MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1007         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 decembrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

104. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 789 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

Decizia nr. 817 din 9 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

276. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală

 

931. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru completarea Ordinului ministrului

muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

563. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.429.- Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială „BROKERCOMBI” - S.A.

 

114.430. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

114.433. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Broker de Asigurare FORTZAAS” - S.A.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În vederea îmbunătătirii accesibilitătii populatiei la serviciile medicale, precum si în perspectiva transferului de responsabilităti si competente autoritătilor publice, se impune armonizarea bazei legale existente, prin introducerea unor prevederi care să permită autoritătilor locale transferul de competentă financiară pentru finantarea cheltuielilor de administrare si functionare a unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local.

Măsura prevăzută de prezentul act normativ are caracter foarte urgent, pentru a asigura administrarea si functionarea unitătilor sanitare la parametrii optimi si, implicit, continuitatea serviciilor medicale acordate populatiei.

Neadoptarea acestei măsuri va avea un impact negativ asupra activitătii si functionalitătii institutiilor furnizoare de servicii medicale la nivel local.

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Bugetele locale participă la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv pentru bunuri si servicii, reparatii, consolidare, extindere, modernizare, a unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie în bugetele locale.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 104.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 789

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena lonea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, exceptie ridicată de Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice Bucuresti în Dosarul nr. 7.547/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 7.547/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, exceptie ridicată de Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice Bucuresti în cauza ce are ca obiect cererea formulată de Societatea Comercială „Leoser” - S.A. din Bucuresti pentru constatarea inexistentei dreptului de creantă al RADET, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente facturilor de energie termică achitate până la data de 30 iunie 2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004, invocate de reclamantă ca temei de drept al cererii introductive, contravin dispozitiilor si principiilor constitutionale referitoare la separatia puterilor în stat, la neretroactivitatea legii si la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, „în măsura în care se interpretează în sensul aplicării acestora si cu privire la sumele datorate cu titlu de penalităti si majorări de întârziere aferente facturilor de energie termică, sume al căror caracter cert, lichid si exigibil a fost constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pronuntată anterior intrării în vigoare a actului normativ”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Guvernul, invocând solutia si considerentele deciziilor Curtii Constitutionale nr. 86 din 10 februarie 2005 si nr. 698 din 20 decembrie 2005, consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, iar exceptia ridicată este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 au avut o aplicabilitate limitată în timp, respectiv de la data intrării în vigoare până la data de 30 iunie 2004. Dispozitiile legale criticate nemaifiind în vigoare ia data ridicării exceptiei, aceasta apare ca fiind inadmisibilă, iar celelalte dispozitii ale aceleiasi ordonante sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile

legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobată prin Legea nr. 358/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 10 septembrie 2004, dispozitii potrivit cărora „Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care plătesc integral contravaloarea facturilor reprezentând obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrică, energie termică, apă si gaze naturale până la 30 iunie 2004, beneficiază de anularea penalitătilor si majorărilor de întârziere”.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale: art. 1 alin. (4) privind organizarea statului potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativă, executivă si judecătorească; art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale si contraventionale mai favorabile; si art. 135 alin. (2) lit. a) privind obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin textul de lege criticat a fost instituit un termen de gratie - 30 iunie 2004 - până la împlinirea căruia persoanele juridice consumatoare de utilităti care plăteau integral contravaloarea facturilor reprezentând obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrică, energie termică, apă si gaze naturale beneficiau de anularea penalitătilor si majorărilor de întârziere. Rezultă că textul de lege criticat a avut o aplicare limitată în timp, situată între data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 - 28 mai 2004, data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, - si data de 30 iunie 2004, prevăzută de alin. (4) al art. 1.

Curtea Constitutională constată că exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată în fata instantei de judecată la data de 8 iunie 2006, dată la care dispozitiile alin. (4) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 nu mai erau în vigoare. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă numai dacă acestea sunt în vigoare, iar conform alin. (6) al aceluiasi articol, atunci când nu sunt îndeplinite aceste conditii, instanta de judecată însăsi trebuie să respingă exceptia ca inadmisibilă, printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza instanta de contencios constitutional. Deoarece instanta de judecată nu s-a conformat acestor dispozitii legale, Curtea Constitutională urmează să respingă această exceptie ca fiind inadmisibilă, sub acest motiv.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, exceptie ridicată de Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice Bucuresti în Dosarul nr. 7.547/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilenâ lonea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 817

din 9 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Supermarket Ardeal Impex” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 20.104/2005 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin art. 53 si art. 135 alin. (2) din Constitutie, invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 20.104/2005, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Supermarket Ardeal Impex” - S.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect plângerea formulată de aceasta împotriva unui proces-verbal de constatare a contraventiei, încheiat în temeiul textului de lege criticat.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se

sustine că art. 14 alin. (2) din ordonantă încalcă, în ordinea invocării lor, art. 135 alin. (2) si art. 53 din Constitutie, deoarece: sanctiunea complementară pe care o dispune este mai gravă si mai aspră decât cea principală; suspendarea pe termen de 3 luni a activitătii unei firme „aduce după sine pierderi statului prin neplata impozitelor, dar si pagube sociale care pot fi de o deosebită gravitate prin pierderea locurilor de muncă, a neplătii taxelor si impozitelor pe salarii.”

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, deoarece „măsura dispusă de textul legal este justificată de imperativul protejării interesului general si al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală.”

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, „întrucât prin reglementarea contraventiilor, sanctionarea acestora cu amendă si aplicarea de măsuri sanctionatorii complementare, în raport cu gravitatea faptei, nu se aduce, în niciun fel, atingere exercitării drepturilor si nici libertătii economice, în conditiile legii, statul fiind obligat să asigure, conform art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, «protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutar㻓. Invocă în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 91/2006.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile ce fac obiectul exceptiei nu numai că nu încalcă art. 135 alin. (2) din Constitutie, „ci, dimpotrivă, reprezintă tocmai o măsură prin care statul dă expresie tuturor acestor obligatii constitutionale”. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 53 alin. (1) si (2) din Constitutie, consideră că „măsura dispusă de textul de lege criticat este justificată de imperativul protejării interesului social si al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală”. Mentionează că acesta este sensul în care s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 91 din 7 februarie 2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Textul de lege criticat prevede: „Nerespectarea de către agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitătii unitătii pe o perioadă de 3 luni.” Aceste fapte constituie, potrivit art. 10 lit. b) din ordonantă, la care textul de lege criticat face trimitere, si contraventii dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni.

Autorul exceptiei consideră că prin textul de lege mentionat sunt încălcate, în ordinea invocării lor,

prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), potrivit cărora „(2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; [...]”, si ale art. 53 referitoare la „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti''.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Articolul 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1998, republicată, a mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la art. 53 din Constitutie, în esentă, cu o motivare asemănătoare celei din prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 91 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 21 februarie 2006, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a retinut că „măsura dispusă de textul de lege criticat este justificată de imperativul protejării interesului social si al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală”.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în această cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei.

În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, Curtea constată că, într-adevăr, potrivit acestui text, statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, dar cu respectarea dispozitiilor legale în materie. Or, în acest domeniu, cadrul legislativ îl constituie însăsi reglementarea criticată, astfel că si această sustinere urmează a fi înlăturată.

În ceea ce priveste aprecierile autorului exceptiei referitoare la eventualele consecinte negative ale suspendării pe termen de 3 luni a activitătii unei firme, constând în pierderi aduse veniturilor statului, trebuie precizat că prin reglementarea criticată se urmăreste, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin decizia mentionată, protejarea ordinii de drept si a interesului social, iar nu obtinerea unor venituri la bugetul de stat cu încălcarea acestor imperative.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Supermarket Ardeal Impex” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 20.104/2005 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, care reprezintă transpunerea în legislatia natională a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE,

văzând Referatul de aprobare nr. 12.337 din 29 noiembrie 2006, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta normă sanitară veterinară a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de autorizare a activitătilor din unitătile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor.

Art. 3. - Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 2 februarie 2005.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 276.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală.

Art. 2. - În întelesul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) autoritatea sanitară veterinară centrală - serviciul sanitar veterinar central al României, care are responsabilitatea elaborării si implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar, a stabilirii, gestionării si controlului activitătilor sanitare veterinare din unitătile care produc alimente de origine animală pe întreg teritoriul tării; este reprezentată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

b) autoritatea sanitară veterinară judeteană - serviciile sanitare veterinare publice descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritătii sanitare veterinare centrale, având autoritatea si responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar pe teritoriul judetului respectiv, a gestionării, realizării si controlului activitătii sanitare veterinare publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea sanitară veterinară centrală; sunt reprezentate de directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti;

c) activităti supuse autorizării sanitare veterinare - activitătile din unitătile care produc alimente de origine animală, care înainte de a fi desfăsurate, trebuie autorizate de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1;

d) autorizatie sanitară veterinară - documentul emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care atestă că activitătile din unitătile prevăzute în anexa nr. 1, care produc alimente de origine animală supuse controlului sanitar veterinar, îndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare stabilite de legislatia veterinară natională si de cea a Uniunii Europene;

e) număr de autorizare sanitară veterinară - numărul acordat de autoritatea sanitară veterinară competentă pentru activitătile din unitătile supuse controlului sanitar veterinar, care este compus din:

(i) indicativul judetului, urmat de codul cifric acordat de autoritatea sanitară veterinară teritorială pentru unitătile care valorifică produse de origine animală numai pe piata natională; sau

(ii) din codul cifric pentru unitătile autorizate pentru export în Uniunea Europeană sau pentru schimburi intracomunitare după data aderării, acordat de autoritatea sanitară veterinară centrală.

Numerele de autorizare sanitară veterinară acordate de autoritatea veterinară centrală pot contine, pe lângă codul cifric, si indicativul activitătii care a fost autorizată;

f) marcă de sănătate - stampila pe care este inscriptionat numărul de autorizare sanitară veterinară si care atestă că produsele au fost obtinute cu respectarea conditiilor sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare, stampilă aplicată direct pe produsele de origine animală sau pe ambalajul acestora, produse care au fost fabricate în unităti autorizate sanitar veterinar;

g) marcă de identificare - stampila pe care este inscriptionat numărul de autorizare sanitară veterinară aplicată de operator pe produsele de origine animală fabricate în unitatea producătoare si care atestă că acestea au fost obtinute în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005;

h) Înregistrare sanitară veterinară - înregistrarea unitătilor care produc alimente de origine animală, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în listele unitătilor cu vânzare cu amănuntul sau cu vânzare directă de către autoritatea sanitară veterinară judeteană;

i) activităti supuse înregistrării sanitare veterinare - activitătile din unitătile cu vânzare directă sau vânzare cu amănuntul de produse de origine animală, care sunt înregistrate de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

j) document de înregistrare sanitară veterinară - documentul emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru activitătile din unitătile supuse înregistrării.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea sanitară veterinară a activitătilor din unitătile care produc alimente de origine animală

 

Art. 3. - (1) Unitătile desfăsoară activitătile precizate în anexa nr. 1 numai după autorizarea emisă de autoritatea sanitară veterinară competentă.

(2) Autorizarea sanitară veterinară a activitătilor care se desfăsoară în unitătile precizate în anexa nr. 1 se acordă de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) În vederea obtinerii avizului de principiu, înainte de începerea constructiei, reamenajării, retehnologizării si măririi capacitătii în cazul unitătilor prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitătii trebuie să înainteze directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea verificării, documentatia care va contine următoarele documente:

(i) cerere din partea unitătii;

(ii) schita unitătii, cu fluxurile tehnologice; (iii) memoriul tehnic justificativ;

(iv) planul de realizare a constructiei pentru fiecare etapă;

(v) proiectul de amplasare.

(4) În cazul în care, în urma verificării documentatiei prevăzute la alin. (3), precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor înscrise, se constată neconformităti fată de reglementările sanitare veterinare în vigoare, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va întocmi o notă în care va cuprinde toate deficientele constatate si va emite către solicitant o adresă oficială în care se precizează următoarele: „în urma verificării din partea autoritătii sanitare veterinare competente s-a constatat că documentatia nu corespunde prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare”.

(5) Tariful perceput pentru verificarea documentatiei prevăzute la alin. (3) este reprezentat de jumătate din tariful de autorizare sanitară veterinară, conform anexei nr. 7.

(6) Autorizarea sanitară veterinară a activitătilor din unitătile cuprinse în anexa nr. 1 este conditionată de asigurarea supravegherii sanitare veterinare de către medicii veterinari oficiali, precum si de personalul ajutător, în număr suficient, avându-se în vedere specificul unitătii.

Art. 4. - (1) Autorizarea sanitară veterinară a acestor activităti se acordă în baza solicitării scrise din partea reprezentantului legal al unitătii către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

(2) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, precum si orice modernizări si extinderi ale unitătii trebuie autorizate de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, de Directia de igienă si sănătate publică veterinară.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii autorizării sanitare veterinare pentru activitătile care se desfăsoară în unitătile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, documentatia care va cuprinde:

(i) cererea din partea solicitantului, cu precizarea activitătilor si a codului CAEN;

(ii) schita unitătii, cu fluxurile tehnologice;

(iii) planul de amplasare a obiectivului;

(iv) memoriul tehnic justificativ;

(v) copia certificatului unic de înregistrare;

(vi) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului.

(2) Înainte de începerea activitătii, reprezentantul legal al unitătii are obligatia de a obtine autorizarea sanitară veterinară sau, după caz, autorizarea sanitară veterinară conditionată.

Art. 6. - (1) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a solutiona cererea în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului de igienă si sănătate publică veterinară.

(2) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea sanitară veterinară, referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, si fisa de evaluare, conform modelului stabilit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru fiecare tip de unitate.

Art. 7. - (1) În situatia în care sunt îndeplinite cerintele sanitare veterinare, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării referatului de evaluare si a fisei de evaluare, autorizatia sanitară veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În situatia în care personalul sanitar veterinar de specialitate de la serviciul de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, trebuie înscrise în nota de constatare si în fisa de evaluare deficientele, măsurile dispuse si, după caz, termenele de remediere. Nota de constatare si fisa de evaluare urmează a fi aduse la cunostintă reprezentantului legal al unitătii.

(3) La expirarea termenului de remediere prevăzut la alin. (2), dar numai după remedierea deficientelor, reprezentantul legal al unitătii solicită în scris directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, reverificarea unitătii.

(4) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia să monitorizeze unitătile autorizate sanitar-veterinar privind denumirea, adresa, activitătile pentru care s-a acordat autorizarea, numărul referatului de evaluare si numărul si data autorizării acestora.

(5) În baza datelor transmise de directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor întocmeste lista unitătilor de industrie alimentară în care se desfăsoară activităti autorizate sanitar-veterinar.

Art. 8. - (1) Autorizarea sanitară veterinară a activitătii îsi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Autorizarea sanitară veterinară a activitătii pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală care corespund prevederilor legislatiei în vigoare trebuie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot acorda o autorizare conditionată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru unitătile care produc alimente de origine animală, dacă se constată că unitatea asigură securitatea alimentară a produselor obtinute, chiar dacă nu sunt îndeplinite toate conditiile legate de constructie, dotare cu echipamente si/sau programele proprii de autocontrol sunt în curs de implementare. Autoritatea sanitară veterinară competentă poate acorda autorizarea definitivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, numai dacă se constată că, în cadrul unui nou control al unitătii efectuat în decurs de 3 luni de la acordarea autorizării conditionate, unitatea îndeplineste toate conditiile prevăzute de legislatia în vigoare. Dacă în urma controlului se constată că s-a realizat un progres clar, dar unitatea nu îndeplineste în totalitate conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare, autoritatea sanitară veterinară competentă poate prelungi autorizarea conditionată. Autorizarea conditionată nu poate depăsi o perioadă totală de 6 luni. Pentru eliberarea autorizării conditionate se va achita jumătate din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară.

(4) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, mentionează în autorizarea sanitară veterinară a mijloacelor de transport activitatea pentru care acestea au fost autorizate.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea activitătii de export/comert intracomunitar

 

Art. 9. - (1) După data aderării României la Uniunea Europeană, activitătile de export în statele membre sunt considerate activităti de comert intracomunitar.

(2) În vederea obtinerii autorizării pentru efectuarea unor activităti de export/comert intracomunitar, unitătile autorizate sanitar-veterinar depun la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe a cărei rază unitatea îsi desfăsoară activitatea următoarea documentatie:

(i) cererea din partea unitătii;

(ii) copii de pe certificatul unic de înregistrare;

(iii) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

(iv) proiectul de amplasare;

(v) proiectul constructiei si al dotării, cu identificarea fluxului tehnologic si/sau a utilitătilor;

(vi) memoriul tehnic justificativ;

(vii) copia autorizatiei sanitare veterinare, eliberată de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru piata natională.

Art. 10. - (1) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului de igienă si sănătate publică veterinară, verifică dosarul si procedează la evaluarea unitătii în functie de activitatea pentru care se solicită autorizarea pentru activitatea de export/comert intracomunitar si conditiile sanitare veterinare pe care aceasta le îndeplineste, în concordantă cu prevederile legislatiei în vigoare.

(2) În baza rezultatului evaluării efectuate, reprezentantul din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmeste referatul de evaluare cu propunerea de autorizare sau, după caz, de neautorizare a acesteia pentru activitatea de export/comert intracomunitar.

(3) În vederea acordării autorizării pentru desfăsurarea activitătii de export/comert intracomunitar, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, înaintează Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor documentatia prevăzută la art. 9 alin. (2), avizată favorabil de directorul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, înaintează documentatia prevăzută la alin. (3), referatul de evaluare, cu propunerea de autorizare, fisa de evaluare si notă de constatare, printr-o adresă în care se precizează faptul că unitatea îndeplineste conditiile sanitare veterinare, si solicită verificarea de către specialistii Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în vederea autorizării activitătii de export/ comert intracomunitar.

(5) În baza rezultatului evaluării, specialistul din partea Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor care a verificat unitatea întocmeste o notă de control cu propunerea de autorizare sau, după caz, de neautorizare a activitătilor de export/comert intracomunitar.

(6) În cazul în care unitatea îndeplineste conditiile sanitare veterinare, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor stabileste numărul de autorizare sub care aceasta îsi poate desfăsura activitatea de export/comert intracomunitar, înscrie în registrul unitătilor de export datele referitoare la denumirea unitătii, adresa unitătii, activitatea autorizată, numărul seriilor de certificate pentru export/comert intracomunitar si eliberează autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(7) Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite în scris directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si solicitantului numărul de autorizare, activitatea, modelul de certificat de sănătate care trebuie să însotească produsele la export/comert intracomunitar, seriile ce trebuie aplicate pe certificat împreună cu autorizatia sanitară veterinară de export/comert intracomunitar eliberată de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(8) Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite lista unitătilor autorizate pentru export administratiei veterinare din tările terte importatoare, punctelor de inspectie la frontieră, precum si altor organisme interesate.

(9) Unitătile care au solicitat autorizarea pentru export/comert intracomunitar si care în urma controlului sanitar veterinar se constată că nu îndeplinesc conditiile sanitare veterinare pentru export nu sunt autorizate pentru activitatea de export/comert intracomunitar de produse de origine animală. Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor mentionează în nota de constatare motivele justificative pentru neacordarea autorizării sanitare veterinare.

(10) În cazul exportului în tările terte, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor deleagă competentele autoritătii sanitare veterinare judetene.

(11) În vederea informării publice, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va publica pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista cuprinzând unitătile autorizate sanitar-veterinar.

Art. 11. - Exportul/comertul intracomunitar al produselor de origine animală se efectuează numai din unităti înscrise în lista celor autorizate pentru activitatea de export/comert intracomunitar de către Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 12. - (1) Comertul intracomunitar cu produse de origine animală cu statele membre ale Uniunii Europene se poate efectua numai după transmiterea autorizatiei sanitare veterinare de export de către Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Exportul produselor de origine animală către tările terte se realizează conditionat de verificarea prealabilă a unitătilor de către reprezentantii administratiei veterinare a tărilor importatoare, atunci când autoritatea veterinară a tării importatoare solicită aceasta.

Art. 13. - (1) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, comunică Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor atunci când constată că activitatea unitătilor autorizate pentru export/comert intracomunitar nu mai corespunde conditiilor initiale de autorizare si propune suspendarea sau retragerea autorizării.

(2) Suspendarea sau, după caz, retragerea autorizării pentru export/comert intracomunitar a unitătilor se dispune de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în baza propunerii scrise formulate de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau în urma verificării directe de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară.

Art. 14. - (1) Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor verifică ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe an unitătile autorizate pentru activitatea de export/comert intracomunitar.

(2) În functie de rezultatul verificării si evaluării, aceasta dispune mentinerea autorizării pentru activitatea de export/comert intracomunitar de produse de origine animală a unitătilor sau, după caz, suspendarea ori retragerea respectivei autorizări.

Art. 15. - (1) Reluarea activitătii de export/comert intracomunitar se dispune de către Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor numai după ce unitatea garantează în scris la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, remedierea deficientelor constatate. Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică remedierea deficientelor, întocmeste nota de constatare si informează Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind remedierea deficientelor.

(2) Unitătile cărora li s-a dispus suspendarea sau retragerea autorizării pentru activitatea de export de produse de origine animală pot solicita în scris după remedierea deficientelor, la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, reverificarea în vederea reluării activitătii de export/comert intracomunitar.

Art. 16. - Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor comunică decizia de retragere a autorizării, pentru activitatea de export/comert intracomunitar de produse de origine animală, a unitătilor respective directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, punctelor de inspectie la frontieră, administratiei veterinare a tărilor importatoare si Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL IV

Controale, măsuri si sanctiuni

 

Art. 17. - (1) Toate activitătile din unitătile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de către autoritatea sanitară veterinară centrală si judeteană.

(2) În cazul în care, la controalele efectuate, autoritatea sanitară veterinară judeteană constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale de functionare, notifică acest fapt reprezentantului legal al unitătii verificate si poate dispune următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională, în conformitate cu prevederile legale;

b) sanctionarea contraventională complementară, astfel: (i) suspendarea autorizării activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare; (ii) retragerea autorizării activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare. Art. 18. - Prevederile referitoare la contraventii cuprinse în art. 17 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - (1) În cazul suspendării autorizării activitătii, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prin personalul sanitar-veterinar, consemnează în nota de control întocmită la unitate motivatia tehnică a suspendării autorizării activitătii si propune directorului emiterea ordonantei privind suspendarea autorizării activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Termenul de remediere a deficientelor curge de la data remiterii notificării reprezentantului legal al unitătii si poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autoritătii sanitare veterinare.

(3) În cazul în care neconformitătile nu sunt remediate, autoritatea sanitară veterinară competentă notifică oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul teritorial actul prin care s-a dispus retragerea autorizatiei, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.

(4) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, retrage autorizatia sanitară veterinară si emite o ordonantă privind retragerea autorizatiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul actiunilor de control efectuate de personalul veterinar de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.

(5) Reluarea activitătii supuse controlului sanitar veterinar din unitătile pentru care s-a emis ordonanta privind retragerea autorizatiei sanitare veterinare se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizare conform prevederilor legale.

(6) Reprezentantul legal al unitătilor trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si să solicite reverificarea de către autoritatea sanitară veterinară competentă, atunci când deficientele au fost corectate.

(7) În cazul în care se constată că activitătile cuprinse în anexa nr. 1 se desfăsoară fără autorizarea sanitară veterinară, autoritatea sanitară veterinară judeteană va dispune măsuri în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare si va comunica autoritătilor teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Activitătile supuse controlului sanitar-veterinar se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare, conform cerintelor legislatiei specifice.

Art. 21. - Pentru autorizarea sanitară veterinară a activitătii, tarifele stabilite în anexa nr. 7 trebuie plătite de către solicitant la ridicarea autorizării de la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 22. - (1) Unitătile prevăzute în anexa nr. 1 si ale căror activităti au fost aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor defăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, urmează a fi reevaluate, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, fără aplicarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Pentru unitătile autorizate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în termen de 30 de zile de la eliberarea autorizării sanitare veterinare, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va înainta la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor o documentatie completă în conformitate cu art. 10 din prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 23. - (1) Până la data de 30 aprilie 2007, activitătile din unitătile care produc alimente de origine animală cuprinse în anexa nr. 1, cu exceptia unitătilor cu perioada de tranzitie până la data de 31 decembrie 2009, trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar de către autoritatea sanitară veterinară centrală, în conformitate cu prevederile cap. III.

(2) Unitătile care produc alimente de origine animală, care până la data de 30 aprilie 2007 sau 31 decembrie 2009, în cazul celor care beneficiază de perioada de tranzitie, nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile alin. (1), după această dată vor putea să desfăsoare numai activităti de vânzare cu amănuntul.

Art. 24. - Autorizatiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de la Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, de către solicitanti, în termen de 30 de zile de la data eliberării, vor fi anulate.

Art. 25. - În cazul în care unitătile care produc alimente de origine animală supuse autorizării sanitare veterinare solicită înregistrarea în lista unitătilor cu vânzare directă sau cu vânzare cu amănuntul, în conformitate cu dispozitiile Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va dispune următoarele măsuri:

a) retrage aprobarea/autorizarea sanitară veterinară de functionare a unitătii;

b) retrage personalul sanitar-veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a unitătii si redistribuirea acestuia în alte unităti, după verificarea în prealabil a cunostintelor referitoare la igiena produselor de origine animală;

c) retrage oficial marca de sănătate si certificatele sanitare veterinare de transport al produselor de origine animală;

d) delistează unitatea din lista unitătilor aprobate/ autorizate sanitar-veterinar;

e) procedează ia eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară;

f) include unitatea în catagrafia celor cu vânzare directă sau cu vânzare cu amănuntul;

g) comunică Directiei de igienă si sănătate publică veterinară despre modificările operate;

h) reduce aria de distributie, precum si cantitătile de produse de origine animală obtinute în unitate;

i) dispune verificarea unitătii în conformitate cu prevederile din Programul strategic.

Art. 26. - Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se acceptă functionarea în România a următoarelor categorii de unităti care produc produse de origine animală, astfel:

a) unităti care corespund standardelor Uniunii Europene si care pot derula schimburi intracomunitare cu produse de origine animală (marcă de sănătate/identificare ovală);

b) unităti care beneficiază de perioada de tranzitie până la 31 decembrie 2009 care nu pot să deruleze schimburi intracomunitare si care valorifică produse de origine animală numai pe piata natională (marcă de sănătate/identificare de formă rotundă);

c) unităti care corespund din punct de vedere structural si tehnologic standardelor Uniunii Europene si care procesează produse de origine animală care nu respectă cerintele impuse de Uniunea Europeană. Aceste unităti nu pot să deruleze schimburi intracomunitare si valorifică produsele de origine animală numai pe piata natională (marcă de sănătate/identificare de formă rotundă);

d) unităti cu vânzare cu amănuntul (fără marcă de sănătate/identificare);

e) unităti si mici producători, care vor comercializa local numai productia primară din sectorul laptelui, cărnii de pasăre, cărnii de vânat, pestelui proaspăt, ouălor si mierii de albine (fără marcă de sănătate/identificare).

Art. 27. - Producerea de alimente în unităti neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar sau comercializarea produselor de origine animală care poartă marcă de sănătate falsă se pedepseste conform legislatiei nationale cu privire la apărarea sănătătii publice.

Art. 28. - (1) Unitătile care produc alimente de origine animală care nu se încadrează în cele prevăzute în anexa nr. 1 se înregistrează la autoritatea sanitară veterinară judeteană si se supun controlului sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(2) Unitătile înregistrate în conformitate cu prevederile lit. a) trebuie monitorizate separat fată de unitătile prevăzute în anexa nr. 1 si trebuie înscrise în listele unitătilor cu vânzare directă sau vânzare cu amănuntul.

Art. 29. - (1) După data de 30 aprilie 2007 autoritatea veterinară judeteană va autoriza unitătile care produc alimente de origine animală cuprinse în anexa nr. 1, numai în conformitate cu prevederile din art. 8 alin. (3).

(2) După data de 30 aprilie 2007 autorizarea sanitară veterinară a activitătii unitătilor cuprinse în anexa nr. 1 la lit. A pct. 3, lit. H pct. 1, lit. I pct. 5, 6, lit. J pct. 1, lit. K pct. 1, lit. M pct. 1, lit. O pct. 1, lit. P pct. 1 si lit. R pct. 2 se realizează de către autoritatea veterinară judeteană, conform procedurii stabilite la art. 3.

(3) În vederea autorizării sanitare veterinare în conformitate cu prevederile alin. (1), autoritatea sanitară veterinară judeteană trebuie să solicite în scris Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor acordarea numărului de autorizare veterinară.

(4) Unitătile autorizate în conformitate cu prevederile alin. (1) trebuie verificate de către personalul sanitar-veterinar din cadrul Directiei de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si vor fi autorizate definitiv în conformitate cu prevederile cap. III, numai dacă se constată că sunt respectate prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare.

Art. 30. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

I. CATEGORIILE DE UNITĂTI CARE PRODUC ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ CARE SE SUPUN AUTORIZĂRII SANITARE VETERINARE

 

A. Unităti cu activităti generale:

1. Depozit frigorific (independent): unitate cu spatii si instalatii de frig adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si livrarea produselor de origine animală congelate si/sau refrigerate;

2. Unitate de reambalare: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, portionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea si livrarea acestora;

3. Piata en-gros (hală pentru desfacerea produselor de origine animală): spatiu cu amenajări care include mai multe unităti separate ce au în comun instalatii si sectii în care alimentele sunt vândute către operatorii cu activitate în domeniul alimentar.

 

B. Carne de ongulate domestice (cabaline, bovine, suine, ovine si caprine):

1. Abator: unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, cazarea si tăierea de animale, precum si pentru livrarea produselor comestibile si necomestibile rezultate;

2. Unitate de transare: unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea si/sau dezosarea cărnii, precum si pentru livrarea produselor rezultate;

 

C. Carne de pasare si de logomorfe:

1. Abator: unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, tăierea de păsări sau lagomorfe si livrarea produselor rezultate;

2. Unitate de transare: unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii, precum si livrarea produselor rezultate;

 

D. Carne de vânat de crescătorie:

1. Abator: unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, tăierea vânatului de crescătorie si livrarea produselor rezultate;

2. Unitate de transare carne de vânat de crescătorie: unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de vânat de crescătorie, precum si livrarea produselor rezultate;

 

E. Carne de vânat sălbatic:

1. Unităti care manipulează carne de vânat sălbatic: unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea vânatului sălbatic si livrarea produselor rezultate;

2. Unitate de transare carne vânat sălbatic: unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de vânat sălbatic, precum si livrarea produselor rezultate;

 

F. Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

1. Unităti carne tocată: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, transarea, maruntirea cărnii, depozitarea si livrarea acesteia;

2. Unităti carne preparată: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. Unităti carne separată mecanic: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea si livrarea acesteia;

 

G. Produse din carne:

Unităti de procesare: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, transarea cărnii, fabricarea produselor din carne si tratarea termică a acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

H. Moluste bivalve vii:

1. Centru de colectare: unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti pentru receptia, conditionarea, curătarea, sortarea, ambalarea si livrarea molustelor bivalve vii;

2. Centru de purificare: unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti pentru plasarea în bazine a molustelor bivalve vii, precum si stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării si pentru a le face proprii consumului uman;

 

I. Peste si produse din pescuit:

1. Vas fabrica: orice ambarcatiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăsoară operatiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare si livrare a pestelui si produselor din pescuit;

2. Vas congelator: orice ambarcatiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea si îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare si livrare;

3. Unitate produse proaspete din pescuit (Cherhana): unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti de receptie, răcire, depozitare, preparare, ambalare si livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare peste;

4. Unitate procesare produse din pescuit: unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti de receptie, depozitare, preparare, transformare a pestelui si produselor din pescuit, ambalare si livrarea produselor finite;

5. Piata de licitatie: unitate cu dotări specifice în care se desfătsara activităti de debarcare, receptie, depozitare, si vânzarea prin licitarea a pestelui si produselor din pescuit proaspete către agenti economici;

6. Piata de desfacere: unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti de receptie, depozitare si comercializare a produselor din pescuit proaspete;

 

J. Lapte crud si produse din lapte:

1. Centru de colectare: unitate independentă sau apartinând unei unităti de procesare lapte materie prima cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, răcirea, depozitarea si livrarea laptelui crud către unitătile de procesare;

2. Unitate de procesare a laptelui materie prima: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia laptelui materie primă provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare proprii sau direct de la ferme, depozitarea, tratarea si prelucrarea laptelui materie prima în lapte de consum si/sau produse lactate, depozitarea si livrarea acestora;

3. Unitate de procesare a produselor lactate: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia produselor obtinute în alte unităti autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tratarea si procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor finite;

 

K. Ouă si produse din ouă:

1. Centru de ambalare a ouălor: unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, ambalarea, depozitarea si livrarea de ouă pentru consum;

2. Unităti producere ouă lichide: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, spargerea ouălor si obtinerea produselor din ouă lichide, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. Unităti de procesare ouă: unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, spargerea oualor, tratarea si procesarea produselor din ouă, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

L. Picioare de broasca si melci:

Unitate de procesare: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

M. Grăsimi animale, untură, jumări:

1. Centru de colectare grăsimi animale: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea si livrarea produselor;

2. Unitate de procesare grăsimi animale: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

N. Stomace prelucrate, vezici si intestine:

Unitate de procesare stomace, vezici si intestine: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

O. Gelatină:

1. Centru de colectare materii prime pentru gelatină: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea oaselor si pieilor, livrarea acestora;

2. Unitate de procesare gelatină: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia materiilor prime (oase, piei, etc) de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

P. Colagen:

1. Centre de colectare materii prime pentru colagen: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea oaselor si pieilor, livrarea acestora;

2. Unităti de procesare colagen: unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

 

R. Alte activităti:

1. Unităti de prelucrare a mierii de albine si/sau a altor produse apicole: unităti cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea mierii de albine si/sau a produselor apicole, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. Mijloc de transport: orice nava, aeronava, mijloc auto etc. Înregistrate ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animala pe timpul transportului sa nu isi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însotitoare;

 

II. ACTIVITĂTILE DIN UNITĂTILE CARE PROCESEAZĂ ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALA

 

Nr.

SECTOARELE PRINCIPALE

CODURILE ACTIVITĂTILOR CARE VOR FI ÎNSCRISE ÎN AUTORIZAREA

SANITARA VETERINARA DE FUNCTIONARE

 

1.

CARNE

CC, CP, CS, GHE, MM, MSM, PP, RW, SH

 

2.

LAPTE

CC, CS, PP, RW

 

3.

OUA

CC, CS, EPC, LEP, PP, RW

 

4.

PRODUSE DE PESCĂRIE / MOLUSTE BIVALVE VII

AH. CS, DC, FFPH. FV, PC, MSM. PP. RW. WM. ZV

 

 

Legenda :

 

 

CATEGORIE / ACTIVITATE

SPECII

OBSERVATII

AH = hala de licitatie

A = pasăre

bl = produse din sânge

CC = centru de colectare

B = bovine

mp = produse din carne

CP = unitate de transare

C = caprine

pap = extracte din carne si toate produsele pulbere derivate din carne

CS = depozit frigorific

L = lagomorfe

st = stomace, vezici si intestine, prelucrate

DC = centru de expediere

O = ovine

fl = picioare de broasca

EPC = centru de ambalare ouă

P = porcine

sn = melci

FFPP = unitate de produse proaspete din pescuit

S = solipede

ap = alte produse apicole

FV = vas fabrică

-----------------------------------

 

GHE = unitate care manipulează vânat

fG = alte mamifere de crescătorie decât ungulatele domestice

 

LEP = unitate pentru ou lichid

R = ratite

 

MM = unitate pentru carne tocată

wA = păsări sălbatice

 

MSM = unitate pentru carne separată mecanic

wL = lagomorfe sălbatice

 

MP = unitate pentru carne preparată

wU = ongulate sălbatice

 

PC = centru de purificare

wG = mamifere terestre sălbatice altele decât ongulatele sălbatice si lagomorfele sălbatice

 

PP = unitate de procesare

 

 

RW = unitate de reambalare

 

 

SH = abator

 

 

WM = piata en gros

 

 

ZV = vas congelator

 

 

HP= unitate miere

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

.....................................................................................

 

AUTORIZARE SANITARĂ VETERINARĂ A ACTIVITĂTII DIN UNITĂTILE

CARE PROCESEAZĂ ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALA

Nr............din.............

 

Directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ..................., având în vedere cererea si documentatia înregistrată la nr................, din ............, a .............., din ............ (adresa completă)................................................., în baza Raportului de evaluare si a fisei de evaluare întocmita de dr. ........................, cu nr. ........................, medic veterinar din cadrul Serviciului de Igiena si Sănătate Publică Veterinară în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 si ale normelor si măsurilor sanitare veterinare în vigoare:

 

Dispune:

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ cu numărul de autorizare.......(indicativul

judetului urmat de numărul de autorizare).........pentru unitatea:

.....................................................................................................................................

din localitatea .............., strada .......... nr......, sectorul ....., codul ........, judetul pentru următoarele activităti:

 

Cod CAEN

ObiectiV

Capacitate totala de productie autorizată (tone/saptămână produse finite)

Activitate*

Specie**

Observatii***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

* se vor înscrie toate activitătile pentru care se acorda autorizarea sanitară veterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare ca de exemplu: AH, CC, CP, FV etc;

** se vor înscrie toate speciile pentru care se acorda autorizarea sanitară veterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare ca de exemplu: A, B, C, L, O etc;

*** se vor înscrie observatiile: bl, pap, st etc;

 

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti atrage, după caz, suspendarea sau retragerea autorizării sanitare veterinare, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

 

...........................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR......................

Nr.......data............

 

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sau neautorizarea sanitară veterinară a activitătii din unitătile care procesează alimente de origine animală

 

Subsemnatul............................, medic veterinar la serviciul de igiena si sănătate publica veterinară având functia de........................, având în vedere documentatia înregistrată la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor..................sub nr....., din data de ......., privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare a unitătii............................ pentru obiectivul............................, din ........................................., (localitatea, strada si numărul) si activitatea ................................, clasa CAEN ..............., în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 925/2005, am verificat unitatea, constatând următoarele:

1. Clădiri si amenjari în functiune:

a) nr. clădiri....................................................................

b) nr. Încăperi /suprafată......................................................

2. Caracteristici constructive:

a) materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane.........................

b) sisteme de aprovizionare cu apă rece si caldă................................

c) canalizare.....................................................................

d) - statii de epurare..............................................................

3. Conditii de microclimat:

a) ventilatie.....................................................................

b) temperatură....................................................................

c) umiditate......................................................................

d) luminozitate...................................................................

e) dotarea cu aparatură de măsură si control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditătii etc. ....................................................

f) - conditii de depozitare si de transport, care să asigure conservarea materiilor prime si produselor finite ............................................

4. Fluxul tehnologic:

a) spatii pentru receptie, productie, depozitare..................................

b) dotarea cu utilaje.............................................................

c) dotarea cu ustensile...........................................................

d) circulatia materiilor prime si a produselor finite.............................

e) ambalaje, circuitul acestora...................................................

f) sisteme de evacuare din incintă a produselor confiscate, a deseurilor etc............................

5. Capacităti în functiune:

a) de productie (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

b) de depozitare (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc), din care:

c) pentru materii prime (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc);

d) pentru semifabricate (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc);

e) pentru produse finite (unitatea de măsură/timp: ton e/zi, litri/zi, doze/zi etc); 0 pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc);

g) pentru deseuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc);

6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie, combaterea insectelor si rozătoarelor:............

7. Asigurarea ustensilelor si materialelor pentru igiena personalului:

a) spălătoare pentru mâini........................................................

b) sterilizatoare pentru cutite...................................................

c) săpun lichid, substante dezinfectante, prosop din hârtie etc..........................................

8. Grupuri sanitare:

a) nr. cabine................................................................................

b) dotare........................................................................................

9. Vestiare:

a) nr. vestiare...............................................................................

b) nr. Încăperi vestiar...................................................................

c) dotare.........................................................................................

10. Personal muncitor încadrat:

a) nr. total muncitori......................................................................

b) nr. total muncitori /schimb........................................................

c) echipa de igienizare /nr. muncitori............................................

11. Organizare, functionare, încadrare laborator uzinal:

a) nr. spatii.....................................................................................

b) nr. sectii (profil).........................................................................

c) dotare/sectie..............................................................................

d) nr. personal........................specialitatea................................

12. Elaborarea si aplicarea programelor în conformitate cu procedurile operationale standard de sanitatie (SSOP) si analiza riscului în punctele critice de control (HACCP), a altor proceduri de autocontrol specifice în unităti si cu regulile de bună practică de fabricatie (GMP)- în cazul producătorilor de medicamente si de alte produse de uz veterinar:

a) program.................................................................................

b) responsabil cu aplicarea.......................................................

13. Asistenta sanitară veterinară: de stat ..................nr. ............ pregătire .................................

14. Amplasare, noxe, vecinătăti:

a) distanta fată de perimetrele locuibile....................................

b) surse poluante în vecinătate...................................................

15. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate:.....................................................

16. Alte aspecte:..............................................................................................................................

17. PROPUNERI:

a) ÎNDEPLINESTE CONDITIILE pentru autorizarea sanitară veterinară pentru activitatea (ile) ............................................................................................................., obiectiv......................, clasa CAEN, specificate în cererea de înregistrare.................

b) NU ÎNDEPLINESTE conditiile de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare

c) NU CORESPUNDE activitătii.............., clasei CAEN, declarate...........................

 

Medic veterinar S.I.S.P.V.,

........................................

(semnătura, parafa, stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,

...............................................

(numele în clar, semnătura, stampila)

 

 

VERIFICAT: Sef serviciu igienă.......................................................

 

18. CONCLUZII:

a) ÎNDEPLINESTE conditiile si se emite AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARA CU numărul de autorizare........(indicativ judet si număr autorizare)....., pentru activitatea (ile) ..................................................................., obiectivul.........................................., clasa CAEN......................................

 

b) NU ÎNDEPLINESTE conditiile de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare c) NU CORESPUNDE activitătii........................................, clasei CAEN, declarate...............................................

 

Director executiv,

.................................

(semnătura, parafa, stampila)

 

 

 

Sef serviciu igienă si sănătate publica veterinara,

......................................

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

.........................................................

 

AUTORIZARE SANITARĂ VETERINARĂ

pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală

Nr.........din..........

 

Mijlocul de transport .............. seria ............, capacitatea ..........., nr. de înmatriculare ................., proprietatea................., adresa ..................

 

II. Conditii de temperatură:

III. Conditii de transport:

 

 

1. fără regim termic

1. agătat

2. T de refrigerare

2. vrac

3. T de congelare

 

4. alt regim termic

 

5. preambalat

 

 

Capacitatea de transport:..............

Se vor avea în vedere conditiile sanitare veterinare specifice inscrise în fisa tehnica a produsului eliberata de producător.

Nerespectarea conditiilor sanitare veterinare atrage, după caz, retragerea autorizării si sanctionarea în conformitate cu prevederile legale.

Mijlocul de transport se autorizează pentru..............*).

 

Director executiv,

...........................

(semnătura si stampila)

 

*) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.

 

(verso) - Viza anuală.

 

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

......................................................................

 

ORDONANTĂ

privind suspendarea autorizării activitătii din unitătile supuse autorizării sanitare veterinare

Nr...............din......................

 

Directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor .............. .............................................., având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 cu modificările si completările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare si Nota de control înregistrata la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sub nr................., din data de ..............., întocmita de ......................., medic veterinar la serviciul de igiena si sănătate publica veterinara/serviciul de inspectie din directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza verificării efectuate la unitatea ........................................................., din ....................................................................... (adresa completa) ............................................................................................................................., proprietar..........................................................................................................................................,

Dispune:

suspendarea autorizării, începând cu data de ..............................................., până la data de .....................a desfăsurării activitătii de ........................, desfăsurata în baza autorizării nr ............................. din data de ............................, de către unitatea ..........................., proprietar..........................................

Reluarea activitătii se efectuează Ia solicitarea proprietarului, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sanctionarea contraventională si retragerea autorizării sanitare veterinare a activitătii.

 

Director executiv,

.................................

(semnătura, parafa, stampila)

 

 

 

Reprezentantul legal al unitătii,

......................................

(semnătura, stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

.........................................................

 

ORDONANTĂ

privind retragerea autorizării activitătii din unitătile supuse autorizării sanitare veterinare

Nr...........din......................

 

            Directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor...................................., având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 cu  modificările si completările ulterioare si Nota de control înregistrata la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sub nr............., din data de..............., întocmit de......................., medic veterinar la serviciul de igiena si sănătate publică veterinară/serviciul de inspectie din directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, ......................., în baza verificării efectuate la unitatea.............................................................., din ...................................................................... (adresa completa) ..........................................,

proprietar...........................................................................................................................................,

Dispune:

Începând cu data de........................interzicerea desfăsurării activitătii de.....................*), desfăsurată în baza autorizării nr......................din data de ...................................... de către unitatea.................................., proprietar..........................................;

Acordarea autorizării sanitare veterinare si reluarea activitătii se efectuează la solicitarea proprietarului, după remedierea deficientelor si asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

* Se va trece codul activitătii pentru care s-a emis ordonanta de retragere a autorizării sanitare veterinare, înscris în autorizatia sanitară veterinară.

 

Director executiv,

.................................

(semnătura, parafa, stampila)

 

 

 

Reprezentantul legal al unitătii,

......................................

(semnătura, stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

TARIFE

pentru autorizarea activitătilor din unitătile care procesează alimente de origine animala

 

Partea

Unitate

Tarif de autorizare RON/Unitate/Obiectiv

I

 

Unităti cu activităti generale:

 

Depozit frigorific....................................................................

300

Unitate de reambalare............................................................

500

Piata en-gros (hala desfacere produse de origine animala)..................

300

II

 

Carne de ongulate domestice:

 

Abator....................................................................................

500

Unitate de transare..............................................................

400

III

Carne de pasare si logomorfe:

 

Abator de pasari

500

Unitate de transare carne pasare.............................................

400

IV

 

Carne de vânat de crescătorie:

 

Abator vânat de crescătorie....................................................

500

Unitate de manipulare sau/si transare carne de vânat............

400

V

 

Carne de vânat sălbatic:

 

Unitate de transare carne vânat sălbatic..............................

300

Unitate de manipulare sau/si transare carne de vânat............

400

VI

 

Carne tocata, preparata si carne separata mecanic:

 

Unităti pentru producerea cărnii tocate.................................

400

Unităti carne preparata..........................................................

400

Unităti carne separata mecanic..............................................

400

VII

Produse din carne:

 

Unitate de procesare...............................................................

500

VIII

Moluste bivalve vii:

 

Centru de colectare moluste bivalve vii.................................

300

Centru de purificare moluste bivalve vii................................

300

IX

 

 

Peste si produse din pescuit:

 

Vas fabrica.............................................................................

500

Vas congelator........................................................................

500

Unitate produse proaspete din pescuit.......................................

500

Unitate procesare produse din pescuit......................................

500

Piata de licitatie......................................................................

400

Piata de desfacere .................................................................

400

X

Lapte si produse din lapte

 

Centru de colectare a laptelui.................................................

100

Unitate de procesare ............................................................

500

XI

Oua si produse din oua

 

Centru de ambalare a oualor..................................................

300

Unitate producere oua lichide................................................

500

Unitate producere oua ............................................................

500

XII

Picioare de broasca si melci

 

Unitate de procesare pulpe broasca si melci..........................

500

XIII

Grăsimi animale si untura:

 

Centru de colectare grăsimi animale......................................

300

Unitate de procesare grăsimi animale....................................

500

XIV

Stomace prelucrate, vezici si intestine:

 

Unitate de procesare stomace, vezici si intestine....................

500

XV

 

Gelatina:

 

Centru de colectare materie prima pentru gelatina................

300

Unitate de procesare...............................................................

500

XVI

 

Colagen:

 

Centru de colectare materii prime pentru colagen.................

300

Unităti procesare colagen.......................................................

500

XVII

 

Alte activităti:

 

Unităti de prelucrare miere si produse apicole.......................

300

Slep.........................................................................................

300

Vagon frigorific......................................................................

300

Nava pescador........................................................................

300

Aeronava ...............................................................................

300

Mijoace auto specializate.......................................................

200

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară

 

INDICATIVELE JUDETELOR

 

JUDETUL

INDICATIVUL

ALBA

AB

ARAD

AR

ARGES

AG

BACĂU

BC

BIHOR

BH

BISTRITA

BN

BOTOSANI

BT

BRASOV

BV

BRĂILA

BR

BUZĂU

BZ

CARAS

CS

CĂLĂRASI

CL

CLUJ

CJ

CONSTANTA

CT

COVASNA

CV

DAMBOVITA

DB

DOLJ

DJ

GALATI

GL

GIURGIU

GR

GORJ

GJ

HARGHITA

HR

HUNEDOARA

HD

IALOMITA

IL

IASI

IS

ILFOV

D7

MARAMURES

MM

MEHEDINTI

MH

MURES

MS

NEAMT

NT

OLT

OT

PRAHOVA

PH

SATUMARE

SM

SĂLAJ

SJ

SIBIU

SB

SUCEAVA

SV

TELEORMAN

TR

TIMIS

TM

TULCEA

TL

VASLUI

VS

VÂLCEA

VL

VRANCEA

VR

BUCURESTI

B

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

.......................................................................

 

AUTORIZARE CONDITIONATĂ PENTRU UNITĂTILE

CARE PRODUC ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ

Nr............din.............

 

Directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ..................., având în vedere cererea si documentatia înregistrată la nr................, din ............, a.............., din............(adresa completă)....................................., în baza Raportului de evaluare si a fisei de evaluare întocmita de dr........................., cu nr........................., medic veterinar din cadrul Serviciului de Igiena si Sănătate Publica Veterinara în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii de Guvern nr. 925/2005, , si ale normelor si măsurilor sanitare veterinare în vigoare:

 

Dispune:

AUTORIZAREA CONDITIONATA, pana la data de.....(nu mai mult de 6 luni).............cu

numărul de autorizare.......(numărul de autorizare acordat de A.N.S.V.S.A., D.I.S.P.V.)......... pentru unitatea:

…………………………………………………………………………………………………………….

 

din localitatea .............., strada .......... nr......, sectorul ...... codul ........, judetul pentru următoarele activităti:

 

Cod CAEN

Obiectiv

Capacitate totala de productie autorizată (tone/săptămână produse finite)

Activitate*

Specie**

Observatii***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

* se vor înscrie toate activitătile pentru care se acorda autorizarea sanitară vaterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare ca de exemplu: AH, CC, CP, FV etc;

** se vor înscrie toate speciile pentru care se acorda autorizarea sanitară vaterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare ca de exemplu: A, B, C, L, O etc;

*** se vor înscrie observatiile: bl, pap, st etc; Motivele acordării autorizării conditionate:...................................................................................

Data următoarei verificări:..............................................................................................................;

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări conditionate, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti în perioada de timp mentionata în prezentul document, atrage, după caz, retragerea autorizării conditionate, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

..........................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

............................................................

 

AUTORIZARE SANITARĂ VETERINARĂ

PENTRU SCHIMBURI INTRACOMUNITARE CU PRODUSE

ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA

Nr............din.............

 

            Directorul Directiei de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, având în vedere adresa din partea Directiei Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor ......................, înregistrată la D.I.S.P.V. cu nr. ..................................................., din data de ........................., în baza Notei de control întocmita de dr................................, cu nr. ........................, expert in cadrul Directiei de Igienă si Sănătate Publică Veterinară în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, si Hotărârii de Guvern nr. 925/2005 cu modificările si completările ulterioare si ale normelor si măsurilor sanitare veterinare în vigoare:

Dispune:

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ PENTRU SCHIMBURI

INTRACOMUNITARE CU PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA

cu numărul de autorizare..........................pentru unitatea:

....................................................................................................................................................................................

 

din localitatea .............., strada .......... nr......, sectorul ...... codul ........, judetul pentru următoarele activităti:

 

Cod CAEN

Obiectiv

Capacitate totala de productie autorizată (tone/săptămână produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Începând cu data de..............................marca de sanatate/marca de identificare care va fi aplicata pe produsele destinate schimburilor intracomunitare sau comercializării pe piata nationala este o stampila de forma ovala cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care contine următoarele informatii:

- în partea superioara ROMÂNIA, cu litere majuscule;

- în centru numărul de aprobare al unitătii, respectiv.........................;

- în partea inferioara abrevierea: EC cu litere majuscule.

Caracterele literelor au inaltimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor de 1 cm. Dimensiunile si caracterele mărcii pot fi reduse in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

Marca de sănătate si certificatele de sănătate pentru produsele destinate schimburilor intacomunitare in Uniunea Europeana, vor fi gestionate de către medicul veterinar oficial care asigura supravegherea sanitara veterinara a unitătii.

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti atrage, după caz, suspendarea sau retragerea autorizării sanitare veterinare, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director,

............................

(semnătura si stampila)

 

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

Având în vedere:

- art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006;

- art. 25 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale;

- pct. 7 alin. (2) si pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 355/2004,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernulului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 10/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 16 ianuarie 2006, se completează conform anexei.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 931.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

Nr.

crt.

Numele si adresa organismului

Numărul alocat în Registrul organismelor recunoscute

Produsele sau grupele de produse care vor fi evaluate

Proceduri de evaluare

/ sarcini specifice

Hotărâre de Guvern

1.

Organismul de certificare

produse CEPROM-CERT

din cadrul CEPROM S.A.

Satu Mare

Adresa:

B-dul Lucian Blaga nr. 41,

Satu Mare

 

Tel: 0261/763768

Fax: 0261/761448

 

E-mail: cepromsm@rdslink.ro

 

A. Masini

prevăzute in Anexa nr. 4, de la punctele A. 1 la A. 12

- “Confirmare de primire si păstrare a

dosarului tehnic” conform art. 11, pct. 3, lit. a)

 

- “Verificarea dosarului tehnic” conform art. 11, pct. 3, lit. b)

 

- Examinare EC de tip, conform art. 11, pct. 3, lit. c) si anexei nr. 6

HG 119/2004

Anexa 4

2.

Organismul de certificare

produse ICSPM-CS

din cadrul Institutului

National de Cercetare

Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru

Darabont” - Bucuresti

(TNCDPM „Alexandru

Darabont”-Bucuresti)

Adresa:

Bucuresti, Str. General Budisteanu nr. 15, sector 1, cod 010773,

 

tel.-fax (021) 315.78.22, secretariat tel. (021) 314.43.85,

centrala (021)313.17.20,313.17.29,

 

e-mail INCDPM: cis inpm@rnc.ro;

web: www.inpm.ro

 

 Tel./fax OC ICSPM-CS: 021-3101810;

e-mail: icspm-cs@protectiamuncii.ro

 

08

A. Masinile

prevăzute în Anexa nr. 4, cu exceptia punctului A.17

 

B. Componentele de securitate

prevăzute în Anexa nr. 4

-„Confirmare de primire si

păstrarea dosarului tehnic” conform art. 11, pct 3, lit a)

 

- „Verificarea

dosarului tehnic” conform art. 11 pct. 3, lit. b)

 

- „Examinare ECdetip” conform art. 11, pct. 2 , art. 11, pct. 3 lit. c) si anexei nr. 6

HG 119/2004

Anexa 4

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere prevederile:

- titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatului de aprobare nr. VII/2.490/MCC/744 din 7 decembrie 2006 al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale si al Directiei monitorizare si corp control din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006, se modifică si se completează conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2006.

Nr. 563.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 328/2006)

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate ..................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate nr.......

 

Încheiat în ziua ....................... luna .................. anul ...................

Agentii constatatori ........................................................................................................................................................

(functia)

având calitatea de ............................................................................., în cadrul ..............................., împuterniciti cu legitimatia nr.........................., în urma controlului efectuat la ......................................, am constatat:*) ...............................................

Faptele de mai sus constituie contraventii prevăzute la art. 305 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 306, respectiv la art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 48.

Faptele au fost constatate în ziua de ................................, ora ......................., locul .................................................

Faptele se sanctionează cu ......................, conform art. 5 alin. ... lit. ... din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, art. 306 din Legea nr. 95/2006 si art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

A...................., în calitate de persoană juridică, cu sediul în ............................. cod fiscal ................... J .../....... codul unic de înregistrare (CUI) nr......................., reprezentată prin ....................., functia ....... legitimatia seria ... nr........ eliberată de ..................... la data de ..................................;

B................................. În calitate de persoană fizică, cu domiciliul în .......................................... legitimat cu B.l./C.l. seria ....................... nr.................. eliberat/eliberată de ............................. la data de ....................................., C.N.P............................, având ocupatia .................... la ..................

 

Agenti constatatori,

..................................

Contravenient,

.....................................

 

Alte mentiuni: obiectiuni ale contravenientului:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

 

S-au constatat următoarele fapte si s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Amenda contraventională mentionată la art. 306 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se achită integral în contul .................................................................. la Trezoreria ...................................................................

(din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul de stat.

Amenda contraventională mentionată la art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, se achită integral în contul ................................................................................ la Trezoreria .....................................................................

(din raza de domiciliu a contravenientului)

si se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Contravenientul se angajează/nu se angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ...................... lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal si să prezinte în acelasi termen chitanta agentului constatator sau organului din care face parte acesta.

 

Odată cu sanctiunea s-a dispus si confiscarea a ..................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

bunuri, mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

De asemenea, chitanta achitării integrale a amenzii va fi înaintată agentului constatator sau organului din care face parte acesta ............................, însotită de copia procesului-verbal, în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal.

În caz de neachitare la termenul stabilit, se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la ....................... care are obligatia de a o Înainta spre solutionare judecătoriei pe a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului/prin postă, cu aviz de primire.

 

Agenti constatatori,

..................................

Contravenient,

.....................................

 

La încheierea prezentului proces-verbal a fost de fată................................................... în calitate de martor, domiciliat în ....................., str........................................ nr........ judetul (sectorul) ..........., legitimat cu B.l./C.l. seria ............. nr.........................., eliberat/eliberată de ............................... C.N.P..............................................

 

Data ..........................

Semnătura martorului .........................

 

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ........................................................................................................

(sunt singur/sunt însotit de agenti constatatori)

 

*) Se descriu contraventia, articolul de lege încălcat si împrejurările în care a fost săvârsită.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială „BROKERCOMBI” - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 7 noiembrie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22) -(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 133.420 din 3 noiembrie 2006 privind controlul inopinat efectuat la societate, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „BROKERCOMBI” - S.A., cu sediul social în Galati, str. Ana Ipătescu nr. 18, judetul Galati, înregistrat la Oficiul registrului comertului cu nr. J17/685/31.10.2001, cod unic de înregistrare R14264762, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Elena Costin, în calitate de administrator.

Avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

1. La data efectuării controlului administratorul unic si conducătorul executiv al brokerului de asigurare, doamna Elena Costin, detine această calitate si la o altă persoană juridică română.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 2 lit. i) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr. 3.110/2004 si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. r) si m2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

2. Obiectul de activitate al societătii nu este definit ca obiect unic, asa cum acesta este definit la art. 2 pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. d) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr. 3.110/2004 si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea nu a operat modificările obligatorii prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, privind introducerea sintagmei „broker de asigurare” în denumirea societătii.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 35 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu ale art. 2 lit. a) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr. 3.110/2004, si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea nu a desemnat a doua persoană în conducerea executivă ca înlocuitoare de drept a persoanei împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea zilnică, precum si învestită cu competenta de a angaja răspunderea brokerului.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 2 lit. A pct. 112, precum si ale art. 33 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea, ca societate pe actiuni, nu efectuase până la data de 27 octombrie 2006 majorarea capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si nici nu a prezentat, pe timpul controlului, un act de intentie al actionarilor în acest sens.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 33 alin. (8) si ale art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Începând cu data de 1 ianuarie 2006, societatea nu are în vigoare polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr. 3.110/2004, si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. r) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Pentru anul 2005 nu s-a efectuat raportarea către C.S.A. a achitării ratelor de primă ulterioare ratei I, pentru polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, valabilă în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2005.

Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 lit. f) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul nr. 3.110/2004, si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1) si art. 8 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială„BROKERCOMBI” - S.A., cu sediul social în Galati, str. Ana Ipătescu nr. 18, judetul Galatj înregistrat la oficiul  registrului comertului cu nr. J17/685/31.10.2001, cod unic de înregistrare R14264762, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Elena Costin, în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societătii Comerciale „BROKERCOMBI” - S.A. i se interzice de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare in România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea are obligatia să îsi notifice clientii în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „BROKERCOMBI - S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr 32/2000, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art- 5 - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2006.

Nr. 114.429.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 7 noiembrie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22) -(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 133.402 din 24 octombrie 2006, s-a hotărât retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Andrenyi karoly nr. 13, bl. 13, se. A, ap. 19, judetul Arad, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J02/1559/26.08.2005, cod unic de înregistrare nr. 17903534, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Sabin lustinian, în calitate de administrator-director executiv.

Avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 170.323 din 5 iunie 2006, brokerul de asigurare a solicitat retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare.

În vederea aprobării cererii de încetare a activitătii, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L., din care a rezultat că în activitatea desfăsurată brokerul de asigurare a respectat prevederile legale în vigoare.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu ale art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 13, bl. 3, se. A, ap. 19, judetul Arad, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J02/1559/26.08.2005, cod unic de înregistrare nr. 17903534, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Sabin lustinian, în calitate de administrator- director executiv, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu ale art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004.

Art. 2. - Societătii Comerciale „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială „NOBLESS -Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

(2) Societatea Comercială „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia, îrt temeiul art. 39 alin. (81) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, să-si modifice-denumirea, prin eliminarea sintagmei „broker de asigurare*.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „NOBLESS - Broker de Asigurare” - S.R.L ■ poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2006.

Nr. 114.430.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Broker de Asigurare FORTZAAS” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 noiembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „Broker de Asigurare FORTZAAS” - S.A. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „Broker de Asigurare FORTZAAS” - S.A., cu sediul social în municipiul lasi, str. Closca nr. 10, bl. C3, demisol, judetul lasi, număr de ordine în registrul comertului J22/2508/12.10.2006, cod unic de înregistrare 19095354, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2006.

Nr. 114.433.