MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 982         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 decembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 784 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Decizia nr. 787 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.092/1.500. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitalicească

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

399. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 784

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Florina Dediu în Dosarul nr. 1.132/2005 (Număr unic 29.602/2/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, personal si asistată de avocat Victoria Patit. Lipseste cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.924 D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Carmen Julieta Oprea în Dosarul nr. 23.511/3/2005 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.926 D/2006, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005, exceptie ridicată de Gheorghe Boer si Eugenia Boer în Dosarul nr. 1.976/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspunde reprezentantul părtilor Viorel Dragomir, Alexandra Dragomir si Mihaela Cristina Pătrascu, avocat Elena Calistru, lipsind autorii exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că în acest dosar avocat Elena Calistru a depus concluzii scrise, prin care se solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Curtea, având în vedere continutul exceptiilor de neconstitutionalitate care fac obiectul dosarelor nr. 1.736 D/2006, 1.924D/2006 si nr. 1.926 D/2006, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Apărătorii părtilor prezente si reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.924 D/2006 si nr. 1.926 D/2006 la Dosarul nr. 1.736 D/2006 care a fost primul înregistrat.

Având cuvântul, apărătorul autoarei exceptiei Florina Dediu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul părtilor Viorel Dragomir, Alexandra Dragomir si Mihaela Cristina Pătrascu pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând bogata jurisprudentă a Curtii Constitutionale în materie si arătând că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudentă Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.132/2005 (Număr unic 29.602/2/2005), si prin încheierea din 15 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 23.511/3/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) si (4) din Legea nr. 219/2005, exceptie ridicată de Florina Dediu si, respectiv, de Carmen Julieta Oprea în dosarele mentionate.

Prin încheierea din 13 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.976/2/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005, exceptie ridicată de Gheorghe Boer si Eugenia Boer în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Florina Dediu si Carmen Julieta Oprea nu indică textele constitutionale pretins a fi încălcate prin dispozitiile criticate. Gheorghe Boer si Eugenia Boer sustin, în esentă, că judecarea recursurilor de către curtile de apel care au solutionat apelul în aceeasi cauză este contrară liberului acces la justitie, dreptului la apărare, precum si principiului constitutional al egalitătii în drepturi. în opinia autorilor exceptiei, chiar dacă pricinile vor fi solutionate de alti judecători decât cei care s-au pronuntat deja, părtile nu mai pot beneficia de un control judiciar real, exercitat de o instantă superioară, întrucât „de putine ori o instantă va cenzura o hotărâre pronuntată de ea însăsi”, ceea ce aduce atingere dreptului la apărare si egalitătii în fata legii. Totodată, se arată că prin textul de lege criticat se încalcă principiul neretroactivitătii legii.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă arată că „întrucât exprimarea punctului de vedere în spetă echivalează cu o antepronuntare asupra motivului de contestatie întemeiat pe prevederile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, Curtea se află în imposibilitatea de a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei invocate”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, având următorul cuprins:

- Art. II: „(1) Procesele în curs de judecată în primă instantă la data schimbării competentei instantelor legal învestite, precum si căile de atac se judecă de instantele competente, potrivit legii.

(2) Apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta tribuna/ului se trimit la tribunale.

(3) Recursurile aflate pe rolul haltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.

(4)În cazurile prevăzute la alin. (1) - (3), trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativă, instantelor devenite competente să le judece.”

Dispozitiile constitutionale pretins a fi încălcate prin textul de lege criticat sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că prevederile art. II din Legea nr. 219/2005 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale invocate si în prezenta cauză si fată de motivări similare.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 90 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006, Curtea a retinut că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este aceasta consacrată de art. 126 alin. (2) si de art. 129 din Constitutie, având menirea să înlăture o gravă disfunctie în sistemul judiciar, cauzată de supraîncărcarea înaltei Curti de Casatie si Justitie cu sarcini privind judecarea unor căi de atac, consecinta fiind prelungirea duratei proceselor dincolo de limitele rezonabile cerute de art. 21 alin. (3) din Constitutie si de tratatele internationale. Asa fiind, solutia trimiterii pe cale administrativă a dosarelor s-a impus pentru a se evita pe cât posibil tergiversarea solutionării cauzelor. Cu acel prilej, Curtea a constatat că nu poate fi primită critica privind retroactivitatea legii, dat fiind că dispozitiile criticate sunt norme de procedură, de imediată aplicare, cu efecte pentru viitor si nu pentru trecut. Chiar dacă prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenta materială aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă adoptată nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Astfel, dincolo de faptul că ne aflăm în prezenta unei reglementări cu caracter tranzitoriu, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. Mai mult, noua solutie legislativă nu instituie nicio discriminare si, ca atare, nu contravine nici principiului egalitătii de tratament între subiectele de drept.

Considerente similare au fundamentat si solutiile de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005, pronuntate de Curtea Constitutională prin numeroase alte decizii, de exemplu, Decizia nr. 405 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, si Decizia nr. 392/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 2 iunie 2006.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutia pronuntată prin deciziile mentionate, cât si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru cele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Florina Dediu în Dosarul nr. 1.132/2005 (Număr unic 29.602/2/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, de Julieta Carmen Oprea în Dosarul nr. 23.511/3/2005 al aceleiasi instante si de Gheorghe Boer si Eugenia Boer în Dosarul nr. 1.976/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 787

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marilena Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992, exceptie ridicată de Dorin Andronic în Dosarul nr. 3.237/39/2006 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile de lege criticate sunt în concordantă cu prevederile constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.237/39/2006, Curtea de Apel Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Dorin Andronic.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 sunt neconstitutionale, întrucât ele contravin principiului constitutional al separatiei puterilor în stat [art. 1 alin. (4)], reprezentând o ingerintă în activitatea instantelor judecătoresti prin instituirea unui termen pentru judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a respins ca inadmisibilă o exceptie de neconstitutionalitate. Totodată, se sustine că dispozitiile legale criticate contravin principiilor constitutionale privind liberul acces la justitie [art. 21 alin. (1) si (3)] si dreptul la apărare (art. 24), prin instituirea unui termen prea scurt pentru judecarea recursului. De asemenea, se arată că textul de lege criticat încalcă si prevederile art. 124 si art. 126 alin. (2) din Constitutie, referitoare la competenta instantelor judecătoresti al căror atribut exclusiv de fixare a termenelor de judecată ar fi încălcat, precum si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Suceava - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

Avocatul Poporului, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, având următorul cuprins: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei si ale art. 126 alin. (2) referitor la competenta instantelor judecătoresti.

Analizând textul de lege criticat si prevederile din Legea fundamentală pretins a fi încălcate, Curtea retine următoarele:

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992, fată de dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie, se constată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece autoritatea legislativă este singura în măsură să stabilească procedura de judecată, autoritatea judecătorească pronuntându-se asupra cauzelor deduse judecătii cu respectarea normelor legale. Astfel, stabilirea termenului de 3 zile pentru judecarea recursului nu reprezintă o ingerintă în activitatea instantelor judecătoresti, asa cum sustine autorul exceptiei, întrucât acestea îsi desfăsoară activitatea cu respectarea normelor de procedură stabilite de legiuitor. Stabilirea unui termen maxim pentru judecare recursului are în vedere asigurarea judecării cu celeritate a cauzelor.

Referitor la sustinerea că art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 privind dreptul la apărare, se constată că aceasta este neîntemeiată. Dispozitiile criticate nu îngrădesc dreptul unei persoane de a se adresa instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor si intereselor lor legitime, o dovadă în acest sens fiind si faptul că instanta se pronuntă prin încheiere asupra admisibilitătii exceptiei tocmai în cadrul unui proces aflat în desfăsurare.

Prin Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, si Decizia nr. 514 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006, Curtea a statuat că prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 contin norme de procedură care nu contravin conditiei solutionării cauzelor cu celeritate si într-un termen rezonabil, stabilită de art. 21 alin. (3) din Constitutie, ci, dimpotrivă, îi dau expresie, textul de lege instituind în mod expres un termen imperativ pentru solutionarea recursului (3 zile). Prin urmare, dispozitiile art. 29 alin. (6) din legea criticată răspund întru totul cerintei de celeritate impuse de conditia solutionării cauzelor într-un termen rezonabil si reflectă totodată preocuparea legiuitorului de a asigura respectarea dreptului la un proces echitabil, sub toate aspectele sale, inclusiv dreptul la apărare.

Curtea constată că art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 nu este neconstitutional, nici raportat la art. 124 si la art. 126 alin. (2) din Constitutie. Astfel, conform art. 124 din Constitutie, justitia este unică, în sensul că activitatea de judecată se înfăptuieste după aceleasi legi pentru toti cetătenii, impartială, în sensul că este realizată de autorităti special create, fără interese particulare în procesele pe care le judecă si egală pentru toti, în sensul că părtilor din proces li se aplică acelasi regim juridic, fără privilegii si discriminări. De asemenea, termenul de 3 zile este stabilit prin lege, în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, care prevede că procedura de judecată si competenta instantelor judecătoresti sunt stabilite prin lege.

Având în vedere acestea, rezultă că dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate nu sunt de natură a afecta principiile unicitătii, impartialitătii si egalitătii justitiei sau al independentei judecătorilor.

De altfel, asupra constitutionalitătii prevederilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992, sub aspectul unor critici similare, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 757 din 31 octombrie 2006, constatând că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile constitutionale.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992, exceptie ridicată de Dorin Andronic în Dosarul nr. 3.237/39/2006 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.092 din 7 septembrie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006

 

ORDIN

privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitalicească

 

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (3) si ale art. 101 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Echipajele publice de interventie sunt clasificate după competentele membrilor echipajului sau, după caz, ale sefului echipajului.

Art. 2. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare a serviciilor de urgentă prespitalicesti de la autoritatea de sănătate publică, directorul medical al serviciului de ambulantă sau medicul sef al unui serviciu mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) va înainta actele solicitate, care vor include si o listă cu personalul, echipajele si clasificarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Obtinerea autorizatiei de functionare pe baza clasificării initiale a competentelor nu împiedică reclasificarea unor echipaje sau persoane de la un nivel superior la un nivel inferior, până la următoarea autorizatie de functionare sau până la rezolvarea problemei care a dus la reclasificare, de acest lucru răspunzând directorul medical al serviciului de ambulantă sau medicul sef al SMURD.

Art. 4. - Reclasificarea unui echipaj sau a unei persoane la un nivel superior celui autorizat initial necesită obtinerea aprobării autoritătii de sănătate publică ce a emis autorizatia, pe baza unei cereri la care sunt anexate documentele necesare si a unei vizite de evaluare la fata locului, dacă se consideră necesar.

Art. 5. - Echipajele publice de interventie sunt clasificate după competentele sefului echipajului, respectiv dacă sunt conduse de un medic sau un asistent medical, membrii echipajului putând avea diferite nivele de competentă.

Art. 6. - Competentele stabilite pentru un echipaj sunt respectate de toti membrii echipajului respectiv, dacă au acelasi nivel de competentă, responsabilitatea respectării regulamentului revenind sefului/comandantului de echipaj desemnat, în subordinea căruia se află restul membrilor echipajului.

Art. 7. - Competentele stabilite pentru un echipaj cu diferite nivele de competentă sunt respectate de seful echipajului, restul membrilor echipajului fiind subordonati acestuia, participând la îngrijirea si transportul pacientului, administrând medicamentele si efectuând manevrele de asistentă medicală de urgentă împreună cu si sub directa coordonare si supraveghere a sefului echipajului care detine competenta cea mai mare.

Art. 8. - Depăsirea neautorizată a competentelor de către membrii unui echipaj cu competente egale sau de către seful unui echipaj cu competente de diferite nivele va duce la aplicarea unor sanctiuni administrative, civile ori penale persoanei sau, după caz, persoanelor vinovate.

Art. 9. - Directorul medical al unui serviciu de ambulantă sau medicul sef al unui SMURD monitorizează modul de lucru al echipajelor, având responsabilitatea stabilirii situatiilor în care s-a depăsit competenta unui echipaj, prin autosesizare sau la sesizarea unor terte părti, cum ar fi medicii de la unitătile de primire a urgentelor.

Art. 10. - Medicii din cadrul unitătilor si compartimentelor de primire a urgentelor sau din alte sectii ale spitalelor sau clinicilor la care sunt transportati pacientii au obligatia, prin medicul sef al unitătii, compartimentului sau sectiei, de a sesiza, în scris, directorul medical al serviciului de ambulantă sau medicul sef al unui SMURD asupra situatiilor în care pacientul este adus în conditii incorecte, fără aplicarea măsurilor de prim ajutor calificat ori de asistentă medicală de urgentă, precum si asupra situatiilor în care un echipaj a depăsit competentele sau a aplicat un tratament dăunător pacientului.

Art. 11. - În cazul primirii sesizărilor în privinta unor abateri de la prevederile prezentului ordin, directorul medical al serviciului de ambulantă sau medicul sef al unui SMURD care a primit sesizarea are obligatia de a investiga cazul si de a răspunde, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării, în scris, medicului sef al unitătii care semnează sesizarea, prezentând rezultatele investigatiei si măsurile luate.

Art. 12. - Depăsirea competentelor poate fi autorizată pentru un caz individual de un medic care detine competentele respective, dacă situatia o impune, cu conditia justificării deciziei si atasării unui raport în acest sens la fisa de interventie a echipajului respectiv sau a trecerii datelor necesare direct în fisa de interventie a cazului respectiv de către medicul care a autorizat actiunea.

Art. 13. - (1) Echipajele clasificate la un anumit nivel au obligatia si responsabilitatea să aplice competentele prevăzute pentru nivelul respectiv dacă situatia o impune.

(2) Echipajele care nu pot asigura asistenta de urgentă adecvată unui pacient aflat în stare critică au obligatia de a solicita imediat sprijinul unui alt echipaj avansat la locul interventiei sau la întâlnire.

Art. 14. - Neaplicarea, fără justificare, a măsurilor terapeutice de către un echipaj medical de urgentă sau de terapie intensivă mobilă ori de către un sef de echipaj, dacă membrii echipajului au diferite competente, în conformitate cu competentele prevăzute pentru nivelul la care este clasificat acesta, duce la reclasificarea echipajului la un nivel inferior, până la organizarea unor cursuri de pregătire a echipajului sau a sefului echipajului, după caz.

Art. 15. - Neaplicarea, fără justificare, a măsurilor de prim ajutor de către un echipaj de prim ajutor calificat impune investigarea cazului si organizarea, dacă se consideră necesar, a unui curs de reciclare a echipajului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare si punerea sub monitorizare a acestuia de către medicul sef al serviciului.

Art. 16. - Responsabilitatea monitorizării modului de aplicare a măsurilor terapeutice de către echipajele unui serviciu de ambulantă revine directorului medical al acestuia, iar în cazul SMURD, aceasta revine medicului sef al serviciului.

Art. 17. - În lipsa unui echipaj avansat care să acorde sprijinul, echipajul care nu poate asigura asistenta de urgentă la nivelul necesar procedează la evacuarea de urgentă a pacientului, fără întârziere, la cel mai apropiat spital, acordând primul ajutor pe durata transportului.

Art. 18. - Competentele unui echipaj vor fi corelate si cu tipul vehiculului utilizat, precum si cu dotarea cu materiale, medicamente si aparatură, în conformitate cu anexele nr. I si II.

Art. 19. - Lipsa dotării necesare unui nivel de competentă face ca echipajul să nu fie clasificat ca atare sau să fie reclasificat la un nivel inferior, temporar sau permanent, după caz.

Art. 20. - Serviciile de urgentă prespitalicească raportează sau decontează costurile în conformitate cu clasificarea reală a echipajului, luând în considerare tipul vehiculului, precum si competentele echipajului sau ale sefului acestuia, după caz. Decontarea include costul/kilometru sau costul/oră de zbor si costul/solicitare. Costul/solicitare include si costul real al medicamentelor si materialelor sanitare.

Art. 21. - Directorul medical al unui serviciu de ambulantă sau medicul sef al unui SMURD răspunde de clasificarea corectă a echipajelor si reclasificarea acestora în cadrul serviciului pe care îl coordonează, aceasta fiind o operatiune continuă si flexibilă care depinde de resursele umane disponibile într-o tură si de tehnica de lucru aflată în stare operativă în tura respectivă, situatia putând fi schimbată chiar în cursul unei ture.

Art. 22. - Dispeceratul medical sau dispeceratul integrat de urgentă va fi informat în scris, prin fax ori prin sistem de transmisie a datelor, în cazul în care nu se află în incinta serviciului de ambulantă, în legătură cu nivelul de clasificare al fiecărui echipaj de gardă si cu modificările survenite asupra clasificării, dacă este cazul.

Art. 23. - Clasificarea unor echipaje la un nivel mai înalt decât competentele reale ale membrilor echipajului sau la un nivel mai înalt decât permite dotarea echipajului va duce la sanctionarea de către autoritatea de sănătate publică a directorului medical al serviciului de ambulantă sau a medicului sef al SMURD din care face parte echipajul, precum si a persoanelor care au emis autorizatia initială, dacă aceasta a stat la baza clasificării eronate. în cazul unor consecinte grave asupra pacientului, persoanele implicate răspund, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind posibilă desfacerea contractului de muncă ori eliberarea din functia de conducere a persoanei sau persoanelor responsabile, în urma unei anchete efectuate de organele abilitate din judetul respectiv ori de la un nivel regional sau central.

Art. 24. - Echipajele publice de interventie de urgentă, transport si consultatii în faza prespitalicească sunt clasificate după cum urmează:

1. echipaj de prim ajutor fără capacitate de evacuare a victimei (PA):

- mijlocul utilizat: poate include orice tip de vehicul dotat cu echipamentele necesare acordării primului ajutor calificat;

- astfel de echipaj poate actiona si fără vehicul, cu conditia detinerii echipamentului necesar;

- minimum două persoane:

2 salvatori cu instruire paramedicală;

- după caz, un conducător auto cu instruire paramedicală;

- în cazul echipajelor de pompieri care intervin la incendii cu autospeciale de interventie dotate cu echipament de prim ajutor calificat si defibrilator semiautomat, cel putin 3 persoane din cadrul echipajului vor fi formate ca personal paramedical;

2. echipaj de prim ajutor cu capacitate de evacuare a victimei (PA-T):

- mijlocul utilizat: ambulante tip B2 sau nave;

- minimum 3 persoane:

a) 2 salvatori cu instruire paramedicală;

b) un conducător al mijlocului de interventie cu instruire paramedicală;

3. echipaj medical de urgentă cu asistent (EMU-A):

- mijlocul utilizat: ambulante tip B2 sau nave;

- minimum două persoane:

a) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistentei medicale de urgentă;

b) un conducător al mijlocului de interventie ambulantier sau cu instruire paramedicală;

4. echipaj medical de urgentă cu medic (EMU-M):

- mijlocul utilizat: ambulante tip B1, C2 sau nave;

- minimum 3 persoane:

a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistentei medicale de urgentă sau cu competentă/atestat în domeniu;

b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistentei medicale de urgentă;

c) un conducător al mijlocului de interventie ambulantier sau cu instruire paramedicală;

5. echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM):

- mijlocul utilizat: ambulante tip C1;

- minimum 4 persoane:

a) un medic de urgentă sau un medic de anestezie terapie intensivă (specialist sau rezident cel putin în semestrul II al anului III de rezidentiat, cu acordul directorului programului de rezidentiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidentilor în anestezie terapie intensivă, cu experientă spitalicească continuă, instruit în utilizarea medicatiei anestezice);

b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistentei medicale de urgentă cu experientă spitalicească în manevrele de urgentă si terapie intensivă si utilizarea medicatiei anestezice;

c) o persoană cu pregătire paramedicală care a absolvit cursul de prim ajutor calificat si de lucru în cadrul unui echipaj medical de urgentă;

d) un conducător auto pompier care a absolvit cursul de prim ajutor calificat sau un conducător auto ambulantier;

6. echipaj de terapie intensivă mobilă nou-născuti (TIM-NN);

- mijlocul utilizat: ambulante tip C1 cu dotare specifică transportului neonatal;

- minimum 3 persoane:

a) un medic neonatolog, anestezist reanimator sau de urgentă cu pregătire specifică în acordarea asistentei medicale de urgentă si terapia intensivă a nou-născutului aflat în stare critică, în conditii de prespital si transport (specialist sau rezident cel putin în semestrul II al anului III de rezidentiat, cu acordul directorului programului de rezidentiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidentilor în anestezie terapie intensivă sau în neonatologie);

b) un asistent medical cu pregătire specifică în îngrijirea nou-născutului;

c) un conducător auto ambulantier sau un conducător auto care a absolvit un curs de prim ajutor calificat;

7. echipaj de salvare aeriană (ESA):

- mijlocul utilizat: aeronave de diferite categorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- minimum 4 persoane:

a) un medic de urgentă sau un medic de anestezie terapie intensivă (specialist sau rezident cel putin în semestrul II al anului III de rezidentiat, cu acordul directorului programului de rezidentiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidentilor în anestezie terapie intensivă sau în neonatologie);

b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistentei medicale de urgentă;

c) un pilot si un copilot;

8. echipaj de ambulantă aeriană (EAA):

- mijlocul utilizat: avion sanitar sau alte aeronave în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- minimum 4 persoane:

a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistentei medicale de urgentă sau cu competentă/atestat în domeniu;

b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistentei medicale de urgentă;

c) un pilot si un copilot;

9. echipaj de consultatii de urgentă la domiciliu (ECU):

- mijlocul utilizat: un vehicul neclasificat cu dotare specifică, fără capacitate de transport al pacientului;

- minimum o persoană:

- un medic de medicină generală/medicină de familie, cu carnet de conducere si cu pregătire în acordarea primului ajutor avansat în cazurile de urgentă;

- după caz, un conducător auto ambulantier;

10. echipaj de transport sanitar neasistat (ET):

- minimum o persoană:

- un ambulantier;

- după caz, echipajul poate fi format din 2 ambulantieri sau un ambulantier si un asistent medical.

Art. 25. - Competentele fiecărui tip de echipaj sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 26. - Anumite competente sunt facultative pentru unele tipuri de echipaje si sunt marcate în tabel cu semnul (-/+). Restul competentelor sunt obligatorii pentru un anumit nivel de clasificare, dacă sunt marcate cu semnul (+), sau incompatibile cu nivelul respectiv de clasificare, dacă sunt marcate cu semnul (-).

Art. 27. - Dotarea minimă obligatorie pentru fiecare tip de echipaj este prevăzută în anexa nr. II.

Art. 28. - Echipajele de prim ajutor si de urgentă cu asistent pot fi autorizate de către un medic abilitat care face parte din structura serviciilor de urgentă prespitalicească sau a unitătilor de primiri urgente, pentru cazuri individuale, să efectueze manevre ori să administreze medicatie care nu face parte din competentele prevăzute în anexa nr. I. în aceste situatii, răspunderea este integrală a medicului care autorizează depăsirea competentei, după caz, pe baza informatiilor obtinute de la echipaj si/sau a datelor obtinute prin sistemul de transmisie telemedicală, dacă acesta există. Medicul are obligatia să documenteze dispozitiile în scris, cu mentionarea orei la care a ordonat echipajului să efectueze o anumită manevră sau să administreze un anumit medicament si a motivului. Manevrele care pot fi autorizate, după caz, sunt marcate în anexa nr. I cu litera „R” în dreptul lor.

Art. 29. - Echipajele care primesc autorizatie să depăsească anumite competente în timpul interventiei la un caz documentează în fisele lor acest lucru, cu mentionarea continutului autorizatiei primite telefonic, radiotelefonic sau personal la locul interventiei, a orei la care s-a emis si a persoanei care a emis-o, precum si a rezultatului aplicării asupra pacientului a măsurilor prevăzute în autorizatie.

Art. 30. - Dacă medicul care autorizează un echipaj de prim ajutor să efectueze anumite manevre care nu sunt în conformitate cu protocoalele aplicate de echipaj nu face parte din structurile sistemului medical de urgentă, echipajul are obligatia să confirme ordinul cu dispeceratul medical sub coordonarea căruia se află. în asemenea situatii, medicul care a intervenit din afara sistemului este legitimat si înregistrat cu datele de contact în fisa cazului.

Art. 31. - Medicii din afara sistemului medical de urgentă care intervin în sprijinul echipajelor de prim ajutor, cum sunt medicii de familie în zonele rurale, au obligatia să respecte protocoalele de lucru ale echipajelor si faptul că echipajul este subordonat direct dispeceratului medical în zona căruia functionează. Echipajul de prim ajutor va aplica prevederile art. 29.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 -8, precum si anexele nr. 2 si 3 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 270/2004 privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004.

Art. 33. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 34. - Directia generală de politici, strategii si managementul calitătii în sănătate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti, precum si toate serviciile medicale de urgentă prespitalicească, prim ajutor calificat si de transport sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 35. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. I

 

Competentele echipajelor publice de urgentă, transport si consultatii la domiciliu

 

1. Prim ajutor de bază fără echipamente

PA

PA-T

EMU-A

EMU-M

TIM

TIM-NN

ESA

EAA

ECU

ET

A-B-C

Evaluarea primară a pacientului (ABC)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Recunoasterea stopului cardiac

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Deschiderea manuală a căilor aeriene la adult, copil si nou născut

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mentinerea libertătii căilor aeriene fară echipament la adult, copil si nou-născut

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Pozitia de sigurantă

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ventilatia gură la gură la adult, copil si nou-născut

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ventilatia gură la mască

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Manevra Heimlich

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Masaj cardiac extern

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hemostaza prin pansament compresiv

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Prim ajutor cu echipamente

PA

PAT

EMU-A

EMU-M

TIM

TIM-NN

ESA

EAA

ECU

ET

Management căi respiratorii

Eliberarea căilor respiratorii superioare utilizând

aspiratorul de secretii

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Eliberarea căilor respiratorii inferioare utilizând aspiratorul de secretii prin intermediul tubului de traheostomie

La pacienti care au deja

La pacienti care au deja

La pacienti care au deja

La pacienti care au deja

+

+

La pacienti care au deja

La pacienti care au deja

-

Utilizarea căilor orofaringiene

+

+

+

+

+

+

+

+

-/+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatie

Ventilatia cu balonul si masca la adult, copil si nou-născut

+

+

+

+

+

+

+

+

-/+

Utilizarea adjuvantilor de ventilatie:

Combitube / easytube / obturator faringian sau dispozitive similare

-/+

Doar în caz

de Stop C-R

-/+

Doar în caz

de Stop C-R

-/+

Doar în caz

de Stop C-R

+

+

+

+

-/+

Doar în caz

de Stop C-R

 

Masca laringiană

-/+ Doar în caz; de Slop C-R

-/+

Doar în caz de Stop C-R

-/+

Doar în caz de

Stop C-R

+

+

+

+

-/+

Doar în caz

de Stop C-R

 

Administrare medicatie

Oxigen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Protoxid de azot pentru analgezic

-/+

-/+

-/+

+

+

+

-/+

-/+

-

Adrenalina în caz de Stop C-R

R

R

+

+

+

+

+

+

-

Atropină în stop C-R

R

R

R

+

+

+

+

+

-

Adrenalina în caz de soc anafilactic

R

R

R

+

+

+

+

+

-

Nitroglicerina spray sau tablete sublingual în caz de dureri

precordiale - angina pectorală

R

R

+

+

+

+

+

+

-

Aspirina la pacienti cu dureri precordiale - suspiciune IMA

R

R

+

+

+

+

+

+

-

Glucoza 33%

R

R

+

+

+

+

+

+

-

Defibrilare /electroversie / stimulare cardiaca

Defibrilare semi-automată

+

+

+

+

+

+

+

+

-/+

Imobilizare / manevrare / evacuare - transport pacient

Imobilizare coloană

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Aplicare guler cervical

+

+

+

+

+

+

+

-/+

-

Utilizare echipamente de imobilizare coloană

+

+

+

+

+

+

+

-/+

-

Utilizare echipamente de extractie (KED)

+

+

+

+

+

+

-/+

-/+

-

Utilizare atele penru membre

+

+

+

+

+

+

+

-/+

-

Utilizare atela tractiune

-/+

-/+

-/+

+

+

 

-/+

-/+

-

Evaluare / Monitorizare

Măsurarea TA ne-invaziv

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Pulsoximetrie

-/+

+

+

+

+

+

+

 

-

Capnometrie calitativă

-/+

-/+

-/+

-/+

 

+

-/+

-/+

-

3. Asistenta medicală de urgentă

PA

PA-T

EMU-A

EMU-M

TIM

TIM-NN

ESA

EAA

ECU

ET

Management căi respiratorii

Eliberarea căilor respiratorii interioare utilizând aspiratorul de secretii prin intermediul tubului de intubatie endotraheală

-

-

În cazul pacientilor în spop cardio -respirator

+

+

+

+

În cazul pacientilor in stop cardio- respirator

-

Minitraheostomie de urgentă

-

-

-

+

+

+

+

-/+

-

Intubatia endotraheală

-

-

-/+

În cazul pacientilor în stop cardio - respirator

+

+

+

+

-/+

În cazul pacientilor în stop cardio -respirator

-

Ventilatie / respiratie

Ventilatia mecanică controlată a adultului cu ventilatorul prin intermediul tubului endotraheal sau de traheostomie

-

-

-

+

+

+

+

-

-

Decomprimare toracică cu ac

-

-

-/+

+

+

+

+

+

-

 

Acces intra-venos

Acces intravenos periferic si vena jugulară externă

-/+

Doar in cazul stopului C-R si doar linie periferică cu conditia absolvirii unui instructaj

-/+

Doar in cazul stopului C-R si doar linie periferica cu conditia absolvirii unui instructaj

+

+

+

+

+

+

-

Administrare medicatie

Adminsitrare aerosoli

R

R

-/+

+

+

+

+

+

-

Administrare Heliox (amestec Heliu si Oxigen)

-

-

-

-/+

-/+

-/+

-/+

-

-

Administrare sedative / anticonvulsivante - IV

-

-

R

Doar în caz de convulsii

-/+

+

+

-/+

-/+

-

Administrare analgetice ne-opioide

-

-

R

+

+

+

+

+

-

Administrare analgetice opioide

-

-

-

+

+

+

+

+

-

Administrare anti-aritmice IV

-

-

-

+

+

+

+

-/+

-

Administrare medicatie inotropă IV prin seringă automată

-Nitroglicerină

-Dopamină

-

-

-

-/+

+

+

-/+

-/+

-

Administrare antihipertensive orale

-

-

R

+

+

+

+

+

-

Administrare antihipertensive IV

-

-

-

-/+

+

+

+

-/+

-

Administrare antispastice IV

-

-

R

+

+

+

+

+

-

Administrare diuretice IV

-

-

R

+

+

+

+

+

-

Administrare antibiotice IV

-

-

-

-/+

+

+

-/+

-/+

-

Administrare antidoturi

-

R

R

+

+

+

+

-/+

-

Administrare Calciu IV

-

-

-

+

+

+

+

-

-

Defibrilare /electroversie / stimulare cardiacă

Defibrilare manuală

-

-

-

+

+

+

-/+

-/+

-

Paccmaker extern

-

-

-

-/+

+

+

-/+

-/+

-

Electroversie sincronă

-

-

-

-/+

+

+

-/+

-/+

-

4. Terapie Intensivă mobilă

PA

PAT

EMU-A

EMU-M

TIM

TIM-NN

ESA

EAA

ECU

ET

Management căi respiratorii

Traheostomic

-

-

-

+

+

-

-

-

Tehnici alternative pentru intubatie dificilă

-

-

-

-

+

+

-

-

-

Ventilatie / respiratie

Ventilatia mecanică asistată a adultului prin intermediul ventilatorului si a tubului endotraheal sau de traheostomie

-

-

-

-/+

+

+

-/+

-

-

Alte modalităti de ventilatie specializate - adulti / copii

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Drenaj toracic

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Acces Intravenos

Acces intravenos central

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Acces intraosos

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

 

Administrare medicatie

Administrare hipnotice IV

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Administrare Anestezice IV

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Administrare succinilcolina

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Administrare paralizante musculare de lungă durată

 

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Administrare medicatie inotropă cu seringa automată IV

-Dobutamină

-Adrenalină

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Administrare antihipertensive IV

-Nitroprusiat de sodiu

-

 

-

-

+

+

-/+

-

-

Evaluare / Monitorizare

Măsurarea TA /PVC invaziv

-

-

-

-

+

+

-/+

-

-

Capnometrie cantitativă

-

-

-

-/+

+

+

-/+

-

-

5. Consultatii de urgentă la domiciliu

PA

PAT

EMU-A

EMU-M

TIM

TIM-NN

ESA

EAA

ECU

ET

Prescriere retete

-

-

-

-/+

-

-

-

+

-

Decizia de a lăsa pacientul la domiciliu

-

-

R

+

+

+

-

+

-

Lăsarea pacientului la domiciliu sau la locul interventiei contra semnăturii acestuia sau a apartinătorilor în fisa de solicitare (refuz de transport sau de asistenta de urgentă)

R

R

+

+

+

+

+

+

R

EKG 12 derivatii si interpretarea

-

-

-

+

+

+

+

+

-

Transmisia de date la distantă pentru interpretare (Ritm cardiac 3 derivatii. EKG 12 derivatii si alti parametrii)

+

+

+

-

-

-

-

+

-

 

ANEXA Nr. II

 

LISTA ECHIPAMENTELOR, A MATERIALELOR Sl A MEDICAMENTELOR MINIME OBLIGATORII PENTRU DOTAREA MIJLOACELOR DE INTERVENTIE

PENTRU ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA, PRIMUL AJUTOR Sl TRANSPORT SANITAR

 

Lista mijloacelor de interventie si transport:

 

1.

Ambulantă tip C

 

a. Echipaje Terapie Intensivă Mobilă

(C1)

b. Echipaj Medical de Urgentă cu Medic

(C2)

c. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuti

(C-NN)

2.

Ambulantă tip B1 cu medic

 

a. Echipaj Medical de Urgentă cu Medic

(B1)

3.

Ambulantă B2 cu alt personal acreditat fără medic

 

a. Echipaj Medical de Urgentă cu Asistent

(B2/A)

b. Echipaj de Prim Ajutor

(B2/P)

4.

Ambulantă tip A 1

 

a. Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat

(A1)

5.

Autosanitară tip A 2

 

a. Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat

(A2)

6.

Autospecială de interventie al medicului de urgentă

(MU)

a. Transport Echipaj Medical de Urgentă cu Medic / Terapie Intensivă Mobilă,

cu baza la spital

7.

Autospeciala de consultatii la domiciliu a. Transport Echipaj Consultatii la Domiciliu

(AMD)

8.

Elicopter interventie / transport sanitar

 

a. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă

(Eli/TI)

b. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă - Nou Născuti

(Eli/TI-NN)

9.

Avion de transport sanitar

 

a. Echipaj Asistentă Medicala de Urgentă / Asistent

(AV/A)

b. Echipaj Asistentă Medicală de Urgentă / Medic

(AV/M)

c. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă

(AV/TI)

d. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou Născuti

(AV/TI-NN)

10.

Nava de interventie/ transport sanitar

 

a. Echipaj Prim Ajutor

(NAV/P)

b. Echipaj Asistenta Medicală de Urgentă / Asistent

(NAV/A)

c. Echipaj Asistenta Medicală de Urgentă / Medic

(NAV/M)

d. Echipaje Terapie Intensivă Mobilă

(N AV/TI)

e. Echipaj Terapie Intensivă Nou-Nascuti

(NAV/TI-NN)

f. Echipaj Consultatii de Urgentă la Domiciliu

(NAV/AMD)

g. Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat

(NAV/TS)

 

I. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea si transportul pacientului ( Cerinte minime)

 

Nr. crt.

Echipament

1

C1

2

B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Suport targa/ sistem prindere-asigurare targa în timpul transportului, sistem independent de amortizare, targa putând fi amplasabilă în mijloc, lateral stâng si lateral drept permitând acces la pacient din toate părtile respectând regulamentele din standardul CEN 1789.

+

+

C2

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Suport targa / sistem prindere-asigurare targa în timpul transportului amplasat lateral sau în mijloc.

-

+

B1

+

+

-

-

-

+

+

+

3.

Targa principală (cu roti în cazul autosanitarelor), cu sistem fixare pacient

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

4.

Targa Lopată (Scoop Stretcher)

+

+

+

-

-

-

-

-/+

-

-/+

5.

Saltea vacuum

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

6.

Scaun cu rotile (in afara cazului când targa principala are si această functie), cu sistem fixare pacient

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

7.

Cearsaf de transport sau saltea de transfer

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

8.

Targa rigidă completă pentru coloana (cu imobilizare / fixare pentru cap dacă nu este inclusă fixarea capului în targa lopată)

+/-

+/-

+/-

-

-

-

-

+/-

+/-

+/-

9.

Sistem de încălzire cabină medicală

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

10.

Bimotor în conformitate cu reglementările Europene in vigoare pentru elicopterele de salvare aeriana.

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

11.

Dispozitiv de tractiune pentru fracturile de femur

+

+

-/+

-

-

-

-

-/+

-

-/+

12.

Set atele vacuum sau gonfiabile.

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

13.

Atele cervicale adulti / copii set complet sau un număr minim de 3 gulere cervicale reglabille la care se vor adăuga mărimile pediatrice.

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

14.

KED (extractor pentru imobilizarea în ax a extremitătii cefalice / gâtului si trunchiului în vederea extragerii accidentatilor din autovehicule)

+

+

+

-

-

+

-

-/+

-

-

15.

Suport agătare perfuzii

+

+

+

+

-/+

-

-

+

+

+

 

II. Aparatura / echipamente pentru resuscitare - respiratie (cerinte minime)

 

Nr. crt.

Echipament

1

C1

2 B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Oxigen stationar - minim 2x10 1, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitate maximă de cel putin 15 l/min. si robinet de reglare

Conexiune rapidă

+

+

+

+

+

-

-

+

(5 litri)

+

+

2.

Oxigen portabil - minim 5 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitate maximă de cel putin 15 l/min. si robinet de reglare

Conexiune rapidă

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ i

3.

Baion ventilatie adult / copil cu măsti de diferite mărimi si rezervor suplimentar pentru oxigen

+

(2 buc)

+

+

+

+

+

+

+

(2 buc.)

+

(2 buc.)

+

4.

Set căi orofaringiene adult / copil

+ (2 buc)

+

+

-

-

+

+

+

(2 buc.)

+

(2 buc.)

+

5.

Laringoscop cu lame de diferite mărimi (adult/copil) si cu mandren

+

(2 buc.)

+

+

-

-

+

+

+

(2 buc.)

+

(2 buc.)

+

6.

Pensa Mcgill diferite mărimi

+

(2 buc.)

+

 

 

 

+

+

+

(2 buc.)

+

(2 buc)

+

7.

Ventilator volumetric adult / copil portabil cu PEEP si cu posibilitatea de conectare la sursa fixă de oxigen

+

+

C2

-

-

-

+

-

+

+

-

8.

Piesa intermediară de ventilatie artificială cu gura (masca de insuflatie)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9.

Aspirator stationar electric cu capacitate min. a rezervorului de 1 l

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

10.

Aspirator portabil electric re-încărcabil cu rezervor minim de 1 l

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

III. Aparatura monitorizare - defibrilare - evaluare - administrare medicamente / solutii (cerinte minime)

 

Nr. crt.

Echipament

1

C

2

B1/C2

3 B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Defibrilator / monitor EKG manual cu stimulator cardiac extern

+

+

C2

-

-

-

+

-

+

+

 

2.

Defibrilator semiautomat

 

+

B1

+

-

-

-

+

-

-

+

3.

Tensiometru automat (poate fi integrat în defibriiator cu exceptia  elicopterului si a avionului)

+

+

C2

-

-

-

+

-

+

+

-

4.

Pulsoximetru (poate fi integrat în defibriiator cu exceptia elicopterului si a avionului)

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

5.

Capnometru (poate fi integrat în defibriiator cu exceptia elicopterului si a avionului)

+

+

C2

-

-

-

+

-

+

+

-

6.

Termometru central (poate fi integrat în defibriiator cu exceptia elicopterului si a avionului)

+

+

C2

-

-

-

+

-

+

+

-

7.

Monitor EKG cu pulsoximetru, capnometru, TA invaziv, TA neinvaziv, Termometru central.

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

8.

Injectomat (Seringă automată)

+

+

-

-

-

+

-

+

(2 buc)

+

(2 buc)

-

9.

Sistem încălzire solutii perfuzabile

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

10.

Glucometru

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

11.

Stetoscop

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

12.

Tensiometru manual

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

13.

Lampa pentru examinarea pupilelor

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

14.

Ciocan reflexe

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

15.

Dispozitiv pentru perfuzie sub presiune

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

 

IV. Materiale sanitare (cerinte minime)

 

Nr. crt.

Echipament

1

C

2

B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Sonde de aspiratie tip Yankauer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

2.

Sonde de aspiratie flexibile endotraheale / inel. pediatrice

+

+

+

-

 

+

+

+

+

+

3.

Seringi 5 si 10 ml

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

4.

Truse perfuzie

+

+

+

 

-

+

+

+

+

+

5.

Seringi si truse pentru injectomat

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

6.

Sonde de intubatie traheală (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10)

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

7.

Sonde de intubatie traheală (6,7,8,9)

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

8.

Combitube / easytube (2 marimi)

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

9.

Masca laringiană (adulti / copii)

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

10.

Trusa minitraheostomie

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

11.

Paturi minimum 2

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

12.

Cearceaf

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

13.

Fesi si pansamente sterile si ne-sterile

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

14.

Truse pentru drenaj thoracic (2 adulti / 2 copii)

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

15.

Pansamente speciale pentru arsuri si folie izolantă

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

16.

Container “pentru replantare” cu mentinerea temperaturii interne la 4 +/- 2 °C, pentru cel putin 2 ore

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

17.

Tăvită renală

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

18.

Saci pt. Vomă

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

19.

Trusa sondaj urinar/ pungi colectoare urină

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

20.

Ploscă urinară

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

21.

Container materiale ascutite

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22.

Sondaj gastric

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

23.

Mănusi chirurgicale sterile

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

24.

Mănusi nesterile / de consult / de unică folosintă

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25.

Canule intravenoase periferice diferite mărimi adulti /copii

+

+

+

 

-

+

+

+

+

+

26.

Catetere acces IV central

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

27.

Ac pentru acces intraosos pediatric

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

28.

Valiză / rucsac pentru materialele de interventie portabile

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

 

V. Medicamente si solutii - Cerinte minime la care se pot adăuga si alte medicamente conform categoriei mijlocului de interventie si luând în considerare pregătirea

personalului medico-sanitar

 

Nr. crt

Echipament

1

C1

2

B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Solutii cristaloide (ser fiziologic, Ringer si Gluc. 5%, Gluc. 10%)

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

2.

Solutii coloide (Altele decât Dextran!)

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

3.

Manitol

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

4.

Analgetice majore (morfinice / opioide)

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

5.

Analgetice minore ne-morfinice

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

6.

Aspirina

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

7.

Beta2 mimetice inhalatorii

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

8.

Adrenalină

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

9.

Atropină

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

10.

ATP

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

11.

Glucoza 33%

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

12.

Calciu gluconat sau calciu clorurat

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

13.

Sulfat de magneziu

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

14.

Diazepam

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

15.

Midazolam

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

16.

Ketamina

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

17.

Tiopental / Etomidat

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

18.

Propofol

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

19.

Succinilcolină

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

20.

Paralizante musculare de lungă durată

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

21.

HCHS

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

22.

Dexametazonă / solumedrol sau echivalent

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

23.

Nitroglicerină spray sau tablete sublingual

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

24.

Nitroglicerină IV

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

25.

Dopamină

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

26.

Dobutamină

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

27.

Metoprolol injectabil

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

28.

Cordarone injectabil

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

29.

Diltiazem injectabil

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

30.

Xilina

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

31.

Trombolitic

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

32.

Heparină sau alte derivate

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

33.

Antiemetic injectabil

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

34.

Furosemid

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

35.

Vitamina B1, B6

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

36.

Bicarbonat de sodiu IV

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

37.

Miofilina IV

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

38.

Isoprenalină

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

39.

Glucagon

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

40.

Toxogonin sau echivalent

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

41.

Antihipertensive injectabile

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

42.

Antispastice injectabile

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

43.

Medicatie orală antihipertensivă, antispastică, antiemetică .... ETC.

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Echipament protectie personal

(pentru fiecare membru al echipajului - protectie si identificare personală, rang si pregătire profesională)

 

Nr. crt.

Echipament

1

C1

2

B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Îmbrăcăminte protectie de bază de culoare vizibilă la distantă si reflectorizante (bluza / pantalon sau salopetă)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Îmbrăcăminte protectie avansată (haină de protectie / salopetă ignifugă cu reflectorizante)

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

3.

Mănusi protectie din material gros (pentru accidente )

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

4.

Bocanci de protectie / pantofi de protectie

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

5.

Cască de protectie (în mijlocul de interventie pentru fiecare membru al echipajului)

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

6.

Ochelari de protectie (în mijlocul de interventie pentru fiecare membru al echipajului)

+

+

+

-

+

-

+

+

+

 

VII. Materiale si dispozitive auxiliare

 

Nr. crt.

Echipament

1

C1

2

B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Material pentru curătenie si dezinfectie (în cantitate suficientă)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Trusa de prim ajutor auto

-

-

-

-

-

-

+

-

-

 

3.

Cutit tăiere pentru centura de sigurantă

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

4.

Foarfecă medicală pentru tăiat haine

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

5.

Triunqhi / lămpi de avertizare

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

6.

Proiector mobil sau pe mijlocul de interventie

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

7.

Lanternă (cu acumulatori)

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

8.

Stinqător de incendiu

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

VIII. Aparate pentru comunicatii / avertizare

 

Nr. crt.

Echipament

1

C1

2

B1/C2

3

B2

4

A1

5

A2

6

MU

7

AMD

8

Eli.

9

Avion

10

Nava

1.

Statie radio emisie-receptie mobilă

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Statie radio emisie-receptie portabilă

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

3.

Acces la reteaua telefonică prin emitătorul radio sau cu telefon mobil

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

4.

Comunicatie internă între compartimentul sofer/ pilot si cabina medicală

+

+

+

-

-

 

-

+

+

-

5.

Semnale luminoase de avertizare conform legislatiei rutiere / navale

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

6.

Sistem de avertizare sonoră

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

7.

Sistem de adresare publică

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

 

Comentarii:

1. O ambulantă tip C care nu respectă cerintele minime pentru ambulantă tip CI sau C2 se va clasifica ca ambulantă tip B l cu conditia să aibă toate cerintele minime ale unei ambulante tip Bl.

2. În ambulantă tip CI, elicopter si avion echipamentele de resuscitare si management al căilor respiratorii vor trebui să existe în dublura, un set în valiză si unul în masina în sertare sau dulap, imediat accesibil fără să fie necesară deschiderea valizei.

3. Ambulantele care vor efectua transferul nou-născutilor vor trebui să aibă în dotare incubator încălzit si echipamentele necesare asigurării asistentei de urgentă a nou-născutului.

4. Ambulantele care vor efectua transfer sau interventie a nou-născutilor aflati în stare critică, vor avea dotarea necesară si personalul special instruit în îngrijirea nou-născutilor aflati în stare cntică. Dotarea va fi similară unei ambulante tip C, din care se exclude materialele necesare interventiei la cazurile de traumă, si se adaugă incubatorul, ventilatorul, echipamentele de resuscitare adaptate si medicatia necesară.

5. Medicatia si echipamentele din liste sunt doar cele minime obligatorii pentru fiecare mijloc de interventie / transport. La aceste liste se pot adăuga si restul materialelor si medicamentelor considerate necesare, potrivit tipului mijlocului de interventie si categoria personalului care îl deserveste.

6. Ambulantele tip B2 si autospecialele destinate consultatiilor la domiciliu pot avea sisteme de transmisie de date în vederea efectuării transmisiilor EKG si a altor parametrii la centrele de expertiză.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial si a reproducerilor acestora nr. 315/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 octombrie 2006,

tinând cont de Referatul nr. SG/5.355 din 16 noiembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme, încheiată între organismele de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, si Federatia Industriei Hoteliere din România (FIHR) si Regia Autonomă de Transport Bucuresti (RATB), pe de altă parte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin metodologia mentionată la art. 1.

Art. 3. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de fonograme, stabilite prin metodologia mentionată la art. 1.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2006.

Nr. 399.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme

 

1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora se întelege comunicarea acestora în spatii publice (închise sau deschise), indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuintarea unor mijloace mecanice, electroacustice sau digitale (instalatii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic etc).

2. Prin utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.

3. Prin utilizator de fonograme, în sensul prezentei metodologii, se întelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care comunică public fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora, în spatii detinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc).

4. Prin utilizator al prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se întelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care foloseste cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.) spatii în care sunt utilizate opere audiovizuale în scop ambiental.

5. Utilizatorul are obligatia să obtină autorizatii sub formă de licente neexclusive, eliberate de organismele de gestiune colectivă ale drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme, pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul unei remuneratii potrivit tabelelor*) redate mai jos, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.

6. Licentele neexclusive se eliberează pentru o perioadă de maximum 12 luni calendaristice de la data solicitării, în baza declaratiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentat legal sau împuternicit).

7. Obligatia de plată pentru licenta neexclusivă revine detinătorului cu orice titlu al spatiului unde se comunică public fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora ori prestatii artistice din domeniul audiovizual.

8. În situatia subînchirierii partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică, detinătorii cu orice titlu ai spatiilor închiriate au obligatia obtinerii licentei neexclusive si achitării remuneratiei distincte, în cazul utilizării de aparatură proprie de sunet sau sunet si imagine.

9. În baza remuneratiilor stabilite în tabelele redate mai jos, utilizatorii, prin completarea declaratiei pe propria răspundere privind informatiile solicitate de organismele de gestiune colectivă, pot obtine licenta neexclusivă pe o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice, perioadă după care valabilitatea acesteia încetează de drept.

10. Organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea utilizării fonogramelor în scop ambiental ori lucrativ, având acces liber în spatiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă sau a altor documente doveditoare (delegatie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile.

11. Remuneratiile stabilite se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artistilor interpeti sau executanti si ale producătorilor de fonograme, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national.

12. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.

13. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.

 

TABEL

CUPRINZÂND VALOAREA REMUNERATIILOR CUVENITE DIN UTILIZAREA MUZICII ÎN REGIM AMBIENTAL

(aparatură sau instalatii de sonorizare de putere mică)

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE SAU STATIUNI TURISTICE

 

A 1

RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII SHAORMERII, CRAME, COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI,

SĂLI BRASERII, FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, DE BAL, SĂLI PENTRU NUNTI Sl ASIMILATE*)

 

 

REMUNERATIE LUNARA (RON)

Nr. crt.

Suprafată utilă

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti

Artistii interpreti sau executanti pentru audiovizual

1.

Suprafată utilă până la 49 mp

20

20

10

2.

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

25

25

15

3.

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

29

29

16

4.

Suprafată cuprinsă între 150-199 mp

35

35

17

5.

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

40

40

20

6.

Suprafată cuprinsă între 250-299 mp

43

43

21

7.

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

45

45

22

8.

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

47

47

23

9.

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

49

49

24

10.

Suprafată cuprinsă între 450-499 mp

52

52

25

11.

Suprafată peste 500 mp

56

56

27

 

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN COMUNE Sl SATE

 

A 2

RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII, BRASERII, FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, SHAORMERII, CRAME, COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNTI Sl ASIMILATE*)

 

 

REMUNERATIE LUNARA (RON)

Nr. crt.

Suprafată utilă

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti

Artistii interpreti sau executanti pentru audiovizual

1.

Suprafată utilă până la 49 mp

10

10

5

2.

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

15

15

7

3.

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

20

20

10

4.

Suprafată cuprinsă între 150-199 mp

25

25

12

5.

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

33

33

15

6.

Suprafată cuprinsă între 250-299 mp

36

36

18

7.

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

39

39

19

8.

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

42

42

20

9.

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

45

45

21

10.

Suprafată cuprinsă între 450-499 mp

47

47

22

11.

Suprafată peste 500 mp

50

50

25

 

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE Sl SATE

 

A 3

BAR CU PROGRAM, NIGHT CLUB *)

(fără ring de dans pentru public)

 

 

 

REMUNERATIE LUNARA (RON)

Nr. crt.

Suprafată utilă

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti

1.

Suprafată utilă până la 49 mp

50

50

2.

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

75

75

3.

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

80

80

4.

Suprafată cuprinsă între 150-199 mp

85

85

5.

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

90

90

6.

Suprafată cuprinsă între 250-299 mp

95

95

7.

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

100

100

8.

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

105

105

9.

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

110

110

10.

Suprafată cuprinsă între 450-499 mp

115

115

11.

Suprafată peste 500 mp

150

150

 

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE Sl SATE

 

B

UNITĂTI COMERCIALE SAU PRESTATOARE DE SERVICII, SHOW ROOM, SUPERMARKET,

HIPERMARKET.CABINETE MEDICALE, STOMATOLOGICE, SALOANE DE ÎNFRUMUSETARE Sl ALTELE ASIMILATE, etc. *) **)

 

 

 

REMUNERATIE LUNARA (RON)

Nr. crt.

Suprafată utilă

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti

Artistii interpreti sau executanti pentru audiovizual

1.

Suprafată utilă până la 49 mp

9

9

2

2.

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

12

12

6

3.

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

29

29

8

4.

Suprafată cuprinsă între 150-199 mp

35

35

10

5.

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

40

40

12

6.

Suprafată cuprinsă între 250-299 mp

45

45

14

7.

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

50

50

15

8.

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

65

65

17

9.

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

80

80

20

10.

Suprafată cuprinsă între 450-499 mp

90

90

22

11.

Suprafată cuprinsă între 500-999 mp

100

100

25

12.

Suprafată peste 1000 mp

150

150

27

 

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE Sl SATE

 

C 1

TÂRGURI Sl EXPOZITII *) **)

 

 

REMUNERATIE ZILNICĂ (RON)

Nr. crt.

ACTIVITATE

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti

1.

TÂRGURI RURALE, IARMAROACE, TALCIOCURI

15

15

 

EXPOZITII DE ARTĂ, STIINTĂ, CARTE Sl ALTE ASEMENEA

2.

SUPRAFATA PANA LA 200 mp

2

2

3.

SUPRAFATA PESTE 200 mp

5

5

4.

TÂRGURI SAU EXP02ITII(produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement, etc.)

120

120

5.

BANCHET, MASA FESTIVA, PETRECERE (organizată cu ocazia unui colocviu, simpozion, congres, vernisaj, lansare carte sau CD.etc.)

35

35

 

 

ACTIUNI DESFĂSURATE ÎN SPATII DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE Sl SATE

 

C 2

PUBLICITATE CU VEHICULE, STANDURI, BENERE, ECRANE, MACHETE FIXE/GONFLABILE,

REMORCI MOBILE, ETC. (DOTATE SAU ÎNSOTITE DE INSTALATII DE SONORIZARE)

 

 

 

REMUNERATIE ZILNICĂ (RON)

Nr. crt.

TIP (ACTIVITATE)

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti

1.

VEHICUL AUTO/ REMORCA PUBLICITARA

20

20

2.

STAND, BENER, ECRAN, MACHETA FIXA MACHETA GONFLABILĂ

5

5

 

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE Sl SATE

 

C 3

SPECTACOLE DIVERSE

(pentru muzica difuzată înainte, în timpul si după spectacol)

 

 

 

REMUNERATIE / SPECTACOL (RON)

Nr crt.

ACTIVITATE

Producătorii de fonograme (UPFR)

Artistii interpreti sau executanti