MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1019         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

465. - Lege pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

1.373. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

103. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

1.797. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-614528 Livada - Dej si DN 17 (E 576) Dej - limita judetului Cluj - Bistrita-Năsăud km 0+000-6+500”

 

1.801. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Peretu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu, judetul Teleorman

 

1.802. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul „Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti”, etapa a II-a

 

1.803. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.800.- Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de absolvire/certificare a învătământului profesional, liceal - filieră tehnologică si postliceal în anul scolar 2006-2007

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

6.a/III. - Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii, aplicabil în cadrul SDSCM, si republicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

REPUBLICĂRI

 

Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii

 

Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul II al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - în situatiile în care statul, prin Ministerul Finantelor Publice, a exercitat dreptul de preemptiune, dar nu a finalizat procedura de intabulare a dreptului de proprietate a statului printr-un acord al părtilor sau printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, procedura încetează de drept, fiind rămasă fără obiect. Dacă titularul dreptului de folosintă specială doreste finalizarea procedurii si înstrăinarea acestui drept, va înstiinta Ministerul Finantelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 465.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6  martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 1.373.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

Tinând seama că importanta îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în legislatia românească a documentelor comunitare în domeniul schimbului de date si informatii operative, al prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor prevăzute de legea penală si al asistentei mutuale,

având în vedere că pregătirea aderării României la Conventia Schengen impune îndeplinirea anumitor obiective prevăzute în Planul de actiune Schengen, revizuit 2006, până la data aderării României la Uniunea Europeană, relevantă pentru prezentul proiect fiind crearea cadrului legal pentru aplicarea prevederilor art. 7, 39, 41, 46 si 47 din Conventia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, cu termen de 30 decembrie 2006,

luând în considerare faptul că, potrivit art. 4 alin. (1) din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, anexat Tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, dispozitiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană si la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia, enumerate în anexa II, precum si orice alte acte noi de acest fel care ar putea fi adoptate înainte de data aderării sunt obligatorii si se aplică în România de la data aderării,

în baza faptului că România va gestiona, începând cu anul 2007, o parte din frontiera externă a Uniunii Europene, astfel încât se impune realizarea unui sistem flexibil si operativ pe segmentul prevenirii si combaterii criminalitătii transfrontaliere nu numai pentru perioada imediată postaderare la Uniunea Europeană, ci si pentru momentul accederii României la spatiul Schengen, precum si ulterior acestuia,

tinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop dezvoltarea cadrului legislativ si institutional intern privind cooperarea politienească internatională si se aplică activitătilor specifice de cooperare si asistentă politienească internatională, potrivit legislatiei nationale, acordurilor, conventiilor sau tratatelor internationale la care România este parte si instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, si normelor de drept international si comunitar relevante în domeniul cooperării judiciare.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate competentă - autoritate română sau străină care desfăsoară activităti specifice de cooperare si asistentă politienească internatională;

b) autoritate solicitantă - autoritatea care formulează o cerere de asistentă în domeniile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă;

c) autoritate solicitată - autoritatea căreia îi este adresată o cerere de asistentă în domeniile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă;

d) cerere de asistentă politienească - solicitarea de date si informatii operative sau o altă solicitare care corespunde scopului cooperării politienesti, astfel cum rezultă acesta din tratatele internationale si din instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante;

e) date si informatii operative de interes politienesc - denumite în continuare date si informatii operative, reprezintă orice informatii, documente, evidente, activităti sau rapoarte, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulatie, care sunt destinate utilizării de către autoritătile competente în scopul prevenirii si combaterii criminalitătii;

f) agenti - personalul desemnat din cadrul autoritătilor române competente si al autoritătilor străine similare din statele membre Schengen, pentru efectuarea activitătilor de urmărire transfrontalieră;

g) schimb de date si informatii operative - reprezintă transferul efectiv al acestora de la autoritatea solicitată la cea solicitantă, cu respectarea conditiilor convenite între autoritătile respective si a prevederilor legale aplicabile în materie;

h) state membre Schengen - statele părti la Conventia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

Art. 3. - Cooperarea politienească internatională se desfăsoară în conformitate cu următoarele principii:

a) principiul reciprocitătii - schimbul de date si informatii de interes operativ se realizează în conditii de reciprocitate;

b) principiul legalitătii - schimbul de date si informatii operative se realizează la cererea autoritătilor competente, potrivit dispozitiilor prevăzute de lege;

c) principiul prevalentei cooperării judiciare - dispozitiile legale privind cooperarea judiciară internatională în materie penală prevalează asupra dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă în cazul activitătilor de cooperare politienească desfăsurate în cursul procesului penal;

d) principiul confidentialitătii - autoritătile române competente au obligatia de a asigura, pe cât posibil, la cererea autoritătii solicitante, confidentialitatea cererilor de asistentă formulate în domeniile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă si a actelor anexate acestora. în cazul în care conditia păstrării confidentialitătii nu ar putea fi asigurată autoritatea română competentă înstiintează autoritatea solicitantă, care decide cu privire la transmiterea cererii de asistentă;

e) principiul specialitătii - autoritătile române competente nu vor folosi datele si informatiile primite de la autoritătile solicitate decât în scopul îndeplinirii obiectului cererii de asistentă.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si atributiile Centrului de Cooperare Politienească Internatională

 

Art. 4. - Pentru activitătile specifice de cooperare si asistentă politienească internatională prevăzute la art. 1 alin. (1) se desemnează ca autoritate centrală transmitătoare Centrul de Cooperare Politienească Internatională, denumit în continuare CCPI, structură subordonată Ministerului Administratiei si Internelor, fără personalitate juridică.

Art. 5. - în cadrul CCPI functionează Biroul National Interpol, Punctul National Focal si alte structuri, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) CCPI are următoarele atributii principale:

a) primirea si transmiterea cererilor de asistentă, care privesc:

1. organizarea si realizarea schimbului de date si informatii operative desfăsurat între autoritătile competente române si structurile similare din străinătate, precum si cu organisme ori institutii internationale;

2. realizarea cooperării la nivel operational în domeniul politienesc pe segmentul schimbului de date si informatii, cu respectarea regulilor de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal, precum si a legislatiei în domeniu;

3. informarea autoritătilor competente române si străine cu privire la traficul de droguri, falsificarea de monedă si alte titluri de valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă si autovehicule, activitatea infractorilor străini sau români urmăriti international, continutul unor documente de identitate străine în vederea prevenirii intrării/iesirii ilegale a unor persoane, precum si despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se impun în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii cu caracter transfrontalier;

4. alte forme de cooperare si asistentă politienească ce derivă din tratate la care România este parte sau din instrumente juridice comunitare;

b) dezvoltarea cooperării internationale în lupta împotriva criminalitătii si coordonarea permanentă a activitătii atasatilor de afaceri interne si ofiterilor de legătură români acreditati în străinătate, în domeniul schimbului de date si informatii operative;

c) coordonarea schimbului de date si informatii între autoritătile competente române si străine, în scopul desfăsurării unor actiuni comune care necesită realizarea de operatiuni pe teritoriul mai multor state;

d) sprijinirea activitătii ofiterilor de legătură români la Centrul SECI;

e) asigurarea schimbului de experientă cu structurile similare din străinătate.

(2) În desfăsurarea activitătilor specifice, CCPI constituie o bază de date proprie în care implementează, stochează si prelucrează cererile de asistentă, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Proceduri specifice

 

Art. 7. - (1) Schimbul de date si informatii operative se realizează între autoritătile române competente sau străine, prin intermediul CCPI, în baza cererii de asistentă.

(2) Autoritătile române competente pot, fără cerere de asistentă prealabilă, să transmită autoritătilor competente străine date si informatii de interes operativ, atunci când se consideră că acestea ar putea ajuta la prevenirea, descoperirea sau combaterea criminalitătii.

Art. 8. - Cererea de asistentă se întocmeste în scris si cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea de la care emană cererea si destinatarul cererii;

b) data si numărul de înregistrare al lucrării;

c) obiectul si scopul cererii, precum si modul de utilizare a informatiei;

d) datele persoanelor implicate, mentionate în conformitate cu documentele lor de identitate nationale sau internationale, dacă sunt cunoscute;

e) caracterul de urgentă si nivelul de clasificare;

f) descrierea faptelor săvârsite, încadrarea juridică a acestora, conform legislatiei în vigoare, si/sau prezentarea faptelor de natură penală despre care există date si informatii că sunt pregătite sau comise;

g) ofiterul de caz si coordonatele acestuia.

Art. 9. - (1) CCPI întreprinde demersurile necesare solutionării cererii de asistentă numai dacă aceasta cuprinde elementele prevăzute la art. 8. în situatia în care cererea nu cuprinde aceste elemente, se restituie autoritătii solicitante pentru completare.

(2) În caz de urgentă, cererea de asistentă poate fi transmisă verbal, cu respectarea prevederilor alin. (1), urmând ca, în termen de cel mult 24 de ore, autoritatea solicitantă să o confirme si în scris.

(3) Modalitătile de transmitere a cererilor de asistentă trebuie să asigure respectarea dispozitiilor legale privind protectia informatiilor clasificate, precum si a celor referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

(4) în situatii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapiditătii schimbului de date si informatii sau a păstrării confidentialitătii actiunilor desfăsurate, solicitarea poate fi adresată direct autoritătii competente, române sau străine, după caz, situatie în care autoritatea română competentă va informa CCPI în termen de 24 de ore de la primirea, respectiv transmiterea cererii de asistentă.

Art. 10. - (1) CCPI transmite cererea de asistentă formulată de autoritătile competente străine către autoritatea română competentă, în functie de obiectul acesteia.

(2) În cazul în care autoritatea căreia i s-a transmis cererea de asistentă constată că nu este competentă să o solutioneze, aceasta se transmite de îndată autoritătii române competente să o solutioneze, concomitent cu informarea CCPI.

(3) Obligatia autoritătilor române de solutionare a cererii de asistentă operează de la momentul primirii acesteia.

Art. 11. - CCPI transmite cererea de asistentă formulată de autoritătile române competente către structurile străine corespondente acestuia ori, după caz, atasatilor de afaceri interne sau ofiterilor de legătură români acreditati în străinătate ori străini acreditati în România, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 12. - Informatiile scrise primite de autoritătile române competente în cadrul cooperării politienesti nu pot fi utilizate ca probe în procesul penal decât cu acordul scris al autoritătilor judiciare competente din statul care a furnizat informatiile respective.

 

CAPITOLUL IV

Cooperarea desfăsurată prin atasati de afaceri interne si ofiteri de legătură

 

Art. 13. - (1) România poate încheia tratate având ca obiect trimiterea în misiune a atasatilor de afaceri interne si a ofiterilor de legătură, pe o perioadă determinată.

(2) Trimiterea în misiune a ofiterilor de legătură si a atasatilor de afaceri interne are ca scop promovarea si accelerarea cooperării dintre România si celelalte state, în special prin acordarea de asistentă:

a) sub forma schimbului de date si informatii în scopul prevenirii si combaterii criminalitătii;

b) pentru solutionarea cererilor de asistentă politienească si judiciară în materie penală;

c) în legătură cu atributiile autoritătilor responsabile cu supravegherea frontierelor externe.

(3) Ofiterii de legătură si atasatii de afaceri interne au sarcina de a acorda consultantă si asistentă si nu pot întreprinde actiuni concrete în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii. Acestia furnizează date si informatii si îsi exercită îndatoririle potrivit instructiunilor primite de la autoritătile române competente.

Art. 14. - (1) Atasatii de afaceri interne sau ofiterii de legătură români care îsi desfăsoară activitatea într-un stat tert sau în cadrul unei organizatii internationale transmit CCPI datele si informatiile obtinute în activitatea desfăsurată, referitoare la amenintări grave îndreptate împotriva altui stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legătură în statul tert ori în cadrul organizatiei internationale respective.

(2) CCPI transmite statului membru interesat datele si informatiile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul autoritătilor române competente să decidă cu privire la oportunitatea transmiterii acestora.

(3) În situatia în care statul membru al Uniunii Europene este reprezentat prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legătură într-un stat tert ori în cadrul unei organizatii internationale în care este reprezentată si România, atasatul de afaceri interne sau ofiterul de legătură român comunică direct atasatului de afaceri interne sau ofiterului de legătură informatii referitoare la amenintări grave îndreptate împotriva statului membru respectiv.

(4) CCPI poate primi cereri privind schimbul de informatii de la un stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legătură într-un stat  tert ori într-o organizatie internatională în care România este reprezentată prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legătură. CCPI verifică dacă solicitarea nu contravine legislatiei române, comunică în cel mai scurt timp posibil statului membru solicitant dacă cererea acestuia poate fi îndeplinită si, dacă este cazul, o transmite atasatului de afaceri interne sau ofiterului de legătură român.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător si în relatia cu Europol.

Art. 15. - Ministerul Administratiei si Internelor transmite anual Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene si statelor membre informatii referitoare la:

a) trimiterea în misiune a atasatilor de afaceri interne si a ofiterilor de legătură ce reprezintă România în state terte sau in organizatii internationale, acreditati în baza legislatiei nationale ori în baza obligatiilor internationale asumate prin tratatele la care România este parte;

b) tratatele încheiate de România cu state membre ale Uniunii Europene privind trimiterea în misiune a atasatilor de afaceri interne si a ofiterilor de legătură.

Art. 16. - Prin tratate bilaterale sau multilaterale se poate stabili ca atasatii de afaceri interne sau ofiterii de legătură români dintr-un stat tert ori din cadrul unei organizatii internationale să asigure si reprezentarea unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene în statul tert ori în organizatia internatională respectivă.

 

CAPITOLUL V

Urmărirea transfrontalieră

 

Art. 17. - (1) Urmărirea transfrontalieră constă în ansamblul de măsuri operative întreprinse pe teritoriul mai multor state în scopul prinderii unei persoane surprinse în flagrant în timpul comiterii unei infractiuni sau care a participat la comiterea acesteia ori a unei persoane care a evadat, aflându-se în stare de arest preventiv sau în executarea unei pedepse privative de libertate.

(2) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua de agentii autoritătii competente a unui stat membru Schengen pe teritoriul statului român, dacă autoritătile române competente au fost informate prin mijloace de comunicatie directe despre pătrunderea pe teritoriul României.

(3) Autoritătile române competente prevăzute la alin. (2) sunt Politia Română si Politia de Frontieră.

(4) La solicitarea autoritătii române competente, urmărirea transfrontalieră încetează imediat.

Art. 18. - (1) Autoritătile competente ale unui stat membru Schengen, care, pe teritoriul statului lor, urmăresc o persoană aflată în una dintre situatiile prevăzute la art. 17 alin. (1), pot continua urmărirea pe teritoriul statului român, fără informarea prealabilă a autoritătilor române competente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) din cauza urgentei deosebite a situatiei, autoritătile române competente nu au putut fi informate în prealabil, prin mijloace de comunicatie directe, despre pătrunderea pe teritoriul statului român sau când autoritătile române competente nu au putut ajunge la timp la locul respectiv pentru a prelua actiunea de urmărire;

b) urmărirea transfrontalieră se efectuează pentru una dintre următoarele fapte:

1. ucidere din culpă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

2. infractiuni privitoare la viata sexuală;

3. distrugere prin incendiere sau explozie ori prin orice alt asemenea mijloc;

4. falsificarea de monede sau alte valori;

5. furt calificat si tâlhărie, precum si tăinuire sau favorizare a infractorului;

6. santaj;

7. lipsire de libertate în mod ilegal;

8. infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni în legătură cu traficul de persoane;

9. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;

10. infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive;

11. nerespectarea dispozitiilor privind importul si/sau exportul de deseuri si reziduuri;

12. părăsirea locului accidentului, fără încuviintarea politiei care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulatie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau a mai multor persoane.

(2) Agentii care efectuează urmărirea transfrontalieră au obligatia ca cel târziu la momentul trecerii frontierei de stat să informeze despre aceasta structura Politiei de Frontieră sau a Politiei Române competentă teritorial, care poate solicita încetarea de îndată a urmăririi.

Art. 19. - (1) La cererea agentilor care efectuează urmărirea, autoritătile române competente iau măsurile necesare în vederea stabilirii identitătii persoanei urmărite sau pentru a se dispune retinerea ori  arestarea preventivă a acesteia, în conditiile prevăzute de lege.

(2) În cazul persoanei retinute în conditiile prevăzute la alin. (1), măsura retinerii nu poate depăsi 6 ore, cu exceptia cazului în care autoritătile române competente au primit în prealabil o cerere pentru arestarea preventivă a persoanei respective în scopul extrădării sale, indiferent de modalitatea acesteia. Termenul de 6 ore se calculează fără a se include intervalul dintre orele 0,00 si 9,00.

Art. 20. - (1) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua numai cu respectarea următoarelor conditii generale:

a) agentii care efectuează urmărirea transfrontalieră trebuie să respecte legislatia română si să se conformeze instructiunilor autoritătilor române competente;

b) urmărirea se efectuează numai peste frontierele terestre;

c) pătrunderea agentilor în domiciliul unei persoane si în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;

d) agentii care efectuează urmărirea transfrontalieră trebuie să fie usor de identificat, prin purtarea uniformei ori a unei inscriptii la loc vizibil pe haine sau prin dispozitive accesorii plasate pe vehicul. Este interzisă folosirea de haine civile, combinată cu utilizarea vehiculelor nemarcate, fără mijloacele de identificare precizate. Agentii trebuie să fie permanent în măsură să justifice calitatea lor oficială;

e) agentii care efectuează urmărirea transfrontalieră pot purta armamentul din dotare, utilizarea acestuia fiind interzisă, cu exceptia cazului de legitimă apărare;

f) după fiecare activitate prevăzută la art. 17, agentii care efectuează urmărirea prezintă, personal, autoritătii române competente o informare cu privire la misiunea lor. La cererea autoritătii române competente, agentii sunt obligati să rămână la dispozitja acesteia până când împrejurările în care s-a desfăsurat actiunea au fost suficient lămurite, chiar dacă urmărirea nu s-a finalizat cu retinerea sau arestarea preventivă a persoanei urmărite;

g) autoritatea statului căruia îi apartin agentii care au efectuat urmărirea, la cererea autoritătii române competente, poate asista la ancheta ce urmează operatiunii, inclusiv la procedurile judiciare.

(2) Dacă prin acorduri bilaterale încheiate potrivit art. 24 alin. (1) se stabileste faptul că agentii străini care efectuează urmărirea transfrontalieră pot opri persoana urmărită, pentru conducerea acesteia la autoritătile române competente, aceasta poate fi perchezitionată, iar în timpul transferului se pot folosi cătusele. Obiectele descoperite asupra persoanei urmărite cu ocazia perchezitiei pot fi indisponibilizate, în conditiile legii.

Art. 21. - în ceea ce priveste răspunderea agentilor străini care desfăsoară urmărirea transfrontalieră, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 18710 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 22. - Autoritătile române competente acordă asistentă autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si asigură o cooperare strânsă si permanentă în vederea exercitării eficiente a controalelor la frontiera de stat si a pazei si supravegherii acesteia, procedând, în special, la schimbul tuturor informatiilor pertinente, cu exceptia datelor cu caracter personal, dacă nu se prevede altfel prin Conventia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, la armonizarea, în măsura în care este posibil, a instructiunilor date autoritătilor însărcinate cu controalele la frontiera de stat si la promovarea formării profesionale si a unui sistem de reciclare uniformă a personalului care efectuează controalele la frontiera de stat. Această cooperare se poate materializa prin trimiterea în misiune a unor ofiteri de legătură.

Art. 23. - (1) Autoritătile române competente, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă si în limitele competentelor lor, acordă asistentă politienească autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene în scopul prevenirii si combaterii criminalitătii, cu exceptia cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulată o cerere de asistentă judiciară internatională.

(2) Dacă autoritatea română sesizată cu o cerere de asistentă constată că nu este competentă în solutionarea respectivei cereri, o înaintează autoritătilor competente.

(3) în zonele de frontieră, cooperarea politienească va fi reglementată prin tratate încheiate între autoritătile române competente si autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. - (1) în scopul aplicării dispozitiilor referitoare la urmărirea transfrontalieră, prin acorduri bilaterale se stabilesc următoarele:

a) în legătură cu activitatea agentilor, una dintre următoarele situatii:

(i) agentii care efectuează urmărirea transfrontalieră nu au dreptul să oprească sau să retină persoana urmărită;

(ii) agentii care efectuează urmărirea transfrontalieră pot opri persoana urmărită până la interventia autoritătilor române competente;

b) în legătură cu delimitarea teritorială a zonei în care pot actiona agentii, una dintre următoarele situatii:

(i) agentii pot actiona pe o suprafată din teritoriu sau într-o perioadă de timp limitate;

(ii) agentii pot actiona pe tot teritoriul României si fără limită de timp.

(2) Prin acordurile bilaterale încheiate potrivit alin. (1), pe bază de reciprocitate, se poate stabili ca infractiunile pentru care se poate efectua urmărirea transfrontalieră, prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), să fie înlocuite cu infractiunile pentru care se poate solicita extrădarea.

Art. 25. - Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu exceptia cap. V care intră în vigoare la data ratificării de către România a Conventiei, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

Art. 27. - La data aderării României la Uniunea Europeană, art. 1879 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Prezenta ordonantă de urgentă asigură crearea conditiilor necesare aplicării directe a art. 7, 39, 41, 46 si 47 din Conventia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-61+528 Livada - Dej si DN 17 (E 576) Dej

limita judetului Cluj - Bistrita-Năsăud km 0+000-6+500”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-61+528 Livada - Dej si DN 17 (E 576) Dej -limita judetului Cluj - Bistrita-Năsăud km 0+000-6+500”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Româna - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 48.693 lei, finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (ÂND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările ulterioare, prevăzută anual în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de expropriere, potrivit legii.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.797.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia; imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice cuprinse în anexa nr. 1 este determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2 )

 

IMOBILELE

supuse exproprierii, situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-61+528 Livada - Dej si DN 17 (E 576) Dej - limita judetului Cluj - Bistrita-Năsăud km 0+000-6+500”

 

Nr. Crt.

 

Judetul

 

Unitatea adininistrativ- teritonală

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului

Suprafata rezultată din constructii

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastralc

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rvzultală din măsurători

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CLUJ

Mintiu Gherlii

42/2

125 54

 

0

Herman Alexandriu Iuliu

 2

CLUJ

Mintiu Gherlii

43/2

74,64

 

0

Piron Ion

3

CLUJ

Mintiu Gherlii

107/2

80.07

 

0

Sabo Olimpia

4

CLUJ

Mintiu Gherlii

105/2

108,21

 

0

Ciceu Iosif

 5

CLUJ

Mintiu Gherlii

108/2

66.84

 

0

Ratiu Gngore

6

CLUJ

Mintiu Gherlii

117/2

159.85

 

0

Zăpârtan Otilia

 7

CLUJ

Mintiu Gherlii

20/2

74.4

 

0

Balint Petru Balint Corina

8

CLUJ

Mintiu Gherlii

271/2

38.77

 

0

Boereanu Petru Boereanu Elena

9

CLUJ

Mintiu Gherlii

21/2

86.26

 

0

Rus Ioan

10

CLUJ

Mintiu Gherlii

186/1

42

 

0

Mecea Victor

11

CLUJ

Mintiu Gherlii

184/1

168

 

0

Jula Gheorghe

Jula Maria

12

CLUJ

Mintiu Gherlii

190/1;19072

40

 

0

Sabo Ioan

13

CLUJ

Mintiu Gherlii

157/1/1

22

 

0

Sabo Ioan

14

CLUJ

Mintiu Gherlii

187/1

91

 

0

Jula Ioan

Jula Veronica

15

CLUJ

Mintiu Gherlii

185/1; 185/2

1024

 

0

Socaciu Izidor

16

CLUJ

Mintiu Gherlii

189/1

156

 

0

Sabo Nicolae

Sabo Simion

Sabo Reghina

Sabo Lucian

Sabo Vasile

17

CLUJ

Mintiu Gherlii

186/1

1557

 

0

Jula Izidor

Jula Florentina

 

 

 

total

3914,58

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Peretu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Peretu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu, judetul Teleorman, în vederea realizării obiectivului de investitii „Modernizare si extindere sistem alimentare cu apă în comuna Peretu”.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.801.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Peretu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu, judetul Teleorman

 

Locul unde sunt situate

suprafetele de teren

Persoana juridică de la care

se transmit suprafetele de teren

Persoana juridică la care

se transmit suprafetele de teren

Caracteristicile tehnice

Comuna Peretu,

judetul Teleorman

Statul român,

din administrarea

Agentiei Domeniilor

Statului

Comuna Peretu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu

Suprafata de teren = 4,65 ha,

Tarlaua 7, Parcela 14/1

Suprafata de teren = 7,68 ha,

Tarlaua 7/2, Parcela 14/2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul „Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti”, etapa a II-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul „Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti”, etapa a II-a, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/50*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii si, în completare, de la bugetul local al municipiului Bucuresti, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si nr. 2/1-2/50 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

Lászlö Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.802.


*) Anexele nr. 2/1 -2/50 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

PROIECTUL

„Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti”, etapa a II-a

 

1 euro = 3,5050 lei

Nr. Crt.

 

Unitatea de învătământ Adresa

 

Sector

 

Nr. elevi

Nr. săli dasa

Nr. Laboratoare Cabinete

Supraf. Desf. existenta

 

Supraf. Desf. Sala Sport noua

Supraf. Desf. Constr. noi

 

Total suprafata desfăsurata

 

 

 

 

mp

mp

mp

mp

070/S5

Scoala generala nr. 141 Str. Amurgului, nr. 35

5

1012

20

16

-

1054,44

32,80

1087,24

048/S4

Scoala generala nr. 194 Belul. A.Obregia, 3

4

1405

23

11

3819

-

152530

5344,30

052/S4

Scoală generala nr. 120 Str. Mărtisor, nr. 39

4

505

14

4

2326

 

21,30

234730

055/S4 062/S4

Scoala generala nr. 102 Str. Gral. Eremia Grigorescu, nr. 27

4

800

25

9

5554,3

1054,44

64,15

6672,89

 

Scoala generala nr. 165 Aleea Slatioara, nr. 8

4

972

23

10

4583,60

-

17,80

4603,40

063/S4

Scoală generala nr. 36 Str. Costila, nr. 2

4

722

24

5

3708,40

798

97,10

4603,5

065/S4

Scoala generala nr. 74 Calea Serban Vodă, nr. 62-64

4

240

6

4

2580

1054,44

482,10

4116,54

077/S3

Scoala generala nr. 149 Aleea Perisoru, nr, 4

3

937

21

11

3261,70

1054,44

63,40

4379,54

- 097/S5

Grup scolar D. Gusti Su. Samuil Vulcan, nr. 8

5

3147

29

13

demolare

1730

5875,25

7605,25

09S/S5

Colegiul tehnic ind. alim. Motoc Str. Spataru Preda, nr. 16

5

2045

22

45

13536,85

 

329,35

13866,20

020/S2

Scoala genereala nr, 30 Str. Lăptari, nr. 3

2

1291

41

16

5568,50

.

28,30

5596,80

021/S2

Scoala generala nr. 66 Str. Logofăt Dan, nr. 1

2

917

23

5

3795

 

7530

387030

015/S2

Colegiul tehnic Traian Str. Louigi Galkvani, nr. 20

2

1567

32

11

13364,08

 

17,85

13381.93

017/S2

Scoala generala nr. 41 Str. N. Apostol, nr. 2

2

569

17

3

2956,1

418

333

3707,1

028/S2

Colegiul national Spiru Haret Str. Italiana, nr. 17

2

1530

50

20

7555,14

 

616

8171,14

032/S2

Scoala generala nr. 50/Grad. nr. 109 Str. Prof. I. Maiorescu, nr. 32

2

597

17

5

2932,28

1054,44

709,28

4696

033/S2

Scoala generala nr. 145 Str. Heliade intre Vii, nr. 36

2

720

32

7

4418,76

-

29,41

4448,17

073/S3

Scoală generala nr. 16 Str. Ctin. Brancusi, nr. 7

3

537

21

8

3312,30

1054,44

7535

4442,09

074/S3

Grup scolar ind. Republica Bdul. Basarabia, nr. 256

3

927

13

17

7681,90

 

28,30

7710,20

079/S3

Scoala generala nr. 81 Str. Nerva Traian, nr. 33

3

1060

15

6

2401,86

1054.44

75,35

3531j6S

010/S1

Scoala speciala nr. 7 Str. Surorilor, nr. 4

 1

 130

 14

 5

1614

418

29130

2323,80

023/S2

Centrul special nr. 1 Str. Vatra Lumisoasa nr. 108

 2

 400

 34

26

12987

1130

18

14135

060/S4

Scoala generala nr. 308 Str. Râul Soimului, nr. 8

 4

 569

14

6

2253,10

1054,44

75,30

33S2Ł4

058/S4

Scoală speciala nr. 3 Str. Toporasi, nr. 10

4

205

17

3

3345,47

-

206,60

3552,07

100/S5

Scoala speciala nr. 9 Str. Trompetului, nr. 34A

5

178

12

1

1216

-

1013,30

2229,30

082/S6

Grup scolar Tehnometal „Dna. Stanca” Str. Porumbacu, nr. 52

6

1800

29

22

5969

1054,44

633,60

7657,04

081/S6

Scoala generala nr. 153 Str. Sabareni, nr. 21

6

405

14

4

1951,80

1054,44

75,30

3081,54

080/S6

Scoala generala nr. 161/Grad. 80 Calea Giulesti. nr. 486

6

137

9

1

991

993

78630

277030

 

 

Unitate de Învătământ Adresa

Sector

Nr. elevi

Nr. săli clasa

Nr. Laboratoare Cabinete

Supraf. Desf. existenta

 

Supraf. Desf. Sala Sport noua

 

Supraf. Desf. Constr. noi

 

Total suprafata desfăsurata

 

 

 

 

 

 

 

mp

mp

mp

mp

085/Sb

Gradinita nr. 250 Str. Dealul Tugulea, nr. 35

6

350

13

2

1596

 

836.10

2432,10

087/S6

Scoală generala nr. 310 Str. Rosia Montana, nr. 42

6

820

16

4

2253,10

1054,44

75,30

3382^4

024/S2

Scoală generala nr. 49 Sfr. Vatra Luminoasa, nr. 99

2

860

16

4

2040

 

465,30

250530

076/S3

Scoală generala nr. 20 Str. Prevederii, nr.19

3

674

26

14

4522,47

 

32,80

4555,27

06I/S4

Scola generala nr.119 Str. Almtsu, nr.4

4

S80

16

8

2832.40

 

400,82

3233,22

057/S4

Scoală generala nr. 111 Str. Stoian Militam, nr.72

4

767

22

7

3663

 

160

3823

053/S4

Scoală generala nr.113 Str. Parincea, nr.4

4

1710

31 16

11

5799

 

28.30

5827,30

054/S4

Scoală generala nr.133 Str. Stanjeneilor, nr.3

4

992

 

5

282730

-

403,32

3231.12

064/S4

Scoală generala nr.129 Str.IzvoruI Crisului, nr.6

4

875

22

12

3163,29

 

77,85

3241,14

043/S5

Scoală generala nr.115 Calea 13 Septembrie, nr. 77

5

550

8

fi

1980

 

42,50

2022,50

011/S1

Scoală pentru surzi nr.l Str. Neatârnării, nr.5

1

68

14

20

2423

 

28,30

2451,30

027/S2

Centrul special nr.3 Str Austrului, nr.37

1

240

12

13

4902

 

120

5022

018/S2

Scoală generala nr.40 Str. Peris, nr.27

2

550

12

1

791

 

1421

2212

051/S2

Scoală generala nr.98 Str. Stupilor, nr.1

2

756

14

15

3267

 

77,85

3344,85

105/S5

Grădinita nr.73 Splaiul Independentei, nr.68

5

140

6

_

629.90

 

1145,90

1775,80

092/S6

Scoată pentru surzi nr.2 Aleea Istru, nr.2

6

196

20

18

2399,78

 

430,91

2830,69

091/S6

Scoală speciala nr.11 Aleea Istru, nr.4

6

260

37

17

4199,45

 

21,10

4220,55

045/S4

Scoală generala nr.97 Str. Viorele, nr.7

4

982

28

7

4766

 

1708,30

6474.30

103/S5

Gradinită nr.205 Calea Ferentari nr.2

5

382

10

2

2065

 

61,50

2126,50

083/S6

Scoală generala nr.202 Calea Crangasi, nr.140

6

114

8

2

3378

 

27,50

3405,50

090/S6

Scoală generala nr.142 Str. Centurii, nr.4

6

770

30

7

4777,10

 

27,50

4804,60

095/S6

Scoală generala nr. 193 Str Mihaela Ruxandra Marcu, nr.3

6

450

24

7

3300

 

135,50

3435,50

 

TOTAL GENERAL

 

38.710

1012

478

 

 

 

229.668,81

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a Vll-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a Vll-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 9 ianuarie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.803.

 

OBIECTIVELE

etapei a Vll-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Fonduri pentru finantarea obiectivelor (mii lei)

Termenul final de realizare

Unitatea beneficiară

Observatii

1.

Exploatare operatională, completare mijloace combatere si omologare punct de lansare Tohani pentru Unitatea pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova

3607

15 decembrie 2006

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Cheltuieli de functionare

2.

Finalizare proiecte tehnice si executie partială pentru Centrul zonal de coordonare MOLDOVA si Unitatea de combatere a căderilor de grindină Moldova 1 lasi

3500

15 decembrie 2006

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Iasi

Cheltuieli de capital

3.

Proiecte tehnice, asistentă tehnică, taxe, avize si executie lucrări de constructii-montaj pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Moldova 2 Vrancea

1000

15 decembrie 2006

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea

Cheltuieli de capital

4.

Studiu de fezabilitate si cercetare conceptie de unitate pentru Centrul zonal de coordonare TRANSILVANIA si Unitatea de combatere a căderilor de grindină Mures

300

30 noiembrie 2006

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Mures

Cheltuieli de capital

5.

Studiu de fezabilitate si cercetare conceptie de unitate pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Timis

300

30 noiembrie 2006

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Timis

Cheltuieli de capital

6.

Dezvoltare tehnologie de combatere a căderilor de grindină la altitudini joase

322

15 decembrie 2006

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Cheltuieli de cercetare

7.

Modernizare mijloace tehnice de combatere a grindinei

100

15 decembrie 2006

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Cheltuieli de cercetare

 

Total fonduri alocate în anul 2006

9129

 

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de absolvire/certificare a învătământului profesional, liceal - filieră tehnologică si postliceal în anul scolar 2006-2007

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei a X-a - scoala de arte si meserii - nivelul 1 de calificare - sesiunea iunie 2007:

- înscrierea candidatilor: 21-31 mai 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 18-21 iunie 2007;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 25-27 iunie 2007;

- afisarea rezultatelor: 28 iunie 2007.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - nivelul 2 de calificare - sesiunea iunie-iulie 2007:

- înscrierea candidatilor: 21-31 mai 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 25-29 iunie 2007;

- sustinerea proiectului: 2-4 iulie 2007;

- afisarea rezultatelor: 5 iulie 2007.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a învătământului profesional - nivelul 1 de calificare, din cadrul programului „A doua sansă”:

- înscrierea candidatilor: 22-31 ianuarie 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 2 februarie 2007;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 6-8 februarie 2007;

- afisarea rezultatelor: 9 februarie 2007.

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a învătământului special:

- înscrierea candidatilor: 21-31 mai 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 10-15 iunie 2007;

- desfăsurarea probei practice: 18-19 iunie 2007;

- desfăsurarea probei scrise: 22 iunie 2007;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 23 iunie 2007 (până la ora 16,00);

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 23 iunie 2007 (orele 16,00 - 20,00);

- sustinerea proiectului: 25 iunie 2007;

- afisarea rezultatelor finale: 26 iunie 2007.

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a învătământului postliceal - cursuri serale:

- înscrierea candidatilor: 22-26 ianuarie 2007;

- sustinerea examenelor de selectie pentru unitătile de învătământ particular fără autorizare de încredere: 29 ianuarie - 2 februarie 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 3-4 februarie 2007;

- desfăsurarea probei practice: 5-6 februarie 2007;

- desfăsurarea probei scrise: 7 februarie 2007;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 8 februarie 2007;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 8 februarie 2007;

- sustinerea proiectului: 9-10 februarie 2007;

- afisarea rezultatelor finale: 12 februarie 2007.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a învătământului postliceal - cursuri de zi:

- înscrierea candidatilor: 21-25 mai 2007;

- sustinerea examenelor de selectie pentru unitătile de învătământ particular fără autorizare de încredere: 14-15 iunie 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 16-17 iunie 2007;

- desfăsurarea probei practice: 18-19 iunie 2007;

- desfăsurarea probei scrise: 20 iunie 2007;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 21 iunie 2007;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 21 iunie 2007;

- sustinerea proiectului: 22-23 iunie 2007;

- afisarea rezultatelor finale: 25 iunie 2007.

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a scolii postliceale, domeniul sanitar, calificarea profesională „asistent medical generalist”:

- înscrierea candidatilor: 23-27 iulie 2007;

- sustinerea examenelor de selectie pentru unitătile de învătământ particular fără autorizare de încredere: 30 iulie - 3 august 2007;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 4-5 august 2007;

- desfăsurarea probei practice: 6-8 august 2007;

- desfăsurarea probei scrise: 9 august 2007;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 10 august 2007;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 10 august 2007;

- sustinerea proiectului: 13-14 august 2007;

- afisarea rezultatelor finale: 15 august 2007.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei a X-a - scoala de arte si meserii - nivelul 1 de calificare - sesiunea august 2007:

- înscrierea candidatilor: 13-17 august 2007;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 20-21 august 2007;

- afisarea rezultatelor: 21 august 2007.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - nivelul 2 de calificare - sesiunea august 2007:

- înscrierea candidatilor: 13-17 august 2007;

- sustinerea proiectului: 21-22 august 2007;

- afisarea rezultatelor: 22 august 2007.

Art. 10. - Graficul examenului de certificare a competentelor profesionale pentru absolventii liceelor tehnologice se va elabora de către fiecare unitate de învătământ în perioada 1-31 mai 2007, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filierele tehnologică si vocatională.

Art. 11. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Secretariatul de stat pentru învătământul preuniversitar, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Dezvoltarea învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 5.800.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii, aplicabil în cadrul SDSCM, si republicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Având în vedere considerentele prezentate la nivelul Notei de fundamentare înaintate de Compartimentul de achizitii, în temeiul art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

Consiliul director hotărăste:

Art. 1. - Aprobă modificările la Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.065 din 17 noiembrie 2004, redate în anexa care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Aprobă republicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ghidului de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii, cu modificările si completările mentionate la art. 1.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate ale Fondului Român de Dezvoltare Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedintele Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Contescu

 

Bucuresti, 23 mai 2006.

Nr. 6.a/III.

 

ANEXĂ*)

 

Modificări si completări la Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS

 

Partea 1 - Proceduri de achizitii

 

Articol unic - Anexa Hotărârii Consiliului Directorat Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 10/V din 17 seplembrie2004 intitulată „Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS- Partea 1 - Proceduri de achizitii” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1.065 din 17 noiembrie 2004. se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.1.1. al articolului 1.1 „Generalităti”, Capitolul 1, va avea următorul cuprins:

“1.1.1. Acest “Ghid de achizitii” este un îndrumător pentru aplicarea

diverselor metode de achizitii fiind conform cu proceduiile în materie ale Băncii Mondiale, obligatorii pentru beneficiarii împrumuturilor BIRD, si anume: “GU1DKUNKS- PROCUREMENT” (May 2004) si --GUIDELINES-SHI.KCTION AND EMPLOYMENT OF CONSULT AN TS” (May 2004) ce pot fi consultate pe pagina de web - http/Avwu.worldbank.org, aplicabile proiectelor cu finantare BIRD (Banca), si cu următoarele documente:

♦ LEGEA NR. 129/1998, privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială . republicată:

♦ ACORDURILE DE ÎMPRUMUT semnate între ROMÂNIA SI BIRD, prin care Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost desemnat ca agentie de implementare:

♦ MANUALELE DE OPERARE utilizate de către Fond pentru implementarea programelor în care a fost desemnat ca agentie de implementare”

2. Punctele 2.1.3. si 2.1.4 ale articolului 2.1 “Ghidul de achizitii al Fondului”. Capitolul 2, vor avea următorul cuprins:

„2.1.3. Principalele materiale utilizate ca suport pentru elaborarea acestui îndrumător, sunt:

• Liniile directoare ale Băncii Mondiale. “WB Guidlines” mentionate mai sus si documentele standardizate corespondente:

• Manual privind achizitiile de valori foarte mici derulate în cadrul granlurilor mici finantate de Banca Mondială” (Final draft: N. Khan. 16 octombrie 2001. revizuit septembrie 2005).

• “Achizitii de lucrări simple, de valoare mică, cu durată scurtă si risc redus” (Documente standardizate de ofertare. Editie pilot, septembrie 2000) recomandat de Jean Jack Raoul: »

«2.1.4. Autorul a încercat să tină seama de toate aspectele legale privind prevederile în materie de achizitii ale finantatorului (BIRD) si normele de achizitii publice ale cofinantatorului (GUVERNUL ROMÂNIEI), să le ajusteze si să le facă mai simple pentru beneficiarii Fondului, luând in considerare capacitatea lor de a coordona astfel de activităti, experienta si practica fondului precum si lectiile îmătate în timpul implementării. FRDS multumeste, pentru sprijinul acordat la elaborarea acestui ghid, d-lui Vlad Krasikov, coordonatorul specialist în achizitii al Băncii Mondiale pentru zona Europei si Asiei Centrale, d-nei Benedicta Oliveros Miranda, specialist în achizitii al Băncii Mondiale si tuturor colaboratorilor care au (acut propuneri de îmbunătătire. »

3. Punctul 3.2.2. al articolului 3.2. “Metode aplicabile de achizitii”. Capitolul 3, va avea următorul continut:

„3.2.2.Metoda de achizitie aplicabilă reprezintă suma tuturor regulilor care trebuie respectate pentru a alege furnizorul/ contractorul/ consultantul si pentru a-i încredinta comanda/ contractul. Pentru achizitiile efectuate de Beneficiarii Fondului este obligatoriu să:

Se compare cel putin 3 (trei) cotatii/preturi obtinute de la 3 (trei) furnizori – pentru bunuri

Se compare cel putin 3 (trei) cotatii/preturi obtinute de la 3 (trei) contractori calificati - pentru lucrări
Se compare cel putin 3 (trei) consultanti de specialitate - pentru consultantă individuală

si este recomandat să :

Se evalueze cel putin 3 (trei) consultanti de specialitate - pentru servicii”

4. Punctul 3.2.3. al articolului 3.2. “Metode aplicabile de achizitii”, Capitolul 3, se completează cu notele de subsol si va avea următorul continut:

„Metodele aplicabile detaliate în acest Ghid sunt următoarele:

- Pentru achizitii de bunuri - metoda aplicabilă este “Achizitie Locală” (AL)

- Pentru achizitii de lucrări - metoda aplicabilă este “Lucrări Mici” (I.M)”

 


AL si LM nu mai sunt metode prevăzute în Liniile directoare ale Băncii, dar sunt prezentate aici în scopul specific al Manualului de Operare.

 

- Pentru servicii de consultantă prestate de o firmă - metoda aplicabilă este “ Selectie la Pretul cel mai Mie (SPM)”

5. Buletele 2 alin. 2 ale punctelor 4.1.1 si 4.1,2 ale articolului 4.1. “Pentru bunuri”. Capitolul 4, vor avea următorul continut:

«4.1.1... Metoda presupune următorii pasi:...

 

Se pregăteste o Listă de furnizori disponibili, suficient de mare (conform punctului 5.6.1) pentru a realiza o bună competitie si pentru a asigura primirea a cel putin 3 (trei) cotatii /preturi

4.1.2... Metoda “Achizitie Locală” presupune următorii pasi:

Se pregăteste o Listă de furnizori disponibili suficient de mare (conform punctului 5.6.1) pentru a realiza o bună competitie si pentru a asigura primirea a cel putin 3 (trei) cotatii / preturi »

6. Punctul 4.2.2 al art. 4.2. “Pentru lucrări”. Capitolul 4, va avea următorul Titlu: “Lucrări Mici” (LM - lucrări foarte simple cu valoare 5.000 US$, echivalent)

7. Alin. 1 si alin 3 cu bulctclc 2 si 8 ale punctului 4.3.1. ale art. 4.3 “ Pentru SERVICII de CONSULTANTĂ”“, Capitolul 4 vor avea următorul continut:

4.3.1 Metoda se aplică pentru angajarea unor senicii de consultantă care pot fi prestate tic către o firmă sau de către o asociere dintre consultanti individuali cu o firmă privată, senicii care nu pot fi realizate de un singur specialist. Este recomandat să se evalueze cel putin 3 (trei) propuneri. Firma/asocierea care are pretul total evaluat19 cel mai mic si care a obtinut cel putin scorul tehnic minim va fi selectată.

Metoda presupune următorii pasi:

 

Se pregăteste o Listă scurtă cuprinzând între 3 (trei) si 6 (sase) firme, din Baza de dale” a Fondului (Lista proiectantilor) care se supune aprobării Fondului:

Se imită Urmele calificate pentru a participa la deschiderea publică a propunerilor lor financiare, indicându-le data, ora si locul de desfăsurare, numai după avizul prealabil al Fondului” R. Punctul 4.4.3. al art. 4.4. “Achizitie/ Contractare/ Angajare directă.,, Capitolul 4, va avea următorul continut:

« 4.4.3. Serviciile oferite de un singur consultant pot fi angajate numai dacă se dovedeste clar că angajarea acestuia este mai avantajoasă decât organizarea unei competitii, de exemplu:

(a) Pentru activităti care reprezintă o continuare a unor servicii angajate si prestate anterior de consultant. (Beneficiarul trebuie să solicite finitei pregătirea unei propuneri tehnice si financiare pe baza Termenilor de referintă noi, care vor fi negociati):

(b) Atunci când este esentială o selectie rapidă (în cazuri de urgentă).

(c) Pentru contracte de valori foarte mici

(d) Când numai o singură entitate (firmă sau consultant individual) este calificat sau are experientă deosebit de relevantă pentru îndeplinirea angajamentului respectiv.

Justificarea pentru selectia de la o singură sursă va fi examinată de Fond (si de Mancă) în contextul urmăririi tuturor intereselor Proiectului. »

9. Art. 5.4 “ Pregătirea Anuntului publicitar”, Capitolul 5, se completează cu punctul 5.4.3. careva avea următorul continut:

« 5.4.3. Fondul va publica pe site-ul FRDS (vwAv.frds.ro), trimestrial, lista contractelor atribuite de către beneficiarii de granturi (pentru valori mai mari de 20.000 dolari SUA, echivalent) ».

10. Punctul 5.6.1. al art. 5.6. “ Trimiterea Invitatiilor. Primirea Cotatiilor / Propunerilor”. Capitolul 5. se modifică în ceea ce priveste continutul buletei 1 si se mai adaugă buleta 5, după cum urmează:

“5.6.1. Pentru ca Beneficiarii să fie siguri că vor primi cel putin 3 (trei) cotatii/propuneri astfel încât să se asigure o competitie corespunzătoare, ei trebuie să trimită invitatii astfel:

• Cel putin 3 (trei) Invitatii la cotatie, în cazul metodei  Achizitie locală” (pentru valori < 5.000 dolari SUA. echivalent), transmise unor furnizori eligibili care au bunurile necesare. îndeplinind cerintele de calitate si performantă

• Cel putin 5 (cinci) Imitatii la cotatie, în cazul metodei “Achizitie locala”  (pentru valori 5.000 dolari SUA, echivalent), transmise unor furnizori eligibili care au bunurile necesare, îndeplinind cerintele de calitate si performantă.”

 

REPUBLICĂRI

 

Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS

Partea 1 - Proceduri de achizitii*)

 

CAPITOLUL 1

Introducere

 

1.1. Generalităti

1.1.1. Acest „Ghid de achizitii” este un îndrumător pentru aplicarea diverselor metode de achizitii, fiind conform cu procedurile în materie ale Băncii Mondiale, obligatorii pentru beneficiarii împrumuturilor BIRD, si anume: „GUIDELINES-PROCUREMENT” (May 2004) si „GUIDELINES-SELECTION AND EMPLOYMENT OF CONSULTANTS” (May 2004) ce pot fi consultate pe pagina de web - http//www.worldbank.org. aplicabile proiectelor cu finantare BIRD (Banca), si cu următoarele documente:

• Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare;

• Acordurile de împrumut semnate între România si BIRD, prin care Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost desemnat ca agentie de implementare;

• Manualele de operare utilizate de către Fond pentru implementarea programelor în care a fost desemnat ca agentie de implementare.

1.1.2. Procedurile de achizitii ale Fondului Român de Dezvoltare Socială (Fond) sunt obligatorii pentru beneficiarii de granturi. Toate celelalte prevederi ale legilor în vigoare în România sunt aplicabile, dacă prevederile acestora nu contravin prevederilor din acordurile internationale în baza cărora este implementat un Proiect.

 

CAPITOLUL 2 Ghidul de achizitii

 

2.1. Ghidul de achizitii al Fondului

2.1.1. Scopul principal al acestui îndrumător este de a informa toti beneficiarii de granturi interesati si partenerii de lucru ai acestora sau ai Fondului asupra modului de organizare a achizitiilor de bunuri si de lucrări, precum si de selectie si angajare a consultantilor pentru aceste proiecte. Acest îndrumător este, de asemenea, si un instrument de instruire si pregătire a personalului angajat si a colaboratorilor, pentru Proiectul FRDS.

2.1.2. Rolul Fondului este să se asigure, prin rapoartele cu privire la stadiul unui Proiect, prin supervizarea fizică pe teren si prin avizările prealabile si cele ulterioare, asupra modului în care s-au efectuat achizitiile de către beneficiarii Proiectului si că fondurile au fost utilizate cu încadrarea în angajamentele initiale, cu economicitate si eficientă, iar contractele au fost încredintate într-o manieră transparentă si corectă. Pentru aceasta, Fondul organizează programe de instruire cu reprezentantii beneficiarilor si cu oricare alte persoane interesate să asiste (reprezentanti ai autoritătilor locale, contractori, parteneri).

2.1.3. Principalele materiale utilizate ca suport pentru elaborarea acestui îndrumător sunt:

• Liniile directoare ale Băncii Mondiale, „WB Guidelines” mentionate mai sus, si documentele standardizate corespondente;

• „Manualul privind achizitiile de valori foarte mici derulate în cadrul granturilor mici finantate de Banca Mondială” (Final draft: N. Khan, 16 octombrie 2001, revizuit septembrie 2005);

• „Achizitii de lucrări simple, de valoare mică, cu durată scurtă si risc redus” (Documente standardizate de ofertare, Editie pilot, septembrie 2000) recomandat de Jean Jack Raoul.

2.1.4. Autorul a încercat să tină seama de toate aspectele legale privind prevederile în materie de achizitii ale finantatorului (BIRD) si normele de achizitii publice ale cofinantatorului (Guvernul României), să le ajusteze si să le facă mai simple pentru beneficiarii Fondului, luând în considerare capacitatea lor de a coordona astfel de activităti, experienta si practica Fondului, precum si lectiile învătate în timpul implementării. FRDS multumeste, pentru sprijinul acordat la elaborarea acestui ghid, dlui Vlad Krasikov, coordonatorul specialist în achizitii al Băncii Mondiale pentru zona Europei si Asiei Centrale, dnei Benedicta Oliveros Miranda, specialist în achizitii al Băncii Mondiale, si tuturor colaboratorilor care au făcut propuneri de îmbunătătire.

2.2. Utilizarea Ghidului de achizitii

2.2.1. Ghidul cuprinde 2 (două) părti:

Partea 1. - Proceduri de achizitii - cuprinde prevederi legale, modul de identificare a necesarului de bunuri, lucrări si servicii în cadrul granturilor, roluri si responsabilităti ale beneficiarilor de granturi, precum si metodele de achizitii aplicabile, descrise pas cu pas.

Partea a 2-a. - Modele si formulare FRDS - cuprinde modele de „Invitatie la cotatie”,  pentru bunuri; formulare FRDS de „Documente de ofertare”, pentru lucrări; formulare FRDS de „Cerere de propuneri”, pentru servicii de consultantă, si formulare de evaluare.

2.2.2. Banca a acceptat aplicarea acestor proceduri simplificate cu conditia ca obiectivele Proiectului să fie atinse. Pentru aceste proceduri, atât Banca cât si Fondul au stabilit cerinte procedurale minimale în scopul asigurării economicitătii si eficientei, cu conditia supervizării periodice si prin verificarea ulterioară a fazelor relevante ale proceselor de achizitii.

2.2.3. A doua parte a Ghidului a fost elaborată în conformitate cu prevederile Liniilor directoare si documentelor standardizate ale Băncii Mondiale, fiind luate în considerare următoarele metode: „Achizitii cu participare comunitară” pentru bunuri si lucrări, „Selectie la pretul cel mai mic” pentru servicii de consultantă (firme) si „Selectia consultantilor individuali” pentru servicii prestate de specialisti (persoane fizice), adaptate subproiectelor finantate de Fond si capacitătii beneficiarilor de a conduce astfel de activităti.

*) Republicat în temeiul art. 2 din Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 6.a/lll/2006.

Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.065 din 17 noiembrie 2004 prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 10/V/2004 si a mai fost modificat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 6.a/lll/2006, reprodusă la pag. 1-6.

2.3. Răspunderile Beneficiarului

2.3.1. Activitatea de achizitii este una dintre cele mai importante în cadrul implementării proiectului. Beneficiarii de granturi FRDS (grupuri comunitare, ONG-uri sau grupuri productive) trebuie să se conformeze acestor proceduri, fiind singurii responsabili pentru achizitiile făcute în cadrul unui subproiect. Prevederile descrise sunt aplicabile atât pentru beneficiari, cât si pentru oricare alte persoane aflate în relatii contractuale sau de colaborare cu beneficiarii. Beneficiarii Fondului vor utiliza modelele si formularele FRDS aplicabile, cu modificări minime, acceptate de FRDS, după caz. Orice modificare la formularele obligatorii se face numai sub formă de anexă.

2.3.2. Succesul implementării unui subproiect (proiect) depinde, în principal, de:

• Implicarea membrilor comunitătii/grupului în toate fazele de implementare;

• Capacitatea de organizare si conducere a proiectului de către comunitate;

• încrederea oamenilor în ei însisi si în ceea ce vor să realizeze;

• O definire precisă a proiectului finantat si a componentelor acestuia;

• Finalizarea activitătilor în termenul prevăzut în Acordul de grant;

• Folosirea fondurilor primite numai pentru proiect;

• Respectarea angajamentelor privind contributia comunitătii la implementarea proiectului;

• Folosirea materialelor locale (cu respectarea cerintelor de calitate);

• Utilizarea cunostintelor si a fortei de muncă locale, corespunzător standardelor tehnologice;

Verificarea stadiului contractelor, a cantitătilor cerute si a nivelului calitativ;

• îndeplinirea standardelor de calitate pentru toate activitătile desfăsurate.

2.3.3. De aceea, beneficiarii vor avea grijă:

• Să estimeze costurile pentru toate achizitiile necesare în cadrul fiecărui contract, prin utilizarea Bazei de date a Fondului, asigurându-se că aceste costuri nu depăsesc Bugetul aprobat;

• Să întocmească Planul de achizitii;

• Să utilizeze pentru fiecare achizitie metoda aplicabilă;

• Să pregătească Specificatiile tehnice, Lista cantitătilor de lucrări, precum si Lista furnizorilor/contractorilor/ consultantilor, utilizând informatii din Baza de date a Fondului;

• Să trimită invitatiile, documentele de ofertare si să primească cotatiile/propunerile;

• Să evalueze cotatiile/preturile/propunerile primite, alegând cea mai bună din ele, în conformitate cu metoda aplicabilă;

• Să încredinteze si să semneze contractul sau să transmită comanda;

• Să verifice documentele referitoare la cantitătile si calitatea bunurilor furnizate sau a lucrărilor executate de contractori ori a rapoartelor/serviciilor prestate de consultanti;

• Să facă plătile si să pregătească rapoartele periodice către Fond;

Să păstreze (în original) toate documentele proiectului la dispozitia reprezentantilor Băncii, ai Guvernului si/sau a auditorilor si coordonatorilor Fondului.

 

CAPITOLUL 3

Planul de achizitii. Metode aplicabile

 

3.1. întocmirea Planului de achizitii

3.1.1. Acesta este rezultatul planificării tuturor activitătilor necesare pentru implementarea proiectului. Fondul sprijină Beneficiarul să schiteze si să elaboreze un Plan de activităti si Planul de achizitii, în timpul instruirii initiale, la negocierea Acordului de grant. Acest plan determină la rândul său Graficul

de implementare a proiectului. Planul de achizitii contine, pentru un tip obisnuit de proiect, o scurtă descriere a pasilor necesari (din punct de vedere legal, tehnic, financiar si al costurilor estimate) si etapele achizitiilor (datele estimative pentru invitare, primire cotatii/propuneri, evaluare si contractare).

3.1.2. Costurile pentru depiasări, comunicatii, anunturi, consumabile de birou, multiplicare documente, taxe, autorizatii, formulare tipizate pentru contabilitate, organizare de seminarii de lucru etc. pot fi plătite direct, cu conditia respectării principiilor economicitătii si eficientei.

3.1.3. Planul de achizitii se bazează pe Bugetul aprobat si pe: CE trebuie achizitionat/contractat în vederea atingerii obiectivului, CÂND ar trebui făcută „achizitia, CARE sunt principalii pasi pentru fiecare achizitie si CÂT va costa fiecare achizitie.

3.1.4. Pentru pregătirea Planului de achizitii trebuie făcuti următorii pasi:

• Se întocmeste lista bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare pentru realizarea proiectului;

• Se grupează aceste bunuri în liste si în grupe de contracte, în mod logic;

• Se estimează costurile lor pe baza preturilor din magazine, din cataloage sau din Baza de date pentru preturi unitare a Fondului. Determinarea acestor preturi trebuie făcută cu maximă grijă;

• Se citeste cu atentie acest Ghid de achizitii pentru a sti care este metoda de achizitie aplicabilă;

• Se apreciază durata fiecărui proces de achizitie, respectiv data de începere si de finalizare.

Formatul pentru planul de achizitii este detaliat la sfârsitul părtii 1 a Ghidului.

3.1.5. O achizitie poate fi initiată numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

- Planul de achizitii a fost pregătit conform Bugetului aprobat din Acordul de grant;

- Finantarea este asigurată (Acordul de grant a fost semnat de cele doua părti);

- Toate aprobările, avizele si autorizatiile legale prealabile au fost obtinute; si

- A fost publicat anuntul privind achizitiile necesare din cadrul Grantului (proiectului). 

3.2. Metode aplicabile de achizitii

3.2.1. Principiile de bază în aplicarea procedurilor de achizitii cu Participare Comunitară sunt:

• Economicitate si eficientă;

• Transparentă si competitie liberă;

• Tratament egal pentru toti candidatii;

• Confidentialitate si corectitudine în procesul de evaluare;

• încurajarea contractorilor locali.

3.2.2. Metoda de achizitie aplicabilă reprezintă suma tuturor regulilor care trebuie  respectate pentru a alege furnizorul/contractorul/consultantul si pentru a-i încredinta comanda/ contractul. Pentru achizitiile efectuate de Beneficiarii Fondului este obligatoriu să:

• Se compare cel putin 3 (trei) cotatii/preturi obtinute de la 3 (trei) furnizori - pentru bunuri;

• Se compare cel putin 3 (trei) cotatii/preturi obtinute de la 3 (trei) contractori calificati - pentru lucrări;

Se compare cel putin 3 (trei) consultanti de specialitate - pentru consultantă individuală;

si este recomandat să:

Se evalueze cel putin 3 (trei) consultanti de specialitate - pentru servicii.

3.2.3. Metodele aplicabile detaliate în acest Ghid sunt următoarele:

• Pentru achizitii de bunuri - metoda aplicabilă este „Achizitie Locală” (AL) ;

• Pentru achizitii de lucrări - metoda aplicabilă este „Lucrări Mici” (LM)»;

• Pentru servicii de consultantă prestate de o firmă - metoda aplicabilă este „Selectie la Pretui cel mai Mic” (SPM);

 AL si “LM nu mai sunt metode prevăzute în Liniile directoare ale Băncii, dar sunt prezentate aici în scopul specific al Manualului de Operare.

• Pentru angajarea consultantilor individuali, precum: inspector/contabil/expert/asistent instructor/îndrumător - metoda aplicabilă este „Selectia Consultantilor Individuali” (SCI).

Tabelul de mai jos contine metodele aplicabile în functie de tipul de achizitie.

 

Tip achizitie

Metoda achizitie1

AL

LM

SPM

SCI

BUNURI LUCRĂRI SERVICII -

- consultantă

DA

DA

DA

DA

 

CAPITOLUL 4

Metodele de achizitii. Pasii

 

4.1. Pentru BUNURI

4.1.1. „Achizitie Locală” (AL - valoare < 5.000 US$, echivalent)

Această metodă va fi utilizată pentru achizitia „de pe raft” (din magazine) a unor bunuri sau produse standardizate, disponibile la câtiva furnizori din tară sau importate (numai din tări eligibile ale Băncii Mondiale) si livrate de către furnizori locali. Este obligatoriu să se compare cel putin 3 (trei) cotatii/preturi, corespunzătoare acelorasi bunuri sau aceleiasi liste de bunuri. Va fi selectat furnizorul având pretul total evaluat cel mai mic2, dacă a răspuns substantial cerintelor.

Metoda presupune următorii pasi:

• Se stabilesc tipul si unitatea de măsură pentru fiecare echipament cerut si termenul de livrare;

• Se pregăteste o Listă de furnizori disponibili, suficient de mare (conform punctului 5.6.1.) pentru a realiza o bună competitie si pentru a asigura primirea a cel putin 3 (trei) cotatii/preturi;

• Se obtin si se înregistrează informatii în legătură cu posibilitatea achizitionării acestor bunuri (studiind magazinele din zonă);

• Se obtin brosuri/cataloage si liste de preturi de la furnizori, fie personal, fie telefonic;

• Se iau în considerare calitatea bunurilor, dacă acestea sunt în stoc si cât vor fi costurile finale;

• Se compară preturile;

• Preturile pot fi chiar negociate, dacă se constată că acestea sunt mai mari decât preturile unitare de referintă din baza de date (FRDS) sau decât preturile de pe piată;

• Se pregăteste un scurt Raport de evaluare3 arătând numele furnizorilor si preturile obtinute de la ei si justificând alegerea câstigătorului;

• Comisia de evaluare predă reprezentantului Beneficiarului Raportul de evaluare recomandând cel mai bun furnizor;

• Reprezentantul Beneficiarului receptionează bunurile de la furnizor, preia chitanta si factura;

• Toate documentele achizitiei se păstrează în dosar.

4.1.2. „Achizitie Locală”

(AL - bunuri sau pachete de bunuri cu valoare a 5.000 US$, echivalent)

Această metodă se aplică în cazul unui bun sau al unui pachet de bunuri necesare a se achizitiona de la diversi furnizori, dacă valoarea totală a acestora este egală cu sau depăseste echivalentul a 5.000 US$. Este obligatoriu să se compare cel putin 3 (trei) cotatii corespunzătoare. Furnizorul care are pretul total evaluat cel mai mic4 si asigură livrarea bunului sau a întregului pachet de bunuri, răspunzând substantial termenelor si conditiilor cerute, va fi selectat.

Metoda „Achizitie Locală” presupune următorii pasi:

• Se pregătesc „Specificatiile Tehnice”, sub îndrumarea unui specialist (dacă este cazul);

• Se pregăteste o Listă de furnizori disponibili, suficient de mare (conform punctului 5.6.1.) pentru a realiza o bună competitie si pentru a asigura primirea a cel putin 3 (trei) cotatii/preturi;

• Se stabileste termenul limită de livrare a bunurilor;

• Se pregăteste „Invitatia la cotatie”5;

• Se transmite furnizorilor „Invitatia la cotatie”, cu confirmarea participării a cel putin 3 (trei);

• Se primesc si se înregistrează cotatiile primite, la un termen limită;

• Se întocmeste Raportul de evaluare6 si se face recomandarea de încredintare a contractului care se predă Beneficiarului;

• Reprezentantul Beneficiarului finalizează formularul de Comandă, Termenele si conditiile de livrare si le transmite furnizorului ales;

• Până la încredintarea comenzii, procesul de evaluare rămâne confidential;

• Bunurile primite se verifică si se receptionează7, plata făcându-se conform comenzii.

• Toate documentele achizitiei se păstrează în dosar.

4.2. Pentru LUCRĂRI

4.2.1. „Lucrări Mici”

(LM - lucrări foarte simple cu valoare < 5.000 US$, echivalent)

Metoda se aplică în cazul contractării unor lucrări simple si de volum redus8, precum micile reparatii/accesorii la constructii sau instalatii. Este obligatoriu a se evalua si compara cel putin 3 (trei) preturi obtinute de la 3 (trei) ofertanti calificati. Firma care solicită pretul total9 evaluat cel mai mic pentru întreaga Listă a cantitătilor de lucrări va fi selectată.

Metoda presupune următorii pasi:

• Se pregăteste „Lista cantitătilor de lucrări” (precum si desenele si specificatiile tehnice) si un „Grafic de activităti10” corespunzător, sub directa coordonare a unui proiectant de specialitate;

• Se stabileste termenul de finalizare a lucrărilor;

• Se pregăteste o Listă de contractori calificati si „Invitatia la cotatie”11;

• Se transmite „Invitatia la cotatie” câtorva contractori, astfel încât să existe confirmarea participării a cel putin 3 (trei);

• Se vizitează amplasamentul investitiei împreună cu contractorii;

• Se primesc si se înregistrează cotatiile primite, la un termen limită;

• Se poate utiliza Baza de date (preturi unitare) a FRDS pentru compararea si verificarea cotatiilor primite;

• Se pregăteste Raportul de Evaluare12 arătând numele contractorilor, clasamentul preturilor, termenul de finalizare si justificând alegerea câstigătorului;

• Se predă Beneficiarului Raportul de evaluare;

• Reprezentantii Beneficiarului semnează „Contract de executie lucrări - sumă fixă” (contract tip FRDS) cu câstigătorul;

• Se plătesc numai lucrările executate, certificate corespunzător, conform cu Graficul de activităti;

• Toate documentele achizitiei se păstrează în dosar.

4.2.2. „Lucrări Mici” (LM - lucrări foarte simple cu valoare a 5.000 US$, echivalent)

Metoda se aplică în cazul contractării unor lucrări noi de constructii sau de instalatii sau pentru reabilitarea unora existente. Este obligatoriu a se compara cel putin 3 (trei) preturi obtinute de la 3 (trei) ofertanti calificati. Firma care are pretul total evaluat13 cel mai mic vă fi selectată.

Metoda presupune următorii pasi:

• Se pregăteste „Lista cantitătilor de lucrări” (precum si specificatiile tehnice si desenele14), sub directa coordonare a unui proiectant de specialitate;

• Se pregăteste o Listă de contractori calificati, cel putin 7 (sapte), din Baza de date FRDS (Lista contractorilor15);

• Se pregăteste „Invitatia la cotatie” si „Documentele de ofertare”16;

• Se transmite „Invitatia la cotatie” contractorilor din listă, cu confirmare de participare, asigurând depunerea a cel putin 3 (trei) oferte;

• Se vizitează amplasamentul lucrării împreună cu contractorii;

• Se înregistrează ofertele, la un termen limită (dată si oră), si se face deschiderea publică a acestora la data, ora si adresa indicate în invitatie;

• Se completează si se înregistrează „Minuta la deschidere”;

• Se pregăteste Raportul de Evaluare17, făcând recomandarea de încredintare a contractului;

• Comisia de evaluare predă Beneficiarului Raportul de evaluare;

• Până la încredintarea contractului procesul de evaluare rămâne confidential;

• Reprezentantii Beneficiarului semnează „Contract de executie lucrări cu preturi unitare fixe” numai după obtinerea avizului prealabil de la FRDS:

• Contractorul va fi sprijinit să demareze lucrările;

• Pata contractorului se face pe baza situatiilor de plată certificate18, după primirea facturii;

• Toate documentele achizitiei se păstrează în dosar.

4.3. Pentru SERVICII de CONSULTANTĂ:

4.3.1. „Selectie la pretul cel mai mic” (SPM)

Metoda se aplică pentru angajarea unor servicii de consultantă care pot fi prestate de către o firmă sau de către o asociere dintre consultanti individuali cu o firmă privată, servicii care nu pot fi realizate de un singur specialist. Este recomandat să se evalueze cel putin 3 (trei) propuneri. Firma/Asocierea care are pretul total evaluat19 cel mai mic si care a obtinut cel putin scorul tehnic minim va fi selectată.

Metoda se utilizează pentru selectarea unei echipe de specialisti care să presteze servicii de consultantă de rutină pentru care există norme si standarde în vigoare si practici curente (proiectare interdisciplinară pentru lucrări ingineresti fără grad mare de complexitate), cu valoare mică de contract.

De regulă, aceste servicii sunt executate de mai multi specialisti, si anume:

• Pentru elaborarea unui „Proiect tehnic” cu caracter agroindustrial, inclusiv tehnologia de fabricatie pentru produse simple, specificatiile tehnice corespunzătoare utilajelor necesare, a constructiilor si instalatiilor aferente tehnologiei etc. (specific subproiectelor AGV), echipa poate fi formată din: Tehnolog de specialitate; Inginer proiectant constructii agroindustriale; Inginer proiectant instalatii; Arhitect.

• Pentru elaborarea unui „Proiect tehnic” cu caracter civil, respectiv pentru construirea unei clădiri, a unui drum, a unui pod, a unui mic sistem de alimentare cu apă sau reabilitarea unor astfel de constructii, echipa poate fi formată din: Arhitect, Inginer proiectant constructii civile, Inginer proiectant instalatii (specific unor subproiecte SSC sau MIR); Inginer proiectant de specialitate (constructii civile; drumuri si poduri; instalatii sau constructii edilitar gospodăresti sau hidrotehnice etc), topometrist sau/si alti specialisti necesari pentru elaborarea unor studii de baza obligatorii (geotehnician; hidrogeolog; expert tehnic; expert de mediu s.a.) în functie de tipul si complexitatea Proiectului.

Metoda presupune următorii pasi:

• Se pregătesc „Termenii de referintă si Scopul serviciilor” si „Cerere de propuneri”20;

• Se pregăteste o Listă scurtă cuprinzând între 3 (trei) si 6 (sase) firme, din Baza de date21 a Fondului (Lista proiectantilor) care se supune aprobării Fondului;

• Se transmite „Scrisoarea de invitatie” si „Cererea de Propuneri” consultantilor din Lista scurtă, cu confirmare de participare, asigurând cerinta ca cel putin 3 (trei) propuneri să fie primite;

• Se primesc si se înregistrează propunerile tehnice si financiare, la un termen limită, si se deschid propunerile tehnice, păstrând propunerile financiare rledeschise;

• Se evaluează22 propunerile tehnice, stabilindu-se firmele calificate tehnic (care au obtinut cel putin scorul tehnic minim);

• Se pregăteste Raportul de evaluare tehnică, făcându-se recomandarea de invitare a firmelor calificate pentru deschiderea publică a propunerilor lor financiare;

• Se predă Raportul de evaluare tehnică atât Beneficiarului, cât si reprezentantului Fondului pentru avizare prealabilă;

• Se invită firmele calificate pentru a participa la deschiderea publică a propunerilor lor financiare, indicându-le data, ora si locul de desfăsurare, numai după avizul prealabil al Fondului:

• Se deschid public propunerile financiare si se înregistrează „Minuta la deschidere”;

• Se evaluează propunerile financiare si se predă Beneficiarului Raportul de evaluare finală cu recomandarea de încredintare a contractului;

• Până la încredintarea contractului, procesul de evaluare este confidential;

• Reprezentantii Beneficiarului semnează contractul (formular FRDS) numai după avizul prealabil al Fondului:

• Consultantul va fi sprijinit să înceapă activitătile;

• Plata se va face după acceptarea documentelor si rapoartelor si după primirea facturii;

• Toate documentele achizitiei se păstrează în dosar.

4.3.2. „Selectia Consultantilor Individuali” (SCI)

Metoda se aplică pentru a angaja un consultant individual. Este obligatoriu să se evalueze cel putin 3 (trei) consultanti de specialitate. Consultantul cel mai bine calificat pentru îndeplinirea sarcinilor va fi selectat si invitat la negociere.

Metoda presupune următorii pasi:

• Se pregăteste o fisă a postului („Termenii de referintă si Scopul Serviciilor”), solicitând avizul prealabil al Fondului;

• Se pregăteste o listă a potentialilor specialisti, cel putin 3 (trei);

• Acestia sunt invitati23 să îsi exprime interesul si să prezinte informatii în legătură cu specializarea/calificarea profesională si experienta anterioară;

• Se selectează consultantul cel mai bine calificat pentru sarcinile de serviciu necesare;

• Se negociează termenele si conditiile, se înregistrează „Minuta de negociere”;

• Se semnează contractul;

• Consultantul este sprijinit să înceapă activitătile;

• Plata consultantului se face pe baza rapoartelor acceptate si numai după primirea facturii;

• Toate documentele selectiei se păstrează în dosar. 4.4. Achizitie Contractare/Angajare directă

4.4.1. Metoda cumpărării, contractării sau angajării directe, fără parcurgerea unui proces de selectie, poate fi aplicată numai în situatii exceptionale.

4.4.2. Dacă există deja un contract pentru bunuri sau lucrări, încredintat în conformitate cu procedurile aplicabile ale Fondului, acesta poate fi extins pentru bunuri sau lucrări de natură similară, numai dacă valoarea adăugată nu depăseste 15% din valoarea initială. Fondul (si Banca) vor accepta aceste situatii dacă se dovedeste că prin organizarea unei noi competitii nu s-ar putea obtine nici un avantaj si că preturile sunt rezonabile.

4.4.3. Serviciile oferite de uri singur consultant pot fi angajate numai dacă se dovedeste clar că angajarea acestuia este mai avantajoasă decât organizarea unei competitii, de exemplu:

(a) Pentru activităti care reprezintă o continuare a unor servicii angajate si prestate anterior de consultant (Beneficiarul trebuie să solicite firmei pregătirea unei propuneri tehnice si financiare pe baza Termenilor de referintă noi, care vor fi negociati);

(b) Atunci cînd este esentială o selectie rapidă (în cazuri de urgentă);

(c) Pentru contracte de valori foarte mici;

(d) Când numai o singură entitate (firmă sau consultant individual) este calificat sau are experientă deosebit de relevantă pentru îndeplinirea angajamentului respectiv.

Justificarea pentru selectia de la o singură sursă va fi examinată de Fond (si de Bancă) în contextul urmăririi tuturor intereselor Proiectului.

4.4.4. Când, se asemenea:

(a) Există doar un singur furnizor/contractor/consultant în zona proiectului finantat si în zonele vecine si s-a constatat că obtinerea unor cotatii din alte localităti ar adăuga sume care ar conduce la costuri mai mari; sau

(b) Cu toate că Beneficiarul a parcurs toti pasii ceruti, făcând publicitate si/sau transmitând multe invitatii,  nu s-au obtinut cel putin 3 (trei) cotatii/propuneri.

4.4.5. Solicitarea de contractare directă va fi expediată la Fond pentru analiza prealabilă. Fondul va analiza toate documentele si justificările si va solicita analiza prealabilă a Băncii în conformitate cu conditiile Acordului de împrumut.

Următorii pasi trebuie urmati:

• Se întocmesc documentele si justificările care determină utilizarea acestei metode;

• Pretul cerut de furnizor/contractor/consultant trebuie să fie certificat de acesta;

• Beneficiarul de grant transmite Fondului Cererea pentru aprobare.

4.4.6. Dacă argumentele sunt bine fundamentate (dovedind că Beneficiarul a întreprins toate demersurile posibile), iar costurile sunt comparabile cu preturile/tarifele medii corespondente din Baza de date a Fondului, aplicarea acestei metode poate fi acceptată.

4.4.7. Nici un contract de angajare directă nu se va semna fără avizul prealabil al Fondului (si al Băncii).

 

CAPITOLUL 5

Despre achizitii - pas cu pas

 

5.1. Stabilirea Tipului de achizitie

Un proiect finantat de Fond presupune achizitia uneia dintre următoarele categorii:

a. Bunuri

b. Lucrări

c. Servicii de Consultantă (Servicii)

a. Bunuri - sunt definite astfel materialele, produsele, bunurile standard, echipamentele de scurtă sau îndelungată folosintă, consumabilele etc, care pot fi aprovizionate direct de la producători sau de la comercianti.

b. Lucrări - sunt definite astfel toate operatiunile tehnologice necesare pentru edificarea unei constructii noi sau a unui sistem de instalatii nou ori pentru repararea unei constructii existente, pentru consolidarea unui teren, regularizarea unui curs de apă, reabilitarea unui drum sau a unui pod, fiind incluse si consumurile de materiale, necesarul de fortă de muncă, transporturile si utilajele aferente si care, datorită complexitătii lor, nu pot fi executate decât de către o firmă calificată.

c. Servicii de Consultantă (Servicii) - sunt definite astfel asistenta si instruirea acordată de specialisti si/sau prestatiile complexe efectuate de echipe mixte de specialisti, fiecare cu experientă într-un domeniu specific, cu studii si cunostinte profesionale corespunzătoare.

5.2. Stabilirea Metodei aplicabile

5.2.1. Ghidul descrie toate metodele si procedurile de achizitii pentru toate tipurile de proiecte. Pentru un anume proiect sunt aplicabile numai acele metode si proceduri adecvate acestuia. Metoda aplicabilă este precizată în Planul de achizitii al fiecărui proiect.

5.2.2. Beneficiarii competitiilor de granturi vor utiliza, pentru fiecare achizitie, numai una dintre metode, în functie de:

• Tipul achizitiei (Bunuri/Lucrări/Servicii)

• Valoarea contractului (cost estimat)

5.3. Stabilirea Comisiei de evaluare

5.3.1. Pentru derularea corectă a procesului de achizitie, Beneficiarul va numi, prin Decizie, membrii Comisiei de evaluare (de regulă 3 sau 5 persoane).

5.3.2. 3 (trei) persoane vor fi numite pentru evaluarea cotatiilor de bunuri si lucrări a căror valoare de contract nu depăseste 5.000 USD, echivalent. Se recomandă ca specialistul care a pregătit specificatiile tehnice să participe la procesul de evaluare.

5.3.3. 3 (trei) persoane vor fi numite pentru selectia consultantilor individuali, dintre acestea cel putin 2 (două) fiind foarte bine informate în domeniu.

5.3.4. 5 (cinci) persoane vor fi numite pentru selectia serviciilor de consultantă prestate de firme, dintre acestea cel putin 2 (două) persoane având un nivel de pregătire adecvat (în zonele rurale este foarte greu de îndeplinit această cerintă, de aceea beneficiarul va apela la specialistii din cadrul autoritătilor locale sau la „fii” ai satului).

5.3.5. 5 (cinci) persoane vor fi numite în cazul evaluării cotatiilor de bunuri si lucrări a căror valoare este de 5.000 USD, echivalent, sau mai mult. Se recomandă ca specialistii care au pregătit specificatiile tehnice si inspectorul de santier să participe la procesul de evaluare.

5.3.6. Pentru valori foarte mari sau pentru servicii importante, beneficiarul poate solicita asistentă din partea Fondului în timpul procesului de evaluare.

5.3.7. Principalele responsabilităti ale membrilor Comisiei de evaluare, în timpul procesului de evaluare, asa cum sunt precizate si în regulamentele românesti, sunt:

• Să-si organizeze propriile întâlniri;

• Să primească toate cotatiile/propunerile de la persoana însărcinată cu organizarea achizitiilor;

• Să returneze ofertantilor, nedeschise, cotatiile primite după termenul limită;

• Să deschidă ofertele primite la termen si să le înregistreze în „Minuta la deschidere”, în prezenta ofertantilor care doresc să asiste (dacă este prevăzută deschidere publică). Un membru al Comisiei va completa Minuta cu toate datele prezentate si cu orice alte informatii considerate importante;

• Să efectueze evaluarea în conformitate cu conditiile referitoare la confidentialitate, obiectivitate si impartialitate si cu respectarea restrictiilor privind „conflictul de interese1*4;

• Să verifice continutul ofertelor (dacă acestea sunt complete sau nu);

Să determine dacă fiecare cotatie răspunde substantial cerintelor si să stabilească ce clarificări (informatii sau documente aditionale) sunt necesare în legătură cu cotatiile;

Să examineze mai întâi documentele privind eligibilitatea ofertantilor;

• Să examineze apoi documentele referitoare la cerintele de calificare;

• Să examineze toate preturile unitare, preturile totale (verificând calculele si stabilind eventualele corectii aritmetice) stabilind pretul total evaluat al fiecărei cotatii si solicitând ofertantilor acceptarea corectiilor;

• Să stabilească clasamentul final, alegând câstigătorul în conformitate cu metoda aplicabilă;

• Să se asigure că valoarea contractului nu depăseste costul estimat;

recomande Beneficiarului ofertantul cel mai bine clasat căruia i se poate încredinta contractul.

Toti membrii Comisiei de evaluare îsi vor însusi si vor respecta procedurile din acest Ghid, precum si pe acelea din Documentele transmise ofertantilor.

5.4. Pregătirea Anuntului publicitar

5.4.1. Beneficiarul va publica, într-un ziar de largă circulatie din regiune (sau din tară), un Anunt privind achizitiile pe care urmează să le facă dacă valoarea acestora este mai mare decât echivalentul a 20.000 USD. Scrisorile de intentie25 primite la Beneficiar vor fi comparate cu Listele furnizorilor/contractorilor din Baza de date a Fondului.

5.4.2. Fondul anuntă periodic, într-o gazetă cu circulatie la nivel national26, proiectele aprobate spre finantare, beneficiarii de granturi, locatia si tipul proiectului.

5.4.3. Fondul va publica pe site-ul FRDS (www.frds.ro), trimestrial, lista contractelor atribuite de către beneficiarii de granturi (pentru valori mai mari de 20.000 dolari SUA, echivalent).

5.5. Pregătirea Invitatiei la cotatie/Documentelor de ofertare/Cererii de propuneri

5.5.1. Pentru pregătirea acestor documente, în Partea a 2-a a Ghidului de achizitii se găsesc câteva modele si formulare ale Fondului care trebuie utilizate:

• Modele27 de Invitatie la cotatie, Comandă/Contract, Termene si conditii de livrare, Notă de receptie a bunurilor primite, precum si formular de Raport de evaluare, pentru achizitia de bunuri prin metoda „Achizitie Locală”;

• Formulare28 pentru Invitatie la cotatie, Documente de ofertare, Contract si Raport de evaluare, pentru achizitia de lucrări prin metoda „Lucrări Mici”;

• Formulare pentru Scrisoare de invitatie, Cerere de propuneri, Contract si Rapoarte de evaluare, pentru angajarea consultantilor prin metoda „Selectie la pretul cel mai mic”, precum si Termeni de referintă pentru servicii de proiectare;

• Termeni de referintă pentru două tipuri frecvente de consultantă (contabil, inspector de santier); Termeni de referintă - model general pentru alte tipuri de consultantă.

5.5.2. Beneficiarul va încuraja candidatii să viziteze amplasamentul proiectului (zona santierului/conditiile de lucru la sediu), înainte ca acestia să depună oferta/propunerea.

5.5.3. Beneficiarul va face toate demersurile pentru a se convinge că firmele invitate la cotatie/propunere au o bună reputatie si sunt autorizate legal pentru livrarea de bunuri, executia de lucrări sau prestarea de servicii, acestea fiind obiect curent de activitate al lor. în cazul în care Beneficiarul primeste o cotatie/propunere de la o firmă neinvitată, aceasta poate fi acceptată numai după efectuarea unor demersuri similare de verificare a activitătii curente si reputatiei firmei.

5.6. Trimiterea Invitatiilor. Primirea Cotatiilor/ Propunerilor

5.6.1. Pentru ca Beneficiarii să fie siguri că vor primi cel putin 3 (trei) cotatii/propuneri astfel încât să se asigure o competitie corespunzătoare, ei trebuie să trimită invitatii29, astfel:

Cel putin 3 (trei) Invitatii la cotatie, în cazul metodei „Achizitie locală” (pentru valori < 5.000 dolari SUA, echivalent), transmise unor furnizori eligibili care au bunurile necesare, îndeplinind cerintele de calitate si performantă;

Cel putin 7 (sapte) Invitatii la cotatie, în cazul metodei „Lucrări mici”, transmise contractorilor calificati din regiune, care au capabilitate tehnică, financiară si profesională pentru a executa lucrările si care au executat cel putin un contract similar, selectati de către Beneficiar din Lista contractorilor (Baza de date a Fondului);

De la 3 (trei) până la 6 (sase) Cereri de propuneri, în cazul metodei „Selectie la pretul cel mai mic”, transmise firmelor din Lista scurtă, selectate de către Beneficiar din Lista proiectantilor (Baza de date a Fondului);

• Cel putin 3 (trei) Cereri de exprimare a interesului, în cazul metodei „Selectia Consultantilor Individuali”, transmise persoanelor care au profesiunea, calificarea si experienta necesare;

Cel putin 5 (cinci) Invitatii la cotatie, în cazul metodei „Achizitie locală” (pentru valori & 5.000 dolari SUA, echivalent), transmise unor furnizori eligibili care au bunurile necesare, îndeplinind cerintele de calitate si performantă.

5.6.2. Toate ofertele primite, la timp sau cu întârziere, se păstrează în conditii de sigurantă până la momentul „deschiderii” sau începerii evaluării.

5.7. Deschiderea ofertelor

5.7.1. Comisia de evaluare va deschide ofertele (dacă acestea s-au primit în plic închis), va citi si va verifica cu mare atentie: invitatia la cotatie/documentele de ofertare/cererea de propuneri; termenele de ofertare; perioada de valabilitate; costul estimat; toate documentele fiecărei cotatii/propuneri primite; înregistrarea lor; modificări (după caz); cotatiile/preturile si orice alte documente în legătură cu acestea.

5.7.2. Dacă este prevăzută deschidere publică, Comisia de evaluare va invita ofertantii/consultantii care doresc să asiste, în camera în care va avea ioc „deschiderea”. Plicurile primite după termenul limită nu vor fi deschise, ci vor fi returnate în forma prezentată. Plicurile primite la termen vor fi deschise. Se vor citi cu voce tare si se vor consemna în Minuta la deschidere, numele ofertantului/consultantului si pretul corespondent. Originalul Minutei va fi păstrat în dosarul achizitiei.

5.8. Evaluarea cotatiilor

5.8.1. Toti membrii Comisiei de evaluare sunt pe deplin responsabili pentru corectitudinea evaluării în cadrul procesului de evaluare. Acest proces va avea loc numai în prezenta membrilor comisiei (sunt exceptati de la această regulă reprezentantii Fondului - supervizor/coordonator - care pot fi prezenti în calitate de consultanti, fără drept de participare la adoptarea deciziilor).

5.8.2. Evaluarea cotatiilor/propunerilor trebuie să se facă conform metodelor si procedurilor de achizitii descrise în acest Ghid. Membrii Comisiei de evaluare trebuie de asemenea să întocmească, la sfârsitul activitătii, Rapoartele de evaluare, conforme cu formularele din partea a 2-a a Ghidului, precum si o scurtă descriere a modului în care s-a desfăsurat procesul de evaluare, justificând decizia adoptată.

5.8.3. Beneficiarul trebuie să verifice dacă membrii Comisiei de evaluare si-au îndeplinit corect sarcina atribuită. încredintarea contractului/comenzii numai pe baza recomandării făcute de Comisia de evaluare nu absolvă Beneficiarul de responsabilitatea contractării. De aceea, se recomandă fiecărui beneficiar de grant să solicite, ori de câte ori apar probleme dificile, opinia reprezentantului Fondului (supervizorul) sau a specialistilor în achizitii ai Fondului.

5.9. Trimiterea notificărilor. Contestatii

5.9.1. Rezultatele selectiei (numele câstigătorului si valoarea contractului/comenzii) vor fi notificate tuturor participantilor30. Câstigătorului i se va transmite o Scrisoare de acceptare prin care i se vor comunica termenul limită si locul unde se va perfecta negocierea contractului.

5.9.2. Contestatii (dacă este cazul). Dacă un ofertant solicită în scris informatii în legătură cu motivele pentru care_ nu a fost ales, beneficiarul trebuie să întocmească un răspuns. în cazul în care se constată că motivele invocate în contestatie nu sunt justificate, Beneficiarul poate respinge contestatia, răspunzând în consecintă. Dacă, dimpotrivă, se descoperă că procedura nu a fost respectată sau motivele invocate sunt întemeiate, Comisia de evaluare îsi poate reconsidera decizia initială. Răspunsul se trimite în scris contestatarului, imediat după ce au fost trasate concluziile, iar dacă decizia Comisiei a fost modificată vor fi înstiintati toti candidatii.

5.9.3. în cazul în care un ofertant înaintează contestatia la Fond (sau la Bancă), Beneficiarul trebuie să transmită acestor finantatori (în copie) toate documentele legate de procesul de evaluare. Fondul (sau Banca) va revizui si va examina procesul de achizitie, făcând comentariile care se impun sau adoptând o decizie asupra sanctiunilor aplicabile.

5.9.4. Până când se transmite răspuns contestatarului iar contestatia va fi rezolvată, semnarea contractului de către beneficiar se amână.

5.10. Negocierea si semnarea Contractului/Comenzii Reprezentantii Beneficiarului pot semna Contractul/Comanda numai după ce acest document a fost semnat de către ofertant si numai după ce reprezentantul Fondului (supervizorul) a revizuit procedura, iar comunitatea a fost informată asupra rezultatelor selectiei. Dacă evaluarea si selectia au avut la bază o metodă de achizitie prin care câstigătorul a fost determinat pe criteriul „pret”, valoarea totală evaluată nu poate fi negociată. Pot fi negociate numai conditiile si termenele contractuale (în legătură cu: data de începere, facilităti pe care beneficiarul le va face, posibilitatea acordării avansului si garantarea acestuia, organizarea activitătilor comune).

5.11. Registrul de corespondentă. Registrul contractelor

Toate documentele, invitatiile, notificările, cotatiile/propunerile, solicitările de clarificare si clarificările etc, referitoare la achizitii, vor fi înregistrate în Registrul de corespondentă. Pentru toate corespondentele prin postă se vor păstra confirmările de primire.

Toate contractele/comenzile vor fi înregistrate în Registrul de contracte, în ordinea în care au fost semnate, primul contract înregistrat fiind Acordul de grant.

5.12. Dosarul de achizitie

Comitetul de Conducere a Proiectului (CCP) sau Presedintele/Directorul executiv al Grupului productiv sau al ONG-ului, după caz, trebuie să întocmească dosarul fiecărei achizitii. Următoarele documente, în original, vor fi păstrate în dosarul respectiv:

• Anuntul publicitar (ziarul)

• Decizia privind numirea Comisiei de evaluare

• Lista bunurilor/Lista cantitătilor de lucrări, Desenele si specificatiile tehnice/Cererea de propuneri, Termenii de referintă

• Invitatiile la cotatie/Scrisorile de invitatie si Confirmările, Clarificările, Modificările

• Cotatiile/Propunerile primite si înregistrările acestora (se vor păstra de asemenea si plicurile în care au fost primite ofertele)

• Minuta la deschidere, unde este cazul

• Raportul de evaluare si documentele aditionale anexate

• Notificările, contestatiile si răspunsurile (unde este cazul)

• Contractul semnat

• Facturile, documente de preluare si acceptare, bonurile, ordinele de plată, statele de plată

Toate aceste documente vor fi păstrate în Dosarul proiectului timp de 10 (zece) ani după data la care s-a finalizat Proiectul.

 

CAPITOLUL 6

Coordonarea contractelor. Plătile

 

6.1. Coordonatorul de contract

6.1.1. Pentru fiecare contract în parte, Beneficiarul va desemna o persoană care va fi coordonator de contract. Coordonatorul va urmări:

- receptionarea tuturor bunurilor/executarea lucrărilor/prestarea serviciilor;

- respectarea termenelor contractuale si a conditiilor de plată;

- respectarea preturilor si tarifelor care au determinat valoarea Contractului.

6.1.2. Toate plătile se fac în contul furnizorului/contractorului, înscris de acesta în Contract, numai după ce Beneficiarul a primit documentele justificative (bon fiscal, factură fiscală, chitantă). Gestionarea banilor se face în conformitate cu „PROCEDURILE FINANCIAR-CONTABILE ale FRDS” din „Manualul Comunitătii”.

6.1.3. Beneficiarul va acorda o atentie deosebită depozitului bancar în care sunt primite fondurile. Se recomandă ca suma din acest depozit (de cont curent) să fie permanent suficient de mare pentru acoperirea plătilor datorate. Echipa de conducere a proiectului va verifica periodic suma din cont si va solicita în timp util următoarea transă. Dacă plata datorată este mai mare decât soldul, Beneficiarul poate solicita furnizorului/contractorului să întârzie executia sau să amâne depunerea facturii până la primirea transei următoare. Termenele contractuale si conditiile de plată vor fi de asemenea respectate.

6.2. Plata pentru bunuri

După consemnarea primirii produsului (bunurilor) prin Notă de receptie a bunurilor, însotită de un certificat de calitate si/sau agrementul tehnic al acestuia, de Certificatul de origine a produsului (tara de origine - de fabricatie), precum si de Certificatul de garantie, furnizorul poate emite factura, care va fi certificată de coordonatorul contractului si plata poate fi făcută. Bunurile care nu corespund calitativ sau care nu trec probele si testele de functionare nu vor fi acceptate. Plătile se vor face în conformitate cu cotatiile primite.

6.3. Plata lucrărilor

După consemnarea periodică a lucrărilor executate prin Notă de receptie a lucrărilor, însotită de toate documentele de certificare a calitătii si a rezultatelor testelor, contractorul poate emite factura, care va fi certificată de coordonatorul contractului si plata poate fi făcută. Plătile se vor face în conformitate cu conditiile contractului, astfel:

(a) Pentru contractele cu preturi unitare fixe: plata se face conform cu preturile unitare si cu cantitătile de lucrări executate.

(b) Pentru contractele cu sumă fixă: plata se face conform cu suma fixă alocată activitătii finalizate din grafic.

Ultima plată va fi făcută numai după terminarea lucrărilor, eveniment consemnat prin Proces-verbal de receptie la terminare31 si după executarea remedierilor constatate cu această ocazie.

6.4. Plata serviciilor

Pentru unele servicii de consultantă care pot fi materializate (desene, specificatii tehnice, autorizatii si avize) plata poate fi făcută după primirea si acceptarea acestor documente în forma finală. Se va întocmi Notă de receptie a serviciilor, iar consultantul va putea emite factura. Pentru acele servicii care nu pot fi materializate (contabilitate, dirigentie de santier) plătile pot fi făcute, pentru luna precedentă, numai dacă consultantul si-a îndeplinit corespunzător sarcinile în luna respectivă. Plata acestor servicii se face numai pe baza unui document justificativ (factură sau stat de plată).

6.5. Plata avansului

Nicio plată nu se face în avans la contracte cu valori mici si în niciun caz fără o scrisoare de garantie bancară în favoarea Beneficiarului. Avansul se poate acorda numai dacă este necesar, la contracte cu valori mari (peste 50.000 USD), în limita a 10% din valoarea contractului. Pentru a putea încasa avansul, Contractorul va prezenta Beneficiarului o Scrisoare de garantie bancară, cu valoare egală cu avansul, Beneficiarul retinând scrisoarea până în momentul în care se execută si se receptionează lucrări de valoare echivalentă cu avansul.

 

CAPITOLUL 7

Rapoartele privind achizitiile

 

7.1. Raport asupra stadiului achizitiilor

Beneficiarul va raporta la Fond despre stadiul achizitiilor înainte de solicitarea fiecărei transe următoare. Raportul se va prezenta în formatul cerut si va fi certificat de către supervizorul Fondului. în acest raport Beneficiarul va completa Planul de achizitii cu achizitiile efectuate, precizând tipul de achizitie, stadiul procesului, valoarea contractelor semnate si plătile efectuate.

7.2. Raport final privind achizitiile

După ce proiectul se finalizează, Beneficiarul va face un raport asupra cheltuielilor finale. înainte de închiderea proiectului, Beneficiarul va face o scurtă prezentare cu privire la rezultatele proiectului, metodele si activitătile derulate, problemele pe care Ie-a avut si solutiile adoptate, rezultatele privind obiectivele proiectului, cunostintele dobândite si impactul proiectului asupra beneficiarilor si va face sugestii pentru viitoarele proiecte. Formularele pentru Planul de achizitii, Raportul privind stadiul achizitiilor si Raportul final privind achizitiile sunt prezentate în continuare.

 

Planul de achizitii

Pachete de Contracte

 

Cost Estimat

Metoda de achizitie

 

Semnare Contract

 

Dată începere

 

Dată Finala

 

LEI

US$

1. BUNURI:

……………

……………

 

……………

……………

 

……………

……………

Achizitie locală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val. Totală Bunuri

 

 

 

 

 

 

2. LUCRĂRI:

……………

……………

……………

Lucrări Mici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val. Totală Lucrări

 

 

 

 

 

 

3. SERVICII:

……………

……………

……………

 

……………

……………

……………

 

……………

……………

……………

Selectie la pretul cel mai mic; Selectie consultanti individuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val. Totală Servicii

 

 

 

 

 

 

4. Alte costuri

……………

……………

 

……………

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total GRANT

 

 

 

 

 

 

 

Raport privind stadiul achizitiilor

 

Descrierea Pachetelor de Contracte

 

 

Cost Estimat

Metoda de achizitie aplicată

 

 

Stadiu (invitare/ ofertare/ evaluare)

 

 

Contracte (comenzi

semnate

 

Cheltuieli1

Valoare Contract (LEI)

Data de început

Data de terminare

 

LEI

US$

 

1. BUNURI:

 ……………

……………

 

 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

 

……………

……………

……………

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LUCRĂRI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SERVICII

……………

……………

 

 

 ……………

……………

 

...…………

……………

 

……………

……………

 

……………

……………

 

……………

……………

 

……………

……………

 

Total cheltuieli 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALTE COSTURI

……………

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Se completează cu valorile înscrise în Planul de achizitii.

ii Se completează cu valorile plătilor efectuate.

 

Raport final privind achizitiile

 

Contracte

 

 

Costuri Estimate

 

Cheltuieli la contracte (LEI)

 

Valori totale contractate

Plăti finale

 

Valori economii (-)

Valori adăugate (+)

LEI

US$

1. BUNURI:

 

 

 

 

 

 

 

2. LUCRĂRI:

 

 

 

 

 

 

 

3. SERVICII:

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte COSTURI

 

 

 

 

 

 

 

Total Buget Cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

Partea a 2-a a Ghidului de achizitii*) cuprinde

SECTIUNEA I. ACHIZITIE DE BUNURI:

• Invitatie la cotatie si Termene si conditii de livrare - model

• Comandă/contract livrare bunuri - model

• Raport de evaluare/bunuri - formular FRDS

SECTIUNEA II. ACHIZITIE DE LUCRĂRI:

• Invitatie la cotatie si Instructiuni pentru ofertanti cu anexe (A, B, C, D si E) - formulare FRDS

• Contract pentru executie lucrări cu preturi unitare fixe - formular FRDS

• Contract pentru executie lucrări cu sumă fixă - formular FRDS

• Raport de evaluare/lucrări - formular FRDS

SECTIUNEA III. ACHIZITIE DE SERVICII:

• Cerere de propuneri si Informatii pentru consultanti cu anexe (A, B, C, D, E, F, G si H) - formulare FRDS

• Contract de prestări servicii - formular FRDS

• Rapoarte de evaluare/servicii (tehnică/financiară) - formulare FRDS

Explicatii si comentarii:

1 Tipul de procedură se va stabili de către Beneficiarul de grant numai cu asistenta specialistilor Fondului. Compararea preturilor se face exclusiv TVA.

3 Comisia de evaluare numită de Beneficiar analizează procedura parcursă, evaluează si compară cotatiile primite, verifică încadrarea substantială în cerinte si face clasamentul preturilor, în ordine crescătoare.

4 Compararea preturilor se face exclusiv TVA.

5 Setul de documente - modele FRDS - se regăseste în Partea a 2-a a Ghidului, Sectiunea I.

6 Comisia de evaluare numită de Beneficiar analizează procedura parcursă, evaluează si compară cotatiile primite, verifică încadrarea substantială în cerintele Invitatiei la cotatie si face clasamentul preturilor, în ordine crescătoare.

7 Receptia si punerea în functiune pentru echipamente sau utilaje se vor face numai în prezenta unui specialist.

8 Se interzice împărtirea unor lucrări în contracte de valori mai mici cu scopul aplicării unei proceduri mai simple.

9 Compararea preturilor se face exclusiv TVA.

10 Se grupează lucrările pe categorii mari (activităti), într-o ordine cronologică, care pot fi executate si receptionate partial.

11 Setul de documente - modele FRDS - se regăseste în Partea a 2-a a Ghidului, Sectiunea II.

12 Comisia de evaluare numită de Beneficiar analizează procedura parcursă, îndeplinirea conditiilor de calificare ale ofertantilor, evaluează si compară cotatiile primite, verifică încadrarea în cerintele Invitatiei si face clasamentul preturilor, în ordine crescătoare.

13 Compararea preturilor se face luându-se în considerare toate cantitătile de lucrări, costurile directe si alte costuri (in)directe, exclusiv TVA.

14 în conformitate cu continutul-cadru al Proiectului tehnic (Ordinul nr. 1.014/874 MFP/MLPTL din 2001).

15 Lista firmelor recomandate de FRDS din Baza de date proprie nu este limitativă, putând fi invitati si contractori care si-au exprimat interesul, numai după ce se verifică eligibilitatea, activitatea si notorietatea acestora.

16 Setul de documente - formulare FRDS - se regăseste în Partea a 2-a a Ghidului, Sectiunea II.

17 Comisia de evaluare numită de Beneficiar analizează procedura parcursă, îndeplinirea conditiilor de calificare ale ofertantilor, evaluează si compară cotatiile primite, verifică încadrarea în cerintele invitatiei la cotatie, evaluează preturile (utilizând pentru comparatie preturile unitare din Baza de date FRDS) si face clasamentul preturilor, în ordine crescătoare.

18 Atasamentele si Situatiile pentru lucrările executate corespunzător Proiectului tehnic si conform conditiilor de calitate se certifică cantitativ si calitativ de către un inspector de santier angajat de către Beneficiar.

19 Compararea preturilor se face exclusiv TVA, luându-se în considerare toate activitătile (serviciile) cerute.

20 Setul de documente - formulare FRDS - se regăseste în Partea a 2-a a Ghidului, Sectiunea III.A.

21 Lista firmelor recomandate de FRDS din Baza de date proprie nu este limitativă, putând fi invitati si alti consultanti care si-au exprimat interesul, caz în care este necesară verificarea calificării si notorietătii acestora.

22 Comisia de evaluare numită de Beneficiar analizează procedura parcursă, verifică îndeplinirea Termenilor de referintă si notează fiecare propunere, conform cu criteriile si punctajul comunicat prin Cererea de propunere.

23 Setul de documente - modele FRDS - se regăseste în Partea a 2-a a Ghidului, Sectiunea III.B.

*) Partea a 2-a a Ghidului de achizitii poate fi consultată la organizatorii achizitiilor.

24 Fiecare membru al Comisiei de evaluare va semna pe propria răspundere o Declaratie de confidentialitate si impartialitate.

25 Scrisorile de intentie demonstrează interesul firmelor, de aceea, după o atentă verificare a informatiilor furnizate, acestea vor fi luate în considerare cu prioritate.

26 De regulă, în „Tribuna Constructiilor”.

27 Un model poate fi adaptat situatiei si caracteristicilor specifice achizitiei.

28 Un formular trebuie completat cu toate datele Proiectului, dar nu poate fi modificat decât cu avizul prealabil al Fondului.

29 Beneficiarul va solicita de la invitati „confirmare de primire” a Invitatiei (sub semnătura reprezentantului firmei).

30 Beneficiarul se va asigura că toti participantii au primit notificările, solicitând „confirmare de primire” (sub semnătură).

31 Beneficiarul va numi o Comisie de receptie si va anunta despre acest eveniment întreaga comunitate, Fondul, autoritatea locală, toate institutiile locale interesate, pe alti colaboratori ai săi.

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 66/2000

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 331/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

- Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Profesia de consilier în proprietate industrială este liberă si independentă, cu organizare si functionare autonomă, în conditiile prezentei ordonante.

(2) Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asistentă de specialitate în domeniul proprietătii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice române sau străine interesate în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si fată de terti în procedurile reglementate.

(3) Domeniul proprietătii industriale are ca obiect brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, mărcile de comert si de serviciu, numele comerciale, indicatiile de provenientă, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum si combatarea concurentei neloiale.

Art. 2. - Consilierul în proprietate industrială este persoana fizică atestată în conditiile prezentei ordonante si înscrisă în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 3. - în scopul reprezentării si ocrotirii la nivel national si international a intereselor consilierilor în proprietate industrială se înfiintează Camera Natională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, denumită în continuare Camera.

Art. 4. - Profesia de consilier în proprietate industrială poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care este membră a Camerei.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea calitătii de consilier în proprietate industrială

 

Art. 5. - Calitatea de consilier în proprietate industrială poate fi dobândită, în urma promovării unui examen sustinut în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile specificate de prezenta ordonantă, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) este cetătean român, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat ai Spatiului Economic European;

b) are domiciliul, resedinta sau sediul profesional în România;

c) are deplină capacitate de exercitiu;

d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;

e) are o practică de cel putin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază si de cel putin 3 ani în domeniul proprietătii industriale. Cele două perioade pot fi suprapuse total sau partial;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemnă de a fi consilier în proprietate industrială.

Art. 6. - In cazul specialistilor în domeniul proprietătii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci o perioadă de cel putin 5 ani, precum si al cadrelor didactice care fac dovada că au predat disciplina proprietătii industriale în facultăti de drept acreditate sau autorizate cel putin 5 ani înainte de dobândirea calitătii de consilier în proprietate industrială, nu este necesară sustinerea examenului pentru domeniul de proprietate industrială în care si-au desfăsurat activitatea.

Art. 7. - (1) Examenul pentru atestarea în profesia de consilier în proprietate industrială se desfăsoară pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

a) brevete de inventie;

b) mărci si indicatii geografice;

c) desene si modele industriale;

d) topografii de circuite integrate.

(2) Conditiile privind organizarea si promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instructiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, la propunerea presedintelui Camerei.

Art. 8. - (1) Cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială în România dacă respectă conditiile prevăzute de lege.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) care a dobândit calificarea de consilier în proprietate industrială în statul membru de origine sau de provenientă poate solicita recunoasterea diplomei, în vederea admiterii în profesia de consilier în proprietate industrială si a practicării acesteia în România.

(3) Cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European va face dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 5 lit. d) si e) cu documentele eliberate de autoritătile competente din statul de origine sau de provenientă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplică si cetătenilor români care au obtinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare, precum si cu dispozitiile tratatelor la care România este parte.

 

CAPITOLUL III

înscrierea în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială

 

Art. 9. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este depozitarul Registrului national al consilierilor în proprietate industrială, care contine:

a) lista consilierilor în proprietate industrială stabiliti în România;

b) lista consilierilor în proprietate industrială care prestează temporar servicii de proprietate industrială în România.

Art. 10. - (1) în vederea dobândirii calitătii de consilier în proprietate industrială Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci organizează examenul de atestare care se sustine în fata unei comisii a cărei componentă nominală se stabileste prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Comisia este formată din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industrială pentru care se organizează examenul.

(3) Componenta Comisiei este următoarea:

a) presedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cu atributii în domeniul protectiei proprietătii industriale;

b) membri, care sunt persoane cu pregătire tehnică si/sau juridică si au experientă în domeniul proprietătii industriale: specialisti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cadre didactice din învătământul superior care au predat dreptul proprietătii industriale, precum si un membru al Camerei, consilier în proprietate industrială, propus de presedintele Camerei.

Art. 11. - Rezultatele examenului pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare si sunt reanalizate de o comisie constituită în acest scop, al cărei presedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru inventii si Mărci sau împuternicitul acestuia.

Art. 12. - Deciziile comisiei prevăzute la art. 11, de admitere sau de respingere a contestatiei, se comunică în scris candidatului în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestatiei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 13. - înscrierea consilierilor atestati în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială se face de drept, nominal, si trebuie să fie însotită de mentionarea profesiei de bază, conform diplomei de absolvire a unei institutii de învătământ superior, a domeniului de proprietate industriala în care au fost atestati, respectiv: inventii, mărci si indicatii geografice, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, precum si a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.

Art. 14. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială iistele cuprinzând consilierii în proprietate industrială înregistrati în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de către aceasta.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si îndatoririle consilierilor în proprietate industrială

 

Art. 15. - (1) Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică, înscris în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care este membru al Camerei, are dreptul să asiste si să reprezinte în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si fată de terti orice persoană fizică si juridică română sau străină, in temeiul unei procuri de reprezentare însusite în scris de ambele părti.

(2) Consilierul în proprietate industrială, salariat specializat înscris în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care este membru al Camerei, are dreptul să asiste si să reprezinte în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si fată de terti doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.

Art. 16. - Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică îsi desfăsoară activitatea pe bază de contract si are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

Art. 17. - Consilierul în proprietate industrială este obligat să nu divulge datele si informatiile primite de la clientul său sau referitoare la acesta decât în limitele mandatului si în conditiile prevăzute de lege.

Art. 18. - Consilierul în proprietate industrială este obligat să actioneze cu bună-credintă si probitate profesională si numai în limitele mandatului.

Art. 19. - Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesională compatibile cu profesia sa.

 

CAPITOLUL V

Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 

Art. 20. - (1) Consilierii în proprietate industrială cu liberă practică îsi desfăsoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăti civile profesionale persoane juridice sau în societăti comerciale având ca unic obiect activitătile în domeniul proprietătii industriale.

(2) Societatea civilă profesională se poate constitui din 2 sau mai multi consilieri în proprietate industrială, atestati. în societatea civilă profesională respectivă îsi pot exercita profesia consilieri în proprietate industrială, experti sau alti specialisti, colaboratori sau salariati. Societatea civilă profesională si consilierii în proprietate industrială care profesează în cadrul acesteia nu pot acorda asistentă persoanelor cu interese contrare.

(3) Consilierul în proprietate industrială îsi poate exercita profesia si ca salariat specializat în domeniul protectiei proprietătii industriale în cadrul unei unităti sau societăti comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială.

Art. 21. - (1) Consilierii în proprietate industrială, salariati specializati în domeniul protectiei proprietătii industriale, îsi vor exercita profesia pentru unitătile sau societătile comerciale la care sunt încadrati si nominalizati în statele de functii, în limitele de competentă atribuite functiei respective.

(2) Consilierii în proprietate industrială prevăzuti la alin. (1) pot desfăsura, pe bază de contract si procură de reprezentare, activităti specifice profesiei si pentru alte persoane, cu respectarea următoarelor conditii:

a) să aibă aprobarea organelor de conducere ale unitătii la care îsi desfăsoară activitatea;

b) să respecte Codul deontologiei profesionale;

c) să facă dovada înregistrării fiscale legale pentru desfăsurarea activitătii.

Art. 22. - Consilierul în proprietate industrială nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare în aceeasi spetă sau în spete conexe si nu poate actiona împotriva unui mandaht căruia i-a acordat consultantă în legătură cu speta respectivă.

Art. 23. - (1) Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, nu-si poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială atât timp cât este salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci si-a desfăsurat activitatea în unul dintre următoarele domenii ale proprietătii industriale: mărci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obtinere a protectiei în domeniile mentionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, după ce salariatul si-a încetat activitatea în cadrul institutiei.

(3) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci si-a desfăsurat activitatea în domeniul brevetelor de inventie, atunci prevederile alin. (2) se aplică în mod similar, dacă inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt în domeniul tehnic de bază în care fostul salariat si-a desfăsurat activitatea.

Art. 24. - Consilierul în proprietate industrială, care îsi retrage serviciile în termen de 3 zile lucrătoare de la împuternicirea sa de către client prin procură, va informa clientul în legătură cu aceasta, va lua măsurile necesare care să permită clientului să evite să fie prejudiciat si va informa Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si Camera despre aceasta.

Art. 25. - Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială este incompatibilă cu:

a) ocupatii care lezează demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de consilier în proprietate industrială;

b) desfăsurarea de activităti care generează concurentă neloială;

c) exercitarea nemijlocită de acte de comert în domeniul proprietătii industriale;

d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 26. - (1) Prin exceptie de la prevederile cap. II, cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai altor state care fac parte din Spatiul Economic European, stabiliti în unul dintre aceste state în scopul exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială, pot desfăsura activităti specifice acestei profesii pe teritoriul României în mod ocazional sau temporar, prin depunerea la Cameră a unei declaratii.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde: numele si prenumele persoanei, titlul profesional din statul de stabilire sau, în lipsa acestuia, titlul academic, titulatura si adresa autoritătii competente din statul de stabilire, dacă profesia este supusa autorizării în acel stat, sediul din statul de stabilire, dacă este cazul, registrul în care este înregistrată în statul de stabilire, numărul de înregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent continut în acel registru, locul desfăsurării activitătii în România, adresa de corespondentă.

(3) La declaratia prevăzută la alin. (1) solicitantul va depune si următoarele documente:

a) dovada de cetătenie;

b) documentul care atestă că posesorul este stabilit legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European, în scopul exercitării activitătilor de consilier în proprietate industrială si că la momentul depunerii declaratiei nu îi este interzisă, fie si temporar, exercitarea profesiei;

c) dovada de calificare profesională sau, dacă în statul membru de stabilire profesia de consilier în proprietate industrială nu este reglementată, dovada eliberată de autoritătile competente ale acestui stat, care atestă că posesorul a exercitat activitătile specifice profesiei cel putin 2 ani în ultimii 10 ani.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) se supun acelorasi reguli de conduită profesională ca si consilierii în proprietate industrială stabiliti în România.

 

CAPITOLUL VI

Reprezentarea

 

Art. 27. - (1) Reprezentarea solicitantilor, a titularilor de drepturi de proprietate industrială sau a persoanelor interesate în toate procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci de către consilierul în proprietate industrială se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare.

(2) În cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci un exemplar al acesteia, cu conditia ca mandatarul să indice în fiecare cerere procura în baza căreia actionează.

(3) În procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci consilierul în proprietate industrială nu poate reprezenta un client decât pentru domeniul de proprietate industrială în care a fost atestat.

(4) În cazul reprezentării, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protectiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care să contină mentiuni exprese cu privire la aceste acte.

Art. 28. - (1) Pentru solutionarea contestatiilor si, după caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat si de un avocat sau consilier juridic.

(2) Reprezentarea în fata instantelor judecătoresti a solicitantilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este conditionată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

 

CAPITOLUL VII

Suspendarea si încetarea exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială

 

Art. 29. - Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială se suspendă:

a) în caz de incompatibilitate;

b) în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată a cotizatiei fată de Cameră timp de un an calendaristic;

c) pe perioada interdictiei exercitării dreptului de a profesa, dispusă prin sanctiune disciplinară mentinută prin efectul unei hotărâri judecătoresti.

Art. 30. - Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială încetează:

a) prin renuntarea scrisă la exercitarea profesiei, depusă la Cameră;

b) în cazul pierderii sau renuntării la cetătenia română;

c) în cazul în care nu mai are domiciliul, resedinta sau sediul profesional în România;

d) când nu mai este îndeplinită conditia de la art. 5 lit. a);

e) dacă împotriva consilierului în proprietate industrială s-a luat măsura interdictiei definitive a dreptului de a profesa;

f) în cazul în care nu mai are capacitate de exercitiu;

g) în cazul în care consilierul în proprietate industrială a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală si care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industriala;

h) prin deces.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară

 

Art. 31. - Sanctiunile disciplinare care se aplică consilierilor în proprietate industrială sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) interdictia exercitării dreptului de a profesa pe o perioadă de 3-12 luni ;

d) interdictia definitivă a exercitării dreptului de a profesa.

Art. 32. - Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 31 lit. a)-d) se aplică de comisia de disciplină care functionează în cadrul Camerei. Procedura solutionării sesizărilor cu privire la încălcări ale Codului deontologiei profesionale si ale obligatiilor profesionale este prevăzută în Statutul Camerei.

Art. 33. - (1) Comisia de disciplină a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în proprietate industrială cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un presedinte si un secretar.

(2) Niciunul dintre membrii comisiei de disciplină nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei.

(3) Hotărârile comisiei de disciplină se iau cu votul majoritătii membrilor acesteia.

Art. 34. - (1) împotriva hotărârii comisiei de disciplină a Camerei prin care s-a aplicat o sanctiune prevăzută la art. 31 lit. c) si d) se poate formula contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

(2) Competenta de judecată apartine instantei de contencios administrativ. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(3) Hotărârile comisiei de disciplină a Camerei împotriva cărora nu s-au formulat contestatiile respective în termenul prevăzut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci imediat după scurgerea acestor termene.

(4) Hotărârile instantelor judecătoresti, definitive si irevocabile, prin care s-au aplicat sanctiuni membrilor Camerei se comunică Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, pentru a fi mentionate în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

 

CAPITOLUL IX

Organizarea si functionarea Camerei

 

Art. 35. - (1) Camera este o organizatie profesională, neguvernamentală, care îsi desfăsoară activitatea prin autofinantare si fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ai cărei membri sunt consilieri în proprietate industrială, persoane fizice.

(2) Camera are sediul în municipiul Bucuresti.

(3) Activitatea Camerei este finantată din taxele de înscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte, activităti editoriale specifice, precum si din donatii, sponsorizări sau din alte surse.

Art. 36. - Consilierul în proprietate industrială are dreptul să devină, la cererea sa, membru al Camerei.

Art. 37. - Camera are următoarele atributii:

a) asigură exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, în conditiile respectării deontologiei;

b) gestionează si transmite lunar Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci evidenta membrilor săi, cu mentionarea, după caz, a societătii comerciale sau a unitătii la care acestia îsi desfăsoară activitatea;

c) asigură apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi;

d) contribuie la perfectionarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietătii industriale;

e) asigură respectarea Codului deontologiei profesionale de către membrii săi;

f) colaborează pe linie natională si internatională cu organisme de profil.

Art. 38. - (1) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) conferinta;

b) consiliul de conducere;

c) presedintele Camerei.

(2) Persoanele alese în consiliul de conducere si presedintele Camerei sunt reelegibile, fără a putea exercita mai mult de două mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.

Art. 39. - (1) Conferinta este formată din totalitatea membrilor Camerei si are următoarele atributii:

a) adoptă si modifică Statutul Camerei si Codul deontologiei profesionale;

b) adoptă organizarea aparatului administrativ al Camerei;

c) alege si revocă presedintele si vicepresedintele Camerei;

d) alege si revocă membrii consiliului de conducere al Camerei;

e) alege membrii comisiilor de specialitate si ai comisiei de disciplină din cadrul Camerei;

f) adoptă si modifică regulamentul de functionare a Camerei;

g) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei.

(2) Conferinta este legal constituită la prima convocare în prezenta majoritătii absolute a membrilor Camerei, iar hotărârile se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(3) Dacă la prima convocare conditia de prezentă nu este îndeplinită, următoarea conferintă este legal constituită fn prezenta unei treimi din numărul membrilor Camerei si poate adopta hotărâri.

Art. 40. - Activitatea curentă a Camerei este condusă de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor săi.

Art. 41. - Modul de convocare, organizare si desfăsurare a reuniunilor, competenta forurilor de conducere, modul de organizare si functionare a comisiilor de specialitate si a comisiei de disciplină ale Camerei, drepturile si obligatiile membrilor Camerei vor fi stabilite în Statutul Camerei.

Art. 42. - Presedintele Camerei are următoarele atributii:

a) reprezintă Camera în relatiile cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

b) încheie conventii si contracte în numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere;

c) este presedintele consiliului de conducere;

d) convoacă si conduce sedintele consiliului de conducere;

e) ordonantează cheltuielile Camerei;

f) alte atributii stabilite de conferintă.

Art. 43. - În cazul în care presedintele este în imposibilitatea temporară de a-si exercita atributiile, vicepresedintele preia atributiile sale pe această perioadă.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 44. - Persoanele fizice care au dobândit calitatea de consilier în proprietate industrială anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante vor fi înscrise de drept în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 45. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante punctele (4)-(12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum si orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 46. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Camera va elabora Codul deontologiei profesionale si va solicita autoritătii în drept includerea în Clasificarea activitătilor din economia natională a activitătii de protectie a proprietătii industriale.

Art. 47. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 48. - Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci va elabora instructiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.