MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 709         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.038. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.047. – Hotărâre privind autorizarea Serviciului de Protectie si Pază de a încheia contracte de achizitie de autoturisme prin finantare de tip leasing financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

528. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT R6-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale“

 

553. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Melana IV“ – S.A. Săvinesti

 

557. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere

 

621. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru abrogarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 550/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice în domeniul protectiei muncii

 

1.394. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. – Circulară privind realizarea si lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Comisiei Europene a Dunării

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

346. – Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.124. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Doamna Valeria-Mariana Stoica se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statul Israel.

Art. 2. – Doamna Valeria-Mariana Stoica îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 august 2006.

Nr. 1.038.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Serviciului de Protectie si Pază de a încheia contracte de achizitie de autoturisme prin finantare de tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se autorizează Serviciul de Protectie si Pază să atribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare privind achizitiile publice, contracte multianuale de furnizare pe bază de leasing financiar, cu optiune de cumpărare, a 120 de autoturisme, necesare desfăsurării în bune conditii a activitătilor specifice.

(2) Valoarea estimată a achizitiei este de 7.000 mii lei, la care se adaugă dobânzile, comisioanele, taxele si alte cheltuieli aferente.

(3) Contractele multianuale de furnizare prevăzute la alin. (1) se finantează pe o perioadă de 2 ani.

Art. 2. – Categoriile de autoturisme ce vor fi achizitionate se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pază si vor fi incluse în programele anuale de achizitii publice.

Art. 3. – Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii reziduale, a comisioanelor, a taxelor, precum si a celorlalte cheltuieli aferente contractelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Protectie si Pază, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Cretu Gabriel

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.047.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT R6-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale“

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

si având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT R6-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 7.1.1 va avea următorul cuprins:

“În timpul exploatării, ascensoarele sunt supuse, la termenul scadent, unor verificări tehnice oficiale periodice. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a ascensorului si se acordă, după caz, autorizatia de functionare în continuare. Verificările se vor efectua de ISCIR-INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află ascensorul sau de responsabilul cu verificarea ascensoarelor (RVTA), conform metodologiei prevăzute în anexa M, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT. Dacă rezultatele verificărilor tehnice si încercărilor, comparativ cu prevederile documentatiei tehnice însotitoare si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns, se întocmeste un proces-verbal de verificare prin care se acordă autorizarea de functionare în continuare, fixându-se si scadenta (luna si anul) următoarei verificări tehnice oficiale, care nu va fi mai mare de 3 ani.

Scadenta se stabileste în functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare (durata de actionare si frecventa de conectare), vechimea în serviciu si starea tehnică ale ascensorului. Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficientele se consemnează în procesul-verbal si nu se acordă autorizatia de functionare.

La ascensoarele detinute de institutiile publice sau de alti detinători a căror activitate este de interes public (de exemplu, scoli, grădinite, universităti, ministere, magazine, cămine etc.), scadenta următoarei verificări tehnice se fixează la maximum un an.“

2. La capitolul 8 punctul 8.1, după subpunctul 8.1.6 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 8.1.7, 8.1.8 si 8.1.9, cu următorul cuprins:

“8.1.7. Societătile autorizate ISCIR pentru întretinerea ascensoarelor, prin personalul de specialitate, vor efectua periodic, la intervale de maximum 14 zile, controale de supraveghere a ascensoarelor.

Rezultatele controalelor de supraveghere efectuate se consemnează în registrul de supraveghere a ascensorului, prezentat în anexa A, neefectuarea acestei mentiuni fiind sanctionată astfel:

– atentionare scrisă, la prima abatere săvârsită de societatea comercială întretinătoare;

– avertisment scris, la a doua abatere săvârsită de societatea comercială întretinătoare;

– retragerea autorizatiei pentru întretinerea ascensoarelor, la a treia abatere săvârsită de societatea comercială întretinătoare.

Constatarea si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul inspectiilor teritoriale ISCIR, care vor avea dreptul să verifice registrul de supraveghere a ascensoarelor la efectuarea verificării tehnice periodice a acestora sau cu ocazia controalelor inopinate.

8.1.8. Societătile autorizate pentru interventia la ascensoare au obligatia să intervină, în cazul blocării cabinei cu persoane în interior, în maximum 30 de minute de la momentul receptionării anuntului.

8.1.9. Anunturile vor fi înregistrate într-un tabel conform modelului de mai jos:

 

Nr.

crt.

Adresa unde

se află ascensorul

Număr de înregistrare

la ISCIR

Scadenta

Tipul defectiunii

tehnice/ persoana

blocată

Ora anuntului

Echipa de

interventie

Ora

interventiei

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 4 august 2006.

Nr. 528.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Melana IV“ – S.A. Săvinesti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 552/2001, si ale Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, republicată,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – La data publicării prezentului ordin încetează procedura de administrare specială în perioada de privatizare, instituită la Societatea Comercială “Melana IV“ – S.A. Săvinesti, cu sediul social în localitatea Săvinesti, judetul Neamt, si număr de înregistrare la oficiul registrului comertului J27/201/2003.

Art. 2. – Cu aceeasi dată, Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 67/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Melana IV“ – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 5 august 2003, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 august 2006.

Nr. 553.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere

 

În baza art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 161/2004,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.784 din 7 august 2006,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici autorizati pentru producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere sunt obligati să respecte prevederile de calitate mentionate în standardele din anexă.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 11 august 2006.

Nr. 557.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere

 

1. STAS 1808/2004 “Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere. Reguli de esantionare“

2. STAS 1908/2004 “Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere. Metode de analiză“

3. STAS 1347/2004 “Puieti forestieri cu talie mică, semimijlocie si mijlocie“

4. STAS 2104/2004 iButasi de arbori si arbusti“

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂfiII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 550/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice în domeniul protectiei muncii

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România si ale art. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2005 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România,

în baza prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 550/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice în domeniul protectiei muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 14 august 2006.

Nr. 621.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Tarifele pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă, stabilite în conditiile legii, se actualizează în functie de indicele preturilor de consum, publicat de Institutul National de Statistică.

Art. 3. – Scoala Superioară de Aviatie Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 1.394.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE

pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Comisiei Europene a Dunării

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 21 august 2006, o monedă din argint, cu valoarea nominală de 5 lei, dedicată aniversării a 150 de ani de la internationalizarea regimului juridic al Dunării si înfiintarea Comisiei Europene a Dunării.

Art. 2. – Caracteristicile monedei sunt următoarele:

– valoare nominală: 5 lei;

– metal: argint;

– formă: rotundă;

– greutate: 31,103 grame;

– diametru: 37 mm;

– titlu: 999/1000;

– calitate: proof;

– margine: netedă.

Aversul prezintă, în jumătatea superioară, pe fond mat, harta Deltei Dunării si anul de emisiune î2006“, iar în jumătatea inferioară stema tării, inscriptia “ROMANIA“ si valoarea nominală 5 LEI.

Reversul contine, în prim-plan, un pelican în mijlocul vegetatiei specifice Deltei Dunării, în spatele lui, fluviul, iar în plan secund, nava de inspectie a Comisiei Europene a Dunării “Carolus Primus“, navigând în apropierea malului opus, în dreptul farului de la Sulina, construit de Comisia Europeană a Dunării. În partea superioară se află următorul text circular pe două rânduri: “COMISIA EUROPEANA A DUNARII 1856 – 2006“.

Art. 3. – Fiecare monedă din argint, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliantbros ură de prezentare a acestei emisiuni numismatice.

Art. 4. – Monedele din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la internationalizarea regimului juridic al Dunării si înfiintarea Comisiei Europene a Dunării au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. – Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din argint din emisiunea ce are ca temă împlinirea a 150 de ani de la înfiintarea Comisiei Europene a Dunării se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 august 2006.

Nr. 16.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G./2.980/2006,

în temeiul prevederilor art. 246 alin. (2) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 8 august 2006.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate

 

Asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Prezentele norme precizează modul în care furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pot realiza această obligatie stabilită prin lege.

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

1. În contextul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

societate de asigurări autorizată – o societate de asigurări autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice clasa de asigurări de răspundere civilă generală, care functionează pe teritoriul României;

case de asigurări de sănătate – casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, până la reorganizarea acestora;

furnizori de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente – persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătătii Publice pentru a furniza servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente, care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

limita minimă a asigurării – valoarea minimă a asigurării necesară în fiecare an, în conformitate cu prezentele norme;

asigurare – asigurare de răspundere civilă în domeniul medical, subscrisă de societăti de asigurări.

 

CAPITOLUL II

Arie de întindere si monitorizare

 

2.1. Prezentele norme se aplică tuturor furnizorilor de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

2.2. Pentru relatiile contractuale derulate cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente vor încheia asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical în concordantă cu tipul de furnizor.

2.3. Casele de asigurări de sănătate vor monitoriza, prin serviciile specializate, modul în care furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente vor îndeplini această obligatie.

2.4. Cerinta minimă pentru activitatea de monitorizare este o copie de pe polita de asigurare.

2.5. Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente, care nu fac dovada îndeplinirii obligatiei privind asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical, nu vor putea intra în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

2.6. Relatiile contractuale dintre casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente, cărora, pe parcursul derulării contractelor, le încetează valabilitatea asigurării, se suspendă până la data încheierii unei polite de asigurare valabile. Suspendarea operează timp de maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării furnizorului în acest sens de către casa de asigurări de sănătate. Dacă în această perioadă furnizorul nu îsi îndeplineste obligatia încheierii asigurării, relatiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate încetează.

 

CAPITOLUL III

Asigurarea

 

3.1. Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente trebuie să detină o asigurare pentru răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat, în conditiile precizate de prezentele norme.

3.2. Limitele minime ale asigurării, în functie de tipul furnizorului de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente, se exprimă în euro si sunt următoarele:

A. asigurarea furnizorului:

a) furnizori de servicii medicale cu personalitate juridică si ambulatoriile de specialitate ale spitalelor: 15% din suma obtinută prin însumarea limitelor de asigurare pentru personalul medico-sanitar angajat la data intrării în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) unităti spitalicesti publice comunale si orăsenesti: echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

c) unităti spitalicesti publice municipale, echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro;

d) unităti spitalicesti publice judetene, regionale si universitare: echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;

e) unităti spitalicesti private: echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

f) sanatorii, preventorii si unităti sanitare ambulatorii de recuperare, cu personalitate juridică: echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

g) servicii medicale specializate publice pentru acordarea de servicii medicale de urgentă si transport sanitar: echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;

h) unităti specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar: echivalentul în lei al sumei de 75.000 euro;

i) furnizori de îngrijiri la domiciliu: echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro;

j) furnizori de dispozitive medicale: echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro;

k) farmacii cu circuit deschis: echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

B. asigurarea personalului medico-sanitar:

a) medici de familie si medici de medicină generală: echivalentul în lei al sumei de 12.000 euro;

b) medici specialisti – specialităti medicale: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;

c) medici specialisti – specialităti chirurgicale: echivalentul în lei al sumei de 62.000 euro;

d) medici dentisti: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;

e) farmacisti care lucrează în farmacii cu circuit deschis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;

f) farmacisti care lucrează în farmacii cu circuit închis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;

g) biochimisti, biologi si medici specialisti – specialităti paraclinice: echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro;

h) asistenti medicali si moase care îsi desfăsoră activitatea în unităti sanitare cu paturi: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;

i) asistenti medicali si moase care îsi desfăsoară activitatea în medicina primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale: echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro;

j) asistenti de farmacie: echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

3.3. Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente pot face asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical pentru valori mai mari, în functie de riscul acceptat de acestia pentru activitatea desfăsurată.

3.4. Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

3.5. Cabinetele medicale cu personalitate juridică în care îsi desfăsoară activitatea un singur medic încheie asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical numai pentru personalul medico-sanitar.

3.6. Limitele minime ale asigurării, prevăzute la pct. 3.2, sunt utilizate de furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente, care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate după intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum si de cei cărora le expiră valabilitatea politei de asigurare după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

 

CAPITOLUL IV

Societăti de asigurări

 

4. Societătile de asigurări la care pot apela furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente pentru încheierea politei de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 8 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 august 2006, prin care s-au adoptat Normele privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Tudor Baltă

 

Bucuresti, 8 august 2006.

Nr. 113.124.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române

 

Art. 1.– (1) Prezentele norme stabilesc documentele si informatiile care trebuie transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către o persoană juridică sau fizică ce:

a) doreste să devină actionar semnificativ direct sau indirect la un asigurător/reasigurător;

b) îsi propune majorarea drepturilor sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect al unui asigurător/reasigurător, astfel încât participatia sa va atinge sau va depăsi 20%, 33% sau 50% din capitalul social al acestuia;

c) doreste să renunte la calitatea de actionar semnificativ direct sau indirect al unui asigurător/reasigurător;

d) îsi propune diminuarea drepturilor sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect al unui asigurător/reasigurător, astfel încât participatia sa va atinge sau va scădea sub 20%, 33% sau 50% din capitalul social al acestuia.

(2) Documentele si informatiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si în cazul în care, prin majorarea participatiei de către o persoană juridică sau fizică, un asigurător/reasigurător devine filială a acelei persoane sau când, ca urmare a diminuării participatiei unei persoane juridice sau fizice la un asigurător/reasigurător, acesta îsi încetează statutul de filială a acelei persoane.

I. Majorarea participatiei

Art. 2. – Informatiile si documentele ce trebuie transmise de către orice persoană fizică ce intentionează majorarea participatiei sunt următoarele:

1. cota de participatie la care se va ajunge prin majorare;

2. copia actului de identitate;

3. curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăsurată în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, descrierea activitătii desfăsurate, functia detinută, persoane de contact si alte informatii relevante privind activitatea acesteia;

4. lista cu participatiile la capitalul social al oricărei societăti comerciale, la data depunerii documentatiei la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

5. cazierul judiciar valabil sau, în cazul cetătenilor străini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină îsi are domiciliul. În cazul în care cetăteanul străin a domiciliat în mai multe state membre, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre în care a domiciliat în ultimii 5 ani pe o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul în care statul în care cetăteanul străin îsi are domiciliul nu emite astfel de documente, acestea vor fi înlocuite de declaratii sub jurământ sau pe propria răspundere, autentificate notarial, însotite de traducerea legalizată în limba română;

6. cazierul fiscal valabil si enumerarea, dacă este cazul, a naturii si cuantumului datoriilor/debitelor, existente la data depunerii documentatiei, către persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fată de autorităti publice centrale si/sau locale din tară si din străinătate;

7. documentele doveditoare privind sursa fondurilor cu care persoana intentionează să participe la capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului;

8. declaratia sub semnătură privată, conform formularului prevăzut în anexa la prezentele norme.

Art. 3. – Informatiile si documentele care trebuie transmise de către orice persoană juridică ce intentionează majorarea participatiei sunt următoarele:

1. cota de participatie la care se va ajunge prin majorare;

2. denumirea completă, numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare, iar în cazul persoanelor juridice străine, dovada de la autoritatea competentă, emisă cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii, din care să rezulte că persoana juridică este legal constituită;

3. lista si cotele de participatie la capitalul social ale actionarilor semnificativi directi si indirecti ai asigurătorului/reasigurătorului si drepturile de vot aferente;

4. cazierul fiscal valabil;

5. situatiile financiare aferente ultimelor 3 exercitii financiare auditate si înregistrate la autoritatea fiscală competentă;

6. denumirea, numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare, după caz, ale persoanelor juridice la care este actionar semnificativ, este în consiliul de administratie sau are răspundere nelimitată pentru obligatiile acestora, împreună cu documentele doveditoare ale acestor participatii.

II. Diminuarea participatiei

Art. 4. – (1) Orice actionar semnificativ, persoană fizică sau juridică, ce intentionează să renunte la participatie ori să îsi diminueze participatia la capitalul social al unui asigurător/reasigurător trebuie să notifice această intentie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Această notificare trebuie făcută si în cazul în care prin diminuare participatia sau drepturile sale de vot vor scădea sub 20%, 33% sau 50%.

(3) Notificarea trebuie să cuprindă următoarele informatii: denumirea asigurătorului/reasigurătorului în al cărui capital social intentionează să îsi diminueze participatia, precum si, dacă este cazul, numărul actiunilor rămase, valoarea nominală a acestora, valoarea totală si procentul în totalul capitalului social al asigurătorului/reasigurătorului, procentul în totalul drepturilor de vot pe care le conferă acestea.

(4) Notificarea pentru situatiile prevăzute la acest articol nu sunt urmate de o decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

III. Obligatiile asigurătorului/reasigurătorului

Art. 5. – (1) Conducerea executivă a unui asigurător/reasigurător care ia cunostintă despre una dintre situatiile mentionate la art. 1 este obligată să notifice în termen de 3 zile această situatie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Obligatia persoanelor fizice sau juridice de notificare a intentiei nu exonerează conducerea executivă de răspunderea respectării prevederilor alin. (1).

(3) Încălcarea prevederilor alin. (1), coroborată cu netransmiterea notificării intentiei de către persoanele fizice sau juridice în cauză, se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Prevederi finale

Art. 6. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide asupra intentiei notificate de majorare în termen de maximum 3 luni de la transmiterea documentatiei complete prevăzute la art. 2 si/sau la art. 3.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va stabili prin decizie, în cazul în care nu se opune intentiei notificate, un termen maxim de punere în aplicare a acesteia.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se poate opune intentiei notificate, prin decizie motivată, în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de legislatia în vigoare în ceea ce priveste calificarea persoanelor mentionate la art. 1 si pentru a se asigura gestionarea corectă si prudentă a asigurătorului/reasigurătorului în cazul dobândirii de către o persoană juridică sau fizică a calitătii de actionar semnificativ ori majorării participatiei la capitalul social.

(4) În cazul în care nu se transmite notificarea intentiei de către persoanele fizice sau juridice în cauză ori Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se opune intentiei notificate, iar persoanele îsi materializează intentia, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, având în vedere nulitatea actiunii, decide fie suspendarea exercitării drepturilor de vot corespunzătoare, fie nulitatea voturilor exprimate, fie anularea acestora.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, pe lângă măsurile prevăzute la alin. (4), să aplice si alte sanctiuni prevăzute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – (1) Asigurătorii/reasigurătorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să desfăsoare activitate de asigurare/reasigurare sunt obligati să transmită anual, până la data de 30 aprilie, situatia actionariatului, după cum urmează:

a) lista completă a actionarilor directi, persoane fizice si juridice, asa cum este întocmită pentru adunarea generală a actionarilor;

b) lista actionarilor indirecti semnificativi, persoane fizice si juridice, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(2) Pentru actionarii indirecti persoane juridice din domeniul financiar care sunt autorizati si supravegheati de o autoritate competentă din statele membre se va prezenta numai o copie a autorizatiei de functionare, certificată de conducerea executivă a asigurătorului/reasigurătorului în cauză, fără a se întocmi o listă cu actionariatul direct si indirect al acestora.

(3) Listele se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pe suport magnetic (compact disc).

Art. 8. – Persoanelor fizice sau juridice care devin pentru prima dată actionari semnificativi directi sau indirecti, indiferent de cota de participare la capitalul social al unui asigurător/reasigurător, li se aplică conditiile pe care trebuie să le îndeplinească actionarii unui asigurător/reasigurător, prevăzute în normele privind autorizarea asigurătorilor, în vigoare la data evaluării intentiei.

Art. 9. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. – Prezentele norme transpun prevederile art. 15 din Directiva 92/49 CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directă, alta decât asigurarea de viată, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE, publicată în Jurnalul Oficial L 228 din 11 august 1992, si ale art. 15 din Directiva 2002/83 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viată, publicată în Jurnalul Oficial L 345 din 19 decembrie 2002.

Art. 11. – Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

DECLARATIE*)

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în această declaratie, cu exceptia cazurilor prevăzute de legislatia în vigoare.

Subsemnatul**) ......................................................................., în calitate de***) .......................................................

(denumirea asigurătorului/reasigurătorului) ..................................................................................................................,

declar pe propria răspundere următoarele:

1. Detin participatii (actiuni, părti sociale) la următoarele societăti comeciale****):

a) în România ..............................................................................................................................................................

b) în state membre .......................................................................................................................................................

c) în state terte .............................................................................................................................................................

2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societătile comerciale la care detin participatii este următoarea*****):

...............................................................................................................................................................................

3. Veniturile obtinute din activitatea de bază si din alte activităti cu scop lucrativ pe care le-am desfăsurat în ultimii 5 ani sunt următoarele:

a) din activitatea de bază – pe fiecare an:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

b) din alte activităti cu scop lucrativ – pe activitate si pe an:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

4. Detin în străinătate depozite în valută, în sumă de: ..................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5. Detin depozite la institutii de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

– în lei ......................................................................................................................................................................

– în valută ................................................................................................................................................................

6. Alte creante, având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 5.000 euro, pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate: ..........................................................................

.............................................................................................................................................................................

7. Datorii/debite către:

a) persoane juridice ................................................................................................................................................

b) persoane fizice ...................................................................................................................................................

c) alti terti ...............................................................................................................................................................

Subsemnatul ................................................, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal (sau art. 474 din noul Cod penal) privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Data

.....................................

Semnătura

...................................................

 


*) Această declaratie va fi completată personal de către persoanele fizice, actionari sau actionari semnificativi ai asigurătorului/reasigurătorului, precum si de cele care doresc să devină actionari semnificativi pentru prima dată. Declaratia se întocmeste potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se furniza toate informatiile solicitate.

**) Se vor înscrie: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul stabil si, dacă este cazul, domiciliul de resedintă, seria si numărul actului de identitate sau, dacă este cazul, seria si numărul pasaportului, data expirării si emitentul documentului de identificare, codul numeric personal (CNP).

***) Se va scrie: actionar sau actionar semnificativ la.......; în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 din norme se va scrie: notificator pentru.......

****) Se vor indica: denumirea completă, sediul social al societătii comerciale, numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului si codul unic de înregistrare, obiectul de activitate al acesteia, suma si procentul participatiei detinute.

*****) Se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. 1.