Pagina a 2-a

 

PARAGRAFUL 3

Decontarea serviciilor medicale de urgentă

 

Art. 76. - (1) Modalitătile de plată a serviciilor medicale de urgentă sunt:

a) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, milă parcursă sau oră de zbor pentru serviciile de transport medical;

b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgentă, pe tipuri de solicitare

(2) Pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizează tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediu rural, milă parcursă sau oră de zbor, după caz.

Art. 77. - Sumele aferente serviciilor contractate cu unitătile medicale specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 78. - Modalitătile de decontare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale de urgentă si de transport sanitar se stabilesc prin norme.

Art. 79. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligatiile unitătilor medicale specializate prevăzute in contractul incheiat cu casa de asigurări de sănătate atrage după sine diminuarea valorii de contract după cum urmează:

a) la prima constatare cu 1% din valoarea de contract aferenta lunii respective;

b) la a doua constatare cu 3% din valoarea de contract lunara;

c) la a treia constatare cu 5% din valoarea de contract lunara;

(2) Prevederile art. 18 nu se aplică.

 

SECTIUNEA a 10-a

Îngrijiri medicale la domiciliu

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 80. - (1) îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate si evaluate în conditiile legii, altii decât medicii de familie si spitalele, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

(2) Conditiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilesc în norme.

 

PARAGRAFUL 2

Obligatiile furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

 

Art. 81. - Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sunt obligati:

a) să acorde asiguratilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitătile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; medicii de specialitate care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

b) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie initiativă schema de îngrijire recomandată;

c) să comunice direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu, cât si medicului de familie al asiguratului evolutia stării de sănătate a acestuia;

d) să tină evidenta serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordării, durata, evolutia stării de sănătate;

e) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea îngrijirii medicale la domiciliu, si să nu depăsească din proprie initiativă perioada de îngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin norme.

 

PARAGRAFUL 3

Conditii de reziliere, încetare, suspendare si modificare

 

Art. 82. - (1) Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se reziliază de plin drept pentru situatiile prevăzute la art. 18 alin.(1).

(2) Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data constatării situatiilor de la art. 18 alin.(2), precum si în cazul nerespectarii situatiilor prevăzute la art. 81 alin.(1)lit. a)-d)

 

PARAGRAFUL 4

Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu

 

Art. 83. - Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu si conditiile acordării acestora se stabilesc prin norme.

 

SECTIUNEA a 11-a

Asistenta medicală de recuperare-reabilitare a sănătătii - în unităti sanitare cu paturi

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 84. - Asistenta medicală de recuperare - reabilitare se asigură în unităti medicale de specialitate autorizate si evaluate conform legii, respectiv în spitale de recuperare, sectii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică.

 

PARAGRAFUL 2

Obligatiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare- reabilitare

 

Art. 85. - în relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale de recuperare au următoarele obligatii:

a) să acorde servicii medicale asiguratilor, numai pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) să informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicală trimisă direct, despre tratamentul efectuat si despre orice alte aspecte privind starea de sănătate a acestuia.

 

PARAGRAFUL 3

Decontarea serviciilor medicale de recuperare - reabilitare

 

Art. 86. - Modalitătile de plată în asistenta medicală de recuperare - reabilitare sunt:

a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuti în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare si în sectiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportată din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile prevăzute în norme;

b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuti în norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii, inclusiv în sanatoriile balneare, si în preventorii.

Contravaloarea acestor servicii este suportată din fondul aferent asistentei medicale de recuperare -reabilitare. în cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurări de sănătate vor deconta în primele 10 zile ale lunii următoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare lună casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 -15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor însotitoare.

În cazul sanatoriilor balneare sumele negociate si contractate cu casele de asigurări de sănătate sunt diminuate cu partea de contributie suportată de asigurati si care reprezintă 30-35% din indicatorul specific, în functie de tipul de asistentă medicală balneară si de durata tratamentului, în conditiile stabilite în norme;

Art. 87. - (1) Recomandările pentru tratament de recuperare- reabilitare în statiunile balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare - reabilitare.

(2) Recomandările pentru tratament de recuperare- reabilitare în statiunile balneoclimatice se întocmesc în două exemplare, astfel încât un exemplar să fie prezentat de către asigurat furnizorului de servicii de recuperare- reabilitare.

Art. 88. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligatiile contractuale furnizorilor de servicii medicale de recuperare, prevăzute in contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate atrage după sine diminuarea valorii de contract după cum urmează :

a) la prima constatare cu 1% din valoarea de contract aferenta lunii respective;

b) la a doua constatare cu 3% din valoarea de contract lunara;

c) la a treia constatare cu 5% din valoarea de contract lunara;

(2) Prevederile art. 18 nu se aplică unitătilor sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare.

 

CAPITOLUL III

Acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

SECTIUNEA 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 89. - Medicamentele cu si fără contributie personală se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătătii Publice, evaluate conform reglementărilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 90. - (1) Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, denumită în continuare listă, se elaborează anual de Ministerul Sănătătii Publice si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Lista, după 3 luni de la intrarea în vigoare, se poate modifica/completa trimestrial prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de asistentă medicală, pe baza analizei Ministerului Sănătătii Publice, a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, care adoptă măsurile ce se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu această destinatie.

Art. 91. - (1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentantii legali ai societătilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile acestora, autorizate si evaluate, precum si cu cei ai farmaciilor care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, pe baza următoarelor documente:

a) certificat de înmatriculare la Registrul Comertului / actul de înfiintare, după caz

b) cod unic de înregistrare;

c) autorizatia de functionare;

d) contul deschis ia Trezoreria Statului sau la bancă;

e) dovada de evaluare a farmaciei;

f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor cât si pentru personalul farmaceutic (farmacistii si asistentii de farmacie) pe toată perioada derulării contractului;

(2) Casele de asigurări de sănătate pot solicita si alte documente strict necesare încheierii contractelor, aprobate prin decizie a presedintilor-directori generali, cu acordul prealabil al tuturor furnizorilor de medicamente.

(3) în contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală se va specifica valoarea acestuia, defalcată pe trimestre si luni. Valoarea contractului se va negocia între furnizorii evaluati si casele de asigurări de sănătate, în baza criteriilor stabilite prin norme.

(4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale, iar valoarea contractului poate fi corectată:

a) ori de câte ori este nevoie dacă fondul cu această destinatie suferă modificări în cursul anului sau dacă se înregistrează economii la unii furnizori de medicamente, în conditiile prevăzute în norme, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinatie;

b) în functie de modificarea criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract în conditiile stabilite prin norme.

(5) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societătii comerciale farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societătii respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. în situatia în care în cadrul aceleiasi societăti comerciale farmaceutice functionează mai multe farmacii, situate în judete diferite, reprezentantul legal al societătii comerciale încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective, si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

În situatia în care o societate comercială farmaceutică are deschise puncte de lucru, înfiintate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judete aceasta va încheia contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială se află punctul de lucru, în conditiile stabilite prin norme.

(6) Reprezentantii legali ai furnizorilor care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile furnizorilor de medicamente, precum si obligatiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 92. - în relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente evaluati au următoarele obligatii:

a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI prevăzute în listă, cu prioritate medicamentele cu preturile de referintă;

b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor;

c) să practice o evidentă de gestiune cantitativ valorică;

d) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic;

e) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta;

f) să întocmească si să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor: factură, borderou centralizator, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în conditiile stabilite prin norme;

g) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală, în conditiile stabilite prin norme;

h) să functioneze cu personal farmaceutic care posedă drept de liberă practică, conform legii;

i) să informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;

j) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor în relatiile cu asiguratii;

k) să îsi stabilească programul de functionare, pe care să îl afiseze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale si să afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente. Acest program se comunică autoritătilor de sănătate publică si caselor de asigurări de sănătate;

l) să elibereze în limita valorii de contract, medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în norme ; în cazul medicamentelor antidiabetice orale si pentru alte boli cronice prevăzute în norme valorile de contract sunt orientative;

m) să anuleze medicamentele / DCI care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;

n) să nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au încetat valabilitatea;

o) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotată de farmacie si stampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care furnizorul se află în relatie contractuală.

p) să asigure prezenta unui farmacist în farmacie si la punctele de lucru pe toată durata programului de lucru declarat la casa de asigurări de sănătate ;

q) să depună în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale si pentru alte boli cronice prevăzute în norme decontarea se face la nivelul realizat cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;

r) să se informeze asupra conditiilor de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală.

s) să elibereze medicamentele la preturile cele mai mici si numai la solicitarea si cu acordul asiguratului sa elibereze medicamentele din cadrul aceluiasi DCI la preturi mai mari decât preturile de referintă.

t) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

u) să anunte casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau mai multora dintre conditiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării si să îndeplinească în permanentă aceste conditii pe durata derulării contractelor;

Art. 93. - în relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de medicamente au următoarele drepturi:

a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, în limita valorii contractate, respectiv la nivelul realizat pentru bolile cronice pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă în limita sumelor alocate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie;

b) să se informeze si să fie informati asupra modalitătii de furnizare a medicamentelor cu si fără contributie personală;

c) să cunoască conditiile de contractare a furnizării de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;

d) să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI prevăzute în sublista A si B, asupra pretului de referintă, respectiv diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă / pretul de decontare al medicamentelor, decontată de casele de asigurări de sănătate;

e) să nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, precum si dacă nu au fost respectate conditiile prevăzute în norme privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si la durata terapiei, exceptie făcând situatiile de la art. 94 lit. c);

f) să negocieze în calitate de parte contractantă clauze suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 94. - în relatiile contractuale cu furnizorii de medicamente casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publică, pentru informarea asiguratilor lista acestora si valoarea de contract;

b) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt obligate să încheie contracte cu cel putin o farmacie în localitătile în care acestea au contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale;

c) să nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora; casele de asigurări de sănătate decontează prescriptii medicale care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute si dacă se poate identifica medicul, asiguratul si se specifică faptul că tratamentul este prescris pentru afectiune acută. în această situatie casele de asigurări de sănătate vor atentiona medicii care prescriu retete fără toate datele obligatorii necesare în vederea decontării acestora, iar începând cu cea de-a treia abatere constatată casele de asigurări de sănătate vor încasa de la medicii care au eliberat prescriptia medicală valoarea decontată pentru fiecare prescriptie medicală la care s-au constatat astfel de deficiente. Sumele obtinute din aceste încasări se vor folosi la întregirea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală sau la nivelul realizat pentru medicamentele aferente bolilor cronice pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă în limita sumelor alocate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în norme;

e) să urmărească lunar evolutia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu această destinatie, luând măsurile ce se impun;

f) să controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfăsurare a activitătii ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

g) să monitorizeze lunar consumul de medicamente cu si fără contributie personală, pe medic si pe asigurat, pe baza raportărilor validate de aceasta;

h) să acorde, în cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri de până la 30% din valoarea anuală a contractului pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească;

i) să informeze furnizorii de medicamente asupra conditiilor de contractare si asupra modificărilor apărute ulterior ca urmare a modificării actelor normative.

j) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz să comunice furnizorilor de medicamente procesele verbale si / sau notele de constatare ca urmare a controalelor efectuate în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea controlului;

k) să aducă la cunostinta furnizorilor de medicamente numele si codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

l) să utilizeze „sistemul informatic unic integrat”; până la intrarea în functiune a „sistemului informatic unic integrat” se utilizează sistemul informatic existent la nivelul casei de asigurări de sănătate;

 

SECTIUNEA a 3-a

Modalitătile de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 95. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru fiecare medicament corespunzător denumirii comune internationale (DCI) din listă, este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra pretului de referintă pentru DCI cuprinse în sublistele A, B si C, respectiv pretul de decontare pentru medicamentele la care nu se stabileste pret de referintă. Pretul de decontare este cel prevăzut prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI prevăzute în sublista A este de 90% din pretul de referintă, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referintă, iar al celor din sublista C este de 100% din pretul de referintă.

(3) Pretul de referintă reprezintă pretul cel mai mic corespunzător unitătii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul DCI si pentru fiecare concentratie.

Art. 96. - (1) Modalitătile de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme.

Medicii prescriu medicamentele din sublista A, B sau C sub forma denumirii comune internationale, cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului. Prin ordin al ministrului sănătătii publice pot fi desemnate unele medicamente din sublista B sau C pentru a căror eliberare este necesară aprobarea prealabilă a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pe baza unor metodologii si criterii care vor fi aprobate prin acelasi ordin al ministrului sănătătii publice.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente, cu si fără contributie personală, cu următoarele restrictii:

a) pentru sublista A - o singură prescriptie lunar, cu maximum 4 medicamente ;

b) pentru sublista B - o singură prescriptie lunar, cu maximum 3 medicamente cu valoarea totală calculată la pretul de vânzare cu amănuntul de maximum 300 lei, cu exceptia medicamentelor prevăzute în această sublista, notate cu #, situatie în care se prescrie o singura prescriptie cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 300 lei cu un medicament notat cu # pe lună, fără a se mai prescrie si alte medicamente din sublista B în luna respectivă;

c) pentru sublista C sectiunea C1 - pe fiecare cod de boală, o singură prescriptie lunar, cu maximum 3 medicamente;

d) pentru sublista C sectiunea C3 - o singura prescriptie lunar cu maximum 4 medicamente.

(2) Prin exceptie, în cazul medicamentelor stupefiante se pot emite pentru acelasi asigurat două sau trei prescriptii cu timbru sec, cuprinzând tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să aducă la cunostintă furnizorilor de servicii medicale si asiguratilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescriptie medicală pe lună atât pentru medicamentele cuprinse în sublista A cât si cele cuprinse în sublista B, precum si cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescriptie medicală pe lună pentru fiecare cod de boală pentru medicamentele cuprinse în sublista C sectiunea C1 si mai mult de o prescriptie medicală pe lună pentru medicamentele cuprinse în sublista C sectiunea C3; în această situatie asiguratii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescriptie medicală pentru perioada acoperită cu medicamentele eliberate suplimentar, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzătoare fiecărei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse în sublistele A, B si C sectiunea C1, pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică în conditiile alin. (1) - (3).

(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot înscrie medicamente din subliste diferite, farmaciile întocmind borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublistă, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale corespunzătoare DCI-urilor din grupa de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie - G21 pentru care se completează prescriptie distinctă.

(6) În cazul în care pretul de vânzare cu amănuntul al medicamentelor de pe sublistă B depăseste limitele prevăzute la alin. (1) lit. b), diferenta va fi suportată integrai de asigurat.

(7) În mod exceptional, în alte situatii complexe, cu risc crescut de handicap major sau de pierdere a vietii, numărul de medicamente si sumele prevăzute la alin. (1) - (6) se poate depăsi numai cu acordul scris al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice.

(8) Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni vor beneficia de medicamente gratuite fără plafonare valorică si cantitativă. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni va fi suportată integral din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractelor

 

Art. 97. - (1) Contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se reziliază de plin drept la data producerii următoarelor situatii:

a) dacă farmacia evaluată nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului;

b) dacă din motive imputabile farmaciei evaluate aceasta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

(2) Contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situatii:

a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de functionare, de la încetarea termenului de valabilitate a acesteia;

b) retragerea de către organele în drept a dovezii de evaluare farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

c) dacă farmacia evaluată înlocuieste medicamentele neeliberate din prescriptia medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;

d) o dată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul uni an a măsurilor prevăzute la art. 100;

e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însotite de borderouri si prescriptii medicale privind eliberarea de medicamente conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate , pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv trei luni într-un an;

f) nerespectării prevederilor de la art. 92 lit. c), e), g), h), I), n), p), t) si u);

g) la a doua constatare a nerespectării termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevăzute la art. 92 lit. a), b), f), m), q), r), s);

h) la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 92 lit. d), i), j), k) si o).

i) refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă financiar-contabilă a medicamentelor eliberate conform contractelor încheiate si documentele justificative privind sumele decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

Art. 98. - Contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se suspendă cu data la care a intervenit una din următoarele situatii:

a) - expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de functionare cu conditia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data expirării acesteia;

b) - pentru cazurile de fortă majoră confirmate de autoritătile publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului;

Art. 99. - Contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele:

a) furnizorul de medicamente se mută din raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală ;

b) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente;

c) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

d) acordul de vointă al părtilor;

e) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurări de sănătate , printr-o notificare scrisă si motivată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de ia care se doreste încetarea contractului.

Art. 100. - în cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru comunicat la casă si prevăzut în contract suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situatii se diminuează după cum urmează:

a) 10% la prima constatare;

b) 15% la a doua constatare;

c) 20% la a treia constatare.

Sumele obtinute din aceste încasări se vor folosi ia întregirea fondului alocat consumului de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, la nivelul casei de asigurări de sănătate.

Art. 101. - Lista preturilor de referintă la nivel de unitate terapeutică corespunzătoare medicamentelor - denumiri comerciale din Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată (CANAMED) - aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice, se elaborează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în conditiile stabilite prin norme.

 

CAPITOLUL IV

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau

functionale în ambulatoriu

 

SECTIUNEA 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 102. - Dispozitivele medicale se acordă, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, de către furnizorii de dispozitive medicale avizati de Ministerul Sănătătii Publice si evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 103. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se încheie între furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul său legal, si casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiintare conform prevederilor legale în vigoare;

b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;

c) dovada de evaluare, pentru sediul social si pentru punctele de lucru;

d) autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale si/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sănătătii Publice sau declaratia de conformitate EC emisă de producător;

e) avizul de functionare si / sau certificatul de înregistrare al producătorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătătii Publice;

f) dovada de răspundere civilă în domeniul medical, pe toată perioada derulării contractului;

g) lista preturilor de vânzare cu amănuntul pentru dispozitivele a căror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile furnizorilor, precum si obligatiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 104. - în relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de dispozitive medicale evaluati au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale;

b) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să livreze dispozitivele medicale si să desfăsoare activităti de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de evaluare;

d) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;

e) să livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat în nota de comandă, astfel încât datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea recomandării medicale să nu sufere modificări, în conditiile în care asiguratul respectă programarea pentru probă a dispozitivului medical la comandă;

f) să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale, preturile de vânzare cu amănuntul ale dispozitivelor medicale, însotite de autorizatiile de utilizare si/sau, după caz, de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sănătătii Publice, care trebuie să fie aceleasi cu cele prevăzute la art. 103 lit. g);

g) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

h) să emită, în vederea decontării, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către furnizorul care a efectuat audiogramele initiale si care a încheiat cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinentă urinară, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;

i) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;

j) să anunte casa de asigurări de sănătate, în cazul dispozitivelor medicale la comandă, despre primirea deciziilor de aprobare în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

k) să utilizeze „sistemul informatic unic integrat”. In situatia in care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie sa fie compatibil cu „sistemul informatic unic integrat” caz in care furnizorii sunt obligati să asigure confidentialitatea in procesul de transmitere a datelor;

l) să anunte casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau mai multora dintre conditiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării si să îndeplinească în permanentă aceste conditii pe durata derulării contractelor;

Art. 105. - în relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de dispozitive medicale au următoarele drepturi:

a) să primească de la casa de asigurări de sănătate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, inclusiv sumele de închiriere;

b) să fie informati ori de câte ori este nevoie si din timp asupra modalitătii de furnizare a dispozitivelor medicale;

c) să încaseze contributie personală de la asigurati.

Art. 106. - în relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale evaluati astfel încât să se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri si să se facă publică lista în ordine alfabetică a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social si punctul de lucru din judetul respectiv, pentru informarea asiguratului;

b) să informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;

c) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu acestia;

d) să emită decizii privind aprobarea procurării dispozitivului medical, conform bugetului aprobat.

e) să precizeze in decizia de procurare a dispozitivului medical pretul de referintă / suma de închiriere suportată de casa de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate a dispozitivului medical furnizat de acestia si sa specifice pe verso-ul deciziei lista furnizorilor de dispozitive medicale, care furnizează dispozitivul medical aprobat în decizie, cu care casa de asigurări de sănătate se află în relatii contractuale;

f) să respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale evaluat si să pună la dispozitie asiguratilor, o dată cu decizia, prin postă, lista tuturor preturilor de vânzare cu amănuntul pentru dispozitivul medical aprobat prin decizie;

g) să asigure decontarea pe baza facturilor de decontare emise de furnizor si a documentelor însotitoare;

h) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de dispozitive medicale, în baza contractelor încheiate cu acestia;

i) să tină evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum si evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;

j) să verifice dacă emitentul prescriptiei medicale se află în relatii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate. Prin emitent se întelege furnizorul de servicii medicale, si nu cel de dispozitive medicale.

k) să utilizeze „sistemul informatic unic integrat”; până la intrarea în functiune a „sistemului informatic unic integrat” se utilizează sistemul informatic existent la nivelul casei de asigurări de sănătate;

 

SECTIUNEA a 3-a

Decontarea dispozitivelor medicale

 

Art. 107. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este pretul de referintă sau, după caz, suma de închiriere. Pretul de referintă si suma de închiriere se stabilesc potrivit dispozitiilor cuprinse în norme.

Lista dispozitivelor medicale care se acordă pentru o perioadă determinată, prin închiriere, se stabileste prin norme. Suma de închiriere este suma pe care o decontează casele de asigurări de sănătate pentru dispozitivele acordate pentru o perioadă determinată.

Art. 108. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează integral pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât pretul de referintă. Dacă pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referintă, diferenta se suportă de asigurat prin contributie personală si se achită direct furnizorului, care eliberează chitantă fiscală.

(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile prevederilor legale în vigoare, în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor evaluati de dispozitive medicale sunt mai mari decât pretul de referintă al acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vânzare cu amănuntul cel mai mic. în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor evaluati de dispozitive medicale sunt mai mici sau mai mari decât pretul de referintă, casele de asigurări de sănătate decontează integral pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât pretul de referintă, respectiv pretul de referintă, dacă pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referintă.

(3) Casele de asigurări de sănătate decontează suma de închiriere pentru unele dispozitive medicale, potrivit dispozitiilor cuprinse în norme.

Art. 109. - (1) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de cereri, respectiv numărul de decizii privind aprobarea procurării dispozitivelor medicale emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.

(2) Criteriile de prioritate pentru acordarea dispozitivelor medicale precum si pentru solutionarea listelor de prioritate se vor stabili prin norme.

Art. 110. - (1) Dispozitivele medicale se acordă pe baza recomandării medicale a medicilor de specialitate aflati în reiatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescriptiei medicale si a cererii scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită de către acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Prescriptia medicală va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescriptia medicală se află în relatie contractuală si numărul contractului. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate în ale cărei evidente se află asiguratul.

Medicul sau reprezentantul legai al medicului reprezintă furnizorul de servicii medicale si nu cel de dispozitive medicale.

(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinentă urinară recomandarea se poate face si de către medicii de familie aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate si a cererii scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită de către acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Recomandarea medicală va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescriptia medicală se află în relatie contractuală si numărul contractului. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidentă se află asiguratul.

(3) Modul de prescriere, procurare, închiriere si decontare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.

(4) Termenele de înlocuire, conditiile de reparare a dispozitivelor medicale si modul de decontare a reparatiilor se stabilesc prin norme, în conditii de eficientă a utilizării fondului alocat cu această destinatie.

(5) Medicii de specialitate aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care prescriu dispozitive medicale si îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei unităti sanitare autorizate si evaluate , nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Sanctiuni, conditii de reziliere si încetare a contractelor

 

Art. 111. - (1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept la data producerii situatiei în care din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

(2) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situatii:

a) ridicarea de către organele în drept a avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;

b) retragerea evaluării sau expirarea termenului de valabilitate a evaluării;

c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu detine autorizatie de utilizare/certificat de înregistrare a dispozitivului medical, emisă/emis de Ministerul Sănătătii Publice;

d) nerespectarea obligatiilor contractuale prevăzute la art. 104 lit. a), b), c), d), g), k) si I).

e) la a doua constatare a nerespectării termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevăzute la art. 104 lit. e), h), i) si j).

f) refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă financiar-contabilă a dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor încheiate si documentele justificative privind sumele decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

Art. 112. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;

b) încetarea definitivă a activitătii caselor de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă ai părtilor;

d) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă si motivată în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 113. - Lista serviciilor medicale si lista dispozitivelor medicale de care beneficiază asiguratii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, pachetul minimal de servicii medicale si în pachetul de servicii medicale de care beneficiază persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate sunt prevăzute în norme.

Art. 114. - Centrele de sănătate cu personalitate juridică înfiintate de Ministerul Sănătătii Publice, care au în structură paturi de spital si ambulatoriu de specialitate, încheie contract direct cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea medicală desfăsurată în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sănătate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplică aceleasi prevederi prevăzute în prezentul contract-cadru si în norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti.

Art. 115. - Pentru centrele de sănătate cu paturi, fără personalitate juridică, înfiintate de Ministerul Sănătătii Publice, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate si activitatea medicală desfăsurată în centrul de sănătate, considerat sectie a spitalului respectiv.

Art. 116. - Pentru centrele de sănătate fără paturi si fără personalitate juridică, înfiintate de Ministerul Sănătătii Publice, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate si activitatea medicală desfăsurată în centrul de sănătate.

Art. 117.-Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu centrele de sănătate multifunctionale distinct pentru fiecare tip de asistentă medicală conform prevederilor prezentului contract-cadru si ale normelor, pentru tipurile de asistentă medicală respective.

Art. 118. - Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se încheie anual. Decontarea serviciilor medicale si a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor, conform normelor de închidere a exercitiului bugetar.

Art. 119. - Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale pentru anul 2006 se prelungesc prin acte aditionale până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actul aditional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală, în contractul pe anul 2007. Conditiile acordării asistentei medicale în baza actului aditional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare la data încheierii actului aditional.

Art. 120. - (1) Sunt incluse în lista denumirilor comerciale corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală numai medicamentele cu studii de bioechivalentă, cu exceptia situatiilor în care DCI-ul respectiv nu este inclus pe lista DCI-urilor care necesită studii de bioechivalentă conform normelor în vigoare si a situatiilor în care pentru un anumit DCI nu există medicamente care detin astfel de studii.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se aplică si în cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru femeile gravide si lăuze.

Art. 121. - (1) Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor inclusi în programul national cu scop curativ, până la finalizarea licitatiilor nationale pentru subprogramele din programul national cu scop curativ, si încheierea contractelor de furnizare de medicamente si materiale sanitare specifice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate este abilitată să utilizeze fondurile alocate cu această destinatie în baza actelor aditionale la contractele derulate în anul 2006.

(2) Furnizarea cantitătilor de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, corespunzătoare necesarului lunar, se face în conditiile mentinerii ofertei de către furnizorii de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.

(3) Pentru subprogramele din programul national cu scop curativ pentru care achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice se realizează prin licitatia la nivel national, casele de asigurări de sănătate sunt abilitate să încheie contracte cu unitătile sanitare nominalizate până la finalizarea licitatiei la nivel national, cu exceptia situatiilor prevăzute ia alin. (1).

(4) Pentru subprogramele din programul national cu scop curativ pentru care achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice nu se realizează prin licitatia la nivel national, casele de asigurări de sănătate sunt abilitate să încheie contracte cu unitătile sanitare nominalizate.

Art. 122. - Furnizorii de servicii medicale sunt obligati să transmită, la solicitarea Ministerului Sănătătii Publice, prin autoritătile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor, înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 123. - Casele de asigurări de sănătate sunt obligate:

a) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor încheiate cu acestia, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate si să respecte termenele de raportare;

b) să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate; să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, datele solicitate în vederea calculării valorilor definitive ale punctelor;

c) să monitorizeze pe codul numeric personal (CNP) al fiecărui asigurat numărul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se află în relatie contractuală.

Art. 124. - Pentru asigurarea continuitătii acordării serviciilor medicale, medicamentelor în tratamentul ambulatoriu si dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate, până la definitivarea procesului de evaluare certificatele de acreditare sunt asimilate dovezii de evaluare.

Art. 125. - Lista de servicii medicale acordate la nivel regional precum si modalitatea de incheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurări de sănătate dintr-o anumita regiune, se stabilesc după reorganizarea si restructurarea unitătilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 126. - Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită în termenele de depunere a cererilor însotite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii si negocierii contractelor sau după data semnării contractului/conventiei si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. în întelesul prezentului act normativ prin fortă majoră se întelege: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo. Partea care invoca forta majora trebuie să anunte cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judet, respectiv Municipiul Bucuresti prin care să se certifice realitatea si exactitatea faptelor si împrejurărilor care au condus la invocarea fortei majore.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 „Numărul posturilor necesare Ministerului Administratiei si Internelor la pace” la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în numărul de posturi si în fondurile aprobate Ministerului Administratiei si Internelor prin legile bugetare anuale.

 

PRIM-MINISTR

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

 p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.851


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley

privind comertul international cu diamante brute

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al prevederilor art. 1, art. 2 pct. 1 lit. c), pct. 2 si 4, art. 8-10, art. 11 alin. 2, art. 14 lit. c), art. 18 si 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 64 alin. (1) si (2), art. 83 alin. (1), art. 101-106, art. 107-111, art. 181-182 si ale art. 201-205 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României si al prevederilor art. 1, 19, 24 si 26-28 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey privind comertul international cu diamante brute, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre instituie regimul de import, export si tranzit al diamantelor brute si controlul intern al operatiunilor cu diamante brute pe teritoriul României, având ca scop aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey.

Art. 2. - Operatiunile cu diamante se desfăsoară în conditiile reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de prezenta hotărâre.

Art. 3. - în sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) control intern - totalitatea procedurilor reglementate, la nivel national, de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey, în vederea eliminării diamantelor conflictuale din comertul legitim cu diamante brute;

b) dovezi concludente:

- un certificat sau copia certificată pentru conformitate cu originalul a acestuia, emis de o autoritate competentă a unui participant la Procesul Kimberiey, care, pe timpul importului, a însotit diamantele brute ce sunt exportate;

- o factură sau un alt document, cuprinzând informatii cu privire la vânzătorul, donatorul sau testatorul si la cumpărătorul sau detinătorul diamantelor brute, din care rezultă că diamantele brute exportate se află pe teritoriul Comunitătii Europene, în concordantă cu prevederile sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey;

- un document prin care se confirmă certificarea stocurilor sau o confirmare, emisă potrivit art. 6 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey privind comertul international cu diamante brute, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulament,

- o declaratie scrisă potrivit art. 13 din Regulament.

c) operatiuni cu diamante - orice operatiuni cu diamante brute sau prelucrate, asa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autoritatea română desemnată pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey este Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin Directia metale pretioase si pietre pretioase, denumită în continuare Autoritate Comunitară.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea Comunitară colaborează cu Comisia Europeană, cu celelalte autorităti comunitare, cu autoritătile competente din statele participante, cu autoritătile responsabile de aplicarea reglementărilor Procesului Kimberiey din alte state, cu Secretariatul Procesului Kimberiey si cu organizatiile internationale care îndeplinesc atributii cu privire la sistemul de certificare a diamantelor brute.

(3) Pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberiey pe teritoriul României, Autoritatea Comunitară colaborează cu Autoritatea Natională a Vămilor, cu Comitetul Interministerial înfiintat potrivit Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, cu alte autorităti si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale si profesionale din domeniul comertului cu diamante brute.

Art. 5. - (1) Autoritatea Comunitară are următoarele atributii:

a) confirmă certificatele ce însotesc importurile de diamante brute;

b) emite si validează certificatele comunitare ce însotesc exporturile de diamante brute;

c) efectuează verificarea fizică pentru fiecare încărcătură de diamante brute prezentată pentru import sau export, precum si pentru fiecare încărcătură de diamante prelucrate în sistem de perfectionare activă;

d) confirmă si certifică, după caz, stocurile de diamante brute existente la nivelul Comunitătii Europene înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului sau exporturile către Comunitatea Europeană, cu maximum 5 zile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului;

e) raportează Comisiei Europene, conform prevederilor art. 5 alin. (3), ale art. 10 alin. (1), ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 alin. (1) din Regulament;

f) păstrează documentele conform prevederilor art. 10 alin. (2) si ale art. 15 alin. (2) din Regulament;

g) întocmeste si păstrează evidenta persoanelor fizice si juridice înregistrate si păstrează rapoartele anuale înaintate de acestea;

h) păstrează evidente ale controalelor efectuate si ale rezultatelor acestora;

i) alte atributii stabilite prin actele normative în vigoare.

(2) Autoritatea Comunitară percepe o redeventă pentru tipărirea, confirmarea, emiterea si/sau validarea unui certificat si pentru verificarea fizică efectuată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Valoarea acestei redevente nu poate fi mai mare decât costurile prestatiilor curente în materie, realizate de Autoritatea Comunitară.

Art. 6. - Autoritatea Natională a Vămilor stabileste, prin decizie a conducătorului institutiei, birourile vamale desemnate pentru introducerea diamantelor brute pe teritoriul României, tranzitul si, respectiv, scoaterea diamantelor brute de pe teritoriul României.

Art. 7. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfăsoară operatiuni de import, export sau tranzit de diamante brute asigură transportul acestora, pe toată durata procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, pe riscul si cheltuiala proprie.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de a fi prezente în timpul verificării integritătii containerului si a sigiliilor acestuia, precum si la deschiderea si verificarea fizică a fiecărui lot.

 

CAPITOLUL II

Regimul de import

 

Art. 8. - (1) La importul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.

(2) Dacă în aplicarea atributiilor ce le revin, inclusiv pentru verificarea existentei originalului certificatului însotitor, agentii vamali verifică fizic continutul containerelor în care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifică acest fapt în documentul vamal, resigilează coletul prin aplicarea sigiliului vamal si notifică Autoritătii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale.

(3) Încărcăturile de diamante brute vor fi transportate la Autoritatea Comunitară în termen de 3 zile de la data eliberării acestora din vamă.

Art. 9. - (1) Autoritatea Comunitară verifică de îndată, la prezentarea încărcăturii, integritatea containerelor si a sigiliilor aplicate, precum si existenta certificatului emis si validat de autoritatea competentă a unui participant.

(2) Autoritatea Comunitară este abilitată să rupă atât sigiliile originale, cât si pe cele aplicate în conditiile art. 8 alin. (2).

(3) Pentru a stabili dacă continutul unei încărcături corespunde datelor ce figurează în certificatul însotitor, Autoritatea Comunitară deschide fiecare container, efectuează verificarea fizică a fiecărui lot de diamante brute si întocmeste buletinul de analiză aferent, în două exemplare originale.

(4) Dacă Autoritatea Comunitară constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 din Regulament, confirmă certificatul care însoteste încărcătura.

(5) În cazul în care Autoritatea Comunitară constată diferente cantitative sau valorice, acestea sunt consemnate în buletinul de analiză, precum si în confirmarea de import aferentă certificatului si sunt notificate biroului vamal desemnat, în vederea regularizării operatiunii vamale.

(6) Autoritatea Comunitară furnizează importatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului si un exemplar al buletinului de analiză.

(7) Dacă Autoritatea Comunitară constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 din Regulament, pune sechestru pe încărcătură si dispune măsuri de verificare.

(8) Dacă Autoritatea Comunitară, în urma verificărilor efectuate, constată buna-credintă a importatorului sau faptul că neîndeplinirea conditiilor decurge din actiunea altei autorităti în exercitiul functiunii, dispune remedierea deficientelor constatate, iar după constatarea remedierii acestora ridică sechestrul si aplică procedura prevăzută la alin. (4).

 

CAPITOLUL III

Regimul de export

 

            Art. 10. - (1) La prezentarea unei încărcături de diamante brute destinate exportului, Autoritatea Comunitară va proceda de îndată la emiterea unui certificat comunitar, dacă constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulament si la art. 3 lit. b) din prezenta hotărâre.

            (2) Pentru a stabili dacă continutul unei încărcături corespunde datelor ce figurează în certificatul emis, Autoritatea Comunitară deschide fiecare container, efectuează verificarea fizică a fiecărui lot de diamante brute si întocmeste buletinul de analiză aferent, în trei exemplare originale.

            (3) Autoritatea Comunitară validează certificatul comunitar care însoteste încărcătura numai dacă a stabilit că datele înscrise pe certificat corespund cu continutul acesteia si că fiecare container a fost sigilat corespunzător.

            (4) Dacă Autoritatea Comunitară constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), pune sechestru pe încărcătură si dispune măsuri de verificare.

            (5) Dacă Autoritatea Comunitară, în urma verificărilor efectuate, constată buna-credintă a exportatorului, dispune remedierea deficientelor constatate, iar după constatarea remedierii acestora ridică sechestrul si aplică procedura prevăzută la alin. (3).

            (6) Autoritatea Comunitară furnizează exportatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului comunitar si două exemplare ale buletinului de analiză, din care unul pentru autoritatea vamală.

            Art. 11. - (1) Autoritatea Comunitară informează exportatorul cu privire la birourile vamale desemnate, în vederea începerii procedurilor vamale de export.

            (2) La exportul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.

            (3) Dacă în aplicarea atributiilor ce le revin agentii vamali verifică fizic continutul containerelor în care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifică acest fapt în documentul vamal, resigilează coletul prin aplicarea sigiliului vamal si notifică Autoritătii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale.

            (4) Birourile vamale, stabilite conform art. 6, notifică Autoritătii Comunitare iesirea de pe teritoriul României a unui transport de diamante brute, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale.

 

CAPITOLUL IV

Regimul de tranzit

 

            Art. 12. - (1) Prevederile art. 2 alin. (1) si ale art. 8-11 nu se aplică diamantelor brute aflate în tranzit pe teritoriul României.

            (2) La tranzitul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.

            (3) Dacă scopul declarat al tranzitului este acela de a supune transportul verificărilor unei Autorităti Comunitare în

vederea confirmării certificatului însotitor, biroul vamal desemnat va notifica Autoritătii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale de tranzit.

            (4) Autoritatea Comunitară îsi va îndeplini atributiile conform procedurii stabilite la art. 9.

 

CAPITOLUL V

Controlul intern

 

            Art. 13. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfăsoară operatiuni cu diamante brute sunt obligate să se înregistreze la Autoritatea Comunitară.

            (2) La cererea de înregistrare, depusă în scris, persoanele fizice trebuie să anexeze:

- copia actului de identitate;

- declaratie pe propria răspundere privind tipul de operatiuni cu diamante brute pe care le desfăsoară;

- copia autorizatiei pentru operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, emisă de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

            (3) La cererea de înregistrare, depusă în scris, persoanele juridice trebuie să anexeze:

            - copia certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin legislatia în vigoare;

            - declaratie pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea de înregistrare, privind tipul de operatiuni cu diamante brute pe care persoana juridică le desfăsoară;

            - copia autorizatiei pentru operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, emisă de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(4) Nu sunt supuse înregistrării Autoritatea Comunitară si Autoritatea Natională a Vămilor.

(5) în cazul în care intervin modificări în datele furnizate conform alin. (2) si (3) sau în cazul în care persoana fizică sau juridică încetează să desfăsoare operatiuni cu diamante brute, aceasta este obligată să le comunice Autoritătii Comunitare în termen de 10 zile de la data producerii lor.

(6) Autoritatea Comunitară înregistrează persoanele fizice si juridice în termen de 10 zile de la depunerea unei cereri complete si conforme, aplicantul fiind informat în scris asupra acestui aspect.

(7) înregistrarea nu stabileste drepturi de natura unei autorizatii si nu acordă persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfăsura operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase.

(8) înregistrarea se face fără plata unor taxe.

Art. 14. - Fiecare act de comert sau fapt de comert translativ de drepturi cu privire la diamante brute, cu exceptia celor de import, export sau tranzit, trebuie să fie însotit de cel putin unul din documentele prevăzute la art. 3 lit. b).

Art. 15. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfăsoară operatiuni de procesare a diamantelor brute trebuie să tină evidente privind cel putin:

- denumirea bunurilor si pozitiile tarifare vamale aferente;

- caracteristicile calitative si cantitative ale diamantelor brute ce urmează a fi supuse procesării;

- calitatea si cantitatea diamantelor rezultate în urma procesării;

- pierderi si reziduuri tehnologice.

(2) Evidentele prevăzute la alin. (1) se păstrează pe o durată de minimum 5 ani de la data întocmirii lor.

Art. 16. - Persoanele fizice si juridice care desfăsoară operatiuni cu diamante brute sunt obligate să păstreze

documentele aferente importului, exportului si tranzitului pe o durată de minimum 5 ani de la data intrării în posesia lor.

Art. 17. - Persoanele fizice si juridice care desfăsoară operatiuni cu diamante brute sunt obligate să întocmească si să înainteze Autoritătii Comunitare un raport anual privind operatiunile cu diamante brute desfăsurate, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent.

Art. 18. - (1) Controlul respectării prevederilor legale privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley se face de către personalul Autoritătii Nationale a Vămilor, în ceea ce priveste reglementările vamale, si de către personalul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în ceea ce priveste celelalte prevederi.

(2) încărcăturile de diamante brute care, la introducerea sau scoaterea din tară, nu îndeplinesc conditiile stabilite prin Regulament si prezenta hotărâre, se retin si se înregistrează de biroul vamal, care le predă imediat în depozit Autoritătii Comunitare.

(3) Controalele dispuse de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor se fac de către personalul cu atributii de control, împreună cu cel putin un specialist anume împuternicit din cadrul Directiei metale pretioase si pietre pretioase.

(4) Persoana fizică sau juridică controlată are următoarele obligatii:

a) să permită accesul în toate spatiile în care desfăsoară sau care au legătură cu desfăsurarea operatiunilor cu diamante brute;

b) să prezinte diamantele brute, diamantele procesate si reziduurile tehnologice pe care le detine;

c) să prezinte documentele, înregistrările, evidentele si orice alte documente solicitate, care au legătură cu operatiunile cu diamante desfăsurate;

d) să furnizeze dovezi în sustinerea declaratiilor pe care le face pe durata verificării;

e) să furnizeze în scris explicatii;

f) să permită ridicarea de înscrisuri, în copie si original;

g) să permită ridicarea de probe de diamante.

(5) Persoana fizică sau juridică controlată are următoarele drepturi:

a) să solicite ca personalul care face verificarea să se legitimeze;

b) să formuleze obiectii;

c) să formuleze contestatii în conditiile prevăzute de lege.

(6) Rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal de constatare.

Art. 19. - (1) Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) importul de diamante brute cu nerespectarea prevederilor art. 3 din Regulament;

b) neprezentarea la Autoritatea Comunitară în termenul stabilit la art. 8 alin. (3) din prezenta hotărâre;

c) exportul diamantelor brute cu nerespectarea prevederilor art. 11 din Regulament;

d) nereturnarea certificatului comunitar a cărui perioadă de valabilitate a expirat către Autoritatea Comunitară, în termen de 10 zile de la data expirării;

e) desfăsurarea de operatiuni cu diamante brute fără înregistrarea prevăzută la art. 13 alin. (1) din prezenta hotărâre;

f) necomunicarea modificărilor intervenite în termenul si conditiile prevăzute la art. 13 alin. (5) din prezenta hotărâre;

g) nerespectarea prevederilor art. 14 din prezenta hotărâre;

h) neîntocmirea, întocmirea defectuoasă sau nepăstrarea evidentelor în conditiile prevăzute la art. 15 din prezenta hotărâre;

i) nepăstrarea documentelor prevăzute la art. 16 din prezenta hotărâre;

j) încălcarea prevederilor art. 17 din prezenta hotărâre;

k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (4) din prezenta hotărâre.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e) si g) se sanctionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei si confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. d), f) si h)-k) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 20. - Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de către personalul prevăzut la art. 18 alin. (3).

Art. 21. - Contraventiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

            Art. 22. - în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Autoritatea Natională a Vămilor si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor pot elabora proceduri, în conditiile reglementate prin actele de organizare si functionare ale acestora.

            Art. 23. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu exceptia prevederilor privind Autoritatea Comunitară, care intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului Comisiei Europene de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.368/2002, în sensul completării anexei III cu datele de identificare si de contact ale Autoritătii Comunitare române.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Ciubotaru Gheorghe

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

 Nr. 1.856.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 14 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 111 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit

si a firmelor de investitii

 

            Având în vedere dispozitiile art. 122, 178, 198, 278 si 282 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

            în temeiul dispozitiilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (2), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

            Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază

consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 15 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 112 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

            Având în vedere dispozitiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) si ale art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

            în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

            Banca Natională a României si Comisia Natională a

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 16 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 113 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale

a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate

de institutiile de credit si firmele de investitii

 

            Având în vedere dispozitiile art. 126, art. 134 lit. a) si ale art. 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 2 lit. a) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de        capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii,

în temeiul dispozitiilor aii. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1,2 si ale art. 7 alin. (1), (3) (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

            Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

 


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 17 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 114 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale

a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei

în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor

de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare

si al tranzactiilor de creditare în marjă

 

            Având în vedere dispozitiile art. 126, 134, 278, art. 340 alin. (1), ale art. 384 si 385, precum si ale art. 421 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

            în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3) (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

            Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.