MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 974         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 decembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 701 din 17 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Decizia nr. 716 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.412. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si abrogarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2003 si publicarea actelor privind modificarea acestuia

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 701

din 17 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor de stat, exceptie ridicată de Emil Dunca în Dosarul nr. 1.065/2006 al Tribunalului Teleorman - Sectia civilă si de Alecsandru V. Jaucă în Dosarul nr. 2.691/39/2006 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 octombrie 2006 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la data de 17 octombrie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.065/2006, Tribunalul Teleorman - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2) si art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor de stat, exceptie ridicată de Emil Dunca cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei.

Prin încheierea din 24 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.691/39/2006, Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, exceptie ridicată de Alecsandru V. Jaucă cu prilejul solutionării unei actiuni în contencios administrativ formulate împotriva Casei Judetene de Pensii Suceava.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile art. 6 si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 contravin dispozitiilor constitutionale consacrate în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 47 alin. (2). În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate încalcă „principiul drepturilor câstigate”, întrucât stabilesc un punctaj mediu anual inferior celui stabilit prin legislatia anterioară, fapt ce determină scăderea cuantumului pensiilor. De asemenea, arată că textele de lege criticate instituie un tratament discriminatoriu fată de persoanele pentru care se mentine cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată superior celui rezultat în urma recalculării, întrucât aceste persoane nu vor putea beneficia de indexarea sau majorarea pensiei până când, din înmultirea punctului de pensie cu punctajul mediu, nu va rezulta un cuantum mai mare decât al pensiei cuvenite sau aflate în plată.

Tribunalul Teleorman - Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate încalcă principiul neretroactivitătii legii si principiul drepturilor câstigate, făcând posibilă micsorarea punctului de pensie.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, textele de lege criticate fiind în acord cu dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că textele de lege criticate nu au efecte retroactive, întrucât se aplică pentru viitor, de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005. De asemenea, arată că nu este încălcat nici principiul constitutional al egalitătii în drepturi, reglementările din cuprinsul dispozitiilor legale criticate fiind aplicabile, fără nici o discriminare, pentru toate persoanele care se pensionează, aflate în situatiile prevăzute de aceste dispozitii legale si care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege. În sfârsit, consideră că nu este înfrânt nici dreptul la pensie, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constitutie, întrucât nici acest drept si nici cuantumul pensiei nu au fost afectate în urma aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale, necontinând dispozitii cu efecte retroactive ori discriminatorii. De asemenea, arată că dreptul la pensie nu este încălcat, întrucât, în situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel aflat în plată, legea dispune că va fi mentinut cuantumul în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, dispozitii care au următoarea redactare:

- Art. 6: „(1) In vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3.

(2) În situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

(3) Pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art. 1921 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, aflate în situatia prevăzută la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suportă de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, a fiecărui an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contributii realizate în conditiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, punctaj mediu anual avut până la data recalculării.”;

- Art. 7 alin. (1): „Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, precum si cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fără a se utiliza procedura de înstiintare prealabilă prevăzută la art. 7 si 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004.”

În opinia autorilor exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitătii legii civile si ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, precum si dispozitiilor art. 47 alin. (2) care consacră dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, prin art. 180 alin. (2) a prevăzut sarcina Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale de a determina punctajul mediu anual al fiecărui pensionar prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare la punctajul de pensie stabilit conform prevederilor acestei legi, în vederea recorelării si recalculării pensiilor într-o etapă ulterioară.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, reglementând procedura si etapele recalculării pensiilor anterior stabilite, prevede la art. 4 determinarea punctajului anual prin luarea în considerare a datelor existente cu privire la întreaga activitate a pensionarilor, conform noilor principii ale sistemului public de pensii. Potrivit art. 6 alin. (1) din aceeasi ordonantă, stabilirea cuantumului pensiei se face prin compararea punctajului anual calculat cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata. În urma acestor operatiuni noul punctaj mediu anual poate fi mai mare sau mai mic decât cel anterior determinat.

Aceste dispozitii legale vizează trecutul numai sub aspectul că stagiul de cotizare a fost realizat, iar cuantumul pensiei aflate în plată a fost stabilit anterior, însă efectele recalculării se produc numai pentru viitor. Astfel, Curtea consideră că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate raportată la principiul neretroactivitătii legii civile.

În ceea ce priveste sustinerile autorilor exceptiei, potrivit cărora textele de lege criticate ar aduce atingere dreptului la pensie, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 prevede mentinerea cuantumului pensiei cuvenite sau aflate în plată în situatia în care acesta este superior cuantumului pensiei aferent noului punctaj determinat, până la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000 se va obtine un cuantum al pensiei mai mare. Astfel, se asigură protejarea drepturilor legale câstigate sub imperiul legislatiei anterior în vigoare, iar eventualele probleme ridicate de legalitatea si corectitudinea cuantumului pensiei stabilit prin recalculare reprezintă doar aspecte ce tin de aplicarea legii, fără a afecta caracterul constitutional al textelor de lege ce fac obiectul exceptiei.

În sfârsit, Curtea apreciază că nu pot fi retinute nici criticile de neconstitutionalitate raportate la principiul constitutional al egalitătii în drepturi. Astfel, autorii exceptiei sustin că, în situatia în care, în urma recalculării, se păstrează cuantumul superior al pensiei stabilite anterior, nu vor putea beneficia de indexarea sau majorarea pensiei până când, din înmultirea punctului de pensie cu punctajul mediu anual, nu va rezulta un cuantum mai mare decât cel al pensiei cuvenite sau aflate în plată. Prin urmare, consideră că sunt discriminati în raport cu celelalte categorii de pensionari care beneficiază de aceste majorări. Or, Curtea constată că majorarea se aplică, fără deosebire, punctajului mediu anual sau celui aflat în plată, dar este posibil ca, pentru pensiile ce se încadrează în ipoteza art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 această majorare să nu determine si o mărire efectivă a cuantumului pensiei, în situatia în care, prin majorare, nu s-ar depăsi cuantumul corespunzător punctajului mediu anual avut până la data recalculării. Acest fapt nu creează însă o situatie discriminatorie pentru pensionarii cărora li s-a aplicat art. 6 alin. (2), întrucât legea Ie-a permis acestora păstrarea unui cuantum al pensiei superior celui care li s-ar fi cuvenit potrivit dispozitiilor legale în vigoare la data recalculării pensiei. O solutie contrară ar crea o situatie inechitabilă pentru cei cărora li s-ar aplica prevederile legale în vigoare la data pensionării, fără a se putea prevala de dispozitiile legale anterioare, care ar determina un cuantum superior al pensiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor de stat, exceptie ridicată de Emil Dunca în Dosarul nr. 1.065/2006 al Tribunalului Teleorman - Sectia civilă si de Alecsandru V. Jaucă în Dosarul nr. 2.691/39/2006 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 716

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Confectia Râmnicu Sărat” - S.A. În Dosarul nr. 34.729/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 34.729/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Confectia Râmnicu Sărat” - S.A. Într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unui recurs.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1) si art. 124 alin. (2) din Constitutie, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că prin aplicarea dispozitiilor de lege criticate se ajunge la situatia în care recursul îndreptat împotriva unei hotărâri pronuntate de curtea de apel se judecă la aceeasi instantă, controlul judecătoresc nemairealizându-se de către o instantă impartială, partea nemaiputând beneficia de un proces echitabil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.

Textul criticat are următorul continut: „Recursurile aflate pe rolul haltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării in vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si ale art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justitiei. De asemenea, se invocă dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. II din Legea nr. 219/2005 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale ca si în cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 90 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006, si prin Decizia nr. 405 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, Curtea a retinut că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege” si „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

De asemenea, Curtea a statuat că, desi prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenta materială, aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă adoptată nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate.

Astfel, dincolo de caracterul tranzitoriu al acestei reglementări, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. În fine, Curtea a constatat că nu poate fi primită nici critica privind încălcarea principiului controlului judiciar ierarhic, întrucât Constitutia nu consacră un asemenea principiu, ci, potrivit art. 129, numai folosirea căilor de atac prevăzute de lege.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât solutiile, cât si motivarea acestor decizii îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Confectia Râmnicu Sărat” - S.A. În Dosarul nr. 34.729/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si abrogarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2003 si publicarea actelor privind modificarea acestuia

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si abrogarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2003 si publicarea actelor privind modificarea acestuia.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.412.

 

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 234/2004

din 10 februarie 2004

 

privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1030/2003

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, în special articolele 60 si 301,

Având în vedere Pozitia Comună 2004/137/PESC a Consiliului, din 10 februarie 2004 privind măsurile restrictive împotriva Liberiei si de abrogare a Pozitiei Comune 2001/357/PESC ('),

Având în vedere propunerea Comisiei,

Întrucât,

(1) În Rezolutia 1521 (2003) din 22 decembrie 2003, Consiliul de Securitate al ONU, actionând în conformitate cu Capitolul VII din Carta Natiunilor Unite si luând notă de schimbarea situatiei din Liberia, în special referitor la plecarea fostului presedinte Charles Taylor si formarea Guvernului National de Tranzitie din Liberia, a decis să modifice anumite măsuri restrictive impuse Liberiei prin Rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1343 (2001) din 7 martie 2001 si 1478 (2003) din 6 mai 2003.

(2) Pozitia Comună 2004/137/PESC prevede implementarea măsurilor dispuse prin Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1521 (2003), inclusiv interdictia privind asistenta tehnică privind activitătile militare si importul de diamante neprelucrate, de busteni si cherestea din Liberia.

 

 

(3) Pozitia Comună 2004/137/PESC prevede, de asemenea, interdictia privind serviciile conexe activitătilor militare si cea privind asistenta financiară conexă activitătilor militare, care nu sunt citate în Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1521 (2003).

(4) Unele dintre măsurile prevăzute de Rezolutiile 1343 (2001) si 1478 (2003) au fost puse în aplicare prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1030/2003 din 16 iunie 2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia ( ). Modificările aduse acestor măsuri se află sub incidenta prevederilor Tratatului si, prin urmare, pentru a se asigura aplicarea lor uniformă, legislatia comunitară trebuie să implementeze măsurile Consiliului de Securitate, în ceea ce priveste Comunitatea. În sensul acestui Regulament, se consideră că teritoriul Comunitătii cuprinde teritoriile statelor membre cărora Tratatul le este aplicabil, conform conditiilor prevăzute în Tratat.

(5) Pentru mai multă claritate, un text singular ce contine toate dispozitiile relevante trebuie adoptat asa cum a fost modificat, înlocuind Regulamentul (CE) nr. 1030/2003 care trebuie abrogat.

(6) Pentru a se asigura eficienta măsurilor prevăzute de acest Regulament, Regulamentul va intra în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

1 Vezi pagina 35 din acest Jurnal Oficial.

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

 

Articolul 1

 

În sensul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definitii:

 

“asistentă tehnică” reprezintă orice sprijin tehnic aferent reparatiilor, proiectării, producerii, asamblării, testării, mentinerii sau orice serviciu tehnic, si poate lua forma instructiei, consultării, instruirii, transmiterii de informatii si abilităti de lucru sau servicii de consultantă. Asistenta tehnică include formele verbale de asistentă.

 

2 JO L 150, 18.6.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2061/2003 (JO L 308, 25.11.2003, p. 5).

 

Articolul 2

 

Sunt interzise:

(a) acordarea, vânzarea, oferirea sau transferul de asistentă tehnică referitoare la activităti militare si la furnizarea, producerea, mentinerea si utilizarea armelor si a materialelor aferente de orice tip, inclusiv arme si munitii, vehicule militare si echipamente, echipamente paramilitare si piese de schimb pentru articolele mai sus mentionate, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Liberia sau în vederea utilizării în Liberia;

(b) furnizarea de finantare sau asistentă financiară aferentă activitătilor militare, incluzând în special granturi, împrumuturi si credite de asigurare pentru export, în scopul vânzării, furnizării, transferului sau exportului de armament si materiale aferente, direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Liberia sau în vederea utilizării în Liberia;

(c) participarea, cu bună stimtă si intentionată, în activităti al căror obiect sau efect este, direct sau indirect, promovarea tranzactiilor la care se face referire la punctele (a) si (b).

 

Articolul 3

 

1. Prin derogare de la articolele 2, autoritătile competente din statul membru în care îsi are sediul furnizorul de servicii, asa cum sunt enumerate în Anexa I, poate autoriza:

(a) furnizarea de asistentă tehnică, financiară si mijloace de finantare referitoare la armament si materiale conexe, dacă acest tip de asistentă sau servicii sunt intentionate numai pentru sustinerea si pentru utilizarea de către Misiunea Natiunilor Unite în Liberia, sau

(b) furnizarea de mijloace de finantare si asistentă financiară referitoare la:

(i) armament si materiale conexe intentionate numai pentru sustinerea si pentru utilizarea în cadrul programului de formare internatională si reformă pentru fortele armate si de politie din Liberia, sau la

(ii) echipamente militare care nu sunt letale si utilizate numai în scopuri umanitare sau de protectie.

2. Nu se vor acorda autorizatii pentru activităti care au avut deja loc.

 

Articolul 4

 

1. Dacă astfel de activităti au fost aprobate în prealabil de către Comitetul instituit conform aliniatului 21 din Rezolutia 1521 (2003) a Consiliului de Securitate al ONU, prin derogare de la articolul 2 din acest Regulament, autoritătile competente enumerate în Anexa I, din statul membru unde îsi are sediu furnizorul de servicii, poate autoriza furnizarea de asistentă tehnică referitoare la:

(a) armament si materiale conexe intentionate numai pentru sustinerea si pentru utilizarea în cadrul programului de formare internatională si reformă pentru fortele armate si de politie din Liberia, sau

(b) echipamente militare care nu sunt letale si utilizate numai în scopuri umanitare sau de protectie.

Aprobarea în acest sens trebuie obtinută prin intermediul autoritătilor competente, asa cum sunt enumerate în Anexa I, din statul membru unde îsi are sediu furnizorul de servicii.

2. Nu se vor acorda autorizatii pentru activităti care au avut deja loc.

 

Articolul 5

 

Articolul 2 nu se va aplica în ceea ce priveste articolele de îmbrăcăminte de protectie, inclusiv veste anti-glont si căsti militare, pentru propria folosintă, exportate temporar în Liberia de către personalul Natiunilor Unite, personalul Uniunii Europene, Comunitate sau statele membre, reprezentanti ai presei si a celor angajati în actiuni umanitare si de dezvoltare, precum si a personalului aferent.

 

Articolul 6

 

1. Importul direct sau indirect către Comunitate de diamante neprelucrate din Liberia, asa cum sunt definite în Anexa II, indiferent dacă îsi au sau nu originea în acest state, este interzis.

2. Importul în Comunitate de busteni si cherestea de origine liberiană, asa cum

se defineste Anexa IEI, este interzis.

3. Participarea, cu bună stiintă si intentionată, în activităti al căror obiect sau efect este, direct sau indirect, promovarea tranzactiilor la care se face referire la punctele 1 si 2, este interzisă.

 

Articolul 7

 

Fără a se aduce atingere drepturilor si obligatiilor statelor membre conform Cartei Natiunilor Unite, Comisia va mentine toate contactele necesare cu Comitetul instituit conform aliniatului 21 din Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1521 (2003) În scopul aplicării eficiente a acestui Regulament.

 

Articolul 8

 

Comisia si statele membre se vor informa imediat si reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului Regulament si îsi vor pune la dispozitie orice alte informatii relevante care se află la dispozitia lor în legătură cu prezentul Regulament, în special informatii cu privire la încălcarea si problemele legate de aplicarea sa, precum si cu privire la decizii emise de către instantele nationale.

 

Articolul 9

 

Comisia va avea autoritatea de a:

(a) modifica Anexa I, pe baza informatiilor furnizate de statele membre;

(b) modifica Anexele II si III pentru a le alinia la schimbările ce pot surveni în cadrul Nomenclatorului Mixt.

 

Articolul 10

 

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau oncărei obligatii impuse de orice acord international, contract încheiat si licentă sau permis acordat înainte de data de 13 februarie 2004.

 

Articolul 11

 

1. Statele membre vor adopta reglementările privind sanctiunile aplicabile încălcărilor dispozitiilor din prezentul regulament si vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sanctiunile adoptate trebuie să fie eficiente, proportionale si de natură să descurajeze astfel de încălcări.

2. Statele membre vor notifica Comisia cu privire la aceste norme, fără întârziere, după intrarea în vigoare a prezentului Regulament si, de asemenea, vor comunica orice modificare adusă normelor în cauză.

 

Articolul 12

 

Prezentul Regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Comunitătii, inclusiv în spatiul său aerian;

(b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdictia unui stat membru;

(c) oricărei persoane aflate altundeva, dacă persoana în cauză este cetătean al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entităti care este înregistrată sau constituită conform legislatiei unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entităti care desfăsoară activităti economice în Comunitate.

 

Articolul 13

 

Regulamentul (CE) nr. 1030/2003 se abrogă prin prezenta.

 

Articolul 14

 

Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale si direct aplicabil în toate statele membre.

 

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2004.

 

Pentru Consiliu

Presedinte

C. McCREEVY

 

ANEXA

 

Lista autoritătilor competente la care se face referire în articolele 3 si 4

 

BELGIA

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

 

Direction générale des affaires bilatérales

Service „Afrique du sud du Sahara”

Téléphone (32-2) 501 88 75

Télécopieur (32-2) 501 38 26

 

Directoraat-generaal Bilaterale zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

 

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de 1'énergie

ARE 4e o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Téléphone (32-2) 206 58 16/27

Télécopieur (32-2) 230 83 22

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

BEB, afdeling 4, Dienst vergunningen

Generaal Lemanlaan 60

B-1040Brussel

Tel. (32-2)206 58 16/27

Fax (32-2) 230 83 22

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale (Région Brüssel-Hauptstadt):

 

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

 

Cabinet du ministre des fmances, du budget, de la fonction publique et des relations éxterieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-l 210 Bruxelles

Télephone (32-2) 209 28 25

Télecopieur (32-2) 209 28 12

 

 

Région wallonne (Wallonische Région):

Cabinet du ministre-président du gouvemement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Telephone (32-81) 33 12 11

Telecopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest (Flämische Region):

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

 

 

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 Kebenhavn 0

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448K0benhavnK

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

 

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

 

GERMANIA

Cu privire la mijloace de finantare si asistentă financiară:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 Miinchen

Tel.: (49-89)28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

 

Cu privire la asistentă tehnică si alte servicii:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter StraBe 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49)619 69 08-0

Fax: (49) 619 69 08-800

 

 

GRECIA

A. Blocarea bunurilor

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30)210 333 28 10

 

A. Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργειο Οικονομιας καί Οικονομικών

Γεviκή Δ/vσηΟiκovoμiκής Πoλιτικής

Niκης 5

GR – 101 80 Aθήνα

T ηλ.: +30 210 333 27 86

Φάξ.: + 30 210 333 28 10

 

B. Restrictii de import-export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str. 1

GR-105 63Athens

Tel. (30)210 328 64 01-3

Fax (30)210 328 64 04

 

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ - ΕΞΑΓΩΓΏΝ

Υπουργείο Οικονομιας καί Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού καί Διαχείρισης Πoλιτικής
Κορνάρον 1

GR – 105 63 Aθήνα

T ηλ.: +30 210 328 64 01-3

Φάξ.: + 30 210 328 64 04

SPANIA

Ministerio de Economia

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

 

 

FRANTA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopieur (33) 144 74 48 97

 

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations intemationales

Téléphone (33) 143 17 59 68

Télécopieur(33) 143 17 46 91

 

IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353) 1 631 2121

Fax: (353) 1 631 2562

 

 

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

DGAS.-Uff. I

Roma

Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805

Fax (39) 06 36 91 5446

 

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

 

 

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires etrangeres

Office des licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 70

Télécopieur (352) 46 61 38

 

 

OLANDA

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid

Bezuidenhoutseweg 153

2594 AG Den Haag

Nederland

Tel. (31)70 379 7658

Fax (31)70 379 7392

 

 

AUSTRIA

Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1)711 00

Fax: (43-1)711 00-83 86

 

 

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179Lisboa

Tel.: (351-21)394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

 

 

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfh(358-9)16 05 59 00

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

 

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn(358-9)16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

 

SUEDIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

Regering skansliet

UtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

 

 

MAREA BRITANIE

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44)20 7215 0594

Fax: (44)20 7215 0593

 

Diamante neprelucrate la care se face referire în articolul 6 alin. 1

 

Cod CN

Descriere produs

7102 10 00

Diamante nesortate, neprelucrate si nemontate sau fixate

7102 21 00

Diamante industriale, neprelucrate sau tăiate simplu, fisurate sau în formă brută

7102 31 00

Diamante neindustriale, neprelucrate sau tăiate simplu, fisurate sau în formă brută

7105 10 00

Praf si pudră de diamante

 

Produse reprezentând busteni si cherestea la care se face referire în articolul 6 alin. 2

 

Cod CN

Descriere produs

4401

Lemn pentru ardere, sub formă de busteni, lemne tăiate scurt, vreascuri sau în alte forme similare; aschii de lemn; rumegus si deseuri de lemn, aglomerate sau nu sub formă de busteni, brichete, bile sau alte forme similare

4402

Lemn pentru cărbune (inclusiv scoartă de copac sau ghinde pentru cărbune), aglomerate sau nu

4403

Lemn brut, decojit sau nu de scoartă sau esentă lemnoasă, sau tăiat brut în formă pătrată sau dreptunghiulară

4404

Lemn curbat; bare de lemn despicate; stâlpi sau stive de lemne, ascutit dar nu tăiat în lungime; bete de lemn, neprelucrat si nerotunjit, curbat sau prelucrat altfel, pretabil pentru manufacturarea bastoanelor, umbrelelor, mânere pentru unelte sau alte obiecte similare; aschii de lemn si alte obiecte similare.

4405

Fire de lemn; pulbere de lemn

4406

Traverse de lemn pentru calea ferată sau tramvai

4407

Lemn tăiat cu fierăstrăul sau rindeluit în lungime, feliat sau decojit, plat sau nu, smirgheluit sau îmbinat la capete, cu o grosime mai mare de 6mm.

4408

Foi pentru furniruit (inclusiv cele obtinute prin tăierea lemnului laminat), pentru placaj sau alte produse similare din lemn laminat, tăiat cu fierăstrăul in lungime, feliat sau decojit, plat sau nu, smirgheluit sau îmbinat la capete, cu o grosime mai mare de 6 mm.

4409

Lemn (inclusiv benzi din lemn si plinte pentru pardoseală cu parchet, neasamblate) cu formă continuă (asamblat, glăfuit, federuit, rifluit, îmbinat în V, însirat, sub forma de cofraje, rotunjit sau in alte forme similare) la oricare dintre capete, margini sau fete, indiferent dacă este geluit, smirgheluit sau îmbinat la capete.

4410

Plăci din lemn sau alte materiale lemnoase, legate cu sau fără răsină sau alte substante organice de lipire.

4411

Plăci din lemn fibros sau alte materiale lemnoase, indiferent dacă e legat cu răsini sau cu alte substante organice

4412

Plăci furniruite, placaj sau alte materiale lemnoase laminate.

4413

Lemn dens, în blocuri, plăci, benzi sau alte profiluri

4414

Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau alte obiecte similare

4415

Casete de împachetat, cutii, lăzi, cutii cilindrice si alte mijloace similare de ambalat din lemn; cutii cilindrice cu cabluri; paleti, paleti fatetati si alte obiecte de încărcat din scândură; sine de lemn pentru paleti

4416

Cutii, butoaie, cuve, tuburi si alte produse si materiale similare din lemn, inclusiv doage.

4417

Unelte, corpuri de unelte, mânere de unelte din lemn; corpuri si cozi pentru mături si perii din lemn; calapoade sau stative din lemn pentru cizme sau pantofi

4418

îmbinări pentru constructii si tâmplărie din lemn, inclusiv plăci din lemn modular, plăci de parchet asamblate, sindrilă

4419

Mese si mobilier de bucătărie din lemn

4420

Incrustatii de lemn si marchetărie; casete si cutii din lemn pentru bijuterii si tacâmuri si articole similare din lemn, statuete si alte ornamente din lemn, articole din lemn si mobilier, care nu cad sub incidenta Capitolului 94 CN

4421

Alte articole din lemn

4701

Material lemnos obtinut mecanic

4702

Material lemnos obtinut chimic, dizolvând esente de lemn

4703

Material lemnos obtinut chimic, sodă sau sulfat, altul decât cel obtinut dizolvând esente de lemn

4704

Material lemnos obtinut chimic, sulfit, altul decât cel obtinut dizolvând esente de lemn

4705

Material lemnos obtinut în amestec printr-un proces mecanic si chimic

9401 61

Alte tipuri de scaune cu rame din lemn

9401 69

Alte tipuri de scaune cu rame din lemn, care nu sunt capitonate

9401 90 30

Părti lemnoase din scaunele utilizate în avion

9403 30

Mobilier din lemn pentru birouri

9403 40

Mobilier din lemn pentru dormitor

9403 50

Mobilier din lemn pentru bucătărie

9403 60

Alte tipuri de mobilier din lemn

9406 00 20

Constructii prefabricate din lemn

ex 9705

Piese de colectie din lemn

ex 9706

Antichităti din lemn

 

 

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1489/2004

din 20 august 2004

de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2003

 

COMISIA COMUNITĂTILOR EUROPENE,

 

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,

 

Având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 234/2004 din 10 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2003 (*) si în special articolul 9 lit. a,

Întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 234/2004 enumera autoritătile competente cărora le sunt atribuite functii specifice referitoare la aplicarea acestui Regulament.

(2) În data de 1 mai 2004, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia au aderat la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Actul de Aderare nu prevede modificări ale Anexei mentionate mai sus.

(3) Prin urmare, autoritătile competente din noile state membre trebuie înscrise în Anexă începând cu data de 1 mai 2004,

 

1 JOL40, 12.2.2004, p. 1.

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

 

Articolul 1

 

Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 234/2004 este modificată prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

 

Articolul 2

 

Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Se aplică începând cu data de 1 mai 2004.

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si direct aplicabil în toate statele membre.

 

Adoptat la Bruxelles, 20 august 2004.

Pentru Comisie

Christopher PATTEN

Membru al Comisiei

 

ANEXĂ

 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 234/2004 se modifică după cum urmează:

 

„1. Următoarele mentiuni sunt inserate între cele referitoare la Belgia si Danemarca:

REPUBLICA CEHĂ

            Ministerstvo průmyslu a obchodu

            Licenčni správa

            Na Františku 32

110 15Praha 1

fel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811”

 

2. Următoarele mentiuni sunt inserate între cele referitoare la Germania si Grecia:

 

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel:+372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: +372 6680500 Fax: +372 6680501”

 

3. Următoarele mentiuni sunt inserate între cele referitoare la Italia si Luxembourg:

 

CIPRU

            Υπουργείο Eξωτερικών

            Λεωφ.Προεδρικού Mεγάρoν

            1447Λενκωσία

            T ηλ.: +357-22-300600

            Φάξ.: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

 

 

LETONIA

            Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

            Brīvības iela 36

            Rīga L V1395

Tel. Nr. (371)7016201

Fax Nr. (371)7828121

 

 

LITUANIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižanto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90”

 

4. Următoarele mentiuni sunt inserate între cele referitoare la Luxembourg si Olanda:

 

„UNGARIA

Gazdasági es Közlekedési Minisztérium

Engedélyezesi és Kozigazgatási Hivatal

1024Budapest

Margit körút 85

Tel: (36-1) 336 7300

Fax: (36-1)336 7302

 

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel:+356 21 24 28 53

Fax:+356 21 25 15 20”

 

5. Următoarele mentiuni sunt inserate între cele referitoare la Austria si Portugalia:

 

 

„POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. CH. Szucha23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29”

 

6. Următoarele mentiuni sunt inserate între cele referitoare la Portugalia si Finlanda:

 

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

 

SLOVACIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

            Sekcia obchodnỹch vzt'ahov a ochranspotrebitel'a

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116”

 

7. Următoarele mentiuni sunt adăugate după cele referitoare la Marea Britanie:

 

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Comisia Comunitătilor Europene

Directoratul General pentru Relatii Externe

Directoratul PESC

Unitatea A.2: Probleme juridice si institutionale pentru relatii externe - Sanctiuni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2)296 75 63”

 

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1452/2005

din 6 septembrie 2005

de modificare a Anexei I la Regulamentului Consiliului (CE) nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia

 

COMISIA COMUNITĂTILOR EUROPENE,

 

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,

 

Având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 234/2004 din 10 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2003 (1) si în special articolul 9 lit. a,

Întrucât.

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 234/2004 enumera autoritătile competente cărora le sunt atribuite functii specifice referitoare la aplicarea acestui Regulament.

(2) Belgia si Olanda au solicitat ca detaliile de corespondentă corespunzătoare autoritătilor competente din aceste state să fie modificate,

 

1 JO L 40, 12.2.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1489/2004 (JO L 273, 21.8.2004, p. 16).

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

 

Articolul 1

 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 234/2004 este modificată prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

 

Articolul 2

 

Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si direct aplicabil în toate statele membre.

 

Adoptat la Bruxelles, 6 septembrie 2005.

Pentru Comisie

Eneko LANDABURU

Director General pentru Relatii Externe

 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 234/2004 se modifică după cum urmează:

 

1. Detaliile de corespondentă din cadrul titlului „Belgia” vor fi înlocuite cu:

„1. Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de

la coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Afrique du sud du Sahara”

Egmont 1

Rue des Petits Carmes, 19

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2)501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

 

1. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directoraat-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

 

2. Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile - Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progres, 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2)277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

 

2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel - Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210Brussel

Tel. (32-2)277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

 

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe

Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

 

3. Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

 

4. Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvemement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel. (32-81)33 12 11

Fax (32-81) 33 13 13

 

5. Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37”;

 

2. Detaliile de corespondentă din cadrul titlului „Olanda” vor fi înlocuite cu:

„Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

The Netherlands

Tel. (31-38)467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29”