Pagina a 3-a

 

(i) Va furniza clarificarea corespunzătoare (sau va reformula clarificările deja furnizate);

(ii) Va modifica elementul corespunzător al Documentatiei Tehnice (sau îsi va reformula punctul de vedere cu privire la conformitatea elementului respectiv din Documentatia Tehnică, prezentând argumente Autoritătii Publice) si îl va furniza Autoritătii Publice, cu mentiunea că respectivele clarificări si/sau modificări vor fi realizate pe cheltuiala Companiei de Proiect.

(c) Termene

Compania de Proiect va pregăti întreaga Documentatie Tehnică în conformitate cu Etapele Proiectului Dâmbovita.

8.4. Dreptul Companiei de Proiect de a modifica Documentatia Tehnică

Compania de Proiect va avea dreptul să modifice Documentatia Tehnică aprobată fie înainte de începerea constructiei, fie, dacă este cazul, pe parcurs, pe baza expertizei sale comerciale si/sau functionale, cu conditia ca modificările Documentatiei Tehnice referitoare la structura sau fatada clădirilor să fie trimise spre aprobare Autoritătii Publice cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de implementarea modificării respective.

În cazul în care Autoritatea Publică nu se opune modificării structurii sau fatadei în termen de 15 zile calendaristice de la primirea propunerii, modificarea va fi considerată aprobată din toate punctele de vedere.

8.5. Responsabilitatea Companiei de Proiect

Investitorii si Autoritatea Publică convin si consimt că executarea Proiectului Dâmbovita (incluzând fezabilitatea tehnică, capacitatea operatională si siguranta în exploatare) este încredintată Companiei de Proiect.

 

ARTICOLUL 9: Lucrări de constructie

 

9.1 Responsabilitatea pentru constructie

Compania de Proiect va efectua toate lucrările de constructie a Centrului Dâmbovita asumându-si cheltuielile si riscurile. Aceste lucrări vor fi efectuate conform Centrul Dâmbovita - Planul General si Etapele Proiectului Dâmbovita.

9.2 începerea lucrărilor de constructie

Compania de Proiect va începe lucrările de constructie pentru Componenta A a Proiectului Dâmbovita, cu respectarea conditiilor prezentate în art. 5.1., în conformitate cu Etapele Proiectului Dâmbovita.

Cu toate acestea, Compania de Proiect va începe lucrările legate de dezvoltarea Centrului Dâmbovita conform următorului program general:

(a) Pregătirea si depunerea spre aprobare (în vederea emiterii autorizatiei relevante) a documentatiei necesare pentru realizarea lucrărilor de organizare a santierului - în termen de 21 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru aprobarea Actului Aditional, lucrări care vor fi începute în termen de 5 zile calendaristice de la data la care este obtinută o autorizatie de organizare de santier valabilă;

(b) Pregătirea si depunerea spre aprobare (în vederea emiterii autorizatiei relevante) a documentatiei pentru lucrările de demolare exterioare - în termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru aprobarea Actului Aditional, lucrări care vor fi începute în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este obtinută o autorizatie de desfiintare valabilă;

(c) Pregătirea si depunerea spre aprobare (în vederea emiterii autorizatiei relevante) pentru demolarea structurii interioare - în termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru aprobarea Actului Aditional, lucrări care vor fi începute în termene de 14 zile calendaristice de la data la care este obtinută o autorizatie de desfiintare valabilă;

(d) Pregătirea si depunerea spre aprobare (în vederea emiterii autorizatiei relevante) a documentatiei aferente lucrărilor de constructie legate de excavare, realizarea peretilor de consolidare a subsolului si lucrările de fundatie - în termen de 180 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru aprobarea Actului Aditional, lucrări care vor fi începute în termen de 30 zile calendaristice de la data la care este obtinută o autorizatie de construire valabilă.

Pentru clarificare în legătură cu interpretarea acestor obligatii:

(a) Operatiunile si termenele marcate cu „0” in Anexa privind Etapele Proiectului Dâmbovita vor fi calculate începând cu data la care Actul Aditional intră în vigoare. Părtile convin ca in cazul nepredării amplasamentului la care se face referire la art. 5.1.2 (iii) sau neaprobarii PUZ/PUD, Părtile vor conveni cu buna-credinta pasii ce trebuie întreprinsi in continuare.

(b) Operatiunile si termenele care depind de obtinerea de către Compania de Proiect a permiselor, autorizatiilor, aprobărilor (inclusiv, dar fără limitare la PUZ, PUD sau orice autorizatie de demolare sau de construire, precum si aprobarea sau aprobarea implicită a Documentatiei^ Tehnice) vor fi calculate de la data obtinerii autorizatiei corespunzătoare. întârzierea în obtinerea autorizatiilor corespunzătoare din cauze ce tin de autoritătile competente va prelungi toate termenele corespunzătoare specificate în prezenta, întârziere care nu se datorează culpei Companiei de Proiect sau Investitorilor, caz în care nu se vor datora penalităti.

9.3 Programul de Constructie

(a) Etapele Proiectului Dambovita

Programul si planificarea constructiei pentru Proiectul Dambovita, cuprinzând activitătile, ordinea si durata acestora, planificate pentru realizarea fiecărei Etape, sunt prezentate in Anexa 2 - Etapele Proiectului pentru Proiectul Dambovita

(b) Modificări

Compania de Proiect poate în orice moment să propună Autoritătii Publice modificarea Etapelor Proiectului pentru aprobare, respectând graficele si conditiile temporale referitoare la modificările stipulate în articolul 8 din Contract

9.4 întârzieri anticipate ale constructiei

Dacă în orice moment Compania de Proiect estimează în mod rezonabil că Lucrările de Constructie nu vor reusi sa respecte oricare dintre Etapele Proiectului Dambovita la Data specificată pentru Etapa respectivă a Proiectului, Compania de Proiect va informa imediat Autoritatea Publică printr-o notificare scrisă, care să descrie următoarele aspecte suficient de detaliat:

(i) Etapa Proiectului care nu a fost finalizată sau care se estimează să nu fie finalizată;

(ii) Cauzele întârzierii sau întârzierii estimate;

(iii) întârzierea estimată (exprimată în zile) pentru finalizarea Etapei Proiectului si orice alt impact negativ asupra Lucrărilor de Constructie, care poate fi prevăzut în mod rezonabil.

9.5. Obligatii de raportare

a) Pana la data finalizării, Compania de Proiect va prezenta Autoritătii publice un raport trimestrial (la sfârsitul lunii care urmează după trimestrul respectiv) asupra evolutiei proiectării si constructiei Proiectului Dambovita. Acest raport va descrie in amănunt lucrările de constructie realizate sau in curs de realizare, comparativ cu calendarul Proiectului, si acele probleme pe care Autoritatea publica le poate cere in mod rezonabil.

b) Imediat după data finalizării, Compania de Proiect va furniza Autoritătii publice cartea tehnica a constructiei.

9.6. Calitatea lucrărilor de constructie; alte obligatii generale ale Companiei de Proiect

Compania de Proiect are următoarele obligatii:

a) sa reabiliteze, sa construiască si sa dezvolte Centrul Dambovita pe amplasament:

(i) in conformitate cu tema de proiectare si toate celelalte planse aplicabile, cu planurile tehnice revăzute si aprobate si fata de care Autoritatea publica nu a avut obiectii si cu proiectul tehnic predat Autoritătii publice;

(ii) in conformitate cu practicile tehnice si de operare prudente, intr-un mod corespunzător si profesional, folosind materiale si echipamente de buna calitate si bine întretinute, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările si completările ulterioare;

(iii) intr-un cadru operational sigur, luând toate masurile necesare pentru a asigura un control corespunzător al poluării si alte masuri de protectie a mediului in conformitate cu legile si reglementările in vigoare;

(iv) intr-un mod care sa minimizeze întreruperile si alte inconveniente pentru public, rezidenti si activitatea de afaceri (in caz ca exista) din vecinătatea Centrului Dambovita;

b) sa întocmească cartea tehnica a constructiei.

9.7. Principalele obligatii ale Autoritătii publice in timpul etapei de constructie Autoritatea publica are următoarele obligatii:

a) sa asiste Compania de Proiect in limitele competentelor sale in raporturile cu orice autoritate in legătura cu constructia Centrului Dambovita;

b) sa sprijine obtinerea aprobărilor necesare in legătura cu constructia Centrului Dambovita, fara a prejudicia standardele stabilite in legătura cu răspunderile sale in art. 5.3;

c) sa sprijine Compania de Proiect in obtinerea altor aprobări mentionate in prezentul contract;

d) sa asigure intregul sprijin necesar Companiei de Proiect pe perioada de constructie.

 

ARTICOLUL 10: Verificare, control si finalizare

 

10.1. Monitorizare si verificare

a) Autoritatea publica va fi îndreptătită ca pe baza unei notificări rezonabile transmise Companiei de Proiect sa monitorizeze constructia Proiectului Dambovita si sa efectueze teste pentru a verifica calitatea realizării constructiilor pe amplasament, in conformitate cu prevederile legale romane. Monitorizarea si verificarea vor fi intreprinse in asa fel incat sa minimizeze amestecul inevitabil in derularea constructiei.

b) Toate costurile unor astfel de monitorizări si verificări vor fi suportate de Autoritatea publica, in afara de cazul in care rezultatele oricăror verificări arata ca vreo lucrare, vreun material sau echipament nu este in conformitate cu contractul. Intr-un astfel de caz toate cheltuielile legate de verificările respective vor fi de indata rambursate Autoritătii publice.

10.2. Inspectia după Finalizare

Finalizarea unui obiectiv, parte a unei Componente a Proiectului Dambovita, este considerata a fi realizata la momentul la care Compania de Proiect încheie procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor de constructie conform Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare, sau orice alta reglementare aplicabila la acel moment cu privire la terminarea lucrărilor de constructie. Autoritatea Publică va organiza imediat ce este posibil si în orice moment în termenul de treizeci (30) de zile calendaristice după ce o Notificare de Finalizare este transmisă de către Compania de Proiect Autoritătii Publice, o inspectie a obiectivului/părtii finalizate a Componentei corespunzătoare a Proiectului Dambovita pentru a confirma dacă Lucrările de Constructie pentru Componenta respectivă (sau parte a Componentei) au fost finalizate în mod substantial în conformitate cu Documentatia Tehnică, cu mentiunea că, în cazul în care Autoritatea Publică, din culpa sa, amână sau întârzie realizarea inspectiei respective cu mai mult de 30 de zile de la data primirii Notificării de Finalizare, atestarea la care se face referire în art. 10.3 va fi considerat emis. O Notificare de Finalizare va fi transmisă după finalizarea Componentei respective sau a unui obiectiv/a unei părti a unei Componente a Proiectului. Părtile vor coopera pentru înscrierea în mod prompt în cartea funciară si în orice alte registre relevante a drepturilor Părtilor asupra fiecărui obiectiv finalizat.

10.3. Atestarea finalizării

Daca controlul după finalizare mentionat in art. 10.2 a confirmat ca lucrările de constructie pentru Proiectul Dambovita au fost substantial încheiate conform cerintelor, Autoritatea publica va elibera, in termen de 10 (zece) zile de la data controlului respectiv, o atestare in acest scop.

10.4. Receptiile pe etape de realizare si receptia finala

10.4.1. Receptia lucrărilor pentru Proiectul Dambovita se va face in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora.

10.4.2. Compania de Proiect va avea dreptul sa pună in functiune partial Centrul Dambovita pe măsura finalizării flecarei etape de constructie. Receptia fiecărei asemenea finalizări partiale se va face in conformitate cu art. 10.4.1.

 

ARTICOLUL 11: Întârzieri in constructie si prelungirea duratei

 

11.1. Prelungirea termenului

Compania de Proiect va avea dreptul la o prelungire a termenelor de îndeplinire a obligatiilor fixate ca urmare a unei întârzieri cauzate de unul dintre următoarele evenimente, care va fi notificat Autoritătii Publice:

(i) O încălcare a Contractului de către Autoritatea Publică care a dus

la o astfel de întârziere (inclusiv exercitarea abuzivă a drepturilor sale asumate în baza prezentului Contract sau amânarea nerezonabilă a aprobărilor sau avizelor necesare); sau

(ii) o modificare a Documentatiei Tehnice făcute ca urmare a unei

sugestii corespunzătoare a Autoritătii Publice si care este de asa natură încât va conduce la prelungirea termenelor de pregătire a PUZ/PUD relevante (în cazul în care modificările solicitate de Autoritatea Publică vor influenta procedurile de pregătire a PUZ/PUD) sau în cazul în care PUZ/PUD aprobat impune modificări ale Documentatiei Tehnice; sau

(iii) o Modificare a Legilor, asa cum e definita in art. 1.1, care afectează executarea la timp si în mod corespunzător a obligatiilor din prezentul Contract; sau

(iv) Orice întârziere si/sau refuz al unei autorităti publice competente în emiterea unei aprobări, aviz sau permis necesar pentru implementarea legală a Lucrărilor de Constructie sau care are legătură cu Compania de Proiect, cu conditia ca documentatia depusă pentru obtinerea acelei aprobări, aviz sau permis să fi respectat întocmai toate dispozitiile legale aplicabile la data întocmirii acestei documentatii;

si

pentru evitarea oricărei neclarităti (si indiferent de estimarea de bună credintă că procedurile de modificare a regulamentelor de urbanism se vor încadra în orarul prezentat în Etapele Proiectului Dambovita), Investitorii si/sau Compania de Proiect nu vor fi răspunzători pentru întârzierea începerii constructiei si a finalizării Proiectului Dambovita dacă întârzierea respectivă este cauzată de întârzierea autoritătii competente în aprobarea documentatiei de urbanism necesare (inclusiv emiterea avizelor corespunzătoare pentru aprobare), cu conditia ca această documentatie să fi respectat întocmai toate dispozitiile legale aplicabile la data întocmirii acestei documentatii;

(v) Orice întârziere si/sau refuz din partea CNI la adoptarea

hotărârilor organelor de conducere sau statutare ale Companiei de Proiect sau contestarea hotărârilor organelor de conducere sau statutare ale Companiei de Proiect si care au condus la împiedicarea sau întârzierea începerii, continuării sau finalizării lucrărilor, cu conditia ca hotărârile organelor de conducere sau statutare să fi respectat întocmai dispozitiile legale precum si prevederile Contractului;

(vi) Actiuni in justitie formulate de orice tert în legătură cu Amplasamentul Initial sau Amplasamentul Suplimentar care conform dispozitiilor legale pot conduce la împiedicarea sau supendarea lucrărilor de constructie, precum si orice actiuni în justitie in legătura cu Contractul, cu mentiunea ca Părtile convin ca de buna credinta sa analizeze aceste actiuni si in functie de consecintele acestor actiuni asupra realizării Proiectului, să decidă de comun acord asupra suspendării sau continuării lucrărilor de constructie in măsura in care continuarea este posibila; sau

Identificarea oricărui impediment în legătură cu Amplasamentul Initial sau Amplasamentul Suplimentar, spre exemplu retele tehnice sau alte retele de utilităti si facilităti, identificarea descoperirilor arheologice si/sau a problemelor de mediu legate de Amplasamentul Initial sau Amplasamentul Suplimentar, precum si orice impediment în obtinerea accesului la utilităti în parametri necesari pentru dezvoltarea si operarea a Centrului Dâmbovita, care au determinat împiedicarea sau suspendarea lucrărilor de constructie;

Aparitia unui eveniment de Fortă Majoră;

Orice alte evenimente care nu se datorează Investitorilor sau Companiei de Proiect si nu au fost determinate în nici un fel de culpa Investitorilor sau a Companiei de Proiect.

Prelungirea datei de îndeplinire a obligatiilor fixate se va stabili de către Părti de comun acord..

11.2. Stabilirea cererilor de prelungire a duratei

a) In termen de 15 zile de la primirea notificării Companiei de Proiect conform art. 11.1, Părtile se vor intalni pentru a stabili prelungirea duratei care sa fie justificata având in vedere împrejurările respective.

b) Stabilind prelungirea conform lit. a), Autoritatea publica va actiona in mod corect si rezonabil. Decizia sa va fi deschisa pentru control si rezolvare a disputelor in conformitate cu prevederile art. 25.

 

ARTICOLUL 12: Functionarea si întretinerea Centrului Dambovita

 

12.1. Obligatiile Companiei de Proiect începând de la data finalizării si pana la sfârsitul perioadei contractului, Compania de Proiect va asigura operarea si întretinerea Centrului Dambovita reabilitat, in conformitate cu conditiile generale de constructie si cu toate legile si reglementările in vigoare.

12.2. Raportare

Compania de Proiect va adresa anual informări cu privire la functionarea pe care o asigura in legătura cu Centrul Dambovita reabilitat.

12.3. Siguranta si cazuri de urgenta

Compania de Proiect va lua toate masurile necesare pentru siguranta si securitatea Centrului Dambovita.

12.4. închiderea Centrului Dambovita

Fara a aduce prejudiciu celorlalte drepturi si obligatii care ii revin in cadrul acestui contract, Compania de Proiect va fi îndreptătită sa inchida partial sau in întregime Centrul Dambovita, din motive de siguranta, prevăzute sau urgente, întretinere si curătenie.

 

ARTICOLUL 13: Contabilitatea Companiei de Proiect

 

13.1. O societate importanta de audit multinationala va fi angajata anual de către Compania de Proiect.

13.2. Standardele Internationale de Contabilitate vor fi aplicabile in ceea ce priveste tinerea contabilitătii Companiei de Proiect si procedura de auditare.

(viii) (ix)

13.3. Distribuirea profitului se va face pe baza declaratiilor financiare anuale auditate de către o societate importanta de audit multinationala, conform Standardelor Internationale de Contabilitate.

 

ARTICOLUL 14: Management financiar; declaratii financiare si raportări

 

14.1. Obligatiile Companiei de Proiect

Compania de Proiect trebuie sa obtina toate fondurile necesare pentru proiectarea, construirea, operarea si intretinerea Centrului Dambovita in conformitate cu prezentul contract.

14.2. Declaratii financiare

14.2.1. Compania de Proiect isi asuma întreaga responsabilitate, pe toata durata contractului, cu privire la îndeplinirea in totalitate a clauzelor contractului privind conditiile de operare tehnico-economice.

14.2.2. Compania de Proiect va da explicatii cu privire la activitătile sale, pregătind declaratii financiare, auditari si orice alte informări anuale in legătura cu situatia financiara a companiei si inaintandu-le Autoritătii publice.

 

ARTICOLUL 15: Asigurări

 

Compania de Proiect, pe cheltuiala sa, va încheia si va mentine în vigoare politele de asigurare necesare în legătură cu construirea, operarea, întretinerea, mentinerea si administrarea Centrului Dâmbovita pe Durata Contractului. Politele de asigurare:

(a) pentru întreaga perioadă a acestui Contract vor desemna Compania de Proiect ca prim beneficiar al politelor,

în scop de clarificare, după expirarea acestui Contract, politele de asigurare vor desemna Autoritatea Publică ca prim beneficiar al politelor, si

(b)vor putea fi cesionate, cu titlu de garantie, în totalitate către orice institutie financiară care finantează Proiectul Dâmbovita.

 

ARTICOLUL 16: Obligatii generale legate de Autoritatea publica

 

16.1. Conformitatea cu legea

Autoritatea publica se va conforma tuturor legilor si reglementarilor relevante in legătura cu îndeplinirea obligatiilor care ii revin in baza prezentului contract.

16.2. Acordarea de aprobări si asistenta in legătura cu aprobările

Fãcând toate eforturile rezonabile si conformandu-se legilor si reglementarilor relevante, Autoritatea publica:

a) va acorda Companiei de Proiect, potrivit competentelor jurisdictiei sale, aprobările necesare pentru constructia, operarea, întretinerea si administrarea Centrului Dâmbovita;

b) va ajuta Compania de Proiect sa coordoneze procesul de aprobare in vederea obtinerii oricăror alte aprobări pe care compania trebuie sa le obtina in baza prezentului contract.

16.3. Neamestec

a) Cu exceptia cazurilor prevăzute în prezentul Contract sau în legislatia în vigoare, Autoritatea Publică nu va interveni în constructia, operarea, intretinerea si administrarea Proiectului Dâmbovita

b) Daca Compania de Proiect o cere, Autoritatea publica va face toate eforturile rezonabile pentru a minimiza orice amestec al unor terte parti in Proiect, inclusiv amestecul altor autorităti pe perioada contractului.

16.4. Facilităti

La cererea Investitorilor, Autoritatea Publică, în limitele competentei sale, cu respectarea prevederilor legale din domeniul ajutorului de stat, va depune diligente astfel încât Compania de Proiect să obtină si să beneficieze de toate facilitătile permise de legislatia în vigoare în legătură cu Proiectul.

 

ARTICOLUL 17: Obligatii generale legate de Compania de Proiect

 

17.1. Conformitatea cu legislatia si reglementările

Compania de Proiect se va conforma tuturor legilor si reglementarilor relevante in legătura cu indeplinirea obligatiilor care ii revin in baza prezentului contract.

17.2. Constructia, operarea si întretinerea Centrului Dambovita

Compania de Proiect va pune in aplicare Proiectul pe propria cheltuiala si pe propriul risc, in conformitate cu prevederile prezentului contract. Compania va investi, va dezvolta, va proiecta, va finanta, va construi, va incheia, va verifica, va opera, va administra si va intretine Centrul Dambovita pe perioada contractului, in conformitate cu prezentul contract.

17.3. Norme de sănătate si siguranta

Compania de Proiect trebuie sa respecte normele si practicile de sănătate si siguranta relevante cerute de legislatie si reglementari si care sunt aplicabile Proiectului Dambovita. Compania va respecta toate normele de sănătate si siguranta din cadrul Sistemului de asigurare a calitătii si din prezentul contract.

17.4. Protectia mediului înconjurător

Compania de Proiect va proteja amplasamentul (inclusiv solul, pământul, apele de suprafata si aerul), precum si mediul inconjurator de contaminarea mediului in cursul constructiei, operării si intretinerii Centrului Dambovita, pe toata perioada contractului, si va îndeplini alte norme de mediu stabilite de legislatie si reglementari.

17.5. Aprobări

În conformitate cu cele prevăzute astfel in mod expres in prezentul contract, Compania de Proiect va obtine si va păstra toate aprobările necesare in legătura cu ea insasi si cu Proiectul, pe propria cheltuiala.

17.6. Protectia obiectelor arheologice, geologice si istorice

Compania de Proiect va lua masuri pentru a proteja obiectele arheologice, geologice si istorice pe care le poate descoperi pe parcursul constructiei, operării si intretinerii Centrului Dambovita.

17.7. Răspunderea Companiei de Proiect pentru contractanti

Compania de Proiect va fi răspunzătoare de actiunile si omisiunile contractantilor si angajatilor lor, ca si cum acele actiuni si omisiuni ar fi actiunile si omisiunile Companiei de Proiect si ale angajatilor sai.

17.8 Construire si returnarea/transferul Clădirii Autoritătii Publice

Compania de Proiect va construi Clădirea Autoritătii Publice pe Amplasamentul Suplimentar si va transfera Clădirea Autoritătii Publice si Amplasamentul Suplimentar Autoritătii Publice în termen de 10 zile de la finalizarea lucrărilor de constructie, respectând Etapele Proiectului Dâmbovita. Nepredarea la termen a Clădirii Autoritătii Publice din culpa Companiei de Proiect va genera obligatia de plată a penalitătilor în conformitate cu prevederile pct. 20 din Anexa nr. 2 la prezentul Contract. În situatii justificate, Părtile pot conveni prelungirea termenului respectiv cu 6 luni, situatie în care penalizările vor fi aplicate numai după expirarea termenului de 6 luni.

 

ARTICOLUL 18: Obligatii si drepturi comune ale Autoritătii publice si ale Companiei de Proiect

 

18.1. Dreptul la informatii

Autoritatea publica recunoaste ca informatiile ce ii sunt furnizate de către Compania de Proiect reprezintă proprietatea Companiei de Proiect.

18.2. Confidentialitate

a) Autoritatea publica si Compania de Proiect vor păstra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si documentelor referitoare la Proiect.

b) Autoritatea publica si Compania de Proiect pot dezvălui informatii sau documente referitoare la Proiect daca si in măsura in care:

(i) cealaltă parte consimte la aceasta dezvăluire;

(ii) dezvăluirea este impusa de legi si reglementari sau de regulile unei burse importante;

(iii) dezvăluirea este necesara in mod rezonabil pentru a permite unei parti sa isi indeplineasca obligatiile care ii revin in baza prezentului contract.

18.3. Obligatia de a colabora

Părtile vor colabora in legătura cu Proiectul.

 

ARTICOLUL 19: Forta majora

 

19.1. Orice obligatie a unei parti (in afara de obligatia de plata) va fi temporar suspendata pe perioada in care o astfel de parte este in incapacitate de a-si indeplini o astfel de obligatie ca urmare a unui caz de forta majora, dar numai in limitele acestei incapacităti de a o indeplini.

În cazul în care intervine un eveniment de Fortă Majoră, Partea care consideră necesară suspendarea executării obligatiilor afectate de evenimentul de Fortă Majoră va notifica cealaltă parte în termen de zece (10) zile de la producerea evenimentului, prezentând documentele care dovedesc Forta Majoră si furnizând detalii suficiente în notificarea sa cu privire la natura si efectele posibile ale evenimentului de Fortă Majoră. Notificarea respectivă va include de asemenea si perioada estimată de suspendare si natura suspendării executării obligatiilor în urma producerii evenimentului si efectele acestuia asupra Proiectului Dâmbovita.

19.2. În sensul prezentului contract, termenul forta majora inseamna un eveniment imprevizibil si insurmontabil, în afara controlului pârtii implicate si care generează imposibilitatea temporara sau definitiva de executare partiala ori totala a obligatiilor si care constituie sau este de natura unuia sau mai multora dintre evenimentele care urmează:

a) catastrofe naturale, incendii, inundatii, eruptii vulcanice, dereglări atmosferice, explozii, fulgere, fenomene meteorologice sezoniere mai grave decât cele normale, taifun, penurie de apa, seceta, tornade, cutremure, alunecări de teren, eroziunea solului sau prăbusirea terenului, spălarea solului de ploile torentiale, epidemii, contaminare, inclusiv chimică si embargou; sau

b) război, război civil, blocade, insurectii, sabotaj, acte de terorism, tulburări civile, stare de necesitate, stare de urgenta.

19.3 Părtile vor depune toată diligenta ca să asigure executarea în parametri normali a prezentului Contract si în cazul evenimentelor de Fortă Majoră si în acest sens:

a) înainte de revenirea la normal a situatiei, obligatiile Părtilor vor fi executate în măsură maxim posibilă;

b) Dacă evenimentul de Fortă Majoră subzistă mai mult de 6 luni, Părtile vor începe negocieri de bună-credintă pentru a modifica prezentul Contract astfel încât Forta Majoră să afecteze cât mai putin posibil efectele juridice si economice initial preconizate în legătură cu prezentul Contract sau să decidă încetarea acestui Contract si efectele implicite; si

c) Părtile vor reveni la normala executare a obligatiilor care decurg din prezentul Contract (astfel modificat în caz de Fortă Majoră) după incetarea unui eveniment de Fortă Majoră

 

ARTICOLUL 20: încetare

 

20.1. Încetare prin ajungerea la termen

Efectele prezentului contract încetează la expirarea Duratei Contractului, cu exceptia cazurilor de prelungire sau încetare înainte de termen a acelei perioade ca urmare a prevederilor acestui Contract.

20.2. Cazuri de încetare din initiativa Autoritătii Publice 20.2.1 În cazul în care:

(a) lucrările de constructie pentru clădirile aferente Componentei A nu sunt începute la termenul prevăzut în prezentul Contract (punctul 16 din Anexa 2), astfel cum acest termen poate fi modificat în conformitate cu prevederile Contractului, din motive imputabile Companiei de Proiect, si aceste lucări nu sunt începute nici după trecerea unei perioade suplimentare de 6 luni justificate de către Compania de Proiect (pentru eliminarea oricărei neclarităti, Părtile convin ca dovada respectării termenului de incepere a lucrărilor de constructie se face cu înstiintarea de incepere a lucrărilor, conform Normei Metodologice din data de 26.08.2005, aprobata prin Ordinul nr. 1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, data începerii lucrărilor fiind data la care Compania de Proiect a comunicat începerea lucrărilor Inspectoratului de Stat in Constructii al Municipiului Bucuresti);

(b) din motive imputabile Companiei de Proiect, Amplasamentul Suplimentar si Clădirea Autoritătii Publice nu au fost predate către Autoritatea Publică libere de orice sarcini sau obligatii, cu Clădirea Autoritătii Publice in stare functionala. Pentru eliminarea oricărei neclarităti, Părtile convin ca receptia Clădirii Autoritătii Publice se va face potrivit celor prevăzute in art. 10.4.1 si respectiv 10.4.2 din Contract si in conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, astfel cum acesta a fost aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 273/1994 („Regulamentul”), in conditiile specificate in cele ce urmează. Comisia de receptie va fi desemnata conform art. 7 alin. 1 din Regulament. Autoritatea Publica declara si confirma ca in cazul in care comisia de receptie procedează conform art. 16 din Regulament si recomanda admiterea receptiei, Clădirea Autoritătii Publice va fi in mod automat considerata ca fiind functionala iar Autoritatea Publica nu se va putea prevala sub nici o forma de acest caz de incetare. In situatia in care comisia de receptie procedează conform art 18 din Regulament si recomanda respingerea receptiei, Părtile convin sa numească un expert neutru care sa determine indeplinirea conditiei de functionalitate a Clădirii Autoritătii Publice. Daca Părtile nu convin asupra numirii acestui expert, numirea o va face presedintele Curtii Internationale de Arbitraj de la Londra. Indiferent de modalitatea de desemnare a expertului, numai in cazul in care expertul recomandă respingerea receptiei se va considera ca nefiind îndeplinita conditia de functionalitate a Clădirii Autoritătii Publice;

(c) au fost constituite de către Investitori si/sau Compania de Proiect garantii asupra Amplasamentului Suplimentar sau asupra Clădirii Autoritătii Publice;

si Compania de Proiect nu remediază o astfel de încălcare în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea unei notificări scrise din partea Autoritătii Publice, adresate, sub sanctiunea lipsirii acesteia de orice eficienta juridica, atit Companiei de Proiect cit si fiecărui Investitor in parte, în care se arată această încălcare, atunci Autoritatea Publică va avea dreptul să considere reziliat de plin drept prezentul contract fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităti prealabile.

20.2.2 În cazul în care Investitorii si/sau Compania de Proiect nu-si îndeplinesc sau îndeplinesc cu întârziere sau necorespunzător obligatiile asumate si Compania de Proiect si/sau Investitorii nu remediază o astfel de încălcare în termen de 30 de zile calendaristice sau in orice alt termen convenit de către Parti in functie de natura obligatiei incalcate, de la primirea unei notificări scrise din partea Autoritătii Publice, adresate, sub sanctiunea lipsirii acesteia de orice eficienta juridica, atât Companiei de Proiect cat si fiecărui Investitor in parte, în care se arată această încălcare, atunci Autoritatea Publică are dreptul să solicite rezilierea prezentului Contract potrivit art. 25.

20.2.3 În cazul în care numai unul sau unii dintre Investitori si/sau Afiliati încalcă obligatiile prevăzute la art. 4.3. si 4.7. din Contract, atunci acel Investitor si/sau Afiliat este înlocuit în mod automat atât în Contract cât si în Compania de Proiect de către ceilalti Investitori care nu au încălcat aceste obligatii.

20.3. Relatia între diverse prevederi referitoare la neîndeplinirea obligatiilor de către Investitori

Ori de câte ori, pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligatii de către Investitori, există o sanctiune specială prevăzută în prezentul Contract urmează a se aplica cu prioritate acea sanctiune. Cu toate acestea, sanctiunea rezilierii de plin drept urmează a se aplica ori de câte ori a survenit unul dintre cazurile de neexecutare a obligatiilor contractuale prevăzute în cadrul art. 20.2.1.

20.4. Încetarea din initiativa Investitorilor

Dacă Autoritatea Publică nu-si îndeplineste sau îsi îndeplineste cu întârziere sau necorespunzător obligatiile care îi revin în temeiul acestui Contract si nu remediază o astfel de încălcare în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări scrise din partea Investitorilor în care se arată această încălcare, Investitorii pot solicita rezilierea prezentului Contract potrivit art. 25.

20.5. Relatia între diverse prevederi referitoare la neîndeplinirea obligatiilor de către Autoritatea Publică

Ori de câte ori, pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligatii de către Autoritatea Publică, există o sanctiune specială prevăzută în prezentul Contract urmează a se aplica cu prioritate acea sanctiune.

20.6. Încetarea în caz de fortă majoră

în cazuri de fortă majoră, in măsura in care Părtile nu reusesc sa ajungă la o intelegere conform art. 19.3 (b), oricare dintre Părti are dreptul să solicite încetarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile art. 25.

20.7. Neîncetare

(a) Autoritatea Publica nu îsi va exercita dreptul de a înceta prezentul Contract ca urmare a unui caz de forta majora in conformitate cu art. 19, daca acesta se datorează oricărei actiuni sau omisiuni a Autoritătii publice in contradictie cu obligatiile care ii revin in baza prezentului Contract.

(b) Investitorii nu îsi vor exercita dreptul de a înceta prezentul Contract ca urmare a unui caz de forta majora in conformitate cu art. 19, daca acesta se datorează oricărei actiuni sau omisiuni a Companiei de Proiect sau a Investitorilor in contradictie cu obligatiile care ii revin in baza prezentului contract.

20.8. Efectele încetării prezentului Contract

încetarea din orice cauză a efectelor prezentului Contract are drept principală consecintă reîntoarcerea de drept a bunurilor ce compun Centrul Dâmbovita în patrimoniul Autoritătii Publice în starea în care se găsesc la momentul încetării contractului, cu exceptia cazului de încetare prin ajungere la termen, când bunurile se întorc cu titlu gratuit, în bună stare, exploatabile si libere de orice sarcină sau obligatie. Modalitatea de reglementare a raporturilor dintre Parti si a compensatiei dintre Parti în cazul încetării Contractului, cu exceptia încetării contractului prin expirarea duratei sale, va fi stabilita de către instanta arbitrala competenta, potrivit legii aplicabile si prezentului Contract.”

 

ARTICOLUL 21: Declaratii si garantii

 

21.1. Autoritatea publica

a) Autoritatea Publică declară si garantează Investitorilor si Companiei de Proiect următoarele:

(i) are dreptul si autoritatea de a incheia prezentul contract si de a indeplini obligatiile care ii revin in cadrul acestuia;

(ii) sprijină obtinerea tuturor aprobărilor necesare de la toate autoritătile pentru a incheia prezentul contract;

(iii) este împuternicita si autorizata in mod corespunzător sa acorde, sa transmită si sa investească Compania de Proiect cu drepturi depline si exclusive pentru intreaga perioada a contractului, in conformitate cu prezentul contract, inclusiv accesul la amplasament si toate celelalte drepturi de a-1 folosi, asa cum prevede prezentul contract.

b) Autoritatea publica renunta in mod expres la apărarea imunitătii suverane si la orice alta apărare pe baza faptului sau a afirmatiei ca este o agentie ori un instrument al unui stat suveran, in legătura cu orice procedura de arbitraj, orice procedura legala de aplicare a unei hotărâri a unei instante de arbitraj si in orice actiune in instanta intre parti ca urmare sau in legătura cu prezentul contract.

c) Autoritatea Publică declară si garantează în mod irevocabil că Amplasamentul Initial si Amplasamentul Suplimentar sunt în proprietatea Statului Român si că, la data semnării prezentului Act Aditional, nu există nici o cerere de restituire nesolutionată sau în curs de solutionare si/sau dispută si/sau litigii de orice natură în legătură cu Amplasamentul Initial sau Amplasamentul Suplimentar si că nu există nici sarcini sau drepturi ale vreunui tert si obligatii legate de Amplasamentul Initial sau Amplasamentul Suplimentar, care ar putea afecta într-un fel drepturile Companiei de Proiect.

d) AutoritateaÎHsblică declară si garantează de asemenea că în cazul aparitiei uneia sau unora dintre situatiile de mai sus va întreprinde toate demersurile legale în vederea solutionării în mod favorabil a acelei situatii litigioase. Despăgubiri pentru eventuale daune suportate Âs Investitori/Compania de Proiect în legătură cu astfel de situatii vor fi stabilite de instanta arbitrala competentă

e) Autoritatea Publică declară si garantează si este obligată să asigure Companiei de Proiect folosinta linistita si utila a Terenului pe toată Durata Contractului. Autoritatea Publica va asigura'Companiei de Proiect Drepturile asupra Terenului si Drepturile asupra Amplasamentului Initial pe toata Durata Contractului si va sprijini Compania de Proiect pentru a reinnoi si a păstra valabile orice inregistrari in cartea funciara sau orice alte registre relevante aii? acestor drepturi, în conditiile legii.

f) Autoritatea Publică declară si garantează în mod irevocabil că, la data semnării prezentului act aditional, nu există dispute si/sau litigii în curs de solutionare sau nesolutionate si nici pretentii de orice natură în legătură cu Contractul a căror cauză ar fi anterioara Actului Aditional. In ipoteza in care apare o situatie de potential litigiu sau pretentie in legătura cu Contractul, Părtile se vor informa reciproc si se vor intalni pentru a stabili cu buna-credinta cum vor proceda in continuare.

21.2. Investitorii

21.2.1. Investitorii garantează si declara Autoritătii publice ca au autoritatea de a in cheia prezentul contract si de a indeplini obligatiile care le revin in cadrul acestuia.

21.2.2. Investitorii se obliga sa informeze imediat si in scris Autoritatea publica despre orice modificare a statutului lor sau al asociatilor ori subcontractantilor lor, a pozitiei lor financiare, despre aparitia unui conflict de interese si, in general, despre orice si toate situatiile care aduc schimbarea elementelor incluse in prezentul contract sau care ar prejudicia in vreun fel realizarea contractului.

 

ARTICOLUL 22: Răspundere si despăgubire

 

22.1. Daune provocate mediului înconjurător

Compania de Proiect va fi răspunzătoare, va apăra si despăgubi Autoritatea Publică pentru obligatii, daune, pierderi sau reclamatii suferite în legătură cu contaminarea mediului înconjurător în cazul în care contaminarea respectivă este rezultatul unei actiuni, omisiuni sau neglijente ale Companiei de Proiect în dezvoltarea Proiectului Dâmbovita. Va fi efectuat un audit de mediu în legătură cu Amplasamentul Initial si Amplasamentul Suplimentar de către Compania de Proiect. Cu toate acestea, în cazul în care contaminarea Amplasamentului initial si/sau a Amplasamentului suplimentar a fost cauzată de poluarea istorică, iar această contaminare este atât de importantă încât poate afecta realizarea Proiectului, atunci Părtile vor stabili, de comun acord, cum vor proceda in continuare. Prin poluare istorică se întelege orice tip de poluare produsă până la data preluării Amplasamentului initial si/sau a Amplasamentului suplimentar de către Compania de proiect.

22.2. Răspundere comuna

Daca vreo paguba, cheltuiala, pierdere sau răspundere este provocata partial de o actiune sau omisiune a Autoritătii publice si partial de o actiune sau omisiune a Companiei de Proiect, fiecare parte va fi răspunzătoare fata de cealaltă parte numai proportional cu partea sa relativa de vina.

 

ARTICOLUL 23: Finalizare si transfer după perioada contractului

 

23.1 Data finalizării

Lucrările de constructie pentru fiecare Componentă vor fi finalizate în conformitate cu Etapele Proiectului.”

23.2. Obiectul transferului/restituirea

23.2.1. Compania de Proiect va transfera intregul complex in care este dezvoltat Centrul Dambovita către Autoritatea publica, in buna stare de exploatare si liber de orice sarcini sau obligatie in conformitate cu art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002. Conditiile care stau la baza acestui transfer sunt mentionate in anexa 10.

Compania de Proiect va transfera Autoritătii Publice Clădirea Autoritătii Publice în bună stare, exploatabilă si liberă de orice sarcini si obligatii, în conformitate cu art. 11 din Ordonanta nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, în 10 de zile de la finalizarea Clădirii Autoritătii Publice.

23.2.2. Următoarele drepturi vor fi acordate Investitorilor si Companiei de Proiect:

(a) În cazul în care legislatia în vigoare din România va permite acest lucru si cu exceptia cazului în care drepturile de mai jos urmează a fi transmise unei alte autorităti a statului, la Data Transferului Centrului Dâmbovita către Autoritatea Publică, Companiei de Proiect i se va acorda drept de preferintă (în conditii egale) pentru administrarea si exploatarea Centrului Dâmbovita, cu exceptia Clădirii Autoritătii Publice, pentru o perioadă determinată de timp;

(b) Dacă Autoritatea Publică, sau succesoarea acesteia în drepturi va decide să transfere drepturile asupra

i. bunurilor din Amplasamentul Initial, inclusiv si nelimitat dreptul asupra unor echipamente si instalatii si dreptul de proprietate asupra Terenului sau Clădirilor Existente si Clădirilor Viitoare;

sau

ii. părtilor sociale detinute în Compania de Proiect

în măsura permisă de legea aplicabilă în acel moment, Investitorii si/sau Compania de Proiect au un drept de preferintă în dobândirea drepturilor respective, cu exceptia cazului în care drepturile de mai sus urmează a fi transmise cu titlu gratuit unei alte autorităti publice.

La data expirării Duratei Contractului, dacă legile în vigoare permit acest lucru, Autoritatea Publică si Investitorii vor putea negocia cu bună credintă prelungirea Duratei Contractului si conditiile acestei prelungiri

 

ARTICOLUL 24: Transfer si entitate succesoare

 

24.1. Este convenit că transferul drepturilor si obligatiilor din Contract este permis numai după aprobarea prealabilă si în scris a Autoritătii Publice, în conformitate cu termenii si conform procedurii mentionate la art. 4.7 b-i, cu mentiunea ca, în ceea ce priveste garantia care va fi creată în favoarea entitătilor finantatoare, aprobarea Autorităti Publice să nu fie necesară.

24.2 Cesionarea de către Autoritatea Publică

a) Autoritatea Publică nu poate cesiona sau transfera prezentul Contract sau drepturile sau obligatiile sale în baza prezentului Contract unei entităti private.

b) Autoritatea Publică va putea să fuzioneze sau să se consolideze cu, sau să transfere drepturile si obligatiile oricărei alte Autorităti, minister, departament, autoritate sau agentie a Statului român sau altei subdiviziuni administrative a Statului român sau oricărei corporatii sau entităti detinută integral de către Statul român sau orice subdiviziune administrativă a Statului român. In acest caz, cesionarul respectiv sau entitatea supravietuitoare vor asuma si vor deveni pe deplin răspunzători de îndeplinirea obligatiilor Autoritătii Publice în baza prezentului Contract.

c) Pentru evitarea confuziilor, în cazul în care Autoritatea Publică sau Statul român încetează sau se prevede să înceteze să fie, direct sau indirect, unicul actionar în CNL Autoritatea Publică se va asigura că părtile sociale detinute de CNI în Compania de Proiect sunt transferate unei alte entităti controlate de Statul român sau unei entităti private acceptată de către Investitori, cu respectarea prevederilor (i) legii aplicabile si (ii) Actului Constitutiv al Companiei de Proiect, sau, în măsura în care este permisa de legislatia in vigoare la acel moment, Investitorii vor avea dreptul de a achizitiona de la CNI părtile sociale detinute in Compania de Proiect.

d) în cazul în care fie CNI, fie actionarii CNI care detin, singuri sau împreună, cel putin 50% din capitalul social al CNI, vor fi privatizati, CNI va pierde dreptul (prevăzut contractual si prin actul constitutiv) de a avea o persoana desemnată în consiliul de administratie al Companiei de Proiect, Autoritatea Publică preluând direct capacitatea de a desemna un membru în consiliul de administratie al Companiei de Proiect până când părtile sociale reprezentând 15% din capitalul Companiei de Proiect detinute de CNI vor fi transferate la altă entitate sub controlul deplin al Autoritătii Publice.”

24.3 Crearea garantiei

24.3.1 Autoritatea Publică convine prin prezenta că Investitorii si/sau Compania de Proiect, după caz, pot stabili, în conformitate cu prevederile legale, Garantiile, în scopul finantării Proiectului Dâmbovita, inclusiv, dar fără limitare la:

a) Garantii asupra tuturor drepturilor si intereselor Companiei de Proiect si /sau ale Investitorilor în temeiul Contractului;

b) Orice garantie (inclusiv, dar fără a se limita la ipotecă) asupra dreptului de uzufruct pentru clădiri (fie Clădiri Existente, fie Viitoare) construite pe Amplasamentul Initial. Pentru a înregistra garantia asupra dreptului de uzufruct, Autoritatea Publică va lua toate măsurile necesare pentru a sustine Investitorii în îndeplinirea formalitătilor de înscriere în Cartea Funciară;

c) Dreptul Companiei de Proiect de a cesiona, ca garantie / garantie suplimentară, Drepturile asupra Terenului si Drepturile asupra Amplasamentului Initial;

d) Garantie asupra bunurilor mobile proprietatea Companiei de Proiect;

e) Gaj sau cesiune a sumelor care urmează a fi încasate, a drepturilor, beneficiilor sau creantelor Companiei de Proiect care decurg din contractele si precontractele la care Compania de Proiect este parte, precum si a garantiilor aferente (ex. contracte de vânzare-cumpărare, închiriere si leasing, contracte de exploatare, de administrare, de antreprenoriat etc);

f) Gaj/cesiune asupra/a conturilor bancare ale Companiei de Proiect;

g) Cesionarea politelor de asigurare;

h) Gaj asupra părtilor sociale ale Companiei de Proiect detinute direct sau indirect de către Investitori;

i) orice alte garantii, în măsura permisă de legislatia romana aplicabila;

iar Autoritatea Publică va lua toate măsurile necesare pentru a sustine Compania de Proiect în îndeplinirea formalitătilor de înscriere în Cartea Funciară si în Arhiva Electronică a Valorilor Mobiliare, precum si în alte registre, în conformitate cu legislatia în vigoare si fără a afecta dreptul de proprietate a statului.

24.3.2 Compania de Proiect sau Investitorii nu pot crea în nici un mod nici o garantie de orice natură, asupra Amplasamentului Suplimentar sau asupra Clădirii Autoritătii Publice.

24.3.3 Părtile convin că executarea uneia dintre garantiile specificate la art. 24.3.1 punctele (a), (b) si (c) si (h), si, pentru evitarea oricăror neîntelegeri, doar executarea acestora si nu si a altor garantii dintre cele mentionate în cadrul art. 24.3.1, va implica înlocuirea automată a Investitorilor atât in Contract cât si in Compania de Proiect la care participă direct sau indirect prin/cu persoanele cărora le sunt acordate respectivele Garantii sau către care Garantiile s-au adjudecat ca urmare a procedurii de executare si prin asumarea de către persoanele respective a obligatiilor care derivă din prezentul Contract. Această clauză va fi cuprinsă în mod obligatoriu în contractul/contractele prin care se acordă Garantiile.

24.3.4 Părtile se obligă si garantează că, în toate cazurile în care există o punere în executare a Garantiilor, administrarea bunurilor Centrului Dâmbovita (Teren, Clădirea Existentă, Clădiri Viitoare) nu se va putea face decât de către Compania de Proiect sau societăti succesoare convenite cu Autoritatea Publică, cu mentiunea că această clauză nu limitează în nici un fel producerea efectelor executării Garantiilor prin încasarea veniturilor rezultate din proiect de către entitătile finantatoare în vederea satisfacerii creantelor acestora până la concurenta sumelor datorate conform contractelor de finantare, fără a afecta drepturile Autoritătii Publice rezultate din contract Nu se vor încheia acte si nu se vor agrea clauze în contractele încheiate de Compania de Proiect care ar putea aduce atingere acestor obligasi.

24.3.5 Investitorii si Compania de Proiect se obligă să nu constituie nici un fel de garantii asupra bunurilor si drepturilor Companiei de Proiect, inclusiv garantiile prevăzute în cadrul art. 24.3 în scopul finantării altor proiecte.

24.4 - Drepturi de interventie:

a) Părtile admit că pentru Proiectul Dâmbovita este nevoie de finantare, pe care Investitorii si Compania de Proiect o vor asigura (inclusiv prin împrumuturi ale asociatilor sau finantarea de către alte entităti), iar părtilor finantatoare li se vor acorda Garantii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

b) Părtile admit de asemenea si convin ca în cazul unei încălcări a contractelor de împrumut sau a prezentului Contract si în situatia în cazul în care Compania de Proiect nu remediază situatia în termenul specificat printr-o notificare scrisă transmisă de Autoritatea Publică sau, dacă este cazul, de către entitătile finantatoare ale Companiei de Proiect, entitătile finantatoare vor avea dreptul să facă o cerere către Autoritatea Publică

i. prin care să propună Autoritătii Publice o entitate care să se substituie din acel moment Investitorilor atât în Contract cât si în Compania de Proiect („Entitatea Substituenta”); si, în acelasi timp,

ii. furnizând Autoritătii Publice toate informatiile si documentatiile necesare care atestă că sunt îndeplinite conditiile prevăzute în clauza (c) de mai jos.

c)Entitatea Substituenta numită de către entitătile finantatoare va avea dreptul de a substitui din acel moment Investitorii în Contract cât si în Compania de Proiect dacă entitatea respectivă:

i. este constituită în mod legal si valabil;

ii. are capacitatea tehnică sau capacitatea de a mobiliza toate serviciile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor din acest Contract si posibilitatea de a asigura o finantare suficientă pentru îndeplinirea si asumarea obligatiilor contractuale rămase ale Investitorului care decurg din Contract; iar

iii. Autoritatea Publică este de acord cu entitatea propusă, ca urmare a verificării documentatiei prevăzute la litera (d) de mai jos.

d) Documentatia care demonstrează îndeplinirea conditiei stipulate la punctul (ii) de mai sus va fi compusă din documente din care rezultă identitatea Entitătii/lor Substituite (acte constitutive), profilul societătii arătând domeniile de activitate relevante, experienta relevantă sau capacitatea de a mobiliza toate serviciile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor din acest Contract, rezultatele financiare (declaratii financiare), dovada existentei unor resurse financiare pentru continuarea executării obligatiilor contractuale rămase din prezentul Contract.

e) în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii unei solicitări din partea entitătilor finantatoare în conformitate cu acest articol si de la punerea la dispozitie a documentatiei mentionate la punctul (d) de mai sus, Autoritatea Publică le va informa asupra deciziei sale de a consimti sau nu la substituirea respectivă. Autoritatea Publica nu va putea decât in mod justificat sa refuze substituirea, iar decizia sa, motivând refuzul, va fi comunicata in scris entitătilor finantatoare care au propus Entitatea Substituenta.

f) în cazul în care Autoritatea Publică nu răspunde în termenul specificat mai sus, transferul va fi considerat acceptat de către Autoritatea Publică.

g) în cazul în care Autoritatea Publică aprobă substituirea sau în cazul în care nu este primit nici un răspuns din partea Autoritătii Publice în termenul sus-mentionat, cesiunea (directă sau indirectă a) părtilor sociale va avea drept consecintă înlocuirea din Contract si din Compania de Proiect a Investitorilor cu Entitatea/Entitătile Substituente. Intrând în vigoare la data transferării părtilor sociale, Entitatea/Entitătile Substituente vor prelua în mod automat toate drepturile si obligatiile Investitorului asumate în temeiul Contractului.

Începând cu data transferării părtilor sociale, Investitorul este eliberat în mod automat de orice obligatie si răspundere în temeiul Contractului (cu exceptia datoriilor care decurg din sau care au legătură cu obligatiile sau îndeplinirea acestora de către Investitor anterioare datei transferării părtilor sociale, dacă există si dacă datoria respectivă nu este anulată în mod expres).

h) La solicitarea oricărei Parti sau a entitătilor finantatoare, Autoritatea Publică, Investitorii si Entitatea Substituenta vor încheia toate documentele necesare, în conditiile legii, pentru a reflecta prevederile mai sus mentionate în 45 de zile de la data depunerii la Autoritatea Publică a notificării scrise prin care se solicită consimtământul

 

ARTICOLUL 25: Solutionarea conflictelor

 

25.1. Orice conflict sau neintelegere intre Parti în legătură cu prezentul Contract, inolusiv orice chestiune referitoare la existenta, valabilitatea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract, va fi solutionata in măsura posibilului prin întelegere intre Parti, iar Părtile sunt de acord sa facă toate eforturile cu buna-credinta pentru a ajunge la o astfel de întelegere.

25.2. În cazul în care in urma unor eforturi rezonabile făcute cu buna-credinta de Parti nu se ajunge la o solutionare pe cale amiabilă în termen de 2 luni de la aparitia respectivului conflict, acesta va fi supus solutionării definitive prin arbitraj în baza regulilor Curtii de Arbitraj International de la Londra, reguli care sunt incorporate prezentei clauze prin referirea care este făcută la acestea.

25.3. Numărul de arbitri va fi trei si acestia vor fi numiti in conformitate cu regulile Curtii de Arbitraj International de la Londra. Locul arbitrajului va fi Londra. Limba folosită va fi limba engleză. În măsura in care procedura arbitrajului nu este acoperita de regulile mentionate sau încorporate în prezentul articol, ea va fi decisa de arbitri.

25.4. Cheltuielile de arbitraj vor fi suportate de Partea care va fi stabilita de arbitri.

25.5. Indiferent daca procedura de arbitraj stabilita in baza prezentului Contract este in curs, Compania de Proiect va continua sa isi exercite drepturile si obligatiile in legătura cu Centrul Dambovita.”

 

ARTICOLUL 26: Legea aplicabila

 

Prezentul contract si relatia dintre parti vor fi guvernate de legile României si interpretate in conformitate cu acestea.

 

ARTICOLUL 27: Limba

 

Contractul este elaborat in limbile romana si engleza. Ambele versiuni au efect legal egal.

 

ARTICOLUL 28: Prevederi diverse

 

28.1. Renuntare

În măsura permisa de legile României si pe baza prezentului contract, neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre parti a vreunui drept in cadrul acestui contract nu va însemna o renuntare la acest drept. In plus, exercitarea unica sau partiala a unui astfel de drept nu va impiedica exercitarea pe viitor a acelui drept.

28.2. Efect obligatoriu

Acest contract este elaborat in folosul ambelor parti si al succesorilor si cesionarilor lor legali si este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru ei. Acest contract nu poate fi schimbat verbal, ci numai printr-un instrument scris semnat de parti si aprobat de ele.

28.3. Nulitate partiala

Daca vreuna dintre prevederile acestui contract este considerata nevalabila sau neaplicabila, acea prevedere (in măsura in care este nevalabila sau neaplicabila) va fi considerata ca nu are efect si nu va fi inclusa in acest contract, fara insa a invalida oricare dintre prevederile ramase ale contractului. Părtile vor face in acest caz toate eforturile rezonabile pentru a inlocui prevederea nevalabila sau neaplicabila cu o prevedere valabila si aplicabila, al cărei efect este cat mai apropiat posibil de efectul dorit al prevederii nevalabile si neaplicabile.

28.4. Integralitatea contractului

Prezentul contract constituie întregul contract dintre parti in ceea ce priveste subiectul respectiv. Acest contract inlocuieste toate discutiile, negocierile si contractele prealabile dintre parti.

28.5. Prevalarea contractului

Acest contract va guverna toate aspectele Proiectului si toate relatiile contractuale dintre parti, legate de Proiect. Compania de Proiect va lua masuri ca executarea si îndeplinirea altor contracte de proiect de către aceasta sa nu o facă sa nu isi indeplineasca obligatiile care ii revin in cadrul acestui contract sau sa le indeplineasca necorespunzator. În caz de conflict intre acest contract si orice contract de proiect, inclusiv toate aspectele de interpretare a acestui contract, prezentul contract va prevala intre parti.

28.6. Notificări

Orice notificare sau comunicare scrisa prevăzuta in prezentul contract, făcuta de una dintre parti celeilalte parti, inclusiv, fara insa a se limita la ele, oricare si toate propunerile sau notificările, se vor face prin fax, posta electronica, telegrama sau telex si vor fi confirmate prin scrisoare transmisa prin curier, de indata, pe adresa pârtii respective. Data primirii unei astfel de notificări sau comunicări va fi considerata a fi 12 (douăsprezece) zile după transmiterea scrisorii prin curier, in cazul unei scrisori predate prin curier, si 3 (trei) zile lucratoare după transmitere, in cazul transmiterii prin fax, posta electronica, telegrama sau telex. Toate notificările si comunicările vor fi Uimise la adresele mentionate mai sus, pana când aceste adrese sunt schimbate prin notificare făcuta in scris celeilalte parti.

28.7 Penalităti

28.7.1. Nerespectarea culpabilă de către Compania de Proiect a obligatiilor contractuale care cauzează nerespectarea termenelor prevăzute în cadrul Etapelor Proiectului va determina plata de către Compania de Proiect către Autoritatea Publică a penalitătilor prevăzute în cadrul Etapelor Proiectului.

28.7.2 Părtile convin ca in ipoteza in care nerealizarea unei operatiuni in perioada mentionata in Anexa 2 - Etapele Proiectului Dambovita nu atrage interzieri in demararea unei operatiuni ulterioare de care este legata (de exemplu nefinalizarea lucrărilor de demolare nu atrage întârzierea in initierea lucrărilor de construire), penalitătile aferente unei intarzieri in realizarea primei operatiuni nu vor fi exigibile pana la termenul stabilit pentru demararea fazei ulterioare de care este legata si nu vor fi datorate daca faza ulterioara este demarata la termenul stabilit.

28.8. Autoritatea Publică si Investitorii se obligă:

a) Să analizeze structura oportună necesară pentru functionarea Companiei de Proiect si să consimtă la modificarea formei juridice a Companiei de Proiect (respectiv să schimbe forma din societate comercială cu răspundere limitată în societate comercială pe actiuni) în măsura în care această structură a Companiei de Proiect ar facilita implementarea Proiectului Dâmbovita si îndeplinirea de către Părti a obligatiilor care le revin în baza Contractului.

b) Să negocieze cu bună-credintă restructurarea Proiectului, în functie de circumstantele economice, sociale sau ale cadrului legislativ, în vederea implementării optime a Proiectului cu respectarea intereselor Pârtilor. In acest sens, oricare dintre Părti poate initia negocieri în legătură cu restructurarea Proiectului prin adaptarea acestuia la cerintele economice de dezvoltare si operare a Proiectului, inclusiv reorganizarea Companiei de Proiect prin diverse modalităti cum ar fi prin restructurarea actionariatului acesteia sau, având in vedere autonomia obiectivelor ce urmează a fi dezvoltate si operate, divizarea Companiei de Proiect si organizarea separată a anumitor operatiuni sau componente ale Proiectului in legătura cu care Drepturile asupra Terenului si Drepturile asupra Amplasamentului Initial se vor aplica in mod corespunzător.

c) Noii Investitori sunt responsabili pentru obligatiile asumate in temeiul acestui Act Aditional pentru perioada care începe la data la care devin părti ale Contractului (după semnarea si intrarea in vigoare conform art. 5.1.1. a acestui Act Aditional) si nu au nici un fel de responsabilitate pentru perioada precedentă datei la care devin părti la Contract.

d) Toate modificările legislative ulterioare referitoare la cadrul legal aplicabil contractelor de parteneriat public privat sau a altor structuri juridice care combină initiativele publice si private, în măsura în care acestea sunt favorabile Investitorilor, pot fi integrate în totalitate în Contract prin modificarea prevederilor relevante ale Contractului, în conformitate cu legea română;

e) Investitorii, in calitate de asociati majoritari, directi sau indirecti, ai Companiei de Proiect, se obliga sa determine Compania de proiect sa execute obligatiile prevăzute in prezentul in sarcina sa.

Ca mărturie a celor de mai sus, fiecare parte a dispus semnarea prezentului contract la Bucuresti, România, in 3 exemplare originale, fiecare in limbile romana si engleza, toate textele fiind egal autentice, la data mentionata mai sus.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor sectoare de drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bihor si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor sectoare de drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bihor si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea terenurilor aferente sectoarelor de drumuri forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bihor si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic,

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.688.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bihor si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Denumirea si locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor -Romsilva

Codul de clasificare

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Valoarea de inventar (lei)

Numărul de inventar atribuit de M.F.P.

Drum forestier Scărita-Cabana Padis

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva

Domeniul public al comunei Pietroasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor

20.426

1.3.7.4.

FE009

Ocolul Silvic Vascău

U.P. II u.a. 221 D

1,9

41.842

6.147

(partial)

Drum forestier Scărita-Cabana Padis

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva

Domeniul public al comunei Budureasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa, judetul Bihor

20.426

1.3.7.4.

FE009

Ocolul Silvic Vascău

U.P. II u.a. 221 D

4,5

99.101

6.147

(partial)

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente sectoarelor de drumuri forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bihor si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se

transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite

terenul

Localizarea terenului în amenajamentul silvic / Dimensiunile terenului

Suprafata

terenului

(ha)

Numărul de inventar

Atribuit de M.F.P. /

Codul de clasificare

Comuna Pietroasa,

judetul Bihor

Domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei

Pietroasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor

Ocolul Silvic Vascău

U.P. II; u.a. 221 D

0,45

1.364 (partial) /

8.04.02

Comuna Budureasa,

judetul Bihor

Domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Păriurilnr - Rnmsilva

Domeniul public al comunei

Budureasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei RiiHnrfiasa inrtatnl Rihnr

Ocolul Silvic Vascău

U.P. II; u.a. 221 D

1,05

1.364 (partial) /

8.04.02

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei peniteciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale, a medicamentelor si a protezelor se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

2. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) în cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare si se diferentiază astfel:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătătii Publice;

b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă, până la un an si jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală si urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si neoplazii de orice tip, în functie de stadiul bolii;

c) un an si jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată si osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă.”

3. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare si plata în continuare a drepturilor bănesti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) si (51), se fac numai cu aprobarea ministrului justitiei.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Ion Codescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.691.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind realizarea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă, pentru sediul central si unitătile teritoriale subordonate.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si unitătile teritoriale subordonate împreună cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a retelei constituite conform art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze serviciile de buclă locală, conform legislatiei privind achizitiile publice, pentru Administratia Natională a Rezervelor de Stat si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - (1) Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile de buclă locală, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Administratia Natională a Rezervelor de Stat, fiecare unitate teritorială subordonată si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în temeiul dreptului acestuia din urmă de a gestiona retelele de telecomunicatii speciale.

(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si al unitătilor teritoriale subordonate.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încadrate în acelasi exercitiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.698.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei, la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională”, titlul I „Cheltuieli de personal”, articolul „Cheltuieli salariale în bani”, alineatul „Alte drepturi salariale în bani”, cu suma de 1.762 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Justitiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.729.