MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 969         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

440. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

1.325. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

442. - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

1.327. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

443. - Lege privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile

 

1.328. - Decret pentru promulgarea Legii privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

44. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

1.647. - Hotărâre privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007

 

1.689. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

196. - Decizie pentru numirea doamnei Mihaela Arteni în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

197. - Decizie pentru numirea doamnei Mihaela Cristina Mostavi în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

748/24.359. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

87. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, sumele constituite potrivit alin. (1) se colectează într-un cont distinct, deschis pe seama fiecărui consiliu judetean al judetelor prevăzute la art. 2 alin. (3), acesta având obligatia ca la scadentă să le vireze Ministerului Finantelor Publice la termenele si în conditiile stipulate în acordurile de împrumut subsidiar încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu localitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) si reprezentate de presedintii consiliilor judetene, împuterniciti în acest sens de localitătile respective.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.

Nr. 440.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID)-B. semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2006.

Nr. 1.325.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - La alineatul (2) al articolului 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

            ,,d) a absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar.”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.

Nr. 442.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2006.

Nr. 1.327.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Prezenta lege se aplică tuturor aeroporturilor civile.

            Art. 2. - Coordonatorii definiti potrivit Regulamentului nr. 95/93/CEE instituind regulile comune privind alocarea SIoturilor pe aeroporturile din Comunitate, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste cererile de despăgubire legate de functiile pe care le exercită conform regulamentului mentionat răspund civil numai pentru cazurile în care au actionat cu rea-credintă sau gravă neglijentă.

            Art. 3. - Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005 si ratificat prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Farlamentul Homaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.

Nr. 443.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2006.

Nr. 1.328.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare:

            1. domnul deputat Bentu Dumitru, membru al Grupului Parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste, în calitate de membru titular, pe domnul deputat Timis Ioan;

            2. domnul deputat Ungureanu Valeriu Alexandru, membru al Grupului Parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste, în calitate de membru supleant, pe domnul deputat Bentii Dumitru.

 

            Aceasta hotărâre a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 30 noiembrie 2006, cu

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2006.

Nr. 44.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Având în vedere:

- faptul că toate imobilele detinute de unitătile Serviciului de Protectie si Pază constituie domeniu public de interes national;

- faptul că unele imobile detinute de Serviciul de Protectie si Pază trebuie restituite urgent persoanelor îndreptătite, în acest sens existând hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, învestite cu formulă executorie, precum si somatii pentru executare silită;

- necesitatea construirii unui nou sediu pentru Serviciul de Protectie si Pază, existând terenul si fondurile pentru aceasta, actualul sediu în care îsi desfăsoară activitatea institutia trebuind predat urgent Parlamentului României;

- necesitatea eliberării terenului destinat investitiei „Sediul Serviciului de Protectie si Pază” prin scoaterea din functiune si demolarea unor constructii aflate pe acesta;

- faptul că restituirea către persoanele îndreptătite a imobilelor revendicate, precum si demolarea constructiilor nu se pot realiza decât după trecerea acestora în domeniul privat al statului,

se impune adoptarea în regim de urgentă a cadrului legal necesar prin măsuri apreciate ca reprezentând o situatie extraordinară,

            În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Imobilele detinute de unitătile Serviciului de Protectie si Pază constituie domeniu public de interes national. În situatii temeinic justificate, unele imobile pot fi trecute în domeniul privat al statului, în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Ioan Costea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 94.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (15) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Finantarea activitătilor prevăzute în Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si virate în contul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, cu unică destinatie.

            Art. 3. - (1) Fondurile prevăzute la art. 2 se gestionează de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară printr-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului.

            (2) Alimentarea contului prevăzut la alin. (1) se face de către Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza solicitărilor fundamentale ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat în conditiile legii.

            Art. 4. - (1) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară este răspunzătoare de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinatia aprobată, potrivit prevederilor legale.

            (2) Fondurile prevăzute la art. 2, rămase neutilizate la finele anului, se vor restitui la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.647.

 

ANEXĂ)

 

PLANUL DE REALIZARE A CADASTRULUI GENERAL PENTRU ANUL 2007 OBIECTIVUL I - Conversia cărtilor funciare într-o bază de date si arhivă digitală pentru oficiile de cadastru si publicitate imobiliară: Brasov, Buzău, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Prahova

 

Etape:

Nr. crt.

Eveniment

Data planificată pentru începere

Data planificată pentru finalizare

1.

Pregătirea documentatiei de licitatie

1 septembrie 2006

3 ianuarie 2007

2.

Publicarea anuntului de intentie

3 ianuarie 2007

26 februarie 2007

3.

Publicarea anuntului de participare

26 februarie 2007

4 aprilie 2007

4.

Deschiderea licitatiei

4 aprilie 2007

4 aprilie 2007

5.

Evaluarea licitatiei

4 aprilie 2007

11 aprilie 2007

6.

Notificarea ofertantilor

11 aprilie 2007

11 aprilie 2007

7.

Perioada de depunere a contestatiilor

11 aprilie 2007

26 aprilie 2007

8.

încheierea contractului

26 aprilie 2007

26 aprilie 2007

9.

Scanarea cărtilor funciare, arhiva digitală, baza de date

26 aprilie 2007

31 octombrie 2007

10.

Receptia lucrărilor

31 octombrie 2007

30 noiembrie 2007

11.

Efectuarea plătii

7 decembrie 2007

7 decembrie 2007

Durată totală

1 septembrie 2006

7 decembrie 2007

 

OBIECTIVUL II - Introducerea cadastrului general în 20 de unităti administrativ-teritoriale

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

1.

BRASOV

Sânpetru

 

 

Victoria

 

 

Ghimbav

 

 

Cristian

 

 

Bod

2.

CONSTANTA

Eforie

 

 

Techirghiol

 

 

Saligny

 

 

Tuzla

 

 

Costinesti

3.

DÂMBOVITA

Fieni

 

 

Brănesti

 

 

Motăieni

 

 

Slobozia Moară

 

 

Vârfuri

4.

PRAHOVA

Blejoi

 

 

Comu

 

 

Gorgota

 

 

Poiana Câmpina

 

 

Câmpina

 

Etape:

Nr. crt.

Eveniment

Data planificată pentru începere

Data planificată pentru finalizare

1.

Pregătirea documentatiei de licitatie

1 septembrie 2006

3 ianuarie 2007

2.

Publicarea anuntul de intentie

3 ianuarie 2007

26 februarie 2007

3.

Publicarea anuntul de participare

26 februarie 2007

4 aprilie 2007

4.

Deschiderea licitatiei

4 aprilie 2007

4 aprilie 2007

5.

Evaluarea licitatiei

4 aprilie 2007

11 aprilie 2007

6.

Notificarea

11 aprilie 2007

11 aprilie 2007

7.

Perioada de depunere a contestatiilor

11 aprilie 2007

26 aprilie 2006

8.

încheierea contractului

26 aprilie 2007

26 aprilie 2007

9.

Desfăsurarea lucrărilor de cadastru general pe baza ortofotoplanurilor si măsurătorilor topografice, culegerea datelor pentru proprietari/posesori pentru câte 5 unităti administrativ-teritoriale din cele 4 judete

26 aprilie 2007

27 august 2007

10.

Receptia lucrărilor

27 august 2007

14 septembrie 2007

11.

Afisarea la primării a datelor legate de proprietate si proprietari

14 septembrie 2007

14 noiembrie 2007

12.

Contestatiile privind datele afisate

14 noiembrie 2007

14 decembrie 2007

13.

Rezolvarea contestatiilor

14 decembrie 2007

28 decembrie 2007

14.

Efectuarea plătii

28 decembrie 2007

28 decembrie 2007

15.

înscrierea în cartea funciară

28 decembrie 2007

 

Durată totală

1 septembrie 2006

28 decembrie 2007

 

OBIECTIVUL III - Aerofotografiere si realizare ortofotoplan scara 1:1000 pentru intravilanele

oraselor Ploiesti, Târgoviste, Constanta, Brasov si scara 1:500 pentru Bucuresti si zonele limitrofe acestuia

 

Etape:

Nr. crt.

Eveniment

Data planificată pentru începere

Data planificată pentru finalizare

1.

Pregătirea documentatiei de licitatie

1 septembrie 2006

3 ianuarie 2007

2.

Publicarea anuntul de intentie

3 ianuarie 2007

26 februarie 2007

3.

Publicarea anuntul de participare

26 februarie 2007

4 aprilie 2007

4.

Deschiderea licitatiei

4 aprilie 2007

4 aprilie 2007

5.

Evaluarea licitatiei

4 aprilie 2007

11 aprilie 2007

6.

Notificarea ofertantilor

11 aprilie 2007

11 aprilie 2007

7.

Perioada de depunere a contestatiilor

11 aprilie 2007

26 aprilie 2007

8.

încheierea contractului

26 aprilie 2007

26 aprilie 2007

9.

Desfăsurarea lucrărilor de aerofotografiere si realizarea de ortofotoplan

27 aprilie 2007

26 octombrie 2007

10.

Receptia lucrărilor

26 octombrie 2007

26 noiembrie 2007

11.

Efectuarea plătii

17 decembrie 2007

28 decembrie 2007

Durată totală

1 septembrie 2006

28 decembrie 2007

 

OBIECTIVUL IV - Receptia serviciilor prevăzute la obiectivele I, II si III si instruirea personalului din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară în vederea utilizării bazelor de date create

 

Etape:

Nr. crt.

Eveniment

Data planificată pentru începere

Data planificată pentru finalizare

1.

Pregătirea documentatiei de licitatie

1 septembrie 2006

3 ianuarie 2007

2.

Publicarea anuntul de intentie

3 ianuarie 2007

26 februarie 2007

3.

Publicarea anuntul de participare

26 februarie 2007

4 aprilie 2007

4.

Deschiderea licitatiei

4 aprilie 2007

4 aprilie 2007

5.

Evaluarea licitatiei

4 aprilie 2007

11 aprilie 2007

6.

Notificarea ofertantilor

11 aprilie 2007

11 aprilie 2007

7.

Perioada de depunere a contestatiilor

11 aprilie 2007

26 aprilie 2007

8.

încheierea contractului

26 aprilie 2007

26 aprilie 2007

9.

Desfăsurarea lucrărilor de receptie

27 aprilie 2007

28 decembrie 2007

10.

Instruire personal oficii de cadastru si publicitate imobiliară

27 aprilie 2007

28 decembrie 2007

11.

Efectuarea plătii

28 decembrie 2007

28 decembrie 2007

Durată totală

1 septembrie 2006

28 decembrie 2007

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Domnul Grigorie Lungu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong.

            Art. 2. - Domnul Grigorie Lungu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita, secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.689.

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Mihaela Arteni în calitate de membru al Consiliului de administratie

al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

            În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 276 alin. (1) lit. aj din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei prin Adresa nr. 6.314/GB din 6 noiembrie 2006,

            primul-ministru emite prezenta decizie.

 

            Articol unic. - Pe data de 11 decembrie 2006 doamna Mihaela Arteni se numeste în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 196.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Mihaela Cristina Mostavi în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

            În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

            primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii doamna Mihaela Cristina Mostavi se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 197.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 748 din 14 octombrie 2006

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 24.359 din 28 noiembrie 2006

 

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005

            În temeiul art. 1 din titlul XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente,

            având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.782 din 11 octombrie 2006, întocmit de Agentia Domeniilor Statului,

            În temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

            având în vedere necesitatea aplicării prevederilor titlului XI din Legea nr. 247/2005, în scopul instituit de lege, si anume acela al exploatării eficiente a terenurilor agricole aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României si atingerea standardelor existente în tările Uniunii Europene,

            ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

            Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. i .272/26.503/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

            „(41) În sensul prezentelor norme metodologice, prin an agricol se întelege perioada cuprinsă între 1 octombrie - 30 septembrie a anului următor.”

            2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

            „(6) În cazul sotilor, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplineste conditia de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună.

            (7) În cazul în care ambii soti îndeplinesc conditia de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele

fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui sot se va acorda proportional cu cota-parte aferentă fiecăruia.”

            3. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

            „Art. 5. - (1) Persoanele care solicită renta viageră agricolă trebuie să depună la biroul judetean în a cărui rază teritorială se află terenul care face obiectul vânzării ori arendării sau la Biroul Judetean de Rentă Viageră Agricolă Bucuresti, personal ori prin mandatar, o cerere, conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente:”.

            4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

            „(4) Persoanele care au depus deja dosar pentru a putea beneficia de rentă viageră agricolă, iar ulterior dobândesc si alte suprafete de teren în conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3), pot beneficia de un termen de 6 luni pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare sau arendare, în vederea obtinerii rentei viagere agricole pe întreaga suprafată pe care o detin.”

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

            În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

            Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 22 august 2006, emiterea următorului ordin:

            Art. 1. - Se aprobă instructiunea nr. 7/2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro)

            Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Paul Gabriel Miclăus

 

Bucuresti, 17 octombrie 2006.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 7/2006

pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

            Art. I. - Instructiunea nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 80/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006, se modifică după cum urmează:      

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 1

Cadru de reglementare

 

            Prezenta instructiune stabileste metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale, obtinut de persoanele fizice, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

            2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

            „(2) Pretul de cumpărare al unei valori mobiliare se determină prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat, care poate cuprinde si costurile aferente generate de operatiunea de cumpărare.”

            3. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

            „(3) Ordinea de vânzare a valorilor mobiliare, raportată la detinerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în functie de data

dobândirii, de la cea mai veche detinere la cea mai nouă.”

            4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 4

Exceptii si situatii speciale privind modalitatea de stabilire a pretului de cumpărare pentru valorile mobiliare

 

            (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru actiunile dobândite de către persoanele fizice în cazul programului stock option plan pretul de cumpărare va fi reprezentat de pretul preferential la care se adaugă costurile generate de operatiunea de cumpărare.

            (2) În cazul operatiunilor speciale enumerate mai jos, pretul de achizitie necesar pentru calculul pretului de cumpărare prin metoda pretului mediu ponderat va fi cel înscris în documentele justificative corespunzătoare, astfel:

a) pentru actiunile dobândite de către persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă (PPM), inclusiv pentru cele dobândite ulterior în urma unor operatiuni de divizare, fuziune, modificări ale valorii nominale etc. cu efect asupra numărului initial de actiuni distribuite în cadrul PPM, pretul de cumpărare reprezintă valoarea nominală a actiunilor de la data eliberării extrasului de cont;

b) pentru actiunile dobândite ca urmare a distribuirii de actiuni cu titlu gratuit în urma unor operatiuni de încorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor etc, pretul de achizitie al actiunilor este pretul de emisiune al acelor actiuni conform valorii prevăzute în hotărârea adunării generale a actionarilor, hotărâre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

c) pentru actiunile dobândite ca urmare a majorării capitalului social prin aport în numerar, pretul de achizitie va fi pretul evidentiat în formularul de subscriere;

d) pentru actiunile dobândite în urma convertirii obligatiunilor, pretul de achizitie al actiunilor este pretul la care s-a realizat conversia, stabilit prin raportul de conversie prevăzut în prospectul de emisiune al obligatiunilor sau în hotărârea adunării generale a actionarilor prin care s-a decis conversia, hotărâre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

e) pentru actiunile dobândite în urma unei divizări sau fuziuni, pretul de achizitie al actiunilor este pretul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb. Pretul/valoarea este cel/cea publicat/publicată în prospectul de fuziune sau în hotărârea adunării generale a actionarilor care a decis divizarea, hotărâre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

f) pentru actiunile dobândite înainte de admiterea la tranzactionare a unei societăti comerciale, pretul de achizitie al acestora va fi dat de pretul de subscriere la care se adaugă si costurile aferente sau, în cazul achizitionării lor prin cesiune de la un alt actionar, pretul evidentiat în contractul de cesiune;

g) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei succesiuni, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor (taxa de timbru si taxa notarială);

h) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu oneros între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv si cu îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute în reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este pretul înscris în actul tranSIativ de proprietate;

i) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu gratuit între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv si cu îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute în reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor (taxa de timbru si taxa notarială);

j) pentru actiunile dobândite de către angajati ca urmare a răscumpărării acestora de pe piată de către societate, pretul de achizitie este cel înscris în formularul de subscriere;

k) pentru valorile mobiliare provenite în urma dizolvării PAS-urilor, pretul de achizitie este pretul înscris în actul translativ de proprietate sau, în lipsa acestuia, valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

l) pentru valorile mobiliare dobândite ca urmare a unor hotărâri judecătoresti definitive, irevocabile si executorii, pretul de achizitie este valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

m) pentru valorile mobiliare cumpărate de la stat prin contractele de privatizare, pretul de achizitie va fi cel plătit în cadrul procesului de privatizare;

n) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unor consolidări/splitări, pretul de achizitie se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare.

(3) Pentru valorile mobiliare din categoriile mai sus enuntate, pretul de achizitie identificat conform alin. (2) va fi înscris în declaratia pe propria răspundere a persoanei fizice, având continutul prevăzut în anexa nr. 1.”

5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 41

Situatia valorilor mobiliare aflate exclusiv în conturile deschise la registrele independente/depozitarul central

(1) Provenienta, momentul dobândirii, cantitatea si pretul de achizitie al valorilor mobiliare evidentiate în conturile aflate exclusiv la registrele independente/depozitarul central vor fi cele precizate în declaratia pe propria răspundere a contribuabilului, având continutul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În situatia consolidării registrelor, fără solicitarea clientului, transferurile de portofolii de la registrele independente/depozitarul central înapoi în contul intermediarului se vor putea realiza de acesta fără a fi necesară eliberarea unor noi extrase de cont.

(3) În situatia în care splitarea valorii nominale are ca efect cresterea numărului de actiuni transferate către registrele independente/depozitarul central, modificarea de către acestia din urmă a numărului de actiuni se va efectua proportional cu factorul de splitare.

(4) În situatia în care consolidarea valorilor mobiliare are ca efect reducerea numărului de actiuni transferate către registrele independente/depozitarul central, modificarea de către acestia din urmă a numărului de actiuni se va efectua proportional cu factorul de consolidare, fără a se modifica data detinerilor initiale.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 5

Determinarea câstigului sau a pierderii generate de transferul valorilor mobiliare

(1) Determinarea câstigului sau pierderii din tranzactiile cu valori mobiliare se efectuează la data încheierii tranzactiei de vânzare si reprezintă diferenta pozitivă ori negativă dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare determinat conform art. 3 alin. (2) sau ari 4 alin. (1).

(2) Intermediarii vor evidentia câstigul sau pierderea generate de tranzactia de vânzare prin diferenta pozitivă ori negativă dintre pretul de vânzare înmultit cu numărul de valori mobiliare tranzactionate si pretul de cumpărare înmultit cu acelasi număr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vânzării, precum si cele aferente cumpărării si care nu au fost cuprinse în determinarea pretului de cumpărare.

(3) În situatia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, pretul de vânzare este pretul înscris în actul tranSIativ de proprietate. Obligatia calculării si virării impozitului revine persoanei care realizează venitul impozabil.

(4) Intermediarii vor evidentia separat, în momentul încheierii tranzactiei de vânzare, câstigul sau pierderea, în functie de perioada de detinere a valorilor mobiliare, pe baze diferentiate în functie de cotele de impozitare aplicabile, mentiunea dacă actiunile provin din PPM, precum si impozitul retinut de intermediari, atunci când este cazul.

(5) Intermediarii au obligatia mentionării caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executării ordinelor, eliberat clientilor, sau, după caz, pe un alt document întocmit în acest scop.

(6) Intermediarii au obligatia de a păstra pentru fiecare tranzactie de cumpărare următoarele date: momentul tranzactiei (data, ora, minutul si secunda), numărul de valori mobiliare, pretul de cumpărare determinat după operatiunea de cumpărare, costurile aferente suportate de către client care nu au fost cuprinse în pret.

(7) Pentru valorile mobiliare detinute de o persoană mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligatia evidentierii datei dobândirii, acestea urmând regimul de impozitare stabilit în prezenta instructiune.

(8) Pentru valorile mobiliare evidentiate în conturile clientilor la data de 31 mai 2005, se va considera că perioada detinerii acestora este mai mare de 365 de zile, caz în care intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira în toate cazurile cota de impozit de 1% aplicată asupra câstigului.

(9) Se vor considera valori mobiliare detinute la data de 31 mai 2005 inclusiv valorile mobiliare cumpărate la data de 31 mai 2005 si decontate sau înregistrate în conformitate cu reglementările legale.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 6

Cumpărarea printr-un intermediar si vânzarea prin alt intermediar

(1) Intermediarul initial care a executat operatiunea de cumpărare are obligatia să elibereze clientului, la cererea acestuia, un extras de portofoliu cu ocazia operatiunilor de închidere a evidentei contului acestuia sau a transferului partial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea continutul prevăzut în anexa nr. 2. Extrasul de portofoliu se va elibera obligatoriu si pe suport electronic standardizat conform anexei.

(2) La solicitarea clientului, intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu si în situatiile în care instructiunea de închidere a evidentei contului acestuia a fost dată si operată înaintea intrării în vigoare a prezentei instructiuni.

(3) Extrasul de portofoliu va cuprinde instructiunea clientului privind destinatia portofoliului, care va fi operată si certificată de către intermediar si transmisă de către acesta intermediarului spre care se face transferul, în termen de 24 de ore, la cererea clientului.

(4) În situatia în care sunt mai multi intermediari, intermediarul va elibera câte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.

(5) Intermediarul/intermediarii la care se transferă portofoliul va/vor înregistra în propriile evidente, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul initial, pretul de cumpărare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute peste 365 de zile si, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute mai putin de 365 de zile, cu datele aferente operatiunilor de cumpărare.

(6) La momentul înregistrării conform prevederilor alin. (5) se va tine cont pentru evidenta duratei detinerilor si de perioada scursă între data transferului si data efectivă a înregistrării.

(7) Intermediarii la care se transferă portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare obiect al transferului nu vor executa nicio tranzactie cu valorile mobiliare transferate, până în momentul în care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu în original, document ce va fi arhivat la intermediar.

(8) În situatia în care intermediarul initial care a efectuat operatiunea de cumpărare nu mai prestează activităti de servicii de investitii financiare ca urmare a retragerii de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a autorizatiei de functionare, datele cuprinse în extrasul de portofoliu vor putea fi dovedite de către client prin declaratia pe propria răspundere având continutul prevăzut în anexa nr. 1.”

8. Alineatele (2) si (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

„(2) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului apartine acelui intermediar care administrează si realizează activităti de custodie privind fondurile bănesti si titlurile de valoare, altele decât titlurile de participare, apartinând contribuabilului.

(3) Calcularea si evidentierea impozitului se realizează la data efectuării tranzactiei de vânzare, iar retinerea impozitului se realizează în momentul decontării tranzactiei de vânzare, termenul de virare a impozitului fiind până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.”

9. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(2) Retinerea impozitului se realizează la momentul depunerii cererii de răscumpărare, iar termenul de virare a impozitului retinut de societătile de administrare a investitiilor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.”

10. Alineatul (7) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„(7) Termenul pentru virarea impozitului reprezentând plăti anticipate este cel prevăzut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, iar termenul pentru virarea diferentelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevăzut la art. 84 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

11. După alineatul (5) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Intermediarul va elibera contribuabilului la sfârsitul anului, la cererea acestuia, o fisă de portofoliu cu titlu de document justificativ având continutul prevăzut în anexa nr. 3, care va evidentia câstigul sau pierderea realizată de către client pentru partea de titluri de valoare evidentiate în contul acestuia, precum si cuantumul impozitului calculat si retinut în cursul anului fiscal de către intermediar.”

12. Alineatul (6) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„(6) În situatia în care câstigul sau pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declaratia specială anuală înscrisurile justificative aferente.”

13. Alineatul (8) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru anul fiscal 2005 câstigul net la sfârsitul anului se determină în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru titlurile de valoare care au fost dobândite până la data de 31 mai 2005 si înstrăinate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2005.”

14. Articolul 15 se abrogă.

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 16

Dispozitii tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare

 

Până la data autorizării pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare, definitia stock option plan se aplică si în cazul societătilor ale căror valori mobiliare sunt tranzactionate la Societatea Comercială Bursa de Valori Bucuresti - S.A.”

16. Alineatul (7) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din România transmite un singur original al certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală unui singur intermediar ori plătitor de venituri rezident român, primitorul certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală va transmite, la solicitarea celorlalti intermediari ori plătitori de venit care au relatii contractuale cu beneficiarul de venit, o copie tradusă si legalizată a certificatului de rezidentă fiscală a beneficiarului de venituri din România sau a documentului care atestă rezidenta fiscală. Pe copia legalizată primitorul certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală, în original, va semna cu mentiunea că detine originalul acestuia.”

17. Anexa se abrogă.

18. Se introduc anexele nr. 1, 2 si 3 cu următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1 la instructiune

 

DECLARATIE

 

            Subsemnata/Subsemnatul ........................................................ posesoare a/posesor al BI/CI seria ..... nr..............,

având CNP .............................................................., declar pe propria răspundere că actiunile pe care le transfer în contul

intermediarului ........................................... îmi apartin si sunt libere de orice sarcină. Vă rog să transferati din contul meu

deschis la Registrul actionarilor ............................ În contul meu deschis la ......................................... următoarele actiuni:

 

Emitentul

Simbolul Nr. de actiuni

Data dobândirii1)

Modalitatea de achizitionare2)

Costul de achizitie3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Întocmită si semnată pe propria răspundere în data de ...................... cunoscând că declaratiile false sunt pedepsite potrivit

legii.

 

Client,

………………………..

 

Semnătura

………………………..

 


1) Pentru categoriile de titluri de valoare enumerate la art. 14 alin. (5) din Instructiunea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2005, cu modificările si completările ulterioare, se va preciza că perioada detinerii acestora este mai mare de 365 de zile.

2) Vă rugăm să specificati: prin PPM (Programul de privatizare în masă), ofertă publică primară IPO, majorare de capital social prin aport în numerar, conversie din obligatiuni, divizare, fuziune, distribuire de actiuni cu titlu gratuit, succesiune, transfer direct, dizolvare PAS, răscumpărare de către societate, hotărâre judecătorească, alte surse.

3) Informatiile din această coIoană vor fi completate cu valoarea care rezultă din documentele justificative detinute de client sau indentificate conform art. 4 alin. (2) din Instructiunea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste informatii sunt necesare în scopul calculării impozitului pe câstigul de capital obtinut de către investitorii persoane fizice române si străine, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2 la instructiune

 

SSIF/Institutie de credit .............................................

Nr./Data ..................................

 

EXTRAS DE PORTOFOLIU

 

Numele si prenumele clientului ..............................................................

C.I./B.I. ....................................................

C.N.P......................................................

 

Tipul titlului de valoare

 

 

Denumirea societătii emitente

 

 

Simbolul

 

 

Pretul de cumpărare**)

 

 

 

Categoriile de titluri de valoare

 

> 365 zile*)

< 365 zile

PPM

Cantitatea

Cantitatea

Data dobândirii

Cantitatea

Valoarea nominală

Actiuni

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

Obligatiuni

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

………………………………….

 

Alte titluri de valoare

 

 

 

 

………………………………….

 

 


*) Se vor include toate categoriile de titluri de valoare care sunt cuprinse în categoria titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile conform art. 14 alin. (5) din instructiune.

**) Se completează cu pretul mediu ponderat, cu includerea costurilor aferente.

 

Motiv transfer portofoliu - instructiune client:

a) transfer către un alt intermediar, respectiv către ...................... SSIF/institutie de credit/societate de custodie □

b) transfer către registru/depozitar central □

Intermediar: ............................................................................................

Reprezentantul intermediarului: ................................................................

Semnătura si stampila intermediarului: .....................................................

 

Am primit exemplarul original astăzi, ...../......., si sunt de acord cu datele înscrise în prezentul extras de portofoliu.

 

Client,

………………………..

 

Semnătura clientului

………………………..

 

NOTĂ:

Se completează în două exemplare originale, unul pentru intermediarul transmitător si unul pentru client; datele se vor înregistra de către intermediarul care primeste portofoliu, cu luarea în considerare si a perioadei scurse între data emiterii extrasului si data transferului efectiv al portofoliului.

 

ANEXA Nr. 3 la instructiune

 

FISĂ DE PORTOFOLIU*)

pe anul ..................

 

            Intermediar emitent ..............................................., cu sediul social în ..........................................., înregistrat la oficiul

registrului comertului sub nr....................., CUI ................................., Decizia de autorizare de către Comisia Natională a

Valorilor Mobiliare nr................., reprezentat prin domnul/doamna ........................................., în calitate de .........................,

            În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (51) din Instructiunea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2005, avizată de către Ministerul Finantelor Publice, am emis prezenta fisă de portofoliu pentru:

 

Numele si prenumele clientului: ........................................................

C.I./B.I./pasaport: ..............................................

C.N.P./N.I.F......................................................

Domiciliul: ........................................................

Perioada prestării serviciului de la ....................................... până la ....................................................

 

Nr. crt.

Transferul valorilor mobiliare detinute în portofoliu mai putin de 365 de zile**)

Transferul valorilor mobiliare detinute în portofoliu mai mult de 365 de zile

0

Câstigul

Pierderea

Câstigul net

Pierderea

Câstigul

Pierderea

Câstigul

Pierderea

Impozitul calculat si retinut

1.

 

 

2.

 

 

 

Reprezentantul emitentului,

…………………………………

Semnătura si stampila emitentului

…………………………………

 

Data .........................................

Client,

…………………………………

Semnătura clientului

…………………………………

 

Data .........................................

 

*) Se completează în două exemplare, unul pentru client, unul pentru emitent. Fisa de portofoliu se anexează, în copie, la declaratia specială.

**) Nu se completează pentru anul fiscal 2005.

 

            Art. II. - Prezenta instructiune intră în vigoare ia data publicării ordinului de aprobare si a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).