MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 981         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 decembrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.357. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

1.358. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

1.695. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

205. - Decizie pentru eliberarea doamnei Sima Livia din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

619. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăsurată de organele de control măsuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale structurilor sale teritoriale

 

1.468/M143/1.488/2.620/C/11.251/92/110/1.375/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului apărării, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

1.501. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

 

1.506. - Ordinul ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Gabriel Lazurca se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României pe lângă Sfântul Scaun.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti. 4 decembrie 2006.

Nr. 1.357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. Domnul Marius Gabriel Lazurca se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti. 4 decembrie 2006.

Nr 1.358.

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Având in vedere finalizarea de către România a tuturor formalitătilor preliminare necesare în vederea transpunerii integrale în legislatia natională a Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetătenii Uniunii Europene si membrii familiilor acestora, prin notificarea statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la aspectul si continutul documentelor care atesta identitatea eliberate cetătenilor români si transmiterea, cu titlu de specimen, acestor documente către autoritătile fiecăruia dintre aceste state,

având în vedere necesitatea stabilirii cadrului juridic pentru libera circulatie a cetătenilor români în statele membre ale Uniunii Europene, in contextul obligatiei de transpunere a prevederilor Directivei 2004/38/CE,

tinând seama de faptul că aceste reglementări trebuie să devină efective la data aderării României la Uniunea Europeană, precum si de perioada scurtă de timp rămasă până la 1 ianuarie 2007,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetătenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Regimul juridic al cărtii de identitate este cel prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare, cu exceptia situatiilor în care prezenta lege dispune altfel.”

2. Alineatul 5 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„(5) Cetăteanul român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la libera circulatie în străinătate poate călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură numai în situatii exceptionale, determinate de motive obiective care necesită prezenta acestuia în statul respectiv, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

3. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Organele politiei de frontieră permit iesirea din România a cetătenilor români minori numai dacă sunt însotiti de o persoana fizică majoră, în următoarele cazuri:

a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinti sau, după caz, este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărti de identitate si călătoreste în străinătate însotit de acestia i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acestia;

b) minorului care este înscris în pasaportul unui părinte si călătoreste în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pasaport individual sau, după caz, al unei cărti de identitate si călătoreste împreună cu unul dintre părinti i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acesta numai dacă părintele însotitor prezintă o declaratie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

c) minorului care este înscris în pasaportul unui părinte si călătoreste în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pasaport individual sau, după caz, al unei cărti de identitate si călătoreste împreună cu unul dintre părinti i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaratia celuilalt părinte, numai dacă părintele însotitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;

d) minorului care este titular al unui pasaport individual sau, după caz, al unei cărti de identitate si călătoreste însotit de o altă persoană fizică majoră i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu aceasta numai dacă persoana însotitoare prezintă o declaratie a ambilor părinti sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, a părintelui supravietuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada în care urmează să se desfăsoare călătoria, precum si datele de identitate ale însotitorului respectiv.”

4. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulatie în străinătate, cetăteanului român i se poate refuza temporar eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi pot fi retrase de către autoritătile competente să pună în executare măsura.”

5. La articolul 46, litera n) va avea următorul cuprins:

,,n) pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), în mod repetat, într-un interval de 3 ani.”

Art. II. - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră va dispune măsurile necesare pentru afisarea în punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international, precum si pe pagina proprie de internet a listei statelor membre ale Uniunii Europene care permit intrarea pe teritoriile lor pe baza cărtii de identitate.

Art. III. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 96.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2006, conform anexei nr. 1, si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie retine permanent la dispozitia sa, potrivit Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în scopul desfăsurării corespunzătoare a activitătii sale, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare, precum si diferenta dintre veniturile constituite si cheltuielile efectuate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, în vederea utilizării exclusive pentru restructurarea si reorganizarea operatorilor economici din sectorul productiei de apărare.

(2) Disponibilul, conform Legii nr. 399/2002, pentru anul 2006 se constituie din veniturile în lei si în valută încasate începând cu prima zi lucrătoare a anului 2006.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.695.

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZĂRII IN INDUSTRIE

 

ANEXA nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AFERENT ACTIVITĂTII DE PRIVATIZARE, RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

-lei-

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

PROGRAM INITIAL

INFLUENTE +/-

PROGRAM

RECTIFICAT

I.

VENITURI - TOTAL, din care:

610.350.000

+75.846.000

686.196.000

1. Venituri curente

60.350.000

+489.540.000

549.890.000

C.Venituri nefiscale

60.350.000

+489.540.000

549.890.000

CI. Venituri din proprietate

60.350.000

+489.540.000

549.890.000

Venituri din proprietate

60.000.000

+466.000.000

526.000.000

Venituri din dividende

60.000.000

+466.000.000

526.000.000

Alte venituri

350.000

+23.540.000

23.890.000

II. Venituri din capital

550.000.000

-413.694.000

136.306.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

550.000.000

-413.694.000

136.306.000

Venituri din privatizare

550.000.000

-413.694.000

136.306.000

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

583.851.500

+93.244.250

677.095.750

Cheltuieli curente

583.851.500

+93.244.250

677.095.750

1.1 Cheltuieli de personal

11.644.000

-143.500

11.500.500

Cheltuieli salarii

9.010.000

-

9.010.000

Contributii asigurări sociale

2.460.000

-

2.460.000

Cheltuieli indemnizatii de delegare internă

50.000

-49.500

500

Cheltuieli indemnizatii de delegare externă

124.000

-94.000

30.000

1.2 Cheltuieli materiale, servicii, administrare, privatizare

74.743.000

-68.043.000

6.700.000

 

 

1.2.1 Bunuri si servicii

12.000.000

-11.400.000

600.000

1.2.2 Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

53.143.000

-48.143.000

5.000.000

1.2.3 Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu, precum si alte asemenea cheltuieli

3.600.000

-3.500.000

100.000

1.2.4 Costuri implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale

6.000.000

-5.000.000

1.000.000

1.3. Alte transferuri

3.500.000

-3.500.000

-

Transferuri interne

3.500.000

-3.500.000

-

Cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

3.500.000

-3.500.000

-

1.4. Alte cheltuieli

492.964.500

+165.830.750

658.795.250

- Sumele cu care institutia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale, în cazurile prevăzute de lege;

 

 

 

- Sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de institutia publică implicată ca urmare a garantiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător;

- Despăgubiri acordate cumpărătorilor pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societătii comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activităti trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorilor de institutia publică implicată sau de autoritatea de mediu;

90.000.000 7.400.000

-90.000.000 -7.400.000

-

- Garantii acordate cumpărătorilor pentru daune cauzate acestora, prin faptul că societatea comercială este tinută să îndeplinească vreo obligatie, inclusiv fată de terti, sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operatiuni care nu au fost dezvăluite si nici nu puteau fi cunoscute de cumpărători, ca urmare a efectuării propriului audit asupra societătii comerciale si a căror cauză a existat la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni;

 

 

 

- Prejudicii cauzate cumpărătorilor prin executarea unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care obligă la restituirea în natură, către fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat;

7.400.000

-7.400.000

 

- Vărsăminte în contul general al trezoreriei statului

388.164.500

+270.630.750

658.795.250

1.5. Cheltuieli de capital

1.000.000

-900.000

100.000

Active nefinanciare

1.000.000

-900.000

100.000

Active fixe

1.000.000

-900.000

100.000

Excedent (I.-II.)

26.498.500

-17.398.250

9.100.250

III.

Informatii privind disponibilul, din care:

1. Disponibil în lei si în valută la începutul perioadei, conform Legii nr. 399/2002

67.795.000

 

-67.795.000

 

 

 

2. Disponibil constituit începând cu data de 01.01.2006 conform Legii nr. 399/2002, din veniturile în lei si în valută încasate de O.P.S.P.I.

26.498.500

-17.398.250

9.100.250

3. Total disponibil la sfârsitul anului, conform Legii nr. 399/2002 (1 +2)

94.293.500

-85.193.250

9.100.250

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZĂRII IN INDUSTRIE

 

ANEXA nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002 rectificat pe anul 2006

 

-lei-

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

PROGRAM INITIAL

INFLUENTE +/-

PROGRAM RECTIFICAT

I.

Venituri constituite conform Legii nr. 380/2002 pentru restructurarea si reorganizarea agentilor economici din sectorul productiei de apărare

1.000.000

-1.000.000

-

II.

Cheltuieli pentru restructurarea si reorganizarea agentilor economici din sectorul productiei de apărare, conform Legii nr. 380/2002

500.000

-500.000

-

 

Excedent (I. - II.)

500.000

-500.000

-

III.

Informatii privind disponibilul, din care:

1. Disponibil la începutul perioadei

2. Disponibil constituit în cursul anului 2006

3. Total disponibil la sfârsitul anului (1+2)

 

392.890

500.000

892.890

 

-

-500.000

-500.000

 

392,890

-

392.890

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Sima Livia din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Sima Livia se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 205.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăsurată de organele de control măsuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale structurilor sale teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 40 din Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 279/2004,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al înstiintării de plată pentru debitor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate mentionate la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

Silviu Bian

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.

Nr. 619.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ/

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ...................... /Municipiului Bucuresti

str......................... nr....... bl....... municipiul ........................

Nr...................../......................

 

L.S.

 

Regim special

Seria A.N.O.F.M. nr. 0000001

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor

Încheiat astăzi, ......................... luna, ...................., anul ..........

 

 

Agentii constatatori .............................................................., îndeplinind functiile de ........................... în cadrul compartimentului control măsuri active din Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă/Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ............................/Municipiului Bucuresti, în temeiul Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare, în baza legitimatiilor de control nr....... si a delegatiilor nr....................../................. în urma controlului efectuat în ziua de ..........., luna .................., anul ..............., orele ................, la ................................, cu sediul în ................., str.................. nr......., judetul/sectorul ........................., am constatat următoarele contraventii astăzi .................. (data, ora si locul mentionate):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Agentii constatatori,

..............................

..............................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal

astăzi, ziua ........., luna .........., anul .........

........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

 

Nerespectarea prevederilor legale imperative constituie contraventii conform:

art....... alin. (...) lit. ...) din ............................................................................................................................................................. si se sanctionează cu amendă de la ........................................................... lei la ............................................................. lei.

 

Datele de identificare ale contravenientului persoană fizică:

 

Numele si prenumele .............................................., data si locul nasterii ...................., domiciliul actual stabil ......, CNP .............................., BI/CI seria .............. nr.................. emis/emisă de Politia .................... la data de ................, ocupatia .........................., locul de muncă .................................................................

În cazul cetătenilor străini, persoanelor fără cetătenie sau cetătenilor români cu domiciliul în străinătate se vor mentiona si următoarele date:

Seria pasaportului/documentului de trecere a frontierei ................................... nr..................., eliberat la .................

luna ................., anul .........................., statul emitent ..........................................

 

Datele de identificare ale contravenientului persoană juridică:

 

Denumirea ...................................................................

Sediul ...........................................................................

Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comertului ........................... sub nr...................... din data de ........................... si la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului/Judetului ........... sub nr......./....... Codul fiscal ...............................................................

Reprezentant legal ....................................................

 

Agentii constatatori,

..............................

..............................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal

astăzi, ziua ........., luna .........., anul .........

........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

 

Împrejurările care pot servi la aprecierea gravitătii faptelor si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Contravenientul si-a îndeplinit/nu si-a îndeplinit obligatia legală de a prezenta agentilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăsurare a activitătii de control.

Suma totală de ....................... lei, reprezentând amenzile contraventionale aplicate astăzi, va fi achitată în termen

de 15 zile de la data înmânarii sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în contul nr........................., deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a ................. pe numele institutiei noastre.

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimele amenzilor prevăzute în actul normativ, aplicate astăzi, cumulate.

Facem mentiunea că există/nu există această posibilitate (în actul normativ de stabilire a contraventiilor această posibilitate trebuie mentionată în mod expres). O copie de pe chitantă, în acest caz, se predă de către contravenient agentilor constatatori sau se trimite prin postă institutiei noastre.

Îndeplinindu-se obligatia legală de a aduce la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare, acesta întelege să se consemneze distinct următoarele obiectiuni:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Agentii constatatori,

..............................

..............................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal

astăzi, ziua ........., luna .........., anul .........

........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

 

Contravenientul întelege să nu se consemneze distinct nicio obiectiune la continutul acestui act de constatare.

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicării acestuia.

Plângerea, însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă/Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ......................../Municipiului

Bucuresti, cu sediul în municipiul ..........................., str........................ nr................, bl................, judetul ...................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi, ziua ..........................., luna ........................., anul .............., sau se va comunica, în copie, contravenientului în termen de

cel mult o lună de la data aplicării acestuia.

Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sanctiunii.

Comunicarea procesului-verbal si a înstiintării de plată se face prin postă, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul ori la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemnează într-un proces-verbal datat si semnat de agentii constatatori si de cel putin un martor.

Prezentul proces-verbal a fost înregistrat în registrul unic de control al contravenientului sub nr................/..............., iar la registratura acestuia sub nr............................/......................................

Contravenientul nu se află de fată/refuză/nu poate să semneze. Se confirmă de martorul:

Numele si prenumele .........................................., data si locul nasterii ........................................., domiciliul actual stabil ......................, CNP ..............................., BI/CI seria ............... nr................, emis/emisă de Politia ............... la data

de .............................., ocupatia ................................, locul de muncă .........................................................

 

Agentii constatatori,

..............................

..............................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal

astăzi, ziua ........., luna .........., anul .........

........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ/

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ........................./Municipiului Bucuresti

Str................ nr................. bl................, municipiul ...............

Nr................/ ...............

 

L.S.

 

Regim special

Seria A.N.O.F.M. nr. 0000001

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

pentru debitorul:

 

Datele de identificare ale contravenientului persoană fizică:

Numele si prenumele .................................., data si locul nasterii .........................., domiciliul actual stabil ..............., CNP........................, BI/CI seria ................. nr................, emis/emisă de Politia ............... la data de .........................,

ocupatia,.............................. locul de muncă ...................................

În cazul cetătenilor străini, persoanelor fără cetătenie sau cetătenilor români cu domiciliul în străinătate se vor mentiona si următoarele date:

Seria pasaportului/documentului de trecere a frontierei ............... nr................, eliberat la ..............., luna ..............., anul ..............., statul emitent ...............

 

Datele de identificare ale contravenientului persoană juridică:

 

Denumirea ................................................................................

Sediul .......................................................................................

Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comertului ................................. sub nr................ din data de ................................ si la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului/Judetului ........................... sub

nr................/...............

Codul fiscal ............................................................................

Reprezentant legal ................................................................

 

Agentii constatatori,

..............................

..............................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal

astăzi, ziua ........., luna .........., anul .........

........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

 

În baza procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiat în ziua ..............., luna ..............., anul ......................., la ................, vă comunicăm prezenta înstiintare de plată pentru suma totală de ............... lei,

constituită debit la institutia noastră pe numele dumneavoastră.

După trecerea termenului limită prevăzut în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor mentionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, si se supune executării silite, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta înstiintare de plată vi se comunică, în calitate de debitor bugetar, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor respectiv.

Contravenientul nu se află de fată/refuză/nu poate să semneze. Se confirmă de martorul:

Numele si prenumele.............................. data si locul nasterii ..............................., domiciliul actual stabil ................ CNP ............................., BI/CI seria ................. nr. ..............., emis/emisă de Politia ..............., la data de ..............., ocupatia .................................., locul de muncă ................................

 

Agentii constatatori,

..............................

..............................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal

astăzi, ziua ........., luna .........., anul .........

........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire:

A. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor: Seria ................ nr...................

Regim special

B. Înstiintare de plată pentru debitorul:

Seria ................ nr.................

Regim special

Fiecare formular se tipăreste în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului, atât pe original, cât si pe copii.

Formularele se brosează în carnete continând câte 120 de file fiecare

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.468 din 29 noiembrie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

Nr. 1.488 din 2 noiembrie 2006

MINISTERUL APĂRĂRII

Nr. M 143 din 7 octombrie 2006

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr.2.620/C din 24 noiembrie 2006

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 11.251 din 21 septembrie 2006

 

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 110 din 22 septembrie 2006

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 92 din 25 septembrie 2006

 

SERVICIUL DE PROTECTIE Sl PAZĂ

Nr. 1.375 din 10 octombrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice, ministrul apărării, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 si 569 bis din 30 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Florian Coldea

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a

ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2006, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară proprie din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prezentele norme sunt aplicabile pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 706/2006.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din reteaua sanitară apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de directiile medicale sau structurile similare organizate conform titlului I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare, din cadrul ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 4. - (1) In vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. 3 din Contractul-cadru, referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si farmaceutice si care contin informatii cIasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de institutie. Fac exceptie de la activitatea de agreare auditorii publici interni ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile cIasificate potrivit legii, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde acestia sunt luati în evidentă, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit prevederilor art. 212 din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA 1

Servicii medicale curative

 

Art. 7. - (1) Serviciile medicale se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanentă stabilite si organizate, potrivit legii, de directiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si în limita fondurilor alocate.

(2) Avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti poate fi retras, cu acordul directiilor medicale (similare), după o prealabilă înstiintare a acestora, dacă din raportările furnizorilor rezultă ca adresabilitatea la centrul de permanentă, într-un trimestru, este nesemnificativă.

(3) Acolo unde nu se pot organiza centre de permanentă, medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti pot acorda consultatii si în afara orelor de program, conform prevederilor legale în vigoare, potrivit unui program stabilit de comun acord de medicul respectiv cu directiile medicale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de contractare

 

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul-penitenciar sau aite unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 9. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si al municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10.- Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 12. - (1) Listele ce cuprind asiguratii aflati în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu militari în termen, elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre active, functionari publici cu statut special, salariati civili, membrii de familie ai acestora, precum si pensionari militari, care au optat pentru medicii de famiiie respectivi.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz, în a cărei rază de competentă îsi are domiciliul asiguratul, despre includerea acestuia pe lista sa.

Art. 13. - Listele nominale cuprinzând asiguratii, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modalităti de plată

 

Art. 14. - Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării numerice, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 15. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată persoanelor private de libertate se efectuează pe baza raportărilor numerice, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii / Număr de zile calendaristice ale lunii respective = Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 10 / 12  = Număr de puncte neajustate pe lună

 

Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2006. Prin persoane private de libertate se întelege retinutii si arestatii preventiv, precum si persoanele care execută o pedeapsa privativă de libertate.

Art. 16. - Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licenta de înlocuire si comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, caz de boală, citatii de la organele judecătoresti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, dea solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 17. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Numărul total de puncte se ajustează în raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară, la care se aplică majorări, se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii, împreună cu 6asa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete-aresturi, cabinete-pehitenciare, zone izolate etc.).

(3) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 19. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti,

Art. 20. - Pentru farmaciile care functionează în ambulatoriile de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti nu se aplică criteriile de selectie a farmaciilor, în vederea încheierii contractului, prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - Pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitară proprie, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans tn limita a 30% din valoarea contractului, în conditiile legii.

Art. 22. - Pentru farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, la stabilirea valorii contractului, nu se va utiliza si criteriul privind punctajul realizat în functie de încadrarea cu personal, dar se va aplica principiul proportionalitătii raportat la numărul de asigurati si consumul de medicamente din anul precedent.

Art. 23. - Decontarea pentru activitatea curentă a farmaciilor din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 24. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor de institutii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 25. - Documentele necesare decontării medicamentelor se întocmesc în conditiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care au fost acreditati să lucreze în acest sistem si sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casă Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract, în conditiile legii.

Art. 27. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile cIasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

 

Având în vedere prevederile alin. (5) al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, luând în considerare Referatul de aprobare al Directiei generale organizare resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. 7.445/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Criteriile pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Criteriile prevăzute în anexa nr. 1 reflectă complexitatea unitătii sanitare cu paturi si a serviciilor medicale acordate populatiei.

(3) Nominalizarea spitalelor pe tipurile I -IV este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. - Salariul de bază între limitele minime si maxime prevăzute în anexa nr. VII la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru functia de manager se stabileste de ministrul sănătătii publice.

Art. 3. - La spitalele cu peste 400 de paturi, salariile de bază pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. VII la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, la care se adaugă si o indemnizatie de conducere diferentiată în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si cu mărimea unitătii sanitare cu paturi, care face parte din salariul de bază.

Art. 4. - Indemnizatiile de conducere maxime lunare pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice cu peste 400 de paturi, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii sanitare publice cu paturi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 7. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare cu paturi cu personalitate juridică din reteaua Ministerului Sănătătii Publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2006.

Nr. 1.501

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile de conducere dare fac parte din comitetul director al spitalelor publice

 

Unitatea sanitară.....................................................

Numele.......................Prenumele............................

Functia.......................

 

Nr. crt.

Criterii de stabilire a salariilor de baza

Ponderea

%

Calificativ acordat

(de la 1-5)

Valoarea ponderată a criteriilor de stabilire a salariilor de baza

0

1

2

3

4=(2*3)/100

1.

Tipul spitalului public si complexitatea activitătii desfăsurată în unitatea sanitară cu paturi:

40

 

 

a) Tipul I:

 

5,0

 

- spital regional de urgentă

- spital judetean

- institut regional de urgentă

- spitale care asigură urgenta pe sectoarele municipiului Bucuresti

 

 

 

b) Tipul II:

 

4,5

 

- spital de specialitate de urgentă

- spital clinic

- spital municipal de urgentă

- spital de psihiatrie

- institute si centre medicale clinice

 

 

 

c) Tipul lll:

 

4,0

 

- spital municipal

- spital orăsenesc

- spital de specialitate

- centru medical

 

 

 

d) Tipul IV:

 

3,5

 

- spital comunal

- spital de boli cronice

 

 

 

- centru de sănătate

- sanatorii

- preventorii

 

 

 

2.

Numărul de paturi:

35

 

 

- peste 1000;

 

5

 

- 801-1000;

 

4,7

 

- 601-800;

 

4,5

 

- 301-600

 

4.0

 

- 101-300;

 

3.5

 

- pana la 100

 

3,0

 

3.

Conditiile socio-economice si naturale ale localitătii/zonei în care functionează unitatea sanitară cu paturi:

25

 

 

- mediu urban

 

5.0

 

- localităti izolate

 

4,9

 

- mediu rural

 

4,8

 

 

Calculul salariului de baza individual, se face după cum urmează:

Salariul de baza = [ Salariul minim + ( Salariul maxim - Salariul minim )] x procentul in functie de punctajul realizat.

Procentele in functie de punctajul realizat sunt:

a) 100% pentru cei care obtin punctajul maxim 5;

b) 90 % pentru cei care obtin un punctaj între 4,5 si 4,9 ;

c) 80 % pentru cei care obtin un punctaj intre 4 si 4,4;

d) 70 % pentru cei care obtin un punctaj de pana la 3,9.

 

ANEXA Nr. 2

 

INDEMNIZATII

de conducere maxime lunare pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice cu peste 400 de paturi, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii sanitare publice cu paturi

 

Categoria unitătii sanitare cu paturi

Criterii de gradare

Indemnizatia de conducere maximă lunară în procente din salariul de bază

nr. paturi

manager

director medical

director de cercetare-dezvoltare

director financiar- contabil

alti directori

director de îngrijiri

I

Peste 1000

55

50

45

40

40

35

II

801-1000

50

45

40

35

35

30

III

601-800

45

40

35

30

30

28

IV

401-600

40

35

30

28

28

25

 

NOTA:

1. Categoria unitătilor sanitare cu paturi constituite ca unităti cu personalitate juridică se stabileste luându-se în calcul numărul total de paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activitătii medicale, cuprinzându-se paturile din sectiile si compartimentele de specialitate, paturile din sectiile exterioare, din stationarele de adulti si copii, paturile de însotitori, paturile de spitalizare de zi, paturile altor unităti ca: sanatorii, preventorii, fără personalitate juridică si care fac parte integrantă din structura organizatorică a unitătilor sanitare respective.

2. La unitătile sanitare cu peste 400 de paturi, la stabilirea categoriei de unitate sanitară se vor avea în vedere si prevederile din anexa nr.4 din ordinul ministrului sănătătii nr.1487/2005 privind aprobarea criteriilor pentru cIasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport de complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază.

3. Prevederile prezentei anexe se utilizează numai pentru spitalele publice din reteaua Ministerului Sănătătii Publice cu peste 400 de paturi.

 

ANEXA Nr. 3

 

NOMINALIZAREA

spitalelor pe tipurile I-IV

 

I. Tipul I

 

Spitale judetene

 

1.

Spitalul Judetean de Urgentă Alba-Iulia

Alba

2.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Arad

Arad

3.

Spitalul Judetean Pitesti

Arges

4.

Spitalul Judetean de Urgentă Bacău

Bacău

5.

Spitalul Clinic Judetean Oradea

Bihor

6.

Spitalul Judetean Bistrita

Bistrita-ăsăud

7.

Spitalul Judetean de Urgentă „Mavromati” Botosani

Botosani

8.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Brasov

Brasov

9.

Spitalul Judetean de Urgentă Brăila

Brăila

10.

Spitalul Judetean Buzău

Buzău

11.

Spitalul Judetean Resita

Caras-Severin

12.

Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi

Călărasi

13.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Cluj-Napoca

Cluj

14.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Constanta

Constanta

15.

Spitalul Judetean „Dr.Fogolyan Kristof” Sf.Gheorghe

Covasna

16.

Spitalul Judetean Târgoviste

Dâmbovita

17.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Craiova

Dolj

18.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă „Sf.Apostol Andrei” Galati

Galati

19.

Spitalul Judetean Giurgiu

Giurgiu

20.

Spitalul Judetean Târgu Jiu

Gorj

21.

Spitalul Judetean Miercurea Ciuc

Harghita

22.

Spitalul Judetean Deva

Hunedoara

23.

Spitalul Judetean de Urgentă Slobozia

Ialomita

24.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă „Sf.Spiridon” Iasi

Iasi

25.

Spitalul Judetean „Sfintii împărati Constantin si Elena” Ilfov

Ilfov

26.

Spitalul Judetean de Urgentă “Dr.Constantin Opris” Baia Mare

Maramures

27.

Spitalul Judetean Drobeta Turnu-Severin

Mehedinti

28.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Târgu Mures

Mures

29.

Spitalul Judetean de Urgentă Piatra Neamt

Neamt

30.

Spitalul Judetean Slatina

Olt

31.

Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti

Prahova

32.

Spitalul Judetean Satu-Mare

Satu-Mare

33.

Spitalul Judetean Zalău

Sălaj

34.

Spitalul Clinic Judetean Sibiu

Sibiu

35.

Spitalul Judetean de Urgentă „Sf.Ioan cel Nou” Suceava

Suceava

36.

Spitalul Judetean Alexandria

Teleorman

37.

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Timisoara

Timis

38.

Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea

Tulcea

39.

Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui

Vaslui

40.

Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu-Vâlcea

Vâlcea

41.

Spitalul Judetean de Urgentă „Sf.Pantelimon” Focsani

Vrancea

 

II. Tipul II

 

Spitale de specialitate de urgentă

 

1.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf.Ioan” Galati

Galati

2.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf.Maria” Iasi

Iasi

3.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „LouisTurcanu” Timisoara

Timis

4.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucuresti

Bucuresti

5.

Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti

Bucuresti

6.

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologie Bucuresti

Bucuresti

7.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” Bucuresti

Bucuresti

 

 

Spitale municipale de urgentă

 

1.

Spitalul Municipal de Urgentă Caransebes

Caras-Severin

2.

Spitalul de Urgentă Petrosani

Hunedoara

3.

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti

Bacău

4.

Spitalul Municipal de Urgentă Roman

Neamt

 

Spitale clinice

 

1.

Spitalul Municipal Clinic Arad

Arad

2.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Salvador Vuia”

Arad

3.

Spitalul Clinic de Copii „Dr.Gavril Curteanu” Oradea

Bihor

4.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea

Bihor

5.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Oradea

Bihor

6.

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea

Bihor

7.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Bihor

8.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brasov

Brasov

9.

Spitalul Clinic de Copii Brasov

Brasov

10.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca

Cluj

11.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo” Cluj-Napoca

Cluj

12.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca

Cluj

13.

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Cluj

14.

Spitalul Clinic de Urgentă „Prof.Dr.Octavian Fodor” Cluj-Napoca

Cluj

15.

Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca

Cluj

16.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Constanta

17.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

Constanta

18.

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord

Constanta

19.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova

Dolj

20.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Dolj

21.

Spitalul Municipal Clinic „Filantropia” Craiova

Dolj

22.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iasi

Iasi

23.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf.Parascheva” Iasi

Iasi

24.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă” Iasi

Iasi

25.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Iasi

26.

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Iasi

27.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iasi

Iasi

28.

Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi

Iasi

29.

Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Treime” Iasi

Iasi

30.

Spitalul Clinic de Urgentă Iasi

Iasi

31.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Sibiu

32.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Timisoara

Timis

33.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. D. Popescu” Timisoara

Timis

34.

Spitalul Municipal Clinic de Urgentă Timisoara

Timis

35.

Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

Bucuresti

36.

Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Pantelimon” Bucuresti

Bucuresti

37.

Spitalul Clinic de Urgentă „Bagdasar-Arseni” Bucuresti

Bucuresti

38.

Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Ioan” Bucuresti

Bucuresti

39.

Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

Bucuresti

40.

Spitalul Clinic „Sf. Măria” Bucuresti

Bucuresti

41.

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” Bucuresti

Bucuresti

42.

Spitalul Clinic Colentina Bucuresti

Bucuresti

43.

Spitalul Clinic Caritas „Academician N. Cajal” Bucuresti

Bucuresti

44.

Spitalul Clinic Coltea Bucuresti

Bucuresti

45.

Spitalul Clinic „N. Malaxa” Bucuresti

Bucuresti

46.

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr.Carol Davila” Bucuresti

Bucuresti

47.

Spitalul Clinic Filantropia Bucuresti

Bucuresti

48.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Teodorescu” Bucuresti

Bucuresti

49.

Spitalul Clinic de Ortopedie si TBC Osteoarticular „Foisor” Bucuresti

Bucuresti

50.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr.Victor Babes” Bucuresti

Bucuresti

51.

Spitalul Clinic de Copii „Dr.Victor Gomoiu” Bucuresti

Bucuresti

52.

Spitalul Clinic de Dermatovenerologie „Prof.Dr.S.Longhin” Bucuresti

Bucuresti

53.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” Bucuresti

Bucuresti

54.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucuresti

Bucuresti

55.

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” Bucuresti

Bucuresti

 

 

Spitale de psihiatrie

 

1.

Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Arad

2.

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnas

Arad

3.

Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea

Arges

4.

Spitalul de Psihiatrie Nucet

Bihor

5.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

Bihor

6.

Spitalul de Psihiatrie Botosani

Botosani

7.

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Brasov

8.

Spitalul de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Brăila

Brăila

9.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca

Buzău

10.

Spitalul de Psihiatrie Săpunari

Călărasi

11.

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa

Cluj

12.

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

Dolj

13.

Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galati

Galati

14.

Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat

Giurgiu

15.

Spitalul de Psihiatrie Tulghes

Harghita

16.

Spitalul de Psihiatrie Zam

Hunedoara

17.

Spitalul de Psihiatrie „Domnita Bălasa”

Ilfov

18.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri

Iasi

19.

Spitalul de Psihiatrie Cavnic

Maramures

20.

Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gădinti

Neamt

21.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

Olt

22.

Spitalul de Psihiatrie Voila

Prahova

23.

Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gh.Preda” Sibiu

Sibiu

24.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Suceava

25.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret

Suceava

26.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci

Teleorman

27.

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Teleorman

28.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

Timis

29.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Timis

30.

Spitalul de Psihiatrie Murgeni

Vaslui

31.

Spitalul de Psihiatrie Drăgoesti

Vâlcea

32.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

Vrancea

33.

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos” Bucuresti

Bucuresti

 

Institute si centre medicale clinice

 

1.

 Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

Cluj

2.

 Institutul Inimii „Prof.Dr.Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

Cluj

3.

 Institutul Oncologic „Prof.Dr.I. Chiricută” Cluj-Napoca

Cluj

4.

 Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

Iasi

5.

 Centrul de Cardiologie Iasi

Iasi

6.

 Centrul de Cardiologie Craiova

Dolj

7.

 Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Tg.Mures

Mures

8.

 Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

Timis

9.

 Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti „Cristian Serban” Buzias

Timis

10.

 Institutul Oncologic „Prof.Dr.Al.Trestioreanu” Bucuresti

Bucuresti

11.

 Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof.Dr.Alfred Rusescu” Bucuresti

Bucuresti

12.

 Institutul de Endocrinologie „C.I.Parhon” Bucuresti

Bucuresti

13.

 Institutul National de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan” Bucuresti

Bucuresti

14.

 Institutul de Boli Infectioase „Prof.Dr.Matei Bals” Bucuresti

Bucuresti

15.

 Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL „Prof.Dr.D.Hociotă” Bucuresti

Bucuresti

16.

 Institutul de Pneumoftiziologie „Prof.Dr.Marius Nasta” Bucuresti

Bucuresti

17.

 Institutul de Boli Cerebro-Vasculare „Prof.Dr.Vlad Voiculescu” Bucuresti

Bucuresti

18.

 Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof.Dr.N.Paulescu” Bucuresti

Bucuresti

19.

 Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

Bucuresti

20.

 Institutul Clinic Fundeni

Bucuresti

21.

 Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C.Iliescu” Bucuresti

Bucuresti

 

III  1. Tipul III

 

Spitale municipale

 

1.

Spitalul Municipal Blaj

Alba

2.

Spitalul Municipal Aiud

Alba

3.

Spitalul Municipal Sebes

Alba

4.

Spitalul Municipal Câmpulung

Arges

5.

Spitalul Municipal Curtea de Arges

Arges

6.

Spitalul Municipal Onesti

Bacău

7.

Spitalul Municipal Salonta

Bihor

8.

Spitalul Municipal „Dr.Pop Mircea” Marghita

Bihor

9.

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici” Beius

Bihor

10.

Spitalul Municipal Dorohoi

Botosani

11.

Spitalul Municipal Făgăras

Brasov

12.

Spitalul Municipal Codlea

Brasov

13.

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

Buzău

14.

Spitalul Municipal Oltenita

Călărasi

15.

Spitalul Municipal Dej

Cluj

16.

Spitalul Municipal Turda

Cluj

17.

Spitalul Municipal Câmpia Turzii

Cluj

18.

Spitalul Municipal Gherla

Cluj

19.

Spitalul Municipal Mangalia

Constanta

20.

Spitalul Municipal Medgidia

Constanta

21.

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc

Covasna

22.

Spitalul Municipal Mănăstirea Dealu

Dâmbovita

23.

Spitalul Municipal Băilesti

Dolj

24.

Spitalul Municipal Calafat

Dolj

25.

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Galati

 

26.

Spitalul Municipal Motru

Gorj

27.

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Harghita

28.

Spitalul Municipal Gherogheni

Harghita

29.

Spitalul Municipal Toplita

Harghita

30.

Spitalul Municipal „A.Simionescu” Hunedoara

Hunedoara

31.

Spital Municipal Orăstie

Hunedoara

32.

Spital Municipal Brad

Hunedoara

33.

Spital Municipal Lupeni

Hunedoara

34.

Spital Municipal Vulcan

Hunedoara

35.

Spital Municipal Urziceni

Ialomita

36.

Spital Municipal Fetesti

Ialomita

37.

Spital Municipal Pascani

Iasi

38.

Spital Municipal Sighetu Marmatiei

Maramures

39.

Spital Municipal Orsova

Mehedinti

40.

Spital Municipal „Dr.Gh. Marinescu” Târnăveni

Mures

41.

Spital Municipal „Dr. E. Nicoară” Reghin

Mures

42.

Spital Municipal Sighisoara

Mures

43.

Spital Municipal Caracal

Olt

44.

Spital Municipal Ploiesti

Prahova

45.

Spital Municipal Câmpina

Prahova

46.

Spital Municipal Cărei

Satu-Mare

47.

Spital Municipal Medias

Sibiu

48.

Spital Municipal Câmpulung Moldovenesc

Suceava

49.

Spital Municipal Fălticeni

Suceava

50.

Spital Municipal Rădăuti

Suceava

51.

Spital Municipal Vatra Dornei

Suceava

52.

Spital Municipal „Caritas” Rosiori de Vede

Teleorman

53.

Spital Municipal Turnu Măgurele

Teleorman

54.

Spital Municipal Lugoj

Timis

55.

Spital Municipal de Adulti Bârlad

Vaslui

56.

Spital Municipal Husi

Vaslui

57.

Spital Municipal „Costache Nicolescu” Drăgăsani

Vâlcea

58.

Spital Municipal Adjud

Vrancea

 

Spitale orăsenesti

 

1.

Spitalul Orăsenesc Abrud

Alba

2.

Spitalul Orăsenesc Câmpeni

Alba

3.

Spitalul Orăsenesc Ocna Mures

Alba

4.

Spitalul Orăsenesc Cugir

Albă

5.

Spitalul Orăsenesc Zlatna

Alba

6.

Spitalul Orăsenesc Ineu

Arad

7.

Spitalul Orăsenesc „Sf. Spiridon” Mioveni

Arges

8.

Spitalul Orăsenesc „Regele Carol I” Costesti

Arges

9.

Spitalul Orăsenesc Buhusi

Bacău

10.

Spitalul Orăsenesc „Ioan Lascăr” Comănesti

Bacău

11.

Spitalul Orăsenesc Alesd

Bihor

12.

Spitalul Orăsenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Bistrita-Năsăud

13.

Spitalul Orăsenesc Beclean

Bistrita-Năsăud

14.

Spitalul Orăsenesc Săveni

Botosani

15.

Spitalul Orăsenesc Darabani

Botosani

16.

Spitalul Orăsenesc Săcele

Brasov

17.

Spitalul Orăsenesc „Dr.C.T.Sparchez” Zărnesti

Brasov

18.

Spitalul Orăsenesc Rupea

Brasov

19.

Spitalul Orăsenesc Făurei

Brăila

20.

Spitalul Orăsenesc Nehoiu

Buzău

21.

Spitalul Orăsenesc Otelu Rosu

Caras-Severin

22.

Spitalul Orăsenesc Anina

Caras-Severin

23.

Spitalul Orăsenesc Oravita

Caras-Severin

24.

Spitalul Orăsenesc Moldova Nouă

Caras-Severin

25.

Spitalul Orăsenesc Lehliu Gară

Călărasi

26.

Spitalul Orăsenesc Budesti

Călărasi

27.

Spitalul Orăsenesc Huedin

Cluj

28.

Spitalul Orăsenesc Cernavodă

Constanta

29.

Spitalul Orăsenesc Hârsova

Constanta

30.

Spitalul Orăsenesc Covasna

Covasna

31.

Spitalul Orăsenesc Baraolt

Covasna

32.

Spitalul Orăsenesc Găiesti

Dâmbovita

33.

Spitalul Orăsenesc Pucioasa

Dâmbovita

34.

Spitalul Orăsenesc Moreni

Dâmbovita

35.

Spitalul Orăsenesc Titu

Dâmbovita

36.

Spitalul Filisanilor

Dolj

37.

Spitalul Orăsenesc Segarcea

Dolj

38.

Spitalul Orăsenesc „Asezămintele Brâncovenesti” Dăbuleni

Dolj

39.

Spitalul Orăsenesc Târgu Bujor

Galati

40.

Spitalul Orăsenesc Bolintin Vale

Giurgiu

 

41.

Spitalul Orăsenesc Novaci

Gorj

42.

Spitalul Orăsenesc Bumbesti Jiu

Gorj

43.

Spitalul Orăsenesc Rovinari

Gorj

44.

Spitalul Orăsenesc Târgu Cărbunesti

Gorj

45.

Spitalul Orăsenesc Turceni

Gorj

46.

Spitalul Orăsenesc Hateg

Hunedoara

47.

Spitalul Orăsenesc Tăndărei

Ialomita

48.

Spitalul Orăsenesc Hârlău

Iasi

49.

Spitalul Orăsenesc Târgu Frumos

Iasi

50.

Spitalul Orăsenesc Viseul de Sus

Maramures

51.

Spitalul Orăsenesc Târgu Lăpus

Maramures

52.

Spitalul Orăsenesc Baia de Aramă

Mehedinti

53.

Spitalul Orăsenesc Strehaia

Mehedinti

54.

Spital Orăsenesc Vânju Mare

Mehedinti

55.

Spital Orăsenesc „Dr. Vaier Russu” Ludus

Mures

56.

Spital Orăsenesc Târgu Neamt

Neamt

57.

Spital Orăsenesc Bicaz

Neamt

58.

Spital Orăsenesc Roznov

Neamt

59.

Spital Orăsenesc Bals

Olt

60.

Spital Orăsenesc Corabia

Olt

61.

Spital Orăsenesc Vălenii de Munte

Prahova

62.

Spital Orăsenesc Băicoi

Prahova

63.

Spital Orăsenesc Mizil

Prahova

64.

Spital Orăsenesc Sinaia

Prahova

65.

Spital Orăsenesc Negresti

Satu-Mare

66.

Spital Oas Orăsenesc Tâsnad

Satu-Mare

67.

Spital Orăsenesc Simleu Silvanîei

Sălaj

68.

Spital Orăsenesc Cehu Silvaniei

Sălaj

69.

Spital Orăsenesc Jibou

Sălaj

70.

Spital Orăsenesc Cisnădie

Sibiu

71.

Spital Orăsenesc Agnita

Sibiu

72.

Spital Orăsenesc Gura Humorului

Suceava

73.

Spital Orăsenesc Siret

Suceava

74.

Spital Orăsenesc Zimnicea

Teleorman

75.

Spital Orăsenesc Deta

Timis

76.

Spital Orăsenesc Făget

Timis

77.

Spital Orăsenesc Sânnicolau-Mare

Timis

78.

Spital „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Timis

79.

Spital Orăsenesc Macin

Tulcea

80.

Spital Orăsenesc Babadag

Tulcea

81.

Spital Orăsenesc Negresti

Vaslui

82.

Spital Orăsenesc Brezoi

Vâlcea

83.

Spital Orăsenesc Horezu

Vâlcea

84.

Spital Orăsenesc Bălcesti

Vâlcea

85.

Spital Orăsenesc Mărăsesti

Vrancea

86.

Spital Orăsenesc Panciu

Vrancea

87.

Spital Orăsenesc Odobesti

Vrancea

 

Spitale de specialitate

 

1.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Alba

2.

Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie „Dr.Corneliu Bârsan” Dezna

Arad

3.

Spitalul de Pediatrie Pitesti

Arges

4.

Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni

Arges

5.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei Valea lasului

Arges

6.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

Arges

7.

Spitalul de Recuperare Brădet

Arges

8.

Spitalul TBC Pitesti

Arges

9.

Spitalul de Pediatrie Bacău

Bacău

10.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

Bacău

11.

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Bihor

12.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botosani

Botosani

13.

Spitalul de Copii Botosani

Botosani

14.

Spitalul de Recuperare „Sf.Gheorghe” Botosani

Botosani

15.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani

Botosani

16.

Spitalul de Boli Infectioase Brasov

Brasov

17.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov

Brasov

18.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila

Brăila

19.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

Brăila

20.

Spitalul de Pneumoftiziologie Călărasi

Călărasi

21.

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicală Eforie Sud

Constanta

22.

Spitalul de Ftiziologie Agigea

Constanta

23.

Spitalul de Cardiologie Covasna

Covasna

24.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

Dolj

25.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Galati

26.

Spitalul de Boli Infectioase „Cuvioasa Parascheva” Galati

Galati

27.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galati

Galati

28.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru

Giurgiu

29.

Spitalul de Boli Infectioase Singureni

Giurgiu

30.

Spitalul de Pneumoftiziologie „T. Vladimirescu” Runcu

Gorj

31.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Maria Burghele” Buftea

Ilfov

32.

Spitalul de Boli Infectioase, Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare

Maramures

33.

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Maramures

34.

Spitalul de Recuperare Borsa

Maramures

35.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Neamt

36.

Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti

Olt

37.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiesti

Prahova

38.

Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Prahova

39.

Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti

Prahova

40.

Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga

Prahova

41.

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

Prahova

42.

Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti

Prahova

43.

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu-Mare

Satu-Mare

44.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Sibiu

45.

Spitalul de Pneumoftiziologie Rosori de Vede

Teleorman

46.

Spitalul (Leprozeria) Tichilesti

Tulcea

47.

Spitalul de Copii „Sf.Nicolae” Bârlad

Vaslui

48.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

49.

Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” Mihăiesti

Vâlcea

50.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Stefan” Bucuresti

Bucuresti

 

 

Centre medicale

 

1.

Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr.Radu Horia” Vâlcele

Covasna

2.

Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocnitei

Dâmbovita

3.

Centrul de Cercetare si Asistentă Medicală Simieu Silvaniei

Sălaj

4.

Centrul de Boli Reumatismale „Dr.lon Stoia” Bucuresti

Bucuresti

5.

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor Pentru Copii si Tineri „Sf. Stelian” Bucuresti

Bucuresti

 

 

IV. Tipul IV

 

Spitale comunale

 

1.

 Spitalul Teritorial Gurahont

 Arad

2.

 Spitalul „Dr. Teja Papahagi” Domnesti

 Arges

3.

 Spitalul Călinesti

 Arges

4.

 Spitalul Comunal Tursesti

 Botosani

5.

 Spitalul Comunal Vintilă Vodă

 Buzău

6.

 Spitalul Comunal Bozovici

 Caras-Severin

7.

 Spitalul Comunal Peris

 Ilfov

8.

 Spitalul Comunal Vidra

 Vrancea

 

 

Spitale de boli cronice

 

1.

Spitalul de Boli Cronice Lipova

Arad

2.

Spitalul de Boli Cronice Sebis

Arad

3.

Spitalul de Boli Cronice Mozaceni

Arges

4.

Spitalul de Boli Cronice Rucăr

Arges

5.

Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice „Constantin Bălăceanu Stolnici” Stefănesti

Arges

6.

Spitalul de Boli Cronice Victoria

Brasov

7.

Spitalul de Boli Cronice Smeeni

Buzău

8.

Spitalul de Boli Cronice Bocsa

Caras-Severin

9.

Spitalul de Boli Cronice Ivesti

Galati

10.

Spitalul de Boli Cronice Petrila

Hunedoara

11.

Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie

Maramures

12.

Spitalul de Boli Cronice Crasna

Sălaj

13.

Spitalul de Boli Cronice Solea

Suceava

14.

Spitalul de Boli Cronice „Dr.I.T.NicoIaescu” Tutova

Vaslui

15.

Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Sf.Luca” Bucuresti

Bucuresti

 

Centre de sănătate

 

1.

Centrul de Sănătate Baia de Aries

Alba

2.

Centrul de Sănătate Chisineu Cris

Arad

3.

Centrul de Sănătate Sântana

Arad

4.

Centrul de Sănătate Stei

Bihor

5.

Centrul de Sănătate Valea lui Minai

Bihor

6.

Centrul de Sănătate Bratca

Bihor

7.

Centrul de Sănătate Teaca

Bistrita-Năsăud

8.

Centrul de Sănătate Parscov

Buzău

9.

Centrul de Sănătate Pătârlagele

Buzău

10.

Centrul de Sănătate Mociu

Cluj

11.

Centrul de Sănătate Băneasa

Constanta

12.

Centrul de Sănătate Voinesti

Dâmbovita

13.

Centrul de Sănătate Ghimpati

Giurgiu

14.

Centrul de Sănătate Călan

Hunedoara

15.

Centrul de Sănătate Somcuta Mare

Maramures

16.

Centrul de Sănătate Sărmasu

Mures

17.

Centrul de Sănătate Sovata

Mures

18.

Centrul de Sănătate Sângeorgiu de Pădure

Mures

19.

Centrul de Sănătate Miercurea Niraj

Mures

20.

Centrul de Sănătate Ceahlău

Neamt

21.

Centrul de Sănătate Drăgănesti Olt

Olt

22.

Centrul de Sănătate Băltesti

Prahova

23.

Centrul de Sănătate Plopeni

Prahova

24.

Centrul de Sănătate Depărati

Teleorman

25.

Centrul de Sănătate Cervenia

Teleorman

26.

Centrul de Sănătate Furculesti

Teleorman

27.

Centrul de Sănătate Buzias

Timis

28.

Centrul de Sănătate Ciacova

Timis

29.

Centrul de Sănătate Sulina

Tulcea

 

Sanatorii

 

1.

 Sanatoriul TBC Câmpeni

Alba

2.

 Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

Bacău

3.

 Sanatoriul de Nevroze Predeal

Brasov

4.

 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda

Botosani

5.

 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga

Botosani

6.

 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

Constanta

7.

 Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

Constanta

8.

 Sanatoriul TBC Moroieni

Dâmbovita

9.

 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagîu

Hunedoara

10.

 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hunedoara

11.

 Sanatoriul TBC Drajna

Prahova

12.

 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

Prahova

 

Preventorii

 

1.

 Preventoriul TBC llisua

Bistrita-Năsăud

2.

 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni

Iasi

3.

 Preventoriul TBC Gornesti

Mures

4.

 Preventoriul TBC Poiana Tapului

Prahova

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 7.449/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 10 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV, punctul A.1, după subpunctul 1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11, cu următorul cuprins:

„11. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea în muncă, sporurile profesionale si alte sporuri, asigurările sociale si pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii pentru managerii persoane fizice.”

2. La capitolul IV, punctul A.1, subpunctul 10 va avea următorul cuprins:

3. La capitolul IV, punctul A.1, după subpunctul 10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11, cu următorul cuprins:

„11. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în tară si în străinătate, potrivit legii.”

4. La capitolul IV, punctul B.1, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4, cu următorul cuprins:

„4. dreptul de a controla activitatea managerului ori de câte ori consideră necesar.”

5. La capitolul VIII, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) insolventa, falimentul persoanei juridice, manager al spitalului;”.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si unitătile sanitare cu paturi cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2006.

Nr. 1.506