MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1057         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 30 decembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

816. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză

 

820. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si a criteriilor tehnice de acordare a creditelor în anul 2007, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

976/1.537. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

 

1.761. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind plasarea pe piată a alimentelor si ingredientelor almentare noi

 

1.781/CV 558. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

9.710. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

300. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei în domeniul ajutorului de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor cap. 3 privind agricultura din anexa IV la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, referitoare la cotele de zahăr si izoglucoză, precum si necesarul maxim de aprovizionare cu importul de zahăr brut,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 91.816 din 22 decembrie 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată si analizând informatiile din perioada de referintă privind capacitătile de productie la data alocării cotelor, documentele puse la dispozitia ministerului referitoare la cantitătile de sfeclă de zahăr contractate, cantitătile de sfeclă de zahăr preluate, date privind productia de zahăr si izoglucoză obtinute, impactul social asupra zonei în care se situează societătile comerciale producătoare de zahăr sau izoglucoză, ,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză, pentru fiecare societate comercială producătoare de zahăr si izoglucoză din România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) cota de zahăr si cota de izoglucoză reprezintă orice cantitate de zahăr sau izoglucoză atribuită într-o cotă unei anumite societăti comerciale producătoare de zahăr sau izoglucoză, într-un an de comercializare;

b) anul de comercializare începe la data de 1 octombrie si se încheie la data de 30 septembrie a anului următor;

c) perioada de referintă reprezintă perioada de timp cuprinsă între anii 1998 si 2005.

Art. 3. - (1) Cotele de productie de zahăr si izoglucoză alocate României conform prevederilor Tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 sunt următoarele:

a) cota de zahăr alb din sfeclă de zahăr - 109.164 tone;

b) cota de zahăr alb din rafinarea zahărului brut din trestie - 329.636 tone;

c) cota de izoglucoză - 9.981 tone.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se repartizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale după cum urmează:

a) cota de zahăr alb din sfeclă de zahăr, începând cu anul de comercializare 2007-2008;

b) cota de zahăr alb din rafinarea zahărului brut pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2007 este de 247.227 tone;

c) cota de izoglucoză pentru perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2007 este de 8.960 tone.

(3) Repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză se realizează cu respectarea instructiunilor prevăzute în regulamentele comunitare privind organizarea comună a pietei zahărului, pentru a se asigura venituri echitabile producătorilor de sfeclă de zahăr si porumb, precum si un echilibru concurential între societătile comerciale din industria zahărului.

(4) Cota de productie repartizată societătilor comerciale care produc zahăr alb din rafinarea zahărului brut stă la baza necesarului maxim de aprovizionat din import.

Art. 4. - Societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr sau izoglucoză, care renuntă la cota repartizată în anii de comercializare 2007-2008, 2008-2009 si 2009-2010, depun cerere de restructurare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 816.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză

 

1. Cota de zahăr alb din sfeclă de zahăr pentru anul de comercializare 2007-2008

Societatea Comercială

 

Cota alocată

%

tone echivalent zahăr alb

S.C. ZAHĂR ORADEA S.A.

30,342

33123

S.C. ZAHĂRUL LUDUS S.A.

30,592

33395

S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD SA

16,861

18406

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.

22,205

24240

Total

100,00

109164

 

 

2. Cota de zahăr alb din procesare zahăr brut pentru anul de comercializare 2006-2007

Societatea Comercială

 

Cota alocată

%

tone echivalent zahăr alb

01.01.2007-30.09.2007 (tone)

S.C. ZAHĂR ORADEA SA

9.550

31480

23610

S.C. ZAHĂRUL CORABIA S.A

9,995

36320

27240

S.C. ZAHĂRUL LIESTI S.A.

15,442

53092

39819

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.

39,633

130668

98001

S.C. MARR SUGAR ROMÂNIA S.R.L.

12,712

36320

27240

S.C. ZAHĂRUL CĂLĂRASI S.A.

12,668

41756

31317

Total

100,00

329636

247227

 

 

3. Cota de izoglucoză pentru anul de comercializare 2006-2007

Societatea Comercială

 

Cota alocată

%

tone substantă uscată

01.01.2007-30.09.2007 (tone substantă uscată)

AMYLUM TÂRGU SECUIESC

89,11

10645.43

7984

ROQUETTE CALAFAT

10,89

1301.57

976

Total

100,00

11947,00

8960

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si a criteriilor tehnice de acordare a creditelor în anul 2007, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului nr. 91.827 din 28 decembrie 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista obiectivelor de investitii si a criteriilor tehnice de acordare a creditelor în anul 2007 beneficiarilor prevăzuti la art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - (1) Fondul pentru creditarea investitiilor în agricultură pentru anul 2007 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2007.

(2) Fondul pentru creditarea investitiilor în agricultură pentru anul 2007 este accesat si derulat în vederea acordării de credite pentru finantarea investitiilor în agricultură.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 820.

 

Anexa nr. 1

 

Lista proiectelor de investitii creditate în anul 2007 în conditiile Legii nr.

231/2005, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

OBIECTIVE DE INVESTITII DIRECTE / PROIECT

1.

Achizitionarea de tractoare agricole, noi

2.

Achizitionarea de masini, utilaje agricole pentru ferme vegetale si zootehnice

3.

Investitii în depozite pentru cereale si oleaginoase

4.

Achizitionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor

- vaci de lapte, inclusiv bubaline

- îngrăsătorii de taurine

- ovine

- caprine

- îngrăsătorii de berbecuti

- găini ouătoare

- pui de carne

- îngrăsătorii de porci

- struti

5.

Organizarea si functionarea laboratoarelor acreditate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice ale produselor agroalimentare

6.

Reamenajarea unor suprafete de orezarii

7.

Sustinerea plantatiilor viticole, pomicole, de arbusti fructiferi si hamei tinere până la intrarea pe rod

8.

Retehnologizarea fabricilor de bere si suplimente alimentare

9.

Introducerea programelor de certificare a calitătii, sisteme bazate pe analiza riscurilor si punctelor critice de control (HCCP), inclusiv seriile ISO, a sistemelor de urmărire si de asigurare a respectării normelor de autenticitate în vederea comercializării

10.

Dotarea tehnică (tractoare si utilaje) pentru producerea răsadului, cultivarea, recoltarea, sortarea, împachetarea/balotarea tutunului, precum si instalatii de uscare a tutunului

11.

Dotarea tehnică pentru cultivare, recoltare, uscare, conditionare, ambalare, depozitare, prelucrare, procesare, măsurarea, analiza, cercetarea si controlul parametrilor fizici, chimici si microbiologici, pentru ventulatie si filtrare a aerului în spatiile de procesare a plantelor medicinale si aromatice în diferite forme de utilizare, inclusiv predozate

12.

Centre de mecanizare si/sau asociatii pentru mecanizare specializate pentru servicii în agricultură

13.

Brutării, inclusiv mijloace de transport specializate

14.

Distilerii pentru tuică si rachiuri de fructe, inclusiv mijloace de transport specializate

15.

Exploatatii de animale de blană, inclusiv achizitia de material biologic (nurci, dihori, vulpi argintii, vulpi polare, nutrii si iepuri)

16.

Cabinete private sanitare veterinare - constructie si dotare

17.

Fabrici de nutreturi combinate (de până la 10t/h)

18.

Achizitionarea de animale de reproductie cu mare valoare genetică din speciile bovine, porcine, ovine, caprine si păsări

19.

Achizitii necesare preluării, modernizării si/sau înfiintării fermelor

20.

Instalatii fixe sau mobile pentru producerea de energii alternative

21.

Sustinerea producerii de material săditor bază pentru plantatii mamă furnizoare ramuri altoi, coarde altoi, plantatii marcotiere portaltoi pentru înfiintarea pepinierelor pomicole, viticole si dendrologice

22.

Sustinerea producerii de material săditor certificat pentru pomi, arbusti fructiferi, stoloni pentru capsunării si/sau material săditor pentru hamei, cartof si plante medicinale si aromatice

23.

Unităti noi sau modernizarea unitătilor existente necesare depozitării produselor agroalimentare si refacerea infrastructurii pietelor

 
Anexa nr. 2

 

Categoriile de cheltuieli necesare obiectivelor de investitii

 

1. ACHIZITIONAREA DE TRACTOARE AGRICOLE, NOI

- Achizitionarea de tractoare agricole noi, din productia internă sau din import, indiferent de putere.

Conditii:

Agentii economici producători sau importatori de utilaje prezintă certificatul de omologare pentru tractoare si vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

- acordă garantie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării tractoarelor si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

2. ACHIZITIONAREA DE MASINI, UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERME VEGETALE Sl ZOOTEHNICE

Achizitionarea următoarelor dotări:

- tanc de răcire a laptelui, cu capacitate între 500-1000 litri

- separatoare lapte

- grup individual de muls

- analizoare de lapte

- adăpători

- cuibare

- incubatoare

- gard electric

- masini de tuns oi

- generator de curent electric cu motor termic de putere până la 5 kW

- hrănitori

- centrifugă de extras miere

- cositori

- pluguri - grape

- freze

- combinatoare

- cultivatoare

- echipamente de fertilizat

- semănători

- masini de împrăstiat

- masini si/sau echipamente de erbicidat

- masini de stropit si prăfuit

- remorci

- mori cu ciocane

- transportoare

- tocătoare

- greble

- sapa rotativă

- motocultoare, motocositori, motosape

- minitractor

- dislocator rădăcinoase

- modelator

- nivelator

- încărcător de baloti

- amestecătoare furaje

- masina de tocat resturi vegetale

- masina de recoltat cartofi

- masina de plantat cartofi

- masina de adunat fân

- utilaj multifunctional uz gospodăresc

Conditie:

Agentii economici producători sau importatori de masini si utilaje agricole vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula acordarea garantiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării masinilor si utilajelor agricole si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

3. INVESTITII ÎN DEPOZITE PENTRU CEREALE Sl OLEAGINOASE

- Executia împrejmuirii;

- Executia fundatiei;

- Achizitionarea si montarea celulelor de depozit, dotate cu transportoare, elevatoare, utilaje pentru conditionat, uscător, instalatii de măsurare a temperaturii si aerare;

- Constructia podului basculă auto si a cabinei acestuia;

- Constructia laboratorului;

- Dotarea laboratorului cu aparatura necesară (sonde pentru prelevat probe, scafe, divizoare, site de laborator, umidometre, balante tehnice, balante hectolitrice, etc).

 

4. ACHIZITIONAREA DE MATERIAL BIOLOGIC PENTRU O SINGURĂ POPULARE A FERMELOR

 

Dimensiunea exploatatiilor:

Nr. crt.

Specia

Nr. minim de animale

- capete -

Nr. maxim de animale

-capete-

1

Pentru productia de fapte

 

 

 

Juninci de taurine si bubaline

12

25

2

Oi

-

 

 

Mioare

50

300

3

Capre

 

 

 

Iedute

10

100

4

Pentru productia de carne de vită

 

 

 

Juninci din rase de came

I 15

30

 

Tăurasi la îngrăsat

25

80

5

Pentru productia de carne de ovină (berbecuti)

 

 

Miei întărcati

300

1.200

6

Pentru productia de ouă de găină

 

 

 

Puicute de o zi

1.000

10.000

7

Pentru productia de carne de pasăre

 

 

 

Pui de carne

5.000

20.000

8

Pentru productia de carne de porc

 

 

 

Purcei întărcati

100

300

 

Scroafe

10

50

9

Struti

 

 

 

Pui de 2-4 luni

 

21

 

Conditii:

- Beneficiarii programului: conform prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură;

- Pentru juninciie achizitionate, cerintele minime de performantă, confirmate prin certificate de origine sunt următoarele:

 

Rasa

Performanta mamei la prima lactatie

Performanta tatălui, atestată prin performanta fiicelor la prima lactatie

a) Băltată românească sau tulpina Simmental

5500 kg lapte

6000 kg lapte

b) Brună sau tulpina Schwize

4500 kg lapte

5500 kg lapte

c) Băltată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză

6500 kg lapte

7000 kg lapte

d) Pintzgau

3300 kg lapte

-

 

- Pentru juninciie din rasele de carne achizitionate, se va prezenta copie de pe certificatul de origine din care să rezulte că părintii sunt din rase de carne;

- Pentru juninciie din specia bubaline achizitionate, performanta minimă a mamei la prima lactatie, confirmată prin certificatul de origine este de 1800 litri lapte pe cap de bivolită;

- Juninciie se pot achizitiona din productia internă sau din import;

- Tăurasii pentru productia de carne se achizitionează pentru crestere si îngrăsare din productia internă, la o greutate de minimum 60 kg si vor fi mentinuti în exploatatie o perioadă de minimum 12 luni, până la greutatea optimă de livrare pentru productia de carne sau pentru export;

- Mioarele, iedutele si scrofitele se achizitionează din tară sau din import si vor fi însotite de certificatul de origine individual eliberat de detinătorul registrului genealogic;

- Mieii (berbecutii) se achizitionează din productia internă după întărcare, ia o greutate de minimum 12 kg, pentru crestere si îngrăsare si vor fi mentinuti în exploatatie o perioadă de minimum 120 de zile, până la greutatea optimă de livrare pentru abatorizare sau livrare la export;

- Puii de o zi pentru productia de carne se achizitionează din productia internă, din unităti specializate de încrucisare pentru hibrizi industriali de carne pui broiler, pentru crestere până la greutatea optimă de livrare si vor fi mentinuti în exploatatie o perioadă de minimum 30 zile;

- Puicutele de o zi pentru productia de ouă se achizitionează din productia internă, din unităti specializate pentru producerea hibrizilor industriali de găini ouătoare si vor fi mentinute în exploatatie cel putin un ciclu de ouat, până la vârsta de 63 săptămâni;

- Purceii se achizitionează după întărcare, din ferme de reproductie care furnizează hibrizi comerciali pentru productia de came si vor fi mentinuti în exploatatie până la greutatea optimă de livrare, o perioadă de minimum 90 zile;

- Animalele vor fi asigurate la o firmă specializată si agreată de MAPDR;

- Beneficiarii programului certifică faptul că au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) sau un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineste aceste conditii.

 

5. ACHIZITIONAREA DE DOTĂRI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII Sl FUNCTIONĂRII LABORATOARELOR ACREDITATE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR FIZICO - CHIMICE ALE PRODUSELOR AGROALIMENTARE

- dotări pentru organizarea si functionarea laboratoarelor de acreditare,

- dotări pentru efectuarea analizelor fizico-chimice ale produselor agroalimentare.

Conditie:

În cazul achizitionării de utilaje si instalatii noi, agentii economici producători sau importatori vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula acordarea garantiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării utilajelor si instalatiilor necesare retehnologizării fabricilor de bere si suplimentelor alimentare si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cei putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

6. REAMENAJAREA UNOR SUPRAFETE DE OREZARII

Efectuarea următoarelor lucrări:

a) nivelare de bază efectuată cu ajutorul nivelatoarelor laser si a screper-elor;

b) arătura in profunzime la 30-35 cm;

c) curătare canale de irigatie si evacuare a apei, refacere panta pentru a înlesni circulatia apei;

d) refacere drumuri de acces in orezărie (astupare gropi, nivelare, lărgire suprafata circulabită);

e) refacere digulete între parcele si rigole in interiorul parcelelor (acestea au fost < distruse prin cultivarea terenului cu alte cereale);

f) Înlocuire/introducere tevi care permit trecerea apei din canale de irigatie/evacuare in/din parcele.

g) achizitionarea pompelor de irigatie si evacuare.

Conditie:

În cazul achizitionării pompelor de irigatie si evacuare noi, agentii economici producători sau importatori vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula acordarea garantiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării pompelor de irigatie si evacuare si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

7. PENTRU SUSTINEREA PLANTATIILOR VITICOLE, POMICOLE, DE ARBUSTI FRUCTIFERI Sl HAMEI TINERE PÂNĂ LA INTRAREA PE ROD:

- lucrări de întretinere si formare a plantatiilor viticole, pomicole, de arbusti fructiferi si hamei tinere, inclusiv sistemul de sustinere,

- lucrări de protectia împotriva bolilor si a dăunătorilor în plantatiile viticole, pomicole, de arbusti fructiferi si hamei tinere,

- lucrări de completare a golurilor în plantatiile viticole, pomicole, de arbusti fructiferi si hamei tinere.

 

8. INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA FABRICILOR DE BERE Sl SUPLIMENTE ALIMENTARE prin achizitionarea utilajelor si instalatiilor, cu dotările aferente, pornind de la depozitare, curătare, sortare materii prime până la produs finit.

Conditie:

În cazul achizitionării de utilaje si instalatii noi, agentii economici producători sau importatori vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula acordarea garantiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării utilajelor si instalatiilor necesare retehnologizării fabricilor de bere si suplimentelor alimentare si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

9. INVESTITII PENTRU INTRODUCEREA PROGRAMELOR DE CERTIFICARE A CĂUTATII, SISTEME BAZATE PE ANALIZA RISCURILOR Sl PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL (HCCP), INCLUSIV SERIILE ISO, A SISTEMELOR DE URMĂRIRE Sl DE ASIGURARE A RESPECTĂRII NORMELOR DE AUTENTICITATE ÎN VEDEREA COMERCIALIZĂRII

Conditie:

În cazul achizitionării de utilaje si instalatii noi, agentii economici producători sau importatori vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula acordarea garantiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării utilajelor si instalatiilor necesare retehnologizării fabricilor de bere si suplimentelor alimentare si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

10. INVESTITII PENTRU DOTAREA TEHNICĂ (TRACTOARE Sl UTILAJE) PENTRU PRODUCEREA RĂSADULUI, CULTIVAREA, RECOLTAREA, SORTAREA, ÎMPACHETAREA/BALOTAREA TUTUNULUI, PRECUM Sl INSTALATII DE USCARE A TUTUNULUI

- achizitia de tractoare noi,

- achizitia de utilaje specifice,

- achizitia de instalatii de uscare a tutunului.

Conditie:

În cazul achizitiilor noi, agentii economici producători sau importatori vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula acordarea garantiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării tractoarelor si utilajelor pentru producerea răsadului, cultivarea, recoltarea, sortarea, fmpachetarea/bafotarea tutunului precum si a instalatiilor de uscare a tutunului si că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cei putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

11. INVESTITII PENTRU DOTAREA TEHNICĂ PENTRU CULTIVARE, RECOLTARE, USCARE, CONDITIONARE, AMBALARE, DEPOZITARE, PRELUCRARE, PROCESARE, MĂSURAREA, ANALIZA, CERCETAREA Sl CONTROLUL PARAMETRILOR FIZICI, CHIMICI Sl MICROBIOLOGICI, PENTRU VENTILATIE Sl FILTRARE A AERULUI ÎN SPATIILE DE PROCESARE A PLANTELOR MEDICINALE Sl AROMATICE ÎN DIFERITE FORME DE UTILIZARE, INCLUSIV PREDOZATE

Achizitia de utilaje pentru:

- cultivare,

- recoltare,

- uscare,

- conditionare,

- ambalare,

- depozitare,

- prelucrare,

- procesare,

- măsurarea, analiza, cercetarea si controlul parametrilor fizici, chimici si microbiologici, pentru ventilatie si filtrare a aerului în spatiile de procesare a plantelor medicinale si aromatice Tn deferite forme de utilizare, inclusiv predozate

 

12. INVESTITII ÎN CENTRE DE MECANIZARE SI/SAU ASOCIATII PENTRU MECANIZARE SPECIALIZATE PENTRU SERVICII ÎN AGRICULTURĂ

a) Constructia, modernizarea si extinderea clădirilor operationale si a unitătilor conexe pentru:

- depozitarea si repararea masinilor;

- depozitarea pieselor de schimb;

- depozitarea carburantilor si lubrefiantiior;

- constructii speciale pentru utilităti;

- birouri pentru activitatea proprie;

b) Achizitionarea de masini si echipamente agricole noi (tractoare, combine, remorci si echipament aferent), hardware si software;

c) Achizitionarea de mijloace de transport noi specializate pentru operatiuni de incintă (ridicare, tractare, manipulare, material rulant);

d) Achizitionarea de echipamente si unelte noi pentru întretinerea si repararea masinilor si echipamentelor agricole;

e) Achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităti.

 

13. INVESTITII ÎN BRUTĂRII, INCLUSIV MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIALIZATE

a) Constructia, modernizarea si extinderea clădirilor operationale si a unitătilor conexe pentru:

- depozitarea materiilor prime;

- depozitarea produselor finite;

- constructii speciale pentru utilităti;

- birouri pentru activitatea proprie;

b) Achizitionarea de masini si echipamente specifice activitătii de panificatie noi (cuptoare, malaxoare, dospitoare, panacoate, tăvi, cărucioare); hardware si software;

c) Achizitionarea de mijloace de transport noi specializate si pentru operatiuni de incintă (ridicare, tractare, manipulare, material rulant);

d) Achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităti.

 

14. INVESTITII ÎN DISTILERII PENTRU TUICĂ Sl RACHIURI DE FRUCTE, INCLUSIV MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIALIZATE:

a) Constructii noi si/sau modernizarea si retehnologizarea clădirilor, masinilor si echipamentelor pentru distilerii pentru tuică si rachiuri de fructe, inclusiv receptia, depozitarea, procesarea, îmbutelierea si marketingul acestora;

b) Achizitionarea de mijloace de transport noi specializate si pentru operatiuni de incintă (ridicare, tractare, manipulare, material rulant);

c) Îmbunătătirea controlului intern a calitătii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul distileriilor si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analiză si achizitionarea echipamentului de laborator);

d) Achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităti.

 

15. INVESTITII ÎN EXPLOATATII DE ANIMALE DE BLANĂ, INCLUSIV ACHIZITIA DE MATERIAL BIOLOGIC (NURCI, DIHORI, VULPI ARGINTII, VULPI POLARE, NUTRII Sl IEPURI):

a) Construirea, modernizarea si extinderea clădirilor si instalatiilor conexe, retele de utilităti;

b) Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, echipament IT si Software, inclusiv cheltuieli de montaj, necesare în administrarea fermei si în procesul de productie;

c) Achizitionare de masini agricole noi pentru activitătile din cadrul fermei;

d) Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate;

e) Achizitionarea de unelte si instrumente utilizate în cadrul fermei;

 

16. INVESTITII ÎN CABINETE PRIVATE SANITAR VETERINARE-CONSTRUCTIE Sl DOTARE:

a) Extinderea si modernizarea constructiilor existente si dotarea cu aparatură si instrumentar medical a cabinetelor sanitare veterinare;

b) Achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităti. Conditie:

Beneficiarii sunt medicii veterinari cu drept de liberă practică care sunt organizati si functionează în cadrul cabinetului medical-veterinar, în una dintre următoarele forme:

- cabinet medical-veterinan

- cabinete medical - veterinare asociate;

 

17. INVESTITII ÎN FABRICI DE NUTRETURI COMBINATE(DE PÂNĂ LA 10T/H):

a) Investitii noi si/sau modernizarea si retehnologizarea clădirilor, masinilor si echipamentelor pentru fabrici de nutreturi combinate si furaje uscate, inclusiv receptia, depozitarea, procesarea, ambalarea si marketingul acestora;

b) Achizitionarea de masini si echipamente specifice activitătii de fabricare a nutreturilor combinate si a furajelor uscate noi (celule de depozitare, transportoare, elevatoare, utilaje pentru conditionat, mori, amestecător, granulator, zdrobitor, instalatie de cântărire si însăcuire, instalatie dozare premix;

c) Achizitionarea de mijloace de transport noi specializate si pentru operatiuni de incintă (ridicare, tractare, manipulare, material rulant);

d) Achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităti.

 

18. ACHIZITIONAREA DE ANIMALE DE REPRODUCTIE CU MARE VALOARE GENETICĂ DIN SPECIILE BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE Sl PĂSĂRI

a) juninci din rase de lapte si/sau mixte, atestate prin certificate de origine;

b) juninci din rase de carne, atestate prin certificate de origine;

c) berbeci si tapi din rase de lapte si/sau came, atestati prin certificat de origine;

d) tineret femei caprin din rase de lapte si carne, atestate prin certificat de origine;

e) vierusi si scrofite de reproductie din rase pure si hibrizi, atestati prin certificate de origine;

f) păsări de reproductie -categoriile bunici si părinti.

 

19. ACHIZITII NECESARE PRELUĂRII, MODERNIZĂRII SI/SAU ÎNFIINTĂRII FERMELOR:

a) Preluarea fermelor falimentare si/sau dezafectate;

b) Construirea, modernizarea si extinderea clădirilor si instalatiilor conexe, retele de utilităti;

c) Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, echipament IT si Software, inclusiv cheltuieli de montaj, necesare în administrarea fermei si în procesul de productie;

d) Achizitionare de masini agricole noi pentru activitătile din cadrul fermei;

e) Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate;

f) Achizitionarea de unelte si instrumente utilizate în cadrul fermei;

 

20. INSTALATII FIXE SAU MOBILE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGII ALTERNATIVE

Achizitionarea instalatiilor fixe sau mobile (inclusiv TVA), indiferent de provenientă, pentru producerea de:

a) bioetanol, capacitate de productie - maximum 10 tone/24ore;

b) biodiesel, capacitate de productie - maximum 10 tone/24ore;

c) ulei vegetal pur, capacitate de productie - maximum 10 tone/24ore;

d) biogaz, cu capacitate de până la 100 mc biogaz/24 ore;

e) energie solară, cu suprafată de captare de maximum 12 mp;

f) energie eoliană, cu puteri de până la 3 KW;

g) brichete si peleti din deseuri agricole, reziduuri din exploatări forestiere, deseuri si reziduuri menajere etc, cu capacităti de până la 350 kg produs finit în 24 ore.

Conditii:

Ocupatia beneficiarilor să exploateze terenuri agricole si/sau să detină, crească sau să exploateze animale, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare.

Agentii economici producători sau importatori de instalatii prezintă certificatul de omologare a acestora si vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

a) - îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată;

b) - mentin constante preturile instalatiilor până la livrarea acestora către beneficiari;

c) - acordă asistentă tehnică la montaj si punere în functiune;

d) - acordă garantie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării instalatiilor si dă asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare, asa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.

 

21. INVESTITII PENTRU SUSTINEREA PRODUCERII DE MATERIAL SĂDITOR BAZĂ PENTRU PLANTATII MAMĂ FURNIZOARE RAMURI ALTOI, COARDE ALTOI, PLANTATII MARCOTIERE PORTALTOI PENTRU ÎNFIINTAREA PEPINIERELOR POMICOLE, VITICOLE SI DENDROLOGICE:

- înfiintarea si întretinerea plantatiei mamă,

- obiectivele necesare procesării (constructii si instalatii, utilaje si aparatură pentru sortare, altoire, fortare, păstrare, aclimatizare),

- materialul săditor obtinut din plantatiile mamă bază,

- înfiintarea, întretinerea si procesarea materialului săditor din categoria Bază.

 

22. INVESTITII PENTRU SUSTINEREA PRODUCERII DE MATERIAL SĂDITOR CERTIFICAT PENTRU POMI, ARBUSTI FRUCTIFERI, STOLONI PENTRU CAPSUNĂRII SI/SAU MATERIAL SĂDITOR PENTRU HAMEI, CARTOF Sl PLANTE MEDICINALE Sl AROMATICE

a) Înfiintarea si întretinerea plantatiei

b) Obiectivele necesare procesării (constructii si instalatii, utilaje si aparatură pentru sortare, altoire, fortare, păstrare, aclimatizare)

c) Materialul săditor obtinut din plantatiile bază, înfiintarea, întretinerea si procesarea materialului săditor din categoria Certificată ;

 

23. INVESTITII ÎN UNITĂTI NOI SAU MODERNIZAREA UNITĂTILOR EXISTENTE NECESARE DEPOZITĂRII PRODUSELOR AGROALIMENTARE Sl REFACEREA INFRASTRUCTURII PIETELOR:

(a) constructia sau modernizarea si extinderea spatiilor de depozitare pentru

produsele agroalimentare;

(b) achizitionarea de echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităti specifice activitătii de depozitare;

(c) refacerea infrastructurii pietelor de desfacere a produselor agroalimentare.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 976 din 15 decembrie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.537 din 27 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

 

În temeiul art. 13 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, având în vedere prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

 

Art. 1 - Beneficiază de dreptul prevăzut de Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, denumită în continuare Legea nr.396/2006, familia în care fiecare dintre soti se află la prima căsătorie, are domiciliul sau resedinta în România, indiferent de cetătenia sotilor.

Art.2 - (1) Sprijinul financiar la constituirea familiei, denumit în continuare sprijin financiar, se acordă familiei prevăzute la art. 1, a cărei căsătorie a fost încheiată de către ofiterul de stare civilă în una din următoarele situatii:

a) la sediul autoritătii administratiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti;

b) la sediul autoritătilor locale competente de pe teritoriul altor tări;

c) la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României, în conditiile legii;

d) la bordul unei nave si în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române.

(2) Documentul doveditor privind încheierea căsătoriei în una din conditiile prevăzute la alin.(l) este certificatul de căsătorie, eliberat de autoritătile române competente.

(3) În situatia prevăzută la alin.(l) lit. b) documentul doveditor este certificatul de căsătorie, eliberat ca urmare a înscrierii sau, după caz, transcrierii în registrele de stare civilă române.

Art. 3 - Sprijinul financiar se acordă si familiilor în care unul sau ambii soti sunt cetăteni străini sau, după caz, apatrizi care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii, precum si cetătenilor străini si apatrizilor care au dobândit, în conditiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora Ii s-a acordat o altă formă de protectie umanitară prevăzută de lege.

Art. 4 - (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere si se depune de unul dintre soti astfel:

a) la sediul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei sau, după caz, la sediul oficiului de stare civilă unde s-a încheiat căsătoria, pentru familiile prevăzute Ia art.2 alin.(l) lit. a);

b) la sediul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei sau, după caz, la sediul oficiului de stare civilă, unde îsi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti, pentru familiile prevăzute la art.2 alin.(l) lit b) si c);

c) la sediul Directiei de Stare Civilă din cadrul Directiei Generale de Evidentă a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, pentru familiile prevăzute la art.2 alin.(l) lit. d).

(2) Cererea se depune în termen de 30 de zile, după cum urmează:

a) de la data încheierii căsătoriei, în situatia persoanelor a căror căsătorie a fost încheiată în conditiile prevăzute la art.2 alin.(l) lit a);

b) de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă a certificatelor de căsătorie, eliberate de autoritătile străine, în situatia persoanelor prevăzute la art.2 alin.(l)litb)sic);

c) de la data eliberării certificatului de căsătorie de către serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, directia de stare civilă, în situatia persoanelor prevăzute la art.2 alin.(l) lit d).

(3) Cererea se înregistrează la sediul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor într-un registru distinct care contine numele si prenumele solicitantului, data înregistrării cererii si data emiterii dispozitiei primarului privind acordarea/neacordarea sprijinului financiar.

(4) Cererea este însotită de declaratia pe proprie răspundere a fiecăruia dintre soti că se află la prima căsătorie, dată prin înscris sub semnătură privată si certificată de functionarul care a primit cererea.

(5) Functionarul care a primit cererea verifică corectitudinea datelor din cererea si declaratia pe proprie răspundere depuse de familia solicitantă.

(6) Formularul de cerere si declaratie pe proprie răspundere a fiecăruia dintre soti este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5 - (1) Dreptul Ia sprijinul financiar se stabileste prin dispozitie scrisă a primarului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii. Modelul dispozitiei primarului este prevăzut în anexa nr.2a.

(2) În termenul prevăzut la alin.(l), primarii comunică solicitantilor care nu îndeplinesc conditiile de acordare a sprijinului financiar dispozitia privind neacordarea sprijinului financiar conform modelului prevăzut în anexa nr.2b.

Art. 6 - (1) Pe baza dispozitiei prevăzute la art.5 alin.(l), serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor întocmeste o situatie centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr.3.

(2) Situatia centralizatoare prevăzută la alin.(l) se transmite directiei de muncă, solidaritate socială si familie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, în prima zi a săptămânii următoare pentru săptămâna precedentă.

(3) Pe baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin.(l), în termen de 2 zile de la primirea acesteia, directia teritorială întocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plătii sprijinului financiar si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

(4) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru acordarea sprijinului financiar sunt transferate de directiile teritoriale într-un cont deschis cu această destinatie la trezoreria statului, din care primarii vor dispune plata dreptului.

(5) Situatia centralizatoare prevăzută la alin.(l) constituie document justificativ de plată si se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.

Art. 7 - (1) Cuantumul sprijinului financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro si se acordă o singură dată.

(2) Sprijinul financiar se acordă în lei si se calculează la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă emiterii dispozitiei primarului.

Art. 8 - Fondurile necesare pentru plata sprijinului financiar si pentru plata cheltuielilor cu transmiterea dreptului, se suportă din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 9 - (1) Plata sprijinului financiar se efectuează de către primar si se realizează prin casierie, la domiciliul sau, după caz, resedinta titularului prin mandat postal sau în cont curent personal ori prin cont de cârd deschis la o unitate bancară, în termen de 30 de zile de la data emiterii dispozitiei scrise a primarului.

(2) Fondurile necesare achitării cheltuielilor de transmitere pentru plata sprijinului financiar se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suportă plata drepturilor.

Art.10 - (1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin.(2) din Legea nr.396/2006, primarii au obligatia să comunice directiilor teritoriale semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, date privind numărul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta si cetătenia sotilor, precum si sumele plătite cu acest titlu, conform modelului prevăzut în anexa nr.4.

(2) Transmiterea datelor statistice prevăzute la alin.(l), precum si a oricăror comunicări operative între primari si directiile teritoriale, se fac si prin intermediul postei electronice. În acest sens, primarii, precum si directiile teritoriale, au obligatia reciprocă de a-si face cunoscute adresele de postă electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. În continutul datelor statistice transmise, precum si în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică Legii nr.396/2006, primarii au obligatia inserării adreselor de postă electronică pe care le utilizează.

(3) Până la data de 25 a lunii următoare expirării semestrului, directiile teritoriale transmit Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei Raportul statistic semestrial privind aplicarea prevederilor Legii nr.396/2006 la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 11 - Anexele nr. 1,2a, 2b, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1

la Instructiuni

 

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDEDRE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA nr. 2a

la Instructiuni

 

ROMÂNIA

Judet / Mun. Bucuresti _________________________ (cod, denumire)

Primar comună/oras/municipiu/sector mun.Buc _____________________ (cod, denumire)

 

DISPOZITIE

nr._____________/_____________________

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

 

Primarul unitătii administrativ teritoriale/sectorului mun. Bucuresti________________având în vedere:

prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile Legii nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, cererea si declaratia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei înregistrată la nr.__________________

DISPUNE

1. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de............................................... lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispozitii, respectiv la data de ...................................... pentru familia dlui (d-nei) ................................................., cu domiciliul/resedinta în..............................................................................

2. Plata sprijinului financiar se efectuează prin................................................................................................... (casierie, mandat postal, cont curent personal, cont de cârd) În termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei dispozitii.

3. Prezenta dispozitie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unitătii administrativ teritoriale/sectorului municipiului Bucuresti.

4. În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacată la Tribunalul _________________________, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

 

PRIMAR,

...............................................

 

 

ANEXA nr. 2b

la Instructiuni

 

ROMÂNIA

Judet / Mun. Bucuresti _________________________ (cod, denumire)

Primar comună/oras/municipiu/sector mun.Buc _____________________ (cod, denumire)

 

DISPOZITIE

nr._____________/_____________________

privind neacordarea sprijinului financiar ia constituirea familiei

 

Primarul unitătii administrativ teritoriale/ sectorului mun. Bucuresti________________având în vedere:

prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile Legii nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, cererea si declaratia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei înregistrată la nr.__________________

DISPUNE

1. Neacordarea sprijinului financiar la constituirea familiei, pentru familia dlui (d-nei) ....................................................................., cu domiciliul/resedinta în.............................................................

2. Motivul neacordării sprijinului financiar îl constituie neîndeplinirea conditiilor prevăzute de Legea nr.396/2006 la art.l si art.3 alin.(4), si anume:

a) unul dintre soti nu se află la prima căsătorie si, după caz, nu are domiciliul sau resedinta în România; Ť

b) până la data plătii sprijinului financiar a intervenit desfacerea, desfiintarea sau încetarea căsătoriei. I Ť

3. Prezenta dispozitie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unitătii administrativ teritoriale/ sectorului municipiului Bucuresti.

4. În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacată la Tribunalul _________________________, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

 

PRIMAR,

...............................................

 

ANEXA nr. 3

la Instructiuni

 

ROMÂNIA

Judet / Mun. Bucuresti ________________________ (cod, denumire)

Primar comună/oras/municipiu/sector mun. Bucuresti ______________________ (cod, denumire)

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

cuprinzând dispozitiile emise în vederea stabilirii dreptului ia sprijinul fînanciar

pe perioada............................anul.............

 

NR. CRT.

 

TITULAR SPRIJIN FINANCIAR

 

NUMĂR DISPOZITIE A PRIMARULUI

 

CUANTUM SPRIJIN FINANCIAR STABILIT DE PRIMAR

-LEI-

 

CHELTUIELI DE TRANSMITEREA DREPTURILOR

MANDAT POSTAL

UNITĂTI BANCARE

1.

...

 

 

 

 

2.

...

 

 

 

 

3.

...

 

 

 

 

 

PRIMAR,

...............................................

 

NOTĂ: Se transmite în scris si în format electronic.

 

ANEXA nr. 4

la Instructiuni

 

ROMÂNIA

Judet / Mun. Bucuresti________________________

(cod, denumire)

Primar comună/oras/municipiu/sector mun. Bucuresti ____________________ (cod, denumire)

 

TABEL

cu date statistice privind aplicarea prevederilor Legii nr.396/2006

pe semestrul......anul.............

 

NR. CRT.

NUMĂR CERERI ÎNREGISTRATE

NUMĂR TOTAL FAMILII BENEFICIARE DE SPRIJINUL FINANCIAR din care:

CUPLURI CETĂTENI ROMÂNI

CUPLURI MIXTE

CUPLURI CETĂTENI STRĂINI

VÂRSTA SOTILOR

TOTAL SUME PLĂTITE

-LEI-

SOT

SOTIE

1.

...

 

 

 

 

 

 

2.

...

 

 

 

 

 

 

3.

...

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

...............................................

 

NOTA: Se transmite în scris si în format electronic.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind plasarea pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind plasarea pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de Sănătate Publică si Inspectia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, institutele de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, lasi si Timisoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.761.

 

anexă

 

NORME METODOLOGICE

privind plasarea pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi

 

Art. 1. - (1) Institutele de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara sunt institutiile responsabile cu elaborarea rapoartelor de evaluare initială a alimentelor si ingredientelor alimentare noi în vederea plasării lor pe piată.

(2) Alimentele si ingredientele alimentare noi sunt alimentele care intră sub incidenta Regulamentului 258/97 privind alimentele si ingredientele alimentare noi.

(3) Institutul de Sănătate Publică Bucuresti este institutul coordonator pentru activitatea de plasare pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi si are următoarele atributii:

- transmite la Comisia Europeană rapoartele de evaluare initială elaborate de institutele de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, lasi si Timisoara;

- notifică operatorului economic cu privire la decizia de plasare pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi sau cu privire la respingerea cererii de plasare a lor pe piată;

- informează Ministerul Sănătătii Publice despre decizia de plasare pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi în vederea afisării pe site-ul oficial.

Art. 2. - Rapoartele de evaluare initială a alimentelor si ingredientelor alimentare noi, precum si cererea operatorului economic pentru plasarea pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului 258/97 privind alimentele si ingredientele alimentare noi si ale Recomandării Comisiei nr. 97/618/CE privind aspectele stiintifice si informatiile necesare a fi anexate la cererea de plasare pe piată a alimentelor si ingredientelor alimentare noi si elaborarea raportului de evaluare initială în cadrul Regulamentului 258/97 al Parlamentului European si al Consiliului.

Art. 3. - Personalul care are acces la dosarele alimentelor si ingredientelor alimentare noi are obligatia de a nu divulga informatiile considerate a fi confidentiale.

Art. 4. - Controlul pe piată al alimentelor si ingredientelor alimentare noi se face de către inspectorii sanitari din Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.781 din 28 decembrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. CV 558 din 15 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 217 din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 si ale Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, prevăzute în anexele nr. 1-37*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 si 569 bis din 30 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 


*) Anexele nr. 1-37 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 595/2004, al Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 844/2001 privind Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import si al Hotărârii Guvernului nr. 983/2005 pentru aprobarea listelor produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la export si import,

în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 387/2003,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Birourile vamale prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin se abilitează să efectueze formalităti vamale cu produse strategice.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Decizia directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operatiuni de vămuire cu produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 10 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Directiile, serviciile si birourile din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile regionale vamale si birourile vamale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 9.710.

 

LISTA

birourilor vamale abilitate să efectueze formalităti vamale cu produse strategice

 

Nr.crt.

Birou vamal

Cod nou

1.

Albita

ROIS0100

2.

Alba Iulia

ROBV0300

3.

Arad

ROTM0200

4.

Aeroport Mihail Kogălniceanu

ROCT5100

5.

Bacău

RO1S0600

6.

Brasov

ROBV0900

7.

Brăila

ROCL0700

8.

Bucuresti Sud

ROBU1120

9.

Otopeni

ROBU1030

10.

Antrepozite

ROBU1200

11.

Târguri si Expozitii

ROBU1400

12.

Deva

ROTM8100

13.

Călărasi

ROCT7100

14.

Cluj Napoca

ROCJ1800

15.

Constanta Port

ROCT1970

16.

Constanta Sud Agigea

ROCT1900

17.

Aeroport Mihail Kogălniceanu

ROCT5100

18.

Craiova

ROCR2100

19.

Focsani

ROGL3600

20.

Galati

ROGL3800

21.

Girgiulesti

ROGL3850

22.

Halmeu

ROCJ4320

23.

Iasi

ROIS4650

24.

Mures

ROBV8800

25.

Jimbolia

ROTM5010

26.

Oradea

ROCJ6570

27.

Pitesti

ROCR7000

28.

Ploiesti

ROBU7100

29.

Portile de Fier 1

ROCR7270

30.

Râmnicu Vâlcea

ROCR7700

31.

Sibiu

ROBV7900

32.

Sighet

ROCJ800

33.

Siret

ROIS8200

34.

Sculeni

ROIS4990

35.

Suceava

ROIS8250

36.

Târgoviste

ROBU8600

37.

Timisoara

ROTM8720

38.

Timisoara Aeroport

ROTM8730

39.

Moravita

ROTM5510

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei în domeniul ajutorului de stat

 

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, si având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei în domeniul ajutorului de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Minai Berinde

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 300.

 

ANEXĂ

 

 

REGULAMENT

privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei în domeniul ajutorului de stat

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată CONSILIUL CONCURENTEI adoptă prezentul Regulament

 

Introducere

In cadrul procesului de negociere a aderării, România s-a obligat să asigure compatibilitatea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar aferent capitolului 6 „Politica în domeniul concurentei" si aplicarea acestuia înainte de data aderării, cu scopul de a pregăti mediul de afaceri pentru a face fată presiunilor concurentiale din cadrul pietei unice.

In acest context, Consiliul Concurentei a adoptat o serie de regulamente si instructiuni prin care a fost preluată în dreptul intern legislatia secundară comunitară din domeniul ajutorului de stat.

 

 

Potrivit art. 2 din Actul privind conditiile de aderare1 „de la data aderării, dispozitiile tratatelor originare si actele adoptate de institutii sunt obligatorii pentru Bulgaria si România si se aplică în aceste state în conditiile stabilite prin aceste tratate si prin prezentul act".

De asemenea, conform art. 249 alin. (2) al Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, regulamentele comunitare sunt integral si direct aplicabile în statele membre. Prin urmare, de la data aderării, actele normative interne care au preluat regulamentele comunitare îsi vor înceta aplicabilitatea.

Pentru ca, la data aderării la Uniunea Europeană, legislatia română să fie în deplină concordantă cu acquis-ul comunitar, fără suprapuneri sau încălcări ale acesteia, se impune eliminarea din dreptul intern a acelor acte normative care dublează prevederi ale regulamentelor comunitare sau ale altor acte normative comunitare care nu necesită adoptarea unor măsuri nationale de traspunere.

Art.1

Începând cu data intrării m vigoare a prezentului Regulament se abrogă următoarele regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei:

1. Regulament privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27 din 6 martie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000;

2. Regulament cu privire Iu ajutorul de stat pentru protectia mediului, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92 din 10 mai 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, modificat prin Regulamentul pentru modificarea alin. (2) al art 4 din Regulamentul cu prime la ajutorul de stat pentru protectia mediului, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 121 din 21 mai 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004;

3. Instructiuni privind ajutorul de stat si capitalul de risc, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 16 din 28 ianuarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, modificate si completate prin Instructiunile pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitolul de risc,

puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 223 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004;

4. Instructiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252 din 23 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003;

5. Regulament muhisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale nespecifice, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252 din 23 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003;

Act privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.

6. Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252 din 23 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, modificat si completat prin Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 199 din 17 august 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004;

7. Instructiuni privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 136 din 8 iulie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003;

8. Regulament privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat in temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 166 din 1 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, modificat si completat prin Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 224 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 septembrie 2004;

9. Instructiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat acordate in domeniul transportului maritim, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 176 din 24 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 noiembrie 2003;

10. Instructiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.176 din 24 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 noiembrie 2003, modificate prin Instructiunile pentru modificarea Instructiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat in domeniul transportului aerian, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 222 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficia] al României, Partea I, nr. 847 din 16 septembrie 2004;

11. Instructiuni privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 213 din 12 decembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2004, modificate prin Instructiunile pentru modificarea Instructiunilor privind ajutorul de stat m domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 123 din 21 mai 2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004;

12. Regulament privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si najlocii, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55 din 23 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, modificat prin Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 225 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004, modificat si completat, la rândul său prin Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile micisi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 13 din 1 februarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2005;

13. Regulament privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei.nr. 55 din 23 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, modificat si completat prin Regulamentul pentru Modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 221 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 septembrie 2004;

14. Regulament privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 192 din 30 iulie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 16 august 2004, modificat si completat prin Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat m domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 3 din 7 ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 17 ianuarie 2005;

15. Regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 219 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004;

16. Regulament cu privire laforma, continutul si oue detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 240 din 27 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004;

17. Regulamentul privind ajutoarele de stat acordate în industria constructiilor de nave, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 256 din 30 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 18 octombrie 2004.

18. Regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 501 din 23 noiembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1215 din 17 decembrie 2004;

19. Instructiuni privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi nud si mijlocii, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 57 din 31 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 14 aprilie 2005;

20. Regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 48 din 16 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005;

21. Regulament privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 40 din 2 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005;

22. Regulament privindajutorul de stat pentru productia cinematografica si de televiziune, pus În aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 93 din 25 mai 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005;

23. Instructiuni privind rata dobânzii apucate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 51 din 21 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253/25 martie 2005;

24. Regulament privind procedura de investigatie în materia ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 49 din 16 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005;

25. Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 528 din 31 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 25 ianuarie 2005;

26. Regulament privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliul Concurentei nr. 123 din 13 iunie 2005, publicat in Monitorul Oficial al România, Partea I, nr. 564 din 1 iulie 2005;

27. Regulament privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-afost încredintata prestarea unor servicii de interes economic general, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 146 din 9 iunie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iunie 2006;

28. Regulament privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 527 din 31 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 19 ianuarie 2005.

Art2

Prezentul Regulament va fi pus în aplicare prin Ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3

Prezentul Regulament va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Cu acest număr se încheie Monitorul Oficial al României, Partea I, pe anul 2006.