MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 741         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.072. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

143. - Decizie pentru eliberarea domnului Virgil Crecană din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

144 - Decizie pentru numirea domnului Cosmin Minai Popescu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            196. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizati în nutritia animalelor a reglementărilor pentru aditivii utilizati în nutritia animalelor

 

200 - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protectie referitoare la exportul de ecvktee în statele membre ale Uniuni Europene

 

1.289. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR-ASMET, editia 3.0/2006

 

7.100 - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind unele măsuri necesare organizării si desfăsurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante

 

7.101. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfiintare, pentru contributia importantă avută în domeniul protejării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national mobil si imobil, pentru conservarea si valorificarea acestuia prin organizarea de expozitii si târguri nationale si internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria F - „Promovarea Culturii", Muzeului Tăranului Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 august 2006.

Nr. 1.072.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Virgil Crecană din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Crecană se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 29 august 2006.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cosmin Mihai Popescu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cosmin Mihai Popescu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 29 august 2006.

Nr. 144.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizati în nutritia animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 15.792 din 17 august 2006, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizati si nutritia animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 33/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor cu privire la aditivii utilizati în nutritia animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 16 martie 2006, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.831/2003 (CE) cu privire la aditivii utilizati în nutritia animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 268 din 18 octombrie 2003, p. 29-43, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei nr. 378/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1.831/2003 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului privind functiile si atributiile Laboratorului Comunitar de Referintă cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru furaje, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 59 din 5 martie 2005, p. 8-15.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 196.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizati în nutritia animalelor

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor stabileste procedura pentru autorizarea punerii pe piată si utilizării de aditivi furajeri si instituie reguli pentru supravegherea si etichetarea aditivilor furajeri si a premixurilor, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protectie a sănătătii publice, a sănătătii si bunăstării animalelor, protectiei mediului si a intereselor utilizatorilor si consumatorilor în legătură cu aditivii furajeri, în acelasi timp asigurându-se functionarea eficientă a pietei interne.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu se aplică:

a) materiilor tehnologice auxiliare;

b) produselor medicinale veterinare astfel cum au fost definite în Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 si nr. 854 bis din 22 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/82/CE asa cum a fost modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/28/CE, cu exceptia coccidiostaticelor si a histomonostaticelor utilizate ca aditivi furajeri.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

(1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, pentru termenii si expresiile: hrană pentru animale, materii furajere, activitate din domeniul hranei pentru animate, operator cu activitate în domeniul hranei pentru animale, punere pe piată si trasabilitate se aplică definitiile din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2004, ce transpune partial în legislatia natională Regulamentul Parlamentului European si Consiliului nr. 178/2002 (CE).

(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, termenii si expresiile de mâi jos se definesc astfel:

a) aditivi furajeri - substantele, microorganismele sau preparatele, altele decât materiile furajere si premixurile, ce sunt adăugate intentionat în hrana pentru animale sau în apa de băut pentru â îndeplini în special una ori mai multe dintre caracteristicile prevăzute la art. 5 alin. (3);

b) materii prime furajere - produsele astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 507/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 si nr. 683 bis din 29 septembrie 2003, ce transpune în legislatia natională art. 2 lit. a) din Directiva Consiliului 96/25/CE;

c) furaje combinate - produsele astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Norma sanitară veterinară privind circulatia furajelor combinate, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 412/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003, ce transpune în legislatia natională art. 2 lit. b) din Directiva Consiliului 79/373/CE-

d) furaje complementare - produsele astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 412/2003, ce transpune în legislatia natională art. 2 lit. b) din Directiva Consiliului 79/373/CE;

e) premixuri/preamestecuri - amestecurile de aditivi furajeri sau amestecurile unuia ori mai multor aditivi furajeri cu materii prime furajere sau cu apă, utilizate ca suport, ce nu sunt destinate hrănirii directe a animalelor;

f) ratie zilnică - cantitatea totală medie de furaje, calculată la o umiditate de 12%, necesară pentru un animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă si productie, pentru satisfacerea tuturor necesitătilor zilnice ale acestuia;

g) furaje complete - produsele astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) din Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 120/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005, ce transpune în legislatia natională art. 2 lit. c) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/32/CE;

h) materii tehnologice auxiliare - orice substantă ce nu se consumă ca furaj în sine si este utilizată intentionat în procesarea furajelor sau a materiilor furajere, pentru a îndeplini un scop tehnologic în timpul tratamentului ori al procesării care poate avea ca rezultat prezenta nedorită, dar inevitabilă din punct de vedere tehnologic a reziduurilor substantei folosite sau a derivatilor acesteia în produsul finit, cu conditia ca aceste reziduuri să nu aibă un efect advers asupra sănătătii animalelor, sănătătii publice ori mediului si să nu aibă nici un efect tehnologic nedorit asupra produsului finit;

i) antimicrobiene - substantele produse fie în mod natural, fie prin sinteză, utilizate pentru a distruge sau a inhiba cresterea microorganismelor, inclusiv bacterii, fungi ori paraziti si, în special, protozoare;

j) antibiotice - antimicrobienele produse dintr-un microorganism sau derivate din acesta, care distrug ori inhibă cresterea altor microorganisme;

k) coccidiostatice si histomonostatice - substantele destinate distrugerii sau inhibării protozoarelor;

I) limita maximă de reziduuri - concentratia maximă a reziduurilor ce rezultă din utilizarea unui aditiv în hrana animalelor, care poate fi acceptată de autoritatea competentă ca fiind permisă din punct de vedere legal ori recunoscută ca acceptabilă pe sau într-un aliment;

m) microorganism - unitătile formatoare de colonii;

n) prima punere pe piată - punerea initială pe piată a unui aditiv după fabricarea acestuia, importul unui aditiv sau, atunci când un aditiv a fost încorporat într-un furaj fără să fi fost pus pe piată, prima punere pe piată a acelui furaj.

(3) După caz, în functie de prevederile legislatiei comunitare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va putea stabili încadrarea unei noi substante, a unui nou microorganism sau preparat în categoria aditivilor furajeri, definiti în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Autorizare, utilizare, monitorizare si măsuri tranzitorii

aplicabile aditivilor furajeri

 

ARTICOLUL 3

Punere pe piată, procesare si utilizare

 

(1) Un aditiv furajer poate fi pus pe piată, procesat sau utilizat de o persoană fizică ori juridică numai dacă:

a) detine o autorizatie acordată în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

b) sunt îndeplinite conditiile de utilizare stabilite de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, inclusiv conditiile generale de utilizare stabilite în anexa nr. 4, cu exceptia cazului în care este prevăzut altfel în autorizatie si în autorizatia substantei;

c) sunt îndeplinite conditiile de etichetare stabilite de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(2) Pentru experimentele efectuate în scopuri stiintifice, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si' pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritate, poate autoriza utilizarea ca aditivi a substantelor ce nu sunt autorizate la nivel comunitar, cu exceptia antibioticelor, cu conditia ca experimentele să fie' efectuate în conformitate cu principiile si conditiile stabilite de Norma sanitară veterinară referitoare la fixarea liniilor directoare pentru evaluarea unor produse utilizate în nutritia animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 778/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 83/228/CE, sau cu liniile directoare stabilite la art. 7 alin. (4) si cu conditia să existe o supraveghere veterinară oficială adecvată. Animalele

respective pot fi utilizate pentru productia de alimente numai dacă Autoritatea stabileste că acest lucru nu va avea un efect asupra sănătătii animalelor, sănătătii publice sau a mediului.

(3) În cazul aditivilor ce apartin categoriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) si e) si al acelor aditivi care intră sub incidenta legislatiei comunitare transpuse în legislatia natională referitoare la comercializarea produselor ce constau, contin sau sunt produse din organisme modificate genetic (OMG), nicio altă persoană, în afară de detinătorul autorizatiei nominalizat în aceasta, la care se referă art. 9, de succesorul ori succesorii legali ai acestuia sau de o persoană împuternicită în scris de acesta, nu va pune initial produsul pe piată.

(4) Numai în cazul în care nu se specifică altfel, este permis amestecul de aditivi ce urmează să fie vânduti direct utilizatorului final, cu conditia să fie respectate conditiMe pentru utilizare stabilite în autorizatia fiecărui aditiv. în consecintă, amestecul de aditivi autorizati nu face obiectul unor autorizări specifice, altele decât cerintele stabilite de Norma sanitară veterinară ce stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 505/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 si nr. 673 bis din 23 septembrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 95/69/CE.

(5) Atunci când este necesar, luându-se în considerare progresele tehnologice sau ale dezvoltării stiintifice, conditiile generale stabilite în anexa nr. 4 pot fi adaptate în conformitate cu procedura natională.

 

ARTICOLUL 4

Autorizare

 

(1) Orice persoană fizică sau juridică care doreste să obtină o autorizatie pentru un aditiv furajer sau pentru o nouă utilizare a unui aditiv furajer trebuie să depună o cerere în conformitate cu prevederile art. 7.

(2) O autorizatie nu se acordă, nu se respinge, nu se reînnoieste, nu se modifică, nu se suspendă si nu se revocă decât pe baza unor motivatii si în baza procedurilor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sau în conformitate cu Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial în legislatia natională Regulamentul Parlamentului European si Consiliului nr. 178/2002.

(3) Solicitantul unei autorizatii sau reprezentantul acestuia trebuie să aibă sediul/domiciliul în România sau în Uniunea Europeană după ce România va deveni stat membru.

 

ARTICOLUL 5

Conditii pentru autorizare

 

(1) Niciun aditiv furajer nu va fi autorizat decât dacă solicitantul unei astfel de autorizări demonstrează în mod adecvat si suficient, în conformitate cu măsurile de implementare la care se referă art. 7, că, atunci când este utilizat în conformitate cu conditiile stabilite de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, aditivul îndeplineste cerintele alin. (2) si are cel putin una dintre caracteristicile prevăzute la alin. (3).

(2) În scopul autorizării, aditivul furajer nu trebuie:

a) să aibă un efect negativ asupra sănătătii animalelor, sănătătii oamenilor sau mediului;

b) să fie prezentat într-o formă ce poate induce în eroare utilizatorul;

c) să dăuneze consumatorului prin deteriorarea caracteristicilor specifice ale produselor de origine animală sau să inducă în eroare consumatorul cu privire la caracteristicile specifice ale produselor de origine animală.

(3) Aditivul furajer trebuie:

a) să aibă un efect pozitiv asupra caracteristicilor furajului;

b) să aibă un efect pozitiv asupra caracteristicilor produselor de origine animală;

c) să aibă un efect pozitiv asupra culorii pestilor si păsărilor ornamentale;

d) să răspundă nevoilor nutritionale ale animalelor;

e) să aibă un efect pozitiv asupra consecintelor ecologice ale productiei animale;

f) să aibă un efect pozitiv asupra productiei, randamentului sau bunăstării animalelor, influentând în special flora gastrointestinală ori digestibilitatea produselor furajere;

g) să aibă un efect coccidiostatic sau histomonostatic.

(4) Antibioticele, altele decât coccidiostaticele sau histomonostaticele, nu sunt autorizate ca aditivi furajeri.

 

ARTICOLUL 6

Categorii de aditivi furajeri

 

(1) Un aditiv furajer trebuie să fie încadrat în una sau mai multe dintre următoarele categorii, în functie de proprietătile si functiile acestuia, în conformitate cu procedura stabilită la ârt. 7, 8 si 9:

a) aditivi tehnologici: orice substantă adăugată în furaj în scop tehnologic;

b) aditivi senzoriali/organoleptici: orice substantă care, adăugată în furaj, îmbunătăteste sau modifică proprietătile organoleptice ale acestuia ori caracteristicile fizice/vizuale ale alimentelor de origine animală;

c) aditivi nutritionali;

d) aditivi zootehnici: orice aditiv utilizat pentru a influenta favorabil performanta animalelor sănătoase sau pentru a influenta favorabil mediul;

e) coccidiostâtice si histomonostatice.

(2) În cadrul categoriilor mentionate la alin. (1), aditivii furajeri se încadrează în continuare în una sau mai multe grupe functionale mentionate în anexa nr. 1, după functia sau functiile principale ale acestora, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7, 8 si 9.

(3) Atunci când este necesar, luându-se în considerare progresele tehnologice sau evolutiile stiintifice, Autoritatea poate stabili categorii si grupe functionale suplimentare de aditivi furajeri, în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 7

Solicitarea pentru autorizare

 

(1) Cererea pentru autorizarea unui aditiv, conform prevederilor art. 4, trebuie înaintată Autoritătii. Aceasta informează în timp util Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si îi trimite cererea.

(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie:

a) să confirme primirea cererii solicitantului, inclusiv a informatiilor si a documentelor la care se referă alin. (3), în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea acestora, precizând data primirii;

b) să pună la dispozitie Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare orice informatie furnizată de solicitant;

c) să pună la dispozitie publicului rezumatul dosarului mentionat la alin. (3) lit. h), cu respectarea cerintelor de confidentialitate stabilite la art. 18 alin. (2).

(3) La data depunerii cererii, solicitantul trebuie să transmită direct Autoritătii următoarele informatii si documente:

a) numele si adresa sa;

b) identificarea aditivului furajer, o propunere pentru clasificarea acestuia după categorie si grupă functională în baza art. 6 si specificatiile tehnice ale acestuia, inclusiv, atunci când este cazul, criterii de puritate;

c) o descriere a metodei de fabricatie si a utilizării propuse pentru aditivul furajer, a metodei de analiză a aditivului din furaj în conformitate cu utilizarea destinată a acestuia, si, atunci când se consideră corespunzător, a metodei de analiză pentru stabilirea nivelului de reziduuri al aditivului furajer sau a metabolitilor acestuia în produsele alimentare;

d) o copie a studiilor ce au fost efectuate si orice alt material disponibil pentru a demonstra că aditivul furajer îndeplineste criteriile stabilite la art. 5 alin. (2) si (3);

e) conditiile propuse pentru punerea pe piată a aditivului furajer, inclusiv cerintele de etichetare, si, unde este cazul, conditiile specifice pentru utilizare si manipulare, inclusiv incompatibilrtătile cunoscute, concentratia în care poate fi folosit în furajele complementare, precum si speciile si categoriile de animale cărora aditivul furajer le este destinat;

f) o declaratie scrisă, prin care solicitantul confirmă furnizarea a 3 probe din aditivul furajer direct laboratorului national de referintă la care se referă art. 21, în conformitate cu cerintele stabilite în anexa nr. 2;

g) o propunere de plan pentru monitorizarea post-comercializare pentru aditivii care, în conformitate cu propunerea pentru clasificare prevăzută la lit. b), nu apartin categoriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b), precum si pentru aditivii ce intră sub incidenta legislatiei comunitare transpuse în legislatia natională referitoare la comercializarea produselor care constau, contin sau sunt produse din OMG;

h) un rezumat ce cuprinde informatiile prevăzute la lit. aHg);

i) detalii despre orice autorizatie acordată în conformitate cu legislatia aplicabilă, pentru aditivii ce intră sub incidenta legislatiei comunitare transpuse în legislatia natională referitoare la comercializarea produselor care constau, contin sau sunt produse din OMG.

(4) După aderarea României la Uniunea Europeană, cererile de autorizare a aditivilor vor fi adresate Comisiei Europene, respectându-se procedura comunitară.

(5) Autoritatea, după consultarea Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, trebuie să stabilească linii directoare specifice pentru autorizarea aditivilor si, atunci când este necesar, pentru fiecare categorie de aditivi la care se referă art. 6 alin. (1), în conformitate cu procedura comunitară. Aceste linii directoare trebuie să tină cont de posibilitatea de extrapolare a rezultatelor studiilor efectuate pe speciile majore la speciile minore.

(6) Autoritatea poate stabili reguli suplimentare pentru implementarea prezentului articol în conformitate cu procedura comunitară. Aceste reguli trebuie, atunci când se consideră că este cazul, să facă diferentierea dintre cerintele pentru aditivii furajeri pentru animalele producătoare de hrană si cerintele pentru alte animale, în special pentru animalele de companie. Regulile de implementare trebuie să includă prevederi care să permită proceduri simplificate de autorizare a aditivilor ce au fost autorizati pentru utilizarea în alimente.

(7) Autoritatea trebuie să publice informatii amănuntite necesare pentru a îndruma solicitantul în pregătirea si prezentarea cererii acestuia.

 

ARTICOLUL 8

Avizul Autoritătii; opinia Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare

 

(1) În termen de 6 luni de la primirea unei cereri valabile de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare trebuie să îsi exprime opinia cu privire la autorizarea aditivului respectiv. Această limită de timp poate fi extinsă oricând de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar care poate cere informatii suplimentare din partea solicitantului, conform alin. (2).

(2) Atunci când consideră că este cazul, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar poate cere solicitantului să suplimenteze informatiile ce însotesc cererea. Aceste informatii trebuie transmise într-un interval de timp ce va fi stabilit după consultări cu solicitantul.

(3) Pentru asi exprima opinia, Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare trebuie:

a) să verifice ca informatiile si documentele trimise de solicitant să fie în conformitate cu prevederile art. 7 si să efectueze o evaluare a riscurilor pentru a stabili dacă aditivul furajer îndeplineste conditiile stabilite la art. 5;

b) să verifice raportul întocmit în cadrul sectiilor de specialitate.

(4) În cazul unei decizii favorabile autorizării aditivului furajer, acesta trebuie, de asemenea, să includă următoarele informatii:

a) numele si adresa solicitantului;

b) denumirea aditivului furajer, inclusiv categoria si încadrarea acestuia în grupele functionale prevăzute la art. 6, specificatiile tehnice ale acestuia, inclusiv, acolo unde este aplicabil, criteriile de puritate si metoda de analiză;

c) În functie de rezultatul evaluării, conditii sau restrictii specifice privind manipularea, cerinte de monitorizare postcomercializare si utilizare, inclusiv speciile si categoriile de animale pentru care aditivul urmează să fie utilizat;

d) cerinte suplimentare specifice pentru etichetarea aditivului furajer, necesare ca urmare a conditiilor si restrictiilor impuse în baza lit. c);

e) o propunere pentru stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri (LMR) în produsele alimentare de origine animală relevante, în afară de cazul în care Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar concluzionează că nu este necesară stabilirea LMR pentru protectia consumatorilor sau că LMR au fost deja stabilite prin Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor, precum si al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2005, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 si 832 bis din 14 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Regulamentul Consiliului nr. 2.377/90/CEE.

(5) Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare înaintează fără întârziere opinia sa solicitantului, inclusiv un raport care descrie evaluarea aditivului furajer si motivarea concluziei. După aderarea României la Uniunea Europeană se va proceda în conformitate cu procedura stabilită la nivelul Uniunii Europene.

(6) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar va face publice opiniile, după eliminarea oricărei informatii identificate ca fiind confidentială, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).

 

ARTICOLUL 9

Autorizarea

 

(1) În termen de 3 luni de la sedinta Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare în care a fost discutată solicitarea pentru autorizarea aditivului respectiv, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar elaborează un proiect de decizie de acordare sau de refuzare a autorizatiei. Acest proiect trebuie să tină cont de cerintele art. 5 alin. (2) si (3), de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională si de alte cerinte legale relevante pentru situatia în cauză si, în special, de beneficiile pentru sănătatea si bunăstarea animalelor si pentru consumatorul produseior de origine animală. Atunci când proiectul nu este în conformitate cu opinia Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să furnizeze b explicatie referitoare la motivele diferentelor. în mod exceptional, pentru cazurile complexe, termenul limită de 3 luni poate fi prelungit.

(2) Până la data la care România va deveni stat membru al Uniunii Europene, proiectul de decizie va fi adoptat în conformitate cu procedura natională.

(3) Regulile pentru implementarea prezentului articol si, în special, cele referitoare la numărul de identificare pentru aditivii autorizati pot fi stabilite în conformitate cu procedura comunitară.

(4) institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să informeze fără întârziere solicitantul în legătură cu decizia adoptată în conformitate cu alin. (2).

(5) Decizia prin care se acordă autorizatia trebuie să cuprindă elementele mentionate la art. 8 alin. (4) lit. b), c),

d) si e) si un număr de identificare.

(6) Decizia prin care se acordă autorizatia pentru aditivii ce apartin categoriilor mentionate la art. 6 alin. (1) lit. d) si

e) si, de asemenea, pentru aditivii ce constau, contin sau sunt obtinuti din OMG trebuie să includă numele detinătorului autorizatiei si, după caz, numărul unic de identificare atribuit OMG-ului, astfel cum este prevăzut de legislatia specifică referitoare la trasabilitatea si etichetarea OMG-urilor, si trasabilitatea alimentelor si a produselor furajere obtinute din OMG.

(7) Atunci când nivelurile de reziduuri ale unui aditiv din alimente provenite din animale hrănite cu acel aditiv ar putea avea un efect dăunător asupra sănătătii oamenilor, decizia trebuie să contină LMR pentru substanta activă sau pentru metabolitii acesteia din respectivele produse alimentare de origine animală. în acest caz se consideră că substanta activă intră sub incidenta anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2005, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/23/CE. Atunci când o LMR pentru substanta în cauză a fost deja stabilită de reglementările comunitare, acea LMR trebuie, de asemenea, să se aplice reziduurilor substantei active sau metabolitilor acesteia ce provin din utilizarea'substantei ca aditiv furajer.

(8) Autorizatia acordată în conformitate cu procedura stabilită de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor este valabilă în România timp de 10 ani si poate fi reînnoită în conformitate cu prevederile art. 14. Aditivul furajer autorizat se înscrie în Registrul de aditivi furajeri mentionat la art. 17, denumit în continuare Registru. Fiecare înscriere în Registru indică data autorizării si cuprinde informatiile mentionate la alin. (5), (6) si (7).

(9) Acordarea autorizatiei nu exonerează operatorul din domeniul nutritiei animale de răspunderea civilă, administrativă sau penală în ceea ce priveste aditivul furajer în cauză.

 

ARTICOLUL 10

Situatia produselor existente

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 3, orice aditiv furajer ce a fost plasat pe piată în conformitate cu reglementări anterioare prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, ureea si derivatii acesteia, orice aminoacid sau sărurile acestora ori substantele analoage ce sunt mentionate la pct. 2.1, 3 si 4 din anexa la Norma sanitară veterinară privind anumite produse utilizate în nutritia animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 143/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, ce transpune în legislatia natională anexa la Directiva Consiliului 82/471/CEE, pot fi puse pe piată si utilizate în conformitate cu conditiile prevăzute de norma mentionată mai sus si de măsurile de implementare a acesteia, incluzând în special prevederi de etichetare specifice referitoare la furaje combinate si la materii prime furajere, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, persoanele care au plasat pe piată prima dată aditivul furajer sau orice alte părti interesate vor notifica acest lucru Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, căruia îi vor transmite odată cu notificarea si informatiile mentionate la art. 7 alin. (3) lit. a), b) si c);

b) în termen de 30 de zile de la notificarea prevăzută la lit. a), Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, după verificarea faptului că toate informatiile solicitate au fost transmise, trebuie să notifice Autoritătii primirea acestora. Produsele respective trebuie să fie înscrise în Registrul national al aditivilor furajeri. Fiecare înscriere în Registru trebuie să mentioneze data la care produsul respectiv a fost prima dată introdus în Registru si, unde este cazul, data expirării autorizatiei existente.

(2) O cerere de autorizare trebuie să fie transmisă, în conformitate cu art. 7, cel târziu cu un an înainte de data expirării autorizatiei anterioare pentru aditivii cu o perioadă limitată de autorizare si în maximum 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru aditivii autorizati fără o limită de timp sau în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 143/2006. Poate fi adoptat un calendar detaliat care să enumere în ordinea prioritătilor diferitele categorii de aditivi care trebuie reevaluati în conformitate cu procedura comunitară. La stabilirea acestei liste este consultat si Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare.

(3) Produsele înscrise în Registru sunt supuse prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, în special cele cuprinse în art. 8, 9, 12, 13, 14 si 16, care, fără a aduce atingere conditiilor specifice referitoare la etichetare, plasare pe piată si utilizare a fiecărei substante în conformitate cu alin. (1), se aplică acestor produse ca si cum acestea ar fi autorizate în conformitate cu art. 9.

(4) În cazul autorizatiilor ce nu sunt emise unui detinător specific, orice persoană care importă sau fabrică produsele la care se referă prezentul articol sau orice altă parte interesată poate înainta informatiile la care se referă alin. (1) ori cererea la care se referă alin. (2) Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

(5) Atunci când notificarea si informatiile ce o însotesc, la care se referă alin. (1) lit. a), nu sunt furnizate în perioada specificată sau se constată că sunt incorecte ori atunci când o solicitare nu este înaintată în perioada specificată, după cum se prevede la alin. (2), se adoptă o decizie privind retragerea de pe piată a aditivilor în cauză în conformitate cu procedura comunitară. O astfel de măsură poate să prevadă o perioadă limitată în cadrul căreia pot fi utilizate stocurile existente din aceste produse.

(6) Atunci când din motive independente de solicitant nu este luată nicio decizie cu privire la reînnoirea unei autorizatii înainte de data expirării acesteia, perioada de autorizare a produsului se prelungeste automat până când Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar ia o decizie. Acesta informează solicitantul despre prelungirea autorizatiei.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 3, substantele, microorganismele si preparatele utilizate în România ca aditivi pentru însilozare, la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor pot fi plasate pe piată si utilizate, cu conditia să fie respectate dispozitiile alin. (1) lit, a) si b) si ale alin. (2), (3) si (4). în cazul acestor substante, termenul limită pentru cererea la care se referă alin. (2) este de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

ARTICOLUL 11

Eliminarea progresivă a anumitor aditivi furajeri

 

(1) În vederea luării unei decizii de eliminare progresivă a utilizării coccidiostaticelor si histomonostaticelor ca aditivi furajeri până la data de 31 decembrie 2012, Autoritatea va întocmi până la 1 ianuarie 2008 un raport referitor la utilizarea acestor substante ca aditivi furajeri si alternativele disponibile, însotite, dacă este cazul, de propuneri legislative.

(2) Antibioticele, altele decât coccidiostaticele si histomonostaticele, înregistrate si autorizate la nivelul Uniunii Europene, nu pot fi puse pe piată si utilizate ca aditivi furajeri si se elimină din Registrul national al aditivilor furajeri.

 

ARTICOLUL 12

Supravegherea

 

(1) După ce un aditiv a fost autorizat în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau pune pe piată acea substantă ori un furaj în care aceasta a fost încorporată sau orice altă parte interesată trebuie să se asigure că sunt respectate toate conditiile ori restrictiile ce au fost impuse cu privire la punerea pe piată, utilizarea si manipularea aditivului sau a furajelor ce îl contin.

(2) Atunci când au fost impuse cerintele de monitorizare prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. c), detinătorul autorizatiei trebuie să se asigure că monitorizarea este efectuată si trebuie să înainteze rapoarte către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, în conformitate cu autorizatia. Detinătorul autorizatiei trebuie să comunice imediat Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar orice informatie nouă care poate influenta evaluarea sigurantei utilizării aditivului furajer, în special în ceea ce priveste sensibilitătile referitoare la starea de sănătate ale unor categorii specifice de consumatori. Detinătorul autorizatiei trebuie să informeze imediat Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar în legătură cu orice interdictie sau restrictie impusă de autoritatea competentă a oricărei tări terte în care aditivul furajer este plasat pe piată.

 

ARTICOLUL 13

Modificarea, suspendarea si revocarea autorizatiilor

 

(1) Din proprie initiativă sau ca urmare a solicitării din partea Autoritătii ori din partea Comisiei Europene, Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare (Comitetul) emite o opinie dacă o autorizatie îndeplineste în continuare conditiile stabilite de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, pe care o înaintează imediat Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si Autoritătii, iar atunci când este cazul, detinătorului autorizatiei. Această opinie trebuie făcută publică.

(2) Autoritatea examinează fără întârziere opinia Comitetului si ia toate măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile Legii nr. 150/2004, cu modificările si completările ulterioare. Decizia de modificare, suspendare sau revocare a autorizatiei este luată de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, în conformitate cu procedura natională.

(3) Dacă detinătorul autorizatiei propune schimbări în termenii autorizatiei, va înainta o cerere Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, însotită de datele relevante care o sustin. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar examinează cererea si decide în conformitate cu procedura natională.

(4) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să informeze fără întârziere solicitantul despre decizia luată. Atunci când este cazul, se modifică Registrul.

(5) Prevederile art. 7 alin. (1) si (2), ale art. 8 si 9 se aplică în consecintă.

 

ARTICOLUL 14

Reînnoirea autorizatiilor

 

(1) Autorizatiile acordate în baza prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se reînnoiesc pentru perioade de 10 ani. Solicitarea de reînnoire trebuie transmisă Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar cel târziu cu un an înainte de data expirării autorizatiei.

(2) În cazul autorizatiilor ce nu sunt emise unui detinător specific, oricare persoană care plasează initial aditivul pe piată sau oricare altă parte interesată poate înainta cererea Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si este considerată ca fiind solicitant; în cazul unei autorizatii emise unui detinător specific, detinătorul autorizatiei sau succesorul/succesorii legal/legali poate/pot înainta cererea Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

(3) Odată cu cererea solicitantul trebuie să transmită următoarele informatii si documente direct Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar:

a) o copie a autorizatiei de punere pe piată a aditivului;

b) un raport cu privire la rezultatele monitorizării postcomercializare, dacă astfel de cerinte de monitorizare sunt incluse în autorizatie;

c) orice alte informatii noi disponibile cu privire la evaluarea sigurantei în utilizarea aditivului furajer si la riscurile aditivului furajer pentru animale, oameni sau mediu;

d) dacă este cazul, o propunere pentru modificarea sau suplimentarea conditiilor autorizatiei originale, inter alia, a conditiilor referitoare la monitorizarea viitoare.

(4) Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) si (5), ale art. 8 si 9 se aplică în consecintă.

(5) Atunci când din motive independente de vointa solicitantului nu este luată nicio decizie de reînnoire a autorizatiei înainte de data de expirare a acesteia, perioada de autorizare a produsului trebuie să fie prelungită automat până în momentul în care Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar va lua o decizie. Informatiile cu privire la această prelungire a autorizatiei trebuie să fie făcute disponibile pentru public în Registru.

 

ARTICOLUL 15

Autorizarea de urgentă

 

În cazuri specifice, atunci când este necesară autorizarea urgentă a anumitor aditivi pentru a se asigura protectia si bunăstarea animalelor, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar poate autoriza în mod provizoriu utilizarea unui aditiv pentru o perioadă maximă de 5 ani, cu avizul Autoritătii, în conformitate cu procedura comunitară.

 

CAPITOLUL III

Etichetare si ambalare

 

ARTICOLUL 16

Etichetarea si ambalarea aditivilor furajeri si a premixurilor

 

(1) Nicio persoană fizică sau juridică nu poate plasa pe piată un aditiv furajer ori un premix de aditivi decât dacă ambalajul sau containerul acestuia este etichetat sub responsabilitatea unui producător, ambalator, importator, vânzător ori distribuitor stabilit în România si prezintă inscriptionate următoarele informatii într-o manieră evidentă, clar lizibilă si de nesters, în limba română si în limba statului membru al Uniunii Europene în care este comercializat, cu privire la fiecare aditiv continut în produs:

a) denumirea specifică dată aditivilor pe autorizatie, precedată de denumirea grupului functional asa cum a fost mentionat în autorizatie;

b) numele sau denumirea firmei si adresa ori sediul firmei sau persoanei responsabile de informatiile la care se referă prezentul articol;

c) greutatea netă sau, în cazul aditivilor lichizi si al premixurilor, volumul net ori greutatea netă;

d) atunci când se consideră necesar, numărul de aprobare atribuit întreprinderii sau intermediarului în conformitate cu art. 5 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 505/2003, ce transpune în legislatia natională art. 5 din Directiva Consiliului 95/69/CE, sau numărul de înregistrare atribuit întreprinderii ori intermediarului în conformitate cu art. 10 din norma sanitară veterinară mentionată mai sus;

e) instructiuni de utilizare si orice recomandări de sigurantă cu privire la utilizarea si, unde este aplicabil, cerintele specifice mentionate în autorizatie, inclusiv speciile si categoriile de animale cărora le este destinat aditivul sau premixul de aditivi;

f) numărul de identificare al aditivului;

g) numărul de referintă al lotului si data fabricatiei.

(2) Pentru compusii aromatizanti, lista aditivilor poate fi înlocuită prin cuvintele „amestec de compusi aromatizanti". Aceasta nu se va aplica compusilor aromatizanti supusi unei limitări cantitative atunci când sunt utilizati în hrană si în apa de băut.

(3) Suplimentar fată de informatiile mentionate la alin. (1), ambalajul sau containerul unui aditiv apartinând unei grupe functionale precizate în anexa nr. 3 trebuie să aibă inscriptionate informatiile indicate în respectiva anexă, prezentate într-o manieră evidentă, clar lizibilă si de nesters.

(4) În cazul premixurilor, pe lângă informatiile mentionate anterior, cuvântul „premix", scris cu majuscule, trebuie să apară clar pe etichetă, iar substanta-suport trebuie să fie declarată.

(5) Aditivii si premixurile trebuie să fie comercializate numai în ambalaje sau containere închise, al căror sistem de închidere să fie deteriorat prin deschidere de o manieră suficientă, astfel încât să nu poată fi reutilizat

(6) Se pot adopta modificări la anexa nr. 3 pentru a lua în considerare progresele tehnologice si evolutiile stiintifice în conformitate cu procedura comunitară.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi generale si finale

 

ARTICOLUL 17

Registrul de aditivi furajeri

 

(1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să întocmească si să actualizeze Registrul.

(2) Registrul trebuie să fie făcut disponibil pentru public, prin publicarea informatiilor pe site-ul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, separat pe categorii si pe grupe functionale, precum si a oricărei adăugări sau modificări ulterioare a acestuia.

 

ARTICOLUL 18

Confidentialitatea

 

(1) Solicitantul poate indica ce informatii înaintate în baza prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor doreste să fie tratate ca fiind confidentiale, pe motiv că dezvăluirea acestora ar afecta în mod semnificativ competitivitatea acestuia. în astfel de cazuri trebuie să se prezinte motive ce pot fi verificate cu usurintă.

(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar decide, după consultare cu solicitantul, ce informatii, altele decât cele specificate la alin. (3), ar trebui să fie păstrate confidentiale si va informa solicitantul despre decizia luată.

(3) Următoarele informatii nu trebuie să fie considerate confidentiale:

a) denumirea si compozitia aditivului furajer si, unde este corespunzător, indicarea tulpinii de productie;

b) caracteristicile fizico-chimice si biologice ale aditivului furajer;

c) concluziile rezultatelor studiului cu privire la efectele aditivului furajer asupra sănătătii oamenilor si animalelor, precum si asupra mediului;

d) concluziile rezultatelor studiului cu privire la efectele aditivului furajer asupra caracteristicilor produselor de origine animală si proprietătilor nutritionale ale acestora;

e) metodele pentru detectia si identificarea aditivului furajer si, unde este cazul, cerintele de monitorizare si un sumar al rezultatelor monitorizării.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să furnizeze Autoritătii, la cerere, toate informatiile aflate în posesia sa, inclusiv orice informatie identificată ca fiind confidentială, conform alin. (2).

(5) Autoritatea si Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să păstreze confidentiale toate informatiile identificate în baza alin. (2), cu exceptia cazului în care se consideră că astfel de informatii trebuie să fie făcute publice pentru a proteja sănătatea oamenilor, a animalelor sau mediul.

(6) Dacă un solicitant retrage sau a retras o solicitare, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si Autoritatea trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor comerciale si industriale, inclusiv a informatiilor de cercetare si dezvoltare, precum si a informatiilor asupra cărora nu au convenit împreună cu solicitantul în ceea ce priveste confidentialitatea acestora.

 

ARTICOLUL 19

Revizuirea administrativă

 

Orice decizie luată în baza prerogativelor acordate autoritătii competente de prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sau orice omisiune de a actiona poate fi revizuită din proprie initiativă ori ca răspuns la o solicitare din partea Comitetului sau din partea oricărei persoane implicate în mod direct si individual. în acest scop, o solicitare trebuie să fie înaintată Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar în termen de două luni de la data la care partea interesată a aflat despre decizie sau despre omisiunea respectivă.

 

ARTICOLUL 20

Protectia datelor

 

(1) Datele stiintifice si alte informatii din dosarul de solicitare întocmit în baza art. 7 nu pot fi utilizate în beneficiul altui solicitant pe o perioadă de 10 ani de la data autorizării decât dacă solicitantul initial a fost de acord cu respectivul solicitant că pot fi utilizate astfel de date si informatii, în scris.

(2) Pentru a stimula eforturile de obtinere a autorizatiilor la speciile minore pentru aditivii a căror utilizare este autorizată pentru alte specii, perioada de protectie a datelor de 10 ani va fi extinsă cu un an pentru fiecare specie minoră pentru care este acordată o autorizare de prelungire a utilizării.

(3) Solicitantul si solicitantul initial trebuie să parcurgă toate etapele necesare pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea comună a informatiilor, pentru a nu fi repetate testele toxicologice pe vertebrate. Dacă totusi nu este realizat niciun astfel de acord cu privire la utilizarea informatiilor, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar poate decide să dezvăluie informatiile necesare pentru a se evita repetarea testelor toxicologice pe vertebrate, asigurând în acelasi timp un echilibru rezonabil între interesele părtilor în cauză.

(4) La expirarea perioadei de 10 ani, constatările întregii evaluări sau ale unei părti a acesteia, efectuate pe baza datelor si informatiilor stiintifice continute în dosarul de solicitare, pot fi utilizate de Autoritate în beneficiul altui solicitant.

 

ARTICOLUL 21

Laboratoarele de referintă

 

(1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar este desemnat ca laborator national de referintă, functiile si sarcinile acestuia fiind cele stabilite în anexa nr. 2.

(2) Solicitantii pentru autorizarea aditivilor suportă costurile activitătilor laboratorului national de referintă în domeniul autorizării aditivilor.

 

ARTICOLUL 22

Sanctiuni

 

Autoritatea stabileste regimul de sanctiuni care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si ia toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sanctiunile prevăzute trebuie să fie efective, proportionale si descurajatoare.

 

ARTICOLUL 23

 

            Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

GRUPE DE ADITIVI

 

1. În categoria aditivilor tehnologici sunt incluse următoarele grupe functionale:

a) conservanti - substantele sau, atunci când este cazul, microorganismele ce protejează furajele împotriva alterării cauzate de microorganisme ori de metabolitii acestora;

b) antioxidant - substantele ce prelungesc perioada de conservare a furajelor si a materiilor furajere, protejându-le împotriva alterării provocate de oxidare;

c) emutsifianti - substantele ce fac posibilă realizarea ori mentinerea unui amestec omogen a două sau mai multe faze nemiscibile în produsele furajere;

d) stabilizatori - substantele ce fac posibilă mentinerea stării fizico-chimice a furajelor;

e) agenti de a fanare - substantele care, după adăugarea într~un furaj, cresc viscozitatea furajelor;

f) agenti de geliticare - substantele ce conferă unui furaj consistentă prin formarea unui gel;

g) lianti - substantele care cresc capacitatea de aglutinare a particulelor din furaj;

h) substante pentru controlul contaminării cu radionuclizi - substantele ce suprimă absorbtia radionuclizilor sau care facilitează eliminarea acestora;

i) agenti antiaglutinanti - substantele care reduc tendinta de aglutinare a particulelor din furaj;

j) corectori de aciditate - substantele care modifică pH-ul furajelor;

k) aditivi de însilozare - substantele care includ enzime sau microorganisme destinate a fi încorporate în furaje pentru a îmbunătăti calitatea silozului;

I) agenti de denaturare - substantele care, atunci când sunt utilizate în fabricarea furajelor prelucrate, permit identificarea originii alimentelor sau a materiilor prime specifice.

2. în categoria aditivilor senzoriali sunt incluse următoarele grupe functionale:

a) coloranti:

(i) substantele care modifică sau redau culoarea unui furaj;

(ii) substantele care, atunci când sunt utilizate în hrana animalelor, dau culoare alimentelor de origine animală;

(iii) substantele care influentează favorabil culoarea păsărilor sau a pestilor ornamentali;

b) substante aromatizante - substantele a căror includere în furaj determină îmbunătătirea calitătilor olfactive sau palatabilitatea furajului.

3. în categoria aditivilor nutritionali sunt incluse următoarele grupe functionale:

a) vitamine, provitamine si substante chimice bine definite ce au efect similar;

b) compusi ai oligoelementelor;

c) aminoacizi, sărurile si analogii acestora;

d) ureea si derivatii acesteia.

4. în categoria aditivilor zootehnici sunt incluse următoarele grupe functionale:

a) amelioratori ai digestibilitătii - substantele care, atunci când sunt utilizate în hrana animalelor, cresc digestibilitatea ratiei prin actiunea lor asupra anumitor materii prime din furaje;

b) stabilizatori ai florei intestinale - microorganismele sau alte substante definite chimic care, atunci când sunt utilizate în hrana animalelor, au un efect favorabil asupra florei intestinale;

c) substante ce influentează în mod favorabil mediul;

d) alti aditivi zootehnici.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

FUNCTIILE SI SARCINILE LABORATORULUI NATIONAL DE REFERINTA

 

1. Laboratorul national de referintă (LNR) la care se referă art. 21 din norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor este Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar care după data aderării României la Uniunea Europeană va colabora cu Centrul Comun de Cercetări al Comisiei (CCR).

2. LNR trebuie să aibă următoarele responsabilităti:

2.1. receptia, depozitarea si păstrarea probelor de aditivi pentru furaje, trimise de solicitant în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. (f);

2.2. evaluarea metodei de analiză a aditivului pentru furaje, precum si a celorlalte metode de analiză care pot fi aplicate acestor produse, pe baza datelor furnizate în cererea de autorizare a aditivului pentru furaje cu privire la îndeplinirea conditiilor de efectuare a controlului oficial, în conformitate cu cerintele stabilite în normele de punere în aplicare mentionate la art. 7 alin. (4) si (5) si în conformitate cu reglementările autoritătii mentionate la art. 7 alin. (6);

2.3. prezentarea către Autoritate a unui raport de evaluare complet privind rezultatele functiilor si atributiilor mentionate în prezenta anexă;

2.4. experimentarea, dacă este cazul, a metodei/ metodelor de analiză;

3. LNR coordonează validarea metodei/metodelor de analiză a aditivului, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 378/2005.

Această coordonare poate consta în pregătirea probelor de alimente si furaje, care trebuie să fie testate.

 

ANEXA Nr. 3

 la norma sanitară veterinară si

pentru siguranta alimentelor

 

CERINTE SPECIFICE

de etichetare pentru anumite preamestecuri/premixuri si pentru anumite tipuri de aditivi furajeri

 

1. Aditivi zootehnici, coccidiostatice si histo-monost atice:

a) data expirării garantiei sau durata de conservare de la data fabricatiei;

b) modul de utilizare;

c) concentratia

2. Pentru enzime, suplimentar fată de indicatiile mentionate mai sus:

a) denumirea specifică a componentei sau a componentelor active, în conformitate cu activitătile lor enzimatice si cu autorizatia acordată;

b) numărul de identificare în conformitate cu cerintele Uniunii Internationale de Biochimie;

c) în loc de concentratie, unitătile de activitate (unităti de activitate per gram sau unităti de activitate per mililitru).

3. Microorganisme:

a) data expirării garantiei sau durata de conservare de la data fabricatiei;

b) instructiunile de utilizare;

c) numărul de identificare al tulpinii/susei;

d) numărul de unităti formatoare de colonii per gram.

4. Aditivi nutritionali:

a) continutul în substantă activă;

b) data expirării garantiei sub raportul continutului în substantă activă sau durata de conservare de la data fabricatiei.

5. Aditivi tehnologici si senzoriali, cu exceptia compusilor aromatizanti:

- continutul de substantă activă.

6. Compusi aromatizanti:

- procentul de încorporare în premixuri.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

CONDITII GENERALE DE UTILIZARE

 

1. Trebuie să fie luată în calcul cantitatea de aditivi existentă în mod natural în anumite materii furajere, astfel încât totalul elementelor adăugate si al elementelor prezente în mod natural să nu depăsească nivelul maxim prevăzut de autorizatia acordată în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

2. Amestecarea aditivilor este permisă numai în preamestecuri/premixuri si în furaje, acolo unde există o compatibilitate biologică si fizico-chimică între componentele amestecului, raportat la efectele asteptate.

3. Furajele complementare diluate conform specificatiilor nu trebuie să contină niveluri de aditivi care să le depăsească pe cele fixate pentru furaje complete.

4. În cazul premixurilor ce contin aditivi pentru silozuri, sintagma „aditivi pentru siloz" trebuie inscriptionată clar pe etichetă după termenul „Premix".

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protectie referitoare la exportul de ecvideeîn statele membre ale Uniunii Europene

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.202 din 8 august 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile de protectie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/825/CE privind măsurile de protectie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L358 din 3 decembrie 2004, p. 0018-0031.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 104/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine în statele membre ale Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 si 173 bis din 28 februarie 2005.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 24 august 2006.

Nr. 200.

 

ANEXA

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind măsurile de protectie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 1. - (1) Exporturile de ecvidee originare sau provenind din România în statele membre ale Uniunii Europene se vor efectua cu respectarea conditiilor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Conditiile prevăzute în certificatele veterinare sunt obligatorii si trebuie respectate si verificate.

(3) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică:

a) admiterii temporare, în conformitate cu Decizia 92/260/CEE, si importului permanent, în conformitate cu Decizia 93/197/CEE, a cailor înregistrati provenind din România;

b) reintrării, în conformitate cu Decizia 93/195/CEE, a cailor înregistrati, destinati curselor, competitiei si evenimentelor culturale, după exportul temporar către România;

c) transportului de ecvidee din România către altă tară tertă, în conformitate cu Decizia 94/467/CE;

d) transportului de ecvidee, în conformitate cu art. 6 din Decizia 2004/211/CE, din alte tări terte, prin teritoriul României, către Comunitatea Europeană;

e) importului de ecvidee destinate tăierii imediate, în conformitate cu art. 2;

f) importului permanent al ecvideelor pentru reproductie si productie, în conformitate cu art. 3.

Art. 2. - Exporturile de ecvidee din România în statele membre ale Uniunii Europene, pentru tăiere imediată, se vor efectua cu respectarea următoarelor conditii:

a) transportul de animale este însotit de un singur certificat veterinar unitar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, care va fi aprobat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor din România;

b) în plus fată de marcarea la cald a literei „S", de cel putin 3 cm mărime, pe copita piciorului stâng anterior, fiecare animal va fi marcat activ cu un identificator electronic injectabil (transponder), care să fie conform standardelor ISO 11784 si ISO 11785 si care să fie injectat în partea stângă a gâtului, treimea mijlocie, latura superioară;

c) fiecare animal va fi identificat si însotit de un document de identificare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, mentionându-se în special numărul identificatorului electronic la care se face referire la lit. b) si indicându-se locul de implantare;

d) testele de laborator, cerute în conformitate cu certificatul la care se face referire la lit. a), au fost efectuate de un laborator aprobat de statul membru de destinatie, pe probe clar identificate, cu referire la numărul afisat de identificatorul electronic mentionat la lit. b). Rezultatele testelor, certificate de laborator, vor fi atasate la certificatul de sănătate animală care însoteste animalele.

Art. 3. - Exporturile de ecvidee din România în statele membre ale Uniunii Europene, destinate reproductiei sau productiei, se vor efectua cu respectarea următoarelor conditii:

a) fiecare animal va fi însotit de un singur certificat veterinar unitar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, care va fi aprobat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor din România;

b) fiecare animal va fi marcat activ cu un identificator electronic injectabil (transponder), care să fie conform standardelor ISO 11784 si ISO 11785 si care să fie injectat în partea stângă a gâtului, treimea mijlocie, latura superioară;

c) fiecare animal va fi identificat si însotit de un document de identificare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, mentionându-se în special numărul identificatorului electronic la care se face referire la lit. b) si indicându-se locul de implantare;

d) testele de laborator, cerute în conformitate cu certificatul la care se face referire la lit. a), au fost efectuate de un laborator aprobat de statul membru de destinatie, pe probe clar identificate, cu referire la numărul afisat de identificatorul electronic mentionat la lit. b). Rezultatele testelor, certificate de laborator, vor fi atasate la certificatul de sănătate animală care însoteste animalul.

Art. 4. - (1) Statele membre care desfăsoară controalele prevăzute la art. 4 din Directiva 91/496/CEE, la introducerea în Comunitatea Europeană, nu vor refuza intrarea pe teritoriul Comunitătii:

a) a unui transport de ecvidee destinate tăierii directe, care se conformează în totalitate conditiilor prevăzute la art. 2 si, în special, cerintei pentru identificatorul cu citire electronică, cu conditia ca autoritatea competentă a statului membru de destinatie finală să fi comunicat acceptarea acestui transport si cel putin detaliile cerute la pct. 1, 2, 5, 6 si 8.5 ale certificatului la care se face referire la art. 2 lit. a) către punctul de inspectie la frontieră, în punctul de intrare pe teritoriul Comunitătii Europene;

b) a ecvideelor destinate reproductiei si productiei, care se conformează cerintelor prevăzute la art. 3, cu conditia ca autoritatea competentă a statului membru de destinatie finală să fi comunicat acceptul său general pentru asemenea importuri către autoritatea competentă a statului membru responsabil de postul de inspectie la frontieră, în punctul de intrare pe teritoriul Comunitătii Europene.

(2) Autoritatea competentă a statului membru responsabil de controalele la introducerea ecvideelor în Comunitatea Europeană va transmite Comisiei, cel mai târziu în ziua de 25 a fiecărei luni, un raport, pentru fiecare punct de intrare în cauză, în care se vor mentiona controalele efectuate în luna precedentă si măsurile luate pentru remedierea deficientelor constatate cu privire la bunăstarea si sănătatea animalelor.

Art. 5. - (1) Autoritatea competentă a statului membru destinatar al ecvideelor, la care fac referire art. 2 si 3, se va asigura că:

a) ecvideele destinate tăierii directe, importate în conformitate cu art. 2, sunt trimise direct la abatorul de destinatie, unde vor fi tăiate în 72 de ore si nu mai târziu de 5 zile de la sosirea în Comunitatea Europeană;

b) identificatorii injectabili sunt îndepărtati la abatorul destinatar si sunt distrusi sub supraveghere oficială; în scopul controlului, operatorii de la abator vor oferi autoritătilor competente un raport lunar, în care să se indice, pentru fiecare animal tăiat, numărul certificatului veterinar, data tăierii animalului si data distrugerii transponderului mentionat în certificatele respective;

c) ecvideele destinate reproductiei si productiei, importate în conformitate cu art. 3, rămân, în primele 30 de zile de la intrarea în statul membru destinatar, în exploatatia de destinatie indicată în certificatul veterinar la care se face referire la art. 2 lit. a), cu exceptia cazului când animalul, identificat corect si complet, conform Deciziei 2000/68/CE, este transportat către un abator pentru tăiere imediată, în responsabilitatea autoritătii competente.

(2) Autoritatea competentă a statului membru destinatar va lua următoarele măsuri la sosirea la abator sau în perioada de rezidentă în exploatatia destinatară la care se face referire la alin. (1) lit. c):

a) o verificare a identitătii animalelor;

b) o inspectie privind sănătatea si bunăstarea animalelor;

c) o repetitie aleatorie a testelor de laborator cerute în conformitate cu certificatele de sănătate animală prevăzute în anexele nr. 1 si 3;

d) în cazurile în care testele efectuate în conformitate cu lit. c) dau rezultate neconforme cu declaratiile continute de certificatele la care se face referire la art. 2 lit. a) si la art. 3 lit. a), va fi efectuată o verificare generală obligatorie a originii contraprobelor, care va fi păstrată cel putin două luni de către laboratorul care a efectuat prima testare.

(3) Autoritatea competentă responsabilă de controalele la abatoare va transmite Comisiei, cel mai târziu la data de 25 a fiecărei luni, un raport în care se vor mentiona controalele efectuate în luna precedentă si măsurile luate pentru a remedia deficientele constatate cu privire la sănătatea si bunăstarea animalelor.

Art. 6. - Anexele nr. 1 —3*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Şl TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asistenta meteorologică

a activitătilor aeronautice RACR—ASMET, editia 3.0/2006

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul serviciilor de trafic aerian cu standardele si practicile recomandate, emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, cuprinse în anexa nr. 3 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională, editia 15, iulie 2004, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b), e) si f), ale art. 62 si ale art. 66 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1. din anexa ia Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 11 si 12, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR—ASMET, editia 3.0/2006, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 665/2005 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR—ASMET, editia 2.0/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 19 mai 2005, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 1.289.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI Şl INTERNELOR AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind unele măsuri necesare organizării si desfăsurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 511 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, al art. 19 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. — Concursurile de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante se organizează de către autoritătile si institutiile publice în al căror stat de functii se află aceste functii publice, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) functia publică de executie este temporar vacantă pe o perioadă de cel putin o lună;

b) în corpul de rezerva nu există functionari publici care să îndeplinească cerintele specifice pentru a fi redistribuiti în conditiile legii.

Art. 2. — (1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să anunte Agentia Natională a Functionarilor Publici cu cel putin 15 zile înainte de data propusă pentru organizarea concursului de recrutare.

(2) În termen de 4 zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (1), Agentia Natională a Functionarilor Publici verifică dacă în corpul de rezervă al functionarilor publici există functionari publici care îndeplinesc conditiile pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante si asigură, după caz, redistribuirea acestora.

(3) Dacă în corpul de rezervă nu există functionari publici care îndeplinesc conditiile pentru redistribuire, Agentia Natională a Functionarilor Publici va lua cunostintă de data propusă în conditiile alin. (1) si va comunica autoritătii sau institutiei publice ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind desemnarea reprezentantilor în comisia de concurs si în comisia de sohjtionare a contestatiilor.

Art. 3. — (1) Autoritatea sau institutia publică în al cărei stat de functii se află functia publică de executie temporar vacantă pentru care se organizează concursul are obligatia de a publica conditiile de desfăsurare a concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, si într-un cotidian de largă circulatie, cu cel putin 8 zile înainte de data desfăsurării concursului.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea sau institutia publică are obligatia de a afisa la sediul său si, acolo unde există, pe pagina de internet conditiile de desfăsurare a concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de înscriere la concurs.

Art. 4. — (1) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie cu cel putin 8 zile înainte de data sustinerii concursului.

(2) Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 6 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Probele concursului de recrutare, atributiile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si procedura de desfăsurare a concursului sunt cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.

Art. 5. — Modelul pentru solicitarea prevăzută la art. 2 alin. (1) se publică pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 22 august 2006.

Nr. 7.100.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea

unor functii publice de conducere

 

Având în vedere:

— prevederile art. 512 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

— prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, al art. 19 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) In perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2006, Agentia Natională a Functionarilor Publici deleagă competenta de a organiza concursuri de recrutare astfel:

a) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou, precum si pentru functiile publice specifice echivalate cu acestea;

b) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou din domeniile prevăzute la art. 512 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate organiza concursurile de recrutare pentru care i s-a delegat competenta în conditiile alin. (1) în următoarele situatii:

a) la solicitarea autoritătilor sau institutiilor publice în al căror stat de functii se află functia publică vacantă pentru care se organizează concursul de recrutare;

b) dacă a fost sesizată cu privire la posibila încălcare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfăsurarea concursurilor de recrutare;

c) dacă constată că nu a fost respectată procedura de organizare si desfăsurare a concursului de recrutare;

d) dacă constată deficiente cu privire la modalitătile de ocupare a functiilor publice.

Art. 2. — (1) Organizarea concursurilor de recrutare prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, în conditiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

(2) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1)—(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003.

(3) Secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor se asigură de autoritatea sau institutia publică pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare.

Art. 3. — Autoritatea sau institutia publică pentru care sa delegat competenta de a organiza concursul de recrutare are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării concursului de recrutare, procesele-verbale întocmite de comisia de concurs si, dacă este cazul, de comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 22 august 2006.

Nr. 7.101.