MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1004         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

450. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

1.344. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

451. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

1.345. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

452. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

 

1.346. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

 

454. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

1.348. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

458. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

1.352. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

477. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

1.395. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2006

 

283. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

 

1.535. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru ajustarea/revizuirea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

1.784/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Normă pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României iir. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare

 

26. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie în scop numismatic a unei emisiuni monetare dedicate nominalizării orasului Sibiu drept „capitală culturală europeană” în anul 2007

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

14. - Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Carnetele de muncă ale salariatilor încadrati la angajatorii prevăzuti la art. 8 se păstrează si se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îsi are sediul angajatorul.

(2) Angajatorii sunt obligati să depună la inspectoratele teritoriale de muncă la care se păstrează si se completează carnetele de muncă ale salariatilor:

a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea si încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora.

(3) Angajatorii care au înfiintat sedii secundare în alte judete decât în cel unde angajatorul îsi are sediul pot solicita ca păstrarea si completarea carnetelor de muncă ale salariatilor care prestează munca în cadrul sediilor secundare să se facă de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea acestea. În acest caz, angajatorii au obligatia de a înregistra contractele individuale de muncă ale salariatilor si de a depune documentele mentionate la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediul secundar si de a detine la sediul secundar o copie a acestor documente.”

2. La articolul 10, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„a) să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora;”.

3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Angajatorii care au înfiintat sedii secundare în alte judete decât în cel unde angajatorul îsi are sediul pot solicita ca păstrarea si completarea carnetelor de muncă ale salariatilor care prestează munca în cadrul sediilor secundare să se facă de către acestea. În acest caz, angajatorii au obligatia de a înregistra contractele individuale de muncă ale salariatilor si de a depune documentele prevăzute la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediul secundar.”

4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Au obligatia să calculeze comisionul si să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaratie fiscală privind stabilirea comisionului si sediile secundare ale angajatorilor, în situatia în care păstrarea si completarea carnetelor de muncă ale salariatilor, respectiv verificarea si certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă, se fac de către alt inspectorat teritorial de muncă decât cel unde îsi are sediul angajatorul.”

5. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Modelul declaratiei fiscale prevăzute la alin. (2), precum si instructiunile de depunere si completare a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 450.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 1.344.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 451.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 1.345.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 34 din 26 iulie 2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 august 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) transportator aerian - orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, a cărei ocupatie o reprezintă asigurarea transportului pasagerilor pe calea aerului;”.

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Transportatorul aerian nu este exonerat de răspunderea fată de persoanele vătămate ca urmare a producerii faptelor prevăzute la alin. (1) si (2).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 452.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 1.346.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 21 din 26 ianuarie 2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, adoptată în temeiul art. 1 pct. Vll.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În întelesul prezentei ordonante, scopul concesiunii îl constituie, după caz, restaurarea, întretinerea si punerea în valoare a imobilelor descrise la art. 1 alin. (1), pentru a asigura păstrarea caracterului de monument istoric al acestora.

(2) Atribuirea concesiunii bunurilor prevăzute la art. 1 se face în baza unui contract prin care o persoană juridică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care actionează pe riscul si pe răspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui monument istoric, în schimbul unei redevente.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Principiile care stau la baza selectării ofertantilor si a încheierii contractelor de concesiune sunt:

a) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii si a criteriilor de selectie pentru atribuirea contractului de concesiune;

b) proportionalitatea, respectiv conditia ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară si corespunzătoare naturii contractului;

c) libera concurentă, nediscriminarea, respectiv tratamentul egal pentru toti ofertantii, inclusiv pentru cei de altă cetătenie, astfel încât acestia să aibă dreptul de a deveni concesionari, în conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Initierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent, care va cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) descrierea monumentului istoric care urmează să fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifică acordarea concesiunii;

c) investitiile necesare pentru restaurarea, protejarea, modernizarea sau punerea în valoare a monumentului istoric;

d) nivelul minim al redeventei;

e) propunerea de procedură pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii procedurii, potrivit legii;

f) durata estimată a concesiunii;

g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

h) detaliile tehnice si de functionare necesar a fi respectate, elaborate în conformitate cu avizul comisiilor zonale sau, după caz, al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(2) În scopul luării unei decizii privind concesionarea, la primirea propunerii de concesionare, formulată de un investitor interesat, concedentul este obligat să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 60 de zile, în cazul în care părtile nu convin asupra unui alt termen.

(3) În cazul în care concedentul nu detine capacitatea organizatorică si tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), acesta poate apela la serviciile unor consultanti de specialitate.

(4) În cazul în care persoana fizică sau juridică interesată solicită consultantă de la o firmă de consultantă independentă, costul studiului de oportunitate este suportat de către aceasta.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent.

(2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

(4) Caietul de sarcini va cuprinde obligatiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispozitiile cuprinse în Obligatia de folosintă a monumentului istoric, întocmită conform Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia, precum si alte elemente stabilite prin normele metodologice-cadru de aplicare a prezentei ordonante.”

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Atribuirea contractului de concesiune a unui monument istoric se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

6. Articolul 10 se abrogă.

7. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) La sedintele comisiei de evaluare presedintele acesteia poate invita personalităti recunoscute pentru

experienta si competenta lor în domeniul protejării monumentelor istorice.”

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Comisia de evaluare alege oferta în baza următoarelor criterii cumulate:

a) valoarea investitiilor si termenele de realizare a lucrărilor de protejare, restaurare, conservare, modernizare sau punere în valoare, după caz, prevăzute în studiul de oportunitate si caietul de sarcini;

b) scopul concesionării, destinatia si modul de exploatare a monumentului istoric; vor avea prioritate activitătile din domeniul culturii;

c) impactul socioeconomic;

d) modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului, precum si a problemelor sociale;

e) garantiile profesionale si financiare depuse de către fiecare ofertant.”

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Contractul de concesiune a monumentelor istorice va cuprinde clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterală a acestuia pentru nerespectarea obligatiilor asumate de concesionar cu privire la protejarea, restaurarea, modernizarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric.

(2) Contractul de concesiune sau eventualele acte aditionale la acesta nu pot deroga de la sarcinile cuprinse în Obligatia de folosintă a monumentului istoric.”

10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de nefunctionare a imobilelor declarate monumente istorice, precum si efectuarea unor lucrări de reparatii la acestea, fără avizul comisiei zonale sau al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, după caz, atrage răspunderea administrativă, civilă, contraventională sau penală, după caz, în conditile legii.

(2) Contraventiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se constată si se sanctionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, referitoare la contractul de concesiune, dosarul concesiunii, exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesionarea, precum si sanctiunile care se aplică pentru nerespectarea de către părti a obligatiilor contractuale, se aplică în mod corespunzător concesionării monumentelor istorice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 454.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 1.348.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România.”

3. La articolul 2, literele a)-c) ale punctului 1 vor avea următorul cuprins:

,,a) metale pretioase - aurul, argintul si metalele platinice, sub orice formă; titlurile minime ale metalelor pretioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonantă de urgentă sunt cele prevăzute în normele de aplicare a acesteia;

b) metale platinice - platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul si iridiul;

c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor pretioase este aplicabil si perlelor naturale si de cultură, precum si pietrelor naturale de calitate gemă, a căror listă va fi anexată la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă;”.

4. La articolul 2, literele f)-h) ale punctului 1 se abrogă.

5. La articolul 2, punctele 2-4 vor avea următorul cuprins:

„2. operatiuni cu metale si pietre pretioase - actele de comert si faptele de comert cu metale pretioase si pietre pretioase, care au ca obiect:

a) producerea metalelor pretioase;

b) prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

c) vânzarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

d) cumpărarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

e) păstrarea în depozit a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase pentru cauză de comert;

f) introducerea în tară a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

g) scoaterea din tară a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

h) mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase;

i) transportul de metale pretioase si pietre pretioase, cu exceptia transportului efectuat în tranzit vamal;

j) prestări de servicii care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

k) marcarea metalelor pretioase;

l) alte acte de comert si fapte de comert care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

3. titlu - proportia de metal pretios fin continută de un obiect, exprimată în miimi;

4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăsura operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase;”.

6. La articolul 2, punctele 5 si 6 se abrogă.

7. La articolul 2, punctele 7-10 vor avea următorul cuprins:

„7. marcarea metalelor pretioase - operatiunea de atestare a continutului de metal pretios fin, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului si/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;

8. marca de garantie proprie - semnul individual stabilit si înregistrat la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;

9. marca titlului - semnul conventional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase;

10. marca de certificare - semnul conventional care se aplică pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul si/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să îsi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.”

8. Capitolul II „Rezerva de stat de metale pretioase”, cuprinzând articolul 3, se abrogă.

9. Articolele 4 si 5 se abrogă.

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de vânzare, cumpărare si tranzactionare cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Natională a României sau, după caz, printr-o bancă autorizată pentru astfel de operatiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.”

11. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase”

12. La articolul 8, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizatiei eliberate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta.

(2) Nu sunt supuse regimului autorizării operatiunile prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă acestea se efectuează pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice si dacă nu se urmăreste obtinerea unui profit.”

13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Evidenta operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase”

14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Persoanele fizice si juridice autorizate să efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase au obligatia să asigure evidenta strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.”

15. Articolul 11 se abrogă.

16. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

Marcarea metalelor pretioase”

17. Articolele 12 si 13 vor avea următorul cuprins: „Art. 12. - (1) În vederea prevenirii unor acte de

comert sau fapte de comert ilicite, metalele pretioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau, după caz, înainte de expunerea spre comercializare.

(2) Anterior marcării, metalele pretioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora.

(3) Procedurile de analiză si marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Controlul marcării metalelor pretioase se va efectua de către personalul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor abilitat în acest sens, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.”

18. După articolul 13 al capitolului VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând articolele 14 si 15, cu următorul titlu:

„CAPITOLUL VII

Atributiile Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor”

19. La articolul 14, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) să stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor pretioase;”.

20. La articolul 14, litera d) se abrogă.

21. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor îsi exercită drepturile si obligatiile specifice activitătilor de analiză, marcare, expertizare si autorizare printr-o structură organizatorică ale cărei organizare si functionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sursele de finantare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.”

22. Articolele 16-22 vor avea următorul cuprins: „Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentei

ordonante de urgentă atrage răspunderea penală, contraventională sau administrativă, după caz.

Art. 17. - (1) Falsificarea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garantie proprie sau a mărcilor de certificare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garantie proprie sau a mărcilor de certificare false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

(3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă.

Art. 18. - Desfăsurarea fără autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.

Art. 19. - Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor pretioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.

Art. 20. - Contraventiile prevăzute la art. 18 si 19 se constată si se sanctionează de personalul împuternicit în acest sens, după caz, de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Banca Natională a României, Ministerul Finantelor Publice sau Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit atributiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21. - Contraventiilor prevăzute la art. 18 si 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) În cazul nerespectării ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizatiei.

(3) Situatiile în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei, precum si procedura de reautorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si cu pietre pretioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizatiei se poate formula contestatie, în termenele si în conditiile prevăzute de lege.”

23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) În situatia în care autorizatia a fost retrasă, cel care o detinea are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, precum si stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.

(2) În cazul suspendării autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operatiuni cu metale pretioase sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.”

24. Articolul 24 se abrogă.

25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Metalele pretioase si pietrele pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la unitătile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Procedura de manipulare si depozitare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase la unitătile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Valorificarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase prevăzute la alin. (1) se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.”

26. La articolul 26, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase si pietre pretioase au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată în raza cărora domiciliază, îsi au resedinta sau sediul, până la data de 31 decembrie 2006.

(2) În cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

27. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Banca Natională a României recuperează de la Ministerul Finantelor Publice sumele reprezentând contravaloarea obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase restituite în natură, despăgubirile acordate persoanelor îndreptătite si cheltuielile determinate de obtinerea si punerea în executare a hotărârilor judecătoresti, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.”

28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Metalele pretioase si pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Nationale a României se valorifică, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României vor înainta Guvernului spre aprobare proiectele de norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 458.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 1.352.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Pe timpul participării la cursurile de carieră, cadrele militare în activitate beneficiază de solda lunară avută la data începerii cursurilor si, după caz, de sporurile aplicabile personalului din institutia de învătământ sau din unitatea în care efectuează stagiul, potrivit art. 27.»“

2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

„(4) Cadrele militare în activitate, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de solda lunară brută în procentele prevăzute de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006.”

3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

 „41. La anexa nr. 1, litera A va avea următorul cuprins:

«A. Coeficientii de ierarhizare a soldelor de functie, pentru unele functii specifice apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, structuri militare, altele decât cele din compunerea Ministerului Apărării*)

 

Nr. crt

Functia

Gradul militar

Nivelul studiilor

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

1.

- Conducătorul institutiei centrale, prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii si ai Serviciului de Informatii Externe (secretar de stal)

General

S

 

9,00

2.

- Adjunctii directorului Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Informatii Externe, sef departament (secretar de stat)

General

S

 

8,95

3.

- Adjunctii conducătorului institutiei centrale (subsecretar de stat)

General

S

8,00

8,20

4.

- Functii corespunzătoare gradului de general

General

S

6,80

7,00

5.

- Functii corespunzătoare gradului de general-locotenent

General-locotenent

S

6,50

6,70

6.

- Functii corespunzătoare gradului de general-maior

General-maior

S

6,30

6,40

7.

- Functii corespunzătoare gradului de general de brigadă

General de brigadă

S

5,60

5,80

8.

- Functii corespunzătoare gradului de colonel

Colonel

S

4,70

5,50

9.

- Functii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel

Locotenent-colonel

S

4,20

4,60

10.

- Functii corespunzătoare gradului de maior

Maior

S

3,80

4,10

11.

- Functii corespunzătoare gradului de căpitan

Căpitan

S

3,30

3,70

12.

- Functii corespunzătoare gradului de locotenent

Locotenent

S

3,00

3,10

13.

- Functii corespunzătoare gradului de sublocotenent

Sublocotenent

S

2,80

2,90

14.

 

- Functii corespunzătoare gradelor de maistru militar principal, plutonier adjutant sef-maistru militar clasa a IV-a, sergent major

Maistru militar principal, plutonier adjutant sef-maistru militar clasa a IV-a, sergent major

S

2,60

3,20

M

1,90

2,90

15.

- Functii pentru militarii angajati pe bază de contract

Sergent soldat

M

G

Sg.

Cap.

Frt.

Sld.

1,80

1,70

1,60

1,55»“

 

4. La articolul I punctul 5, după tabelul de la litera A.1 a anexei nr. 1 se introduce o notă cu următorul cuprins:

 

 

NOTĂ:

1. Cadrele militare în activitate care mentin coeficientii de ierarhizare a soldelor de functie, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare până la data de 31 decembrie 2007 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficientilor de ierarhizare a soldelor de functie prevăzuti în tabelul de mai sus. Procedura de mentinere în continuare a coeficientilor de ierarhizare a soldelor de functie se stabileste prin ordin al ministrului apărării.

2. Coeficientii de ierarhizare acordati până la 31 decembrie 2007 cadrelor militare în activitate, numite în functii în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările si completările ulterioare, se mentin si după această dată, până la data numirii ofiterilor/ maistrilor militari/subofiterilor într-o functie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare cel putin egal cu cel avut.

3. Solda de functie corespunzătoare coeficientilor de ierarhizare acordati în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei legi se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale si sociale, precum si la stabilirea si actualizarea pensiilor militare.”

 

5. La articolul 1, punctul 6 se abrogă.

6. La articolul 1, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. La anexa nr. 7, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 3P, cu următorul cuprins: «32. Salariul de bază al functiei îndeplinite se ia în calcul ca soldă de functie la actualizarea pensiei militare de stat.»“

7. Articolul II va avea următorul cuprins: „Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu luna decembrie 2006. (2) Prevederile art. I pct. 21 si 41 se aplică începând cu luna decembrie 2006, cu exceptia Ministerului Administratiei si Internelor, pentru care acestea se aplică de la data de 1 ianuarie 2007.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 477.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 1.395.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

Având în vedere că până la data aderării României la Uniunea Europeană Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior (ARACIS) trebuie să pregătească cadrul legislativ si documentatia pentru înscrierea sa în Registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior, cu conditia de a nu fi subventionată de la bugetul de stat,

având în vedere necesitatea urgentă de modificare a termenelor de aplicare experimentală a actelor normative specifice activitătii de asigurare a calitătii educatiei, din anul universitar 2005-2006 cu anul universitar 2006-2007, si pentru evitarea aparitiei unui blocaj major în activitatea internă si internatională a ARACIS,

în temeiul aii. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„(1) ARACIS se finantează integral din venituri proprii.”

2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Organizatiile furnizoare de educatie experimentează mecanismele de evaluare internă a calitătii, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, începând cu semestrul al doilea al anului scolar 2005-2006, respectiv universitar 2006-2007.

(2) În anul scolar 2005-2006, respectiv universitar 2006-2007, ARACIP si ARACIS experimentează metodologiile de evaluare si asigurare externă a calitătii. Până la 1 septembrie 2006, respectiv până ia 1 septembrie 2007, ARACIP si ARACIS elaborează un raport detaliat asupra rezultatelor experimentării.

(3) Începând cu anul scolar 2006-2007, respectiv universitar 2007-2008, se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare internă si externă în vederea asigurării calitătii, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la nivel national, tinându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 102.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2006

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7) si al art. 51 din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 7 decembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie, pentru anul 2006, de achizitie de certificate verzi de către furnizorii care furnizează energie electrică consumatorilor se stabileste la 2,38% din cota legal stabilită pentru acest an.

Art. 2. - Furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul piată de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 7 decembrie 2006.

Nr. 37.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

 

Având în vedere Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, ce transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE,

luând în consideratie Decizia Comisiei nr. 504/2006/CE din 12 iulie 2006 privind stabilirea conditiilor speciale pentru anumite produse alimentare importate din tări terte datorită riscurilor contaminării acestora cu aflatoxină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L199,

în conformitate cu prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 41.967 din 4 decembrie 2006, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 5 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 18 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 iulie 2007.”

Art. II. - Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera m) va avea următorul cuprins: ,,m) aplicatia informatică - sistemul informatic pentru

monitorizarea operatiunilor de import si export al produselor de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului privind siguranta alimentelor si al produselor de origine nonanimală la care se impun conditii speciale la import sau la export;”.

2. La articolul 1, litera n) va avea următorul cuprins: ,,n) organizatii - persoanele juridice înregistrate si autorizate pentru desfăsurarea activitătilor specifice, definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, care vor fi înregistrate în cadrul aplicatiei informatice si care apar în cadrul Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală provenite din import, în calitate de importatori, exportatori sau destinatari;”.

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 3. - (1) Organizatiile vor desemna un reprezentant care va înregistra detaliile organizatiei în cadrul sistemului informatic. Organizatia va fi validată de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza căreia este înregistrată organizatia. De asemenea, toti operatorii economici ai organizatiilor se vor înregistra în cadrul sistemului informatic.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În cazul produselor alimentare de origine nonanimală pentru care se impun conditii speciale la import, în conformitate cu legislatia în vigoare, importatorii, persoane fizice sau juridice, au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile art. 3 alin. (1), (3), (4), (6) si (7);

b) să informeze partenerii externi asupra conditiilor speciale care se impun anumitor produse alimentare importate din tări terte, în conformitate cu legislatia în vigoare privind siguranta alimentelor;

c) să prezinte inspectorilor Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din posturile de inspectie la frontieră documentele solicitate, respectiv certificatul de sănătate si rezultatele prelevării de probe, precum si ale analizelor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

d) să permită inspectorului din postul de inspectie la frontieră accesul pentru realizarea prelevărilor de probe;

e) să asigure suficiente resurse umane si logistice pentru descărcarea transportului de produse alimentare, fiind astfel posibilă prelevarea unei probe reprezentative;

f) să păstreze contraprobele;

g) să se asigure că transportul de produse alimentare importate este însotit de originalul Documentului de intrare a produselor de origine nonanimală, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta normă pentru siguranta alimentelor, precum si de certificatul de sănătate si documentele însotitoare în copii, cu mentiunea «Conform cu originalul», semnate si parafate de inspectorul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din postul de inspectie la frontieră;

h) să respecte orice alte obligatii stabilite în conformitate cu legislatia în vigoare, inclusiv cele legate de plata cheltuielilor pentru analizele de laborator.”

5. La articolul 8, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) După primirea documentelor prevăzute la alin. (1), inspectorii Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din posturile de inspectie la frontieră efectuează controlul identitătii, precum si controlul fizic, după caz, la 2-3% din transporturile de produse de origine nonanimală sosite în posturile de inspectie la frontieră, iar în functje de factorii de risc, acest procent poate fi depăsit.

(3) În cazul în care inspectorii Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, în urma controalelor efectuate la produsele de origine nonanimală importate, constată neconformităti privind siguranta alimentelor, aplică măsurile care se impun în conformitate cu legislatia în vigoare privind siguranta alimentelor.”

6. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

,,a) certificatul de sănătate, elaborat, în conformitate cu modelul stabilit pentru anumite produse alimentare importate din tări terte din cauza riscurilor contaminării acestora cu aflatoxină, semnat si verificat de către un reprezentant autorizat al institutiei abilitate din tara exportatoare.

(2) Inspectorii Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din posturile de inspectie la frontieră au următoarele atributii:

a) să preleve probe si contraprobe pentru examenul de laborator, conform procedurilor stabilite prin legislatia în vigoare;

b) să sigileze, să eticheteze probele si să sigileze marfa importată din depozit până la obtinerea rezultatelor analizelor de laborator;

c) să întocmească un proces-verbal de prelevare de probe, conform anexei nr. 4 la prezenta normă pentru siguranta alimentelor, precum si o cerere de analiză cuprinzând analizele solicitate laboratorului, conform anexei nr. 5 la prezenta normă pentru siguranta alimentelor;

d) să transmită probele laboratorului specializat, însotite de procesul-verbal, semnat de inspector si de către importator/reprezentantul acestuia, precum si de o cerere de analiză, conform anexei nr. 5;

e) să urmărească realizarea examenelor de laborator;

f) să retină, să îndosarieze si să arhiveze documentele întocmite pe o durată de minimum 3 ani.”

7. La articolul 10, litera b) a alineatului (1) si alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

,, b) adresa web-site-ului aplicatiei informatice;

(2) Serviciile/compartimentele pentru siguranta alimentelor de la nivelul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti validează organizatiile înregistrate în cadrul sistemului informatic. După validare transmit un mesaj de înstiintare a validării înregistrării prin e-mail.

(5) În cazul în care costurile analizelor produselor importate sunt suportate de către importatori, conform Programului anual de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor, inspectorii serviciului/compartimentului pentru siguranta alimentelor din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, de la locul de depozitare a produselor importate, au obligatia să solicite detinătorului mărfii rezultatele analizelor si să verifice conformitatea acestora cu prevederile legislatiei în vigoare.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În cazul în care transportul nu a ajuns la destinatia finală în termen de 5 zile lucrătoare de la data posibila anuntată ca sosire, inspectorul serviciului/ compartimentului pentru siguranta alimentelor de la nivelul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, utilizator al aplicatiei informatice, trebuie să blocheze accesul firmei importatoare la aplicatie, astfel încât aceasta să nu mai poată crea sau utiliza documente de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală. La a treia blocare a accesului firmei respective, i se va interzice firmei importatoare să mai efectueze operatiuni de import timp de un an.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - În cazul în care urmează să se desfăsoare operatiuni de import pentru anumite produse alimentare de origine nonanimală în conditii speciale, la solicitarea organizatiilor, inspectorii serviciului/compartimentului pentru siguranta alimentelor de la nivelul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să pună la dispozitie acestora toate informatiile necesare referitoare la cadrul legal prin care se pot derula astfel de importuri, după cum urmează:

a) informatiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) si b);

b) listele cuprinzând tările sau regiunea/regiuni ale unei tări la care se impun conditii speciale pentru importul anumitor produse alimentare de origine nonanimală, în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) conditiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească anumite produse alimentare de origine nonanimală la import;

d) modelul de certificat de sănătate care trebuie să însotească transporturile de produse alimentare importate în conditii speciale, precum si tipul analizelor pentru determinarea nivelului de contaminare.”

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 283.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru ajustarea/revizuirea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza prevederilor art. 851 din titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 71 si 72 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul Directiei farmaceutice nr. E.N. 7.564/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă ajustarea preturilor la medicamentele de uz uman din productia internă cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, editia a XX-a, în conformitate cu Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 612/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Se aprobă revizuirea preturilor la medicamentele din import, în conformitate cu normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 612/2002, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a modificărilor intervenite în structura de pret.

Art. 2. - Cursurile de schimb ce au stat la baza ajustării/revizuirii preturilor pentru medicamente sunt cele comunicate de Banca Natională a României în data de 6 decembrie 2006.

Art. 3. - Preturile cu ridicata, precum si preturile cu amănuntul maximale ajustate/revizuite sunt valabile până la data de 31 martie 2007.

Art. 4. - Este interzisă practicarea altor preturi peste nivelurile preturilor cu ridicata si amănuntul maximale prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 7. - Directia farmaceutică, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, agentii economici importatori si distribuitori, Compania Natională Unifarm, unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 1.535.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

 

În temeiul art. 25 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul justitiei emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Normele interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.008/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Dispozitiile alin. (4) si (5) se aplică si personalului altor institutii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Ministerului Justitiei.”

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.784/C.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 13/2005 aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) La deschiderea conturilor de evidentă a titlurilor de stat pentru clienti trebuie avute în vedere următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

a) pentru clienti persoane juridice, cu conturi individuale:

(i) denumirea completă si abrevierea oficială (dacă există);

(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) adresa completă a sediului central al clientului;

(iv) telefon, fax, e-mail;

(v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;

b) pentru clienti persoane fizice, cu conturi individuale:

(i) numele, prenumele si initiala tatălui;

(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) domiciliul si, după caz, resedinta clientului (adresa completă);

(iv) numărul de telefon de la domiciliu si cel de la serviciu;

(v) seria si numărul actului de identitate pentru rezidenti si ale pasaportului pentru nerezidenti;

(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;

c) pentru conturile globale de clienti deschise de intermediari fără cont în SaFIR, asa cum sunt acestia definiti la art. 18 alin. (21) din Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2006:

(i) denumirea completă a intermediarului si abrevierea oficială (dacă există);

(ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;

(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;

(v) cod unic de înregistrare (CUI) pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.”

2. Articolul 11*) va avea următorul cuprins:

„Art. 11, Structura si codificarea conturilor de evidentă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR :

 

A

A

A

A

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

 

            AAAA - reprezintă cod detinător cont si este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC

            B - reprezintă cod categorie cont :        0 pentru detineri proprii

            1 pentru detineri clienti cu cont individual si clienti cu cont globa], altii decât cei mentionati la categoria « 2 »

            2 pentru detineri în contul intermediarilor secundari si al institutiilor de credit cu cont în SaFIR care tranzactionează exclusiv în nume si pe cont propriu

            CCCCCCCCCCCCC - reprezintă cod client si identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar.

            Pentru clientii intermediari secundari si institutii de credit cu cont în SaFIR care tranzactionează exclusiv în nume si pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al detinătorului respectiv.

 

            Exemple:

 

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piata primară, Banca Natională a României le notifică dealerilor primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune rezultatele operatiunii de plasare, astfel:

a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume si cont propriu, în nume propriu si în contul clientilor cu conturi individuale, precum si în nume propriu si în contul global de clienti deschis de alti intermediari;

b) dealerilor primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat li se notifică motivele nealocării titlurilor de stat.”

4. Anexele nr. 3-10 se modifică si se completează după cum urmează:

a) În cuprinsul tabelului de la litera B din cadrul ofertelor de cumpărare prezentate în anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 si 10, sintagma „nume client” se va înlocui cu sintagma „nume client individual sau denumire cont global de clienti, după caz”;

b) la prima notă de subsol din cadrul anexei nr. 8, propozitia „*) Se completează după caz: institutie de credit (rezidentă/nerezidentă), client nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă).” se înlocuieste cu propozitia „*) Se completează după caz: institutie de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienti aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.”;

c) la litera C din cadrul ofertelor de cumpărare prezentate în anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 si 10, sintagma

„...regulile sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat SaFIR...” se înlocuieste cu sintagma „...regulile sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare SaFIR...”.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 23.

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind realizarea si punerea în circulatie în scop numismatic a unei emisiuni monetare dedicate nominalizării orasului Sibiu drept „capitală culturală europeană” în anul 2007

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie în scop numismatic, începând cu data de 11 decembrie 2006, o monedă din argint, cu valoarea nominală de 5 lei, dedicată nominalizării orasului Sibiu drept „capitală culturală europeană” în anul 2007.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

• formă: rotundă;

• titlu: 999/1000;

• calitate: proof;

• greutate: 31,103 g;

• diametru: 37 mm;

• margine: zimtată.

Aversul contine, în partea stângă, două dintre turnurile orasului Sibiu, situate pe Strada Cetătii, si zidul de apărare care le leagă, respectiv în prim-plan Turnul Dulgherilor, iar în plan secund Turnul Olarilor; în dreapta este stema României, lângă chenar, inscriptia în arc circular „ROMÂNIA”, iar în partea de sus, valoarea nominală 5 LEI.

Reversul prezintă, în jumătatea inferioară, stema orasului Sibiu, la stânga ei inscriptia pe două rânduri „SIBIU 2007”, iar la dreapta stemei, inscriptia pe trei rânduri „CAPITALA CULTURALA EUROPEANA”. Jumătatea superioară contine patru edificii reprezentative pentru orasul Sibiu: Muzeul Brukenthal, Turnul Sfatului cu clădirea adiacentă, Casa Artelor si Casa Luxemburg, iar în partea de sus, muntii Făgăras.

Art. 3. - Fiecare monedă din argint, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de o brosură de prezentare a acestei emisiuni numismatice.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate nominalizării orasului Sibiu drept „capitală culturală europeană” în anul 2007 au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din argint din emisiunea dedicată nominalizării orasului Sibiu drept „capitală culturală europeană” în anul 2007 se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2006.

Nr. 26.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 522 lit. a) si al art. 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si prezenta decizie, functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul prevăzut în anexa care face parte integrantă din Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Augustin Mihai

 

Bucuresti, 23 septembrie 2006.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 1. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România se organizează si functionează în baza legii ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul si supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor si regulamentelor care organizează si reglementează exercitiul profesiei.

(2) Colegiul Medicilor Dentisti din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat si îsi exercită atributiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

(3) Colegiul Medicilor Dentisti din România are autonomie institutională în domeniul său de competentă, normativ si jurisdictional.

Art. 2. - (1) Sediul central al Colegiului Medicilor Dentisti din România este în municipiul Bucuresti.

(2) Emblema cu sigla Colegiului Medicilor Dentisti din România este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 3. - Ca autoritate publică în domeniu, Colegiul Medicilor Dentisti din România participă la elaborarea programelor de sănătate si a actelor normative care reglementează domeniul medicinii dentare si realizează atributiile conferite de lege.

Art. 4. - Ca organizatie profesională, Colegiul Medicilor Dentisti din România apără demnitatea si promovează drepturile si interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea si independenta profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fată de pacient si fată de sănătatea publică.

Art. 5. - Colegiul Medicilor Dentisti din România reprezintă interesele profesiei de medic dentist si actionează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vietii sociale.

Art. 6. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medicilor dentisti din România în relatiile cu autoritătile si cu institutiile statului.

(2) La nivel teritorial, atributiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judetene si de cel al municipiului Bucuresti, în conformitate cu legea si cu prezentul regulament.

Art. 7. - Colegiul Medicilor Dentisti din România îsi exercită atributiile de autoritate publică si profesională, conferite de lege si de prezentul regulament, în următoarele domenii principale de activitate:

a) profesional-stiintific, învătământ si educatie medicală continuă;

b) studii si strategii de dezvoltare;

c) jurisdictie, litigii si deontologie medicală;

d) probleme economico-sociale, legislatie si asigurări de sănătate;

e) acreditări, avizări;

f) secretariat, financiar-contabil si administrativ;

g) imagine, relatii interne si internationale.

Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România este organizat si functionează, pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie functională organizatorică si financiară în conditiile legii si ale prezentului regulament

Art. 9. - Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România se face direct, de jos în sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalitătii tuturor membrilor, indiferent de specialitate sau grad profesional, conform unui regulament electoral aprobat de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

 

CAPITOLUL I

Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

SECTIUNEA 1

Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 10. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România cuprinde toti medicii dentisti cu drept de liberă practică pe teritoriul României.

(2) La cerere, pot fi membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România si medicii dentisti pensionari.

Art. 11. - (1) În vederea exercitării profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetăteni români si medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în România, au obligatia să se înscrie în Colegiul Medicilor Dentisti din România, în conformitate cu prevederile legale. Înscrierea se va face în baza documentelor prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, care se eliberează la înscrierea în corpul profesional.

(3) Înscrierea în Colegiul Medicilor Dentisti din România si eliberarea certificatului de membru se pot face numai pentru medicii care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

(4) Depunerea jurământului se va mentiona în certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(5) Devin, la cerere, membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România si medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state si care prestează temporar servicii medico-dentare în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) vor fi înregistrate temporar ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România si vor primi un certificat de membru pe o durată determinată, potrivit deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Certificatul va avea un model unic pe tară si va fi emis si semnat de presedintele si de secretarul general ai Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(7) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt înscrisi în Registrul unic al medicilor dentisti, care se întocmeste la nivel national si la nivel teritorial. Registrul central este public.

(8) La data intrării în vigoare a titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România toti medicii dentisti înscrisi până la această dată în Colegiul Medicilor Dentisti din România si care au datele de întregistrare valabile si corecte. Acestia vor primi în mod automat certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în format unic pe tară, emis de Colegiul Medicilor Dentisti din România si semnat de presedintele si secretarul general ai Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(9) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România conferă titularului dreptul de a exercita, în conditiile legii, profesia de medic dentist pe teritoriul României.

Art. 12. - (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România care din motive obiective întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist pot solicita suspendarea calitătii de membru pe acea durată.

(2) Pe durata suspendării, la cerere, a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se suspendă obligatiile si drepturile ce decurg din lege si din prezentul regulament.

(3) Medicii dentisti care au întrerupt exercitarea profesiei de medic pentru o perioadă consecutivă mai mare de 5 ani pierd de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România si dreptul de a exercita profesia de medic dentist.

(4) În vederea redobândirii calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România si a dreptului de liberă practică medicii dentisti sunt obligati să urmeze un program de pregătire profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 6 luni.

(5) În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic dentist pe o perioadă mai mare de 10 ani, durata stagiilor va fi de două ori mai mare.

(6) La finalizarea programului de pregătire profesională medicul va sustine un examen privind reatestarea profesională si redobândirea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Înscrierea la examen se va face în baza dovezii privind efectuarea stagiului de pregătire profesională si realizarea în anul respectiv a unui număr de 40 de credite de educatie medicală continuă.

(7) Stagiile practice de pregătire profesională se vor desfăsura în cabinetele medicilor dentisti care au o vechime neîntreruptă în profesie mai mare de 8 ani si gradul de medic primar în specialitatea respectivă.

(8) La finalul perioadei de pregătire medicul cursant va primi de la medicul coordonator o atestare privind parcurgerea perioadei de pregătire profesională si propunerea de reacordare a dreptului de liberă practică.

(9) Examenul se va sustine în fata unei comisii formate din medicii cu un grad profesional cel putin egal cu cel al medicului care doreste reatestarea profesională si redobândirea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Comisia se aprobă de consiliul colegiului respectiv, la propunerea biroului executiv local. Examenul se va desfăsura sub formă de testare orală si practică. Calificativele acordate de către comisia de examen vor fi „admis” sau „respins”.

(10) Medicul coordonator va beneficia de acordarea unui număr de 40 de credite de educatie medico-dentară continuă pentru fiecare persoană îndrumată. Un coordonator poate pregăti cel mult 2 medici pe an.

(11) Nu se consideră întrerupere a exercitării profesiei perioada în care medicul urmează forme de învătământ medical de specialitate ori perfectionare profesională sau cercetare în domeniu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 13. - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România au următoarele drepturi:

a) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din România si să primească informatiile solicitate;

c) să participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din România si să fie informati în timp util despre aceasta;

d) să folosească, împreună cu membrii lor de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din România si ale colegiilor teritoriale;

e) să poarte însemnele Colegiului Medicilor Dentisti din România;

f) să conteste sanctiunile primite;

g) să solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite atât personal, cât si prin membrii lor de familie;

h) să îsi exprime în mod liber opiniile în toate structurile Colegiului Medicilor Dentisti din România;

i) să participe în mod personal la toate deciziile care se iau referitoare la activitatea proprie;

j) să participe în mod personal la toate dezbaterile care se referă la activitatea proprie.

Art. 14. - Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt următoarele;

a) să cunoască normele de deontologie profesională si pe cele care reglementează exercitarea profesiei sau organizarea si functionarea corpului profesional;

b) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredintate de organele de conducere, în calitatea lor de membru sau de reprezentant al corpului profesional;

c) să participe la manifestările initiate de organele de conducere, la activitătile profesionale ori de pregătire profesională, initiate ori organizate de către organele de conducere nationale sau locale;

d) să participe la sedintele ori la adunările la care au fost convocati în scris cu semnătură de luare la cunostintă;

e) să execute cu bună-credintă sarcinile care decurg din hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

f) să se abtină de la deliberările organelor de conducere în care sunt alesi, în cazul în care, în îndeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

g) să păstreze secretul profesional;

h) să păstreze în cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate în organele de conducere;

i) să respecte normele, principiile si îndatoririle deontologiei medicinii dentare;

j) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

k) să achite în termenul stabilit cotizatia datorată în calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

l) să rezolve litigiile cu alti membri, în primul rând, prin mediere de către comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România;

m) să execute cu bună-credintă atributiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, în colegiile judetene sau în cel al municipiului Bucuresti.

Art. 15. - Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, ce decurg din calitatea lor specială de medic dentist, sunt:

a) să respecte si să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;

b) să nu aducă prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

c) să acorde, pe timpul programului de lucru, cu promptitudine, îngrijirile medico-dentare de urgentă, ca o îndatorire fundamentală profesională si civică;

d) să actioneze pe toată durata exercitării profesiei în vederea cresterii gradului de pregătire profesională;

e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semnează;

f) să respecte drepturile pacientilor.

Art. 16. - (1) În vederea cresterii gradului de pregătire profesională si a asigurării unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati să efectueze un număr de minimum 20 de credite de educatie medico-dentară continuă pe an.

(2) Medicilor dentisti care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educatie medico-dentară li se suspendă dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv.

Art. 17. - Încălcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si de la deontologia profesională si a celei de corp profesional.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 18. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România se înfiintează, se organizează si functionează pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipjului Bucuresti.

(2) Între Colegiul Medicilor Dentisti din România si colegiile teritoriale există, în conditiile legii, raporturi de autonomie functională, organizatorică si financiară, în conditiile legii si ale prezentului regulament.

Art. 19. - Colegiul Medicilor Dentisti din România este reprezentat la nivelul colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de către organismele de conducere judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organele de conducere

 

Art. 20. - Organele de conducere la nivel national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt:

a) Adunarea generală natională;

b) Consiliul national;

c) Biroul executiv national.

Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România

Art. 21. - (1) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România este alcătuită din reprezentanti alesi de adunarea generală din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.

(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România este de:

a) 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri înscrisi;

b) 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri înscrisi;

c) 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri înscrisi;

d) 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri înscrisi;

e) 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri înscrisi;

f) 15 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 500 de membri înscrisi;

g) 20 de reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 701 membri înscrisi;

h) un reprezentant la 100 de membri înscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti.

(3) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România se întruneste, anual, în primul trimestru al anului sau, în mod extraordinar, ori de câte ori este nevoie.

Art. 22. - (1) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptă Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România în prezenta a cel putin două treimi din numărul reprezentantilor alesi, în caz de absentă motivată, delegatul putând fi înlocuit de supleant, care are drept de vot.

(2) Toate deciziile Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România se adoptă cu majoritate simplă, în prezenta a cel putin două treimi din numărul reprezentantilor alesi. Dacă la prima sedintă cvorumul nu este întrunit, se va convoca o a doua sedintă la un interval de cel putin două săptămâni, când deciziile se pot lua indiferent de numărul de participanti.

Art. 23. - Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România are următoarele atributii:

a) adoptă Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, precum si modificările lor ulterioare;

b) alege membrii Biroului executiv national pentru un mandat de 4 ani;

c) dezbate si votează raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv national si de comisiile de lucru ale Consiliului national privind activitatea desfăsurată între sesiunile Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România;

d) îi revocă din functie pe membrii alesi în cazul în care, în urma prezentării rapoartelor, nu se obtine, prin votul delegatilor prezenti, majoritatea simplă pozitivă;

e) alege comisia centrală de cenzori;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli anual central al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

g) dezbate si votează raportul Comisiei centrale de cenzori;

h) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România pe termen scurt, mediu si lung.

Art. 24. - Lucrările Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt conduse de membrii Biroului executiv national, cu exceptia Adunării generale nationale de alegeri care va fi condusă în conformitate cu dispozitiile Regulamentului electoral realizat si votat de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 25. - (1) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România poate fi convocată de către:

a) presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) 3 dintre membrii Biroului executiv national;

c) o treime din numărul membrilor Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Poate fi convocată în acelasi mod, în situatii exceptionale, Adunarea generală natională extraordinară a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 26. - (1) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România se întruneste, anual, în primul trimestru al anului în curs, în zilele de sâmbătă, si ori de câte ori este nevoie.

(2) Lucrările si deciziile Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi realizat si distribuit tuturor participantilor, în termen de o lună de la data desfăsurării lucrărilor.

(3) Convocarea membrilor Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România se va face în scris cu scrisoare recomandată sau prin fax trimis la colegiile teritoriale ori prin postă electronică, cu 30 de zile înaintea datei organizării sedintei.

Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din România

Art. 27. - (1) Între sesiunile Adunării generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din România este condus de Consiliul national.

(2) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România este alcătuit din: membrii Biroului executiv national, un reprezentant al fiecărui judet, 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, un reprezentant numit de Ministerul Sănătătii Publice ca autoritate de stat si câte un reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister si institutie centrală cu retea sanitară proprie.

Art. 28. - (1) Reprezentantii colegiilor teritoriale în Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România primesc, cu aprobarea Consiliului national, o indemnizatie de sedintă, suportată din fondurile colegiilor teritoriale ai căror reprezentanti sunt. Membrii Biroului executiv national care fac parte din Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România primesc indemnizatia din partea acestuia.

(2) Cheltuielile cu deplasarea, cazarea si masa reprezentantilor în Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România vor fi suportate de către colegiile ai căror reprezentanti sunt. Cheltuielile de deplasare, cazare si masă ale membrilor Biroului executiv national sunt suportate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 29. - (1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România se întruneste în sedinte ordinare odată la două luni, cu exceptia lunilor iulie, august, sau în sedinte extraordinare ori de câte ori este nevoie.

(2) Sedintele ordinare sunt convocate de către presedintele Biroului executiv national sau de 3 dintre membrii acestuia. Toate sedintele au loc în zilele de sâmbătă.

(3) Lucrările si deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi distribuit tuturor participantilor, în termen de o lună de la data desfăsurării lucrărilor.

Art. 30. - Convocarea membrilor Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România se va face, după caz, prin:

a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

b) fax la sediul colegiului local al cărui membru este respectivul reprezentant;

c) postă electronică.

Art. 31. - (1) Convocarea în una dintre modalitătile prevăzute la art. 30 se va face cu cel putin 14 zile înaintea datei întrunirii Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si va fi însotită de ordinea de zi si de toate materialele, proiectele de decizii, actele normative etc, ce urmează a fi analizate, dezbătute si votate.

(2) Materialele ce vor fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin fax sau postă electronică.

Art. 32. -(1) Sedintele extraordinare ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România pot fi convocate de către:

a) presedintele Biroului executiv national;

b) 3 dintre membrii Biroului executiv national;

c) oricare alt membru al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, la cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor Consiliului national.

(2) Procedura de convocare a sedintelor extraordinare este cea prevăzută de art. 30 si 31.

Art. 33. - Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România lucrează în prezenta a doua treimi din numărul membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate simplă din numărul total de membri.

Art. 34. - (1) Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii dentisti care practică medicina dentară în România.

(2) Nerespectarea deciziilor Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, care reglementează organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, constituie abatere de la disciplina de corp profesional si se sanctionează conform dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 35. - Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt următoarele:

a) elaborează Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în termen de 6 luni de la constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) fixează cotizatia care trebuie plătită în mod obligatoriu de către fiecare medic dentist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din această cotizatie ce trebuie virată către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

c) stabileste indemnizatia pentru membrii Biroului executiv national si ai Birourilor executive ale consiliilor colegiilor medicilor dentisti judetene, respectiv al Colegiului Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti, si indemnizatiile de sedintă pentru membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

d) gestionează bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din România si poate să initieze si să subventioneze actiuni interesând profesiunea de medic dentist si actiuni de întrajutorare;

e) controlează si coordonează activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si controlează gestiunea acestora;

f) solutionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestatiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii;

g) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la elaborarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală;

h) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României;

i) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;

j) stabileste sistemul de credite de educatie medico-dentară continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfectionare profesională a medicilor dentisti;

k) stabileste conditiile privind desfăsurarea de către cabinetele si unitătile medico-dentare a publicitătii si aprobă continutul materialului publicitar;

I) coordonează prin comisiile de lucru activitatea consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

m) adoptă motiuni în care prezintă pozitia Colegiului Medicilor Dentisti din România fată de problemele ce interesează sau care au legătură cu activitatea medicinei dentare, cu rolul sau cu statutul medicului dentist, precum si în orice alte probleme de interes general;

n) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

o) aplică prin Comisia superioară de deontologie si disciplină sanctiunile disciplinare prevăzute de lege;

p) aprobă comisiile de lucru si de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România;

q) stabileste numărul comisiilor de specialitate, competentele acestora si un regulament comun de functionare;

r) avizează toate programele de sănătate si toate actele normative avînd legătură cu medicina dentară, elaborate de Ministerul Sănătătii Publice;

s) propune Ministerului Sănătătii Publice durata exercitării temporare a profesiei de medic dentist;

t) Îndeplineste orice alte atributii pe care legea specială sau legile generale le stabilesc în sarcina Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 36. - (1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România participă prin comisiile de lucru, în colaborare cu Ministerul Sănătătii Publice, la elaborarea tuturor programelor de sănătate si a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare.

(2) La negocierea anuală a contractului-cadru, pentru specialitatea medicină dentară, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România reprezintă, prin comisia competentă, medicii dentisti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate.

Art. 37. - În cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, pentru realizarea atributiilor legale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România functionează minimum următoarele comisii:

a) Comisia profesional-stiintifică, învătămînt si educatie medicală continuă;

b) Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare;

c) Comisia superioară de disciplină;

d) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurări de sănătate;

e) Comisia pentru acreditări, avizări si secretariat;

f) Comisia financiar-contabilă si administrativă;

g) Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale. Art. 38. - (1) În functie de necesitătile concrete,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România poate aproba înfiintarea si a altor comisii de lucru. Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară. La nivel local se adoptă o organizare specifică. (2) Fiecare comisie va fi condusă de un presedinte, membru în Biroul executiv national. Aceste comisii vor fi formate din membri ai Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sau din alti membri propusi si votati de acesta. Comisiile pot desemna în cazuri speciale, prin vot majoritar, experti temporari pentru un domeniu.

(3) La nivel local comisiile sunt alese de adunarea generală locală, la propunerea consiliului colegiului teritorial.

Art. 39. - Materialele supuse spre aprobare Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România vor fi realizate si fundamentate de către comisia competentă.

Art. 40. - (1) Corespunzător acestor comisii de lucru ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România se vor înfiinta departamente.

(2) Departamentele vor fi coordonate de către membrii Biroului executiv national si, în functie de schema de personal aprobată de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.

Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România

Art. 41. - (1) Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general si un trezorier, alesi în mod individual de către Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România dintre membrii acesteia.

(2) Membrii Biroului executiv national fac parte integrantă din Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si conduc în mod curent lucrările acestuia.

Art. 42. - (1) Biroul executiv national lucrează legal în prezenta a 4 dintre membrii săi si ia decizii valabile cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(2) Biroul executiv national se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 dintre membrii săi.

Art. 43. - Atributiile Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România:

a) asigură activitatea permanentă a Colegiului Medicilor Dentisti din România si conduce sedintele Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) aprobă angajarea de personal si asigură executia bugetului de venituri si cheltuieli;

c) Întocmeste rapoartele anuale de activitate ale departamentebr, pe care le supune votului Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România;

d) acceptă donatiile, legatele si sponsorizările făcute Colegiului Medicilor Dentisti din România;

e) execută hotărârile Adunării generale nationale si ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

f) elaborează si supune spre aprobare Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

g) elaborează si propune pentru discutii, votare si aprobare toate proiectele în plenul Adunării generale nationale si al Consiliului national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

h) fiecare membru al Biroului executiv national coordonează si răspunde de activitatea unui număr de judete, cu acceptul conducerii acestora, astfel încât să fie acoperit întregul teritoriu;

i) membrii Biroului executiv national constituie prezidiul Consiliului national si al Adunării generale nationale al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

j) Îndeplineste orice alte sarcini stabilite de către Adunarea generală natională si de Consiliul national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 44. - (1) Biroul executiv national, prin responsabilii de departamente, coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Presedintele coordonează următoarele comisii:

a) Comisia profesional-stiintifică, învătământ si educatie medicală continuă;

b) Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale.

(3) Vicepresedintii coordonează următoarele comisii:

a) Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare;

b) Comisia pentru jurisdictie, litigii si deontologie medicală;

c) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurări sociale de sănătate.

(4) Secretarul general coordonează Comisia pentru acreditări, avizări si secretariat, care pregăteste si asigură desfăsurarea în bune conditii a sedintelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(5) Trezorierul coordonează Comisia financiar-contabilă si administrativă.

Art. 45. - (1) Presedintele Biroului executiv national este presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) În realizarea atributiilor ce îi revin, presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România emite decizii.

Art. 46. - Deciziile emise de către presedinte în aplicarea hotărârilor Adunării generale nationale, ale Consiliului national si/sau Biroului executiv national sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 47. - Atributiile presedintelui sunt următoarele:

a) reprezintă Colegiul Medicilor Dentisti din România în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate;

b) Încheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor Dentisti din România, aprobate în prealabil de Biroul executiv national;

c) propune Consiliului national si Biroului executiv national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România modalitătile de aplicare si urmărire a executării contractelor;

d) convoacă si conduce sedintele Adunării generale nationale, ale Consiliului national si ale Biroului executiv national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale nationale, Consiliului national si Biroului executiv national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, date în sarcina sa;

f) urmăreste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;

g) conduce, controlează si îndrumă activitatea vicepresedintilor, secretarului general, trezorierului si personalului angajat;

h) Îndeplineste orice alte atributii date în sarcina sa de Adunarea generală natională, de Consiliul national ori de Biroul executiv national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 48. - (1) Presedintele păstrează si foloseste stampila Colegiului Medicilor Dentisti din România si are drept de semnătură în bancă.

(2) Presedintele îl poate mandata în scris pe oricare dintre membrii Biroului executiv national pentru a realiza competentele ce îi revin sau numai o parte din acestea.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisiile de lucru ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 49. - Comisiile de lucru ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt competente în probleme integrative si de strategie si îndeplinesc atributiile stabilite de prezentul regulament sau prin hotărâre a Consiliului national.

Art. 50. - Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare exercită următoarele atributii principale:

a) colaborează si colectează datele statistice de la celelalte comisii, precum si de la consiliile judetene si al municipiului Bucuresti, în vederea stabilirii unor strategii si a unor programe de dezvoltare;

b) analizează, în functie de nevoile României, situatia statistică a personalului medico-dentar si a serviciilor de sănătate buco-dentară;

c) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare;

d) planifică realizarea programelor;

e) monitorizează si realizează proiecte;

f) elaborează informări si sinteze pentru Biroul executiv national si Consiliul national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

g) realizează, pe baza documentatiei primite, Buletinul Informativ National al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 51. - Comisia pentru studii si strategii de dezvoltare realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normativ având legătură cu profesia si propune Consiliului national si Biroului executiv national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptarea măsurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative în beneficiul corpului medical dentar din România.

Art. 52. - (1) Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă urmăreste si controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor dentisti din România prin programe de educatie continuă, actualizarea permanentă a cunostintelor profesionale pentru ridicarea si mentinerea standardelor privind calitatea actului medical.

(2) Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă îsi desfăsoară activitatea pe următoarele directii:

a) educatie medicală continuă;

b) examene si concursuri;

c) Învătământ medical si alte forme de pregătire medicală;

d) stiinte ale medicinii dentare;

e) practica independentă a profesiei de medic.

(3) Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă organizează si coordonează functionarea specialitătilor medico-dentare la standarde corespunzătoare.

(4) Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă studiază raporturile de competentă dintre diferitele specialităti medico-dentare si asigură suportul informational necesar pregătirii profesionale.

Art. 53. - În realizarea competentelor sale Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă îndeplineste si următoarele activităti:

a) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea medicilor dentisti la programe de perfectionare profesională din tară sau din străinătate;

b) sprijină procurarea de material documentar de specialitate, precum si organizarea de manifestări profesionale si stiintifice;

c) elaborează programul national de educatie medicală continuă, realizând grila de creditare a manifestărilor profesional-stiintifice si stabilind perioada unui ciclu de educatie medicală continuă, precum si totalul de credite necesare fiecărui medic dentist pentru reavizarea periodică a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 54. - (1) Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă are ca obiect de activitate colaborarea cu Ministerul Sănătătii Publice si cu Ministerul Educatiei si Cercetării pentru stabilirea si organizarea specializărilor din medicina dentară, a supraspecializărilor, a atestatelor si a cursurilor de perfectionare postuniversitară.

(2) Un obiectiv fundamental al comisiei prevăzute la alin. (1) constă în stabilirea, aplicarea si verificarea respectării cifrei de scolarizare în stomatologie (numerus clausus), prin corelarea numărului anual de absolventi cu necesitătile populatiei.

(3) Comisia profesional-stiintifica, învătământ si educatie medicală continuă se implică, în conditiile legii, în pregătirea profesională a asistentelor medicale care lucrează în reteaua medicinii dentare si a tehnicienilor dentari.

Art. 55. - (1) Reprezentarea Colegiului Medicilor Dentisti din România în organizarea concursurilor si a examenelor pe teritoriul României, prin întocmirea metodologiei de concurs si a tematicii, la nivel local si central, este de competenta Comisiei profesional-stiintifice, învătământ si educatie medicală continuă. În cadrul acestei activităti comisia va colabora cu Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Educatiei si Cercetării si cu facultătile de medicină dentară.

(2) Colegiul Medicilor Dentisti din România se implică în aplicarea corectă a regulamentelor de concurs si examene.

Art. 56. - (1) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurări sociale de sănătate este formată din 3 departamente:

a) Departamentul social-economic;

b) Departamentul asigurări sociale de sănătate;

c) Departamentul legislativ.

(2) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurări sociale de sănătate sustine obiectivele economice, sociale si juridice ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, readaptându-le în permanentă la conditiile existente pe plan national si european.

(3) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurări sociale de sănătate supraveghează modul de aplicare a legilor în judete si în municipiul Bucuresti. În momentul aparitiei unor proiecte de legi sau acte normative importante, comisia îsi desfăsoară activitatea în plenul tuturor celor 3 departamente componente.

Art. 57. - Departamentul social-economic are următoarele atributii:

a) va căuta să obtină contracte de muncă cât mai bune pentru membrii săi în ceea ce priveste conditiile de muncă si odihnă;

b) urmăreste ca salariul sau venitul membrilor săi să reflecte calitatea profesională individuală, competenta persoanei respective si dificultătile locului de activitate;

c) urmăreste mentinerea unui raport cât mai bun posibil între nivelul veniturilor profesionale, al costurilor, al tarifelor, al onorariilor si taxelor, precum si a unui raport corespunzător comparativ cu veniturile altor categorii profesionale;

d) sustine posibilitatea membrilor săi de a munci cât mai mult, dacă doresc acest lucru, cu asigurarea veniturilor corespunzătoare muncii depuse;

e) propune si negociază norme de protectie a muncii;

f) stabileste împreună cu conducerile administrative de la diferite niveluri sectoarele cu conditii de muncă deosebite;

g) mediază rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor dintre medicii contractanti si societătile de asigurări medicale;

h) prin intermediul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti participă la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine interioară, organizează si încurajează activitătile culturale artistice si sportiv-turistice ale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România si familiilor lor, dezvoltă si gospodăreste baza sportivă proprie si contribuie la protejarea membrilor colegiului prin acordarea, în limita bugetului aprobat, de ajutoare materiale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România si familiilor lor.

Art. 58. - Departamentul asigurări sociale de sănătate are următoarele atributii:

a) apără demnitatea, drepturile si interesele civile, sociale, materiale si culturale ale tuturor membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) sustine si introduce un sistem de asigurări pentru practică medicală dentară pentru medicii dentisti din România;

c) studiază structura si nivelul veniturilor corpului medical pentru a defini statutul economic si actionează pentru introducerea unor sisteme de asigurări medicale publice si private care să armonizeze interesele corpului medical cu cele ale societătii;

d) reprezintă Colegiul Medicilor Dentisti din România la negocierile centrale, la încheierea si executarea contractelor colective sau individuale de muncă cu cei care cumpără servicii dentare;

e) negociază cu casele de asigurări de sănătate si cu Ministerul Sănătătii Publice contractul-cadru si normele de aplicare a acestuia;

f) negociază cu societătile de asigurare primele de răspundere civilă profesională ale medicilor dentisti.

Art. 59. - (1) Presedintele Comisiei pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurări sociale de sănătate reprezintă Colegiul Medicilor Dentisti din România în organismele specializate ale caselor de asigurări la nivel central.

(2) La nivel local, departamentele similare vor rezolva reprezentarea în cazul aparitiei de probleme de contracte si probleme de relatii de muncă cu membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 60. - Departamentul legislativ are următoarele atributii:

a) asigură asistenta juridică curentă a Colegiului Medicilor Dentisti din România, alta decât cea legată de exercitarea profesiei de medic dentist;

b) asigură fundamentarea juridică a hotărârilor luate în cadrul biroului executiv, Consiliului national si Adunării generale nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

c) sintetizează si analizează proiectele de modificare a legilor profesiei;

d) intervine la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti pentru aplicarea deciziilor si a legilor în vigoare;

e) analizează si propune modificarea corespunzătoare a legislatiei medicale referitoare la profesia de medic dentist;

f) colaborează direct cu presedintele si cu directorul executiv ai Colegiului Medicilor Dentisti din România;

g) reprezintă si sustine împreună cu presedintele colegiului, în fata organelor de stat, hotărârile organelor de conducere.

Art. 61. - Comisia superioară de disciplină solutionează ca instantă de al doilea grad de jurisdictie, în complete de 5 membri, contestatiile introduse împotriva deciziilor comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale.

Art. 62. - Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, al prezentului regulament, al Codului deontologic al medicilor dentisti, asigurându-se o înaltă moralitate profesională în rândurile corpului medical.

Art. 63. - Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România implică pierderea dreptului de exercitare a profesiei de medic dentist. Ca urmare a acestei măsuri, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România vor înceta orice relatii profesionale cu persoana în cauză, măsura urmând să fie făcută publică.

Art. 64. - (1) Comisia de disciplină de la nivel teritorial aprobă cererea unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România de a fi apărat în fata instantelor judecătoresti, prin asigurarea asistentei juridice gratuite, în litigii născute în domeniul etic si de practică profesională.

(2) Comisia superioară de disciplină va realiza expertiza medico-legală profesională solicitată de instantă, sub coordonarea unui medic legist.

(3) Comisia superioară de disciplină poate aproba folosirea de către Colegiul Medicilor Dentisti din România a mijloacelor procesual-civile de interventie în favoarea medicului a cărui răspundere disciplinară a fost exclusă de către comisie.

Art. 65. - (1) În cazul unor actiuni ale unor terti care lezează onoarea profesională a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România si/sau a corpului medico-dentar în ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia superioară de disciplină va uza de dreptul la replică, solicitând ferm autorilor unor astfel de actiuni să le retracteze sau să le rectifice.

(2) La nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, astfel de atributii se realizează pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.

Art. 66. - (1) Comisia de deontologie si disciplină de la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, primeste si analizează sesizările despre practica ilegală a profesiei de medic dentist pe teritoriul României.

(2) Dreptul de a sustine actiunea în justitie revine presedintelui consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 67. - Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale are următoarele obiective:

a) asigură realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor Dentisti din România si structurile guvernamentale, neguvernamentale, judetene, nationale si internationale;

b) relatia cu publicul si mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau al presedintelui acestei comisii, la nivel central ori local.

Art. 68. - Comisia pentru acreditări, avizări si secretariat are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitătii actului medico-dentar pe teritoriul României. În acest sens comisia îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si Ministerului Sănătătii Publice verificarea, validarea si echivalarea calificării membrilor săi;

b) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitătilor, competentelor si gradelor profesionale;

c) propune metodologia de privatizare a unitătilor medico-dentare publice;

d) supraveghează, la cerere, desfăsurarea licitatiilor si a altor modalităti de privatizare a unitătilor medico-dentare publice.

Art. 69. - Prin comisiile de la nivelul colegiilor teritoriale se realizează următoarele atributii:

a) eliberarea avizelor de înfiintare si functionare a cabinetelor medico-dentare;

b) tinerea evidentei medicilor dentisti cu drept de liberă practică, a cabinetelor si unitătilor medico-dentare din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

c) analizarea si publicarea competentelor unitătilor medico-dentare private sau de stat din teritoriu, în functie de specialitatea, supraspecializările si competentele medicului dentist titular;

d) controlarea si avizarea conditiilor tehnice si de dotare ale cabinetelor si unitătilor medico-dentare.

Art. 70. - Comisia financiar-contabilă si administrativă are următoarele atributii:

a) gestionează patrimoniul si păstrează evidenta financiar-contabilă;

b) centralizează cotizatiile si celelalte venituri ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

c) asigură activitatea administrativă;

d) fundamentează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

e) fundamentează si propune Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România necesarul de personal de executie;

f) controlează bilanturile anuale ale colegiilor teritoriale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Personalul

 

Art. 71. - În limita numărului de posturi aprobat de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si a schemei de organizare si functionare, Biroul executiv national, în functie de necesitătile concrete si de nota de fundamentare a Comisiei financiar-contabile si administrative, poate angaja personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art. 72. - Pentru lucrări de specialitate care nu presupun o activitate continuă sau pentru consultatii de specialitate în anumite domenii Biroul executiv national poate contracta servicii plătite pe lucrare, temă sau proiect cu specialisti în domeniu.

Art. 73. - Activitatea administrativă curentă a Colegiului Medicilor Dentisti din România este coordonată de un director executiv angajat cu normă întreagă.

 

CAPITOLUL III

Organele de conducere la nivel local

 

Art. 74. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România este organizat si reprezentat la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, prin colegiile teritoriale.

(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie

functională, organizatorică si financiară, în conditiile prezentei legi. Sediul colegiului teritorial este în resedinta de judet, respectiv în municipiul Bucuresti.

Art. 75. - Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti sunt: adunarea generală, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.

Art. 76. - (1) Adunarea generală a colegiilor teritoriale este alcătuită din medicii dentisti înscrisi în colegiul teritorial respectiv.

(2) Adunarea generală a colegiilor teritoriale are următoarele atributii:

a) aprobă planul de activitate al consiliului colegiului teritorial;

b) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli;

c) alege membrii consiliului colegiului teritorial;

d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, după caz, aprobă cenzorul extern propus de colegiul teritorial;

e) alege reprezentantii colegiului teritorial în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) Adunarea generală a colegiului teritorial se întruneste anual, în primul trimestru al anului, sau, în mod extraordinar, ori de câte ori este nevoie.

Art. 77. - (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din:

a) 7 membri pentru un număr de până la 100 de medici dentisti înscrisi;

b) 11 membri pentru 101-300 de medici dentisti înscrisi;

c) 15 membri pentru 301-500 de medici dentisti înscrisi;

d) 29 de membri pentru 501-1.000 de medici dentisti înscrisi;

e) 49 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de medici dentisti înscrisi.

(2) Proportional cu numărul de membri ai consiliului colegiului teritorial se vor alege 3-9 membri supleanti.

Art. 78. - (1) Consiliul colegiului teritorial va alege dintre membrii săi un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier, alesi pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pe un mandat de 4 ani.

Art. 79. - (1) Alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau national se face conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Functiile în biroul executiv al colegiilor teritoriale, în Biroul executiv national si în Consiliul national ale Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt incompatibile cu situatiile prevăzute de lege.

Art. 80. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se întruneste la convocarea presedintelui, în sedinte ordinare, la interval de două luni. In mod exceptional, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor săi, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat în sedinte extraordinare. Între sedinte, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigură activitatea permanentă a acestuia.

(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adoptă în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora.

Art. 81. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si, respectiv, biroul executiv al acestora exercită atributiile date în competenta lor prin prezentul regulament.

(2) În vederea exercitării atributiilor, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, îsi desfăsoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală teritorială respectivă, pe domenii de activitate sau pe specialităti ale medicinii dentare, în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 82. - Atributiile si functionarea locală se vor desfăsura în baza legii si a prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Venituri si cheltuieli

 

Art. 83. - (1) Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din România se constituie din:

a) taxă de înscriere;

b) cotizatiile lunare ale membrilor;

c) donatii si sponsorizări de la persoane fizice si juridice;

d) legate;

e) drepturi editoriale;

f) Încasări din vânzarea publicatiilor proprii;

g) fonduri rezultate din manifestările culturale si stiintifice;

h) alte surse.

(2) Taxele pentru serviciile prestate membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România vor fi stabilite de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, respectiv consiliul judetean, sau cel al municipiului Bucuresti.

Art. 84. - Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Dentisti din România este de 10% din salariul minim pe economie.

Art. 85. - (1) Cotizatiile datorate si neplătite la termen de către membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România determină plata unor penalităti echivalente cu cele datorate de contribuabili pentru restantele către bugetul de stat.

(2) Aceeasi penalitate se aplică si colegiilor teritoriale care nu virează trimestrial către organele nationale partea de cotizatie stabilită de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 86. - (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din România pe o perioadă de 6 luni si după atentionarea scrisă din partea consiliului local se sanctionează cu suspendarea dreptului de liberă practică până la plata cotizatiei datorate si a penalitătilor aferente.

(2) Sanctiunea se aplică de către Comisia de disciplină, la sesizarea Comisiei financiar-contabile a colegiului teritorial.

Art. 87. - (1) Pentru eliberarea avizului de înfiintare a cabinetului medico-dentar individual sau a formelor asociative ori pentru avizarea functionării unitătilor medico-dentare cu personalitate juridică, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România stabileste taxa unică pe tară ce se va încasa de către colegiile teritoriale.

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se stabileste si se încasează de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 88 - (1) Partea din cotizatie care trebuie vărsată de colegiile judetene, respectiv de cel al municipiului Bucuresti, către Colegiul Medicilor Dentisti din România este de 20% din cotizatiile datorate de membrii înscrisi în evidenta colegiului respectiv.

(2) Partea din cotizatie aferentă functionării sediului central se virează până cel mai târziu la sfârsitul lunii următoare celei pentru care a fost percepută cotizatia.

Art. 89. - (1) Partea de cotizatie datorată de colegiile judetene, respectiv de cel al municipiului Bucuresti, către Colegiul Medicilor Dentisti din România, nefiind venit al colegiilor teritoriale, se virează către acesta înaintea oricăror alte plăti.

(2) Obligatia urmăririi si efectuării vărsării cotei aferente Colegiului Medicilor Dentisti din România revine presedintelui consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti.

Art. 90. - Fondurile bănesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare, plata personalului, procurarea de mijloace fixe sau de inventar etc), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, întrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si a familiilor lor, alte cheltuieli aprobate de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, iar la nivel local, de către consiliile judetene, respectiv de cel al municipiului Bucuresti.

Art. 91. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România, la nivel central si local, va avea cont bancar.

(2) Dreptul de semnătură în bancă apartine presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din România. Acesta poate împuternici si o altă persoană cu dreptul de semnătură în bancă.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică si colegiilor judetene, respectiv celui al municipiului Bucuresti.

Art. 92. - (1) Presedintii consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor trimite până la sfârsitul lunii martie a anului în curs copii de pe proiectul de buget pentru anul respectiv, aprobat de către consiliul judetean, respectiv de cel al municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli ale anului anterior.

(2) Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de către presedintele consiliului judetean, respectiv de cel al municipiului Bucuresti.

Art. 93. - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România care pierd calitatea de membru nu au niciun drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului si nici pe acela de a ridica pretentii asupra taxelor de înscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii bănesti ori materiale realizate către Colegiul Medicilor Dentisti din România până la data încetării calitătii de membru.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni si proceduri disciplinare

 

SECTIUNEA 1

Abaterile disciplinare

 

Art. 94. - Constituie abatere disciplinară fapta săvârsită cu vinovătie, prin care se încalcă jurământul depus, legile profesiei, Codul deontologic al medicului dentist sau prevederile prezentului regulament.

Art. 95. - Răspunderea disciplinară a medicului dentist nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia.

Art. 96. - (1) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activităti medico-dentare pe o perioadă de la o lună la 6 luni;

e) retragerea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) În plus fată de sanctiunile prevăzute la alin. (1), se poate prevedea, după caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medico-dentară ori a altor forme de pregătire profesională.

Art. 97. - Retragerea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instantele judecătoresti cu privire la interzicerea exercitării profesiei.

Art. 98. - (1) Actiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.

(2) Sanctiunile prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. a)-c) se radiază în termen de 6 luni de la data executării lor, iar cea prevăzută la lit. d), în termen de un an de la data expirării perioadei de interdictie.

(3) În cazul aplicării sanctiunii prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. e), medicul dentist poate face o nouă cerere de redobândire a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, după un an de la data aplicării sanctiunii de către comisiile de disciplină. Redobândirea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se face în conditiile prezentului regulament si ale Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În situatia în care, prin decizie a Comisiei de disciplină, au fost dispuse si măsurile prevăzute la art. 96 alin. (2), radierea sanctiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse de Comisia de disciplină.

Art. 99. - Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstantă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sanctiuni.

Art. 100. - (1) Decizia pronuntată se comunică medicului dentist sanctionat si Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării profesiei se comunică Ministerului Sănătătii Publice si, respectiv, angajatorului.

(3) Persoana fizică/juridică ce a făcut sesizarea va fi informată cu privire la solutionarea cauzei de către Comisia de disciplină.

Art. 101. - Consiliile locale ale colegiilor teritoriale si Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, pentru sanctiunile aplicate de către acestea, sunt obligate să tină evidenta sanctiunilor aplicate fiecărui membru si să comunice situatia disciplinară la cererea organismelor profesiei.

Art. 102. - (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va organiza si va functiona o comisie de disciplină alcătuită din 3-5 membri, alesi de consiliul respectiv dintre membrii săi sau dintre alti medici dentisti înscrisi în colegiul respectiv.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din România se va organiza si va functiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 5-7 membri.

(3) Membrii Comisiei superioare de disciplină se numesc de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România dintre medicii dentisti cu o vechime de peste 7 ani în profesie.

Art. 103. - Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autoritătile de sănătate publică, la nivel teritorial, si de către Ministerul Sănătătii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.

Art. 104. - Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România ori

prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnati de către Ministerul Sănătătii Publice sau de autoritătile de sănătate publică.

Art. 105. - (1) Decizia de sanctionare pronuntată de comisia de disciplină de la nivelul colegiului teritorial poate fi contestată de medicul dentist sanctionat, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sanctionat poate formula o actiune în anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

Art. 106. - Unitătile sanitare sau cele de medicină legală au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor de disciplină sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum si orice alte date si informatii necesare solutionării cauzei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli procedurale

 

Art. 107. - (1) Plângerea sau sesizarea împotriva unui medic dentist se adresează colegiului local al cărui membru este medicul dentist. Aceasta va fi înregistrată numai dacă contine elementele de identificare (numele, prenumele, locul de muncă) ale medicului dentist împotriva căruia se face reclamatia, precum si numele, prenumele, adresa si semnătura în original ale petentului.

(2) Plângerea se va depune personal sau poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Nu se vor înregistra plângerile trimise prin fax sau e-mail.

Art. 108. - (1) Plângerea va fi înaintată biroului consiliului local, care după o primă analiză va hotărî:

a) respingerea plângerii ca vădit nefondată;

b) declansarea procedurii disciplinare.

(2) Plângerea împreună cu decizia biroului consiliului colegiului teritorial de începere a anchetei disciplinare se înaintează Comisiei de disciplină.

Art. 109. - Biroul consiliului colegiului teritorial poate dispune începerea anchetei disciplinare si din oficiu, autosesizându-se.

Art. 110. - (1) Anchetarea abaterii disciplinare se face cu impartialitate.

(2) Cercetările se efectuează după încunostintarea medicului dentist cu privire la obiectul anchetei disciplinare, prin luare la cunostintă despre continutul plângerii ori al sesizării si după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a medicului dentist cercetat, trimisă la sediul profesional al acestuia ori la domiciliu.

(3) Medicul dentist cercetat va da explicatii scrise. Refuzul de a da curs convocării în fata Comisiei de disciplină nu împiedică desfăsurarea anchetei.

(4) Cu cel putin 7 zile înaintea datei fixate pentru convocare, medicul dentist poate stabili de comun acord cu comisia mentionată la alin. (3) o altă dată pentru convocarea sa.

Art. 111. - (1) Ancheta disciplinară va fi efectuată direct de Comisia de disciplină sau prin intermediul unui referent împuternicit dintre membrii comisiei sau un alt medic dentist în specialitatea medicului în cauză.

(2) Fată de natura cauzei, Comisia de disciplină poate consulta o comisie de specialitate formată din 3 personalităti în domeniu, propuse de Comisia profesional-stiintifică, învătământ si educatie medicală continuă si acceptate de cel acuzat.

(3) Persoana care a făcut sesizarea va fi audiată în cauza respectivă.

(4) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilită de Comisia de disciplină duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicată si petentului.

Art. 112. - (1) În cursul cercetărilor Comisia de disciplină sau referentul numit va lua declaratii persoanei care a făcut plângerea, precum si oricăror alte persoane ale căror declaratii pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri si copii ale documentelor ce au legătură cu cauza si va culege informatiile necesare.

(2) În realizarea atributiilor sale referentul poate lua declaratii scrise.

Art. 113. - Referentul, dacă a fost numit, va realiza toate măsurile stabilite de Comisia de disciplină în procesul-verbal de sedintă, după care va întocmi un referat scris cuprinzând cele constatate, însotit, dacă este cazul, de documente justificative, si îl va depune la comisie.

Art. 114. - După ascultarea medicului împotriva căruia s-a pornit actiunea disciplinară, eventual a martorilor si a persoanei care a făcut plângerea, Comisia de disciplină stabileste printr-o decizie una dintre următoarele solutii:

a) stinge actiunea disciplinară dacă fapta nu constituie abatere disciplinară;

b) aplică una dintre sanctiunile prevăzute de lege.

Art. 115. - Decizia adoptată în solutionarea cauzei va trebui să cuprindă:

a) numărul deciziei si data pronuntării;

b) componenta completului de judecată;

c) descrierea pe scurt a faptei;

d) prezentarea măsurilor de cercetare a faptei (declaratiile părtilor, martorii care au fost audiati, înscrisurile, documentele cercetate si retinute în solutionarea cauzei etc);

e) sanctiunea aplicată;

f) temeiul legal al adoptării ei;

g) termenul de contestare si instanta competentă;

h) semnătura presedintelui Comisiei de disciplină si stampila colegiului local.

Art. 116. - (1) Contestatia se depune la Comisia de disciplină care, în termen de 3 zile, este obligată ca, împreună cu dosarul cauzei, să o trimită Comisiei superioare de disciplină.

(2) Contestatia este suspensivă de executare.

(3) Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia superioară de disciplină.

 

CAPITOLUL VI

Solutionarea litigiilor dintre membri

 

Art. 117. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt obligati ca atunci când se găsesc într-o situatie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei cu alt membru al colegiului, înainte de a apela la instantele de judecată, la mass-media sau la interventia altor autorităti să apeleze la medierea unei comisii de litigii din cadrul colegiului teritorial.

(2) Comisia de litigii se aprobă de consiliul colegiului teritorial.

(3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie abatere disciplinară.

Art. 118. - Comisia de litigii va convoca părtile în litigiu si, pe baza probelor administrate de către părti, va încerca solutionarea amiabilă a litigiului.

Art. 119. - La terminarea procedurilor de împăcare a părtilor Comisia de litigiu va încheia un proces-verbal în care va consemna situatia de fapt, pozitiile părtilor, probele administrate si rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei si de părti.

 

CAPITOLUL VII

Alegerea membrilor consiliilor locale, a membrilor comisiei de cenzori locale sau centrale, a reprezentantilor în Adunarea generală natională, precum si a membrilor birourilor executive nationale sau locale

 

SECTIUNEA 1

Alegerea reprezentantilor

 

Art. 120. - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România pot fi alesi în structurile locale si/sau nationale pentru maximum două mandate care pot fi si consecutive.

Art. 121. - Un mandat are durata de 4 ani.

Art. 122. - Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar, atât de la nivel teritorial, cât si central, sunt incompatibile cu situatiile prevăzute la titlul XIII „Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România” din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurări Sociale de Sănătate ori al caselor de asigurări sociale de sănătate judetene.

Art. 123. - (1) Membrii în toate functiile de conducere se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de către membrii adunărilor generale teritoriale sau a municipiului Bucuresti, respectiv ai Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Reprezentantii colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România se aleg de către biroul executiv al colegiului teritorial respectiv.

Art. 124. - Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România care au plătită la zi cotizatia, în conditiile legii.

Art. 125. - Împreună cu declaratia de candidatură, candidatii vor depune o declaratie privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al politiei politice comuniste, conform art. 31 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 126. - (1) Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul dentist respectiv.

(2) Dovada calitătii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegătorul nu se găseste pe lista alegătorilor, cu ultjma chitantă a plătii cotizatiei.

Art. 127. - În vederea organizării si desfăsurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către fiecare colegiu teritorial, respectiv o comisie electorală centrală organizată de Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si aprobată de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 128. - Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România în legislatura pentru care se organizează alegerile. Înaintea alegerii în această functie ei se vor angaja, în scris, să nu candideze la o functie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

Art. 129. - Membrii birourilor executive nationale si locale sunt alesi pe functii în mod individual, cu majoritate simplă de voturi, de către Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România, respectiv de către consiliile colegiilor teritoriale.

Art. 130. - (1) Alegerile se vor desfăsura în baza unui regulament electoral realizat si aprobat de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Regulamentul se va distribui în teritoriu cu două luni înainte de data alegerilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încetarea calitătii de reprezentant sau de membru în organele de conducere

 

Art. 131. - (1) Încetarea calitătii de membru în organele de conducere sau de reprezentant în organele de conducere intervine în următoarele situatii:

a) demisie personală;

b) incompatibilitate apărută ulterior alegerii;

c) deces;

d) pierderea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

e) revocare;

f) imposibilitatea exercitării calitătii.

(2) Locul rămas vacant în cadrul Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România ori al consiliului local al colegiilor teritoriale va fi ocupat de către primul membru supleant.

(3) În cazul Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si al birourilor consiliilor colegiilor teritoriale se organizează noi alegeri pentru locul vacant.

Art. 132. - (1) Revocarea din functie sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, atât la nivel national, cât si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se face cu majoritatea simplă a forului care l-a ales pe cel în cauză.

(2) Revocarea se poate face în cazul încălcărilor grave ale legii, ale prezentului regulament sau ale Codului de deontologie al medicului dentist.

Art. 133. - (1) Membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sau ai consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care lipsesc nemotivat la 3 sedinte într-un an sunt revocati de drept.

(2) Constatarea revocării se face prin decizie a presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din România, la sesizarea biroului consiliului colegiului teritorial.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 134. - Completarea sau modificarea prezentului regulament se va face de către Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România, la propunerea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 135. - Consiliile colegiilor teritoriale vor aduce la cunostintă tuturor membrilor prezentul regulament.

Art. 136. - Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA

la regulament

 

SIGLA

Colegiului Medicilor Dentisti din România

CMDR

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA