MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 720         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 august 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

124. – Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 381/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

561. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei “Norme tehnice de clasificare a carcaselor de porci“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. – Normă privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

345. – Ordin privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 381/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 alin. (2) din Decizia primuluiministru nr. 379/2005 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Anexa la Decizia primului-ministru nr. 381/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 29 iunie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor

cu finantare internatională si urmărirea

aplicării acquis-ului comunitar,

Cristian David

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 124.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei “Norme tehnice de clasificare a carcaselor de porci“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de

clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 100.965/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa “Norme tehnice de clasificare a carcaselor de porci“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, care va avea următorul cuprins:

“Art.31. – (1) Abatorul răspunde de cântărirea corectă a carcaselor si ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care pot influenta corectitudinea cântăririi si greutatea carcasei, cum ar fi:

a) verificarea echipamentelor de cântărire, conform normelor metrologice în vigoare;

b) prezentarea corectă a carcasei, conform prevederilor alin. (1) al art. 2 din prezentele norme tehnice, cu excizii corecte ale organelor genitale, ale limbii, osânzei, rinichilor, diafragmei si cu excizii din motive veterinare, pentru evitarea aplicării unor corectii de greutate eronate;

c) înregistrarea corectă a greutătii cârligelor de abator, în cazul în care sunt folosite mai multe tipuri de cârlige.

(2) Clasificatorul răspunde de înregistrarea corectă a greutătii carcasei în raportul de clasificare, inclusiv de aplicarea exactă a corectiilor de greutate, atunci când este cazul.“

2. După alineatul 2 al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

“(3) Plata animalelor se face în functie de procentul de tesut muscular din greutatea carcasei, conform grilei de preturi elaborate de Comisia de clasificare a carcaselor, prevăzută în anexa nr. 1*) la prezentele norme tehnice.“

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Metodele utilizate pentru clasificarea carcaselor de porci sunt metodele de estimare a continutului de tesut muscular, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.“

4. Se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1 la normele tehnice, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, iar anexa “Metode si echipamente utilizate în România pentru clasificarea carcaselor de porci“ la normele tehnice devine anexa nr. 2*) la normele tehnice, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 561.

 

ANEXA

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru lupta antifraudă

 

ANEXELE Nr. 1 si 2

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

În baza art. 48 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României de către institutiile de credit, Trezoreria Statului si TransFonD – S.A.

Art. 2. – În întelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Sistemul informatic de raportare către Banca Natională a României (denumit în continuare SIRBNR ) – sistemul electronic prin care Banca Natională a României colectează indicatori primari de la entitătile raportoare, în scopul prelucrării si diseminării, potrivit atributiilor si competentelor sale;

b) entităti raportoare – institutiile prevăzute la art. 1 care au obligatia legală de a raporta indicatori primari către Banca Natională a României;

c) indicator primar – date si informatii colectate de Banca Natională a României prin intermediul SIRBNR, pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor sale legale; caracterul de primar al indicatorului priveste natura acestuia în raport cu cerintele Băncii Nationale a României;

d) nivel de detaliere – mod de defalcare a indicatorului primar în functie de un anumit criteriu stabilit de Banca Natională a României si căruia i se poate asocia un nomenclator general sau unul specific;

e) raportare – set de indicatori primari solicitati de Banca Natională a României prin acelasi act, care au aceeasi periodicitate de transmitere si acelasi termen de raportare;

f) canal de raportare – canal de comunicatie utilizat pentru colectarea indicatorilor primari de la entitătile raportoare si transmiterea mesajelor de răspuns;

g) format de raportare – format standardizat folosit de SIRBNR pentru transferul de date; standardul formatului de raportare este XML (eXtensible Markup Language);

h) reguli de sistem – document prin care se stabilesc termenii si conditiile care trebuie respectate în vederea participării la SIRBNR, modul de acces în sistem, cerintele minime privind dotarea tehnică a entitătilor raportoare, detaliile tehnice privind codificarea, transmiterea si receptionarea indicatorilor primari, orarul de transmitere a indicatorilor primari, regulile de validare, procedurile ce trebuie urmate în cazul unor evenimente neprevăzute, precum si alte conditii privind functionarea sistemului.

Art. 3. – Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR are la bază următoarele principii generale:

a) principiul transmiterii datelor si informatiilor la nivel de indicator primar: datele si informatiile transmise de entitătile raportoare sunt structurate sub formă de indicatori primari;

b) principiul unicitătii indicatorilor primari: indicatorii primari, determinati conform metodologiilor stabilite de Banca Natională a României în domeniile sale de competentă, sunt transmisi în mod unic de către entitătile raportoare;

c) principiul canalului unic: indicatorii primari sunt transmisi Băncii Nationale a României prin intermediul unui singur canal de raportare;

d) principiul formatului unic: indicatorii primari sunt transmisi Băncii Nationale a României prin mesaje având un format standard de raportare;

e) principiul accesului la informatii: entitătile raportoare au acces la indicatorii primari proprii transmisi, precum si la informatii agregate, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Raportarea indicatorilor primari

 

Art. 4. – (1) Entitătile raportoare au obligatia de a transmite indicatorii primari aferenti raportărilor incluse în anexă, în format XML, prin intermediul canalului de raportare, conform regulilor de sistem.

(2) Indicatorii primari, metodologia lor de determinare, momentul măsurării, nivelurile de detaliere, unitatea de măsură, periodicitatea transmiterii si termenul de raportare sunt prevăzute în actele în vigoare care stau la baza determinării si raportării lor către Banca Natională a României, acte care sunt mentionate în anexă, în cadrul coloanei “Baza legală“.

Art. 5. – Transmiterea indicatorilor primari la Banca Natională a României prin intermediul SIRBNR si  consultarea rapoartelor generate de sistem se realizează numai de către persoane împuternicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum si orice modificare privind persoanele împuternicite sunt notificate de îndată Băncii Nationale a României.

Art. 6. – (1) În cazul constatării de către entitătile raportoare a unor defectiuni tehnice privind functionarea SIRBNR care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu art. 5 înstiintează de îndată Banca Natională a României. Dacă aceste defectiuni nu se pot remedia în timp util, entitătile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Natională a României.

(2) În cazul constatării de către Banca Natională a României a unor defectiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entitătile raportoare si împreună convin asupra modalitătii alternative de transmitere a indicatorilor primari.

Banca Natională a României informează entitătile raportoare cu privire la repunerea în functiune a SIRBNR.

(3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, entitătile raportoare au obligatia retransmiterii acestora prin SIRBNR la repunerea în functiune a acestuia.

(4) Modalitătile alternative de transmitere a indicatorilor primari sunt stabilite prin regulile de sistem.

Art. 7. – Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmisi de entitătile raportoare Băncii Nationale a României prin intermediul SIRBNR au asociată semnătura electronică, conform legislatiei în vigoare.

Art. 8. – Banca Natională a României stabileste regulile de validare a indicatorilor primari raportati de entitătile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem.

Art. 9. – (1) În cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile de validare, sistemul generează si transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari.

(2) În cazul în care cel putin unul dintre criteriile de validare nu este îndeplinit, sistemul generează si transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare.

Art. 10. – Entitătile raportoare au obligatia de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum si orice alte erori constatate ulterior si de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele în vigoare.

Art. 11. – Entitătile raportoare au acces, în cadrul SIRBNR, la indicatorii primari proprii transmisi, la rapoartele continând indicatorii primari proprii, generate de SIRBNR, precum si la acei indicatori agregati, pe care Banca Natională a României îi diseminează, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 12. – Pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei norme, Banca Natională a României poate aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. – Persoanele împuternicite cu transmiterea, receptionarea, consultarea si procesarea indicatorilor primari au obligatia de a păstra confidentialitatea acestora si de a-i utiliza numai în scopul pentru care au fost transmisi/solicitati, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. – Entitătile raportoare au obligatia de a păstra documentele primare care au stat la baza determinării si raportării indicatorilor primari, conform legislatiei în vigoare.

Art. 15. – Banca Natională a României arhivează mesajele XML continând indicatorii primari transmisi de entitătile raportoare, în functie de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare.

Art. 16. – Anexa*) face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 17. – (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei norme, Banca Natională a României pune la dispozitia entitătilor raportoare, în mod esalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari.

(3) Entitătile raportoare au obligatia ca în termen de 3 luni de la comunicarea de către Banca Natională a României a regulilor de sistem, conform alin. (2), pentru fiecare raportare, să asigure conditiile necesare transmiterii indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR.

(4) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), raportările incluse în anexă se transmit prin modalitătile existente anterior punerii în functiune a SIRBNR, în paralel cu transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în functie de raportare.

Art. 18. – Raportările către Banca Natională a României care nu sunt incluse în anexă sunt transmise conform prevederilor actelor Băncii Nationale a României ce stau la baza acestora.

Art. 19. – La data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (4) se abrogă orice dispozitii contrare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

LISTA

raportărilor incluse în SIRBNR

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D.G. 2.958 din 8 august 2006 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 11/2006,

în temeiul dispozitiilor art. 211 alin. (1) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul contractului de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Casele de asigurări de sănătate încheie cu asiguratii aflati în evidenta acestora, direct sau prin angajator, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contracte de asigurări sociale de sănătate. Contractele de asigurări sociale de sănătate vor fi încheiate si cu alti asigurati, pe măsura luării acestora în evidentă de casele de asigurări de sănătate.

(2) Contractul de asigurări sociale de sănătate se transferă de la un angajator la altul, ca urmare a modificării raporturilor de muncă sau de serviciu în conditiile legii.

Art. 3. – Casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 8 august 2006.

Nr. 345.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT

de asigurări sociale de sănătate

 

I. Părtile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate ........................, cu sediul în municipiul/orasul .............................., str. ....................... nr. ......, judetul/sectorul ......, telefon/fax ...................., reprezentată prin presedinte/director general ......................

si

........................................, în calitate de angajator, pentru salariatii prevăzuti în anexa nr. 1 la prezentul contract; Domnul/Doamna*) ............................, domiciliat/domiciliată în ....................., str. .............................. nr. ......, judetul/sectorul ......, CNP ................................, având BI/CI seria ...... nr. ......, telefon .............................. .

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea serviciilor medicale, respectiv asistentă medicală în caz de îmbolnăvire pentru prevenirea complicatiilor bolii, pentru recuperarea medicală sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, depistarea precoce a bolii si păstrarea sănătătii, potrivit contractului-cadru si normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si acordarea de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în conditiile art. 291 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, pentru persoana/persoanele asigurată/asigurate, precum si pentru coasiguratii acesteia/acestora, prevăzuti în anexa nr. 2.

III. Serviciile acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt:

a) servicii medicale**):

• pachetul de servicii medicale de bază;

• pachetul de servicii facultativ, ca urmare a plătii contributiei la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

b) indemnizatii pentru concedii medicale, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.***)

IV. Durata contractului

Prezentul contract este valabil de la data semnării si până la data pierderii dreptului de domiciliu sau de sedere în România.

V. Drepturile si obligatiile părtilor

A. Drepturile asiguratilor

1. Asiguratii au dreptul, de la data dobândirii calitătii de asigurat, la pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului si până la vindecare, în conditiile stabilite de prezentul contract.

2. Asiguratii au următoarele drepturi:

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în conditiile legii si ale contractului-cadru;

b) să fie Onscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate conditiile legale în vigoare, suportând cheltuielile de transport, dacă optiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să îsi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;

e) să efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;

f) să beneficieze de servicii de asistentă medicală preventivă si de promovare a sănătătii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

h) să beneficieze de servicii medicale de urgentă în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

i) să beneficieze de unele servicii de asistentă stomatologică în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

k) să beneficieze de dispozitive medicale în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

m) să li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) să fie informati asupra riscurilor si beneficiilor în cazul tratamentelor medicale;

o) să beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

B. Obligatiile asiguratilor

Asiguratii au următoarele obligatii:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) să anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurati;

e) să respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată fată de personalul medico-sanitar;

g) să achite coplata si contributia personală în conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;

h) să achite contributia datorată Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în cota si asupra veniturilor prevăzute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale în materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);

i) să depună lunar, trimestrial sau anual, după caz, declaratia de venituri;

j) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat;

k) să accepte controlul casei de asigurări de sănătate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate;

l) să respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de bază, în baza listelor de asteptare, după caz;

m) să se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai după ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.

C. Drepturile casei de asigurări de sănătate

Casa de asigurări de sănătate are următoarele drepturi:

a) să verifice respectarea obligatiilor de plată a contributiei;

b) să calculeze majorările de întârziere în cazul neplătii contributiei în conditiile legii;

c) să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

d) să verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice;

e) să verifice modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate.

D. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să informeze asiguratii asupra drepturilor acestora;

b) să asigure confidentialitatea datelor în conditiile prezentului contract;

c) să verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) să asigure calitatea serviciilor medicale din pachetul de bază, în conditiile legii.

VI. Litigii

1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea prezentului contract ori în legătură cu alte pretentii decurgând din acesta vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

2. Dacă după 15 zile de la începerea procedurilor prevăzute la pct. 1 părtile semnatare ale prezentului contract nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare parte se poate adresa instantelor judecătoresti competente.

VII. Încetarea contractului

Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a) pierderea dreptului de sedere sau de domiciliu în România;

b) forta majoră, dacă este invocată;

c) decesul sau declararea judecătorească a mortii.

VIII. Suspendarea contractului

1. În cazul în care asiguratul nu îsi respectă obligatiile referitoare la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, prezentul contract se suspendă de drept după 3 luni de la ultima plată a contributiei.

2. Pe perioada suspendării, asiguratul si coasiguratii săi prevăzuti în anexa nr. 2 beneficiază numai de pachetul de servicii cuprins în pachetul minimal.

3. Suspendarea încetează numai la data la care asiguratul achită contributia de asigurări sociale de sănătate si majorările de întârziere, după caz.

IX. Dispozitii finale

1. Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o dată pe an, prin casele de asigurări de sănătate, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contributie personală si modalitătii de plată, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

2. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii si al păstrării sănătătii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurări de sănătate se află în relatii contractuale, vor fi informati permanent de către casele de asigurări de sănătate asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnăvire si asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool si tutun.

3. Asiguratii în vârstă de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate, în conditiile stabilite prin contractul-cadru.

4. În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător. Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului prezentului contract.

5. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei în vigoare în domeniu.

6. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

7. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

8. Angajatorul ........................... are obligatia calculării si virării contributiilor de asigurări sociale de sănătate de 6,5%, respectiv 7%, la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în conditiile Legii nr. 95/2006, precum si contributia de 0,75% pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

 

Casa de asigurări de sănătate ..................................

Angajator,

..............................

Asigurat,

..............................


*) Pentru celelalte categorii de persoane care nu au calitatea de salariat.

**) Se va marca corespunzător pachetul de servicii la care are dreptul asiguratul.

***) Se va marca corespunzător dacă acestea fac obiectul contractului.

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

Denumirea angajatorului

Codul fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică)

Nr. de înregistrare la registrul comertului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Numele si prenumele salariatului

CNP

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Denumirea angajatorului

Codul fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică)

Nr. de înregistrare la registrul comertului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP angajat

Persoane coasigurate si copii*)

 

CNP

Numele

Prenumele

Tipul**)

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal,

.......................................

 


*) Pentru coasigurati se vor mentiona categoriile de persoane prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. b) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, respectiv sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea salariatului.

**) Se vor mentiona categoria de coasigurat (S – sot/sotie, P – părinti) si copiii (C – copil).