MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 740         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 august 2006

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

271. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.  2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

893 - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.  2/2006  pentru  suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

1.071. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.061 - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren

 

1.090 - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

139. - Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

140. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 400/2005 pentru aprobarea statului de functii al Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

141. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 13/2005 pentru aprobarea statului de functii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene

 

142. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 303/2005 pentru aprobarea statului de functii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

967. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Regulamentului de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Leaii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 133 din 13 februarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 271.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 28 iunie 2006.
Nr. 893.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Manole Ioan Florin-Gabriel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BÂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitutia României, republicată,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 august 2006.

Nr. 1.071.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 8.492 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor  privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Actiunile prevăzute la alin. (1) constau în:

a) achizitionarea unor materiale de constructii suplimentare fată de cele distribuite centralizat;

b) transportul materialelor de constructii la punctele de lucru;

c) lucrări de reconstruire a unor case de locuit distruse;

d) asistentă tehnică pentru lucrările de reconstructie.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării actiunilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 8.492 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.061.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia română a serviciilor de trafic aerian" — ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Consiliul de administratie se numeste sau se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si este compus din 5—9 persoane, dintre care una este directorul general al ROMATSA, care este si presedintele consiliului de administratie. Din consiliul de administratie fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al ROMATSA."

2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Directorul general al ROMATSA este numit sau revocat de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului. El nu poate ocupa functii în consiliile de administratie ale unor societăti comerciale cu capital privat."

Ari. II. - Articolul 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiintarea si functionarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, se modifică după cum urmează:

„Art. 9. - Consiliul de administratie se numeste sau se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si este compus din 5—9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei Autonome «Registrul Auto Român», care este si presedintele consiliului de administratie.

Din consiliul de administratie fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Regiei Autonome «Registrul Auto Român»."

Art. III. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Conducerea Autoritătii Aeronautice Civile Române este asigurată de consiliul de administratie si de directorul general.

(2) Directorul general al Autoritătii Aeronautice Civile Române este numit sau revocat de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Directorul general reprezintă Autoritatea Aeronautică Civilă Română în relatiile oficiale, conduce activitatea curentă si angajează sau concediază personalul de executie al acesteia."

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Consiliul de administratie se numeste sau se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si este compus din 5—9 persoane, dintre care una este directorul general al Autoritătii Aeronautice Civile Române, care este si presedintele consiliului de administratie.

(2) Din consiliul de administratie fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Autoritătii Aeronautice Civile Române.

(3) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare."

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Radu Mircea Berceanu


Bucuresti, 16 august 2006.
Nr. 1.090.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006 si ale art. 7 alin. (1) si art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 17 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 28 august 2006.

Nr. 139.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Secretariatului General al Guvernului

 

Nr.
crt

Functia

Număr

posturi

Natura  
functiei

Studii

 

Compartiment consilier diplomatic

4

 

 

1

Consilier diplomatic

1

c.i.m.

S

2

Expert principal 1

3

f.p.

S

II

Cabinet  ministru

16

 

 

1

Director de cabinet

1

c.i.m.

S

2

Asistent cabinei

3

c.i.m.

S

3

Consilier personal

8

c.i.m.

S

4

Secretar personal

2

c.i.m.

M

5

Curier personal

2

c.i.m.

M

III

Compartiment AUDIT

2

 

 

1

Auditor superior 1

1

f.p.

S

2

Auditor superior 2

1

f.p.

S

IV

Directia pregătire sedinte ale Guvernului

21

 

 

1

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

 

Serviciul pregătire sedinte ale Guvernului

 

 

 

2

Sef serviciu consilier superior

1

f.p.

S

3

Consilier superior 1

1

f.p.

S

4

Expert principal 1

1

f.p.

S

5

Referent superior 1

6

f.p.

M

6

Consilier

1

c.i.m.

S

7

Expert

2

c.i.m.

S

 

Compartiment arhivă

 

 

 

8

Consilier juridic principal 1

1

f.p.

S

9

Consilier superior 1

1

f.p.

S

10

Expert principal 1

1

f.p.

S

11

Referent superior 1

4

f.p.

M

12

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

V

Directia specială

16

 

 

1

Consilier director

1

c.i.m.

S

2

  Consilier

2

c.i.m.

S

 

Birou probleme apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

 

 

3

Consilier sef birou

1

c.i.m.

S

4

Consilier

3

c.i.m.

S

5

Expert

2

c.i.m.

S

 

Compartiment documente clasificate

 

 

 

6

Referent

3

c.i.m.

M, PL, SSD


 

Nr.
crt

Functia

Număr
posturi

Natura
functiei

Studii

 

Compartiment operativ

 

 

 

7

Expert

2

c.i.m.

S

8

Referent

2

c.i.m

M, PL, SSD

VI

Compartiment relatii interinstitutionale

10

 

 

1

Consilier superior 1

2

f.p.

S

2

Expert principal 1

3

f.p.

S

3

Expert principal 2

1

f.p.

S

4

Expert asistent 1

1

f.p.

S

5

Consilier

1

c.i.m.

S

6

Expert

2

c.i.m.

S

 

SECRETAR DE STAT

 

 

S

VII

Cabinet

6

 

S

1

Director cabinet

1

c.i.m.

S

2

Asistent cabinet

1

c.i.m.

S

3

Consilier personal

2

c.i.m.

S

4

Secretar personal

1

c.i.m.

M

5

Curier personal

1

c.i.m.

M

VIII

Directia economică

24

 

 

1

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

 

Serviciul financiar

 

 

S

2

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

3

Consilier superior 2

5

f.p.

S

4

Expert principal 1

3

f.p.

S

5

Referent superior 1

4

f.p.

M

6

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

 

Serviciul contabilitate

 

 

 

7

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

8

Consilier superior 2

5

f.p.

S

9

Expert principal 1

1

f.p.

S

10

Expert principal 2

1

f.p.

S

11

Consilier

1

c.i.m.

S

IX

Unitatea de Politici Publice

20

 

S

1

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Expert principal 1

4

f.p.

S

3

Referent de specialitate superior 1

1

f.p.

SSD

4

Expert

1

c.i.m.

S

 

Unitate implementare proiect

 

 

 

5

Manager public asistent 2

1

f.p.

S

6

Expert principal 1

3

f.p.

S

7

Consilier

1

c.i.m.

S

8

Expert

1

c.i.m.

S


 

Nr.
crt

Functia

Număr
posturi

Natura

functiei

Studii

Unitate implementare program

 

 

 

9

Consilier superior 1

2

f.p.

S

10

Consilier juridic principal 1

1

f.p.

S

11

Manager public asistent 2

2

f.p.

S

12

Expert

2

c.i.m.

S

X

Serviciul administrativ

9

 

 

1

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Referent superior 1

1

f.p.

M

3

Consilier

1

c.i.m.

S

4

Expert

1

c.i.m.

S

5

Referent

5

c.i.m.

M, PL, SSD

XI

Serviciul asigurare logistică

10

f.p.

S

1

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Consilier superior 1

1

 

 

3

Consilier superior 2

2

f.p.

S

4

Expert principal 1

3

f.p.

S

5

Consilier

2

c.i.m.

S

6

Expert

1

c.i.m.

S

 

SECRETAR DE STAT

XII

Cabinet

5

 

 

1

Director cabinet

1

c.i.m.

S

2

Asistent cabinet

1

c.i.m.

S

3

Consilier personal

2

c.i.m.

S

4

Secretar personal

1

c.i.m.

M

XIII

Directia juridică

20

 

 

 

Serviciul juridic

 

 

 

Director consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

2

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

3

Consilier juridic principal 1

6

f.p.

S

4

Consilier juridic asistent 3

1

f.p.

S

5

Consilier

5

c.i.m.

S

 

Birou elaborare, analiză si avizare acte normative

6

Consilier sef birou

1

c.i.m

S

7

Consilier

2

c.i.m

S

8

Expert

1

c.i.m

S

9

Referent

2

c.i.m

M, PL, SSD

XIV

Directia contencios si resurse umane

21

f.p.

S

1

Director consilier juridic superior 1

1

 

 

 

Serviciul contencios

 

 

 

2

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

3

Consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

4

Consilier juridic superior 2

1

f.p.

S

5

Consilier juridic principal 1

4

f.p.

S


 

Nr.crt.

Functia

Numar posturi

Natura functiei

Studii

6

Consilier juridic asistent 3

2

f.p.

S

7

Referent superior 1

1

f.p.

M

8

Consilier

1

c.i.m

S

 

Serviciul resurse umane

 

 

 

9

Sef serviciu consilier superior

1

f.p.

S

10

Consilier superior 1

2

f.p.

S

11

Consilier asistent 2

1

f.p.

S

12

Expert principal 1

2

f.p.

S

13

Expert principal 3

1

f.p.

S

14

Expert asistent

1

f.p.

S

15

Expert debutant

1

f.p.

S

 

Serviciul relatii cu publicul si mass-media,
informatizare

14

 

 

 

 

 

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

 

Consilier superior 1

1

f.p.

S

 

Consilier superior 2

1

r.p.

S

 

Expert principal 1

11

f.p.

S

 

Expert principal 2

1

f.p.

S

 

Expert asistent 2

1

r.p.

S

 

Manager public asistent 2

1

f.p.

S

 

Consilier

3

c.i.m.

S

 

Expert

2

c.i.m.

S

 

Total numă posturi S.G.G. (cu exceptia demnitarilor)

198

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei ia Decizia primului-ministru nr. 400/2005 pentru aprobarea statului defunctii al Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

Având în vedere dispozitiile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariate si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006 si ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 400/2005 pentru aprobarea statului de functii al Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 9 august 2005, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face pasrte din prezenta decizie.

 

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 28 august 2006.
Nr. 140.

 

ANEXĂ


 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

Nr.

crt.

Functia

 

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

I.

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1.

Consilier personal

1

c.i.m.

S

2.

Asistent cabinet

1

c.i.m.

S

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

II.

Serviciul programe si relatii cu societatea civilă si organisme internationale

9

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

2.

Consilier superior 1

1

f.p.

S

3.

Consilier superior 2

3

f.p.

S

4.

Expert principal 1

2

f.p.

S

5.

Expert principal 3

1

f.p.

S

6.

Expert asistent 2

1

f.p.

S

 

SUBSECRETAR DE STAT

10

f.p.

S

III

Serviciul asistentă financiară, relatii regionale si coordonare CMN

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

2.

Consilier superior 2

4

f.p.

S

3.

Consilier superior 3

1

f.p.

S

4.

Expert principal 1

1

f.p.

S

5.

Expert principal 2

2

f.p.

S

6.

Referent superior 1

1

f.p.

M

IV. 

Birou juridic

6

 

 

1.

Consilier juridic superior 3

2

f.p.

S

2.

Expert asistent 1

1

f.p.

S

3.

Expert asistent 3

1

f.p.

S

4.

Referent superior 1

1

f.p.

M

5.

Referent superior 3

1

f.p.

M

 

TOTAL POSTURI (cu exceptia demnitarilor):

27

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 13/2005 pentru aprobarea statului defunctii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 13/2005 pentru aprobarea statului de functii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Prim ului-Ministru,

Constantin Gheorghe
 

Bucuresti, 28 august 2006.
Nr. 141.

 

ANEXĂ

 


STATUL DE FUNCTII

al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene

 

Nr.

crt.

 

Functia

Număr
de posturi

Natura

functiei

Studii

1.

MINISTRU DE STAT

1

mandat

 

2.

Consilier de stat

1

mandat

 

 

Cabinetul ministrului de stat

11

 

 

1.

Director de cabinet

1

c.i.m.

S

2.

Asistent de cabinet

1

c.i.m.

S

3.

Consilier personal

6

c.i.m.

S

4.

Secretar personal

2

c.i.m.

M

5.

Curier personal

1

c.i.m.

M

 

Directia învătământ si cultură

7

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

S

2.

Consilier

6

c.i.m.

S

 

Directia integrare europeană

6

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

S

2.

Consilier

4

c.i.m.

S

3.

Referent superior

1

f.p.

M

 

TOTAL POSTURI:

26

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI


PRlMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 303/2005 pentru aprobarea statului defunctii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere dispozitiile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariate si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

nrimul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 303/2005 pentru aprobarea statului de functii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 28 august 2006.

Nr. 142.

 

ANEXĂ


STATUL DE FUNCTII

al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

Nr.crt.

 

 

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

1.

MINISTRU DE STAT

1

mandat

 

2.

Consilier de stat

1

mandat

 

 

Cabinetul ministrului de stat

10

 

 

1.

Director de cabinet

1

c.i.m.

S

2.

Consilier personal

7

c.i.m.

S

3.

Secretar personal

1

c.i.m.

M

4.

Curier personal

1

c.i.m.

M

 

Nr.crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

Aparat tehnic

2

 

 

1.

Consilier

2

c.i.m.

S

 

Directia pentru mediul de afaceri

16

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

2.

Consilier superior 1

6

f.p.

S

3.

Consilier superior 2

1

f.p.

S

4.

Consilier

7

c.i.m.

S

5.

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

 

TOTAL POSTURI

30

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 lit. q), ale art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 67 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Regulamentul de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă părtile, desi înstiintate, nu se prezintă la dezbateri, Comisia va solutiona cererea în lipsa acestora, cu exceptia cazului în care sa cerut amânarea pentru motive temeinice."

2. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile calendaristice de la ultima audiere. Comisia este îndreptătită să solicite părtilor si alte documente relevante pentru solutionarea cererii,  situatie în care părtile au obligatia de a transmite documentele în termen de 5 zile calendaristice de la solicitare, sub sanctiunea decăderii."

3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(1) Comisia, întrunită în sedintă de deliberare, se va pronunta asupra cauzei printr-o hotărâre motivată."

4. După alineatul (3) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Hotărârea Comisiei se comunică părtilor în termenul prevăzut la art. 66 din Legea gazelor nr. 351/2004."

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Hotărârea Comisiei poate fi atacată la Curtea de Apel Bucuresti, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 967.