

d) săli de asteptare clasa a II-a

30

3. Autogări

20

I. Call center (remuneratii/lună/aparat)

a) muzică în asteptarea preluării unui apel

300

J. Parcări:

a) până la 500 m2

40

b) între 501 m2 si 1.000 m2

80

c) între 1.001 m2 si 2.000 m2

100

d) între 2.001 m2 si 5.000 m2

200

e) peste 5.000 m2

250

 


*) La determinarea remuneratiei în functie de suprafată vor fi luate în considerare spatiile comerciale, inclusiv ringurile de dans. Dacă acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activităti, remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plăti pentru fiecare activitate, respectiv pentru fiecare spatiu dotat cu casă de marcat si vânzător.

**) La transportul aerian de pasageri sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursă. Se consideră utilizator în cadrul activitătii de taximetrie prestatorul de servicii sub a cărui marcă sau denumire se exercită activitatea, pentru toate autoturismele care sunt inscriptionate cu marca sau denumirea sa, inclusiv în cazul unor colaborări cu terte persoane.

***) În cazul persoanelor fizice autorizate care desfăsoară activitate de taximetrie în colaborare cu o persoană juridică (companie), remuneratia va fi plătită de compania sub marca si denumirea căreia se desfăsoară activitatea.

 

TITLUL II

Comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ

 

1. Prin comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ se întelege comunicarea făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al unei familii si al cunostintelor acesteia, prin interpretarea directă de către artisti sau prin orice mijloc tehnic, prin fir ori fără fir, prin care muzica este prezentată în sine sau însoteste alte actiuni, cum ar fi dansul, spectacolul de circ, sportul ori altele asemenea, în spatii închise sau deschise, în care publicul plăteste bilete de acces si/sau consumatii ori în care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.

2.1. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană fizică sau juridică autorizată care organizează activităti de natura celor enumerate la pct. 1.

2.2. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale autorizatia licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale si să plătească remuneratii potrivit tabelelor cuprinse în prezenta metodologie.

2.3. În vederea obtinerii autorizatiei licentă neexclusive, utilizatorii au obligatia să pună la dispozitie organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înainte de utilizarea operelor muzicale, toate informatiile privind data, locul, numărul de bilete puse în vânzare sau, după caz, bugetul de venituri si cheltuieli.

3. Baza de calcul a remuneratiei procentuale o reprezintă, după caz:

a) veniturile obtinute din vânzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc.;

b) bugetul de cheltuieli în cazul în care nu se obtin venituri din vânzarea de bilete, materiale promotionale etc.;

c) bugetul de cheltuieli pentru campaniile publicitare, promotionale sau electorale.

4.1. Remuneratia procentuală se calculează prin aplicarea procentelor din tabelele nr. I si III asupra veniturilor obtinute din încasările din vânzarea de bilete si din vânzarea de programe, materiale promotionale, consumatii etc.

4.2. În cazul spectacolelor fără vânzare de bilete la intrare, cuantumul remuneratiilor reprezentând dreptul de autor pentru utilizarea operelor muzicale se stabileste prin aplicarea procentelor indicate în tabelul nr. I col. 1 asupra a 60% din bugetul de cheltuieli al spectacolului.

5.1. Remuneratia minimă ce va fi plătită de utilizatori este cea prevăzută în tabelele nr. I, II si III.

6. În cazul în care operele muzicale sunt utilizate în acelasi local atât în scop lucrativ, cât si în scop ambiental, se plătesc remuneratii pentru ambele utilizări.

7. Pentru utilizările de opere muzicale prevăzute în tabelul nr. III, precum si pentru alte utilizări periodice, sezoniere sau ocazionale, remuneratia se plăteste în cuantum de 50%, cu 5 zile înainte de data utilizării, din valoarea tuturor biletelor oferite spre vânzare sau din bugetul de cheltuieli, după caz, dar nu mai putin decât remuneratia minimă prevăzută în acest tabel. Diferenta de remuneratie se va plăti în cel mult 5 zile de la data utilizării autorizate. În cazul în care din documentele justificative prezentate, respectiv copia decontului de bilete depusă la administratia finantelor publice si declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului, rezultă că remuneratia datorată era mai mare decât cea achitată înainte de utilizare, organismul de gestiune colectivă va restitui utilizatorului diferenta de remuneratie încasată în plus, fără însă ca remuneratia plătită de utilizator să fie mai mică decât remuneratia minimă.

8. Utilizatorii cu activitate potrivit tabelului nr. II vor plăti remuneratia trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din trimestrul pentru care este datorată.

9. În cazul turneelor sau al reprezentatiilor repetate ale aceluiasi spectacol, utilizatorii pot conveni cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale ca plata remuneratiilor să aibă loc după ultimul spectacol al turneului.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti de 0,5%/zi de întârziere.

11. Utilizatorii prevăzuti la pct. 7 au obligatia să depună la sediul organismului de gestiune colectivă, în termen de 3 zile de la data utilizării, un raport complet cuprinzând: data utilizării raportate, denumirea evenimentului (spectacol, concert etc.), locul de desfăsurare, perioada de desfăsurare, durata evenimentului, operele muzicale utilizate (denumire, autor/autori, interpret/interpreti, durata de utilizare a fiecărei opere muzicale), veniturile din încasările de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc. sau, după caz, bugetul de cheltuieli (onorarii ale interpretilor, cheltuieli pentru locatia spatiului de desfăsurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate si promotie, cheltuieli de regie, cheltuieli de cazare si transport etc.). Raportul va fi semnat si stampilat de reprezentantul legal al utilizatorului si va fi însotit de o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului în sensul că datele cuprinse în raport sunt complete si corecte, o copie a decontului privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete, depus la autoritătile competente, sau, după caz, bugetul de cheltuieli.

12. În cazul în care, cu cel putin 5 zile înainte de data utilizării ocazionale (spectacole, concerte etc.), utilizatorul nu a solicitat autorizatie licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale sau aceasta nu a putut fi eliberată pentru neîndeplinirea obligatiilor utilizatorului, organismul de gestiune colectivă va putea cere interzicerea desfăsurării evenimentului (spectacol, concert etc.), în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare, cu exceptia cazului în care utilizatorul depune o garantie reprezentând echivalentul remuneratiei procentuale raportate la valoarea totală a biletelor oferite spre vânzare sau, în lipsa biletelor, valoarea triplului remuneratiei minime.

13. Pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ fără autorizatie licentă neexclusivă din partea organismului de gestiune colectivă, utilizatorii vor plăti acestuia penalităti reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizată.

14. Organismele de gestiune colectivă pot monitoriza, prin reprezentanti împuterniciti în acest sens, utilizarea operelor muzicale în scop lucrativ, accesul acestora fiind asigurat în mod liber în orice spatiu de utilizare a muzicii în scop lucrativ, numai în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă si a delegatiilor care indică ora si scopul accesului. Reprezentantii organismelor de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate operele muzicale, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale în scop lucrativ.

15. Remuneratiile forfetare se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările ulterioare, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în 5 zile de la data depunerii, si intră în vigoare de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost publicate. În relatiile contractuale cu utilizatorii organismul de gestiune colectivă poate face reduceri, în conditiile plătii integrale cu anticipatie a remuneratiilor datorate.

16. Pentru alte modalităti de utilizare pentru care remuneratiile nu sunt cuprinse în tabelele din prezenta metodologie, organismul de gestiune colectivă poate încheia prin negociere contracte de licentiere neexclusivă cu utilizatorii.

 

TABELUL Nr. 1

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în spectacole si procentele aplicabile capacitătii sălii sau a teatrului de vară, stadionului, amfiteatrului etc., pentru stabilirea numărului de bilete luat în calculul remuneratiei minime

 

Tipul spectacolului

Remuneratia procentuală

0

1

A. Concerte si spectacole cu caracter muzical*)

1. Concerte simfonice, corale, de cameră

10%

2. Operă

9%

3. Operetă

8,5%

4. Balet

7%

5. Spectacole de varietăti, revistă, musicaluri

8,5%

6. Concerte rock, pop si altele asemenea

8,5%

7. Concerte de fanfară

8,5%

B. Alte spectacole*)

1. Circ sau altele asemenea, precum delfinarii, manejuri etc.

7%

2. Spectacole pe gheată

7%

3. Teatru, alte spectacole cu caracter predominant literar, cu actori sau cu păpusi, recitaluri de muzică si poezie

5%

4. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, balet nautic, dans sportiv si altele asemenea)

5%


*) În cazul în care nu se vând bilete de intrare, remuneratia minimă va fi de 400 lei/manifestare.

 

TABELUL Nr. II

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în localuri

 

Tipul localului

Remuneratia forfetară

0

1

1. Discoteci, cluburi*):

 

a) în orase sau statiuni turistice – contravaloarea a 30 de bilete/manifestare artistică, dar nu mai putin de

600 lei/lună

b) în comune sau sate – contravaloarea a 15 bilete/manifestare artistică, dar nu mai putin de

150 lei/lună

2. Cabarete, sexy cluburi*) – contravaloarea a 11 bilete/manifestare artistică, dar nu mai putin de

500 lei/lună

3. Baruri si restaurante cu program de varietăti

500 lei/lună

4. Karaoke

100 lei/manifestare

5. Tonomate (jukebox, video, multimedia)

150 lei/lună/aparat

6. Café-concert, piano-bar, baruri sau cafenele în care muzica are o contributie la specificitatea acestora (de exemplu: regional, gen muzical, de grup, curente de modă sau altele asemenea)

500 lei/lună


*) În cazul în care nu se vând bilete de intrare, se va plăti remuneratia minimă.

 

TABELUL Nr. III

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în cadrul manifestărilor ocazionale si remuneratiile minimale pentru utilizarea operelor muzicale în cadrul manifestărilor ocazionale

 

Manifestările ocazionale

Procentul minim

pentru stabilirea

remuneratiei

de plată

Remuneratia forfetară

0

1

2

1. Evenimente stradale cu caracter festiv

1%,

dar nu mai putin de 300 lei/oră

2. Parade stradale

3%,

dar nu mai putin de 300 lei/oră

3. Muzică transmisă prin difuzoare, parade sau fanfare care deschid sau însotesc manifestări sportive

3%,

dar nu mai putin de 100 lei/oră

4. Spectacole de stradă de laser, lumină, artificii etc.

1%,

dar nu mai putin de 200 lei/oră

5. Concerte sau spectacole în spatii deschise cu acces gratuit pentru public

8,5%,

dar nu mai putin de 1.000 lei/oră

6. Comunicarea publică a operelor muzicale din spectacole, concerte etc., prin telefonie mobilă sau alte retele cu fir sau fără fir*)

10%,

dar nu mai putin de 0,01 lei/minut/client

 


*) Cu exceptia comunicării publice a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoane mobile sau comunicarea publică prin internet, reglementate de hotărârile arbitrale nr. 1/2005 si nr. 2/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 18 ianuarie 2005.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

Având în vedere Cererea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 6.271 din 12 iulie 2006, precum si Referatul nr. SG/4.149 din 31 iulie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul,

în baza dispozitiilor art. 1232 alin. (1) lit. b), art. 131 alin. (2) si ale art. 1313 alin. (1) si (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie, începând cu data de 28 august 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, după cum urmează:

• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “RomâniaFilm“ – RADEF “RomâniaFilm“, al Societătii Comerciale “Hollywood Multiplex Operations“ – S.R.L. si al Societătii Comerciale “Movieplex Cinema“ – S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Se publică, în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, propusă de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA) pentru negocierea în cadrul comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 5. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 31 iulie 2006.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

1. Prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se întelege comunicarea publică a operelor audiovizuale cuprinzând opere muzicale, prin orice mijloc tehnic, în săli de cinema, închise sau deschise, în grădini si alte spatii adecvate, în care accesul publicului se face pe bază de bilet ori gratuit.

2. Prin operă audiovizuală, în sensul prezentei metodologii, se întelege orice operă cinematografică, operă exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând într-o succesiune de imagini însotite de sunet, inclusiv spoturi publicitare cuprinzând opere muzicale.

3. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică autorizată, care organizează activităti de natura celor enumerate la pct. 1.

4. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor colector pe domeniul muzical, autorizatia licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor audiovizuale si să plătească o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale.

5. Remuneratia datorată de utilizatori pentru utilizarea reglementată de prezenta metodologie este de 3%, raportată la baza de calcul, dar nu mai putin de 100 lei/proiectie.

În cazul în care accesul publicului se face în mod gratuit, utilizatorii datorează o remuneratie forfetară de 100 lei/ proiectie.

6. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintă:

a) pentru utilizarea spoturilor publicitare, veniturile brute obtinute de utilizator din publicitate;

b) pentru utilizarea celorlalte opere audiovizuale, veniturile brute obtinute de utilizator din vânzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc. la locul reprezentatiei, din care se scad valoarea timbrelor instituite de legislatia în vigoare si taxa pe valoarea adăugată.

7. Plata remuneratiilor se efectuează trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităti de 0,2%/zi de întârziere, raportate la sumele neachitate la termen.

8. Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, până la data de 15 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului, un raport privind operele audiovizuale utilizate.

Raportul va cuprinde pentru trimestrul de raportare: lista operelor audiovizuale utilizate, lista operelor muzicale continute de fiecare operă audiovizuală, cu mentionarea denumirii operei muzicale, a autorului/autorilor acesteia, durata de utilizare a fiecărei opere muzicale si baza de calcul a remuneratiei, astfel cum este prevăzută la pct. 5 si 6. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute de raport sau de documentele ce îl însotesc.

Raportul de utilizare constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale. Informatiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise si în format electronic.

9. Ori de câte ori organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale solicită în scris, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele financiar-contabile pe baza cărora se determină baza de calcul.

10. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

11. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua si periodic prin reactualizarea cu indicele de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind modificarea organizării activitătii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activitătii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 

În temeiul art. 385 si 420 din titlul XII “Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. – Exercitarea profesiei de medic după împlinirea vârstei de pensionare se face în baza unui aviz acordat anual de colegiile teritoriale sau de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. – (1) Pentru activitatea în sistemul public avizarea prevăzută la art. 1 se va face de colegiile teritoriale pentru medicii care nu au împlinit vârsta de 65 de ani la data solicitării avizului.

(2) Peste vârsta de 65 de ani avizarea se face de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din România.

Art. 3. – Pentru activitatea în sistemul privat avizarea prevăzută la art. 1 se va face de către colegiile teritoriale.

Art. 4. – Avizul se va acorda în baza următoarelor documente:

a) certificatul de sănătate;

b) dovada încheierii unei asigurări pentru răspunderea civilă;

c) dovada efectuării orelor de educatie medicală continuă, conform normelor stabilite de Consiliul national al Colegiului Medicilor din România.

Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 28 iulie 2006.

Nr. 7.