MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1022         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 decembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă

 

1.453/528. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), j), o), p) si q) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 7 decembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2005 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006.

Art. 3. - Departamentul piată de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si titularii de licente emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 7 decembrie 2006.

 

Nr. 35.

 

 

METODOLOGIE DE MONITORIZARE A PIETEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ

PENTRU APRECIEREA NIVELULUI DE CONCURENTĂ PE PIATĂ Sl PREVENIREA

ABUZULUI DE POZITIE DOMINANTĂ

- REVIZIA 1 -

Cod ANRE: 35.2.407.0.01.07/12/2006

- DECEMBRIE 2006 -

 

            1 SCOPUL SI OBIECTIVELE METODOLOGIEI

 

            Art. 1. Prezenta metodologie are ca scop stabilirea metodelor de supraveghere si evaluare a functionării pietelor de energie electrică din România pentru aprecierea nivelului de eficientă, concurentă si transparentă pe piată si pentru prevenirea/descurajarea practicilor anticoncurentiale si a celor care pot afecta siguranta sistemului.

            Art. 2. (1) - Prin întreg ansamblul de reglementări emise, Autoritatea competentă are în vedere prevenirea abuzului de pozitie dominantă.

            (2) - ANRE sesizează Consiliul Concurentei ori de câte ori constată nerespectarea unei prevederi legale referitoare la concurentă si transparentă, ca si în cazul în care are motive întemeiate să considere producerea unui abuz de pozitie dominantă.

            Art. 3. Aplicarea prezentei metodologii asigură:

            a) Urmărirea respectării reglementărilor emise de ANRE cu privire la organizarea si functionarea pietelor de energie electrică;

            b) Supravegherea comportamentului participantilor pe pietele de energie electrică;

            c) Evaluarea periodică a performantelor pietelor; aprecierea periodică a nivelului de eficientă si concurentă al pietelor;

            d) Identificarea unor elemente care conduc la scăderea eficientei pietei de energie electrică si luarea măsurilor necesare pentru remedierea acestora;

            e) Cresterea nivelului de transparentă pe piată, cu efect direct asupra îmbunătătirii mediului concurential;

            f) Protejarea consumatorilor prin mai buna întelegere a pietelor de energie electrică si a modului de reglementare a acestora.

           

            2 DOMENIU DE APLICARE

 

            Art. 4. Activitatea de monitorizare a pietelor de energie electrică este desfăsurată de către Autoritatea competentă împreună cu OPEE si OTS, prin compartimentele specializate din cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Codului Comercial.

            Art. 5. Metodologia este utilizată de compartimentul de monitorizare din cadrul ANRE în activitatea proprie de monitorizare a pietelor de energie electrică si stabileste reperele principale pentru activitătile de supraveghere a pietelor desfăsurate de către OPEE si OTS.

 

            3 DEFINITII SI ABREVIERI

 

            Art. 6. Termenii din prezenta metodologie au semnificatiile precizate în tabelul alăturat. Termenii definiti în Codul Comercial al pietei angro de energie electrică au aceeasi semnificatie si în prezenta metodologie.

 

Abuz de pozitie dominantă

Actiune anticoncurentială a unui participant la o piată determinată detinând o pozitie dominantă pe piata respectivă

Actiune cu caracter anticoncurential

Actiuni care au ca obiectiv sau pot avea ca efect afectarea activitătii economice ori prejudicierea consumatorilor, prin restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei

Compartiment de monitorizare

Directie distinctă din cadrul ANRE responsabilă de îndeplinirea functiei de supraveghere a functionării pietelor de energie electrică

Comportament de piată anormal

Orice neconcordantă între intentiile de tranzactionare ale unui participant la o piată determinată într-un anumit moment de timp (exprimate prin ofertă, notificări etc.) si manifestările sale anterioare sau datele publice care caracterizează momentul respectiv

Comportament de piată inadecvat

Comportament care se abate de la reglementările ANRE si procedurile conexe, putând avea un efect negativ asupra eficientei pietei sau asupra sigurantei sistemului

Consiliul Concurentei

Autoritate natională administrativă autonomă în domeniul concurentei, care îsi exercită atributiile potrivit prevederilor legii concurentei

Cota de piată a unui participant

Cota reprezentată de vânzările/cumpărările unui participant din totalul vânzărilor/cumpărărilor de pe piata respectivă; în sensul prezentei metodologii, cota de piată poate fi calculată si functie de capacitătile disponibile ale producătorilor/capacitatea de import, precum si functie de oferta de vânzare/cumpărare a unui participant la o piata, raportată la totalul ofertelor de acelasi tip (vânzare/cumpărare) de pe piata respectivă

Pozitie dominantă

Situatia în care un agent economic este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent fată de concurentii si de clientii săi de pe piata relevantă (în sensul prevederilor Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, privind practicile anticoncurentiale) În literatura de specialitate se utilizează si termenul de putere de piată, cu o semnificatie foarte apropiată

Piata relevantă

Piata ce cuprinde toate produsele/serviciile care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, pretului si utilizărilor acestora, precum si zona în care sunt localizati agentii economici implicati în livrarea produselor sau prestarea serviciilor respective

Supravegherea pietei

Compartiment distinct din cadrul OPEE/OTS responsabil de îndeplinirea functiei de supraveghere a functionării pietelor centralizate administrate de OPEE/OTS

 

            Art. 7. Abrevieri

 

Autoritatea competentă -ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei

Codul Comercial

Codul Comercial al pietei angro de energie electrică

Codul tehnic

Codul tehnic al retelei electrice de transport

Conditii de Licentă

Conditiile pe care trebuie să le respecte Titularul unei licente emise de ANRE

OTS

Operatorul pietei de echilibrare, pietei serviciilor de sistem si mecanismului de alocare a capacitătilor de inteconexiune cu alte sisteme (C.N. Transelectrica S.A.)

OPEE

Operatorul pietei de energie electrică (S.C. OPCOM S.A.)

PCCB

Piata centralizată a contractelor bilaterale

PE

Piata de echilibrare

PRE

Parte responsabilă cu echilibrarea

PIP

Pretul de închidere a pietei pentru ziua următoare

PZU

Piata pentru ziua următoare

SEN

Sistemul energetic national

 

            4 DOCUMENTE DE REFERINTĂ

 

            a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;

            b) Legea concurentei nr. 21 /1996, republicată;

            c) Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 20/27.08.2004;

            d) Codul Comercial al pietei angro de energie electrică aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

            5 RESPONSABILITATEA SUPRAVEGHERII

 

            Art. 8. Pentru aprecierea nivelului de eficientă, concurentă si transparentă pe pietele de energie electrică si/sau prevenirea/descurajarea practicilor anticoncurentiale si a celor care pot afecta siguranta sistemului sunt necesare supravegherea si evaluarea continuă a:

            a) Modului de aplicare si respectare a regulilor de piată de către participanti si operatori;

            b) Eficacitătii ansamblului de reglementări si reguli de piată;

            c) Comportamentului participantilor la pietele de energie electrică.

            Art. 9. Responsabilitatea monitorizării permanente a elementelor precizate revine compartimentelor de supraveghere din cadrul Autoritătii competente, OPEE si OTS, în limitele precizate de Codul Comercial: a) Activitatea Supravegherii pietei de la OPEE se concentrează pe supravegherea pietei pentru ziua următoare (PZU), a pietei centralizate a contractelor bilaterale (PCCB), altor piete fizice centralizate dezvoltate de OPEE.

            b) Activitatea Supravegherii pietei de la OTS se concentrează pe supravegherea pietelor centralizate administrate de OTS (piata de echilibrare, piata serviciilor de sistem si piata capacitătilor de interconexiune).

            c) Activitatea compartimentului de monitorizare al Autoritătii Competente se concentrează pe supravegherea pietei contractelor bilaterale, a influentelor reciproce dintre componentele pietei angro si a interdependentei dintre piata angro si piata cu amănuntul de energie electrică, precum si pe supravegherea activitătii desfăsurate de OPEE si OTS.

            Art. 10. Compartimentele de monitorizare de la nivelul Autoritătii Competente, OPEE si OTS au si responsabilitatea de a disemina informatiile cu privire la pietele de energie electrică, conform Codului Comercial, prezentei metodologii si procedurilor proprii ale operatorilor.

            Art. 11. Compartimentul de monitorizare al Autoritătii Competente:

            a) Colaborează îndeaproape cu Supravegherea pietei de la OPEE si OTS pentru a asigura eficienta activitătii de monitorizare la nivelul ansamblului pietelor de energie electrică.

            b) Colaborează cu compartimente din cadrul Consiliului Concurentei în scopul prevenirii si descurajării practicilor anticoncurentiale pe pietele de energie electrică, în conformitate cu acordul dintre cele două institutii.

            Art. 12. Activitatea de supraveghere a pietelor desfăsurată de OPEE si OTS se organizează în cadrul unor compartimente distincte, pe baza unor proceduri specifice aprobate de Autoritatea Competentă.

 

6 PREMIZE PENTRU DESFĂSURAREA ACTIVITĂTILOR DE SUPRAVEGHERE

 

Art. 13. Supravegherea continuă a pietelor centralizate presupune accesul permanent al compartimentelor de monitorizare de la nivelul Autoritătii Competente, OPEE si OTS la toate datele rezultate din procesul de operare a pietelor din competenta proprie.

Art. 14. În scopul interpretării corecte a unor situatii speciale apărute în functionarea pietelor din competenta proprie, compartimentele de Supraveghere a pietei de la OPEE si OTS pot solicita, cu aprobarea ANRE, date cu privire la tranzactiile participantilor derulate pe alte piete centralizate decât cele din administrarea proprie.

Art. 15. În concordantă cu procedurile proprii, Supravegherea pietei de la OPEE si OTS îsi dezvoltă sisteme de colectare, stocare, prelucrare si diseminare a informatiilor rezultate din procesul de functionare a pietelor centralizate.

Art. 16. Pentru realizarea activitătilor de supraveghere precizate la nivelul Autoritătii Competente:

a) Titularii de licentă si PRE transmit lunar Autoritătii Competente date de monitorizare conform machetelor precizate în anexa 1 la prezentul document;

b) OPEE transmite zilnic, respectiv lunar Autoritătii Competente informatiile precizate în prezenta metodologie, într-un format convenit de comun acord, electronic si după caz, prin serviciile postale. În anexa 2 la prezenta metodologie este prezentată lista informatiilor transmisă de OPEE, periodicitatea de transmiterea a acestora si machetele aferente;

c) OTS transmite zilnic, respectiv lunar Autoritătii Competente informatiile precizate în prezenta metodologie, într-un format convenit de comun acord, electronic si după caz, în scris. În anexa 3 la prezenta metodologie este prezentată lista informatiilor transmise de OTS cu periodicitatea corespunzătoare.

Art. 17. La solicitarea Autoritătii Competente, OPEE si OTS transmit acesteia date istorice din bazele de date detinute de cei doi operatori, într-un format convenit, pentru efectuarea de către Autoritatea competentă a unor analize specifice.

Art. 18. Machetele de culegere a datelor se revizuiesc periodic, pentru a reflecta prevederile cadrului de reglementare în vigoare sau necesitătile de preluare în baza de date si se publică pe web-site-ul Autoritătii Competente.

Art. 19. OPEE si OTS realizează, pe baza unor proceduri proprii aprobate de Autoritatea Competentă, rapoarte săptămânale si lunare privind functionarea pietelor pe care le administrează, rapoarte pe care le transmit la Autoritatea Competentă.

Art. 20. Autoritatea Competentă furnizează publicului informatii privind functionarea pietei de energie electrică, în formă agregată, cu păstrarea confidentialitătii datelor privind activitătile comerciale sau financiare a căror publicare aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii.

Art. 21. Încadrarea informatiilor în categoria celor cu caracter confidential a căror publicare aduce atingere principiului concurentei loiale, precum si perioadele de timp în care acestea rămân confidentiale se stabilesc de Autoritatea Competentă, cu consultarea titularilor de licentă, în baza principiului neidentificării integrale a tranzactiei si în baza practicii internationale.

 

7 METODE DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONCURENTĂ PE PIATĂ

 

Art. 22. Nivelul concurentei pe piata natională de energie electrică poate fi apreciat prin intermediul unui set de indicatori transparenti, relevanti, implementati gradual, cu eforturi suportabile de către Autoritatea Competentă, OPEE si OTS. Alegerea setului de indicatori trebuie să respecte tendintele pe plan european si international, reflectati de reglementările în vigoare sau în curs de elaborare la nivelul Uniunii Europene si de reglementările similare de pe alte piete de energie electrică, aflate într-un stadiu avansat de liberalizare.

Art. 23. Compartimentul de monitorizare al Autoritătii Competente, împreună cu compartimentele de Supraveghere a pietei de la OPEE si OTS:

a) Definesc, în conformitate cu prezenta metodologie si procedurile proprii de supraveghere ale operatorilor, indicatori privind eficienta functionării pietelor de energie electrică supravegheate, structura/concentrarea pietelor si comportamentul participantilor pe respectivele piete.

b) Urmăresc evolutia în timp a indicatorilor definiti.

c) Realizează comparatii ale indicatorilor realizati pe plan national cu indicatorii similari realizati pe pietele internationale.

d) Asigură stocarea valorilor indicatorilor definiti utilizând tehnica de calcul de la nivelul compartimentelor sau participând la extinderea bazelor de date existente, conform regulilor de organizare internă specifice fiecărei institutii.

Art. 24. Indicatorii prezentati în prezenta metodologie încearcă să respecte un echilibru între conditia de simplicitate, utilizare usoară, accesul la datele primare necesare si necesitatea de a avea niste indicatori robusti care să constituie instrumente utile de lucru atât pentru cei implicati în supravegherea pietei, cât si pentru participantii la piată, potentialii investitori sau alte institutii interesate.

Art. 25. În plus fată de acesti indicatori, compartimentele de monitorizare testează permanent relevanta altor indicatori, propusi de teoriile economice sau practica internatională cu privire la monitorizarea pietelor, în scopul cresterii pertinentei concluziilor activitătii de supraveghere.

 

7.1 Indicatori de structură/concentrare a pietei

 

Art. 26. Concentrarea unei piete este determinată de numărul de participanti existenti pe piată si de cotele de piată ale acestora pe piata respectivă. Indicatorii din această categorie au rolul de a detecta/aprecia posibilitatea exercitării puterii de piată, pornind de la premiza că un grad mare de concentrare a pietei constituie un mediu prielnic pentru exercitarea puterii de piată.

Rata de concentrare a pietei

Art. 27. Rata de concentrare a pietei este reflectată de:

a) C1 - cota de piată a celui mai mare participant la piată (exprimată în procente)

sau

b) C3 - suma cotelor de piată ale primilor trei participanti.

Art. 28. Corespunzător practicilor si documentelor elaborate la nivel UE, valorile lui C1 pot fi interpretate astfel:

a) Valori mai mari de 20% pot fi îngrijorătoare pentru concurentă.

b) O valoare a C1 > 40% poate sugera existenta unei pozitii dominante pe piată.

c) O valoare a C1 > 50% este interpretată aproape unanim ca indicând o pozitie dominantă pe piată.

Art. 29. Autoritatea natională de concurentă analizează existenta unei pozitii dominante atât pe baza calculului cotei de piată, cât si prin evaluarea influentei altor factori, precum dimensiunea barierelor la intrare, concurenta existentă si potentială etc. si defineste/analizează piata relevantă pentru care sunt calculati acesti indicatori, în baza unor proceduri specifice; fără a avea semnificatia dată de Consiliul Concurentei, compartimentele de supraveghere pot considera pietele pe care le administrează ca piete relevante si pot delimita subpiete în cadrul acestora, functie de specificul produselor tranzactionate.

Art. 30. Corespunzător practicilor Uniunii Europene, valorile lui C3 pot fi interpretate astfel:

a) C3 tinde la 0% - concurentă perfectă.

b) 40%<C3<70% piată moderat concentrată.

c) 70%<C3<100% piată excesiv concentrată.

Indicatorul Herfindahl- Hirschman (HHI)

            Art. 31. Pentru fiecare piată, indicele HHI se calculează prin însumarea pătratelor cotelor de piată ale participantilor:

 

 

N

HHI(i) =

[Qj(i) (i)]2

 

j =1

            în care:

            j = participantul la piată,

            Qj(i) reprezintă cota de piată a participantului j, în intervalul de timp i, exprimată în procente.

            Art. 32. Indicele HHI este interpretat, de regulă, astfel:

a) HHI tinde la 0 - concurentă perfectă;

b) HHI<1000 piată neconcentrată;

c) 1000<HHI<1800 piată moderat concentrată;

d) HHI> 1800 piată cu concentrare ridicată;

e) HHI=10000 monopol;

Art. 33. Autoritatea Competentă, OPEE si OTS definesc si aplică indicatorii CI, C3 si HHI în corelare cu pietele supravegheate si datele disponibile, acestia putând fi calculati:

a) Pe ansamblu SEN, în functie de capacitatea totală instalată sau capacitatea totală disponibilă, cu sau fără capacitătile de interconexiune destinate importului;

b) Pe ansamblu SEN, în functie de energia totală livrată în retele, cu sau fără import;

c) Pe grup de participanti la o piată componentă a pietei angro, pe oferte prezentate/ acceptate de vânzare/cumpărare.

Indicatorul producătorului determinant - PSI (pivotai supplier index) sau RSI (residual supplier index)

Art. 34. Pentru a încorpora conditiile referitoare la cerere în determinarea puterii de piată potentiale a unui producător/participant la piată, se pot defini mai multi indicatori. Acestia măsoară limita până la care capacitatea unui producător/participant la piată este necesară pentru a asigura cererea sistemului, după luarea în considerare a capacitătilor celorlalti producători/participanti la piată. Se definesc similar si pentru energia electrică livrată. Doi dintre acesti indicatori sunt PSI (pivotai supplier index) si RSI (residual supplier index), calculati în mod asemănător.

Art. 35. PSI la nivel de sistem se defineste pentru fiecare producător/participant la piatăy si este egal cu 1, dacă raportul r dintre capacitatea corespunzătoare celorlalti producători/participanti la piată si sarcina sistemului în fiecare interval orar / este subunitar si cu 0, dacă raportul este echiunitar sau supraunitar:

 

rj(i) = [CAPtot(i)-CAPj(i)] / CERERE(i)

în care:

CAPtot(i) = capacitatea totală disponibilă în sistem în ora i;

CAPj(i) este puterea disponibilă a producătorului/participantului la piată j în ora i;

 CERERE(i) reprezintă sarcina totală a sistemului în intervalul de timp i.

Art. 36. RSI este o formă a lui PSI, calculat pentru cel mai mare producător (vânzător) al fiecărui interval.

Art. 37. Pentru particularizarea la diferite piete, PSI/RSI se pot determina pe baza cantitătilor ofertate/vândute orar de participantii la piată, conform formulei:

 

 

N

N

rj / RSIj(i) =

Ok(i) - Oj(i) /

 Vk(i)

 

k =1

k =1

 

în care:

Ok/j(i) = cantitatea oferită de producătorul/participantul k/j la piată în ora i;

Vk(i) este cantitatea vândută de producătorul/participantul k la piată în ora i.

Art. 38. Prin adaptare la particularitătile modelului de piată din România, PSI se calculează de către OTS pentru fiecare participant, pe baza puterii disponibile pentru piata de echilibrare pe tipuri de reglaje a producătorilor participanti la PE si energiei de echilibrare totale efectiv livrate pe tipuri de reglaje, determinându-se astfel intervalele în care participantul a fost absolut necesar acoperirii cererii de energie de echilibrare; ulterior determinării participantului cu cea mai mare ofertă, se calculează în mod similar si RSI.

Art. 39. Valorile obtinute se interpretează astfel:

a) PSI=1 producătorul/participantul la piată respectiv este determinant = pivotal (strict necesar pentru acoperirea sarcinii) - în acest caz respectivul producător/participant la piată poate controla pretul, ceea ce este echivalent cu absenta concurentei în intervalul respectiv; testul este relevant cu precădere pentru orele de vârf de sarcină;

b) Testul Sheffrin: RSI exprimat procentual trebuie să nu fie mai mic de 110% pentru mai mult de 5% din ore pe an, pentru ca pe o piată să se manifeste corect concurenta.

Numărul minim al producătorilor reziduali - NPS

Art. 40. Se defineste ca fiind numărul minim al producătorilor/participantilor la piată în lipsa cumulată a cărora nu poate fi asigurată cererea sistemului în intervalul ; si rezultă din relatia:

 

 

NPS

CAPtot(i) –

CAPj(i) = CERERE(i)

 

j =1

 

în care:

j este un indice al producătorilor/participantilor la piată (ordonati descrescător după mărime, j=i fiind cel mai mare);

NPS este numărul de ordine al producătorului marginal/participantului la piată a cărui capacitate/ofertă este absolut necesară pentru a acoperi necesarul de energie în intervalul j, în absenta de pe piată a celor mai mari decât el.

Art. 41. Acest indicator are rolul de a oferi informatii cu privire la posibilitatea realizării unor întelegeri între producători/participantii la piată.

Art. 42. Pentru determinarea concentrării pe piată, Autoritatea Competentă urmăreste cel putin următorii indicatori:

 

Nr. crt.

Indicator

Interval procesare

Tip valori

1.

Energie electrică produsă/livrată în retele

lunar/anual

lunare/anuale

2.

HHI pe energie livrată în retele

lunar/anual

lunare/anuale

3.

CI, C3 pe energia livrată în retele

lunar/anual

lunare/anuale

 

            Art. 43. Pentru determinarea concentrării pe pietele pe care le administrează, OPEE urmăreste cel putin următorii indicatori:

 

Nr. crt.

Indicator

Interval procesare

Tip valori

1.

Cota pe PZU a fiecărui participant (cumpărare/vânzare, ofertat/tranzactionat)

lunar

orare/zilnice/lunare

2.

HHI (cumpărare/vânzare, ofertat/tranzactionat) pe PZU

lunar

orare/zilnice/lunare

3.

C1, C3 (cumpărare/vânzare, ofertat/tranzactionat) pe PZU

lunar

orare/zilnice/lunare

4.

Cota pe PCCB a fiecărui participant (cumpărare/vânzare, ofertat/tranzactionat) *

lunar/anual

lunare/anuale

5.

HHI (cumpărare/vânzare, ofertat/tranzactionat) pe PCCB *

lunar/anual

lunare/anuale

6.

C1, C3 (cumpărare/vânzare, ofertat/tranzactionat) pe PCCB *

lunar/anual

lunare/anuale

 

* Indicatorii se determină pe baza valorilor corespunzătoare perioadei de livrare

 

            Art. 44. Pentru determinarea concentrării pe pietele pe care le administrează si pe total sistem, OTS urmăreste cel putin următorii indicatori:

 

Nr. crt.

Indicator

Interval procesare

Tip valori

1.

Capacitatea instalată a fiecărui producător

anual

anuale finale

2.

HHI pe capacităti instalate

anual

anuale finale

3.

PSI pentru fiecare participant la PE (pe tipuri de reglaje)

lunar/anual

orare

4.

RSI pe PE (pe tipuri de reglaje)

lunar/anual

orare

5.

NPS pe PE (pe tipuri de reglaje)

lunar/anual

orare

6.

Cota fiecărui participant pe PE, pe tipuri de reglaje (ofertat/tranzactionat)

lunar/anual

lunare/pe intervale relevante*

7.

HHI pe PE, pe tipuri de reglaje (ofertat/tranzactionat)

lunar/anual

lunare/pe intervale relevante*

8.

C1, C3 pe PE, pe tipuri de reglaje (ofertat/tranzactionat)

lunar/anual

lunare/pe intervale relevante*

9.

Cota de capacitate interconexiune alocată fiecărui participant pe interconexiune si sens

lunar/anual

lunare/pe intervale relevante*

10.

HHI capacităti interconexiune alocate pe interconexiune si sens

lunar/anual

lunare/pe intervale relevante*

11.

C1, C3 capacităti interconexiune alocate pe interconexiune si sens

lunar/anual

lunare/pe intervale relevante*

 

* de exemplu ore de vârf, ore de gol, etc

 

            7.2 Indicatori privind eficienta/performanta pietei si factori care influentează eficienta/performanta pietei

            Art. 45. Indicatorii din această categorie au rolul de a aprecia efectele concurentei asupra pietei, reflectate în principal în nivelul preturilor rezultate, gradul de schimbare a furnizorului de către consumatorii finali si costurile participantilor. Este de asteptat să se înregistreze o scădere în timp a preturilor sub influenta concurentei, dacă toate celelalte elemente de influentă rămân neschimbate.

            Art. 46. În acest scop, Autoritatea Competentă urmăreste:

 

Nr. crt.

Indicator

Interval procesare

Tip valori

1.

Preturi pe contractele bilaterale (reglementate/ negociate/încheiate pe PCCB) de pe piata angro

lunar/anual

medii lunare

2.

Gradul de corelare dintre preturile pe contractele bilaterale reglementate/ negociate/ aferente PCCB încheiate pe piata angro si PIP pe PZU

lunar/anual

medii lunare

3.

Cantităti tranzactionate pe contractele bilaterale (reglementate/negociate/încheiate pe PCCB*) de pe piata angro

lunar/anual

lunare

4.

Cota cantitătilor tranzactionate pe contracte bilaterale/PZU/PE din consumul intern

lunar/anual

lunare

5.

Costurile congestiilor raportate la costurile totale ale energiei de echilibrare

lunar/anual

lunare

6.

Preturi/cantităti la consumatorii finali

lunar/anual

medii lunare/anuale

7.

Preturi/cantităti pe contractele bilaterale negociate încheiate pe piata cu amănuntul

lunar/anual

medii lunare/anuale

 

8.

Preturi/cantităti pe contractele bilaterale negociate încheiate pe piata cu amănuntul, pe tipuri de consumatori

lunar/anual

medii lunare/anuale

 

9.

Preturi/cantităti la consumatorii captivi

lunar/anual

medii lunare/anuale

 

10.

Preturi/cantităti la consumatorii captivi, pe tipuri de consumatori

lunar/anual

medii lunare/anuale

 

11.

Gradul real de deschidere a pietei cu amănuntul

lunar/anual

lunare

 

12.

Diferenta dintre pretul pe piata angro (PIP pe PZU) si costul marginal al sistemului (rezultat din rulare Powrsym) raportată la pret - Lerner index

lunar/anual

orare/ medii pe intervale orare/medii lunare

 

13.

Diferenta dintre pretul pe piata angro (PIP pe PZU) si pretul la consumatorii finali (exclusiv taxe, tarife de retea, tarife de sistem etc.)

anual

medii anuale

 

14.

Cantitatea de energie electrică la care se aplică componentele tarifului de transport

lunar/anual

lunare

 

15.

Cantitatea de energie electrică la care se aplică tariful de servicii de sistem

lunar/anual

lunare

 

16.

Structura productiei de energie electrică pe tipuri de resurse

lunar/anual

lunare

 

17.

Evolutia si structura consumului de combustibil în centralele termoelectrice

lunar/anual

lunare

 

18.

Preturile combustibililor interni/de import

anual

medii lunare/anuale

 

19.

Evolutia stocurilor de combustibil ale centralelor termoelectrice

lunar/anual

finale lunare

 

20.

Rezervele de energie hidro din lacurile de acumulare/gradul mediu de umplere

lunar/anual

finale lunare

 

21.

Energia electrică importată/exportată pe întregul sistem si cota rezultată din raportarea la energia electrică livrată în retele

lunar/anual

lunare

 

22.

Veniturile totale ale participantilor la piată

lunar/anual

lunare/anuale

 

23.

Raportul venituri totale/costuri totale obtinute de fiecare participant la piată

lunar/anual

lunare/anuale

 

24.

Evolutia preturilor pe alte burse europene de energie

lunar/anual

medii zilnice/lunare

 

 

* Indicatorii se determină pe baza valorilor corespunzătoare perioadei de livrare

 

            Art. 47. OPEE urmăreste:

 

Nr. crt.

Indicator

Interval procesare

Tip valori

1.

Preturi pe PZU

zilnic/lunar/an ual

orare/medii zilnice/medii lunare

2.

Volume ofertate/tranzactionate pe PZU

zilnic/lunar/an ual

orare/medii zilnice/medii lunare

3.

Gradul de corelare între PIP si volumele tranzactionate pe PZU

lunar/anual

orare/medii lunare pe intervale/medii zilnice

4.

Gradul de corelare între PIP si consumul intern

lunar/anual

orare/medii lunare pe intervale/medii zilnice

5.

Volatilitatea PIP

lunar/anual

orare

6.

Rezilienta PZU

lunar

orare

7.

Preturi pe contractele încheiate pe piata centralizată a contractelor bilaterale (PCCB)

lunar

medii lunare ( luna de livrare)

8.

Cantităti ofertate/tranzactionate pe contractele încheiate pe PCCB

lunar/anual

lunare (luna de livrare)

9.

Gradul de corelare între preturile PCCB si volumele tranzactionate pe PCCB

lunar/anual

lunare (luna de livrare)

10.

Volatilitatea pretului pe PCCB

lunar/anual

lunare (luna de livrare)

 

            Rezilienta

 

            Art. 48. In conformitate cu variantele aplicate ale teoriei lichiditătii pietelor, rezilienta se defineste ca sensibilitatea pretului de închidere la cresterea cererii, fiind o măsură a lichiditătii pe piată.

            Art. 49. Pentru conditiile actuale ale pietei din România, treptele de crestere a cererii sunt 1, 5, respectiv 50 MWh, putând fi modificate pe măsura dezvoltării pietei.

            Art. 50. OTS urmăreste:

 

Nr. crt.

Indicator

Interval procesare

Tip valori

1.

Consumul intern

zilnic/lunar/anual

orare/medii zilnice/medii lunare

2.

Preturi pe PE (pe tipuri de energie de echilibrare)

zilnic/lunar/anual

medii pe intervale orare/medii lunare

3.

Volume ofertate/tranzactionate pe PE (pe tipuri de energie de echilibrare)

zilnic/lunar/anual

orare/ lunare

4.

Gradul de corelare între preturile pe PE si volumele tranzactionate

lunar/anual

medii pe intervale orare/medii lunare

5.

Gradul de corelare între preturile pe PE/deficit/excedent si consumul intern

lunar/anual

medii pe intervale orare/medii lunare

6.

Volatilitatea preturilor de deficit si excedent

lunar/anual

orare/lunare

7.

(pe tipuri de rezerve, inclusiv CPT)

 

 

8.

Volume ofertate/tranzactionate pe contractele de servicii de sistem (pe tipuri de rezerve)

lunar/anual

orare/medii lunare

9.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune pe destinatii (import/ export) si granite: TTC/NTC/ATC

lunar/anual

medii pe intervale relevante/lunare

10.

Capacitatea de transfer pe liniile de interconexiune alocată, pe destinatii (import/ export) si granite

lunar/anual

medii pe intervale relevante/lunare

11.

Preturi pentru capacitătile de interconexiune alocate, pe destinatii (import/ export) si granite

lunar/anual

medii pe intervale relevante/lunare

12.

Gradul de utilizare a capacitătii de transfer pe liniile de interconexiune pe destinatii (import/ export) si granite

anual

medii anuale

13.

Volatilitatea pretului capacitătilor pe destinatii si granite

lunar/anual

orare (intervale relevante)

14.

Energie importată/exportată, pe granite (schimburi comerciale/fizice/neplanificate)

lunar/anual

orare (intervale relevante)

15.

Rezerva de putere la vârful de sarcină al sistemului

anual

orare

16.

Număr de incidente semnificative pe reteaua de transport

lunar

lunare

17.

Capacitatea de productie indisponibilă în sistem

zilnic/lunar/anual

orare/medii lunare la vârf

18.

Cota anuală a capacitătii de producere nou instalate (raportată la puterea instalată în întregul sistem existentă la începutul anului)

anual

anuale finale

19.

Cota anuală a capacitătii de producere scoase din functiune (raportată la puterea instalată în întregul sistem existentă la începutul anului)

anual

anuale finale

20.

Temperatura exterioară

lunar

orare/medii zilnice

           

Art. 51. Constituie elemente de maxim interes care trebuie supravegheate si analizate de Compartimentul de monitorizare a pietei din cadrul Autoritătii Competente si Supravegherea pietei de la OTS si OPEE, după caz, următoarele:

            a) evolutia pe termen lung a pretului mediu pe contractele bilaterale (inclusiv PCCB), comparativ cu pretul mediu în aceeasi perioadă pe PZU;

            b) evolutia pe termen lung a preturilor pe PZU, comparativ cu preturile pe PE/preturile dezechilibrelor;

            c) evolutia pe termen lung a volumelor pe PZU, comparativ cu cele pe PE/volumele dezechilibrelor;

            d) valorile neobisnuite ale preturilor pe orice piată componentă a pietei angro;

            e) evolutia indicatorului Lerner;

            f) gradul de utilizare a capacitătilor de interconexiune;

            g) evolutia gradului real de deschidere a pietei cu amănuntul;

            h) impactul schimbărilor intervenite în reglementări (regulile de piată, tarifare, licentiere, tehnice) asupra pietelor; i) impactul evenimentelor de tip: privatizări, fuziuni, reorganizări etc, asupra pietelor.

           

7.3 Indicatori de evaluare a comportamentului participantilor la piată

 

            Art. 52. Autoritatea Competentă, OPEE si OTS urmăresc comportamentul participantilor la pietele componente ale pietei angro, având în vedere în principal:

            a) curba clasată anuală a valorilor orare ale PSI;

            b) evolutia modului de ofertare al fiecărui participant la orice piată componentă a pietei angro si schimbările importante în modul de ofertare al participantilor, în special:

            - ofertele la preturi excesiv de mari/mici ale participantilor la piată, care pot avea ca scop restrângerea în acest fel a ofertei reale de vânzare pe piata respectivă/împiedicarea intrării unui concurent pe piată etc;

            - ofertele fixe pentru pornire si mentinerea în rezervă caldă realizate de participanti;

            - volumele neobisnuite ofertate/tranzactionate de un participant pe orice piată componentă a pietei angro;

            c) cazurile de indisponibilitate neprogramată a unitătilor de producere dispecerizabile - necesită o analiză a cauzelor care le-au determinat pentru a detecta dacă se datorează unor conditii tehnice sau reprezintă o restrângere deliberată a capacitătilor de productie puse la dispozitia sistemului în scopul influentării preturilor;

            d0 schimbările intervenite în programele de functionare ale unitătilor de producere dispecerizabile;

            e) capacitatea disponibilă pentru echilibrare pentru fiecare unitate de productie dispecerizabilă si în fiecare interval de dispecerizare, în special cea pentru reglajul secundar si cel tertiar rapid comparativ cu cele contractate ca servicii tehnologice de sistem;

            f) notificările finale de productie prioritară;

            g) notificările în dezechilibru;

            h) greselile frecvente în întocmirea ofertelor/notificărilor.

            Art. 53. Elementele precizate constituie obiectul de analiză permanentă al OTS si OPEE, care îsi dezvoltă în timp sisteme informatice pentru prelucrarea si analizarea adecvată a acestora.

 

            8 REZULTATELE SUPRAVEGHERII. RAPOARTE SI ÎNREGISTRĂRI

 

            Art. 54. Rezultatele activitătii de supraveghere fac obiectul unor rapoarte, analize sau informări periodice întocmite de compartimentele responsabile, care includ:

a) aprecieri cu privire la structura si performantele pietelor supravegheate, bazate pe indicatorii precizati anterior;

b) identificarea cazurilor de functionare inadecvată a pietelor si a cauzelor posibile care le-au provocat;

c) analiza cazurilor de comportament anormal, inadecvat sau anticoncurential al participantilor la piată, împreună cu actiunile întreprinse/ informatiile culese în scopul analizării situatiei semnalate, până la data întocmirii raportului;

d) solutii posibile pentru remedierea abaterilor constatate;

e) analize pe probleme specifice pietelor de energie electrică, într-un anumit context de functionare a acestora.

Art. 55. Solutiile mentionate la paragraful precedent includ, după caz:

a) propuneri de modificare a Codului Comercial sau oricăror altor reglementări si proceduri în conexiune cu acesta;

b) atentionarea/propuneri privind sanctionarea participantilor al căror comportament a fost sesizat ca inadecvat.

Art. 56. Rapoartele de monitorizare sunt aduse la cunostinta conducerilor institutiilor respective conform regulamentelor proprii de organizare si functionare si procedurilor operationale specifice, în vederea analizării si luării măsurilor care se impun.

Art. 57. Conform responsabilitătilor de supraveghere stabilite prin Codul Comercial si prezenta metodologie, Supravegherea pietei de la OPEE si OTS întocmesc si transmit Autoritătii competente rapoarte săptămânale si lunare, conform precizărilor alăturate.

Art. 58. Supravegherea pietei de la OPEE si OTS transmit săptămânal (în cea de-a doua zi lucrătoare a săptămânii curente pentru săptămâna anterioară) către departamentul /directia de specialitate din cadrul Autoritătii Competente, prin mijloace electronice (e-mail), informări succinte privind:

a) evenimentele deosebite care au avut loc pe pietele supravegheate în săptămâna anterioară;

b) motivele cresterilor sau scăderilor semnificative ale preturilor pe respectivele piete;

c) orice alte elemente considerate importante.

Art. 59. Până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, Supravegherea pietei de la OPEE si OTS transmit către Autoritatea Competentă un raport pe suport hârtie de evaluare a functionării pietelor supravegheate si a comportamentului participantilor la pietele respective, în care se evidentiază, în principal:

a) indicatori de apreciere a functionării pietei dezvoltati de Supravegherea pietei conform prezentei metodologii si procedurilor proprii;

b) situatiile de functionare deficitară/disfunctionalitate a pietei si cauzele acestora;

c) eventualele comportamente anormale, inadecvate sau actiuni cu caracter anticoncurential ale participantilor la piată;

d) actiunile Supravegherii pietei în vederea depistării, investigării si eventual remedierii acestor situatii.

Art. 60. Compartimentul de monitorizare din cadrul Autoritătii competente întocmeste un raport lunar de supraveghere a pietei până pe data de 28 a lunii curente pentru luna 1-2.

Art. 61. Indicatorii care presupun prelucrarea si analizarea decontărilor lunare pe PE si ale dezechilibrelor sunt prezentati în raportul lunar cu decalarea precizată în Codul Comercial pentru realizarea decontărilor mentionate.

Art. 62. Participantii la pietele de energie electrică sau orice altă persoană fizică/juridică pot sesiza OPEE, OTS sau Autoritatea Competentă cu privire la functionarea pietelor de energie electrică din supravegherea acestora sau comportamentul participantilor la pietele respective.

Art. 63. În functie de importanta sau gravitatea evenimentelor constatate în pietele supravegheate, Supravegherea pietei de la OPEE si OTS atentionează conducerile proprii pentru luarea măsurilor aflate în competenta institutiilor respective si înstiintează Autoritatea competentă în cel mai scurt timp posibil, în afara rapoartelor periodice, în scris sau telefonic, cu privire la:

a) modificarea semnificativă a pretului pe una din pietele centralizate supravegheate;

b) orice suspiciune de comportament anormal, inadecvat sau anticoncurential al participantilor la piată.

Art. 64. Compartimentul de monitorizare a pietei din cadrul Autoritătii Competente analizează pe baza prezentei metodologii orice caz de comportament anormal/inadecvat/anticoncurential al unuia sau mai multor participanti la piată:

a) Sesizat de Supravegherea pietei de la OPEE/OTS, sau orice altă persoană fizică/juridică;

b) Rezultat din activitatea proprie de supraveghere.

Art. 65. Dacă analiza efectuată conform prevederilor paragrafului precedent dovedeste că unul sau mai multi participanti nu au respectat prevederile Codului Comercial sau alte reguli si proceduri stabilite conform acestuia, în functie de gravitatea faptelor constatate, Autoritatea Competentă procedează astfel:

a) verifică aplicarea si eficacitatea măsurilor luate de operatorii pietelor, aflate în competenta acestora în conformitate cu prevederile Codului Comercial si altor reglementări comerciale (conventii de participare, proceduri de înscriere la piată etc.) aprobate de Autoritatea competentă;

b) atentionează participantii respectivi să se supună regulilor, să se comporte într-o manieră concurentială si să îndepărteze orice motive care împiedică aceasta;

c) aplică sanctiuni părtilor respective, conform prevederilor legii;

d) exclude, de pe una sau mai multe piete centralizate organizate conform Codului Comercial, pe participantul găsit vinovat, dacă reglementările în vigoare nu au atribuit operatorilor pietelor respective această competentă.

Art. 66. În cazul în care, pe baza rezultatelor analizei efectuate conform prevederilor Art. 64, Autoritatea Competentă are motive întemeiate să considere încălcarea de către unul sau mai multi participanti la piată a unei prevederi legale cu privire la concurentă si transparentă sau producerea unui abuz de pozitie dominantă, Autoritatea Competentă sesizează Consiliul Concurentei cu privire la aceasta.

 

9 ASIGURAREA TRANSPARENTEI

 

Art. 67. OPEE si OTS publică pe web-site-urile proprii toate informatiile specificate în Codul Comercial, cu frecventa si în formatul specificate în acesta si detaliate în procedurile proprii, aprobate de Autoritatea Competentă.

Art. 68. Compartimentul de monitorizare a pietei din cadrul Autoritătii Competente si Supravegherea pietei de la OPEE si OTS publică rapoarte lunare conform unor proceduri interne, cuprinzând sinteze cu privire la rezultatele supravegherii, incluzând, după caz:

- evenimentele deosebite care au avut loc pe pietele supravegheate în perioada analizată;

- motivele cresterilor sau scăderilor semnificative ale preturilor pe pietele supravegheate;

- rezultate ale aplicării prezentei metodologii sau ale măsurilor care au fost luate în cazul constatării unor comportamente anticoncurentiale din partea unor participanti la piată.

Art. 69. Compartimentul de monitorizare a pietei din cadrul Autoritătii Competente supraveghează respectarea prevederilor din reglementări privind:

- tipul si formatul informatiilor publicate de către participantii la piată, operatorii pietelor centralizate si alte entităti cu atributii în piata de energie electrică;

- furnizarea informatiilor primare de către cei care le detin către operatorii cu responsabilităti privind publicarea acestora;

- momentul publicării informatiilor si durata de disponibilitate a acestora.

 

10 DISPOZITII FINALE

 

Art. 70. Nerespectarea prevederilor din prezenta metodologie atrage după sine sanctionarea acestora conform prevederilor reglementărilor în vigoare în domeniul energiei electrice.

Art. 71. Compartimentele de Supraveghere a pietei din cadrul OPEE si OTS îsi revizuiesc procedurile proprii de monitorizare în conformitate cu prezenta metodologie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

LISTA MACHETELOR DE CULEGERE A DATELOR DE LA TITULARII DE LICENTE SI PRE

 

Nr. crt.

Denumire fisier/ formular

Denumire machetă

Continut pe scurt

Tip licentă/ agent raportor

Elabo­rator

1

Tranzactii_prod

1. Centralizator

2. Detaliere

3. Echilibrare

4. Asigurare ss

5. Servicii tsd

6. Furn_elig

A1. Tranzactii cu energie electrică

A2. Detaliere tranzactii cu energie

A3. Rezultate din functionarea pietei de echilibrare

A4. Servicii de sistem asigurate de producător

A5. Servicii aferente producerii/vanzarii/furnizarii de energie electrica

A6. Preturi medii de revenire pe categorii de consumatori eligibili

Date referitoare la tranzactiile cu energie/servicii încheiate de agentul raportor pe piata angro (tip tranzactie, tip contract, cantităti realizate, preturi, denumiri parteneri contractuali etc.)

Vânzările de energie pe piata cu amănuntul (număr consumatori, consumuri, preturi medii de revenire si costuri servicii pe categorii consumatori)

Producere energie electrică/ Producător

SMPAN

2

Datejproductie termo

1. E si B

2. rezerve B

3. energie termica

B1. Date privind energia produsa si consumul de combustibil

B2. Situatia stocurilor de combustibil din centrale

B3. Date privind eficienta sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica

Pentru fiecare centrală a producătorului-energia electrică produsă/livrată pe niveluri de tensiune, energia termică produsă si livrată/vândută în sistemele de alimentare centralizată cu căldură, consum si stocuri de combustibil

Producere energie electrică/ Producător termo

SMPAN

3

Date_productie_hidro

1. energie produsa

2. acumulări apa

B1. Date privind productia de energie electrica

B2. Date privind acumulările de apa in marile lacuri

Energia electrică produsă/ livrată pe tipuri de centrale/amenajări, acumulările de apă în marile lacuri

Producere energie electrică/ Producător hidro

SMPAN

4

Activitate_OTS

1. SS achizitionate

2. Transport

3. SS asigurate

4. Alocare interconexiune

5. Mecanism CBT

A1. Servicii tehnologice de sistem achizitionate de la producători

A2. Serviciul de transport

A3. Servicii de sistem si administrare piata energie electrica asigurate

A4. Alocarea capacitătii de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine

A5. Tranzactii in urma aplicării mecanismului de compensare a efectelor utilizării RET pentru tranzite de ee intre OTS

Date referitoare la:

- serviciile achizitionate/prestate de operatorul de transport/ sistem, (tip tranzactie, tip contract, cantităti realizate, preturi, denumiri parteneri contractuali etc.)

- alocarea capacitătii de interconexiune (NTC, capacitate alocată si pret pe: parteneri contractuali, import/export, perioadă de licitatie si tară vecină etc.)

- mecanism CBT (cantităti tranzitate, taxă injectie, denumiri parteneri contractuali, fluxuri nete import/ export, valori etc.)

Transport/ Dispeceriza re/Operator transport si sistem

SMPAN

5

Tranz_furniz_capt

1. Achizitie_capt_gri

2. Servicii_capt_gri

3. Achizitie_cpt

 4. Servicii_cpt

5. Tranzactiielig

6. Servicii_eligibili

7. Vanzari_elig

Al. Achizitie energie electrica pentru consumatorii captivi si consumatorii eligibili care au uzat de dreptul de schimbare a furnizorului

A2. Servicii aferente furnizării de energie electrica la consumatorii captivi si consumatorii eligibili care nu au uzat de dreptul de schimbare a furnizorului

A3. Achizitie energie electrica pentru consumul propriu tehnologic in retelele de distributie

A4. Servicii aferente achizitiei de energie electrica pentru consumul propriu in retelele electrice de distributie

A5. Achizitie energie electrică pentru consumatorii eligibili alimentati în regim concurential

A6. Servicii aferente furnizării de energie electrica la consumatorii eligibili alimentati în regim concurential

A7. Preturi medii de revenire pe categorii de consumatori eligibili

Energia si serviciile achizitionate de agentul raportor pentru consumatorii captivi/eligibili care nu au uzat de dreptul de schimbare a furnizorului/ cpt distributie/eligibili alimentati în regim concurential (tip contract, cantităti cumpărate, preturi, valori, denumiri parteneri contractuali etc).

Vânzările de energie pe piata concurentială (număr consumatori, consumuri, preturi medii de revenire si costuri servicii pe categorii consumatori etc.)

Furnizare energie electrică/ Furnizor pentru cons. captivi/ operator distributie

SMPAM

6*

Date activ regi

1. BV

Bilant valoric

Date referitoare la veniturile/costurile unui furnizor pentru captivi/ operator de distributie

Furnizare energie electrică/ Furnizor pentru cons. captivi/ operator distributie

STCC

7*

Vanzare)_tarif_tens

Vânzări de energie electrică pe tipuri de tarife si niveluri de tensiune la consumatorii captivi

Vânzările de energie electrică (cantităti, valori si preturi medii pe tipuri de tarife si niveluri de tensiune) ale unui furnizor pentru captivi către consumatorii captivi si consumatorii eligibili care nu si-au utilizat dreptul de schimbare a furnizorului

Furnizare energie electrică/ Furnizor pentru cons. captivi

STCC

8*

Numar_cons

Numărul de consumatori pe tipuri de tarife si niveluri de tensiune

Numărul de consumatori captivi si eligibili care nu au uzat de dreptul de schimbare a furnizorului alimentati de furnizorul respectiv

Furnizare energie electrică/ Furnizor pentru cons. captivi

STCC

9

Tranz_furniz_conc

1. Tranzactii_angro

2. Vanzari_retail

Al. Tranzactii cu energie electrică

A2. Preturi medii de revenire pe categorii de consumatori eligibili

Date referitoare la tranzactiile cu energie încheiate de agentul raportor pe piata angro (tip tranzactie, tip contract, cantităti contractate si realizate, preturi, denumiri parteneri contractuali etc).

Vânzările de energie pe piata cu amănuntul (număr consumatori, consumuri, preturi medii de revenire si costuri servicii pe categorii consumatori etc.)

Furnizor eligibili

SMPAM

10

Rezultatecontabile

Date privind rezultatele contabile obtinute de către societatea...

Date referitoare la veniturile si cheltuielile totale/aferente activitătilor din sectorul energiei electrice

Producător Operator transport si Furnizor ptr. cons. captivi/ operator distributie

SMPAN, SMPAM

11

Decontare_PRE

Sinteza pe luna.... a calculului pentru decontare internă între participantii la piata angro, membri ai aceleiasi PRE

Date privind alocarea internă, între participantii inclusi în aceeasi PRE, a costurilor/beneficiilor generate de dezechilibrele nete ale PRE

PRE

SMPAN

 


*) Notă: machetele precizate la pozitiile 6, 7 si 8 fac obiectul metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică, fiind aprobate prin respectiva metodologie.

 

ANEXA Nr. 2

 la metodologie

 

 

LISTA MACHETELOR COMPLETATE DE OPEE

 

Nr. crt.

Denumire fisier/ formular

Denumire machetă

Continut pe scurt

Elabo­rator

1

Date PZU 1.tranz_orar 2.tranz_lunar

3. Oferte V

4. Oferte C

5.0M

6. Notif_PP

A1. Tranzactiile participantilor la PZU in data de zz.ll.aa

A2. Decontarea tranzactiilor realizate pe PZU de participantul......in luna......

A3. Oferta de vânzare a participantului ....în data de zz.ll.aa si în zona de tranzactionare ...

A4. Oferta de cumpărare a participantului.... În data de zz.U.aa si în zona de tranzactionare ...

A5. Ordinea de merit (curbele cererii si ofertei) pe PZU pe intervale de tranzactionare in data zz.ll.aa

A6. Notificările finale de productie prioritară

Vânzările/cumpărările fiecărui participant la PZU pe fiecare interval orar; PIP pe fiecare interval orar

 

Tranzactiile lunare (vânzări/cumpărări) ale fiecărui participant la PZU (cantitate, valoare, pret mediu)

 

Perechile pret/cantitate ale fiecărui ofertant (vânzător/ cumpărător) pe PZU, pentru fiecare interval orar

 

Curbele agregate ale cererii si ofertei pe PZU pentru fiecare interval orar Productia prioritară validată de OPEE, respectiv cea tranzactionată pe PZU

SMPAN

2

Pech_Dec_OPE l.PE

2.Penaliz

3. Taxe

4. PRE 5.Pret_dez

B1. Sinteza pe luna.........a calculului pentru decontare pentru fiecare participant la piata de echilibrare

B2. Sinteza pe luna …… a penalizarilor pentru livrarea partiala a energiei de echilibrare pentru fiecare participant la piata de echilibrare

B3. Sinteza pe luna …… a sumelor de plata pentru dezechilibrele de la notificare pentru fiecare participant la piata de echilibrare

B4. Sinteza pe luna.........a calculului pentru decontarea dezechilibrelor PRE

B5. Preturile orare de decontare a dezechilibrelor PRE

Date cu privire la decontarea lunară a tranzactiilor pe piata de echilibrare ale fiecărui participant la piată (energie de echilibrare angajată/efectiv livrată pe tipuri de rezerve, contravaloare, penalizări, suma dezechilibrelor de la notificare anuntate/neanuntate, suma de plată pentru dezechilibrele de la notificare)

 

Date cu privire la decontarea lunară a dezechilibrelor fiecărei PRE (suma dezechilibrelor pozitive/negative, valoare sold dezechilibre)

SMPAN

3

-

Situatia lunară privind tranzactiile cu energie electrică si obligatiile de plată/drepturile de încasare ale participantilor la piata angro de energie electrică

Date cu privire la decontarea lunară a tranzactiilor pe piata contractelor bilaterale ale fiecărui participant la piata angro (cantităti de energie electrică/servicii contractate/ realizate, preturi, valori) pe fiecare contract

OPEE

 

ANEXA Nr. 3

 la metodologie

 

LISTA INFORMATIILOR TRANSMISE DE OTS

A. INFORMATII ZILNICE

 

1. Notificările fizice realizate de către PRE-uri pentru fiecare interval de dispecerizare cuprinzând următoarele:

- productia planificată agregată pentru toate unitătile de productie;

- productia planificată pe fiecare unitate dispecerizabilă;

- consumul prognozat agregat al consumatorilor de energie electrică;

- consumul planificat pentru fiecare consum dispecerizabil;

- schimburile bloc cu alte PRE-uri în Zona Natională de Tranzactionare, separat pentru fiecare PRE;

- schimburile bloc în Zonele de Tranzactionare de Frontieră, separat pentru fiecare zonă;

- exporturile si importurile separat pentru fiecare Zonă de Tranzactionare de Frontieră.

2. Notificările în dezechilibru ale PRE-urilor acceptate de OTS;

3. Declaratiile de disponibilitate a unitătilor dispecerizabile ale producătorilor;

4. Ofertele zilnice transmise de participantii la piata echilibrare pentru fiecare interval de dispecerizare (la crestere de putere si la reducere de putere);

5. Ofertele fixe pentru pornire si mentinerea în rezervă caldă transmise de participanti;

6. Energia disponibilă pentru echilibrare pentru fiecare unitate de productie dispecerizabilă si în fiecare interval de dispecerizare, evidentiind energia pentru reglajul secundar si cel tertiar rapid/lent;

7. Ordinea de merit, imediat după ora 17:00 a zilei de tranzactionare care precede ziua de livrare, pentru energia de echilibrare corespunzătoare fiecărui tip de reglaj la crestere/reducere de putere, pentru fiecare interval de dispecerizare, luând în considerare doar indisponibilitătile cunoscute la ora respectivă;

8. Ofertele orare acceptate (dispozitiile de dispecer) pe piata de echilibrare, pe tipuri de reglaje la crestere/reducere de putere pentru fiecare interval de dispecerizare cuprinzând următoarele informatii;

preturile marginale pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar; preturile acceptate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului tertiar rapid/lent ale fiecărei unităti dispecerizabile; cantitătile tranzactionate ale fiecărei unităti dispecerizabile;

9. Ofertele fixe pentru pornire si mentinerea în rezervă caldă acceptate pe intervalele solicitate, pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului tertiar lent de crestere/reducere de putere.

B. INFORMATII LUNARE

1. Energia totală tranzactionată pe piata de echilibrare de către fiecare producător, fiecare tip de reglaj si sens;

2. Energia achizitionată de pe piata de echilibrare de către OTS pentru managementul congestiilor;

3. Contravaloarea energiei achizitionate de pe piata de echilibrare de către OTS pentru managementul congestiilor.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.453 din 27 noiembrie 2006

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 528 din 17 noiembrie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale,

de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

            Având în vedere dispozitiile art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

            În temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

            văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 7.081/2006 si Referatul de aprobare al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 5.069/2006,

           

            ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

           

            Art. I. - Anexele la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis din 14 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 9 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: „Art. 9. - Subcomisia Natională de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private aprobă si utilizează, după caz, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale.”

            2. Articolul 9 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: „Art. 9. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Asistentă Medicală de Urgentă Prespitalicească si Transport Sanitar aprobă si utilizează, după caz, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale.”

3. Articolul 9 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins: „Art. 9. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale aprobă si utilizează, după caz, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale.”

4. Articolul 7 din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Spitatelor aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, chestionarele de evaluare.”

5. Articolul 7 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins: „Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Spitatelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

6. Articolul 7 din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins: „Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

7. Articolul 7 din anexa nr. 8 va avea următorul cuprins: „Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

8. Articolul 7 din anexa nr. 9 va avea următorul cuprins: „Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Farmaciilor aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, chestionarele de evaluare.”

9. Articolul 7 din anexa nr. 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

10. Articolul 7 din anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, chestionarele de evaluare.”

11. Articolul 7 din anexa nr. 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

12. Articolul 7 din anexa nr. 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, chestionarele de evaluare.”

13. Articolul 7 din anexa nr. 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

14. Articolul 7 din anexa nr. 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, chestionarele de evaluare.”

15. Articolul 7 din anexa nr. 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

16. Articolul 7 din anexa nr. 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate aprobă, la propunerea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, chestionarele de evaluare.”

17. Articolul 7 din anexa nr. 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea si decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel national.”

18. La standardul III din anexa nr. 19 se elimină criteriul 10.

19. La standardul I din anexa nr. 26, criteriul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Spitalul are o structură organizatorică aprobată/ avizată de Ministerul Sănătătii Publice.”

20. La standardul I din anexa nr. 26, se elimină criteriul 12, dându-se textelor o nouă numerotare.

21. La standardul I din anexa nr. 29, se elimină criteriul 3, dându-se textelor o nouă numerotare.

22. La articolul 4 din anexa nr. 33, literele a) si h) vor avea următorul cuprins:

,,a) unitatea de dializă care solicită evaluarea face o cerere adresată SCNEUD, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; SCNEUD analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

h) SCNEUD emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

23. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a unitătilor de dializă publice si private, cuprinse în anexa nr. 33, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

24. La articolul 4 din anexa nr. 34, literele a) si h) vor avea următorul cuprins:

,,a) furnizorul de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si transport sanitar care solicită evaluarea face o cerere adresată SCNEFAMUPTS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; SCNEFAMUPTS analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

h) SCNEFAMUPTS emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

25. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si transport sanitar, cuprinse în anexa nr. 34, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

26. La articolul 4 din anexa nr. 35, literele a) si h) vor avea următorul cuprins:

,,a) furnizorul de dispozitive medicale care solicită evaluarea face o cerere adresată SCNEFDM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; SCNEFDM analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

h) SCNEFDM emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

27. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, cuprinse în anexa nr. 35, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

28. La articolul 6 din anexa nr. 36, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) spitalul care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

g) comisia de evaluare a spitalelor emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 - 7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la spitalele care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de evaluare de către alti evaluatori.”

29. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a spitalelor, cuprinse în anexa nr. 36, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

30. La articolul 6 din anexa nr. 37, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

g) comisia de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

31. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, cuprinse în anexa nr. 37, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

32. La articolul 6 din anexa nr. 38, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) farmacia care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

g) comisia de evaluare a farmaciilor emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la farmaciile care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

33. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a farmaciilor, cuprinse în anexa nr. 38, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

34. La articolul 6 din anexa nr. 39, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) cabinetul de medicină dentară care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

g) comisia de evaluare a cabinetelor de medicină dentară emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la cabinetele de medicină dentară care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

35. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a cabinetelor de medicină dentară, cuprinse în anexa nr. 39, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

36. La articolul 6 din anexa nr. 40, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) furnizorul de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

g) comisia de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

37. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală, cuprinse în anexa nr. 40, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

38. La articolul 6 din anexa nr. 41, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) furnizorul de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

g) comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 - 7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

39. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, cuprinse în anexa nr. 41, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin.

40. La articolul 6 din anexa nr. 42, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

,,a) cabinetul medical de medicină de familie, cabinetul medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sănătate care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; comisia analizează documentele anexate cererii de evaluare si emite, după caz, decizia provizorie de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

…………………………………………………………………………

g) comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sănătate emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5-7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, si programează vizite de evaluare suplimentare la cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sănătate care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alti evaluatori.”

41. După anexa nr. 6 la Normele metodologice de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sănătate, cuprinse în anexa nr. 42, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 71a normele metodologice)

 

Nr..................................

Data ............................

 

Antet Casa Natională de Asigurări de Sănătate

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A UNITĂTILOR DE DIALIZĂ PUBLICE Sl PRIVATE

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Furnizorul ........................................................................., aflat la adresa: str.................................., nr........., localitatea....................................., judetul/sectorul................, având reprezentant legal pe ................................., Actul de înfiintare sau de organizare nr................, Autorizatia sanitară de functionare nr................, codul fiscal.............., contul nr..............., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr....................., deschis la Banca..................................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: …………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 71a normele metodologice)

 

Nr..................................

Data ............................

 

Antet Casa Natională de Asigurări de Sănătate

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENTĂ MEDICALĂ

DE URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Sl TRANSPORT SANITAR

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Furnizorul/Punctul de lucru ........................................................., aflat la adresa: str........................, nr........., localitatea...................................., judetul/sectorul................, având reprezentant legal pe .................................., având Actul de înfiintare/organizare nr......................, Autorizatia sanitară de functionare nr................, codul fiscal.............., contul nr................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr....................., deschis la Banca...................................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr............................

Data ........................

 

Antet Casa Natională de Asigurări de Sănătate

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE

MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Furnizorul ....................................................................., aflat la adresa: str........................................., nr..............., localitatea ......................, judetul/sectorul ......................., având reprezentant legal pe ..........................................., cu Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiintare conform prevederilor legale în vigoare ........................, Avizul de functionare emis de Ministerul Sănătătii Publice nr..................., Autorizatia sanitară de functionare nr....................., contul nr..................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr....................., deschis la Banca ........................................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 71a normele metodologice)

 

Nr.......................................

Data ...................................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate COMISIA DE EVALUARE A SPITALELOR

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Spitalul .............................................., aflat la adresa: str.................................., nr..............., localitatea ......................., judetul/sectorul ......................., având reprezentant legal pe ......................................., Actul de înfiintare sau de organizare nr. ...................., Autorizatia sanitară de functionare nr......................., codul fiscal ................, si contul nr.............................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr...................., deschis la Banca ...........................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

ANEXA Nr. 5

 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr.................................

Data .............................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Furnizorul/Punctul de lucru .................................................., aflat la adresa: str............................., nr................, localitatea .........................., judetul/sectorul ..............., având reprezentant legal pe ..............., cu Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale/Actul de înfiintare sau de organizare nr.............................., Autorizatia de functionare nr.................., contul nr..................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr.................., deschis la Banca.............................., codul fiscal ..................................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr.......................................

Data ...................................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate

COMISIA DE EVALUARE A FARMACIILOR

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Farmacia/Punctul de lucru ..........................................., aflată/aflat la adresa: str............................, nr................., localitatea ........................, judetul/sectorul ..............., având reprezentant legal pe ..............., înregistrată la registrul comertului ..............., cu Certificatul de înmatriculare nr................., având contul nr................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr................., deschis la Banca ................, codul fiscal ................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr....................................

Data ................................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINĂ DENTARĂ

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Cabinetul de medicină dentară/Punctul de lucru ......................................, aflat la adresa: str..............., nr........, localitatea ......................................., judetul/sectorul ......, având reprezentant legal pe ...................., cu Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale .............., nr. ..., sau Actul de înfiintare ori de organizare a unitătii sanitare nr........, Autorizatia sanitară de functionare nr........, contul nr..........., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr......., deschis la Banca .............., codul fiscal .............

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

ANEXA Nr. 8

 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr..................................

Data ............................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE Sl IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Furnizorul ....................................................., aflat la adresa: str.............., nr........., localitatea ..............., judetul/sectorul ............, având reprezentant legal pe ...................., cu Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale ..........., nr........, Actul de înfiintare sau de organizare a unitătii sanitare nr........, Autorizatia sanitară de functionare nr........, Autorizatia de functionare nr......................, contul nr......................, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr............, deschis la Banca ................., codul fiscal ............................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

……………..

 

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr..................................

Data ............................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

            Furnizorul ......................................................, aflat la adresa: str..............................................., nr. ………………., localitatea .................................., judetul/sectorul..................................., având reprezentant legal pe ..................................., cu Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale nr.............., Actul de înfiintare sau de organizare a unitătii sanitare ..............................., Autorizatia sanitară de functionare nr............., Autorizatia de functionare nr..............., contul nr........................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr..................., deschis la Banca ..................................,

codul fiscal ...............................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

………….

 

ANEXA Nr. 10

 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Nr..................................

Data ............................

 

Antet Casa de Asigurări de Sănătate

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINĂ

DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE,

CENTRELOR DE DIAGNOSTIC Sl TRATAMENT Sl CENTRELOR DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE

 

            Furnizorul/Punctul de lucru ............................................., aflat la adresa: str......................................, nr........, localitatea ............................., judetul/sectorul ........................................, având reprezentant legal pe ......................................,  cu Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  nr.................................., sau Actul de înfiintare ori de organizare a unitătii sanitare ....................................., Autorizatia sanitară de functionare  nr........................................, contul nr..................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr......................., deschis la Banca ......................................, codul fiscal ......................................

            În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea conditiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.

            Observatii: ……………………………………………………

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

            Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.

 

Presedinte,

………….