MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1014         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 decembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 804 din 9 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.789. - Hotărâre privind plata contributiei Guvernului României potrivit Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Agentia Internatională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar sustinut de mai multi finantatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)

 

1.792. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora

 

1.808. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.304. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

 

2.027/1.988. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 804

din 9 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Blind Romana Constructii Blindaje Export Import” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 823/2006 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a_ exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. În acest sens, arată că motivarea autorului exceptiei nu cuprinde critici de neconstitutionalitate, ci aspecte care privesc aplicarea si interpretarea legii, care sunt de competenta instantei de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 823/2006, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Blind Romana Constructii Blindaje Export Import” - S.R.L. din Târgoviste.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate constituie o dublă legiferare a conditiilor de urgentă referitoare la executare, întrucât permit debitorului să folosească căi judiciare de împiedicare a unei executări silite, astfel încât creditorul se află în inferioritate de sanse privind apărarea sa. Ca atare, apreciază că cele două texte de lege ar trebui reunite într-unui singur, pentru a fi reduse posibilitătile de tergiversare, prin instituirea unei amenzi de rea-credintă pentru debitor cel putin egală cu cuantumul cautiunii.

Judecătoria Târgoviste apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, deoarece existenta art. 399 si art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu constituie „o dublă legiferare a conditiilor de urgentă referitoare la executare”, întrucât primul text are în vedere posibilitatea formulării unei contestatii la executare, iar celălalt are în vedere posibilitatea formulării cererii de suspendare a executării silite până la solutionarea contestatiei la executare. Instanta arată că reglementarea art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă vine în completarea celei prevăzute de art. 399 din acelasi cod, acestea nesuprapunându-se, astfel încât apreciază că nu se pun la dispozitia debitorului mai multe căi.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere, subliniază faptul că, prin numeroase decizii, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, statuând, în mod constant, că aceste dispozitii de lege sunt constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că dispozitiile art. 399 si art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24, art. 44 si celor ale art. 53 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Din examinarea opiniei instantei, exprimată în cuprinsul încheierii de sesizare, precum si din notele scrise ale autorului exceptiei, Curtea constată că, desi prin dispozitivul încheierii a fost sesizată numai cu dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie de fapt dispozitiile ari. 399 si ale art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 399: „Împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silită însăsi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sanctiunea anulării actului nelegal.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviintarea executării, dată fără îndeplinirea conditiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.”;

- Art. 403 alin. 1: „Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la apărare si celor ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei sustine că prin reglementarea criticată se instituie o dublă legiferare a conditiilor de urgentă referitoare la executare si că, pentru a fi reduse posibilitătile de tergiversare, cele două texte de lege ar trebui reunite într-unui singur.

Asa fiind, Curtea constată că, în spetă, aspectele invocate de autorul exceptiei nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, ci vizează probleme de interpretare si aplicare a legii, aspecte asupra cărora Curtea nu are competenta a se pronunta, întrucât, potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992, aceasta exercită numai un control de constitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Blind Romana Constructii Blindaje Export Import” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 823/2006 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei Guvernului României potrivit Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Agentia Internatională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar sustinut de mai multi finantatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.02 „B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)”, cu suma de 74 mii lei, pentru plata contributiei Guvernului României potrivit Acordului deadministrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Agentia Internatională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar sustinut de mai multi finantatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367).

(2) Plata contributiei prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Secretariatul General al Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei de 20 mii euro.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.789.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) si art. 12 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor, alcătuite din clădiri cu destinatia de cinematograf si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora.

Art. 2. - (1) Imobilele prevăzute la art. 1 au, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, destinatiile stabilite potrivit anexei.

(2) Consiliile locale sau, după caz, judetene care administrează imobilele prevăzute la art. 1 sunt obligate să păstreze destinatia acestora potrivit anexei.

Art. 3. - Personalul cinematografelor prevăzute la art. 1 este preluat de consiliile locale sau judetene, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.792.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Destinatie

Valoare de inventar lei (RON)

1.

Cinematograf „Patria” Mun. Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 Jud. Brasov

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Brasov

Capacitate (nr. de locuri) - 789 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 850 mp, Suprafată construită 801 mp, Suprafată teren 1164 mp

Sediu al Filarmonicii Brasov

71 777,77

2.

Cinematograf „Modern” Mun. Suceava, Str. Petru Rares nr. 1 Jud. Suceava

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Suceava

Capacitate (nr. de locuri) - 501 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 890 mp, Suprafată construită 800 mp. Suprafată teren 1350 mp

Sală pentru spectacole cinematografice si alte manifestări culturale

4 3219, 66

3.

Cinematograf „Tineretului” Mun. Caransebes, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 Jud. Caras-Severin

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Caransebes

Capacitate (nr. de locuri) 522 Clădire si teren Suprafată desfăsurată 661 mp Suprafată construită 628 mp Suprafată teren 904 mp

Sediu al casei de cultură si pentru difuzare filme

4 449, 93

4.

Cinematograf „Chioarul” Orasul Somcuta Mare Str. loan Buteanu nr. 1 Jud. Maramures

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Somcuta Mare

Capacitate (nr. de locuri) 298 Clădire si teren Suprafată desfăsurată 360 mp Suprafată construită 340 mp Suprafată teren 413 mp

Sediu al casei de cultură si pentru difuzare filme

6 628,66

5.

Cinematograf „Arta” Orasul Cristuru Secuiesc, P-ta Libertătii nr. 35, Jud. Harghita

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Cristuru Secuiesc

Capacitate (nr. de locuri) - 355 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 625 mp. Suprafată construită 625 mp. Suprafată teren 809 mp

Sediu al casei de cultură si pentru difuzare filme

21 785. 09

6.

Cinematograf „Capitol” Mun. Timisoara, Bd. CD. Loga nr. 2, Jud. Timis

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Timisoara

Capacitate (nr. de locuri) - 1079 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 2422mp', Suprafată construită 1865 mp, Suprafată teren 5957mp

Sediu si sală de concerte pentru Filarmonica „Banatul”

12 653,48

7.

Cinematograf „Victoria”, Municipiul Călărasi, Bd.1 Mai nr. 2, Jud. Călărasi

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Călărasi

Capacitate (nr. de locuri) - 150 Clădire si teren: Suprafată construită 150 mp, Suprafată teren 300 mp

În folosinta Bibliotecii Judetene „Alexandru Odobescu”

4 578,00

8.

Cinematograf „Transilvania” Mun. Oradea, P-ta Regele Ferdinand nr.2, Jud. Bihor

Reoja Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Oradea

Capacitate (nr. de locuri) - 399 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 647 mp, Suprafată construită 480 mp. Suprafată teren 675 mp

Sală pentru spectacole, manifestări culturale, inclusiv difuzare filme

3 058,56

9.

Complex cinematografic -3 săli .Libertatea” Mun. Oradea, Str. Independentei nr. 1, Jud. Bihor

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Judetean Bihor

Capacitate (nr. de locuri) - 961 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 1857 mp, Suprafată construită 1572 mp, Suprafată teren 1572 mp

Sală pentru spectacole cinematografice si alte manifestări culturale

11 109,7 9

10.

Cinematograf „Republica”, Mun. Cluj-Napoca, P-ta Minai Viteazul nr. 11, Jud. Cluj

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Cluj-Napoca

Capacitate (nr. de locuri) - 1010 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 1962mp, Suprafată construită mp 1463, Suprafată teren 1463 mp

Valorificarea potentialului turistic si cultural al municipiului si difuzare filme

47 166, 55

11.

Cinematograf „Progresul”, Orasul Drăgăsani, Str. Gib Mihăescu nr. 31 Jud. Vâlcea

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Drăgăsani

Capacitate (nr. de locuri) - 298 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 589 mp, Suprafată construită 487 mp, Suprafată teren 487 mp

Sediu al casei de cultură si pentru difuzare filme

4 279, 48

12.

Cinematograf „Pescărus”, Mun. Brăila, Carier Viziru I. Jud. Brăila

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Romănia-Film”

Consiliul Local Brăila

Capacitate (nr. de locuri) - 355 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 736,29 mp, Suprafată construită 682,29 mp, Suprafată teren 750 mp

Sediu al casei de cultură si pentru difuzare filme

25 535, 77

13.

Cinematograf .Lumina” Orasul Gura Humorului, Str.Piata Republicii nr. 15, Jud. Suceava

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Gura Humorului

Capacitate (nr. de locuri) - 150 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 552.82 mp. Suprafată construită 469 mp, Suprafată teren 469 mp

Sediu pentru organizarea de activităti soci al-culturale, educative si difuzare filme

5 287, 66

14.

Cinematograf „Zarand” Municipiul Brad Str. Motilor nr. 13 Jud. Hunedoara

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”

Consiliul Local Brad

Capacitate (nr. de locuri) - 623 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 912 mp, Suprafată construită 788 mp, Suprafată teren 788 mp

Sală pentru spectacole si concerte, inclusiv difuzare filme

3 982,18

15.

Cinematograf „Victoria”, Municipiul Covasna str. Gh. Dojanr.1, judetul Covasna

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Rimelor “România-Film*

Consiliul Local Covasna

Capacitate (nr. de locuri) - 300 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 520 mp, Suprafată construită 494 mp. Suprafată teren 494 mp

Sală pentru spectacole cinematografice si alte manifestări culturale

12 851,4

16.

Cinematograf „Transilvania” Municipiul Miercurea Ciuc str. Majlath Gustav nr.2 Judetul Harghita

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Rimelor “România-Film

Consiliul Local Miercurea Ciuc

Capacitate (nr. de locuri) - 501 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 950 mp, Suprafată construită 860 mp, SuDrafată teren 1450 mo

Sală pentru spectacole cinematografice si alte manifestări culturale

41 106,27

17.

Cinematograf „Alutus” Municipiul Slatina, bd. AJ.Cuza nr. 28 Judetul Olt

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film

Consiliul Local Slatina

Capacitate (nr. de locuri) - 612 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 1124 mp, Suprafată construită 1124 mp, Suprafată teren 1124 mp

Sală pentru spectacole cinematografice si alte manifestări culturale

10 492,35

18.

Cinematograf „Flacăra” Municipiul Râmnicu- Vâlcea, str. Tineretului nr.1 Judetul Vâlcea

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film

Consiliul Local Râmnicu -Vâlcea

Capacitate (nr. de locuri) - 362 Clădire si teren: Suprafată desfăsurată 689 mp, Suprafată construită 613 mp, Suprafată teren 688 mp

Sală pentru spectacole cinematografice si alte manifestări culturale

15 539,85

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 22 martie 2006, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.808.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Nr. de persoane

1.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

635

2.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin”- S.A. Baia Mare

564

3.

Societatea Comercială „Cuprumin” - S.A. Abrud

107

4.

Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

200

5.

Societatea Comercială „Miniera Banat Anina” - S.A.

200

6.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

50

7.

Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A.

424

8.

Societatea Comercială „Electrocentrale Galati” - S.A.

39

9.

La dispozitia Ministerului Economiei si Comertului pentru corectii în programele de restructurare la societătile comerciale din sectorul resurse minerale si complexuri energetice

332

 

total:

2.551

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, producătorii de gaze naturale, operatorul de transport, operatorii conductelor de alimentare din amonte si operatorii licentiati pentru distributia si furnizarea gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 664/2005 pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 27 septembrie 2005, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2006.

Nr. 1.304.

 

REGULAMENT

de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

 

1. Scop. Domeniu de aplicare. Terminologie

1.1. Prezentul regulament stabileste conditiile de măsurare si de conversie în energie a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, între agentii economici din sectorul gazelor naturale în baza următoarelor contracte:

• Contract cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

• Contract cadru de transport al gazelor naturale

• Contract cadru de distributie a gazelor naturale

1.2. Gazele naturale tranzactionate între producători / furnizori, transportator, distribuitori si consumatori eligibili se măsoară în punctele de predare -preluare comercială a gazelor naturale.

1.3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti participantii la piata angro a gazelor naturale, agenti economici licentiati si consumatori eligibili acreditati de ANRGN

1.4. Regulamentul se aplică măsurării gazelor naturale în punctele de predare -

preluare comercială, după cum urmează:

- la intrarea în SNT din cîmpurile de productie si din depozitele de înmagazinare subterană.

- la iesirea din SNT respectiv la intrarea directă în sistemele de distributie, în depozitele de înmagazinare subterană sau direct la consumatorii eligibili racordati la SNT.

- la iesirea din conductele colectoare ale producătorilor respectiv la intrarea în sistemele de distributie sau la consumatorii eligibili racordati direct la acestea.

- la iesirea din sistemele de distributie, respectiv intrarea la consumatorii eligibili sau la alte sisteme de distributie.

 

Terminologie

 

1. clasă de exactitate

clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limitele specificate

2. conditii de baza

conditii specificate la care este trans­formată cantitatea de gaz măsurat (în prezent: T = 288,15 K ; p = 1,01325 bar, iar după data aderării României la Uniunea Europeană: T=273,15 K; p=1.01325bar)

3. conditii de referintă

conditii de utilizare prescrise pentru încercarea functionării unui mijloc de măsurare sau pentru intercompararea rezultatelor măsurării

4. consumator captiv

consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul

5. consumator casnic

consumator care achizitionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu

6. consumator noncasnic

consumator care achizitionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu

7. contor de gaze naturale

aparat de măsurat care are functia de a măsura, memora si afisa cantitatea de gaz care a trecut prin el

8. contor de gaz cu membrană

contor de debit în care volumul de gaz se măsoară prin umplerea si golirea succesivă a camerelor sale cu pereti deformabili

9. contor de gaze cu pistoane - rotative

contor de gaz în care se formează un compartiment rigid între peretii unei camere stationare si un element (sau elemente) În miscare. Fiecare ciclu de rotatie al elementului (elementelor) deplasează un volum cunoscut de gaz care este înregistrat cumulativ si indicat de un dispozitiv indicator

10. contor de gaze cu turbină

contor de gaz în care fortele dinamice ale unui gaz aflat în miscare produc rotatia unei turbine cu o viteză proportională cu volumul de gaz care trece prin turbină. Numărul de rotatii al turbinei este semnalul de măsurare pentru volumul de gaz care a trecut prin contor

11. contor de gaze cu ultrasunete

contor de gaz care măsoară timpul de propagare a ultrasunetelor prin gazul aflat în curgere, între una sau mai multe perechi de transductoare ultrasonice. Timpul de propagare este semnalul de măsurare pentru indicarea volumului de gaz care a trecut prin contor

12. convertor de volum

dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz care transformă automat volumul de gaz măsurat în conditii de lucru în volum de gaz în conditii de bază

13. domeniu de debit

gamă de debite de gaz limitate de debitul maxim si cel minim pentru care eroarea de justete a contorului este cuprinsă între limite specificate (se mai poate folosi termenul de rangeabilitate)

14. gaze naturale

gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide.

15. incertitudine de măsurare

Estimare a rezultatului unei măsurări care caracterizează domeniul valorilor în care se presupune că se găseste valoarea reală a acestui rezultat

16. indice Wobbe

putere calorifică superioară volumică în conditii de referintă specificate,  împărtită la rădăcina pătrată din densitatea relativă în aceleasi conditii de referintă specificate la măsurare

17. mijloc de măsurare

reprezintă toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalatiile, precum si mostrele de materiale si substante care materializează si conservă unităti de măsură si furnizează informatii de măsurare.

18. operator de sistem

persoana juridică, autorizată si/sau licentiată să opereze infrastructura sistemului de transport, de distributie, de dispecerizare, de înmagazinare/stocare, de alimentare si de productie a gazelor naturale, în scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului.

19. piata angro

totalitatea tranzactiilor libere având ca obiect cantitătile de gaze vândute/cumpărate, în baza contractelor de achizitie/contractelor de vânzare/cumpărare a gazelor naturale, încheiate între titularii licentei de furnizare a gazelor naturale sau între acestia si consumatorii eligibili;

20. punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale

ansamblul instalatiilor care asigură măsurarea gazelor naturale, din punctul în care gazele naturale trec din proprietatea/custodia furnizorului/transportatorului în cea a operatorului de distributie/înmagazinare sau a consumatorului,

21. punctul de rouă al apei

temperatura peste care condensarea vaporilor de apă nu se produce la presiune specificată. Pentru orice presiune mai mică decât presiunea specificată nu există condensare la această temperatură.

22. punctul de rouă al hidrocarburilor

temperatura deasupra căreia nu se mai produce condensarea hidrocarburilor la o presiune specificată

23. putere calorifică inferioară

cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităti specificate de gaz, încât presiunea la care reactia are loc rămâne constantă si toti produsii de ardere să fie adusi la aceeasi temperatură specificată ca si reactantii, toti acesti produsi fiind în stare gazoasă. Temperatura si presiunea mentionate mai sus trebuie specificate.

24. putere calorifică superioară

cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităti specificate de gaz, încât presiunea la care reactia are loc rămâne constantă si toti produsii de ardere să fie adusi la aceeasi temperatură specificată ca si reactanti, toti acesti produsi fiind în stare gazoasă cu exceptia apei formată prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura mentionată mai sus. Temperatura si presiunea mentionate mai sus trebuie specificate.

25. sectorul gazelor naturale

ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale.

26. sisteme de măsurare

ansamblul complet de mijloace de măsurare si alte echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări

27. statie de măsurare

ansamblul instalatiilor de măsurare a debitului, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conductele colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un grup de consumatori sau un consumator.

 

28. statie de reglare –

măsurare-predare

ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurare a debitului, filtrare si odorizare, prin care gazul din conductele de transport intră în sistemul de alimentare a unor consumatori.

29. traductor de măsurare

dispozitiv care face ca unei mărimi de intrare să îi corespundă, conform unei legi determinate, o mărime de iesire

 

 

2. Documente de referintă

 

2.1 Lista standardelor neobligatorii

 

SR EN ISO 5167

1: 2004

Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferentiale introduse în conducte cu sectiune circulară sub sarcină. Partea 1: Principii si conditii generale;

SR EN ISO 5167

2: 2004

Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferentiale introduse în conducte cu sectiune circulară sub sarcină. Partea 2: Diafragme;

SR EN ISO 5167

3: 2004 

Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferentiale introduse în conducte cu sectiune circulară sub sarcină. Partea 3: Ajutaje si ajutaje Venturi;

SR EN ISO 5167

4: 2004

Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferentiale introduse în conducte cu sectiune circulară sub sarcină. Partea 4: Tuburi Venturi;

SR EN

12480:2002

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;

SR EN

12261:2003

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină;

SR

EN 12405:2004

Contoare de gaz. Dispozitive electronice de conversie a volumului de gaz

Report no.9 AGA

Măsurarea gazului cu contoare ultrasonice cu căi multiple;

SREN

1776:2002

Alimentare cu gaz. Statii de măsurare gaze naturale. Prescriptii functionale;

SR 3317: 2003

Gaz natural. Conditii tehnice de calitate

SR ISO

13686:2001

Gaz natural. Definirea calitătii;

SR ISO

6976+C2:1999

Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densitătii, densitătii relative si indicelui Wobbe din compozitie;

SR EN ISO

6974:2002

Gaz natural - Determinarea compozitiei cu o incertitudine definită prin gazcromatografie în fază gazoasă.

SR ISO 12213

1: 2001

Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: Introducere si linii directoare.

SR ISO 12213

2: 2001

Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calcul pe baza analizei compozitiei molare.

SR ISO 12213

3: 2001

Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calcul pe baza proprietătilor fizice.

SR EN

60079-10:2004

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10 : Clasificarea ariilor periculoase.

SR 13251:1996

 

Vocabular international de termeni fundamentali si generali în metrologie.

 

Notă: În situatia în care se modifică standardele din tabelul de mai sus, se va lua în considerare ultima editie oficială a acestora.

 

2.2 Alte documente

 

Document

Denumire

NML 004 - 05

Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului

OIML R32

Contoare de gaz cu turbină si cu pistoane rotative

MID 22-2004

Directiva 2004/22/EC

 

3. Legislatie conexă

 

Nr. crt.

Denumirea actului normativ

Nr. deciziei de aprobare emisă de presedintele ANRGN

Publicare in Monitorul Oficial

1.

Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare

-

nr.679 din 28.07.2004

2.

OG. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea 11/1994, cu modificările ulterioare

-

nr. 212 din 28.08.1992

3.

Legea nr. 178 / 9.05.2003, privind aprobarea O.G. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor O.G. 20/1992

-

nr. 338 din 19.05.2003

4.

H.G. 862/ 2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală

-

nr. 567 din 28.06.2004

5.

Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

1342/1.11.2004 cu modificările si completările ulterioare

nr. 1017 din 4.11.2005

6.

Acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale (în vigoare)

-

-

7.

Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale

616/10.06.2002

nr.438 din 24.06.2002

8.

Contracte-cadru emise de ANRGN (în vigoare)

-

-

9.

Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului (în vigoare)

-

-

 

4. Cerinte generale

 

4.1. Măsurarea comercială a gazelor naturale pe piata angro se realizează prin intermediul mijloacelor de măsurare care sunt montate în statii de măsurare (SM) sau statii de reglare măsurare (SRM).

 

NOTA : Referirile ulterioare din regulament la SRM, vizează în special echipamentele care concură la realizarea măsurării gazelor naturale

 

4.2. SM-urile sau SRM-urile trebuie să fie proiectate, construite, exploatate si întretinute în conformitate cu legislatia în vigoare, normele si reglementările tehnice europene si internationale aplicabile, cu instructiunile producătorilor de contoare / sisteme si echipamente de măsurare si vor îndeplini conditiile minime de performantă stipulate în contractul dintre părti.

Conditiile concrete si precizarea particularitătilor de exploatare a SM-urilor si SRM-urilor sunt precizate în Acordul Tehnic de exploatare a punctelor de predare / preluare comercială a gazelor naturale, numit în continuare Acord Tehnic, anexă la contractele mentionate la pct. 1.1.

4.3 (1) Pentru gazele naturale măsurate pe piata angro este obligatorie conversia volumelor măsurate în conditii de lucru la conditii de bază.

(2) Conditiile de bază sunt p= 1,013 25 bar si T=288,15 K, iar după data aderării României la Uniunea Europeană, acestea vor fi p=l,01325 bar si T=273,15K.

(3) Temperatura de combustie pentru determinarea compozitiei chimice a gazelor naturale este de 15°C, iar după data aderării României la Uniunea Europeană, aceasta va fi 25 °C .

 

Trecerea la noile conditii de referintă si la noua temperatură de combustie se va face simultan, la termenul precizat de ANRGN.

4.4. Clasa de exactitate a mijloacelor de măsurare trebuie să fie mai bună sau cel putin egală cu cea precizată în reglementările emise de ANRGN, si reprezintă cerintă minimă contractuală.

4.5. Caracteristicile fiecărei componente a sistemului de măsurare trebuie să corespundă caracteristicilor măsurandului căruia i se adresează, astfel încît să fie asigurată incertitudinea necesară.

4.6. Mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea cantitătilor de gaze naturale pe

piata angro trebuie să corespundă legislatiei metrologice în vigoare.

 

Regimul de proprietate

 

4.7. Mijloacele de măsurare sunt, de regulă, în proprietatea titularului de licentă care predă gazele naturale, respectiv producătorii / furnizorii si operatorii de înmagazinare, de transport si de distributie de gaze naturale. Acestea sunt sisteme de măsurare pentru decontare fiscală si sunt denumite sisteme de bază.

4.8. Proprietarul/operatorul sistemelor de bază, la solicitarea celeilalte părti, va

accepta, pe baza unei documentatii tehnice avizate, ca aceasta să monteze în SM-uri sau SRM-uri sisteme de măsurare proprii, numite sisteme de control, în conditiile prevăzute în Acordul Tehnic. Sistemul de măsurare de control nu este opozabil sistemului de bază.

4.9. In cazul în care mijloacele de măsurare de bază sunt în proprietatea altei părti decît a titularului de licentă care predă gazele naturale, sau în cazul în care se convine ca sistemul de control să devină sistem de bază, proprietarul este obligat să predea în exploatare aceste mijloace de măsurare titularului de licentă pe baza unui Protocol de predare/primire care va stipula cel putin: componenta sistemului, repartitia cheltuielilor de exploatare si întretinere, inclusiv conditiile de răscumpărare.

4.10. Partenerii de tranzactie au drept de acces la SM sau SRM pentru controlul sistemelor de bază, în conformitate cu prevederile Acordului Tehnic.

4.11. Proprietarul/operatorul punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale trebuie să permită, la cererea Beneficiarului, instalarea de echipamente pentru transmiterea la distantă a datelor de exploatare (presiune, temperatură, debit instantaneu, index al aparatului de măsurare, etc.) acolo unde nivelul tehnic al instalatiilor permite, fără a fi afectată corectitudinea măsurării.

 

5. Caracteristici metrologice ale sistemelor de măsurare utilizate pe piata angro.

 

Părtile implicate în contractele precizate la articolul 1.1. au obligatia de a stabili în contracte standardele aplicabile sistemelor de măsurare.

5.1. Sisteme de măsurare cu element deprimogen.

Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

- Tronsoane de conducte amonte si aval;

- Element primar

- element deprimogen de tipul:

1. diafragmă cu prize de presiune în unghi;

2. diafragmă cu prize de presiune la flanse;

3. diafragmă cu prize de presiune la D si D/2; Diafragmele se pot monta în dispozitive port-diafragmă.

- prize de presiune

 

- Elemente secundare (traductoare), care pot fi:

- traductoare de presiune statică;

- traductoare de presiune diferentială;

- traductoare de temperatură;

- traductor multivariabil ;

- termorezistentă;

- traductor de densitate;

- cromatograf de linie;

 

- Element tertiar (calculator de debit);

 

- Elemente auxiliare, care sunt:

- tevi de impuls pentru preluarea parametrilor gazelor naturale; Incertitudinea de măsurare cu aceste sisteme a volumelor de gaze naturale, este de maxim ±1,5%.

 

Elementele secundare din sistemul de măsurare, respectiv traductoarele de presiune statică, diferentială, temperatură, multivariabile sau densitate, nu trebuie să depăsească o eroare maximă de ±0,1 %.

Elementul tertiar al sistemului de măsurare, respectiv calculatorul de debit (incluzând convertoarele de intrare) va avea eroarea maximă admisă de calcul a volumului corectat de ±0,2% .

 

5.2. Sisteme de măsurare cu contoare cu pistoane rotative sau cu turbină . Aceste sisteme pot fi alcătuite în două configuratii:

1. a. contor cu pistoane rotative sau contor cu turbină;

b. convertor electronic de volum de gaz, care poate fi de două tipuri:

- complet (cu traductoare integrate);

- cu traductoare externe;

2. a. contor cu pistoane rotative sau contor cu turbină;

b. traductoare:

- de presiune statică si de temperatură;

- de densitate;

c. calculator de debit;

Operatorul licentiat care exploatează sistemele de măsurare va lua toate măsurile pentru functionarea sistemelor de măsurare cu o incertitudine de măsurare a cantitătilor de gaze naturale (în volume) de ±1%.

Convertoarele electronice de volum trebuie să fie în conformitate cu normativele europene si / sau internationale în vigoare.

Erorile maxime admise la verificarea metrologică initială pentru contoarele cu pistoane rotative sau cu turbină sunt:

pentru Omin Q <Qt, eroarea maximă este de ± 2% ;

pentru Qt Q Qmax, eroarea maximă este de ±1% ;

unde Qmax - debitul maxim la care echipamentul furnizează indicatii care satisfac cerintele cu privire la erorile maxime admise;

Qmin - debitul minim la care echipamentul furnizează indicatii care satisfac cerintele cu privire la erorile maxime admise;

Qt - debitul de tranzit; este debitul care desparte domeniul de debit în două zone distincte, care au erori maxime admise diferite.

 

Valoarea debitului de tranzit este functie de raportul Qmax/Qmin

 

Contoare cu turbină

Contoare cu pistoane rotative

Raport Qmax/Qmin

Qt

Raport Qmax/Qmin

Qt

10:1

0,20 Qmax

<20:1

0,20 max

20:1

0,20 Qmax

30:1

0,15 Qmax

30:1

0,15 Qmax

50:1

0,10 Qmax

50:1

0,10 Qmax

>50:1

0,05 Qmax

 

Dacă verificarea metrologică initială se face la presiuni mai mari de 4 bar, erorile maxime admise sunt următoarele:

pentru Qmin Q < Qt, eroarea maximă este de ±1%

pentru Qt Q Qmax, eroarea maximă este de ±0,5%

Erorile maxime admise la verificarea metrologică initială pentru convertoarele electronice sunt:

- ±0,5%, pentru conditii de referintă( t = 20±5°C si presiune atmosferică )

- ±1% , pentru conditii de lucru

 

5.3. Sisteme de măsurare cu contoare cu ultrasunete. Acest sistem este alcătuit din:

1. contor cu ultrasunete;

2. traductoare, care pot fi

- de presiune statică si de temperatură;

- de densitate;

3. calculator de debit.

Erorile maxime admise la verificarea metrologică a contoarelor cu ultrasunete sunt :

(Dn reprezintă diametrul contorului):

 

Debit

 

Eroare maximă admisă

Dn < 12”

Dn 12”

Qmin Q < Qt

±1,4%

± 1,4%

Qt Q Qmax

±1%

± 0,7%

 

5.4. Pe piata angro a gazelor naturale se pot folosi si alte tipuri de mijloace de măsurare. Acestea trebuie să detină marcaj CE sau după caz, aprobare de model eliberată de BRML, dar numai cu acordul părtilor participante la tranzactie.

 

6 Cerinte tehnice

6.1. Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie realizate de către producători care detin un sistem al calitătii certificat.

6.2. Mijloacele de măsurare utilizate trebuie să corespundă parametrilor de curgere (debit, presiune, temperatură), de calitate a gazelor naturale măsurate si de mediu în care acestea sunt montate.

6.3. Contoarele cu pistoane rotative, cu turbină sau cu ultrasunete trebuie să functioneze corespunzător si în cazul măsurării unui debit de 1,2 CW timp de minim de o oră.

6.4. Convertoare electronice de volum .

6.4.1. Se recomandă ca factorul de compresibilitate Z, să se calculeze în conformitate cu SR ISO 12213-1, SRISO 12213-2, SR ISO 12213-3.

6.4.2. Convertorul trebuie să afiseze toate datele relevante ale măsurării fără utilizarea unor echipamente aditionale. Afisarea volumului corectat trebuie să se facă de regulă la nivel de unitate de volum. Prin acordul părtilor implicate în măsurarea gazelor naturale, pentru indicarea volumului corectat se pot utiliza afisaje de tipul 10nunităti de volum.

6.4.3. Convertorul nu trebuie să influenteze functionarea corectă a contorului.

6.4.4. Convertorul trebuie să sesizeze functionarea în afara domeniului de măsurare a diversi parametri (temperatură, presiune, debit). In acest caz, echipamentul va opri contorizarea volumului corectat si va contoriza în alt registru de memorie volumul necorectat înregistrat de contor sau corectat cu valori de presiune si temperatură de substitutie presetate. Valorile de presiune si temperatură de substitutie vor fi precizate de către operatorul care predă gazele naturale si vor fi aprobate de către beneficiar.

6.4.5. Bateria de alimentare a convertorului trebuie să aibă o durată de viată de minim 5 ani. La consumarea a 90 % din durata de viată a acesteia, convertorul trebuie să afiseze un semnal de avertizare vizibil pe ecran.

6.4.6. Convertoarele electronice de volum si mecanismele indicatoare ale contoarelor cu pistoane rotative sau cu turbină trebuie să aibă un grad de protectie de cel putin IP 64.

În cazul montării într-o incintă, este permisă si utilizarea contoarelor / sistemelor si echipamentelor de măsurare care au un grad de protectie IP 54.

6.4.7. Convertoarele electronice de volum si accesoriile lor vor fi în constructie antiex dacă locul de montaj o impune.

6.5. Traductoare si calculatoare de debit.

6.5.1.Traductoarele de presiune statică, de presiune diferentială, de temperatură, multivariabile si de densitate vor fi construite din materiale rezistente la solicitările la care sunt supuse în timpul functionării.

6.5.2. Elementele componente care alcătuiesc traductorul, aflate în zona de contact cu mediul ambiant si cu fluidul de lucru, trebuie să aibă acoperiri de protectie sau să fie executate din materiale care să reziste la actiunea corozivă a acestora.

6.5.3. Pentru a evita erorile introduse de variatia presiunii atmosferice, pentru măsurarea presiunii statice se vor utiliza traductoare de presiune absolută. Pentru presiuni absolute ale gazelor naturale de peste 21 de bar se pot utiliza si traductoare de presiune relativă.

6.5.4. Elementul sensibil al termorezistentei trebuie să fie alcătuit din metale pure. Termorezistenta va fi, cel putin, de tip cu trei fire.

6.5.5. Toate traductoarele utilizate vor fi în constructie antiex corespunzătoare cerintelor impuse de locul de montaj.

 

Pagina a 2-a