MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 707       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 august 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

ROMÂNIEI

 

40. – Ordonantă pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

1.033. – Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Fabrica de Pulberi“ – S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “Uzina de Produse Speciale Făgăras“ – S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A.

 

1.039. – Hotărâre privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, precum si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.542/2003, a anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2004 si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.259/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

533. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind utilizarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Urziceni în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză

 

978. – Ordin al ministrului sănătătii publice privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentatia sugarului, în conformitate cu art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă stabileste mecanismul de sustinere financiară a autoritătilor administratiei publice centrale si locale în realizarea proiectelor de investitii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor.

(2) Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătătirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 “Protectia mediului înconjurător“.

Art. 2. – Se aprobă programele multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, după cum urmează:

a) închiderea si ecologizarea zonelor afectate de activitatea minieră – iazuri de decantare si halde;

b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică;

c) modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în bazinul Cris, în judetul Vaslui si în municipiul Ploiesti;

d) sistem integrat de management al deseurilor în municipiul Iasi, judetele Satu Mare si Sibiu;

e) sistem informatic integrat de mediu;

f) mărirea gradului de sigurantă a barajelor;

g) finalizarea lucrărilor de asigurare a surselor de apă si de apărare împotriva inundatiilor;

h) lucrări noi de apărare împotriva inundatiilor;

i) lucrări de reabilitare a zonei costiere;

j) dezvoltarea durabilă a Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“.

Art. 3. – (1) Fondurile necesare pentru finantarea programelor prevăzute la art. 2 se pot asigura din credite interne, credite externe, de la bugetul de stat si de la bugetele locale, prin bugetul unitătilor administrativ-teritoriale beneficiare ale programului.

(2) Cofinantarea proiectelor de investitii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor prevăzute la art. 2 se asigură de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în bugetul autoritătii publice centrale implicate.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2), necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. b)–d), se alocă prin transferuri de la bugetul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului către bugetele locale.

(4) Din sumele alocate potrivit alin. (2) se pot finanta: a) elaborarea si actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru proiectele de investitii finantate prin programele prevăzute la art. 2;

b) realizarea proiectelor de investitii, în conditiile prezentei ordonante.

(5) Repartizarea sumelor de la bugetul de stat pe proiecte de investitii si pe unităti administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza proiectelor prezentate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 4. – (1) Autoritătile administratiei publice locale beneficiare ale proiectelor au obligatia să:

a) organizeze procedurile de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri si lucrări, privind elaborarea si actualizarea documentatiilor tehnicoeconomice, realizarea proiectelor de investitii;

b) încheie contractele;

c) implementeze contractele;

d) certifice cheltuielile;

e) efectueze plătile.

(2) Autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să asigure personalul necesar pentru managementul proiectului si retribuirea acestuia din surse proprii.

(3) Alocările de fonduri de la bugetul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului către bugetele locale se vor face pe bază de conventii încheiate cu autoritătile administratiei publice locale.

(4) Conventiile vor detalia modul de finantare, de implementare a programelor si categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora.

(5) Necesarul de fonduri la bugetul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului se va solicita periodic de autoritatea administratiei publice locale pe bază de decont de cheltuieli certificate.

Art. 5. – Autoritătile administratiei publice centrale au următoarele atributii:

a) elaborarea procedurilor de implementare a programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor;

b) coordonarea implementării programelor în concordantă cu procedurile stabilite;

c) monitorizarea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor;

d) asigurarea unui sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor, precum si monitorizarea fondurilor alocate pentru implementarea acestora;

e) verificarea corectitudinii operatiunilor finantate în cadrul proiectelor;

f) implementarea măsurilor de control intern, în concordantă cu principiile unui management financiar riguros si transparent.

Art. 6. – Programele multianuale prevăzute la art. 2 se implementează începând cu anul 2006 pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Art. 7. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Fabrica de Pulberi“ – S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “Uzina de Produse Speciale Făgăras“ – S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “Uzina de Produse Speciale Făgăras“ – S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A.

(2) Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe actiuni si functionează potrivit legii si statutului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. are sediul în municipiul Făgăras, str. Extravilan nr. 1, judetul Brasov.

Art. 2. – Societatea Comercială “Uzina de Produse Speciale Făgăras“ – S.A. se reorganizează prin divizare partială, transmitând o parte din patrimoniul său societătii comerciale nou-înfiintate.

Art. 3. – Capitalul social al Societătii Comerciale “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este de 12.647.215 lei, împărtit în 5.058.886 actiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei, si este integral subscris si vărsat de Compania Natională “Romarm“ – S.A., în calitate de actionar unic.

Art. 4. – Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea explozivilor cod CAEN 2461.

Art. 5. – Predarea-preluarea elementelor de activ si pasiv patrimonial proportional cu capitalul social al societătii comerciale nou-înfiintate se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială “Uzina de Produse Speciale Făgăras“ – S.A., pe de o parte, si Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A., pe de altă parte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al societătii comerciale reorganizate.

Art. 6. – (1) Personalul Societătii Comerciale “Uzina de Produse Speciale Făgăras“ – S.A. se preia partial de către Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si se consideră transferat la societatea comercială înfiintată potrivit art. 1.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior prezentei hotărâri rămâne în vigoare până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 7. – (1) Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si de consiliul de administratie.

(2) Reprezentantii statului în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Fabrica de Pulberi“ – S.A. sunt numiti si revocati de Adunarea generală a actionarilor a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

(3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, în baza hotărârii Adunării generale a actionarilor a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A., adoptată potrivit mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

Art. 8. – Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm“ – S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm“ – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen fiapu-Nazare,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.033.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Fabrica de Pulberi“ – S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si se constituie ca filială a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “Societatea Comercială“ sau de initialele “S.C.“ si va fi urmată de sintagma îsocietate pe actiuni“ sau de initialele “S.A.“, de mentionarea capitalului social, sediului, numărului de înmatriculare la registrul comertului, codului fiscal si de sigla acesteia.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea Comercială “Fabrica de Pulberi“ – S.A., denumită în continuare S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul central al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este în România, str. Extravilan nr. 1, municipiul Făgăras, judetul Brasov.

(2) Sediul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a actionarilor, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata societătii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. are ca scop furnizarea armamentului, munitiei si tehnicii militare din profilul de fabricatie, necesare pentru înzestrarea fortelor armate ale sistemului de apărare, ordine publică si sigurantă natională si a celorlalti clienti externi sau interni, în conditii de competitivitate si profitabilitate.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Domeniul principal de activitate al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este:

• fabricarea explozivilor, cod DG 2461

(2) Obiectul principal de activitate al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este:

a) fabricarea de produse chimice, anorganice de bază, cod CAEN DG 2413;

b) fabricarea altor produse chimice de bază, cod CAEN DG 2414;

c) fabricarea materialelor plastice în forme primare, cod CAEN DG 2416;

(3) Obiectul de activitate al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. mai include si următoarele activităti secundare:

a) fabricarea altor produse chimice n.c.a., cod CAEN DG 2466;

b) fabricarea de sticlărie tehnică, cod CAEN DI 2615;

c) productia de energie electrică, cod CAEN EA 4011;

d) productia aburului si a apei calde, cod CAEN EA 4030;

e) lucrări de instalatii electrice, cod CAEN 4531;

f) lucrări de izolatii si protectie anticorozivă, cod CAEN 4532;

g) lucrări de instalatii tehnico-sanitare, cod CAEN 4533;

h) alte lucrări de instalatii, cod CAEN 4534;

i) demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santier, cod CAEN FA 4511;

j) comert cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN GA 5155;

k) comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, cod CAEN GA 5157;

l) transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN HA 6024;

m) manipulări, cod CAEN 6311;

n) depozitări, cod CAEN 6312;

o) închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN KA 7020;

p) închirierea altor mijloace de transport terestru, cod CAEN KA 7121;

q) închirierea altor masini si echipamente n.c.a., cod CAEN KA 7134;

r) cercetare, dezvoltare în stiinte fizice si naturale, cod CAEN KA 7310;

s) activităti de proiectare, urbanism, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea, cod CAEN KA 7420;

t) activităti de testare si analize tehnice, cod CAEN KA 7430;

u) colectarea si tratarea apelor uzate, cod CAEN OA 9001;

v) colectarea si tratarea reziduuri, cod CAEN OA 9002;

w) salubritate, depoluare si activităti similare, cod CAEN OA 9003.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este filială a Companiei Nationale “Romarm“ – S.A., denumită în continuare C.N. “Romarm“ – S.A.

(2) Capitalul social al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este de 12.647.215 lei, fiind divizat în 5.058.886 actiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(3) Capitalul social initial este în întregime subscris si vărsat de C.N. “Romarm“ – S.A., în calitate de actionar unic.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea sau reducerea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. în actiuni;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(5) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(6) Dacă administratorii constată pierderea unei jumătăti din capitalul social, sunt obligati să convoace adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă, cu încadrarea în prevederile legale, sau dizolvarea societătii comerciale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar la S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. se realizează pe bază de mandat, prin desemnarea de către actionarul unic a unui singur reprezentant în adunarea generală a actionarilor, indiferent de numărul actiunilor detinute si de mărimea societătii comerciale.

(2) Actiunile nominative emise vor fi în formă dematerializată si sunt înregistrate în registrul actionarilor societătii. În conditiile legii, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, vor putea fi emise si actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(3) Actiunile emise de societatea comercială pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, în conditiile legii.

(4) Înstrăinarea actiunilor se va putea realiza în conditiile legii.

(5) Persoanele fizice sau juridice, române si/sau străine, vor putea detine actiuni la S.C. “Fabrica de Pulberi“ –

S.A., potrivit prevederilor legale si prezentului statut.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

(1) S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

(2) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă detinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organismele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de statut.

(2) Detinerea actiunilor implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni urmează regimul juridic al actiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care reprezintă gajul general al creditorilor societătii, iar actionarii răspund în limita capitalului social subscris.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Când o actiune apartine mai multor proprietari, acestia au obligatia să desemneze un singur reprezentant pentru exercitarea dreptului de vot, corespunzător actiunii, în cadrul adunării generale a actionarilor.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau între acestia si terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute în lege.

 

ARTICOLUL 13

Evidenta actiunilor

 

(1) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. Registrul actionarilor va contine elementele prevăzute de lege si se tine prin grija consiliului de administratie al societătii comerciale.

(2) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

 

(1) Reprezentantul unic în adunarea generală a actionarilor este numit si revocat de Adunarea generală a actionarilor a C.N. “Romarm“ – S.A. Reprezentantul unic, astfel desemnat, va exercita drepturile companiei care decurg din calitatea de actionar unic la filialele sale, pe bază de mandat acordat de Adunarea generală a actionarilor a C.N. “Romarm“ – S.A.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., care decide asupra activitătii acesteia.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economicofinanciară a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.;

b) aprobă regulamentul de organizare si functionare al societătii comerciale;

c) alege si revocă administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, conform prevederilor legale;

e) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., precum si premierea acestuia;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

g) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

h) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

i) hotărăste cu privire la gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor unităti ale societătii comerciale;

j) analizează rapoartele consiliului de administratie privind realizările S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. cu referire la profit, dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitate, forta de muncă, protectia mediului, relatii cu clentii;

k) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. de către acestia;

l) aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung si mediu, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a plafonului de creditare pe exercitiul financiar, a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

m) îndeplineste orice altă atributie stabilită de lege în sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) schimbarea formei juridice a societătii comerciale;

b) schimbarea sediului societătii comerciale;

c) modificarea obiectului de activitate al societătii comerciale;

d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de actiuni;

g) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea societătii comerciale;

h) dizolvarea anticipată a societătii comerciale;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie în alta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) modificarea valorii nominale si a numărului de actiuni;

m) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă actiune pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(5) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor reprezentantul actionarului unic trebuie să obtină un mandat special de la organul care l-a numit.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor poate delega consiliului de administratie atributiile prevăzute la alin. (4) lit. b), c), e), f) si i), în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile din statut, precum si la solicitarea scrisă a actionarului majoritar.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

(5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se Ontruneste, de regulă, la sediul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului majoritar sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentat în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară:

a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si ora precizate în convocare sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale va fi semnat de reprezentantii actionarilor mandatati să reprezinte interesele acestora si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat si parafat, conform legii.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de actionari.

(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membrii de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute în statutul societătii comerciale si de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 19

Organizare

 

(1) S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 3 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administratie, inclusiv directorul general, sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor în baza mandatului acordat de Adunarea generală a actionarilor a C.N. “Romarm“ – S.A. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani, sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunară si pot fi reeligibili pentru încă un mandat.

(2) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Consiliul de administratie se Ontruneste lunar la sediul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(4) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(5) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, pe baza mandatului presedintelui.

(6) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(7) Conducerea executivă a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. se asigură de către un director general, care nu poate fi presedinte al consiliului de administratie, numit de Consiliul de administratie al C.N. “Romarm“ – S.A., la propunerea directorului general al C.N. “Romarm“ – S.A.

(8) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(9) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(10) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(11) Pe baza procesului-verbal secretarul redactează decizia consiliului de administratie care se semnează de presedinte si de către toti membrii consiliului de administratie prezenti.

(12) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(13) În relatiile cu tertii S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(14) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.

(15) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(16) Membrii consiliului de administratie răspund individual si solidar, după caz, fată de S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(17) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni ori asociati la societăti comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt în relatii comerciale directe.

(18) Nu pot fi directori ai S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit legii.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern ale S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.;

b) stabileste strategia globală de dezvoltare, de retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciară pe termen scurt, mediu si lung a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si o supune aprobării adunării generale a actionarilor;

c) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, conform prevederilor legale, pentru directorul general si directorii executivi ai S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) avizează încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbarea sau constituirea în garantie de bunuri aflate în patrimoniul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.;

e) aprobă delegările de competentă pentru directorul general al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror acte juridice pentru care nu a delegat competenta directorului general al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.;

g) supune spre aprobare adunării generale a actionarilor raportul de gestiune al administratorilor, situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul următor;

h) stabileste, pentru directorul general al S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., limitele mandatului pentru negocierea si semnarea contractului colectiv de muncă;

i) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale de productie;

j) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

B. (1) Directorul general reprezintă S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi ai S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A.;

c) organizează selectarea, angajează, promovează si concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de muncă;

d) negociază si semnează contractul colectiv de muncă, în conditiile legii si în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) negociază si semnează, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., cu avizul prealabil al consiliului de administratie si cu aprobarea adunării generale a actionarilor;

g) încheie alte acte juridice, în numele si pe seama S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie;

h) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) îndeplineste obiectivele de performantă economică stabilite de consiliul de administratie si prin contractul de performantă;

k) deleagă directorii executivi, precum si orice alt functionar al societătii comerciale să exercite orice atributii din sfera sa de competentă;

l) îndeplineste orice alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se află în subordinea acestuia, sunt functionari ai S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., execută operatiunile acesteia si sunt răspunzători fată de aceasta pentru îndeplinirea atributiilor.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii sau auditul financiar si auditul intern

 

(1) Gestiunea S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., situatiile financiare si contul de profit si pierdere sunt controlate si avizate de către cenzorii alesi de adunarea generală a actionarilor si/sau de auditul financiar. Auditul intern se va organiza potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Adunarea generală a actionarilor nu va putea aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere dacă acestea nu sunt însotite de raportul amănuntit al comisiei de cenzori si/sau al auditului financiar si auditului intern, după caz.

(3) Cenzorii si supleantii lor sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor sunt corespunzătoare dispozitiilor legale aplicabile, în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea societătii comerciale

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile la salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie sau de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Salariatii S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. sunt obligati să respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentului de organizare si functionare si ale regulamentului intern.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. va organiza si va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, va întocmi situatiile financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. se stabileste în baza situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere, aprobate în adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., rămas după plata impozitului de profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A., în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. va tine prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea si modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

(1) S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăti comerciale ori alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, fără constituirea unei persoane juridice, dacă asocierea este destinată dezvoltării activitătii sale sau pentru activităti noi, precum si cresterea veniturilor proprii.

(3) Conditiile de participare a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele de constituire sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si de publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii societătii comerciale;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale.

(2) Lichidarea S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si distributia produsului net al lichidării se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. si persoane juridice, române sau străine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 34

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial al României si cu celelalte reglementări legale în vigoare, precum si cu legislatia specifică unitătilor care activează în domeniul productiei de apărare.

 

ARTICOLUL 35

 

S.C. “Fabrica de Pulberi“ – S.A. poate să vândă în conditiile legii participatiile sale la societătile cu capital mixt.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, precum si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.542/2003, a anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2004 si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.259/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea terenurilor degradate, cu destinatie agricolă, în suprafată totală de 526,20 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 2. – (1) Terenurile preluate de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva potrivit art. 1 se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

(2) Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se realizează de subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

(3) Cheltuielile necesare pentru împădurirea terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar sau din alte surse prevăzute de lege.

Art. 3. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului, în suprafată totală de 7.696,11 ha, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 24 aprilie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.542/2003 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în suprafată totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 6 ianuarie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 524,91 ha, din domeniul privat si public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 14 iulie 2004, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 4, respectiv nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.259/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.231 din 21 decembrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. – Agentia Domeniilor Statului si Regia Natională a Pădurilor – Romsilva vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri, prin încheierea unui protocol de predarepreluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.039.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind utilizarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Urziceni în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză

 

În temeiul prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport al gazelor naturale si ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 531/2006 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru perioada sezonului rece, cuprinsă între 1 noiembrie si 1 martie, se conferă depozitului de înmagazinare a gazelor naturale de la Urziceni caracter strategic cu rol exclusiv în echilibrarea operativă a Sistemului national de transport al gazelor natruale în situatii de criză.

Art. 2. – Cantitatea de cel putin 100 milioane m3 din volumele de gaze naturale înmagazinate în depozitul de la Urziceni în scopul prevăzut la art. 1 nu va fi considerată sursă de gaze naturale la fundamentarea balantei surseconsum si nu va fi programată pentru consum în perioada 1 noiembrie–1 martie, cu exceptia situatiilor de la art. 3.

Art. 3. – (1) Extractia gazelor naturale înmagazinate în depozitul de la Urziceni se va face numai în următoarele situatii:

a) în perioade de vârf de consum, când temperatura exterioară este de –10sC sau mai mică;

b) când, desi au fost contractate de furnizorii interni si nominalizate în frontieră suficiente gaze naturale din import, conform balantei surse-consum zilnice si lunare, livrările reale de gaze din import se situează sub nivelul nominalizărilor furnizorilor externi.

(2) Perioada maximă în care se va face extractia din depozitul de la Urziceni, în conditiile prevăzute la alin. (1), se stabileste de către Dispeceratul National de Gaze Naturale si se comunică public tuturor operatorilor licentiati din sectorul gazelor naturale, Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 4. – În situatia dezechilibrelor ce pot apărea în sezonul rece, în conditiile art. 3, utilizarea depozitului de înmagazinare a gazelor naturale de la Urziceni va fi premergătoare activării statutului de întreruptibilitate în vederea echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale.

Art. 5. – Pentru asigurarea securitătii în functionare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias are acces liber si operativ la cantitatea de gaze naturale prevăzută la art. 2, destinată exclusiv asigurării echilibrului fizic al Sistemului national de transport al gazelor naturale.

Art. 6. – La constatarea stării de dezechilibru, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias, prin Dispeceratul National de Gaze Naturale, va emite o notificare către operatorul depozitului de la Urziceni, prin care va dispune începerea imediată a procesului de extractie a gazelor naturale din depozit.

Art. 7. – În vederea evitării blocării de resurse financiare aferente constituirii stocului de gaze naturale înmagazinate în depozitul de la Urziceni în conditiile art. 1, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias, în baza previziunilor de consum corelativ cu prognoza meteo si cu cantitatea extrasă din depozit, va notifica operatorului depozitului de la Urziceni începerea extractiei gazelor naturale din depozit în regim continuu.

Art. 8. – Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias si furnizorii care detin cantităti de gaze naturale în depozitul de înmagazinare subterană de la Urziceni vor stabili si vor supune aprobării Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale modalitătile de acces la cantitătile de gaze prevăzute la art. 2, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 9. – Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias va elabora reglementări specifice pentru solutionarea dezechilibrelor fizice din Sistemul national de transport al gazelor naturale, pe care le va supune aprobării Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, în termenul prevăzut de art. 4 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 531/2006 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană.

Art. 10. – Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias, operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 4 august 2006.

Nr. 533.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentatia sugarului, în conformitate cu art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

 

În conformitate cu prevederile art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 2.872 din 10 august 2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – În alimentatia sugarului se poate folosi apă minerală naturală îmbuteliată numai dacă aceasta Ontruneste următoarele conditii de calitate:

a) nu este carbogazificată (nu contine bioxid de carbon);

b) are un continut mineral scăzut, fiind clasificată ca “oligominerală sau slab mineralizată“, cu un continut de săruri minerale calculat ca reziduu fix total nu mai mare de 500 mg/l;

c) este pură microbiologic.

Art. 2. – Pe eticheta apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentatia sugarului se scriu următoarele sintagme:

– tipul de apă minerală: “naturală“, “oligominerală sau slab mineralizată“, “necarbogazificată“;

– “nu se recomandă utilizarea apei carbogazificate în alimentatia sugarului“;

– “nu se recomandă utilizarea apei minerale naturale carbogazificate la reconstituirea laptelui“.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 august 2006.

Nr. 978.