MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 985         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

445. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

1.332. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 798 din 9 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 

Decizia nr. 812 din 9 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.685. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

1.686. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Natională Antidrog

 

1.687. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

 

1.692. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.694. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitie Serviciului de Protectie si Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

1.697. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.410. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/484/PESC de punere în aplicare a Pozitiei comune 2004/694/PESC privind unele măsuri suplimentare în scopul sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Pozitia comună 2005/689/PESC

 

2.003. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul PHARE national pentru România 2002 si a unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România

 

2.456. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

5.617. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.142/2006

 

5.667. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică si a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale, destinate interventiilor operative pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apărarea tării, în situatii exceptionale care afectează un interes public major, determinate de calamităti naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale si/sau nucleare, fenomene sociale, disfunctionalităti ale economiei, conjuncturi externe si în caz de război.

Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului si se administrează de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, în directa coordonare a primului-ministru, având personalitate juridică.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator principal de credite.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat are în subordine unităti teritoriale, cu personalitate juridică, care au calitatea de ordonatori tertiari de credite.”

2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 si 12, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) nomenclatorul produselor - lista cuprinzând materiile prime, materialele si produsele, denumite în continuare produse, care pot fi constituite ca stocuri rezerve de stat, nivelul maxim de constituire si termenul orientativ de păstrare îndelungată;

b) nivel maxim - cantitatea maximă de produs ce poate fi achizitionată ca stoc rezervă de stat;

c) termen orientativ de păstrare îndelungată - perioada de timp stabilită experimental sau statistic, la finele căreia un produs poate fi înlocuit cu un produs similar proaspăt;

d) activitate finantată din venituri proprii - activitatea de interventii operative si reîntregire a stocurilor diminuate, desfăsurată de Administratia Natională a Rezervelor de Stat în conformitate cu prevederile legale, derulată si existentă distinct de celelalte activităti finantate din bugetul de stat;

e) stoc rezervă de stat - cantitatea constituită la un produs din nomenclator, în limita nivelului maxim aprobat;

f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat, stabilită cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;

g) stoc de urgentă - cantitatea de produs deficitară sau inexistentă în stocul rezervă de stat la un moment dat, a cărei necesitate imediată pentru interventie implică proceduri de achizitie în regim de urgentă;

h) stoc de conjunctură - cantitatea de produs din productia internă sau din import, aflată în domeniul privat al statului, achizitionată în scopul valorificării ulterioare în conditii avantajoase;

i) stoc disponibil - cantitatea de produs existentă în surplus fată de nivelul maxim aprobat sau care nu se mai găseste în nomenclator, având regim de mărfuri si care face obiectul activitătii finantate integral din venituri proprii;

j) constituirea stocurilor - achizitie de produse cu finantare exclusivă din bugetul de stat, realizată în limita nivelului maxim aprobat prin nomenclator;

k) reîntregirea stocurilor - achizitie de produse pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a nerestituirii împrumuturilor aprobate, scoase la împrospătare prin contracte de schimb si nerestituite, consumate fără aprobare legală ori din alte cauze, realizată în cadrul activitătii finantate integral din venituri proprii, precum si ca urmare a acordării unor ajutoare umanitare;

l) împrospătarea stocurilor - activitate de înlocuire a unor cantităti de produse ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operatiuni comerciale de vânzare-cumpărare sau prin schimb de produse;

m) preschimbare sortimentală - activitatea de schimbare sortimentală a unor cantităti de produs din stoc cu ocazia împrospătării;

n) împrumut pe termen scurt - împrumut de consumatie, de produse fungibile si consumptibile, pe o perioadă care nu poate depăsi 12 luni;

o) restituire de produs - operatiunea comercială de livrare a produselor la rezervele de stat în cadrul activitătilor de împrumut ori de împrospătare prin schimb de produse;

p) interventii operative - actiunile desfăsurate în timp oportun, în situatiile exceptionale prevăzute de lege, pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora;

r) scoatere cu caracter definitiv - operatiunea de scoatere a unei cantităti de produs din stocul rezervă de stat, cu reducerea corespunzătoare a nivelului prevăzut în nomenclator;

s) valorificarea produselor - operatiunea de comercializare a unor cantităti de produs din stocurile disponibile.

Art. 12. - Personalul din cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat este constituit din functionari publici si personal contractual.

Personalul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat are obligatia de a asigura protectia informatiilor clasificate, precum si confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostintă, fiind interzisă folosirea ori dezvăluirea de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, în timpul activitătii si pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia.

Pentru păstrarea confidentialitătii în legătură cu informatiile clasificate, în functie de certificatul/avizul de securitate detinut, personalul din cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat beneficiază de un spor lunar de până la 15% din salariul de bază.

Categoriile de personal, cuantumul sporului de confidentialitate, precum si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorul principal de credite.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Nomenclatorul produselor rezervă de stat are caracter strict secret si se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestora se propun cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.”

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II Administrarea stocurilor rezervă de stat”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează, de regulă, atât în unitătile teritoriale subordonate, cât si la operatorii economici specializati.

Operatorii economici care au spre păstrare produse rezervă de stat sunt obligati ca, în cadrul activitătii lor, să asigure împrospătarea, integritatea cantitativă si nivelul calitativ al acestora, contra cost sau prin crearea unor facilităti specifice, stabilite în conditiile legii.”

7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Achizitia produselor pentru constituirea si reîntregirea stocurilor rezervă de stat se realizează potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat poate achizitiona, în conditiile legii, din productia internă sau din import, stocuri de urgentă ori stocuri de conjunctură, după caz, cu aprobarea Guvernului.

Produsele ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cele care prezintă pericol de depreciere calitativă ori uzură morală se împrospătează sau se preschimbă sortimental, pe baza unui program anual stabilit de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

Programul anual pentru constituirea si reîntregirea stocurilor rezervă de stat, elaborat pe surse de finantare de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, implică protectia unor interese majore ale statului, are caracter secret si se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar.”

8. La articolul 5, literele a), b) si c) ale alineatului 1 si alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

,,a) în conditiile prevăzute la art. 1 alin. 1, ca ajutoare umanitare interne sau externe, cu titlu gratuit, cu aprobarea Guvernului;

b) în conditiile prevăzute la art. 1 alin. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt, cu aprobarea primului-ministru, sau cu caracter definitiv, prin hotărâre a Guvernului;

c) în vederea împrospătării si/sau preschimbării sortimentale, precum si pentru valorificarea stocurilor disponibile, conform programului anual stabilit de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

În conditiile alin. 1 lit. a) si b), produsele din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat se scot cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

În conditiile alin. 1 lit. a), pentru situatii de maximă urgentă, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a ajutoarelor umanitare, urmând ca acestea să fie aprobate ulterior, prin hotărâre a Guvernului.”

9. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 54, cu următorul cuprins:

„Art. 54. - Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garantii reale mobiliare sau imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.

În cazul în care executarea garantiei pentru stingerea datoriilor depăseste 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadentă, operatorii economici vor suporta pentru obligatiile restante si majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creantele bugetare, calculate de la data scadentei până la stingerea în totalitate a acestora.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat constituie lunar un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin retinerea unei cote de 15% din sumele încasate care reprezintă majorări de întârziere. Utilizarea fondului se stabileste prin norme aprobate de Guvern.

Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.”

10. La articolul 6, alineatul 2 se abrogă.

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Operatiunile comerciale aferente programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezerve de stat si de valorificare a cantitătilor de produse disponibile, precum si reîntregirea acestora se realizează în cadrul activitătii finantate integral din venituri proprii, aprobată de Guvern, cu încadrarea în veniturile si cheltuielile prevăzute în bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Influentele valorice dintre preturile încasate la iesirea si plătite la intrarea cantitătilor de produse împrospătate, prevăzute în programul anual, se suportă din veniturile proprii realizate în cadrul activitătii finantate integral din venituri proprii, iar finantarea diferentelor de pret realizate la preschimbarea sortimentală a produselor împrospătate se suportă din bugetul de stat.

În situatiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finantate de la bugetul de stat dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.”

12. La articolul 10, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

„Contraventiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor prevăzute la art. 28 si 29, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.”

13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V Alte dispozitii”

14. Articolul 11 va avea umătorul cuprins:

„Art. 11. - Numărul unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, înfiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Ministerului Apărării.”

Art. II. - în cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, orice referire si trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Art. III. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2006.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2006.

Nr. 1.332.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 798

din 9 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, exceptie ridicată de Anda Raluca Suditu în Dosarul nr. 2.456/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.456/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, exceptie ridicată de Anda Raluca Suditu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că prevederile legale criticate reglementează o hotărâre prin care se solutionează fondul cauzei, fapt ce impune instituirea unei proceduri contradictorii, desfăsurată în sedintă publică, precum si pronuntarea unei hotărâri susceptibile a fi atacată cu apel sau recurs. Or, art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 nu respectă imperativul normei constitutionale referitor la accesul liber la justitie si exercitarea căilor de atac.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă face aprecieri confuze cu privire la temeinicia exceptiei de neconstitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că, în spiritul Conventiei de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, încadrarea juridică a situatiei de fapt solicitate prin certificat are rolul unei probe ce urmează a fi administrate de autoritatea competentă a statului de refugiu în cadrul procedurii de solutionare a unei cereri de înapoiere. Asemenea oricăror probe, certificatul solicitat în baza art. 15 din Conventie nu are valoare dinainte stabilită, întrucât rămâne la latitudinea autoritătii învestite cu solutionarea cererii de înapoiere dacă va solicita un astfel de certificat. Pentru aceste motive, legiuitorul nu a prevăzut o procedură contradictorie si nici posibilitatea exercitării unei căi de atac, astfel încât nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate sub aceste aspecte.

Avocatul Poporului apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004, dispozitii care au următorul continut: „(4) Hotărârea se dă fără citarea părtilor, în camera de consiliu, pe baza hotărârilor judecătoresti pronuntate cu privire la copil, a oricăror alte înscrisuri transmise de autoritatea competentă a statului solicitant conform art. 30 din Conventie, precum si pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară competentă potrivit legii române. Dispozitiile Codului de procedură civilă privind procedura necontencioasă sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Hotărârea nu este supusă nici unei căi de atac si se comunică autoritătii judiciare sau administrative solicitante, prin intermediul autoritătii centrale române.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 care consacră accesul liber la justitie, art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 369/2004, la cererea unei autorităti judiciare sau administrative a unui stat parte la Conventie, instanta română poate pronunta o hotărâre prin care să se confirme dacă, potrivit legislatiei române, deplasarea ori retinerea copilului având resedinta obisnuită în România, pe teritoriul acelui stat, s-a făcut cu încălcarea vreunui drept privind încredintarea. Într-o atare situatie, instanta este chemată să constate dacă deplasarea sau retinerea copilului pe teritoriul altui stat este ilicită în sensul art. 3 din Conventie, respectiv „dacă a avut loc prin violarea unui drept privind încredintarea, atribuit unei persoane, unei institutii sau oricărui alt organism actionând fie separat, fie împreună, prin legea statului în care copilul îsi avea resedinta obisnuită, imediat înaintea deplasării sau neînapoierii sale si, dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv, actionându-se separat sau împreună ori ar fi fost astfel exercitate, dacă asemenea împrejurări nu ar fi survenit”.

Cererea adresată instantei române este o cerere necontencioasă, întrucât nu urmăreste stabilirea unui drept contrar celui al altei persoane, procedura de solutionare fiind una corespunzătoare, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă. Or, este evident că rolul instantei într-o asemenea împrejurare se limitează la a constata încălcarea unui drept privind încredintarea, pe baza hotărârilor judecătoresti pronuntate cu privire la copil, a înscrisurilor transmise de autoritatea competentă a statului solicitant conform art. 30 din Conventie, precum si pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară competentă potrivit legii române. Astfel, instanta va putea să ateste, după caz, titularul drepturilor cu privire la copil, continutul si limitele acestor drepturi, potrivit legii române, dacă, în raport cu elementele mentionate, în sensul legii române, deplasarea copilului de pe teritoriul României sau retinerea lui în afara acestui teritoriu a respectat drepturile privind încredintarea copilului ori dacă persoana căreia îi era încredintat copilul avea dreptul să încuviinteze sau să se opună deplasării copilului în afara teritoriului României ori retinerii lui în afara acestui teritoriu, precum si oricare alt aspect determinant pentru a stabili dacă deplasarea sau retinerea copilului în afara teritoriului României este ilicită în sensul art. 3 din Conventie.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, Curtea face trimitere la Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, prin care s-a statuat că semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul la justitie nu poate fi îngrădit prin lege, este aceea că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale nicio categorie sau grup social. Însă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. De aceea, Curtea Constitutională consideră că instituirea unor reguli speciale privind citarea sau exercitarea căilor de atac nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac. Sub acest aspect, optiunea legiuitorului este impusă de exigenta solutionării cu celeritate a procesului dedus judecătii, dată fiind starea de incertitudine ce planează asupra legalitătii deplasării ori retinerii, pe teritoriul altui stat, a copilului având resedinta obisnuită în România, cu consecinte majore asupra interesului superior al copilului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂÎn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (4) si (5) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, exceptie ridicată de Anda Raluca Suditu în Dosarul nr. 2.456/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 812

din 9 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată de Alina Maria Colta în Dosarul nr. 603/CAF/2006 al Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, în temeiul art. 68 alin. 5 din Codul de procedură civilă, Gheorghe Florin Colta, sotul mandatar al autoarei exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, partea prezentă solicită admiterea exceptiei si constatarea neconstitutionalitătii art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, întrucât textul de lege criticat contravine principiului neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că articolul criticat nu contine dispozitii cu caracter retroactiv.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 13 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 603/CAF/2006, Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată de Alina Maria Colta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea sustine că prin adoptarea Ordonantei de urgentă nr. 148/2005 Guvernul modifică în mod retroactiv contractul de asigurări sociale valabil încheiat, potrivit legii în vigoare la momentul respectiv, între autoarea exceptiei si Casa Judeteană de Pensii Vâlcea. Astfel, Legea nr. 19/2000 prevedea o indemnizatie pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contributia individuală de asigurări sociale. Or, textul de lege criticat modifică în mod arbitrar acest cuantum, pe perioada de derulare a contractului, în intervalul de 2 ani, respectiv 3 ani, diminuând valoarea indemnizatiei la suma de 800 RON, ceea ce este de natură a contraveni prevederilor constitutionale privind neretroactivitatea legii si dreptul la ocrotirea sănătătii prin organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale. Autoarea mai sustine că ordonanta criticată nu tine seama de principiul fundamental de drept potrivit căruia contractul este legea părtilor, prin interventia sa statul periclitând stabilitatea conventiilor încheiate, deci raporturile juridice deja existente.

Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, legiuitorul nefiind obligat să aibă în vedere în activitatea de legiferare conventiile încheiate de părti, întrucât, potrivit art. 969 din Codul civil, acestea produc efecte doar între părtile contractante.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia neretroactivitătii legii.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, asa cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2006, nu contravin prevederilor constitutionale invocate, exceptia de neconstitutionalitate cu un atare obiect fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu-tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, potrivit căruia „Începând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuată în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

Ulterior sesizării Curtii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 23 iunie 2006, art. 25 alin. (1) având următoarea redactare: „De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă încetează plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuată în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si de actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2).” Întrucât solutia legislativă din ordonanta care modifică Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 este, în principiu, aceeasi cu cea de dinaintea modificării, Curtea Constitutională urmează a se pronunta asupra constitutionalitătii prevederii legale, în noua sa redactare.

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii civile, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătătii si ale art. 52 care reglementează dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate referitoare la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că formula redactională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005. În ceea ce priveste determinarea situatiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

În legătură cu principiul neretroactivitătii legilor, Curtea constată că, potrivit acestui principiu, o lege devine obligatorie numai după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, ea rămânând în vigoare până la aparitia unei alte legi care o abrogă în mod explicit sau implicit. Prin urmare, ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Însă legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situatiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate după abrogarea legii vechi. Neadmiterea unei atare solutii ar determina rezolvarea diferentiată a aceleiasi situatii juridice, în raport cu data intrării în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, ceea ce ar contraveni principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, aplicând persoanelor aflate în aceeasi situatie juridică un tratament discriminatoriu, contrar spiritului legii noi.

Fată de obiectul de reglementare al normei deduse controlului de constitutionalitate si în raport cu sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că art. 34 si 52 din Constitutie nu au relevantă în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată de Alina Maria Colta în Dosarul nr. 603/CAF/2006 al Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezoltarii Rurale, prin Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.685.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

1.

Clădire PIAV Bărbuletu, comuna Bărbuletu, judetul Dâmbovita

100.228

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită =15 m2 Valoarea de inventar = 856 lei

2.

Clădire PIAV Râu Alb, comuna Râu Alb, judetul Dâmbovita

100.232

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită =20 m2 Valoarea de inventar =1.186 lei

3.

Clădire PIAV Vulcana-Băi, comuna Vulcana-Băi, judetul Dâmbovita

100.238

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită =20 m2 Valoarea de inventar =1.186 lei

4.

Clădire PIAV Cândesti-Deal, satul Cândesti-Deal, comuna Cândesti, judetul Dâmbovita

100.244

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită =15 m2 Valoarea de inventar = 856 lei

 

Nr. crt

Adresa constructiei

care se transmite

Nr. de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristici tehnice ale constructiei

 

5.

Clădire PIAV

Valea Leurzii, satul Valea Leurzii, comuna Buciumeni, judetul Dâmbovita

100.235

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 1.382 lei

6.

Clădire PIAV

Pucioasa I, orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita

100.230

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 23 m2

Valoarea de inventar = 1.382 lei

7.

Clădire PIAV

Pucioasa II, orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita

100.231

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 23 m2

Valoarea de inventar = 1.382 lei

8.

Clădire PIAV Runcu,

comuna Runcu, judetul Dâmbovita

100.243

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 5 m2

Valoarea de inventar = 258 lei

9.

Clădire PIAV Butimanu,

comuna Butimanu, judetul Dâmbovita

34.307

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 86 m2

Valoarea de inventar = 6 lei

10.

Clădire PIAV Visinesti, comuna Visinesti, judetul Dâmbovita

100.241

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 567 lei

11.

Clădire PIAV Urseiu,

satul Urseiu, comuna Visinesti, judetul Dâmbovita

100.239

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 928 lei

12.

Clădire PIAV, satul Valea

Lungă-Gorgota, comuna Valea Lungă,

judetul Dâmbovita

100.242

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 1.031 lei

13.

Clădire PIAV Vârfuri,

comuna Vârfuri, judetul Dâmbovita

100.236

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 1.186 lei

14.

Clădire PIAV Voinesti,

comuna Voinesti,

judetul Dâmbovita Clădire PIAV Pnboiu

100.237

100.250

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 30 m2

Valoarea de inventar = 1.910 lei

15.

Clădire PIAV Priboiu, satul Priboiu, comuna Brânesti, judetul Dâmbovita

 

 

 

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 68 m2

Valoarea de inventar = 1.740 lei

16.

Adăpost pentrj vieri, orasul Pucioasa,

Str. Republicii nr. 181, judetul Dâmbovita

100.245

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 8 m2

Valoarea de inventar = 200 m2

17.

Baracă metalică, orasul Pucioasa, Str. Republicii nr. 181, judetul Dâmbovita

34.308

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 6 lei

Suprafata curtii = 200 m2

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Natională Antidrog

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 5, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Natională Antidrog, în vederea înfiintării Centrului de asistentă integrată a adictiilor si a Centrului de formare a personalului cu atributii în domeniul adictiilor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se realizează pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.686.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Natională Antidrog

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 5, judetul Botosani

Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Administratiei si Internelor

Suprafata construită = 451 m2 Suprafata terenului - total = 1.873,5 m2

1.019,193

100.473

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în satul Somova, comuna Somova, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, în vederea înfiintării Centrului International de Boli Transfrontaliere, Emergente si Zoonoze.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.687.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Satul Somova, comuna Somova, judetul Tulcea

104.635

Statul român, Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea

Statul român, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

I. Constructia care se transmite: 7 corpuri de clădire în suprafată desfăsurată de 524,25 m2, din care: - pavilion = 224,44 m2 - grajd = 38,07 m2 - bordei = 61,60 m2 - depozit = 79,16 m2 - grajd = 31,70 m2 - sopron = 49,52 m2 - atelier = 39,76 m2 II. Terenul aferent constructiei si curtii: - 4.999,22 m2, identificat în C.F. 567/N Somova cu nr. cadastral 759 al corpului de proprietate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A va reface constructiile, instalatiile si împrejmuirile situate pe terenul care se transferă pe alt amplasament pus la dispozitie de Ministerul Apărării.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

loan Ion,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.692.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Orasul Vatra Dornei, judetul Suceava

Ministerul Apărării

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

- imobil 2.750 (partial) - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.856

- Suprafata terenului transmis = 1.113,41 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitie Serviciului de Protectie si Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se pune la dispozitie Serviciului de Protectie si Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptătite.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului

de Protectie si Pază,

Ion Costea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.694.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în domeniul privat al statului si se pune la dispozitie Serviciului de Protectie si Pază

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce  administreazã imobilul

Persoana juridică cãruia i se pune la dispozitie imobilul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Busteni, Str. Soimului nr. 11, judetul Prahova

Serviciul de Protectie si Pază

Serviciul de Protectie si Pază

Vila „Piscului” nr. M.F. 101.795 Cod de clasificare 8.29.16 Terenul aferent: nr. M.F. 101.796 Cod de clasificare 8.29.16

Suprafata construită = 241,5 m2 Suprafata desfăsurată = 580,45 m2 Suprafata terenului = 1.165,5 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 ia Hotărârea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Programele de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului” la Hotărârea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 11 mai 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Ioana Nedelcu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.697.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2006)

 

PROGRAMELE DE INTERES NATIONAL ÎN DOMENIUL PROTECTIEI DREPTURILOR COPILULUI

 

1. Programul “Înfiintarea de centre de plasament de tip familial - casate si apartamente pentru copiii din institutiile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri, care nu au fost restructurate pe module de tip familial.”

Scopul:

a) reducerea numărului de copii aflati în îngrijirea centrelor de plasament de tip clasic;

b) cresterea numărului de centre de plasament de tip familial. Obiectiv:

Cresterea calitătii îngrijirii si protectiei copilului separat de părintii săi.

Indicatori fizici:

Cel putin 6 centre de plasament de tip familial înfiintate.

Indicatori de eficientă:

Număr de institutii cu capacitate mai mare de 100 de copii scăzut cu 3.

Indicatori de rezultate:

96 de copii beneficiază de protectie în centre de plasament de tip familial.

            Bugetul aferent anului 2006 pentru acest program de interes national este de 3.492.000 lei.

2. Programul “Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităti/handicap/HTWSIDA”

Scopul:

a) dezvoltarea retelei de servicii alternative (centre de plasament de tip familial, centre de zi/recuperare/reabilitare, s.a.), continuarea proiectelor din cadrul programului de interes national nr.2/2005 si practici integrative pentru copii cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA, în vederea îmbunătătirii sanselor acestora de dezvoltare deplină si armonioasă, precum si în vederea integrării sociale;

b) prevenirea spitalizării prelungite a copiilor cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA sau a părăsirii lor în unitătile sanitare;

c) dezvoltarea si diversificarea modalitătilor de interventie în vederea prevenirii părăsirii copilului cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA;

d) prevenirea abuzului si neglijării copilului cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA, sub orice formă, precum si a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protectie specială;

e) continuarea procesului de descentralizare de la nivel judetean la nivel local si întărirea capacitătii institutionale la nivel local pentru asumarea responsabilitătii în abordarea problematicii copilului cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA;

f) implementarea standardelor minime pentru copiii cu dizabilitâti/handicap;

g) popularizarea drepturilor copilului si sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătătirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifică copilului cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA;

h) gestionarea eficientă a resurselor umane si financiare implicate în sistemul de protectie a copilului.

Obiective:

Reabilitarea si reintegrarea socială a copiilor cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA.

Indicatori fizici:

- 4 servicii alternative înfiintate pentru copiii cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA.

Indicatori de eficientă:

- 24 de copii cu dizabilităti/handicap/HIV/SIDA dezinslitutionalizati din centre de plasament.

Indicatori de rezultate:

- 37 de copii beneficiari ai serviciilor alternative au întocmite planuri individualizate de protectie.

Bugetul aferent anului 2006 pentru acest program de interes national este de 3.040.000 lei.

 

3. Programul “Dezvoltarea retelei de servicii specializate pentru copiii victime ale abuzului, neglijării si exploatării”

Scopul:

a) prevenirea si combaterea abuzului, neglijării si exploatării copilului, sub orice formă, inclusiv a migratici ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale si exploatării prin muncă, precum si a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protectie specială, inclusiv finalizarea proiectelor din cadrul programului de interes national nr. 3/2005;

b) crearea si dezvoltarea de servicii specializate pentru reabilitarea si protectia specială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării, inclusiv ale migratiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale si exploatării prin muncă, precum si a copiilor repatriati, în vederea îmbunătătirii sanselor acestora de dezvoltare deplină si armonioasă;

c) sprijinirea implementării standardelor minime obligatorii la nivelul serviciilor specializate existente pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat;

d) integrarea problematicii migratiei si a copiilor refugiati la nivelul directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului selectate pentru a servj la nivel regional, prin dezvoltarea unui set de proceduri si formarea echipelor multidisciplinare si interinslilutionale care intervin în aceste cazuri

e) reintegrarea familială, educatională, socială si, după caz, profesională, a copiilor repatriati, cu sau fără părinti, pe baza acordurilor internationale sau în mod voluntar;

f) dezvoltarea unui set de măsuri si proceduri destinate copiilor repatriati, precum si copiilor refugiati, care să faciliteze dobândirea abilitătilor necesare pentru integrarea lor educatională, ocupationala si socială;

g) sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătătirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifică a abuzului, neglijării si exploatării copilului, sub orice formă, inclusiv a migratiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale si exploatării prin muncă, precum si a copiilor repatriati, a copiilor refugiati;

h) gestionarea eficientă a resurselor umane si financiare implicate în sistemul de protectie specială a copilului;

i) combaterea si prevenirea situatiilor de migrare si trafic al copiilor si ajungerea lor neînsotiti pe teritoriul altui stat,

Obiective:

Reintegrarea socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării, inclusiv ale traficului, exploatării sexuale, exploatării prin muncă, migratiei, precum si a copiilor refugiati.

Indicatori fizici;

a) 5 servicii specializate sunt înfiintate pentru reabilitarea si protectia specială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării, inclusiv ale migratiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale si exploatării prin muncă, precum si a copiilor repatriati;

b) 5 servicii specializate existente pentru reabilitarea si protectia specială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării, inclusiv ale migratiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale si exploatării prin muncă, precum si a copiilor repatriati sunt reabililatc/dotatc pentru a corespunde standardelor minime obligatorii.

Indicatori de eficientă:

- 180 de copii beneficiari ai serviciilor specializate nou-înliintate sau reabilitate/dotate au întocmite planurile de servicii/planurile individualizate de protectie.

Indicatori de rezultate:

a) existenta unui set de proceduri pentru interventia în cazurile de migratie si de copii refugiati;

b) 45 de profesionisti formati în domeniul interventiei în cazurile de migratie si de copii refugiati.

Bugetul aferent anului 2006 pentru acest program de interes national este de 600.000 lei.

 

4. Programul “Promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protectiei copilului si monitorizarea respectării drepturilor copilului” Scopul:

a) diseminarea standardelor minime obligatorii în domeniu;

b) crearea unui sistem de formare profesională la nivel regional, care să sprijine profesionalizarea permanentă a personalului din serviciile de prevenire a separării copilului de familie si a celor de protectie specială a copiilor separati de părinti;

c) promovarea interventiei multidisciplinare si interinstitulionale în beneficiul copilului prin utilizarea metodei managementului de caz;

d) sprijinirea activitătilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului;

e) sprijinirea formării profesionale în vederea realizării standardelor minime obligatorii din domeniul protectiei copilului.

Obiectiv:

Cresterea calitătii îngrijirii copiilor de către personalul din serviciile de prevenire a separării copilului de familie si a celor de protectie specială a copiilor separati de părinti.

Indicatori fizici:

- 47 de profesionisti pregătiti în domeniul evaluării standardelor minime obligatorii din domeniul protectiei copilului si, totodată, pregătiti pentru monitorizarea respectării drepturilor copilului.

Indicatori de eficientă:

a) cel putin 150 de profesionisti pregătiti în domeniul managementului de caz;

b) cel putin 30 de servicii de prevenire a separării copilului de familie si 30 de servicii de protectie specială a copiilor separati de părinti în procesul de evaluare a standardelor minime obligalorii;

c) cel putin 150 de cazuri de încălcare a drepturilor copilului monitorizate de către directiile de asistentă socială si protectia copilului.

Indicatori de rezultate: Înfiintarea a cel putin unui centru regional de formare a profesionistilor din domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului.

Bugetul aferent anului 2006 pentru acest program de interes national este de 1.324.000 lei.

 

5. Programul “Sustinerea retelei de asistenti maternali pentru protectia specială a copilului în vârstă de până la 2 ani lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi”

Scopul:

a) promovarea dreptului copilului de la nastere până la vârsta de 2 ani, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, la protectie specială în regim de urgentă sau plasament la asistentul maternal;

b) monitorizarea evolutiei copiilor de Ia nastere până la vârsta de 2 ani, aflati în protectie la asistenti maternali, prin intermediul utilizării planului individualizat de protectie care va avea drept obiectiv reintegrarea în familia biologică, integrarea în familia extinsă si adoptia natională;

c) prevenirea spitalizării prelungite si nejustificate a copiilor de la nastere până la vârsta de 2 ani, părăsiti de familie în unitătile sanitare;

d) prevenirea abuzului si neglijării copiilor de la nastere până la vârsta de 2 ani.

Obiectiv:

Sustinerea, pe o perioadă de 6 luni. a retelei de asistenti maternali pentru copilul în vârstă de până la 2 ani, creată prin intermediul programului de interes national.

Indicatori fizici:

a) cel putin 23 de birouri zonale ale serviciului de asistentă matemală din cadrul directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului înfiintate în judetele participante la programul de interes national “Crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru protectia în regim de urgentă a copiilor în vârstă de până la 2 ani separati de familie” din anul 2005;

b) cel putin 4 centre de consiliere si sprijin pentru părinti si copiii sunt înfiintate în judetele participante la programul de interes national “Crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru protectia în regim de urgentă a copiilor de 0-2 ani separati de familie” din anul 2005.

Indicatori de eficientă:

Cel putin 46 de asistenti sociali din cadrul birourilor zonale oferă servicii de sprijin (informare, consiliere etc.) asistentilor maternali pe care îi monitorizează.

Indicatori de rezultat:

Existenta unui număr de cel putin 190 de planuri individualizate de protectie având drept obiectiv reintegrarea în familia biologică, integrarea în familia extinsă si adoptia natională.

Bugetul aferent anului 2006 pentru acest program de interes national este de 944.000 lei.

 

6. Programul “Dezvoltarea retelei serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie si sustinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa”

Scopul:

a) prevenirea separării copilului de familia sa aflată în situatie de criză (iminenta de evacuare a familiei din casa în care locuieste, catastrofe naturale, pierderea serviciului etc);

b) de/.voltarea retelei serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa (centre de zi; centre de consiliere si sprijin pentru părinti si copii: centre de asistentă si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale; servicii de monitorizare, asistentă si sprijin al femeii gravide predispuse să îsi abandoneze copilul etc);

c) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel judetean la nivel local, prin sustinerea creării/dezvoltării serviciilor publice de asistentă socială de la nivelul consiliilor locale din municipii si orase, precum si a angajării persoanelor cu atributii în asistentă socială la nivelul consiliilor locale comunale;

d) crearea si formarea structurilor comunitare consultative.

Obiectiv:

Promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit în familia sa si/sau în familia extinsă.

Indicatori fizici:

a) cel putin 50 de servicii de prevenire a separării copilului de familia sa înfiintate în cel putin 10 judete;

b) 200 de persoane cu atributii în asistentă socială angajate la nivelul consiliilor locale comunale;

c) 200 de structuri comunitare consultative înfiintate si formate.

Indicatori de eficientă:

- 600 de copii si familiile acestora beneficiari ai serviciilor de asistentă socială si ai .serviciilor sociale comunitare.

Indicatori de re/.ultatc:

a) existenta unui număr de cel putin 600 de planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

b) existenta unor criterii obiective de selectie a familiilor pentru a beneficia de sprijinul serviciilor de asistentă socială si al serviciilor de prevenire.

Bugetul aferent anului 2006 pentru acest program de interes national este de 6.600.000 lei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/484/PESC de punere în aplicare a Pozitiei comune 2004/694/PESC privind unele măsuri suplimentareîn scopul sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Pozitia comună 2005/689/PESC

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/484/PESC*) de punere în aplicare a Pozitiei comune 2004/694/PESC privind unele măsuri suplimentare, în scopul sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Pozitia comună 2005/689/PESC.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.410.

 

DECIZIA CONSILIULUI nr. 2006/484/PESC

din 11 iulie 2006

 

de punere în aplicare a Pozitiei Comune 2004/694/PESC privind unele măsuri suplimentare în scopul sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII)

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

Având în vedere Pozitia Comună 2004/694/PESC din 11 octombrie 2004 privind unele măsuri suplimentare în scopul sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII) (l) si în special Articolul 2 din această normă, raportat la Articolul 23 alin. 2, al doilea index, din Tratatul privind Uniunea Europeană,

Întrucât:

(1)Prin Pozitia Comună 2004/694/PESC, Consiliul a adoptat măsuri în scopul blocării tuturor fondurilor si resurselor economice apartinând persoanelor fizice acuzate de către TPII.

(2) În data de 10 martie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/205/PESC de înlocuire a listei persoanelor cuprinsă în Anexa la Pozitia Comună 2004/694/PESC.

(3) În urma transferului domnului Dragan ZELENOVIC în custodia TPII din data de 10 iunie 2006, numele acestuia trebuie exclus din listă.

(4) Este necesară adaptarea corespunzătoare a listei cuprinsă în Anexa Pozitiei Comune 2004/694/PESC.

 

DECIDE:

 

Articolul 1

 

Lista persoanelor cuprinsă în Anexa Pozitiei Comune 2004/694/PESC este înlocuită cu textul cuprins în Anexa la prezenta Decizie.

 

Articolul 2

 

Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

 

Articolul 3

 

Prezenta Decizie va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2006.

 

Pentru Consiliu

Presedinte

E. HEINĂLUOMA

 

1 JO L 315, 14.10.2004, p. 52. Pozitie Comună completată ultima dată de Pozitia Comună 2005/689/PESC (JO L 261, 7.10.2005, p. 29) si modificată de Decizia 2006/205/PESC (JO L 72, 11.3.2006, p. 16).

 

Lista persoanelor la care se face referire în articolul 1:

 

„1. Nume: DJORDJEVIC Vlastimir

Data nasterii: 1948

Locul nasterii: Vladicin Han, Serbia

Nationalitate: sârbă

 

2. Nume: HADZIC Goran

Data nasterii: 7.9.1958

Locul nasterii: Vinkovci, Republica Croatia

Nationalitate: sârbă

 

3. Nume: KARADZIC Radovan

Data nasterii: 19.6.1945

Locul nasterii: Petnjica, Savnik, Muntenegru

Nationalitate: Bosnia si Hertegovina

 

4. Nume: MLADIC Ratko

Data nasterii: 12.3.1942

Locul nasterii: Bozanovici, Municipiul Kalinovik, Bosnia si Hertegovina

Nationalitate: Bosnia si Hertegovina

 

5. Nume: TOLIMIR Zdravko

Data nasterii: 27.11.1948

Locul nasterii:

Nationalitate: Bosnia si Hertegovina

 

6. Nume: ZUPLJANIN Stojan

Data nasterii: 22.9.1951

Locul nasterii: Kotor Varos, Bosnia si Hertegovina

Nationalitate: Bosnia si Hertegovina”

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul PHARE national pentru România 2002 si a unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea, pentru informare, a următoarelor addendumuri la memorandumurile de finantare semnate între Guvernul României si Comisia Europeană:

a) Addendumul la Memorandumul de finantare RO 2002/000-586.01 - 2002/000-586.06 privind Programul PHARE national pentru România 2002, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2006, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Addendumul la Memorandumul de finantare

RO 2003/5812.06 privind Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2006, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 2.003.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADDENDUM LA MEMORANDUMUL DE FINANTARE

2002/000-586.01-2002/000-586.06

PROGRAMUL PHARE NATIONAL PENTRU ROMÂNIA 2002

În cadrul asistentei PHARE pentru România, Addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2002 al Programului PHARE National pentru România.

 

Articolul 1 - Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare 2002/000-586.01 - 2002/000-586.06, semnat la 11 Decembrie 2002 si modificat ulterior, cel mai recent, la 4 octombrie 2005, se modifică în continuare după cum urmează:

Perioada de plată a contractelor se extinde cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2007, pentru următoarea sub-componentă a programului:

- 2002/000-586.05.02 - sustinerea Coeziunii Economice si Sociale, Subcomponenta 03 „Infrastructură regională si locală”

 

Articolul 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare 2002/000-586.01 -2002/000-586.06 rămân neschimbate.

 

Articolul 3

 

Acest addendum la Memorandumul de finantare 2002/000-586.01 - 2002/000-586.06 este redactat în două exemplare, în limba engleză.

 

Articolul 4 - Intrarea în vigoare

 

Acest addendum la Memorandumul de finantare 2002/000-586.01 - 2002/000-586.06 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

 

Bucuresti Data: 23 octombrie 2006

Pentru beneficiar  Dl. Sebastian Vlădescu Ministru Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti Data: 23 octombrie 2006

Pentru Comunitatea Europeană  Dl. Jonathan Scheele Seful Delegatiei CE Delegatia Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 2

 

ADDENDUM LA MEMORANDUMUL DE FINANTARE

2003/5812.06

PROGRAMUL 2003 PENTRU SPRIJIN COMUNITAR ÎN DOMENIUL SECURITĂTII

NUCLEARE PENTRU ROMÂNIA

În cadrul asistentei PHARE pentru România, Addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului Programului 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România.

 

Articolul 1 - Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare 2003/5812.06, semnat la 16 ianuarie 2004 si modificat ulterior, cel mai recent, la 29 noiembrie 2005, se modifică în continuare după cum urmează:

Perioada de executie a contractelor se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie 2007, pentru următoarea sub - componentă a programului:

- RO 2003/5812.06.02 „Asistentă tehnică pentru stabilirea activitătii Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive (ANDR)”

 

Articolul 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare 2003/5812.06 rămân neschimbate.

 

Articolul 3

 

Acest addendum la Memorandumul de finantare 2003/5812.06 este redactat în două exemplare, îh limba engleză.

 

Articolul 4 - Intrarea în vigoare

 

Acest addendum la Memorandumul de finantare 2003/5812.06 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti Data: 23 octombrie 2006

Pentru beneficiar  Dl. Sebastian Vlădescu Ministru Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti Data: 23 octombrie 2006
Pentru Comunitatea Europeană  Dl. Jonathan Scheele Seful Delegatiei CE Delegatia Comisiei Europene în România

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, se modifică după cum urmează:

1. Litera a) a punctului 9 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

,,a) numărul de spectatori înregistrati în sălile de cinematograf din tară, pentru unul dintre filmele realizate în carieră: pentru filmele realizate înainte de anul 1997 se va tine cont de pragul de referintă, calculat de către Centrul National al Cinematografiei în baza unei metodologii aprobate de directorul general prin decizie, pe bază de date statistice;”.

2. Alineatul (2) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul de scenariu de film, pentru sectiunea fictiune si lung metraj, se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, respectiv 3 (trei) la sectiunea documentare si animatie, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare.”

3. Litera b) a alineatului (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

,,b) calitatea regizorului - care detine, potrivit notelor acordate si coeficientului de importantă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea regizorului» se va evalua conform fisei de evaluare prevăzute în anexa nr. 11: în cazul filmelor realizate înainte de anul 1997 se va lua în calcul pragul de referintă calculat de către Centrul National al Cinematografiei în baza unei metodologii aprobate de directorul general prin decizie.”

4 Alineatul (4) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

„(4) Dosarele de proiect vor cuprinde, pe lângă scenariu sau sinopsis. după caz, bugetul de dezvoltare al proiectului, descrierea activitătilor preconizate a fi realizate, conceptia regizorală, dacă regizorul a fost nominalizat, si CV-ul scenaristului.”

5. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:

„(3) Pragul de referintă pentru filmele românesti sau realizate în coproductie cu participare românească se stabileste de către Centrul National al Cinematografiei, la începutul fiecărui an, pe baza unei metodologii aprobate de directorul general prin decizie.

(4) Odată cu stabilirea pragului de referintă pentru anul respectiv, Centrul National al Cinematografiei va calcula tariful mediu al biletelor de intrare.

(5) Centrul National al Cinematografiei va comunica, până la data de 31 martie a anului în curs, pragul de referintă si tariful mediu al biletelor de intrare, înregistrate în anul precedent, pentru filmele românesti sau realizate în coproductie cu participare românească, în conformitate cu prevederile legii si ale prezentului regulament.”

6. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) Cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes la public se calculează, pentru fiecare film, prin înmultirea numărului de spectatori, care a depăsit pragul de referintă stabilit pentru anul respectiv, cu tariful ponderat al biletelor de intrare înregistrate în aceeasi perioadă. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes la public este acordat în cuantum fix pentru toate filmele care depăsesc pragul de referintă calculat potrivit art. 35 alin. (3) lit. b) si este egal cu sprijinul financiar automat maxim pentru succes la public ce se poate acorda în anul respectiv.”

Art. II. - Centrul National al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 2.456.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.142/2006

 

În baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2), (3) si (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.142/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) la data sustinerii concursului, au vârsta cu cel putin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.”

2. La articolul 24, punctul 10 va avea următorul cuprins: „10. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/

restructurării retelei scolare.”

3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Sesizările care vizează nerespectarea conditiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 2, sau cele referitoare la valabilitatea documentelor de la dosarul de înscriere la concurs, potrivit art. 10, dovedite înaintea sau în timpul concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs.

(2) Sesizările mentionate la alin. (1), dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câstigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia si validarea următorului candidat promovat. În cazul în care nu există niciun alt candidat promovat, concursul se reprogramează.

(3) Numirea în functia de director/director adjunct a persoanei prevăzute la alin. (2) se face prin decizie/ordin a/al ministrului educatiei si cercetării pe o perioadă de 4 ani de la data emiterii deciziei/ordinului ministrului, incluzând o perioadă de probă de 90 de zile.”

(4) Candidatul si persoanele responsabile, membre ale comisiei de înscriere, care au încălcat prevederile prezentei metodologii, se sanctionează potrivit legii.”

4. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

5. Punctul 10 al articolului IX din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

„10. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale/ restructurării retelei scolare.”

Art. II. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 5.617.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

EVALUARE CURRICULUM VITAE

 

Nr. crt.

CRITERII

Punctaj maxim director

Punctaj maxim dir.adj.

1.

EDUGATIE SI FORMARE

3

3

 

Studii1

0,5

0,5

 

Studii superioare de lungă durată

0,5

0,5

 

Studii superioare de scurtă durată

0,25

0,25

 

Studii medii

0,15

0,15

 

Perfectionare

 

 

 

A) În specialitate

1

1,5

 

Doctorat

0,5

0,5

 

Cursuri postuniversitare/ Masterat/A doua facultate, studii postuniversitare de conversie profesională în cadrul Proiectului pt. Învătământul Rural

0,25

0,75

 

Gradul I

0,25

0,25

 

B) În management educational si finantare

1,5

1

 

Doctorat/ Cursun postuniversitare/ Masterat/cursuri de formare în management educational acreditate/avizate de MEdC

1

0,5

 

Stagii de management în străinătate avizate MEdC

0,5

0,5

2.

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ

3,75

3,75

 

A) activităti si apartenentă profesională :

1,75

1,75

 

Membru în comisii de lucru ale inspectoratului scolar / MEdC/comisii de dialog social Metodist / responsabil cerc pedagogic / consilier educativ

0,25

0,25

 

Evaluarea rezultatelor ultimilor 3 ani 2

1,5

1,5

 

B) aptitudini si competente tehnice

0,5

0,5

 

Cunostinte de operare pe calculator dovedite la sustinerea interviului

0,5

0,5

 

C) aptitudini si competente organizatorice

1.5

1,5

 

Proiecte de integrare europeană / internationale

1

1

 

Inspector/ director/ director adjunct3 Membru în consiliul de administratie /responsabil comisie metodică/lider sindical

0,5

0,5

3.

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE

1,25

1,25

 

Lucrări publicate4 (cărti/ studii/ articole) de pedagogice / de specialitate

0,25

0,5

 

Lucrăn publicate4 (cărti/ studii/ articole) de management educational

0,5

0,25

 

Proiecte interinstitutionale/ comunitare/ alte proiecte ( la nivel local/judetean)

0,5

0,5

 

TOTAL

8

8

 

1 Se punctează forma cea mal înaltă de învîtământ finalizată

2 Punctajul se stabileste prin cumularea rezultatelor fiselor de evaluare anuale, după cum urmează :

0.25......pentru 86 - 94 puncte în fisa de evaluare

0.50......pentru 95-100 puncte în fisa de evaluare

3 În cazul în care contractul managerial a încetat înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, din motive imputabile persoanei, experienta în activitatea de conducere, îndrumare si control, nu se mai punctează.

4 Punctajul maxim se acordă numai pentru publicarea de cărti

 

MINISTRUL EDUCATIEI SI CERCETARII

 

ORDIN

privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică si a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, ale art. 34, 35, 36 si 37 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Atestatul de pregătire psiho­pedagogică, prevăzut în anexa nr. 1*), parte integrantă din prezentul ordin, care se acordă, de către institutiile de învătământ - centre de perfectionare a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar, maistrilor-instructori si antrenorilor din învătământul preuniversitar la finalizarea modulului psihopedagogie.

Art. 2. - Se aprobă Certificatul de acordare a gradelor didactice, prevăzut în anexa nr. 2*), parte integrantă din prezentul ordin, care se acordă, de către institutiile de învătământ - centre de perfectionare a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar, maistrilor-instructori si antrenorilor din învătământul preuniversitar la obtinerea gradelor didactice.

Art. 3. - Gestionarea Atestatului de pregătire psiho­pedagogică si a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar se face în conformitate cu reglementările în vigoare privind regimul actelor de studii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare referitoare la certificarea finalizării modulului psihopedagogie de către maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar, respectiv certificarea obtinerii gradelor didactice de către maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si de institutiile de învătământ - centre de perfectionare a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2006.

Nr. 5.667.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMANTA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

CABINET MINISTRU

Strada General Berthelot. 28-30. sector 1, Bucuresti

 

 

REZULTATELE EVALUĂRII

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

REZULTATELE EVALUĂRII

Discipline de studiu

Nota

 

Discipline de studiu

Nota

Pedasiogiu scolară

 

 

Pedagogia scolară

 

Psihologia generală, elemente de psihologie a vârstelor si psihologia invălării

 

 

Psiliologia generală, elemente de psihologic a vârstelor si psihologia învătării

 

Metodica predării specialitătii

 

 

Metodica predării specialitătii

 

Practica pedagogică

 

 

Practica pedagogică

 

Media generală

 

Media generală

DIRECTOR,

 

 

Secretar sef,

 

DIRECTOR,

 

 

Secretar sef,

 

ANEXA Nr. 2