MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1009         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 decembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 727 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 747 din 26 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

Decizia nr. 773 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 788 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.649. - Hotărâre privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

1.720. - Hotărâre privind aprobarea Planului national de actiune 2006-2007 în vederea implementării Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

548. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 727

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eleonora Teodora Pop în Dosarul nr. 15.633/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 15.633/2005, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eleonora Teodora Pop într-o cauză ce are ca obiect constatarea nulitătii unui titlu de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 24 din Constitutie. Astfel, se arată că sintagmele „un singur termen” si „temeinic motivată” fac ca întreg textul alineatului 1 al art. 156 din Codul de procedură civilă să fie neconstitutional. Trebuie să i se dea posibilitatea judecătorului să aprecieze, în raport de motivele invocate, dacă se impune amânarea cauzei pentru lipsă de apărare si în alte situatii, fără ca acesta să fie conditionat de un text de lege în luarea unei asemenea decizii.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că facultatea instituită judecătorului de a amâna judecata în cazul în

care apreciază că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă se circumscrie obligatiei sale de a evita tergiversarea solutionării cauzei prin împiedicarea exercitării abuzive sau cu întârziere a drepturilor procesuale. Mai mult, părtile beneficiază de suficiente mijloace de îndreptare a eventualelor greseli de judecată datorate încălcării dreptului la apărare.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2). precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Textul criticat are următorul continut: „Instanta va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 490 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din data de 6 iulie 2006, a statuat că dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă nu constituie o restrângere a dreptului la apărare, ci reprezintă o măsură de descurajare a exercitării cu rea-credintă a drepturilor procesuale prin cereri de amânare a procesului în scopul tergiversării acestuia si al împiedicării înfăptuirii justitiei.

De asemenea, facultatea instituită pentru judecător de a nu acorda un termen pentru lipsă de apărare (caz în care se va amâna pronuntarea, la cererea părtii, pentru depunerea de concluzii scrise) sau de a acorda un singur termen în acest scop implică responsabilitatea acestuia în înfăptuirea actului de justitie, iar pentru eventualele abuzuri sau greseli de judecată datorate încălcării dreptului la apărare, legea prevede remediile necesare.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eleonora Teodora Pop în Dosarul nr. 15.633/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 747

din 26 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, exceptie ridicată de Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Bucuresti în dosarele nr. 5.119/299/2006 si nr. 5.275/299/2006 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin împuternicit Traian Ioan Berbecaru, lipsind Casa de Ajutor Reciproc Speranta, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 1.585D/2006 la Dosarul nr. 1.564D/2006, mai înainte înregistrat, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Apărătorul autorului exceptiei si reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea celor două dosare.

Cauza fiind în stare de judecată, se acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care, prin reprezentant, solicită admiterea acesteia, arătând că dispozitiile art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 fac imposibilă recuperarea creantelor, ceea ce este de natură a restrânge drepturile constitutionale ale creditorilor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât instituirea termenelor de prescriptie nu echivalează cu restrângerea accesului liber la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.119/299/2006, si încheierea din 15 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.275/299/2006, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, exceptie ridicată de Uniunea Caselor de Ajutor Redproc ale Salariatilor Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile legale criticate, care prevăd situatiile în care nu operează întreruperea prescriptiei, desi creditorul a efectuat un act începător de executare - introducerea unei cereri pe calea somatiei de plată, aduc atingere liberului acces la justitie si dreptului la apărare. Mai mult, creditorul suferă un prejudiciu iremediabil, întrucât nu se poate folosi de toate mijlocele prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor sale, fapt ce este de natură a contraveni dreptului la un proces echitabil, judecat în mod public si într-un termen rezonabil.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât stabilirea unor situatii în care nu operează efectul interuptiv al prescriptiei este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că dispozitiile art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 respectă prevederile art. 21 si 24 din Constitutie, critica cu un atare obiect fiind nefondată.

Avocatul Poporului apreciază exceptia de neconstitu­tionalitate ca fiind neîntemeiată. Institutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură să îngrădească accesul liber la justitie sau dreptul la apărare, întrucât exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor în baza prerogativelor sale, cu respectarea anumitor exigente.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2). precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 16 alin. (2) din Decretul nr.'167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, publicat în Buletinul Oficial al României, nr. 19 din 21 aprilie 1958, dispozitii care au următorul continut: „Prescriptia nu este întreruptă, dacă s-a pronuntat încetarea procesului, dacă cererea de chemare în judecată sau executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat, ori dacă cel care a făcut-o a renuntat la ea.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 care consacră accesul liber la justitie si art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că întreruperea prescriptiei extinctive, ce are ca efect înlăturarea prescriptiei scurse înainte de aparitia unei cauze interuptive si începerea cursului unui nou termen de prescriptie, operează, potrivit art. 16 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, în cele trei cazuri limitativ prevăzute: recunoasterea dreptului a cărui actiune se prescrie, introducerea unei cereri de chemare în judecată ori de arbitrare, respectiv efectuarea unui act începător de executare. Textul de lege criticat, art. 16 alin. (2) din decret, reglementează conditiile pe care trebuie să le respecte ultimele două cauze de întrerupere a prescriptiei dreptului la actiune pentru a-si produce efectul: instanta să nu fi pronuntat încetarea procesului, cererea de chemare în judecată sau de executare să nu fi fost respinsă, anulată sau perimată, iar autorul acesteia să nu fi renuntat la ea.

În acest context, solutia exceptării de la efectul întreruptiv al prescriptiei a cazului în care cererea de chemare în judecată sau executare a fost respinsă, anulată, s-a perimat ori a intervenit renuntarea la actiune este firească, dat fiind faptul că, în această situatie, se prezumă în continuare că starea de fapt este conformă cu starea de drept, atâta vreme cât cel în folosul căruia curge prescriptia nu recunoaste dreptul subiectiv prescriptibil.

De altfel, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la institutia prescriptiei extinctive si a conditiilor în care aceasta operează. Astfel, s-a apreciat că aceasta prezintă incontestabile justificări, inclusiv din punctul de vedere al accesului liber la justitie si al dreptului la apărare, asigurând stabilitatea si certitudinea necesare în raporturile juridice, precum si mobilizarea titularilor de drepturi pentru realizarea lor în timp mai scurt, cu posibilităti mai mari de probare a drepturilor subiective, precum si cu consecinte pozitive pentru asigurarea unei mai bune administrări a justitiei.

Pe de altă parte, exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Departe de a constitui o negare a dreptului în sine, asemenea exigente dau expresie ordinii de drept, absolutizarea exercitiului unui anume drept având consecintă fie negarea, fie amputarea drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cărora statul este tinut să le acorde ocrotire în egală măsură.

În conditiile în care, potrivit principiului că nimeni nu se poate apăra invocând necunoasterea legii („nemo ignorare legem censetur”). titularul unui drept este prezumat că a avut cunostintă de reglementarea care prevedea că valorificarea dreptului său se circumscrie unui anumit termen si anumitor conditii, fără a întelege să le respecte, acesta nu are decât a-si imputa propriei lipse de diligentă consecintele negative pe care este tinut să le suporte si câtusi de putin textului de lege criticat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, exceptie ridicată de Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Bucuresti în dosarele nr. 5.119/299/2006 si nr. 5.275/299/2006 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 773

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia-Margareta – Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Yahia Dawara în Dosarul nr. 3.631/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă interpretul de limbă arabă desemnat în cauză spre a asigura traducerea, domnul Dalati Bassam.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.548D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Azaldin Gello în Dosarul nr. 4.263/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă, de asemenea, acelasi interpret de limbă arabă.

Curtea, având în vedere identitatea obiectului exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.548D/2006 la Dosarul nr. 1.547D/2006, primul înregistrat.

Având cuvântul asupra exceptiei, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 6 si 19 aprilie 2006, pronuntate în dosarele nr. 3.631/2/2006 si nr. 4.263/2/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptiile au fost ridicate de Zahia Dawara si Azaldin Gello în cauze având ca obiect solutionarea unor actiuni în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut asemănător, autorii sustin că art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 contravine dreptului la apărare ocrotit de art. 24 din Constitutie, liberului acces la justitie consacrat de art. 21 din aceasta si principiului independentei justitiei statuat de art. 124 alin. (3) din Legea fundamentală, deoarece acesta impune instantei de judecată pronuntarea măsurii de prelungire a duratei de luare în custodie publică. De asemenea, arată că sunt încălcate si prevederile art. 5 alin. (4) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul oricărei persoane lipsite de libertate prin arestare sau detinere de a introduce recurs în fata unui tribunal pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalitătii detinerii sale si să dispună eliberarea sa dacă detinerea este ilegală.

În plus, în Dosarul nr. 1.548D/2006, autorul exceptiei sustine si încălcarea art. 5 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, a art. 16 si a art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece procedura prevăzută de art. 93 alin. (5) din ordonanta criticată exceptează reclamanta - Autoritatea pentru străini - de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă, ceea ce contravine totodată si principiului egalitătii părtilor în procesul civil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal, exprimându-si aceeasi opinie în ambele cauze, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textul de lege criticat nu impune instantei o anumită solutie, deoarece aceasta urmează a hotărî în raport de motivele arătate în cerere de către Autoritatea pentru străini si apărările străinului, de probele administrate, precum si de propria convingere. Prin urmare, nu se poate sustine încălcarea prevederilor art. 21, art. 24 si ale art. 124 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare si, respectiv, înfăptuirea justitiei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că, în cadrul procesului prin care se solicită prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor, acestia sunt citati în calitate de pârâti, cu respectarea tuturor garantiilor procesuale prevăzute de lege, instanta urmând a hotărî în raport de motivele arătate în cererea Autoritătii pentru străini, de apărările pârâtului si probele administrate. Prin urmare, nu se poate retine încălcarea art. 21, art. 24 si a art. 124 alin. (3) din Constitutie. Totodată, potrivit art. 95 din ordonanta de urgentă atacată, străinii luati în custodie publică vor fi introdusi în centre de cazare, având dreptul de a fi informati imediat după aducerea lor în aceste locuri, în limba în care vorbesc sau într-o limbă înteleasă, despre motivele principale care au condus la luarea măsurii, drepturile si obligatiile pe care le au în timpul sederii în aceste centre.

În legătură cu pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, sunt invocate considerentele în materie retinute de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 276 din 26 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Dispozitiile art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu contin norme contrare liberului acces la justitie, acesta presupunând dreptul persoanei de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Or, prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în 30 de zile are scopul de a-i împiedica pe străinii depistati cu sedere ilegală pe teritoriul tării de a se sustrage măsurilor de returnare dispuse de autoritătile române împotriva lor. Totodată, străinii cazati în centrele de cazare beneficiază, potrivit art. 95 alin. (2) din ordonantă, de asistentă juridică, astfel că nu se poate sustine încălcarea art. 24 din Constitutie consacrat dreptului la apărare.

Dispozitiile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, pretins a fi încălcate, se referă la lipsirea de libertate, or, în cauza de fată nu este vorba de o măsură privativă de libertate, ci doar de o măsură administrativă si temporară de restrângere a libertătii de circulatie. Totodată, se apreciază că art. 124 din Constitutie nu are incidentă în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2). precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, al căror continut este următorul: ,,{5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) si (4). care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se

dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Autoritătii pentru străini.”

Autorii exceptiei consideră că textul de lege încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie, ale art. 24 consacrat dreptului la apărare si ale art. 124 alin. (3) potrivit cărora „Judecătorii sunt independenti si se supun numai legif.

De asemenea, acestia mai sustin si nerespectarea art. 5 paragrafele 1 si 4 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la libertate si la sigurantă.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 impun instantei de judecată pronuntarea măsurii de prelungire a duratei de luare în custodie publică a străinilor, eludând astfel exigentele accesului liber la justitie, ale dreptului la apărare, precum si ale principiului independentei justitiei. Judecătorul nu pronuntă solutia după intima convingere, în urma examinării tuturor sustinerilor părtilor si a probelor administrate, ci ea este cuprinsă si impusă de însusi textul de lege criticat.

Examinând prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, în ansamblul său, Curtea constată că prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României se dispune de către curtea de apel competentă, în urma analizării motivelor ce sustin cererea Autoritătii pentru străini, dar si a apărărilor străinului, care este citat si care, potrivit art. 95, beneficiază de dreptul la asistentă juridică si căruia i-au fost comunicate în scris motivele luării în custodie publică. În urma administrării probelor aflate la dosar, instanta de judecată va pronunta o solutie care nu este, asadar, impusă de lege, asa cum afirmă autorul exceptiei. Mai mult chiar, Curtea observă că art. 93 alin. (5) din ordonantă cuprinde norme juridice menite a proteja drepturile procesuale ale străinului, întrucât în această etapă, în care Autoritatea pentru străini solicită prelungirea perioadei de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura retumării sau care au fost declarati indezirabili, măsura este cerută în fata instantei de judecată si hotărâtă de aceasta în cadrul unui proces. Astfel sunt garantate exercitarea dreptului la apărare si accesul liber la justitie ale pârâtului, iar judecătorul va hotărî în mod deliberat si în urma analizării tuturor probelor administrate în proces.

În consecintă, Curtea nu poate retine contrarietatea dispozitiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 fată de art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 referitor la dreptul la apărare si art. 124 alin. (2) din Constitutie, privind independenta judecătorilor. În legătură cu indicarea art. 16 din Legea fundamentală, Curtea observă că acest text nu are incidentă în cauză, deoarece norma constitutională se referă la egalitatea în drepturi a cetătenilor români.

Cât priveste invocarea art. 5 paragrafele 1 si 4 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că acest text nu poate fi invocat ca argument în sustinerea exceptiei, deoarece prelungirea duratei de luare în custodie publică reprezintă o măsură administrativă, dispusă de magistrat, de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinului care nu a putut fi îndepărtat de pe teritoriul României, în cadrul procedurii legale, iar nu o măsură privativă de

libertate. Perioada pentru care se poate dispune prelungirea duratei de luare în custodie publică este strict prevăzută de lege, înăuntrul acestor termene străinul având oricând posibilitatea părăsirii centrului de cazare odată ce conditiile pentru care a fost dispusă măsura încetează.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Yahia Dawara si Azaldin Gello în dosarele nr. 3.631/2/2006 si nr. 4.263/2/2006 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 788

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marilena Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Cretu si Laurenta Cretu în Dosarul nr. 2.043/2006 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, întrucât se critică o omisiune de reglementare care nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 21 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.043/2006, Tribunalul Timis - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Cretu si Laurenta Cretu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece Codul de procedură penală a lăsat în afara reglementării eroarea instantelor de recurs, iar eroarea gravă de fapt si excesul de putere nu compensează absenta unei legi privind erorile judiciare.

Tribunalul Timis - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei nu a precizat vreun motiv de ordin juridic care să justifice critica de neconstitutionalitate, limitându-se numai la mentionarea articolelor din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece cele două cazuri de casare prevăzute la art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală asigură judecarea cauzei în mod echitabil de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, iar părtile se pot prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil. În plus, dispozitiile legale criticate sunt conforme cu art. 129 din Constitutie, care atribuie exclusiv legiuitorului dreptul de a stabili cazurile exercitării căilor de atac, fără a contraveni regulilor constitutionale privind înfăptuirea justitiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională - este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2). precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Cazurile în care se poate face recurs. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin încheierea din 21 iunie 2006, dispozitiile art. 3859 alin. 1 pct. 18 au fost modificate si completate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. În prezent, textele de lege criticate au următorul cuprins: „Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri: [...]

18. când s-a comis o eroare gravă de fapt, având drept consecintă pronuntarea unei hotărâri gresite de achitare sau de condamnare;

19. când judecătorii de fond au comis un exces de putere, în sensul că au trecut în domeniul altei puteri constituite în stat;”.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 52 alin. (3) referitoare la dreptul persoanei vătămate de a fi despăgubită patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, ale art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei, ale art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul de drept si la obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 21 alin. (1). (2) si (3) referitoare la dreptul oricărei persoane de a avea acces liber la justitie, precum si la dreptul părtilor la un proces echitabil, cu trimitere la dispozitiile art. 6, 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, la interzicerea discriminării si la interzicerea abuzului de drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei nu formulează critici de neconstitutionalitate, ci consideră că prevederile art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală nu sunt de natură să asigure repararea erorilor judiciare comise de instantele de recurs. Rezultă asadar că se critică o omisiune de reglementare.

Curtea s-a mai pronuntat asupra unor exceptii de neconstitutionalitate ce vizau omisiuni de reglementare, statuând în mod constant că jurisdictia constitutională nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite si, de aceea, critica de neconstitutionalitate prin omisiune este inadmisibilă. Altminteri, un astfel de control ar reprezenta o ingerintă în sfera atributiilor Parlamentului, care, potrivit art. 58 alin. (1) teza a doua din Constitutie, este unica autoritate legiuitoare a tării.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 si pct. 19 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Cretu si Laurenta Cretu în Dosarul nr. 2.043/2006 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 3/2, 3/3, 3/5 si 3/10 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.649.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3/2 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

SUBVENTII PENTRU PROTECTIA SOCIALĂ

ÎN SECTORUL MINIER PE ANUL 2006

S.N.C. PLOIESTI S.A.

 

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masã caldã

 

 

1

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

742

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Costul unei mese calde

lei

8,56

4

TOTAL cost masă caldă

mii lei

1.455,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

573

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Distanta medie de transport(dus-întors)

km.

59

4

Tarif transport om/km

lei /km

0,07

5

TOTAL cost transport

mii lei

542,00

C

Echipament de protectie

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

435

2

Cheltuieli pentru o persoană

lei

92,00

3

TOTAL chelt. protec.muncii

mii lei

40,00

D

Alocatie de cărbune

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

804

2

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

6,0

3

Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

1,8

4

Tarif pe G.cal.

lei

32,24

5

Total cost cărbune pentru o persoană.

lei

348,19

6

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

280,00

E

Diferentă tarif energie electr.

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2

Consum anual de energie

kwh

 

3

Diferenta de tarif !ei/kw

lei/kwh

 

4

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

 

F

Asistenta medicală gratuita

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

455

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

55,00

3

TOTAL chelt.asist. medic.

mii Iei

25,00

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

61

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

98,00

3

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

6,00

 

TOTAL regie

mii lei

2.348,00

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3/3 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

SUBVENTII PENTRU PROTECTIA SOCIALĂ ÎN SECTORUL MINIER PE ANUL 2006

C.N. MINVEST DEVA S.A.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masã calda

 

 

1

Numărul de persoane care au dreptul la masă calda pe zi în mod gratuit

nr.

269

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Costul unei mese calde

lei

8,56

4

TOTAL cost masă caldă

mii lei

528,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

783

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Distanta medie de transport(dus-întors)

km.

60

4

Tarif transport om/km

lei /km

0,10

5

TOTAL cost transport

mii lei

1.076,00

C

Echipament de protectie

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

1.578

2

Cheltuieli pentru o persoană

lei

58,27

3

TOTAL chelt. Protec. muncii

mii lei

91,93

D

Alocatie de cărbune

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

 

3

Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

 

4

Tarif pe G.cal.

lei

 

5

Total cost cărbune pentru o persoană.

lei

 

6

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

 

E

Diferentă tarif energie electr.

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2

Consum anual de energie

kwh

 

3

Diferenta de tarif lei/kw

lei/kwh

 

4

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

 

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

1.345

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

21,62

3

TOTAL chelt.asist. medic.

mii lei

29,08

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

36

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

163,47

3

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

5,92

 

TOTAL regie

mii lei

1.730,93

 

ANEXA fjr. 3

(Anexa nr. 3/5 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

SUBVENTn PENTRU PROTECTIA SOCIALĂ

ÎN SECTORUL MINIER PE ANUL 2006

S.C.BANAT ANINA SA.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masã caldã

 

 

1

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

240

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Costul unei mese calde

lei

8,56

4

TOTAL cost masă caldă

mii lei

470,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

238

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Distanta medie de transport(dus-întors)

km.

60

4

Tarif transport om/km

lei/km

0,03

5

TOTAL cost transport

mii lei

98,00

C

Echipament de protectie

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

309

2

Cheltuieli pentru o persoană

lei

58,27

3

TOTAL chelt.protec.muncii

mii lei

18,00

D

Alocatie de cărbune

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

370

2

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

4,4

3

Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

4,7

4

Tarif pe G.cal.

lei

22,37

5

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

462,61

6

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

171,00

E

Diferentă tarif energie electr.

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

369

2

Consum anual de energie

kwh

3.887

3

Diferenta de tarif lei/kw

lei/kwh

0,14

4

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

201,00

F

Asistenta medicala gratuită

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

139

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

21,62

3

TOTAL chelt.asist.medic.

mii lei

3,00

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

12

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

163,47

3

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

2,00

 

TOTAL regie

mii lei

963,00

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3/10 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

SUBVENTII PENTRU PROTECTIA SOCIALĂ ÎN SECTORUL MINIER PE ANUL 2006

S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masa caldã

 

 

1

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

830

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Costul unei mese calde

lei

8,56

4

TOTAL cost masă caldă

mii lei

1.627,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

783

2

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3

Distanta medie de transport (dus-întors)

km.

90

4

Tarif transport om/km

lei /km

0,08

5

TOTAL cost transport

mii lei

1.291,07

C

Echipament de protectie

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

750

2

Cheltuieli pentru o persoană

lei

60,00

3

TOTAL chelt.protec. muncii

mii lei

45,00

D

Alocafie de cărbune

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

 

3

Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

 

4

Tarif pe G.cal.

lei

 

5

Total cost cărbune pentru o persoană.

lei

 

6

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

 

E

Diferentă tarif energie electr.

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2

Consum anual de energie

kwh

 

3

Diferenta de tarif lei/kw

lei/kwh

 

4

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

 

F

Asistentă medicala gratuita

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

800

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

20,00

3

TOTAL chelt.asist.medic.

mii lei

16,00

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1

Numărul de persoane beneficiare

nr.

32

2

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

312,50

3

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

10,00

 

TOTAL regie

mii lei

2.989,07

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de actiune 2006-2007 în vederea implementării Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul national de actiune administratiei publice centrale, institutia prefectului, precum 2006-2007 în vederea implementării Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.654/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, denumit în continuare Planul national de actiune 2006-2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, ministerele si celelalte organe de specialitate ale si autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Planul national de actiune2006-2007.

Art. 3. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul national de actiune 2006-2007 se asigură de către fiecare institutie cu atributii în domeniu, în raport cu termenele de realizare, prioritătile si resursele disponibile în bugetele proprii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Matei Dumitru, secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.720.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE 2006-2007

în vederea implementării Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 

A. SISTEMUL NATIONAL INTEGRAT DE MONITORIZARE SI EVALUARE A FENOMENULUI TRAFICULUI DE PERSOANE

Îmbunătătirea gradului de cunoastere a dimensiunilor, caracteristicilor si tendintelor traficului de persoane ce afectează România

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

A.1. Crearea si dezvoltarea unui sistem national centralizat de evidentă a datelor privind traficul de persoane care să includă date statistice referitoare atât la combaterea fenomenului, cât si la prevenirea acestuia si asistenta acordată victimelor în vederea reintegrării sociale

 

 

 

 

 

a). realizarea bazei centralizate de date privind traficul de persoane, care să includă si organizatiile neguvernamentale active si proiectele/ măsurile antitrafic

MAI-ANITP

MAI, MJ, MP, ANPDC, MMSSF, MSP, MEdC, MAE

Decembrie 2007

Dotare cu tehnică si cu resurse umane in proportie de 100% pentru gestionarea bazei de date; Dezvoltarea, pretestarea si validarea unui software specializat pentru baza de date;

Dezvoltarea, pretestarea si validarea unei retelei de colectare si distributie a datelor;

Număr ONG-uri introduse în lista actualizată a ONG-urilor în domeniul antitrafic;

Număr structuri guvernamentale introduse îu lista actualizată a structurilor guvernamentale în domeniul antitrafic;

Număr organizatii internationale introduse în lista actualizată a organizatiilor internationale în domeuiul antitrafic;

Număr proiecte/masuri introduse în lista actualizată a proiectelor/ măsurilor, interne si regionale, desfăsurate în domeniul antitrafic.

b). dezvoltarea de indicatori comuni pentru colectarea datelor

MAI-ANITP

MAI, MJ, MP, ANPDC, MMSSF, MSP, MEdC, MAE

Decembrie 2006

Număr indicatori dezvoltati;

Existenta instrumentelor de lucru de înregistrare a datelor (fise, standarde de protectie a datelor).

c). adoptarea si implementarea unei metodologii unitare de colectare si de actualizare a datelor si informatiilor, luarea în evidentă si monitorizarea victimelor traficului intern sau aflate în dificultate pe teritoriul altor tări

MAI-ANITP

MAI, MJ, MP, ANPDC, MMSSF, MSP, MEdC, MAE

Iunie 2007

Metodologia comună aprobată; Existenta regulilor de acces la date.

d). Încheierea de protocoale de colaborare cu privire la schimbul de date cu toate institutiile si organizatiile relevante, guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale si cu retelele hoteliere, firmele de transport international, taxi, constructii, impresariat, recrutare a fortei de muncă etc. pentru informarea, identificarea si semnalarea aspectelor referitoare la traficul de persoane

MAI-ANITP

MAI, ANPDC MMSSF, MSP, MEdC, MAE

Iunie 2007

Număr de protocoale încheiate privind schimbul de informatii si date.

 

e). stabilirea canalelor de comunicare si a punctelor de contact pentru schimbul de date între institutiile cu atributii pe linia investigării si urmăririi în justitie a cazurilor de trafic de persoane

MAIflGPR-DGCCO)

IGPF, MP

Decembrie 2006

Existenta unor canale de comunicare si puncte de contact.

 

f). conectarea bazei centrale de date cu institutiile implicate în prevenirea si combaterea traficului de persoane si acordarea asistentei necesare victimelor traficului de persoane

MAI-ANITP

MAI (IGPR, IGPF). MAE, MP, MJ, MSP, MMSSF.ANPDC

Martie 2007

Număr de institutii interconectate IT.

 

g). diseminarea informatiilor către institutiile cu competente în domeniu în tară si străinătate

MAI-ANITP

MAI-IGPR ANPDC

permanent

Realizarea paginii web ANITP; Număr de materiale diseminate.

 

A.2. Cercetarea si evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor si evolutiei fenomenului traficului de persoane

 

a). realizarea unor evaluări periodice pentru identificarea tendintelor de evolutie a fenomenului

MAI-ANITP

MAI (IGPR, IGPF). MAE, MP, MJ,MSP, MMSSF.ANPDC, alte institutii implicate

semestrial

Rapoarte de evaluare coerente, relevante.

 

b). informarea periodică a publicului asupra evolutiei fenomenului în urma cercetării si evaluării periodice a acestuia

MAI-ANITP

MAI (IGPR, IGPF). MAE, MP, MJ.MSP, MMSSF.ANPDC, alte institutii implicate

semestrial

Număr de informări si întâlniri publice (conferinte de presă, articole publicate etc.)

 

 

B. COORDONAREA INTERINSTITUTIONALĂ

Eficientizarea răspunsului institutional în domeniul luptei împotriva traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

B.1. Îmbunătătirea coordonării sistemului national anti-trafic

a). organizarea de întâlniri periodice ale GIL pentru analizarea si evaluarea activitătilor desfăsurate de institutiile cu responsabilităti în prevenirea si combaterea traficului de persoane si asistenta acordată victimelor traficului de persoane

GIL

ONGsiOIcu statut de observator în cadrul GIL

trimestrial

Număr de materiale de analiză realizate;

Număr sedinte GIL;

Număr recomandări emise GIL;

Număr planuri de măsuri pe tematici;

Număr de cazuri solutionate.

b). armonizarea obiectivelor Strategiei Nationale împotriva traficului de persoane cu cele din cadrul altor strategii si planuri de actiune si care au relevantă pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane si asistenta acordată victimelor acestuia (protectia copilului, combaterea discriminării, egalitatea oportunitătii de sanse, combaterea criminalitătii organizate etc)

GIL

ONGsiOIcu statut de observator în cadrul GIL

permanent

Măsuri de actiune comune pe termen scurt propuse.

B.2. Consolidarea rolului Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane de coordonator national al activitătilor împotriva traficului de persoane

 

 

a). dezvoltarea capacitătii operationale, a resurselor umane si financiare ale ANITP

ANITP

MAI, MMSSF, MEdC, MSP, MAE, MFP

permanent

Număr de dotări corespunzătoare la nivelul Agentiei si structurilor teritoriale;

Valoarea bugetului propriu aprobat al Agentiei;

Număr de sesiuni de instruire pentru personalul Agentiei.

b). implementarea de parteneriate între ANITP si parteneri institutionali si organizationali, din tară si străinătate

MAI-ANITP

MAI, MP, MJ, MMSSF, MEdC, MSP, MAE, ONG, OI

permanent

Număr de protocoale încheiate;

Număr de proiecte comune dezvoltate;

Număr de activităti comune desfăsurate.

c). centralizarea periodică de către ANITP a datelor statistice referitoare la traficul de persoane, în conditiile legii, primite de la institutiile si organizatiile implicate.

MAI-ANITP

MAI, MP, MJ, MMSSF, MEdC, MSP, MAE, ANPDC

semestrial

rapoarte periodice întocmite de către ANITP

B.3. Îmbunătătirea coordonării în domeniul traficului de copii

 

 

a). extinderea numărului de membri activi ai GTL pentru prevenirea si combaterea traficului de copii

ANPDC

ANITP, ONG si OI cu statut de observator în cadrul GIL

Martie 2007

Număr membri GTL pentru combaterea traficului de copii; Număr sedinte GTL;

Număr recomandări emise GTL;

Număr planuri de măsuri pe tematici.

b). specializarea membrilor activi ai GTL pentru prevenirea si combaterea traficului de copii

ANPDC

ONG, OI

Martie 2007

Număr de cursuri de specializare;

Număr de participanti la cursurile de specializare.

c). înfiintarea în cadrul ANPDC a unui compartiment specializat pentru protectia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării si traficului care să includă Secretariatul GTL pentru prevenirea st combaterea traficului de copii

ANPDC

MMSSF

Iunie 2007

înfiintarea compartimentului de specialitate la ANPDC;

Număr sedintelor lunare realizate ale GTL.

B.4. Îmbunătătirea coordonării în domeniul asistentei victimelor

formarea urnii Grup Tematic de Lucru (GTL) pentru coordonarea natională a activitătilor de protectie si asistentă a victimelor traficului de persoane.

MAI-ANITP

MMSSF, MEdC, MSP, ANPDC, ANOFM,ANPF, ANES

Martie 2007

Formarea GTL pentru coordonarea natională a activitătilor de protectie si asistentă a victimelor traficului de persoane;

Număr de membri activi GTL;

Număr de sedinte organizate;

Număr recomandări emise GTL;

Număr planuri de măsuri pe tematici.

B.5. Cresterea capacitătii institutionale

 

 

 

 

a). transformarea echipelor interinstitutionale existente Ia nivel judetean în echipe interinstitutionale antitrafic regionale, prin adăugarea reprezentantilor locali ai tuturor institutiilor cu atributii în domeniu si ai ONG-urilor locale.

MAI-ANITP

Servicii de Probatiune, lustitutia Prefectului, consilii judetene, ONG

Iunie 2007

Formarea echipelor antitrafic la nivel judetean; Număr de institutii noi implicate;

Număr de protocoale încheiate la nivel de judet;

Număr de întâlniri la nivel judetean realizate.

b). desemnarea unui coordonator pentru echipele interinstitutionale antitrafic regionale.

MAI-ANITP

Institutia Prefectului, consilii judetene/ de sector, echipele antitrafic, GTL asistentă

Decembrie 2007

Acte normative;

Fisa postului coordonatorului judetean pe tema antitrafic;

Număr de măsuri locale dispuse;

Număr de cazuri rezolvate local.

c). desemnarea unui raportor judetean pe tema antitrafic de către Institutia Prefectului, care să verifice respectarea/ aplicarea legii privind asistenta si protectia pentru toate cazurile de victimă a traficului de persoane.

Institutia Prefectului

consilii judetene, echipele antitrafic, ANITP, GTL

Martie 2007

Acte normative;

Fisa postului raportorului judetean pe tema antitrafic;

Număr de cazuri verificate local;

Număr de măsuri locale dispuse.

d). organizarea cursurilor de formare pentru echipele interinstitutionale antitrafic si pentru raportorii antitrafic de judet.

consilii judetene

ANITP, consilii judetene, Institutia Prefectului, GIL, ONG

Iulie 2007

Număr de sesiuni de pregătire;

Număr de membrii ai echipelor interinstitutionale judetene instruiti;

Număr de raportori judeteni instruiti.

e).realizarea unui model de raport anual privind activitătile de asistentă desfăsurate la nivei judetean.

MAI-ANITP

consilii judetene

anual

Număr de rapoarte anuale judetene primite de ANITP din partea echipelor antitrafic.

f). cresterea nivelului de cunoastere si a abilitătilor necesare angajatilor institutiilor statului asupra tuturor aspectelor traficului de persoane.

MAI-ANITP, MEdC, MAI, INM, MAE, MMSSF, MSP

ONG.OI, Echipe antitrafic

permanent

Ghid de bune practici pentru profesionistii din sistem;

 

 

 

 

Tenie cu continut referitor la traficul de persoane pentru pregătirea continuă a personalului cu atributii în domeuiul traficului;

Introducerea în curricula de învătământ a scolilor de ofiteri si agenti de politie a unor capitole distincte referitoare la traficul de persoane; Introducerea în sistemul de învătământ continuu a personalului din ministerele direct implicate, a temelor cu continut referitor la traficul de persoane;

Număr de politisti (absolventi) care au beneficiat in instruirea primară de informatii despre traficul persoane;

Număr de politisti care au beneficiat de instruiri în domeniul luptei antitrafic;

Număr de testări profesionale privind cunostintele necesare definirii traficului si tratamentului victimelor;

Număr de personal (procurori, judecători, medici, cadre didactice, personal diplomatic etc.) specializat pe trafic de persoane.

Număr de seminarii/stagii de pregătire pentru judecătorii si procurorii specializati în acest domeniu

B.6. Monitorizarea si evaluarea implementării SNITPsiPNA

 

a). elaborarea rapoartelor semestriale de monitorizare si a rapoartelor de evaluare anuale.

MAI-ANITP

MAI,MJ,MP, MMSSF, MEdC, MSP, MAE, alte institutii

semestrial si anual

Rapoarte semestriale de monitorizare;

Rapoarte anuale de evaluare;

Diseminarea rapoartelor către parteneri.

b). evaluarea Planului National de Actiune 2006-2007

MAI-ANITP

MAI, MJ, MP, MMSSF, MEdC, MSP, MAE, alte institutii

Decembrie 2007

Raport de evaluare.

 

C. Prevenirea traficului de persoane

Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacitătii de autoprotectie a cetătenilor si societătii la amenintările acestui fenomen

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

C.1. Informarea si sensibilizarea populatiei în vederea constientizării riscurilor asociate traficului de persoane si întărirea capacitătii de autoprotectie la amenintările acestui fenomen

 

 

 

 

a). dezvoltarea de campanii de informare si sensibilizare a populatiei privind traficul de persoane la nivel regional, în special în regiunea de sud a României (inclusiv realizarea si difuzarea de spoturi publicitare si fâme documentare, editarea de materiale informative de tip brosuri, CD-uri, DVD-uri)

consilii judetene

MAI(ANITP, DIRP). IPJ, MMSF,ISJ,ASP, OI, ONG

anual

Număr de campanii;

Număr de persoane cuprinse în campanii.

b). organizarea de sesiuni de instruire a specialistilor care intră în contact cu victime si/sau potentiale victime ale traficului (politisti comunitari, avocati, medici, psihologi, profesori, asistenti sociali etc.)

MAI-ANITP, MAI, MJ, MP, MSP.MEdC, MMSSF, ANPDC, consilii judetene si locale

ONG

anual

Număr de sesiuni de instruire;

Număr de participanti;

c). campanii de sensibilizare a populatiei cu privire la riscurile la care se expun clientii si cu drepturile victimelor traficului de persoane, în vederea implementării sistemului national de identificare a victimelor

consilii judetene si locale

MAI (ANITP, DIRP). ASP, IPJ, OI, ONG

anual

Număr de campanii;

Număr de persoane cuprinse în campanii.

d). dezvoltarea de activităti la nivelul comunitătilor locale pentru întelegerea fenomenului si eliminarea atitudinilor de subestimare a fenomenului

consilii judetene

MAI-ANITP (centre teritoriale) IPJ, MMSF, ISJ, ASP, OI, ONG

permanent

Număr de activităti desfăsurate la nivel local.

e). introducerea în programa scolară a aspectelor privind traficul de persoane

MEdC

MAI-ANITP

permanent

Numărul de ore prevăzute 111 programa scolară referitoare la traficul de persoane;

Numărul de elevi instruiti.

C.2. Reducerea vulnerabilitătii grupurilor de risc (în prunul rând copii neînsotiti, nesupravegheati sau institutionalizati, dar si femei, cetăteni de etnie roma, persoane cu handicap, bătrâni, solicitanti de azil si persoane care au primit o forma de protectie în

 

 

a). Implementarea de programe, proiecte si campanii de reducere a vulnerabilitătii grupurilor de risc, în plan intern si în rândul comunitătilor românesti din străinătate.

MMSSF, MAI, MEdC, MSP, MAE

OI, ONG

anual

Număr de campanii/ proiecte pe grupuri de risc; Număr de persoane cuprinse în campanii/ proiecte pe grupuri de risc

b). elaborarea unei campanii antitrafic destinată grupurilor dezavantajate, inclusiv comunitătilor de romi

ANR, consilii judetene si locale

ONG

Decembrie 2007

Număr de comunităti incluse în campanie;

Număr de persoane cuprinse în campanii.

c). elaborarea de programe de sensibilizare si prevenire la nivelul firmelor din sectoare economice de risc (impresariat artistic, agentii matrimoniale, de recrutare a fortei de muncă, de transport, turism etc).

MAI-ANITP, consilii judetene

ONG

Decembrie 2007

Număr de firme participante.

România

 

 

 

d). crearea unui mediu sigur (economic, social si educational) care să reducă vulnerabilitatea grupurilor aflate în situatii de risc, inclusiv prin sprijinirea initiativelor vizând oportunităti de dezvoltare locală si de înlăturare a somajului, sărăciei, insecuritătii, marginalizării si inegalitătii de sanse/discriminării între sexe, cu 0 atentie specială pentru implicarea fondurilor structurale ale UE

MMSSF, ANOFM, ANR, MEdC

ISJ, AJOFM, CCD, ANES, CNCD

1 Decembrie 2007

Număr de copii/ tineri/ părinti care au primit informatiile prin scoli/ burse de locuri de muncă;

Număr de proiecte pentru finantare comunitară aprobate.

e). promovarea de campanii adaptate specificului de vulnerabilitate a grupurilor de risc, în special a copiilor

consiliile judetene

ANPDC, MAI-ANITP, MEdC, consilii judetene si locale

anual

Număr de campanii realizate;

Număr de persoane, scoli, cuprinse în campanii;

Număr de materiale informative elaborate si distribuite.

f). promovarea de campanii pentru combaterea discriminării femeilor, care reprezintă principala categorie de persoane traficate

MAI-ANITP, ANR

ANES, CNCD, consilii judetene si locale

Decembrie 2007

Număr de campanii realizate;

Număr de materiale informative elaborate si distribuite;

Număr de persoane, scoli, cuprinse în campanii.

g). elaborarea unor materiale de atentionare asupra riscurilor asociate traficului de persoane si distribuirea acestora la punctele de trecere a frontierei

IGPF

MAI-ANITP

anual

Număr de materiale elaborate si distribuite (exemplu: brosuri, pliante);

Număr de puncte de frontieră care au primit materiale.

C.3. Eficientizarea activitătilor de prevenire a traficului de persoane

 

a). Încheierea si implementarea unui protocol de colaborare între ANITP si ANPDC vizând considerarea cu prioritate a aspectelor de trafic de persoane având ca victime copiii, coordonarea eforturilor în directia prevenirii acestui tip de trafic si asigurarea asistentei necesare victimelor în conformitate cu drepturile prevăzute în legislatia natională si conventiile internationale

MAI-ANITP, ANPDC

 

Decembrie 2006

Protocol de colaborare încheiat;

Număr de activităti desfăsurate în colaborare de către cele două institutii, pe baza protocolului încheiat

b). monitorizarea si adaptarea permanentă a legislatiei nationale specifice în sensul îmbunătătirii asistentei acordate copiilor implicati în traficul de persoane

MAI-ANITP

ANPDC

permanent

Continutul rapoartelor anuale de activitate ANTTP si ANPDC.

C.4. Reducerea oportunitătilor de trafic de persoane prin îmbunătătirea controlului administrativ

 

a). constituirea unor echipe operationale la nivel judetean pentru monitorizarea activitătilor economice informale (locuri de muncă fără forme legale) din constructii, agricultură, comert, industria alcoolului, exploatarea lemnului etc.

MMSSF

ITM

Martie 2007

Constituirea echipei operationale;

Număr de interventii ale echipei operationale;

Procent de unităti economice controlate anual la nivelul judetului;

Număr de cazuri pe persoane traficate depistate;

Număr de cazuri solutionate.

b). controale ale modului în care sunt respectate obiectul activitătii si codul de conduită de către agentii matrimoniale, agentii de angajare a fortei de nnmcă, agentii turistice, firme de constmctii, firme de transport etc.

MMSSF, Inspectia Muncii

MAI

permanent

Existenta sistemelor de licentă pentru agentii matrimoniale, turistice, firme de constructii, transport etc Existenta codurilor de conduită pentru agentii de angajare a fortei de muncă, turism, constructii etc.

C.5. Elaborarea si implementarea unor standarde nationale privind programele si proiectele de prevenire a traficului de persoane

 

a). elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare si acreditare a proiectelor de prevenire

MAI-ANITP

MAI (IGPR). MAE, MP, MJ, MSP, MEdC, MMSSF, ANPDC, alte institutii implicate

Martie 2007

Criterii de evaluare si acreditare elaborate si aprobate.

b). monitorizarea si evaluarea implementării proiectelor de prevenire

MAI-ANITP

MAI (IGPR, IGPF). MAE, MP, MJ, MSP, MEdC, MMSSF, ANPDC, alte institutii implicate

permanent

Număr de proiecte de prevenire a traficului de persoane monitorizate si evaluate.

C.6. Reducerea cererii pentru exploatarea sexuală a femeilor

 

a}, instruirea personalului militar si civil participant la misiunile de mentinere a păcii sau alte activităti internationale desfăsurate în afara teritoriului national precum si a personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României cu privire la identificarea, protectia si asistenta victimelor traficului de persoane

MAp MAE

MAI-ANITP

Decembrie 2007

Număr de seminarii;

Număr de participanti Ia seminarii.

b). realizarea si distribuirea de materiale informative privind traficul de persoane în rândul personalului militar si civil participant la misiunile de mentinere a păcii sau alte activităti internationale desfăsurate în afara teritoriului national precum si a personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României

MAp MAE

MAI-ANITP

Decembrie 2007

Număr de materiale informative elaborate si distribuite

C.7. Reducerea cererii pentru exploatarea prin muncă

 

 

 

a). informarea muncitorilor români asupra riscurilor muncii la negru, inclusiv aspectele legale specifice tărilor de destinatie

MMSSF

MAI-ANITP

permanent

Număr de campanii de informare;

Număr de materiale informative elaborate si distribuite;

Număr de sesiuni de instruire pentru constientizarea riscurilor muncii la negru a personalului care intră în contact direct cu muncitorii;

Număr de angajati instruiti.

b). consultări periodice cu factorii de decizie din tările de origine si destinatie

MMSSF

MAE

anual

Număr de întâlniri, seminarii internationale sau alte tipuri de consultări.

c). Întărirea schimbului de bune practici cu statele aflate pe traseele de traficare a fortei de muncă

MMSSF

MAI-ANITP, MAE

Iulie 2007

Număr de reuniuni, seminarii cu participanti din statele aflate pe traseele de traficare a fortei de muncă Număr de protocoale de colaborare incheiate cu institutiile similare din statele aflate pe traseele de traficare a fortei de munca

d). eficientizarea controlului administrativ privind respectarea conditiilor legale de încadrare în muncă, în special prin realizarea unor actiuni de control privind evidenta angajatilor cetăteni străiui (carte de muncă). salarizare (salariu minim pe economie). sănătate (asigurări de sănătate). securitate socială (somai)

MMSSF

MAI-ANITP, consilii judetene/locale ITM

permanent

Numărul de controale administrative desfăsurate si recomandări formulate

 

D. Protectia, asistenta si reintegrarea socială a victimelor

1. Implementarea în anul 2007 a unui sistem national integrat de identificare si referire către servicii eficiente de asistentă în vederea reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

D.1.1. Crearea unui sistem national integrat de identificare si referire a victimelor traficului de persoane

 

a). elaborarea unor norme de identificare si referire a victimelor

MAI-ANITP

MAI, MP, MJ MMSSF, ANPDC, MEdC, MSP, MAE, ONG, OI

Martie 2007

Aprobarea normelor prin ordin comun al ministrilor de resort;

Număr de victime identificate intern, formal si informai, cetăteni români si străini, pe forme de trafic de persoane.

b). crearea unei linii bugetare pentru transportul gratuit interjudetean al victimelor traficului, referite pentru asistentă într-un alt judet decât cel de rezidentă.

MMSSF

consilii judetene, ONG

Martie 2007

Aprobarea prin hotărâre a consiliilor judetene; Număr de victime ale traficului referite pentru asistentă în alte judete decât judetul de rezidentă;

Număr de victime referite pentru asistentă în alte judete care au beneficiat de transport gratuit

D.1.2. Îmbunătătirea capacitătii de identificare timpurie a traficului de persoane

 

 

a). instruirea politistilor de proximitate si a politistilor din localitătile rurale pentru identificarea fenomenului la nivelul comunitătilor

IGPR

MAI-ANITP, consilii judetene si locale

Decembrie 2007

Număr de localităti rurale incluse în programul de instruire a politistilor;

Număr de politisti instruiti.

b). elaborarea unor ghiduri pentru identificarea si semnalarea aspectelor legate de traficul de persoane si distribuirea acestora la nivelul comunitătilor locale

MAI-ANITP

consilii judetene si locale

Decembrie 2007

Existenta ghidului;

Număr de comunităti locale care au primit astfel de ghiduri

c). organizarea de întâlniri si elaborarea de materiale informative privind modalitătile de identificare a victimelor traficului de persoane

MAI-ANITP

consilii judetene si locale

Decembrie 2007

Număr de întâlniri;

Număr de materiale informative elaborate si distribuite

 

2. Eficientizarea activitătilor de asistare a victimelor traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

D.2.1. Eficientizarea activitătilor de acordare a asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane

 

a). elaborarea standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de asistentă a victimelor traficului de fiinte umane.

MAI-ANITP, ANPDC

MAI, MJ, MMSSF, MEdC, MSP, MAE, ONG

Iunie 2007

Standarde nationale elaborate.

b). avizarea centrelor de asistentă, de stat si neguvernamentale in baza standardelor aprobate

MAI-ANITP

MSP, ANPDC, consilii judetene, ONG

Decembrie 2007

Număr de centre avizate;

Gradul de utilizare a centrelor de stat;

Valoarea fondurilor alocate pentru asistarea victimelor în centrele de stat.

 

 

c). efectuarea unui studiu de oportunitate în ceea ce priveste armonizarea legislatiei nationale în privinta includerii victimelor infractiunii prevăzute de Legea nr. 678/2001 în categoria victimelor care beneficiază de compensatii financiare si de asistentă juridică gratuită potrivit Legii nr. 211/2004, cu antrenarea institutiilor implicate si studierea, prevenirea si combaterea traficului de persoane;

MJ

MAI-AN1TP

MFP MMSSF

Iunie 2007

Finalizarea studiului;

 

 

d). Punerea în practică a rezultatului studiului prevăzut la litx). în situatia în care acest studiu ar releva necesitatea efectuării unor schimbări legislative

MJ

MAI-ANITP

 

Decembrie 2007

Realizarea actului normativ.

D.2.2. Înfiintarea si functionalizarea, în cadru sistemului

national integrat, a

componentei de

protectie si referire a victimelor către

serviciile specializate de asistentă, inclusiv prin referirea către sistemul de azil a victimelor care

nu sunt cetăteni români si care au nevoie de protectie internatională

a). elaborarea si implementarea programelor nationale împotriva traficului de persoane, în administrarea ANTTP, care să asigure fondurile necesare dezvoltării unor programe sau proiecte pentru prevenirea traficului de persoane si asigurarea asistentei victimelor acestuia

MAI-ANITP

MSP, MJ, MP,

MMSSF, MAI,

ANPDC, MedC,

MAE, MFP

Decembrie 2007

Program national elaborat si

implementat;

Număr de proiecte si programe pentru prevenirea traficului de persoane si asigurarea asistentei

victimelor acestuia finantate prin programele nationale;

Sesiuni de instruire pentru

personalul implicat în elaborarea si implementarea programelor nationale împotriva traficului de persoane.

Rezultatele  programelor/proiectelor

implementate.

 

 

b). elaborarea si aprobarea Listei de servicii de asistentă pentru victimele traficului de persoane, cu stabilirea responsabilitătilor institutionale specifice si a resurselor utilizate

MAI-ANITP

MSP, MJ, MMSSF, ANPDC

Iulie 2007

Lista de servicii de asistenta pentru victimele traficului de persoane elaborată si aprobată; Responsabilităti institutionale specifice si resurse utilizate stabilite.

 

 

c). elaborarea si diseminarea unei metodologii privind referirea imediată a victimei traficului către serviciile de asistentă si protectie

MAI-ANITP

MSP, MJ,

MMSSF, MAI,

ANPDC, cousiliile

judeteue

Martie 2007

Metodologia privind referirea imediată a victimelor către serviciile specializate elaborată si diseminată.

D.2.3. Asigurarea

protectiei si asistentei

victimelor traficului de

persoane

a). perfectionarea procedurilor de aplicare a legislatiei în vigoare în vederea protectiei victimelor, în special priu instruirea personalului cu atributii în domeniul asistentei si protectiei directe a victimelor.

MJ, MAI-ANITP

MMSSF, MSP, MAI

Iulie 2007

Număr de sesiuni de instruire a personalului cu atributii în domeniul asistentei si protectiei directe a victimelor cu privire la legislatia în vigoare; Număr de participanti la sesiunile de instruire.

 

 

b). publicarea unor brosuri cu drepturile victimelor si distribuirea lor către lucrătorii IGPR, IGPF, MP si instante

MAI-ANITP,

MJ, MAI (IGPR, IGPF). ONG

Decembrie 2007

Număr de brosuri publicate si diseminate

Număr de structuri care au primit brosurile

 

 

c). asigurarea sustinerii comunitare a victimelor (asigurarea cazării, hranei si îmbrăcămintii, asistentei medicale, asistentei psihologice, consilierii juridice, accesului la educatie si instruire profesională, si facilitarea obtinerii unui loc de muncă)

Consiliile judetene si locale

MAI-ANITP, ASP, ISJ, AJOFM, ONG

permanent

Număr de victime care au primit sustinere comunitară Numărul si tipul de servicii de care a beneficiat victima, conform fisei de evidentă

D.2.4- Operationalizarea, la nivelul ANITP a serviciului telefonic gratuit HELP-LINE privind traficul de persoane

 

 

 

a). Încadrarea si pregătirea personalului ANITP care va opera serviciul telefonic Help-Line

MAI-ANITP

ONG

Decembrie 2006

Personal încadrat si instruit; Număr de sesiuni de pregătire ale personalului.

b). elaborarea, aprobarea si implementarea metodologiei de operare a Help-Line

MAI-ANITP

ONG

Decembrie 2006

Metodologia de operare a Help-Line elaborată, aprobată si implementată.

c). popularizarea serviciului Help-Line ca mijloc de informare publică privind traficul de persoane, dar si ca suport pentru victimele aflate în situatii de urgentă sau persoanele care doresc să semnaleze situatii de trafic

MAI-ANITP

MAI-DIRP, MMSSF, ANPDC, MSP, MEdC, MAE, ONG

permanent

Număr de campanii de popularizare;

Număr de materiale destinate popularizării serviciului Help-Line incluse în campanii (spoturi, brosuri etc.)

d). evaluarea periodică a functionării serviciului Help-Line

MAI-ANITP

ONG

trimestrial

Număr de apeluri primite pentru semnalarea unor cazuri de trafic raportat Ia numărul total de apeluri; Număr de apeluri primite pentru solicitarea de informatii legate de serviciile de asistenta si reintegrare raportat la numărul total de apeluri; Număr de apeluri în care s-a intervenit efectiv.

D.2.5. Întărirea cooperării cu reprezentantele diplomatice ale României în tările de destinatie în vederea identificării victimelor traficului si repatrierii în bune conditii a acestora

informarea personalului misiunilor diplomatice ale României cu privire la drepturile victimelor traficului de persoane si procedurile de repatriere ale cetătenilor români victime ale traficului de persoane

MAE

MAI-ANITP

semestrial

Număr de materiale informative/informări distribuite.

D.2.6. Combaterea victimizării tertiare

 

a). informarea si instruirea mass media si altor formatori de opinie cu privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, inclusiv statutul si drepturile victimelor, în scopul păstrării confidentialitătii datelor personale, protejării imaginii victimelor si corecta informare a opiniei publice

MAI-ANITP

mass media, ONG

permanent

Număr de sesiuni de instruire cu reprezentanti ai mass media;

Număr de participanti la sesiunile de instruire;

Număr de informări (comunicate de presă, conferinte de presă, aparitii publice etc).

b). desfăsurarea de campanii publice de informare-constientizare în scopul unei întelegeri corecte a fenomenului si eliminării atitudinilor de culpabilizare a victimelor traficului din partea unei părti a publicului

consiliile judetene si locale

MAI-ANITP

Decembrie 2007

Număr de campanii publice de informare - constientizare desfăsurate;

Număr de materiale informative, spoturi, informări diseminate;

Categorii de persoane vizate de campaniile desfăsurate.

D.2.7. Reintegrarea si incluziunea socială a victimelor

 

 

a). identificarea de posibilităti de continuare a studiilor/ cursuri de pregătire profesională de către victimele traficului de fiinte umane.

MEdC,ANOFM

Consilii judetene si locale, ONG

permanent

Număr de victime reintegrate scolar/ profesional.

b). elaborarea unui 'contract de confidentialitate” între părinti/ reprezentanti legali ai victimelor minore si scolile care le integrează.

MEdC

ONG

Decembrie 2006

Număr de victime minore reintegrate scolar; Număr de contracte de confidentialitate încheiate.

c). cuprinderea ca grup tintă în Programul National de Ocupare a Fortei de Muncă a victimelor traficului, persoanelor îndreptătite la venitul minim garantat din zonele defavorizate si persoanele cu risc ridicat de a fi traficate.

ANOFM, ANR

Consilii Judetene si locale, ONG

Iunie 2007

Număr de persoane (din grupurile mentionate) care au fost incluse în program;

Număr de victime ale traficului de fiinte umane care au fost asistate în găsirea unui loc de muncă;

Număr de victime ale traficului de fiinte umane (re)integrate pe piata muncii.

d). includerea victimelor traficului de persoane, cetăteni străini care au obtinut o formă de protectie în România, în programe de integrare.

MAIfONR, APS)

MAI-ANITP ONG, OI

permanent

Număr victime ale traficului de fiinte umane, cetăteni străini, care au obtinut 0 formă de protectie în România, inclusi în programe de integrare,

 

E. Combaterea traficului de persoane, cercetarea si urmărirea penală a traficantilor

1. Consolidarea mecanismului institutional de combatere a traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

E.1. Consolidarea sistemului institutional de combatere a traficului de persoane

cresterea gradului de specializare a personalului MP si al instantelor judecătoresti în instrumentarea cauzelor de trafic de persoane.

MP, INM

MAI

Decembrie 2007

Număr de seminarii/stagii de pregătire

 

2. Reducerea capacitătii de finantare a infractiunilor de trafic de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

E.2. Reducerea cazurilor de finantare a infractiunilor de trafic

constituirea de echipe mixte de investigatori din domenii specializate în combaterea traficului, în supravegheri operative si investigatii financiare, sub coordonarea uivcuroraluidecas,

MP

MAI (IGPF, IGPRJ, MFP

permanent

Nr. de echipe mixte create.


3. Cresterea gradului de participare a victimelor/ martorilor în procesul de investigare si urmărire în justitie a traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de

realizare

Indicatori de evaluare

E3. Dezvoltarea

cooperării victimelor/

martorilor în procesul

judiciar

 

 

 

 

a). elaborarea unor reglementări privind asigurarea unui

minim de servicii de asistentă a victimelor identificate

informal care nu cooperează în procesul judiciar

MAI-ANITP,

MMSSF

MS, ONG

Iunie 2007

Modificarea Legii 678/2001.

Număr de victime identificate informal care nu cooperează în procesul judiciar.

Număr de victime identificate informai care le-a fost oferită perioada de reflectie de cel putin 3

luni.

Număr de victime identificate informal care pe perioada de reflectie au beneficiat de asistentă psihologică gratuită.

Număr de victime identificate informai care pe perioada de reflectie au beneficiat de asistentă medicală gratuită.

Număr de victime care nu au beneficiat de asistentă psihologică gratuită si/sau alte servicii, dar până la încheierea perioadei de reflectie au acceptat să coopereze în procesul judiciar.

Număr de victime care au beneficiat de asistentă psihologică gratuită si/sau alte servicii si până la încheierea perioadei de reflectie au acceptat să coopereze în procesul judiciar.

b). mentinerea contactului permanent cu victima/martor

si informarea acesteia cu privire la modul de desfăsurare a procesului penal

MAI-ANITP

MJ

permanent

Număr de victime/martori care au

primit informatii referitoare la procesul penal

Număr de victime/martori care au participat la desfăsurarea procesului penal

c). asigurarea mijloacelor logistice pentru deplasarea

victimei către instantă

MAI (IGPR,

IGPF). MP

MAI-ANITP, ONG

permanent

Număr de victime cărora li s-au

asigurat mijloacele logistice pentru deplasarea către instantă

d). furnizarea de informatii victimei referitoare la serviciile

disponibile în comunitate

MAI-ANITP,

consilii judetene si

locale

ONG

permanent

Număr de victime care au primit informatii referitoare la serviciile disponibile în comunitate

 

F. Cooperarea internationala

Consolidarea statutului României ca partener de încredere în efortul global de reducere a fenomenului traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

F.l. Dezvoltarea

colaborării cu Statele

Membre si structurile

specializate ale Uniunii

Europene în domeniul

prevenirii si combaterii

traficului de persoane si

acordării asistentei

necesare victimelor

acestuia

 

 

 

a). informarea reciprocă si transferul de experiente, know-how si bune-practici în domeniu, la nivel bilateral si

multilateral

MAI-ANITP

MAI.MMSSF,

ANPDC, MSP,

MEdC, MP, MJ

MAE, ONG

permanent

Număr de protocoale de colaborare încheiate si implementate cu institutiile similare din Statele

Membre ale UE;

Număr de semiuarii, conferinte, ateliere de lucru, training-uri, reuniuni cu participare internatională la care s-a participat;

Număr de recomandări si măsuri luate în urma acestora;

Rezultatele recomandărilor făcute cu aceste ocazii.

b). participarea la programele si activitătile specifice

realizate de institutiile Uniunii Europene în scopul

prevenirii si combaterii traficului de persoane

MAI-ANITP

MAI, MMSSF,

ANPDC, MSP,

MEdC, MP, MJ MAE, ONG

permanent

Număr de programe la care s-a participat;

Număr de sesiuni de lustruire pentru personalul care participă la programele si activitătile specifice ale Uniunii Europene;

Număr de activităti la care s-a participat;

Număr de participări la grupurile de lucru ale Consiliului si Comisiei si implicatiile acestor participări asupra politicilor anti-trafic din România;

Număr de propuneri si recomandări făcute în urma participării la programele si activitătile organizate de institutiile UE în scopul prevenirii si combaterii traficului de persoane;

Promovarea interesului României în cadrul programelor si activitătilor specifice.

c). flexibilizarea procedurilor de contact si schimb de

informatii operative cu ofiterii de legătură străini sau structurile corespondente din străinătate, Europol, ofiterii de legătură români si străini aflati în misiune în

România, prjn reteaua de puncte de contact

MAI (IGPR)

MAI, MP, MAE

permanent

Număr de protocoale/ acorduri

încheiate si implementate;

Număr de rapoarte continând informatii operative transmise/ primite;

Număr de întâlniri, schimburi de experientă, seminalii etc.

d). efectuarea de anchete comune, pe cazuri concrete, prin contacte directe, cu autoritătile competente din statele de destinatie

MAI (IGPR, IGPF). MP

MAI, MJ, MAE

permanent

Număr de anchete comune efectuate; Număr de cazuri concrete solutionate;

Recomandări/ propuneri/ concluzii desprinse în urma anchetelor efectuate.

e). raportarea periodică a progreselor realizate de România în îndeplinirea prevederilor Planului UE privind cele mai bune practici, standarde si proceduri privind combaterea si prevenirea traficului de fiinte umane

MAI-ANITP

MAI, MMSSF, ANPDC, MSP, MEdC, MP, MJ MAE, ONG

semestrial

Raportări relevante, coerente elaborate în termen;

Număr de obiective atinse in raport cu obiectivele propuse.

F.2. Întărirea dialogului cu tările non-UE si participarea la activitătile si forumurile regionale si internationale

a). dezvoltarea dialogului bilateral si multilateral cu tările aflate pe traseele de traficare (surse, de tranzit, de destinatie). în special cu cele din Balcani si Europa Centrală

MAI-ANITP

MAI, MMSSF, ANPDC, MSP, MEdC, MP, MJ MAE, ONG

Decembrie 2007

Număr de acorduri bi- si multilaterale încheiate si implementatei;

Număr de întâlniri bi- si multilaterale la care s-a participat.

b). informarea reciprocă si transferul de experiente, know-how si bune-practici în domeniu, la nivel bilateral si multilateral

MAI-ANITP

MAI, MMSSF, ANPDC, MSP, MEdC, MP, MJ MAE, ONG

permanent

Număr de seminarii, conferinte, ateliere de lucru, reuniuni la care s- a participat;

Număr de rapoarte;

Număr de recomandări care s-au făcut;

Rezultatele recomandărilor care s- au făcut.

c). participarea la programele si activitătile forurilor internationale (Organizatia Natiunilor Unite, Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa, Consiliul Europe). Organizatia Internatională pentru Migratie, Organizatia Internatională a Muncii, Initiativa de Cooperare Sud-Est Europeană - SECIetc.)

MAI-ANITP

MAI, MMSSF, ANPDC, MSP, MEdC, MP, MJ MAE, ONG

permanent

Numărul de programe/activităti Ia care s-a participat;

Sesiuni de instruire pentru personalul care participă la activitătile forurilor internationale; Numărul de recomandări si măsuri luate în urma participării Ia aceste programe/activităti; Rezultatele măsurilor luate.

d). Stabilirea Procedurilor Operationale Standard (POS) de investigare a infractiunii de trafic si cele relationale acesteia.

MAI (IGPR)

MAE, MJ, MP

Decembrie 2006

Existenta POS.

 

 

LISTĂ DE ABREVIERI

 

AJOFM

Agentia Judeteană de Ocupare a Fortei de Muncă

 

ANES

Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

 

ANITP

Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane

 

ANPDC

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

ANOFM

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

ANR

Agentia Natională pentru Romi

 

APS

Autoritatea pentru străini

 

ASP

autoritătile de sănătate publică

 

CCD

Casa Corpului Didactic

 

CSM

Consiliul Suprem al Magistraturii

 

DGASPC

Directia generală de asistentă socială si protectia copilului

 

DGCCO

Directia Generală de Combatere a Criminalitătii Organizate si Antidrog

 

DIICOT

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

DIRP

Directia Informare si Relatii Publice

 

GIL

Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si combatere

 

a traficului de persoane

 

GTL

Grup Tematic de Lucru

 

HG

Hotărâre a Guvernului

 

ICMPD

Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie

 

ICPC

Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitătii

 

IGPF

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

IGPR

Inspectoratul General al Politiei Române

 

IMAS

Institutul de Marketing si Sondaje

 

INM

Institutul National al Magistraturii

 

IPJ

Inspectorat de politie judetean

 

ISJ

Inspectorat scolar judetean

 

ITM

Inspectoratul teritorial de muncă

 

MAE

Ministerul Afacerilor Externe

 

MAI

Ministerul Administratiei si Internelor

 

MAp

Ministerul Apărării

 

MEdC

Ministerul Educatiei si Cercetării

 

MFP

Ministerul Finantelor Publice

 

MJ

Ministerul Justitiei

 

MMSSF

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

MP

Ministerul Public

 

MSP

Ministerul Sănătătii Publice

 

OI

organizatii internationale

 

ONG

organizatie neguvernamentală

 

ONR

Oficiul National pentru Refugiati

 

UE

Uniunea Europeană

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006

 

Având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 147/2006 privind obligativitatea institutiilor si unitătilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR, ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, cu modificările ulterioare, ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor nr. 333/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR referitoare la RSVTI, coroborate cu celelalte dispozitii legale în vigoare, precum si prevederile prezentei proceduri au ca scop prevenirea accidentelor si avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR, fapt ce duce la necesitatea cresterii gradului de sigurantă a utilizării echipamentelor din acest domeniu, în special acolo unde acestea sunt folosite de institutiile publice, unitătile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, acest lucru implicând responsabilitatea pe care trebuie să si-o asume detinătorii acestora, prin luarea tuturor măsurilor pentru ca exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR.”

2. La articolul 7 alineatul (1). literele g). h) si i) vor avea următorul cuprins:

,,g) anuntarea telefonic si/sau în scris, în maximum 8 ore de la data luării la cunostintă, a inspectiei teritoriale ISCIR de care apartin, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidentă;

h) anuntarea conducerii detinătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor apărute ori ca urmare a necesitătii efectuării unor lucrări de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;

i) anuntarea conducerii detinătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalatiilor ISCIR de către personalul de exploatare;”.

3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Conducătorul/administratorul unitătii răspunde singur

fată de societatea la care îsi desfăsoară activitatea, precum si în fata organelor de control ale statului, dacă împiedică în orice fel sau nu aprobă cererile persoanei angajate ca RSVTI, care au ca scop îndeplinirea obligatiilor de serviciu identificate la alin. (1) si cele precizate în Prescriptiile tehnice si în ordinele inspectorului de stat sef al ISCJR.”

4. La articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Organizatorii vor trebui să depună, în vederea avizării de către ISCIR, următoarele documente, pentru a fi autorizati în acest domeniu pe o perioadă de 4 ani:

a) acte constitutive ale persoanei juridice, care trebuie să contină în obiectul de activitate codul aferent desfăsurării unor astfel de activităti;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) programa de curs, care trebuie să contină cele mai importante elemente tehnice si juridice pentru pregătirea de

RSVTI, în conformitate cu legislatia în vigoare, prescriptiile tehnice ISCIR si/sau literatura de specialitate în domeniul tehnic si juridic;

d) suportul de curs;

e) lista cu lectorii (copie de pe actele de studii ale lectorilor, lucrări în domeniul ISCIR-RSVTI, cv-ul lectorilor din care nu trebuie să lipsească identificarea experientei în domeniul predării, în special în domeniul RSVTI, activitatea în cadrul sau în domeniul ISCIR);

f) documente privind resursele materiale si umane pentru desfăsurarea acestei activităti (spatiu, dotări materiale, organizare etc.).”

5. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6). cu următorul cuprins:

„(5) ISCIR-CFP, prin personalul propriu, are dreptul de a respinge participarea acelor persoane la sustinerea examenului care au urmat cursul de perfectionare al RSVTI, dar care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 16 alin. (1).

(6) ISCIR-CFP, prin personalul propriu, este singura abilitată să analizeze, să admită sau să respingă accesul candidatilor care au urmat cursul de perfectionare al RSVTI si care intră sub incidenta art. 16 alin. (2). art. 17 alin. (2) si art. 62.”

6. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4). cu următorul cuprins:

„(4) Taxa de reexaminare a candidatilor care au fost respinsi este de 40 lei.”

7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Autorizatia de RSVTI este eliberată de ISCIR pentru o persoană fizică si are valabilitate de maximum 2 ani, putând fi utilizată de posesorul acesteia pentru prestarea de servicii atât în unitatea în care lucrează cu contract individual de muncă cu normă întreagă, cât si în alte unităti ce detin/exploatează echipamente/instalatii ISCIR, prin încheierea unor contracte cu timp partial, timpul total de muncă al RSVTI neputând depăsi 12 ore pe zi.”

8. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - În prezent, codul precizat în CAEN, potrivit Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, pentru desfăsurarea unor astfel de activităti este:

- 7430 Activităti de testări si analize tehnice.”

9. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Unitatea ce detine/exploatează echipamente/ instalatii ISCIR poate angaja persoane cu contract individual de muncă cu fractiune de normă al căror număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.”

10. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - Sanctiunile contraventionale aplicabile în cazul nerespectării ordinelor inspectorului de stat si/sau a prescriptiilor tehnice ISCIR, precum si a celorlalte dispozitii legale, sunt principale si complementare.”

11. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - (1) Persoanei fizice sau juridice care încalcă prevederile prezentului ordin si ale celorlalte dispozitii legale din domeniul RSVTI îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se poate adăuga ca sanctiune complementară si retragerea autorizatiei de RSVTI.

(2) Persoanei fizice care încalcă prevederile art. 7 alin. (1). art. 50 alin. (1) sau ale art. 53 alin. (1) Îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se poate adăuga ca sanctiune complementară si suspendarea ori retragerea autorizatiei de RSVTI.

(3) Persoanei juridice care încalcă prevederile art. 7 alin. (2). (3). (4) si (5) art. 50 alin. (2). art. 53 alin. (2) sau ale art. 56 alin. (1) Îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se pot adăuga ca sanctiune complementară si oprirea echipamentelor/ instalatiilor si sigilarea acestora.

(4) Persoanei juridice care încalcă prevederile art. 7 alin. (2). (3). (4) si (5). si ale art. 56 alin. (2) Îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se poate adăuga ca sanctiune complementară si suspendarea autorizatiei de RSVTI pe o perioadă de maximum 6 luni, cu respectarea prevederilor art. 74.

(5) Institutiile publice, institutiile/unitătile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, societătile comerciale si regiile autonome care detin si exploatează instalatii si echipamente din domeniul ISCIR si încalcă obligatia de a avea personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalatiilor (RSVTI). în raport cu numărul si complexitatea instalatiilor, vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile specificate în prezenta procedură, în spetă cele ale art. 6 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 147/2006, cu oprirea din functiune a echipamentelor/instalatiilor detinute si/sau sigilarea acestora.”

12. La articolul 80, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 80 - (1) Exercitarea fără drept a ocupatiei de RSVTI ori exercitarea acesteia în alte conditii decât cele

legale constituie infractiune în conformitate cu prevederile art. 281 din Codul penal si se sanctionează cu pedeapsa cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă, potrivit aceluiasi articol.”

13. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3). cu următorul cuprins:

„(3) Inspectorul sef al Inspectiei Teritoriale ISCIR este obligat să anunte în maximum 24 de ore unitatea centrală ISCIR si sectia/unitatea/circa de politie locală despre aplicarea sigiliilor pe instalatiile/echipamentele verificate si oprite din functiune, indicând firma detinătoare/utilizatoare, locatia cât mai exactă a bunurilor sigilate, inspectorul de specialitate care a aplicat sigiliul (telefonul acestuia). motivele sigilării, numărul si data procesului-verbal de sigilare.”

14. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

„Art 81. - Persoanele fizice care au fost autorizate ca RSVTI si care detin deja o autorizatie în acest sens, dacă doresc să desfăsoare si activitătile precizate în ordinele inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 147/2006, 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si nr. 333/2006, vor participa în mod obligatoriu la un curs de perfectionare în acest domeniu, urmând a fi autorizate în conformitate cu prezenta procedură.”

15. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Autorizarea persoanelor fizice se va taxa cu 60 lei, iar a persoanelor juridice se va taxa cu 800 lei.

(2) Tarifele privind examinarea si reexaminarea candidatilor, precum si autorizarea persoanelor fizice sau juridice se vor modifica automat în functie de aprobarea acestora de către organul ierarhic superior al ISCIR.”

Art. II. - ISCIR-CFP, inspectiile teritoriale ISCIR si persoanele identificate în prezentul ordin vor duce la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în 15 zile de la data publicării.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Szilveszter Alexandru

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 548.