MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1000         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            462. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

            1.370. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special di sistemul administratiei penitenciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.749. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău, judetul Bacău

 

            1.750. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

            1.776. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

            1777. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007

 

            1.778. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            1.788. - Hotărâre pentru reglementarea situatiei juridice a unui imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            277. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale

            788. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 71/2006 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            37. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 64 din 30 august 2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, cu următoarea modificare:

            - Articolul 54 va avea următorul cuprins:

            „Art. 54. - În aplicarea prezentei ordonante, Ministerul Justitiei va emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 462.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 1.370.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Spitalul Municipal Bacău”, judetul Bacău

 

            în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău, judetul Bacău, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolãescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.749.


Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 lit. g) si al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Veteranii de război, văduvele de război, precum si accidentatii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2006 de un ajutor anual în cuantum de 57 lei/persoană pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

            Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Apărării, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.750.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2006, cu suma de 40.081 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

            a) 39.161 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat;

            b) 920 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, pentru asigurarea cheltuielilor învătământului special.

            (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pe comune, orase si municipii se face de către consiliul judetean, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice judetene si a inspectoratului scolar judetean.

            Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.776.

 

ANEXA*)

 

SITUATIA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006 pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

Judetul

 

TOTAL

 

din care:

învătământ special

Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor

1

Caras-Severin

8,892

352

8,540

2

Covasna

2,221

0

2,221

3

Gorj

3,300

0

3,300

4

Ilfov

775

0

775

5

Maramures

4,653

0

4,653

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

Judetul

 

TOTAL

 

din care:

învătământ special

Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor

6

Mures

3,683

372

3,311

7

Olt

9,406

0

9,406

8

Prahova

3,588

0

3,588

9

Satu Mare

569

123

446

10

Sibiu

2,994

73

2,921

TOTAL

40,081

920

39,161

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 30 mai 2006, se modifică după cum urmează:

            1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului «Sibiu - capitală culturală europeană 2007» si pentru finantarea unor lucrări de reamenajare muzeistică la Muzeul National «Brukenthal» din Sibiu

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere si religie» cu suma de 15.000 mii lei, din care: la titlul «Bunuri si servicii» 8.200 mii lei, pentru finantarea lucrărilor de restaurare a unor monumente istorice din municipiul Sibiu si pentru pregătirea proiectelor culturale care vor face parte din calendarul cultural al anului 2007, în cadrul Programului «Sibiu - capitală culturală europeană 2007», si la titlul 51 «Transferuri între unităti ale administratiei publice» 6.800 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli aferente lucrărilor de reamenajare muzeistică la Muzeul National «Brukenthal» din Sibiu.

            3. Articolul 4 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.777.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 90.551 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării pe anul 2006.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării, Ioan Ion,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006. Nr. 1.778.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia uvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

 

Cod indicator

Denumire indicator

SUMA mii lei

(RON)

0

I. TOTAL SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT

90.551

01

CHELTUIELI CURENTE

4.386

10

TITLUL I CHELTUIELILE PERSONAL

966

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

367

40

TITLUL IV SUBVENTII

3.053

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

86.165

60.01

APĂRARE din care:

85.889

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

85.889

61.01

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ din care:

1.333

01

CHELTUIELI CURENTE

1.333

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

966

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

367

65.01

ÎNVĂTĂMÂNT din care:

276

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

276

84.01

TRANSPORTURI din care:

3.053

01

CHELTUIELI CURENTE

3.053

40

TITLUL IV SUBVENTII

3.053

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea situatiei juridice a unui imobil

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.451/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba lulia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004.

            (2) Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre este si rămâne în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.788.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Târgu Mures, Str. Primăriei nr. 2, judetul Mures

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

Hotel, restaurant si terenul aferent în suprafată de 2.841,21 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale

 

            Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

            văzând Referatul de aprobare nr. 80.228 din 22 noiembrie 2006, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

            presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

            Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2003/7/CE de modificare a conditiilor de autorizare pentru cantaxantină în hrana pentru animale, în concordantă cu Directiva Consiliului 70/524/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 22 din 25 ianuarie 2003, p. 28.

            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Avram Marian

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 277.

 

ANEXA

 

NORMA SANITARĂ VETERINARA

privind conditiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale

 

            Art. 1. - Conditiile pentru autorizarea cantaxantinei (E 161g) în hrana pentru animale se stabilesc conform anexei la prezenta normă sanitară veterinară.

            Art. 2. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

            (2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va comunica textele prevederilor legislatiei nationale pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta normă sanitară veterinară Comisiei Europene.

            Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ la norma sanitară veterinară

 

Conditii pentru autorizarea cantaxantinei (E 161g) in hrana pentru animale

 

Nr. CE

 

Aditiv

 

Formula chimicã

 

Specii sau categorii de animale

 

Vârsta maximã

 

Continut minim

Continut maxim

Alte prevederi

 

Sfârsitul perioadei de autorizare

Mg/kg furaj complet

Coloranti ce includ pigmenti

Carotenoizi si xantofile

E 161 g

Cantaxantină

C10H52O2

Păsări, altele decât gãinile ouãtoare

-

-

25

Se admite amestecul de cantaxantină cu alti carotenoizi si xantofile, cu conditia ca acest amestec sã nu depăsească o concentratie totala de 80 mg/kg în furajul complet

Fãrã limita de timp

 

 

 

Gãini ouãtoare

-

-

8

Se admite amestecul de cantaxantină cu alti carotenoizi si xantofile, cu conditia ca acest amestec sa nu depăsească o concentratie totala de 80 mg/kg în furajul complet

Fãrã limita de timp

 

 

 

Somon, pastrav

-

-

25

Utilizarea este permisă începând de la vârsta de 6 luni. Se admite amestecul de cantaxantină cu alti carotenoizi si xantofile, cu conditia ca acest amestec sa nu depăsească o concentratie totala de 100 mg/kg în furajul complet

Fãrã limita de timp

 

 

 

Câini, pisici si pesti ornamentali

-

-

-

-

Fãrã limita de timp

 

Agenti coloranti autorizati pentru colorarea alimentelor conform regulilor comunitare, altii decât albastru Patent V, verde acid briliant BS si Cantaxantina

 

Toate speciile sau categoriile de animale cu excepta câinilor si pisicilor

 

 

 

Se admit în hrana pentru animale numai în produse prelucrate din:

(i) deseuri alimentare, sau

(ii) alte substante de bazã, cu exceptia cerealelor si a făinii de manioc, denaturate prin intermediul acestor agenti sau colorate în timpul preparării tehnice pentru a se asigura identificarea necesarã în timpul fabricatiei

Fãrã limita de timp

 

 

 

Câini

-

-

-

-

Fãrã limita de timp

 

 

 

 Pisici

-

-

-

-

Fãrã limita de timp

 

Cantaxantina autorizata pentru colorarea alimentelor, conform regulilor comunitare

 

Toate speciile sau categoriile de animale, altele decât pasarile, pãstrãvii, câinii si pisicile

-

-

-

Se admit în hrana pentru animale numai în produse prelucrate din:

(i) deseuri alimentare, sau

(ii) alte substante de bazã, cu exceptia cerealelor si a făinii de manioc, denaturate prin intermediul acestor agenti sau colorate în timpul preparării tehnice pentru a se asigura identificarea necesarã în timpul fabricatiei

 

 

 

 

Caini

-

-

-

-

Fãrã limita de timp

 

 

 

Pisici

 

 

25

-

Fãrã limita de timp

 

 

 

Pasari, altele decat gainile ouatoare; somonii, pastravii

 

 

 

Se admit în hrana pentru animate numai în produse prelucrate din:

(i) deseuri alimentare, sau

(ii) alte substante de bazã, cu exceptia cerealelor si a făinii de manioc, denaturate prin intermediul acestor agenti sau colorate în timpul preparării tehnice pentru a se asigura identificarea necesarã în timpul fabricatiei

Fãrã limita de timp

 

 

 

Gaini ouatoare

 

 

8

Se admit în hrana pentru animate numai în produse prelucrate din:

(i) deseuri alimentare, sau

(ii) alte substante de bazã, cu exceptia cerealelor si a făinii de manioc, denaturate prin intermediul acestor agenti sau colorate în timpul preparării tehnice pentru a se asigura identificarea necesarã în timpul fabricatiei

Fãrã limita de timp

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 71/2006 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

            Având în vedere prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza Referatului de aprobare nr. 8.522 din 27 noiembrie 2006, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

            ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

            Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 71/2006 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 februarie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. II. - În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

            Art. III. - Directia buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va comunica prezentul ordin Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.

            Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 788.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2006

RECTIFICARE

 

 

 

INDICATORI

Prevederi 2006

0

1

2

 

1.

 

VENITURI TOTALE

11.843.500

 

1,1

Venituri din încasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activitătilor si a serviciilor specifice, precum si a resurselor acvatice vii;

3.800.000

 

1,2

Venituri încasate din vânzarea actiunilor emise de societătile comerciale aflate în portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

670.000

 

1,3

Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinatie piscicolă din patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

3.000.000

 

1.4

Tarife pentru desfăsurarea activitătii de acvacultura în bazinele piscicole naturale;

50.000

 

1,5

Venituri obtinute din contracte de arendă, precum si cele obtinute în baza altor contracte;

930.000

 

1,6

Venituri din dobânzi bancare

25.000

 

1,7

Venituri din dividende;

 

 

1,8

Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini si a dosarelor de prezentare;

2.000

 

1,9

Alte venituri.

66.500

 

1,10

Venituri din anii precedenti

3.300.000

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

11.752.130

 

1

Cheltuieli materiale

4.728.500

 

1,1

Cheltuieli pentru finantarea programelor de populare si repopulare;

180.000

 

1,2

Cheltuieli pentru finantarea activitătii de cercetare, pentru protectia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare si marketing al produselor piscicole;

1.550.000

 

1,3

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, cabinete sau societăti profesionale de avocatură;

160.000

 

1,4

Costuri implicate de închiderea operatională, reorganizarea si/sau lichidarea societătilor comerciale cu profil piscicol;

150.000

 

1,5

Plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare si de timbru, taxe pentru avize de mediu;

400.000

 

1,6

Cheltuieli pentru înregistrarea transferului actiunilor de la Agentia Domeniului Statului la Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol

10.000

 

1,7

Sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători;

50.000

 

1,8

Sumele plătite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligatiilor de mediu si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători;

50.000

 

1,9

Sumele plătite efectiv tertilor în vederea pregătirii procesului de concesionare;

10.000

 

1,10

Cheltuieli corespunzătoare întocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitătii terenurilor pe clase de calitate, în vederea calculării redeventei, pentru verificarea respectării tehnologiilor, alte impozite si taxe;

100.000

1,11

 

Alte cheltuieli prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

700.000

 

 

TOTAL

3.360.000

 

1,12

Cheltuieli întretinere si gospodăresti

1.200.000

 

1,13

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament

165.000

 

1,14

Reparatii curente

 

 

1,15

Cărti si publicatii

3.500

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli cu personalul din care:

5.371.650

 

 

 

-salarii

4.016.150

 

 

 

-contributia la asigurări sociale

770.000

 

 

 

-contributia pentru concedii si indemnizatii

20.000

 

 

-contributia de asigurări pt. somaj

98.000

 

 

-contributia la asigurări sociale de sănătate

280.000

 

 

-contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

19.500

 

 

-deplasări

10.000

 

 

-tichete de masă

158.000

 

3

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

1.651.980

 

 

Investitii ale institutiilor publice

1.129.980

 

 

Rambursări de rate si dobânzi aferente achizitiilor în leasing

522.000

 

 

Excedent

91.370

 

ANEXA Nr. 1 la buget

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

 

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrală extrabugetară*)

 

INV/C+M mii lei

 

Nr. Crt.

 

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotări si alte cheltuieli de investitii

 

Valoarea totală**)

 

Valoarea totală actualizată***)

 

Cheltuieli din total surse de finantare

 

Finantare din

Capaci­tate

Surse proprii

Credite externe

Fond special

Buget

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TOTAL, din care:

 

1.652

 

 

1.652

 

 

 

 

A.

Obiective de investitii în continuare - total, din care :

90

 

 

90

 

 

 

 

1.

Obiectivul ... autoturisme

90

 

 

90

 

 

 

 

2.

………………..

Obiectivul

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Obiective noi de investitii - total, din care:.................

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Obiectivul

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Obiectivul

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli de investitii (anexa nr.1 b)

1.562

 

 

1.562

 

 

 

 

 

 


*) Se înscrie bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat.

*) Valoarea investitiilor la data aprobării studiului de fezabilitate.

*) Valoarea investitiilor, în preturi valabile, la data înscrierii în listă a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de investitii însusită de ordonatorul principal de credite. 

 

ANEXA Nr. 1b la buget

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

 

LISTA

pozitiei „Alte cheltuieli de investitii, defalcată pe categorii de bunuri

 

Nominalizarea achizitiilor

de bunuri si a altor

cheltuieli de investitii

U.M.

 

Cantitatea

 

Valoarea

 

Plati

efectuate*

Nr. si data

documentului

Suma

Dotări independente

 

 

 

 

1. Calculator PC

buc

150

540.000

 

2. Laptop

buc

24

96.000

 

3. Licente windows

buc

174

116.580

 

4. Licente office

buc

174

191.400

 

5. Licente antivirus

buc

206

103.000

 

6. Programe informatice

buc

 

68.000

 

7. Autoturisme

buc

12

432.000

 

8. Centrală telefonică

buc

1

15.000

 

TOTAL

 

 

1.561.980 lei

 

 

*) Se completează de către Trezoreria Statului.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

           

            În baza prevederilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

            conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

            având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

            în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 28 noiembrie 2006,

            Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

            Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro)

            Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2006.

Nr. 37.

 

ANEXA

 

NORMA Nr. 18/2006

pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

            Având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

            în temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfăsura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de Comisie, denumit în continuare agent.

(2) În întelesul prezentei norme sunt asimilate ca agenti de marketing persoane fizice următoarele categorii profesionale definite conform Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare:

a) agenti de asigurare;

b) asistenti în brokeraj;

c) subagenti.

(3) În întelesul prezentei norme sunt asimilate ca agenti de marketing persoane juridice următoarele categorii profesionale definite conform Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare:

a) agenti de asigurare subordonati;

b) brokeri de asigurare.

(4) Pot fi agenti de marketing persoane juridice si următoarele entităti:

a) societătile comerciale constituite si autorizate de Comisie, având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

b) societătile comerciale constituite si autorizate conform legilor speciale de Banca Natională a României, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative.

2. Articolul 6 se abrogă.

3. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul agentilor persoane fizice care fac parte din reteaua de vânzări a entitătilor specificate la art. 3 alin. (3) si (4), pe documentele de aderare vor fi înscrise si denumirea, numărul deciziei de autorizare sau de avizare, precum si codul de înscriere în Registru ale agentului persoană juridică.

4. La articolul 9, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Administratorilor, agentilor mentionati la art. 3, precum si persoanelor afiliate acestora le este interzis:.

5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Cursurile de agent si examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie.

(2) Administratorii sunt obligati să se asigure că persoanele fizice înscrise la cursurile de agent de marketing nu au mentiuni în cazierul judiciar si nici în cel fiscal.

6. La articolul 14, litera d) va avea următorul cuprins: „d) documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei, potrivit prevederilor Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative;.

7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Comisia avizează ca agenti persoane juridice numai entitătile care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au fost autorizate în conditiile legislatiei aplicabile domeniului lor de activitate;

b) nu au mentiuni în cazierul fiscal;

c) au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenti persoane juridice, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane juridice, conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de către entitătile prevăzute la art. 3 alin. (3) si (4) împreună cu copiile pe suport magnetic ale documentelor specificate mai jos:

a) autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă;

b) certificatul fiscal;

c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

d) dovada achitării taxei de avizare pentru agent.

8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Pot fi avizati ca agenti persoane fizice persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) nu au interdictie de a exercita profesii în domeniul economic, al pietei de capital, al asigurărilor, bancar sau juridic;

b) au obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii facultative, în conformitate cu prevederile art. 12;

c) au un contract valabil încheiat cu un administrator sau cu una dintre entitătile prevăzute la art. 3 alin. (3) si (4);

d) au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenti persoane fizice, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane fizice, întocmită conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de către administrator sau de către entitătile prevăzute la art. 3 alin. (3) si (4) împreună cu documentele în original si cu înregistrarea pe suport magnetic a acestora, după cum urmează:

a) copie de pe actul de identitate;

b) declaratia pe propria răspundere a persoanei fizice că se încadrează în prevederile art. 16 alin. (1) lit. a);

c) certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

d) contractul cu administratorul sau cu una dintre entitătile mentionate la art. 3 alin. (3) si (4);

e) dovada achitării taxei de avizare ca agent de marketing.

9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Decizia de autorizare sau, după caz, de avizare se comunică administratorului ori entitătilor prevăzute la art. 3 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia si va contine codul agentului avizat sub care a fost înscris în Registru.

10. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică administratorului sau entitătilor mentionate la art. 3 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

11. La articolul 23, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) la solicitarea administratorului sau a entitătilor prevăzute la art. 3;.

12. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Decizia de retragere, scrisă si motivată, se comunică administratorului sau entitătilor prevăzute la art. 3, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

13. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Cuantumul taxei de autorizare, precum si cuantumul taxei de avizare pentru agentii de marketing sunt prevăzute în Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative.

14. Nota anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

„*) notă: În cazul în care administratorul sau entitătile prevăzute la art. 3 din Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006, cu modificările ulterioare, prezintă spre avizare o singură dată mai multi agenti persoane fizice, cererea de avizare va fi însotită de un tabel nominal cu antetul solicitantului, în format Excel, anexă la Cererea de avizare. Acest tabel va contine datele de identificare pentru agentii pentru care se solicită avizarea, respectiv nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail.”