MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.069. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

1.070. – Decret privind rechemarea în activitate a unui general în rezervă din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.059. – Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.089. – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

126. – Decizie pentru eliberarea domnului Vasile Lupu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

127. – Decizie pentru numirea domnului Toke István în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

128. – Decizie pentru numirea domnului Constantin Popescu în functia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

129. – Decizie privind promovarea temporară a domnului Tufă Radian în functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

252. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 181/2006

 

678/1.344/915/1.397. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

 

1.373/1.413. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 15 septembrie 2006, domnul general maior cu două stele Zaharia Vergil Constantin trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 august 2006.

Nr. 1.069.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea în activitate a unui general în rezervă din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea în rezervă Botos Ilie Ilie se recheamă în activitate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 22 august 2006.

Nr. 1.070.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Vaslui, str. Delea nr. 2, judetul Vaslui, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.059.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa

imobilului

Persoana juridică care

administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

ale constructiilor

Număr de înregistrare

la M.F.P.

Municipiul Vaslui,

str. Delea nr. 2,

judetul Vaslui

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 02 – Padoc porci

– suprafata construită = 455 m2

– suprafata desfăsurată = 455 m2

– valoarea contabilă = 154.219,20 lei

Pavilion 04 – Pătul porumb

– suprafata construită = 26 m2

– suprafata desfăsurată = 26 m2

– valoarea contabilă = 15.330,33 lei

Pavilion 05 – Magazie

– suprafata construită = 65 m2

– suprafata desfăsurată = 65 m2

– valoarea contabilă = 29.757,19 lei

Pavilion 06 – Pătul porumb

– suprafata construită = 10 m2

– suprafata desfăsurată = 10 m2

– valoarea contabilă = 14.977,75 lei

113.393 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Opera Natională din Bucuresti se reorganizează si îsi schimbă denumirea în Opera Natională Bucuresti, institutie publică, cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Opera Natională Bucuresti, denumită în continuare Opera, este institutie publică de spectacole si concerte, de repertoriu, de importantă natională, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia română în vigoare.

(3) Sediul Operei este în municipiul Bucuresti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70–72, sectorul 5.

(4) Opera are în administrare imobilul prevăzut la alin. (3), cu terenul aferent, aflat în proprietatea publică a statului.

Art. 2. – (1) Opera are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale autohtone si universale, precum si ale artelor interpretative de operă si balet, pe plan national si international.

(2) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), Opera desfăsoară următoarele activităti principale: a) producerea de spectacole de operă si balet, precum si de spectacole muzicale, promovarea în tară si în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru opera si baletul românesc si universal, clasic si contemporan;

b) coproducerea sau participarea la organizarea de spectacole în colaborare cu alte institutii artistice, cu persoane fizice sau juridice, din tară ori din străinătate;

c) punerea în valoare a talentului creatorilor si interpretilor din domeniul artelor spectacolului muzical în general si din domeniul operei si baletului în special;

d) sprijinirea debutului si afirmarea tinerilor creatori si interpreti si implicarea în educarea prin artă a publicului;

e) realizarea si dezvoltarea de programe, proiecte si actiuni culturale în domeniul muzical, de operă si balet, în parteneriat cu artisti, organizatii neguvernamentale, institutii de spectacole din tară si din străinătate;

f) realizarea si editarea de publicatii specifice pe orice tip de suport si comercializarea acestora;

g) studierea pietei, adaptarea tehnicilor de publicitate si vânzare specifice, impresariat si organizare spectacole, îmbunătătirea imaginii si comunicarea specifică a spectacolelor Operei.

Art. 3. – (1) Opera are deplină autonomie în stabilirea repertoriului, precum si în realizarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale si artistice proprii sau în colaborare.

(2) Activitatea Operei este programată si se desfăsoară pe stagiuni, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Durata si data începerii stagiunii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Operei.

Art. 4. – (1) Numărul maxim de posturi ale Operei este de 630 si se asigură în limita numărului total de posturi prevăzut la pct. II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Angajarea si salarizarea personalului Operei se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Personalul existent în fosta Operă Natională din Bucuresti este preluat de Operă pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale, corespunzător atributiilor si structurii organizatorice ale institutiei, organizat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. – (1) Statul de functii al Operei cuprinde următoarele posturi de conducere:

a) director general – un post;

b) director artistic, director economic, director tehnic – 3 posturi.

(2) Angajarea directorilor prevăzuti la alin. (1) se face pe bază de concurs organizat de Operă, cu participarea reprezentantilor Ministerului Culturii si Cultelor, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Structura organizatorică a Operei cuprinde servicii, birouri, ateliere si alte compartimente functionale.

(4) Organigrama, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare a Operei se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. – (1) Directorul general al Operei este numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în conditiile legii.

(2) Directorul general al Operei conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutiile si organizatiile, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(3) Directorul general al Operei este ordonator tertiar de credite.

(4) Directorul general al Operei numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul artistic, tehnic si administrativ.

(5) În exercitarea atributiilor sale, directorul general al Operei emite decizii.

(6) În absenta directorului general, Opera este condusă de unul dintre directori, desemnat de directorul general prin decizie scrisă.

Art. 7. – (1) Prin decizie a directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiintează Consiliul artistic si Consiliul administrativ ale Operei.

(2) Consiliul artistic are rol consultativ si este format din personalităti culturale din cadrul Operei si din afara acesteia.

(3) Consiliul administrativ are rol consultativ si este format din directorul general al Operei, în calitate de presedinte, si din următorii membri:

a) un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;

b) directorii: artistic, economic si tehnic;

c) consilierul juridic;

d) administratorul;

e) delegatul sindicatului reprezentativ sau al salariatilor, după caz, propus de acestia.

Art. 8. – (1) În cadrul Operei se înfiintează Studioul experimental de operă si balet – “Ludovic Spiess“, denumit în continuare Studioul, ca structură fără personalitate juridică, a cărui organizare si functionare se propun de către directorul general al Operei si se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În cazul Studioului se vor organiza si desfăsura programe educationale, de perfectionare si formare continuă a artistilor si a personalului specializat, de creatie si cercetare în domeniile muzical, operă si balet, precum si prezentări ale creatiilor experimentale.

(3) Pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute la alin. (2), conducerea Operei va asigura amenajarea si dotarea spatiilor necesare.

(4) Finantarea lucrărilor de amenajare si dotare, precum si a activitătilor Studioului se asigură, cu prioritate, din fondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor, în conditiile legii.

(5) Productiile artistice ale Studioului se realizează sub egida Operei si pot deveni parte din repertoriul acesteia, la recomandarea Consiliului artistic.

(6) În realizarea activitătilor prevăzute la alin. (2), Opera poate initia si dezvolta parteneriate cu unitătile de învătământ de profil din tară si străinătate, inclusiv pentru desfăsurarea de programe educationale si de cercetare comune.

Art. 9. – (1) Activitatea Operei este finantată din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale.

(2) Veniturile proprii ale Operei pot proveni din:

a) realizarea activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (2), după caz;

b) realizarea activitătilor desfăsurate în cadrul Studioului;

c) vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole;

d) editarea si vânzarea de cărti, studii si alte publicatii de specialitate;

e) prestarea de servicii culturale;

f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

g) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

h) alte activităti specifice, realizate de Operă, în conditiile legii.

(3) Liberalitătile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care pot afecta autonomia Operei sau care contravin atributiilor sale.

Art. 10. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nr. crt. 28 de la pct. II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“28. Opera Natională Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.089.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Vasile Lupu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Lupu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Toke István în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Toke István se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Constantin Popescu în functia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Popescu se numeste în functia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Tufă Radian în functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Având în vedere:

– propunerea formulată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului prin Adresa nr. 4.481/R.B. din 16 august 2006;

– Adresa nr. 1.060.409 din 22 august 2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat avizul favorabil pentru exercitarea de către domnul Tufă Radian, cu caracter temporar (6 luni), a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,  cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tufă Radian se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 129.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 181/2006

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) si ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 181/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 23 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La subpunctul 3.3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul continut:

“d) au obtinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluării datelor din formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.“

2. La subpunctul 3.4, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul continut:

“g) au obtinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluării datelor din formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.“

3. Alineatul (1) al subpunctului 3.5 va avea următorul cuprins:

“3.5. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului: societătile bancare, societătile de asigurare si reasigurare, societătile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societătile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principală de comert, activităti de intermedieri financiare, activităti auxiliare intermedierilor financiare, activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal, selectie si plasare a fortei de muncă, precum si furnizorii de instruire, de servicii de consultantă de orice gen, servicii de publicitate si servicii IT, activitătile de închiriere (masini, biciclete etc.), sectorul alimentar – servicii de catering, fast-food, organizarea de evenimente, agricultură. De asemenea sunt excluse de la finantare serviciile oferite de agentiile imobiliare, serviciile de transport, activitătile de intermediere export si activitătile care prezintă risc pentru societate (alcool, tutun, arme).“

4. Litera e) a subpunctului 5.4 va avea următorul cuprins:

“e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în conditiile legii (inclusiv pentru punctele de lucru) si certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, emis în conditiile legii, cu privire la îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul local (inclusiv pentru punctele de lucru);“.

5. Alineatul (1) al subpunctului 5.5 va avea următorul cuprins:

“5.5. (1) Formularul de înscriere completat corespunzător, însotit de documentele justificative, va fi depus, personal sau prin postă, numai la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) – START din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod 040263, Bucuresti. Nu vor fi admise să participe în cadrul programului persoanele care au depus dosare incomplete.“

6. Subpunctul 6.3 va avea următorul cuprins:

“6.3. (1) Formularele de înscriere vor fi evaluate de către membrii UIP, după depunere si înregistrare, în ordinea datei si orei înregistrării în Registrul special al Programului, tinându-se cont de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

(2) Punctajul obtinut, necesar pentru participarea la prima etapă de cursuri a Programului, trebuie să fie de minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.“

7. Alineatul (1) al subpunctului 7.1 va avea următorul cuprins:

“7.1. (1) Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăsura pe parcursul a 4 zile lucrătoare consecutive, în Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara si Craiova.“

8. După alineatul (2) al subpunctului 7.1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prezenta la cursuri este obligatorie. Neparticiparea la cursuri atrage excluderea definitivă din cadrul Programului pe toată perioada acestuia.“

9. Subpunctul 7.2 va avea următorul cuprins:

“7.2. La sfârsitul cursurilor de pregătire antreprenorială corespunzătoare primei etape a Programului, fiecare beneficiar eligibil care a participat la aceste cursuri, având o frecventă de cel putin 90%, poate elabora un plan de afaceri în vederea participării la cea de a doua etapă a Programului.“

10. După subpunctul 7.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.4, cu următorul cuprins:

“4. Ca urmare a participării la prima etapă a Programului, în conditiile subpct. 7.2, potentialii beneficiari vor întocmi planurile de afaceri corespunzătoare într-un termen de maximum 14 zile în vederea participării la cea de a doua etapă a Programului.“

11. Literele a) si c) ale alineatului (1) al subpunctului

8.5 vor avea următorul cuprins:

“a) alocatia financiară nerambursabilă în cuantum de maximum 40% din valoarea estimată a investitiei, fără TVA, prevăzută în planul de afaceri, dar nu mai mult de 20.000 RON pe plan de afaceri selectat;

..............................................................................................

c) contributia personală în cuantum de minimum 15% din valoarea estimată a investitiei, fără TVA. Nu se acceptă contributia în natură.“

12. Subpunctul 9.2 va avea următorul cuprins:

“9.2. Calendarul Programului pe etape de desfăsurare va fi stabilit si afisat în timp util pe site-ul ANIMMC.“

13. Anexele nr. 1 si 2 la procedură se înlocuiesc cu nexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 252.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A CURSURILOR

 

1. Aspecte legislative privind înfiintarea unei firme

a) Legislatie fiscală si comercială

2. Managementul resurselor umane

a) Mediul extern si functia de personal a firmei

b) Managementul resurselor umane: esentă, scop, componente

c) Prognoza si planificarea resurselor umane

3. Managementul micilor afaceri

a) Mediul de afaceri al firmei

b) Parteneri si clienti într-o afacere

c) Tipuri de planificare si strategii în afaceri

d) Decizia în afaceri

e) Coducerea afacerilor

f) Antreprenoriatul si inovatia economică si socială

g) Strategii antreprenoriale

4. Managementul financiar

a) Managementul financiar. Definitie. Obiective.

b) Mediul decizional al managementului financiar

c) Analiza economico-financiară – baza managementului financiar

d) Concepte financiare de bază

e) Decizii financiare în conditii de certitudine

f) Decizii financiare în conditii de risc si incertitudine

g) Riscul si valoarea firmei

h) Strategii financiare pe termen scurt, managementul

ciclului de exploatare

i) Strategii financiare pe termen lung

j) Strategii dinamice pentru cresterea valorii firmei

5. Accesarea surselor de finantare

a) Surse de finantare pentru sectorul IMM

b) Fundamentare deciziei de investitie – modele

decizionale si indicatori de eficientă economică a investitiei

c) Modele decizionale privind alegerea sursei de finantare

d) Întocmirea unei documentatii de finantare

6. Marketing

a) Definirea marketingului

b) Mixul de marketing

c) Segmentarea pietelor

d) Politica de produs

e) Politica de pret

f) Politica de promovare

g) Politica de distributie

7. Elaborarea si implementarea planului de afaceri

a) Oportunităti de afaceri: listă cu domeniile în care se consideră că este oportun a se demara o afacere

b) Descrierea domeniului de activitate ales în vederea înfiintării unei firme

c) Necesitatea consultantei si trainingului managerial

d) Planificarea activitătii firmei

e) Planificarea structurii organizatorice si organigrama

f) Indicatori economico-financiari de bază în planul de afaceri

g) Întocmirea documentatiei necesare înfiintării unei firme

h) Întocmirea unui plan de afaceri pentru obtinerea finantării în vederea demarării activitătii firmei

i) Analiza SWOT

j) Matricea logică

k) Costuri, venituri, profit, pierderi

l) Amortizarea si clasificarea acesteia

m) Ce este cifra de afaceri si cum se calculează aceasta?

n) Studiu de caz pe un plan de afaceri, realizat împreună cu specialisti bancari.

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

Date personale

Numele si prenumele: ...................................................................................................................................................

Sex:                              _         Masculin                                   _         Feminin

Adresă domiciliu:

...............................................................................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................

E-mail: .......................................................................

Data nasterii: ............................................................

CNP: .........................................................................

Locul unde doriti să participati la cursuri (Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Iasi, Timisoara, Craiova):

.............................................................................................................................................................................................

Întrebări

1. Nivelul educatiei:

_         Studii liceale

.............................................................................................................................................................................................

_         Studii tehnice/postliceale absolvite (perioada, unitate de învătământ, specializare):

.............................................................................................................................................................................................

_         Studii universitare absolvite (perioada, unitate de învătământ, specializare):

.............................................................................................................................................................................................

_         Studii postuniversitare (perioada, unitate de învătământ, specializare):

.............................................................................................................................................................................................

2. Ce întelegeti prin activitate antreprenorială?

.............................................................................................................................................................................................

3. Care sunt, după opinia dumneavoastră, principalele calităti necesare unui antreprenor?

Detaliati:

.............................................................................................................................................................................................

4. Vă rugăm să completati în tabelul următor datele referitoare la experienta dumneavoastră profesională:

 

Angajatorul

Functia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ati început vreodată o afacere proprie?

_         Da        _         Nu

6. În ce domeniu de activitate?

.............................................................................................................................................................................................

7. Care este stadiul actual?

.............................................................................................................................................................................................

8. Aveti o afacere în prezent?

_         Da        _         Nu

9. Ce tip de afacere?

.............................................................................................................................................................................................

10. Dacă intentionati să începeti o afacere sau să o extindeti pe cea existentă, ce tip de afacere ati începe/extinde? (Vă rugăm să dati detalii.)

.............................................................................................................................................................................................

11. De cât capital credeti că aveti nevoie să începeti sau să extindeti o afacere? Cum îl repartizati? Detaliati:

.............................................................................................................................................................................................

12. Estimati suma de bani din fiecare dintre sursele mentionate mai jos, pe care o puteti folosi în demararea/extinderea afacerii dumneavoastră:

Bani din surse personale: .............................................................................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiti de familie: ...........................................................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiti de prieteni: .............................................................................................................................

Alte surse: ...................................................... Specificati: ................................................................................................

13. Aveti casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră personal?

_         Da        _         Nu

Dacă da, care au fost sursele de finantare?

.............................................................................................................................................................................................

14. Dati următorilor factori note cuprinse între 1–5, nota 5 fiind pentru acel factor care este, în opinia dumneavoastră, cel mai important în succesul unei afaceri:

_         Banii     _         Educatia           _         Prietenii            _         Motivatia          _         Altele

15. Cum apreciati dorinta dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea deja existentă? (Marcati doar un singur răspuns.)

_         Slabă    _         Puternică          _         Foarte puternică

16. Cum ati auzit de acest program?

_         Internet             _         Presă    _         Radio   _         TV       _         Altele (......)

17. La ce cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorială ati mai participat? Ce rezultat au avut?

 

Cursul

Perioada

Impactul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. În ce stadiu vă aflati în legătură cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe care doriti să o transformati într-o afacere?

_         Nu am început să lucrez la un plan de afaceri.

_         Am început documentarea (colectare de materiale si informatii) necesară elaborării planului de afaceri.

_         Am început să lucrez la elaborarea planului de afaceri.

_         Am elaborat un plan de afaceri.

19. De ce sprijin credeti că aveti nevoie pentru a începe sau a extinde o afacere proprie?

_         Instruire generală în domeniul afacerilor

_         Consultantă juridică

_         Consultantă financiar-contabilă

_         Consultantă în marketing

_         Consultantă în management

_         Alt gen de sprijin ...........................................................................................

20. Până în prezent ati solicitat o finantare nerambursabilă sau un credit?

_         Da si rezultatul solicitării a fost .............................................................

_         Nu

21. Care sunt pasii ce trebuie urmati pentru obtinerea unui credit?

.............................................................................................................................................................................................

22. Care sunt garantiile care trebuie depuse pentru obtinerea unui credit?

.............................................................................................................................................................................................

23. Ce v-ati propus să obtineti în urma înscrierii în acest program? (Marcati un singur răspuns.)

_         Mai multe informatii

_         Acces la finantare

_         Punerea în practică a ideii de afaceri

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că

nu am mai beneficiat de finantare în cadrul altor programe similare gestionate de ANIMMC.

 

Localitatea .................................

Data ...........................................

Semnătura aplicantului

......................................

 

MINISTERUL MEDIULUI

SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 678 din 30 iunie 2006

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.344 din 17 iulie 2006

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

PUBLICE

Nr. 915 din 26 iulie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 1.397 din 31 iulie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul sănătătii publice si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.373 din 20 iulie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.413 din 18 august 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului,

László Borbély

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

 

CAPITOLUL I

Persoane îndreptătite să primească subventii pentru locuintă; cuantumul subventiei

 

Art. 1. – (1) De subventia prevăzută în Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, denumită în continuare Ordonantă, pot beneficia categoriile de persoane fizice prevăzute la art. 2 din Program, care au încheiat un contract de construire a unei locuinte prin credit ipotecar cu agenti economici specializati în constructia de locuinte si/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare, după data intrării în vigoare a Ordonantei.

(2) Cererile de subventie se adresează consiliilor locale care îsi exercită autoritatea în raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte. În acest scop, consiliile locale au obligatia să stabilească si să dea publicitătii locul de primire a solicitărilor si actele justificative necesare. Actele justificative necesare sunt cele prevăzute de prezentele norme metodologice si orice act suplimentar stabilit ca necesar prin hotărâre a consiliului local.

(3) Cererile de subventie se depun, de regulă, înainte de încheierea contractului de împrumut cu institutiile financiar-bancare specializate în acordarea de credite ipotecare pentru finantarea constructiei locuintelor. În vederea constatării îndeplinirii conditiilor pentru acordarea subventiei prevăzute de lege, solicitantii acesteia vor depune, odată cu cererea de subventie sau în termenul stabilit de consiliul local la care s-au adresat, următoarele documente justificative:

a) copie autentificată de pe actul de identitate al titularului cererii. În cazul tinerilor căsătoriti în vârstă de până la 35 de ani fiecare, se depun si copii autentificate de pe actul de identitate al sotiei/sotului si de pe certificatul de căsătorie;

b) dacă este cazul, o adeverintă eliberată de primarul unitătii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel putin una dintre următoarele situatii:

1. au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii datorită unor calamităti naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati;

2. sunt evacuati din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

3. sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriasi în astfel de locuinte;

c) declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei – sot/sotie, si/sau copii aflati în întretinerea acestuia/acesteia – că nu au detinut si nu detin o locuintă în proprietate, că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subventii pentru o altă locuintă si că este prima locuintă pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri si, respectiv, membrii familiei – sot/sotie si/sau copii aflati în întretinerea acestuia/acesteia –, care se încadrează în situatiile prevăzute la lit. b) pct. 1 si 2, declaratiile notariale se vor referi numai la nedetinerea în proprietate a unei alte locuinte decât cea afectată în urma unor calamităti naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati ori, după caz, numai la nedetinerea în proprietate a unei alte locuinte decât cea din care sunt evacuati datorită faptului că aceasta este situată într-o constructie expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

d) extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul de subventie detine un drept real asupra terenului pe care se realizează constructia locuintei;

e) documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul constructiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul căruia se realizează constructia locuintei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la registrul comertului si obiectul de activitate pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f) o copie de pe contractul de construire a locuintei;

g) graficul de executie a lucrărilor de constructie;

h) o fisă tehnică a constructiei, întocmită si certificată de antreprenorul general, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Solicitările vor fi analizate de comisii formate din 5–9 membri din rândul consilierilor locali si al personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituite în acest scop prin hotărâre a consiliului local.

(5) Comisiile constituite potrivit alin. (4) analizează lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, cererile depuse în luna anterioară. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, în baza solicitărilor verificate si însusite, comisiile vor întocmi si vor afisa în cadrul aceluiasi termen listele nominale cu solicitantii declarati eligibili si neeligibili.

Sunt considerati solicitanti eligibili pentru acordarea de subventii solicitantii care îndeplinesc în mod cumulativ toate conditiile prevăzute în Program.

(6) Contestatiile cu privire la stabilirea dreptului la subventii pentru construirea unei locuinte proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (5).

(7) Primarul va supune, cu celeritate, consiliului local analizarea si solutionarea contestatiilor, iar consiliul local va aproba, prin hotărâre, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor, listele nominale, după solutionarea contestatiilor.

Art. 2. – (1) Pentru determinarea cuantumului de subventie se vor avea în vedere următoarele:

a) aria desfăsurată construită a locuintei/apartamentului – Adc – este cea înscrisă în fisa tehnică a constructiei, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. h); în cazul în care această arie este mai mare de 81 m2, se ia în calcul limita maximă de 81 m2;

b) pretul pe metrul pătrat de suprafată construită a locuintei/apartamentului se determină prin raportul dintre pretul locuintei/apartamentului si aria desfăsurată construită a acesteia, înscrisă în fisa tehnică a constructiei, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. h); în cazul când acest pret este mai mare decât cel stabilit prin hotărâre a Guvernului, se ia în calcul pretul de referintă aprobat de Guvern.

(2) Cuantumul subventiei de care pot beneficia solicitantii eligibili, stabiliti potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) sau, după caz, ale art. 1 alin. (7), se determină prin multiplicarea pretului stabilit conform alin. (1) lit. b) cu numărul de metri pătrati ai ariei desfăsurate construite a locuintei/apartamentului – Adc -, stabilit conform alin. (1) lit. a).

(3) Cuantumul subventiei nu poate depăsi valoarea creditului ipotecar contractat.

 

CAPITOLUL II

Proceduri privind acordarea subventiei pentru locuintă

 

Art. 3. – (1) Consiliile locale vor stabili si vor aproba în conditiile art. 1, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care sunt considerate solicitanti eligibili, subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personală.

(2) Pentru solicitantii Onscrisi în listele prevăzute la art. 1 alin. (5) sau, după caz, la art. 1 alin. (7), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverintă întocmită pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care vor certifica faptul că detinătorii acesteia au dreptul la subventia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinte proprietate personală, precum si cuantumul subventiei.

(3) Adeverinta emisă conform alin. (2) are valabilitate 90 de zile de la data eliberării.

Art. 4. – (1) Posesorul adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) are obligatia ca în perioada de valabilitate a acesteia să depună la aparatul de specialitate al primarului următoarele documente si informatii:

a) o copie de pe contractul de împrumut, încheiat cu o institutie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;

b) o scrisoare bancară emisă de institutia financiarbancară cu care a încheiat contractul de împrumut, în care să se specifice:

1. acordul ca suma reprezentând subventia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadentă la data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei, si contul în care aceasta poate fi virată;

2. obligatia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea partială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în conditiile prevăzute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din împrumutul respectiv;

c) data receptiei si punerii în functiune a locuintei, reconfirmată de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, după caz.

(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) si/sau neacceptarea partială ori totală de către institutia financiar-bancară a cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligatia asigurării alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.

Art. 5. – (1) În baza listelor nominale întocmite de comisii potrivit art. 1 alin. (5) sau, după caz, aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (7), după solutionarea contestatiilor se vor determina sumele reprezentând subventiile, sume care se vor defalca pe ani si trimestre, în functie de datele de receptie si punere în functiune a locuintelor, comunicate de solicitanti.

(2) Propunerile de subventie astfel stabilite se vor transmite, în mod centralizat, prin consiliile judetene, respectiv prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în al cărui buget vor fi prevăzute fondurile corespunzătoare, potrivit Ordonantei.

(3) Cererea de subventii se va face conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 si se va transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în sume actualizate, la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele respectivilor beneficiari de subventie.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va aloca consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite din creditele bugetare deschise în acest scop si în limita alocatiilor stabilite prin legea bugetului de stat, care vor fi înregistrate în contul “Venituri din fondul pentru locuinte“.

(5) La primirea sumelor în cont, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizează alocatiile de la bugetul de stat la consiliile locale pentru care s-au solicitat sumele respective si vor proceda la virarea acestor sume, conform anexei nr. 3, direct în contul “Venituri din fondul pentru locuinte“, în acelasi cont deschis pe seama consiliilor locale. Operatiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului – OPHT.

(6) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita creditelor bugetare deschise în acest scop se evidentiază în contul de cheltuieli al bugetului local 26.96.02.04 “Cheltuieli din fondul pentru locuinte“, deschis la unitătile Trezoreriei Statului.

Art. 6. – (1) Pentru primirea efectivă a subventiei beneficiarii acesteia vor solicita virarea acesteia la primăriile la care sunt luati în evidentă, la cererea respectivă atasând în mod obligatoriu următoarele documente:

a) o copie de pe procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor pentru locuintă;

b) un exemplar autentic sau o copie autentificată de pe procesul-verbal de predare-primire a locuintei;

c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2) Autoritătile administratiei publice locale în a căror răspundere s-au preluat evidenta, urmărirea si acordarea subventiilor vor plăti sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora, conform prevederilor alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 7. – Sumele constituite conform art. 5 alin. (3) si rămase disponibile în conditiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeste Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.

Art. 8. – Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plată subventiile pentru constructia de locuinte proprietate personală care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instructiunile si/sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 9. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

FISA TEHNICĂ

a constructiei

 

Beneficiarul locuintei ..................................................................................., CNP ...........................................................

Denumirea proiectului (obiectiv de investitie, ansamblu, locuintă individuală) .........................................................………..

Adresa .............................................................................................................................................................................

Clădire de locuit (solutie arhitecturală – bloc de locuinte, individuală, duplex, Onsiruită) ......................................………….

Regim de înăltime .............................................................................................................................................................

Tipul structurii de rezistentă .........................................................................................................................................….

Număr de locuinte/apartamente ...................................................................................................................................…..

Spatii cu altă destinatie, legate structural de clădire (comerciale, centrale termice, ALA, garaje, spatii administrative, boxe, piscine, saune etc.) .....................................................................................................................................

Constructii anexe nelegate structural de clădire (anexe gospodăresti – magazii, beciuri –, garaje, piscine, saivane, centrale termice, fose septice, foisoare, constructii sportive si de agrement etc.) ....................................................

Antreprenor general .....................................................................................................................................................

Numărul/data contractului de construire (obiectiv de investitii/locuintă) ......................................................................….

Valoarea totală a contractului ........................................................................................................................................

Durata contractului .......................................................................................................................................................

Termenul de punere în functiune ...................................................................................................................................

Pretul locuintei/apartamentului*) ....................................................................................................................................

Suprafete desfăsurate construite (Adc) (conform STAS 4908-1985):

Totală, pe clădire .....................................................................................................................................................…

din care:

a) pentru locuintă/apartament .................................................................................................................................……

b) pentru spatii cu altă destinatie ............................................................................................................................……

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

 

Antreprenor general,

.............................................

 

Director general/Director/Manager,

............................................................................

 


*) În determinarea pretului locuintei se vor avea în vedere toate cheltuielile prevăzute pentru realizarea investitiei, inclusiv comisioanele, taxele si impozitele prevăzute de lege. Nu se vor lua în calcul cheltuielile prevăzute pentru obtinerea si amenajarea terenurilor, cheltuielile pentru racordare la utilităti, precum si cheltuielile pentru realizarea constructiilor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, indiferent dacă sunt legate sau nu sunt legate structural de aceasta. Pentru determinarea pretului la apartamentele situate în clădiri colective se vor avea în vedere prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si amenajării teritoriului nr. 197/D/1990, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 3/1990.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Consiliul Local al ................................

Primăria ...............................................

Nr. ............................ din ...................

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna .........................................., născut/născută în ............................, judetul/sectorul ..............................................., la data de ........................................., fiul/fiica lui ................................................. si al/a .............................................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .................. nr. ......................., eliberat/eliberată de ................................. la data de ....................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ...................., str. ............................... nr. ........., bl. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ................................, Ontruneste conditiile prevăzute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, pentru a beneficia de o subventie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate personală în ............................................................................................................................................ (adresa), conform Contractului ................................................, încheiat cu ................................................................................................ (nr./data) (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

Subventia este în cuantum de ....................................... mii lei si devine exigibilă la plată în beneficiul susnumitului/sus-numitei, în următoarele conditii:

– sus-numitul/sus-numita are încheiat un contract de împrumut (prin credit ipotecar) cu o institutie financiar-bancară specializată, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;

– cuantumul subventiei nu poate depăsi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul subventiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

– institutia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă si confirmă prin scrisoare bancară:

1. ca subventia de la bugetul de stat să se constituie rată de plată a împrumutului, cu scadentă la data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei;

2. să-si ia obligatia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea partială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul  de stat, în conditiile prevăzute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverintă este valabilă 90 de zile de la data eliberării; după expirarea acestei perioade, emitentul nu îsi asumă nicio răspundere privitor la datele si informatiile cuprinse în aceasta.

 

Primar,

.............................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Consiliul Judetean ................................. (Consiliul General al Municipiului Bucuresti)

(Consiliul Local al ................................................)

 

CERERE

de alocatii de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor prevăzute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

Nr.

crt.

Categorii de beneficiari

Nr. cazuri

Subventia

Totală

- mii lei -

Subventia medie

Pe beneficiari

- mii lei -

1.

Tineri căsătoriti care la data contractării locuintei au fiecare vârsta de până la 35 de ani

 

 

 

2.

Persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave ori distrugerii locuintelor proprii, datorită unor calamităti naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate

 

 

 

3.

Persoane si familii evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile

 

 

 

4.

Persoane sau familii evacuate si chiriasi din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

 

Presedinte/Primar,

.................................................

L.S.

 

 

Director economic,

.................................................