MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 696       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.033. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.007. – Hotărâre privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor

 

1.029. – Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

109. – Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Ispas din functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 122 din 3 august 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Serbu Costică Dumitru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.033.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor.

Art. 2. – În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) navă – orice navă maritimă sau navă de pescuit care arborează pavilionul românesc, aflată în proprietate publică ori privată, cu exceptia navelor de navigatie interioară, navelor militare, ambarcatiunilor de agrement utilizate în scopuri necomerciale si care nu au echipaj profesionist, precum si a remorcherelor care îsi desfăsoară activitatea în bazinele si radele portuare;

b) lucrător – membru al echipajului sau persoana care exercită o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii si elevii, cu exceptia pilotilor portuari si a personalului de la uscat care desfăsoară o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;

c) armator – proprietarul navei, cu exceptia cazurilor în care nava a fost închiriată fără echipaj si materiale sau al cărei management este asigurat, în totalitate ori partial, de către o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri persoana fizică ori juridică care a închiriat nava sau cea care asigură managementul navei este considerată armator;

d) dotare medicală – medicamente, echipament medical si antidoturi, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 2;

e) antidot – substanta utilizată pentru prevenirea sau tratamentul efectului ori efectelor vătămătoare, directe sau indirecte, ale uneia ori mai multor substante incluse în lista cu substante periculoase prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. – Navele sunt clasificate în 3 categorii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Medicamente si materiale sanitare – Spatiu de îngrijire medicală – Medic

 

Art. 4. – Fiecare navă care arborează pavilionul românesc trebuie să aibă în permanentă la bordul său o dotare medicală conformă, din punct de vedere calitativ, cu prevederile pct. I si II ale anexei nr. 2, corespunzător categoriei de nave din care face parte.

Art. 5. – Cantitătile de medicamente si de material medical care se iau la bord trebuie stabilite în functie de caracteristicile voiajului, tinându-se seama de porturile de escală si de destinatie, durata voiajului, activitătile care se desfăsoară la bord, caracteristicile încărcăturii, precum si de numărul lucrătorilor.

Art. 6. – Continutul dotărilor medicale, în ceea ce priveste medicamentele si materialele sanitare, trebuie să fie detaliat într-un document de control care să corespundă cel putin cadrului general prevăzut la pct. 1 si 2 ale sectiunilor 1, a 2-a si a 3-a pct. II ale anexei nr. 4.

Art. 7. – (1) Fiecare navă care arborează pavilionul românesc si care se încadrează în categoria de nave C trebuie să dispună, pentru fiecare dintre plutele si bărcile sale de salvare, de o cutie etansă care să contină cel putin materialele sanitare prevăzute la pct. I si II ale anexei nr. 2.

(2) Continutul cutiei este detaliat în documentul de control prevăzut la art. 6.

Art. 8. – (1) Fiecare navă care arborează pavilionul românesc, având un tonaj brut mai mare de 500 tdw, al cărei echipaj este alcătuit din 15 sau mai multi lucrători si care efectuează un voiaj cu durata de peste 3 zile, trebuie să dispună de un spatiu care să permită acordarea îngrijirilor medicale în conditii materiale si igienice corespunzătoare.

(2) Fiecare navă care arborează pavilionul românesc, al cărei echipaj este alcătuit din 100 sau mai multi lucrători si care efectuează un voiaj international cu durata de peste 3 zile, trebuie să aibă la bord un medic responsabil cu îngrijirea medicală a lucrătorilor.

 

CAPITOLUL III

Antidoturi

 

Art. 9. – Fiecare navă care arborează pavilionul românesc si care transportă una sau mai multe dintre substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 3 trebuie să dispună la bord, în cadrul dotării medicale, cel putin de antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.

Art. 10. – (1) Fiecare navă de tip feribot care arborează pavilionul românesc si ale cărei conditii de exploatare nu permit întotdeauna cunoasterea în avans a naturii substantelor periculoase transportate trebuie să aibă la bord, în dotarea medicală, cel putin antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.

(2) În cazul în care, pe o linie regulată, durata voiajului este mai mică de două ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie să fie administrate, în caz de extremă urgentă, într-o perioadă de timp care să nu depăsească durata normală a voiajului.

Art. 11. – Continutul dotării medicale, în ceea ce priveste antidoturile, se înscrie în documentul de control care trebuie să corespundă cel putin cadrului general prevăzut la pct. II poz. 3 al sectiunilor 1, a 2-a si a 3-a ale anexei nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilităti

 

Art. 12. – Aprovizionarea si completarea dotării medicale a fiecărei nave care arborează pavilionul românesc se face pe cheltuiala exclusivă a armatorului, fără nicio contributie financiară din partea lucrătorilor.

Art. 13. – (1) Responsabilitatea administrării dotării medicale revine comandantului navei.

(2) Fără a se diminua responsabilitatea prevăzută la alin. (1), comandantul navei poate să delege responsabilitatea utilizării si întretinerii dotării medicale unuia sau mai multor lucrători desemnati în acest sens datorită competentei lor.

Art. 14. – Dotarea medicală trebuie mentinută în stare bună, completată si reînnoită cât mai curând posibil, în orice situatie constituind o prioritate a procedurilor normale de aprovizionare.

Art. 15. – În caz de urgentă medicală, constatată de către comandant după ce acesta a primit un aviz medical, medicamentele, materialele sanitare si antidoturile necesare care nu se găsesc la bord trebuie să fie procurate cât mai curând posibil.

 

CAPITOLUL V

Informarea si instruirea

 

Art. 16. – Dotarea medicală trebuie să fie însotită de instructiuni de folosire, inclusiv de instructiuni de folosire a antidoturilor prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.

Art. 17. – Toti posesorii de certificate de competentă si alte categorii de lucrători care îsi desfăsoară activitatea la bordul unei nave ce arborează pavilionul românesc trebuie să facă dovada că au absolvit un curs de asistentă medicală si de prim ajutor în caz de accident sau de urgentă medicală.

Art. 18. – Comandantul si lucrătorul sau lucrătorii care, în conformitate cu art. 13, au fost desemnati să utilizeze dotarea medicală trebuie să urmeze un curs de instruire specială, cel putin o dată la 5 ani, luându-se în considerare riscurile si cerintele specifice corespunzătoare diferitelor categorii de nave, precum si liniile directoare prevăzute în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL VI

Consultatii medicale prin radio

 

Art. 19. – În scopul îmbunătătirii tratamentului de urgentă pentru lucrătorii aflati la bordul navelor, Ministerul Sănătătii Publice asigură lucrătorilor consultatie medicală gratuită prin radio prin Compania Natională de Radiocomunicatii Navale “RADIONAV“ – S.A.

Art. 20. – Ministerul Sănătătii Publice asigură instruirea medicilor care îsi oferă serviciile în centrele de consultatie prin radio, tinând seama de conditiile specifice existente la bordul navelor.

Art. 21. – (1) Centrele de consultatie prin radio pot păstra date personale cu caracter medical, cu acordul lucrătorilor respectivi, în scopul optimizării asistentei medicale acordate prin radio.

(2) Datele personale cu caracter medical au caracter confidential.

 

CAPITOLUL VII

Controlul dotării medicale la bordul navelor

 

Art. 22. – (1) Controlul dotării medicale la bordul navelor care arborează pavilionul românesc se efectuează anual de către Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Controlul periodic prevăzut la alin. (1) urmăreste dacă:

a) dotarea medicală este în conformitate cu cerintele minime prevăzute în prezenta hotărâre;

b) documentul de control prevăzut la art. 6 confirmă că dotarea medicală este în conformitate cu cerintele minime prevăzute în prezenta hotărâre;

c) conditiile de păstrare a dotării medicale sunt corespunzătoare;

d) datele de expirare au fost respectate.

Art. 23. – (1) Controlul dotării medicale a plutelor si bărcilor de salvare trebuie efectuat în timpul activitătii de verificare anuală a acestora.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) nu poate să fie amânat mai mult de 5 luni.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

           

            Art. 24. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

            Art. 25. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/29/CEE privind cerintele minime de securitate si sănătate prentru îmbunătătirea asistentei medicale la bordul navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 113/1992.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 1.007.

 

ANEXA Nr. 1

 

CATEGORII DE NAVE

 

A. Nave maritime sau pescadoare, indiferent de lungimea voiajului

B. Nave maritime sau pescadoare care fac voiaje pe distante sub 150 de mile marine fată de cel mai apropiat port dotat corespunzător din punct de vedere medical. În situatia în care un port românesc dotat corespunzător din punct de vedere medical se află în raza de actiune a unui serviciu permanent de salvare cu elicoptere, limita maximă a voiajului pentru navele de categoria B se extinde la 175 de mile marine. În această situatie autoritatea competentă care a organizat serviciul permanent de salvare cu elicoptere trebuie să comunice informatii la zi cu privire la zonele si conditiile în care operează elicopterele de salvare:

a) statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene;

b) comandantilor navelor care arborează pavilionul românesc si care fac parte din categoria B. Informatiile trebuie să fie comunicate în cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultatie prin radio, centre de coordonare a salvării sau statii radio de coastă.

C. Nave portuare, bărci si ambarcatiuni care navighează foarte aproape de coastă sau care nu au altă cabină în afară de timonerie.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

*) Tabel

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

III. ANTIDOTURI

 

1. Medicamente:

– generale;

– cardiovasculare;

– sistem gastrointestinal;

– sistem nervos;

– sistem respirator;

– antiinfectioase;

– uz extern.

2. Echipament medical:

– necesar pentru oxigenoterapie (inclusiv necesarul pentru întretinerea acestuia).

 

NOTĂ:

Pentru aplicarea detaliată a punctului III din anexa nr. 2, se poate utiliza Ghidul de prim ajutor medical în cazul accidentelor datorate mărfurilor periculoase (MFAG), inclus în Codul international privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională (IMO), editia consolidată din 1990.

 

ANEXA Nr. 3

 

SUBSTANTE PERICULOASE

 

Substantele prevăzute în prezenta anexă trebuie să fie luate în considerare, oricare ar fi forma în care acestea sunt transportate la bord, inclusiv când sunt sub formă de deseuri sau reziduuri de marfă:

– substante si obiecte explozibile;

– gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;

– lichide inflamabile;

– produse solide inflamabile;

– substante supuse arderii spontane;

– substante care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;

– substante combustibile;

– peroxizi organici;

– substante toxice;

– substante infectioase;

– substante radioactive;

– substante corozive;

– diverse substante periculoase, cum ar fi orice alte substante care, din experientă, s-au dovedit ori se pot dovedi periculoase, pentru care trebuie aplicate prevederile art. 9–11 din hotărâre.

 

NOTĂ:

Pentru aplicarea în detaliu a prezentei anexe se poate utiliza Codul international privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de IMO, editia consolidată din 1990.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ANEXA Nr. 5

 

INSTRUIREA MEDICALĂ

a comandantului si a lucrătorilor desemnati

 

I. Instruirea medicală a comandantului si a lucrătorilor desemnati are ca scop:

1. însusirea cunostintelor de bază de fiziologie, simptomatologie si terapeutică;

2. însusirea elementelor de medicină preventivă, în special din domeniul igienei individuale si colective, si a elementelor privind măsurile profilactice;

3. însusirea cunostintelor practice privind procedurile terapeutice de bază si a modalitătilor de evacuare sanitară.

Pentru persoanele cu atributii medicale la bordul navelor de categoria A, instruirea practică trebuie să se efectueze în spitale;

4. însusirea cunostintelor referitoare la modalitătile de utilizare a mijloacelor de consultare medicală la distantă.

II. Instruirea medicală trebuie să tină seama de programele detaliate din documentele internationale recente si relevante.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul auto normat al Autoritătii Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.029.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Ispas din functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Având în vedere solicitarea formulată de domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, privind trecerea pe functia vacantă de secretar general adjunct în cadrul aceluiasi minister, înaintată de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Adresa nr. 4.374/R.B. din 11 august 2006,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Ispas se eliberează, la cerere, din functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 11 august 2006.

Nr. 109.