MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 996         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.662. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind realizarea unei retele feroviare de înaltă performantă în Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 4 mai 2006

 

Acord privind realizarea unei retele feroviare de înaltă performantă în Europa de Sud-Est

 

1.728. - Hotărâre privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.258. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea unor ordine ale ministrului transporturilor, constructiilor si turismului care transpun prevederile unor regulamente ale Parlamentului European si ale Consiliului

 

5.670. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Programei pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, la disciplina Religie evanghelică - confesiunea augustană

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 4/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind realizarea unei retele feroviare de înaltă performantă în Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 4 mai 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind realizarea unei retele feroviare de înaltă performantă în Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 4 mai 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.662.

 

ACORD

privind realizarea unei retele feroviare de înaltă performantă în Europa de Sud-Est

 

Ministerele responsabile pentru coordonarea activitătilor de transport, reunite în contextul SEECP (Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est), denumite în continuare părti,

având în vedere faptul că un sistem de transport eficient este esential pentru vitalitatea economică si socială a Europei de Sud-Est,

dorind să exploateze avantajele inerente ale transportului feroviar fată de alte moduri de transport, pentru anumite tipuri de călătorii, si să inverseze declinul pe care transportul feroviar l-a înregistrat în ultimele decenii în cota detinută pe piata transporturilor,

constiente că reteaua feroviară actuală suferă din cauza vitezei comerciale reduse (60 km/h), a capacitătii insuficiente pe rutele principale dintre centrele urbane importante, a întârzierilor excesive la trecerea frontierelor si a calitătii precare a serviciilor prestate în transportul de pasageri, mărfuri si în transportul intermodal si că este necesară îmbunătătirea cadrului legislativ relevant,

reflectând asupra dificultătilor care persistă încă în transportul feroviar la trecerea frontierelor si care sunt în detrimentul fluxului eficient de pasageri si bunuri,

angajându-se în realizarea unei sinergii între eforturile pe care le depun pentru îmbunătătirea calitătii si a vitezei transportului feroviar de-a lungul retelei prin coordonarea activitătii lor,

având în vedere că dezvoltarea unei retele cu adevărat de mare viteză reprezintă un obiectiv pe termen lung pe care toate părtile si le-au propus,

convinse că, pentru a fundamenta o eventuală realizare a unei retele cu adevărat de mare viteză, părtile ar trebui să realizeze pe termen scurt si mediu Reteaua de înaltă performantă, cu o viteză proiectată de 160 km/h, care să fie atinsă în etape si care să fie interoperabilă, în conformitate cu specificatiile tehnice relevante,

observând că, în continuarea obiectivelor prezentului acord, părtile vor reduce în mod progresiv timpii de călătorie în retea, sporind astfel atractivitatea transportului feroviar pentru pasageri,

considerând că reducerea progresivă a timpilor de mers în retea va spori atractivitatea retelei feroviare pentru traficul de mărfuri,

confirmându-si bunăvointa de a asigura, în cadrul schemelor lor de finantare natională sau internatională, investitiile necesare pentru îmbunătătirea retelei si a materialului rulant, în vederea implementării politicii nationale de investitii directe în materialul rulant pentru a obtine o solutie cuprinzătoare si pentru a îmbunătăti nivelul serviciilor,

mentinându-si vointa de a se conforma prevederilor legale dominante, care reglementează transportul feroviar si, în special, acquis-ului UE si normelor ONU/CEE,

observând angajamentele anumitor părti, ce reies din calitatea de membru sau de viitor membru al Uniunii Europene,

constiente de angajamentele lor decurgând din acordurile multilaterale (de exemplu, AGC si AGTC) si din conventiile importante (de exemplu, COTIF) din domeniul transportului feroviar, precum si din acordurile bilaterale,

garantând sprijinul lor total pentru structura de management al proiectului descrisă în continuare în prezentul acord, pentru a-i facilita rolul de asigurare a implementării unui program de activităti coerent, efectiv, eficient si transparent,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul acord are ca scop implementarea în Europa de Sud-Est a unei retele de înaltă performantă pentru transportul feroviar de pasageri, mărfuri si intermodal, care să ofere conexiuni feroviare mai competitive, mai rapide si de calitate superioară, cu timpi de mers semnificativ redusi între centrele urbane si comerciale importante.

 

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

 

Prezentul acord se aplică axelor feroviare din sud-estul Europei care sunt considerate a fi suficient de performante

pentru a fi incluse în Reteaua de înaltă performantă si care îndeplinesc anumite criterii de calitate stabilite de Comitetul coordonator. De exemplu:

- axele care fac parte din reteaua transeuropeană, coridoarele paneuropene sau axele sud-estice;

- axele care urmează să atingă o viteză de circulatie proiectată de 160 km/h, până în anul 2020, în etape care vor fi definite de Comitetul coordonator la care se face referire în art. 4.

Reteaua de înaltă performantă include 16 axe feroviare, identificate mai jos si în harta retelei din anexa atasată:

 

1.

Atena-Salonic-Skopje-Nis-Belgrad-Zagreb-(Ljubljana-Salzburg)

2.

(Budapesta-) Subotica-Belgrad-Dimitrovgrad-Sofia-Plovdiv-Istanbul-Ankara-Adana/Sivas

3.

Constanta-Bucuresti-Brasov-Arad (-Viena)

4.

Durres-Tirana-Cafasan-Kicevo-Skopje-Kriva Palanka-Gueshevo-Sofia-Plovdiv-Stara Zagora-Varna/Burgas

5.

Strymonas-Kulata-Sofia-Goma Oryahovica-Varna

6.

Veles-Bitola-Florina-Amyntaio/Kalambaka-Ioannina-Igoumenitsa/Salonic

7.

Salonic-Pehlivankoy-Istanbul-Eskisehir-Izmir

8.

Ploce-Sarajevc-Vrpolje-Osijek (-Budapesta)

9.

Bar-Podgorica-Belgrad

10.

Podgorica-Tirana-Durres

11.

Bucuresti-Craiova-Timisoara/Arad-Belgrad

12.

Craiova-Calafat-Vidin-Sofia

13.

(Cuciurgan -) Chisinău-Ungheni-Iasi-Pascani-Bucuresti-Giurgiu-Russe-Gorna Oryahovica-Stara Zagora-Pythion

14.

(Budapesta -) Zagreb-Rijeka

15.

Zagreb-(Maribor-Graz)

16.

(Zagreb)-Dobrljin-Banjaluka-Doboj-Tuzla-(Belgrad)

 

ARTICOLUL 3

Viteză comercială

 

            Viteza comercială pe Reteaua de înaltă performantă, după cum este descrisă la art. 2, va fi de cel putin 130 km/h pentru trenurile de pasageri cu o viteză minimă proiectată de 160 km/h, care să se ridice la 220 km/h pe anumite sectiuni, unde este posibil, pentru circulatia celor mai rapide trenuri.

            Părtile la prezentul acord vor lua toate măsurile si initiativele necesare pentru atingerea acestui obiectiv.

            Viteza comercială a trenurilor de marfă va fi modificată corespunzător, tinându-se cont de viteza trenurilor de pasageri.

 

ARTICOLUL 4

Coordonarea si implementarea

 

În baza prezentului acord va fi înfiintat un comitet coordonator compus din reprezentanti ai părtilor si ai organizatiilor feroviare nationale.

Obiectivele Comitetului coordonator vor viza identificarea coordonarea, sprijinirea, facilitarea, monitorizarea si revizuirea implementării actiunilor necesare pentru atingerea scopului prezentului acord.

Comitetul coordonator îsi va nominaliza primul presedinte în cadrul primei sedinte. Presedintia va fi detinută prin rotatie de părti, în conformitate cu Regulile de procedură.

Comitetul coordonator se va întruni o dată pe an (sau mai des, dacă este necesar).

Comitetul coordonator îsi va stabili propriile Reguli de procedură, pe care le va adopta în unanimitate, după aprobarea acestora de către părti.

Reprezentanti ai sectorului privat, ai institutiilor financiare internationale si ai altor organisme, precum si demnitari nationali vor putea fi invitati la întâlnirile Comitetului coordonator, după caz.

Comitetul coordonator poate înfiinta un secretariat tehnic care să furnizeze informatiile si să asigure comitetului sprijinul tehnic necesar.

Limba de lucru a Comitetului coordonator va fi limba engleză.

De asemenea, SERG (Grupul Feroviar pentru Europa de Sud-Est) al UIC (Uniunea Internatională a Căilor Ferate) si alte organizatii internationale competente vor putea fi implicate pentru îndeplinirea acestor obiective.

 

ARTICOLUL 5

Standarde tehnice minime

 

Părtile vor stabili, prin Comitetul coordonator, un pachet de standarde tehnice comune, asigurându-se că tronsoanele din Reteaua de înaltă performantă de pe teritoriul lor sunt conforme cu acestea.

Părtile vor fi sprijinite în îndeplinirea acestor standarde tehnice de Comitetul coordonator, pentru determinarea specificatiilor tehnice comune, stabilirea si administrarea unui registru de cerinte tehnice de la părtile la prezentul acord si a elementelor pentru includerea în calendarul lucrărilor esentiale, cum sunt cele care privesc infrastructura, materialul rulant, interoperabilitatea si controlul la frontieră, să evalueze costurile lucrărilor esentiale si ale initiativelor importante, să asigure asistentă tehnică părtilor, să urgenteze introducerea unor tehnologii novatoare si a unor practici manageriale în Reteaua de înaltă performantă si să asigure date tehnice si cartografice care să sprijine elaborarea documentelor de evaluare.

 

ARTICOLUL 6

Îmbunătătirea calitătii serviciilor

 

Părtile convin să identifice si să execute, unde este cazul, prin administratiile lor feroviare nationale si operatorii de transport feroviar care operează pe teritoriile lor, măsuri fizice si nonfizice menite să îmbunătătească nivelul general al calitătii serviciilor oferite de utilizatorii Retelei de înaltă performantă.

Initiativele si măsurile luate cu scopul îmbunătătirii calitătii serviciilor pot implica cresterea frecventei serviciilor, reabilitarea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii din statii si din jurul statiilor, simplificarea si îmbunătătirea calitătii oricărei proceduri de control al documentelor sau a procedurilor vamale cerute în traficul international si asigurarea unei calităti superioare a serviciilor pre- si postvânzare către clienti (de exemplu, vânzare electronică de bilete, scrisoare de trăsură electronică, livrare door-to-door etc).

 

ARTICOLUL 7

Eliminarea întârzierilor la frontieră

 

Părtile vor actiona pentru eliminarea întârzierilor excesive ale trenurilor la trecerea frontierelor, prin identificarea si luarea măsurilor si a initiativelor care să reducă timpul necesar pentru finalizarea procedurilor la trecerea frontierei si/sau prin implementarea îmbunătătirilor aduse căii ferate si infrastructurii de frontieră, care vor facilita trecerea mai eficientă a trenurilor de-a lungul frontierei (de exemplu, realizarea unor sisteme de transmitere de date pentru furnizarea informatiilor la frontiere înainte de sosirea trenurilor). În acest scop ele vor

actiona pentru finalizarea/actualizarea acordurilor de trafic feroviar de frontieră pentru facilitarea traficului transfrontalier, în vederea eliminării întârzierilor la trecerile de frontieră.

În particular, vor stabili în două faze conditiile pentru eliminarea cerintelor de oprire a trenurilor pentru controlul vamal si al pasapoartelor la trecerea frontierei, prin adoptarea măsurilor necesare efectuării controlului în timpul mersului trenului. În prima fază, părtile la prezentul acord vor conveni bilateral ca oprirea trenurilor să se facă doar în una dintre statiile de frontieră corespunzătoare. În faza a doua, părtile vor conveni bilateral eliminarea integrală a tuturor cerintelor pentru ca trenurile de pasageri să se oprească pentru procedurile de trecere a frontierei, în timp ce toate procedurile de control vamal si al pasapoartelor vor fi efectuate în timpul mersului trenului, cu ajutorul satelitului sau al altor tehnologii novatoare.

Toate activitătile si/sau măsurile întreprinse în legătură cu prezentul acord nu trebuie să conducă la modificarea niciunei proceduri efectuate de organismele autorizate la frontierele interne sau externe ale Uniunii Europene, asa cum sunt stabilite de aceasta sau de legislatia natională. Mai mult decât atât, astfel de activităti/măsuri nu vor aduce în nici un fel prejudicii cerintelor de securitate legate de toate formele de trafic ilegal, de imigratie, trafic de persoane, arme sau droguri.

 

ARTICOLUL 8

Managementul proiectului

 

Comitetul coordonator va facilita coordonarea efectivă a activitătilor întreprinse de către părti în contextul prezentului acord prin definirea unui program detaliat de actiuni care să fie implementate, prin monitorizarea implementării programului, prin identificarea modificărilor la program si prin efectuarea unor interventii pentru a rezolva acele modificări.

 

ARTICOLUL 9

Finantarea

 

Comitetul coordonator va asista părtile (si autoritătile lor relevante) să supravegheze, în ceea ce priveste investitiile planificate, evaluarea economică completă si pregătirea documentelor de evaluare. Mai mult decât atât, Comitetul coordonator va investiga posibilele surse de finantare, care pot include fonduri publice nationale, surse internationale (Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investitii etc.) si finantare privată, si va lua măsurile necesare pentru a garanta finantarea provenită din acele surse pentru investitii în material rulant, în tehnologii novatoare si în Reteaua de înaltă performantă.

 

ARTICOLUL 10

Comunicatiile

 

Comitetul coordonator va sprijini fiecare parte pentru a realiza un plan de promovare destinat măririi patronajului Retelei de înaltă performantă si pentru a genera sprijin financiar, public si politic initiativelor si măsurilor întreprinse în cadrul prezentului acord. În acest scop, părtile si autoritătile feroviare nationale vor furniza Comitetului coordonator datele statistice, de expertiză, tehnice, financiare si operationale solicitate.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care cel putin două treimi din numărul părtilor vor fi notificat depozitarului, pe canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor lor interne relevante.

Guvernul Republicii Bulgaria va avea calitatea de depozitar pentru prezentul acord.

Prevederile prezentului acord pot fi amendate dacă orice parte face o solicitare în scris în acest sens. Amendamentele propuse vor fi discutate si finalizate în cadrul Comitetului coordonator si apoi stabilite prin acordul tuturor părtilor. Orice astfel de amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la primul paragraf al prezentului articol.

Ministerele responsabile pentru coordonarea activitătilor de transport din statele vecine pot adera la prezentul acord prin transmiterea unei solicitări către Comitetul coordonator. Comitetul coordonator poate accepta, prin vot unanim, solicitarea de a adera la prezentul acord. Ulterior, data aderării sale la prezentul acord va fi data primirii de către depozitar, pe canale diplomatice, a notificării asupra îndeplinirii procedurilor interne relevante.

Adoptat la Salonic la 4 mai 2006, într-un exemplar original în limba engleză.

 

            Pentru părtile la prezentul acord:

 

Lulzim Basha, ................................

ministrul transporturilor, lucrărilor publice si telecomunicatiilor

 

Branko Dokic, ................................

ministrul comunicatiilor si transporturilor

 

Petar Vassilev Mutafchiev,

ministrul transporturilor

 

Bozidar Kalmeta, ................................

ministrul navigatiei maritime, turismului, transporturilor si dezvoltării

 

Xhemali Mehazi, ................................

ministrul transporturilor si comunicatiilor

 

Michael Liapis, ................................

ministrul transporturilor si comunicatiilor

 

Septimiu Buzasu, ................................

secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Vuk Draskovic, ................................

ministrul afacerilor externe

 

Rados Sucur, ................................

ministru adjunct la Ministerul Afacerilor Maritime si Transporturilor

 

Binali Yildirim,

ministrul transporturilor

 

Miron Gagauz, ................................

ministrul transporturilor si gospodăririi drumurilor

 

 

HARTA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 2/1, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10 si 2/11 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-9*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Cu sumele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta hotărâre se suplimentează în mod corespunzător, atât la venituri, cât si la cheltuieli, bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.728.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

C.N.H. Petrosani

 

 

 

Huilă netă (Gcal)

9.458.052

29,17

275.862,70

TOTAL

 

 

275.862,70

 

 

 

 

*) din care 114.619,70 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

S.N.C. Ploiesti

 

 

 

Lignit (Gcal)

1500.000

44,04

66.054,30

TOTAL

 

 

66.054,30

 

 

 

 

*) din care 10.581,30 mii lei conform prevederilor art.10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2/4 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

S.C. MOLDOMIN S.A

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

2.600

19.132,88

49.745,50

TOTAL

 

 

49.74530

 

 

 

 

*) din care 3.680,50 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2/5 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

l

2

3

4

 

 

 

 

S.C. BANAT Anina

 

 

 

Huilă netă (Gcal)

90.942

67,03

6.095,40

TOTAL

 

 

6.095,40

 

 

 

 

*) din care 4.844,40 mii lei conform prevederilor art 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 2/6 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)**

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

C.N.REMIN Bala Mare

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

150

14.672,00

2.200,80

Cu. în rest concentrat (t)

250

13.896,00

3.474,00

Pb. în concentrat de plumb (t)

4.100

14.159,00

58.051,90

Pb. în rest concentrat (t)

500

13.372,00

6.686,00

Zn. în concentrat de zinc (t)

4.600

13.848,00

63.700,80

Zn în rest concentrat (t)

550

12.729,00

7.000,95

Aur în concentrat aurifer (Kg)*

40

77.898,80

3.115,95

Aur în nămol (Kg)*

7

92.428,70

647,00

Minereu de fier + mangan (t)

15.000

30,38

455,70

TOTAL

 

 

145.333.10

 

 

 

 

*) produsele din aur se subventionează la productia mărfii fabricată

**) din care 19.798,10 mii lei conform prevederilor art 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

C.N. U. Bucuresti

 

 

 

Octoxid de uraniu (Kg)

65.000

339,52

22.068,60

TOTAL

 

 

22.068,60

 

 

 

 

*) din care 4.218,60 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 2/9 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

S.C.BĂITAS.A.

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

340

49.503,97

16.831,35

Cu. în rest concentrat (t)

20

2.000,00

40,00

Pb. în concentrat de plumb (t)

130

225,00

29,25

Pb. în rest concentrat (t)

30

120,00

3,60

Zn. În concentrat de zinc (t)

300

2.500,00

750,00

Produse din molibden (Kg)

1.500

60,00

90,00

TOTAL

 

 

17.744,20

 

 

 

 

*) din care 1.590,20 mii lei conform prevederilor art.10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

5.200

8.466,81

44.027,40

TOTAL

 

 

44.027,40

 

 

 

 

*) din care 1.807,40 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 2/11 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

S.C. MIN BUCOVINA S.A.

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

912

21.480,26

19.590,00

Cu. în rest concentrat (t)

66

4.348,50

287,00

Pb. în rest concentrat (t)

25

2.560,00

64,00

Zn. în concentrat de zinc (t)

542

4.619,93

2.504,00

Minereu de fier + mangan (t)

68.000

82,37

5.601,00

TOTAL

 

 

28.046,00

 

 

 

 

*) din care 3.831,00 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea unor ordine ale ministrului transporturilor, constructiilor si turismului care transpun prevederile unor regulamente ale Parlamentului European si ale Consiliului

 

În temeiul prevederilor art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, ale art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - La data de 1 ianuarie 2007 se abrogă următoarele ordine:

1. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 331/2003 pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului sigurantei navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri si care operează în serviciu regulat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 1 aprilie 2003;

2. Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată, pentru navele petroliere, a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 14 ianuarie 2005;

3. Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 860/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată, pentru navele petroliere, a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iunie 2005;

4. Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 228/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cod MTCT.ANR-TNPESC-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 15 septembrie 2003.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006.

Nr. 2.258.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Programei pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar la disciplina Religie evanghelică - confesiunea augustană

 

În baza prevederilor art. 154 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin. (2) si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar la disciplina Religie evanghelică - confesiunea augustană. Programa este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Programa mentionată la art. 1 este valabilă pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, începând cu anul 2007.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Serviciul National de Evaluare si Examinare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ asigură aplicarea prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2006.

Nr. 5.670.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMA

pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar la disciplina Religie evanghelică - confesiunea augustană

 

I. TEOLOGIE

A. THEOLOGIE BIBLICA

1. Creatia după Vechiul Testament

2. Exodul din perspectiva istorică si receptia tematicii exodului în Vechiul Testament

3. Înfătisarea si numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament

4. Critica socială si a cultului în profetia preexilică

5. Plângere si laudă în curtea psalmilor

6. Hristologia lui Ioan

7. Sfânta împărtăsanie după Noul Testament

8. Eclesiologia după apostolul Pavel

9. Soteriologia după apostolul Pavel

 

BIBLIOGRAFIE

1. Horst Dieter Preufi: Theologie des alten Testamentes, Bând 1+2, Stuttgart: Kohlhammer 1991/1992

2. Antonius H.J. Gunneweg: Biblische Theologie des Alten Testaments. Eine Religionsgeschichte Israels in biblisch-theologischer sicht, Stuttgart: Kohlhammer 1993

3. Herbert Donner: Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbam in Grundzugen, Bând 1+2 ATD Ergănzungsreihe 4, Gottingen: Vandenhoeck&Ruprecht 1984/1986

4. Erich Zenger u.a.: Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer 1995

5. Hans Joachim Kraus: Theologie der Psalmen

6. Jurgen Roloff: Die Kirche im Neuen Testament, NTD Ergănzungsreihe 10, Gottingen: Vandenhoeck&Ruprecht 1993

7. Ferdinand Hahn: Theologie des Neuen Testaments, Bând 1+2, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2002

8. Joachim Gnilka: Neutestamentliche Theologie. Ein Uberblick, Die Neue Echter Bibel Ergănzungsband 1, Wurzburg: echter 1989

9. Martin Karrer: Jesus im Neuen Testament, NTD Ergănzungsreihe 11, Gottingen: Vandenhoeck&Ruprecht 1998

 

B. THEOLOGIE SISTEMATICA

1. Izvoarele dogmaticii (Scriptura si Traditia; Revelatia)

2. Confessio Augustană (istorie si continut)

3. Isus Hristos (esente hristologice)

4. Păcat si îndreptătire

5. Învătătura despre creatie; relatia între credinta în/despre creatie si stiinta naturii; ecologia în perspectiva teologică

6. Învătătura despre Dumnezeu si Sf. Treime

7. Eclesiologie si sacramente

8. Antropologie (traditia crestină si problematica modernă)

9. Etica greacă classică (în mod particular Aristotel)

10. Etica lui Luther

11. Etica lui Kant

12. Etica medicinei si bioetica

13. Liberalismul si utilitarismul; esenta eticii economice

 

BIBLIOGRAFIE

1. Leif Grane, Die Confessio Augustana, Gottingen 5.Aufl. 1996 (UTB 1400)

2. Rainer Lachmann / Gottfried Adam / Wemer H. Ritter, Theologische Schlusselbegriffe. Biblisch - systematisch - didaktisch, Gottingen 2.Aufl. 2004 (Theologie fur Lehrerinnen und Lehrer, Bând 1)

3. Rochus Leonhardt, Grundinformation Dogmatik, G5ttingen 2001 (UTB 2214)

4. Svend Andersen, Einfuhrung in die Ethik, Berlin 2000 (oder 2.Aufl. 2005)

5. Ulrich H.J. Kortner, Evangelische Sozialethik, Gottingen 1999 (UTB 2107)

 

C. ISTORIA BISERICII

1. Biserica primară si răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în Imperiul Roman. Dezvoltarea gândirii si vietii crestine în contextul politic, filozofic si religios din primele secole.

2. Epoca patristică: Sf. Ireneu, Sf. Martin, Sf. Nicolae, Sf. Augustinus.

3. Primele patru Sinoade ecumenice si rolul lor în dezvoltarea crezului.

4. Schisma din 1054. Cauzele politice, culturale si religioase. Încercări de unire a Bisericilor din Răsărit si Apus. Unirea de la Lyon (1274). Conciliul de la Ferrara - Florenta (1438-1439). Perspective si probleme ecumenice.

5. Reforma protestană, reforma catolică si contrareforma (Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin, Honterus, Hebler, concilium tridentinum).

6. Influentele disputei despre împărtăsanie în Transilvania (secolul 16-lea).

7. Ortodoxia protestantă în Europa si Transilvania (sec. 17-lea).

8. Pietismul si iluminismul (Spener, Francke, Zinzendorf, Ziegenbalg, Brukenthal).

9. Confesionalisarea si liberalismul protestant

10. Acomodare si rezistentă - Biserica în sec. 20-lea.

11. Miscarea ecumenică si catolicismul roman (sec. 19-lea până în prezent).

12. Profilul crestin în lumea secularizată.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Berthold Altaner / Alfred Stuiber, Patrologie. Leben, Schriflen und Lehre der Kirchenvâter, Freiburg / Basel / Wien, 1978 /1993.

2. Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Eine Biographie, Giitersloh 8. Aufl., 1994.

3. Hans-Dieter Dopmann, Die Orthodoxen Kirchen, Berlin, 1991.

4. Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tiibingen 16. Aufl., 1981.

5. Hubert Kirchner, Das Papsttum und der deutsche Katholizismus 1870-1958, Leipzig, 1992.

6. Otto Hermann Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte. Verlauf-Ergebnisse. Nachgeschichte, Wurzburg 2. Aufl., 1994.

7. Karl Reinerth, Die Grundung der Evangelischen Kirchen in Siebenburgen, Koln / Wien, 1979.

8. Harald Roth, Kleine Geschichte Siebenburgens, Koln AVeimar / Wien, 1996.

 

II. DIDACTICA GENERALĂ SI METODICA PREDĂRII RELIGIEI

I. Educatia religioasă, parte componentă a misiunii Bisericii în lume.

II. Religia ca disciplină de învătământ:

1. Locul si rolul disciplinei religie la nivelul învătământului preuniversitar;

2. Curriculum National pentru disciplina Religie. Modele de proiectare: obiective cadru, competente cadru, obiective specifice, competente specifice predării disciplinei;

3. Corelarea obiectivelor predării-învătării cu experienta religioasă, culturală si de viată a elevilor, în functie de particularitătile de vârstă si de orientarea lor scolară si profesională; Taxonomia obiectivelor educationale. Operationalizarea obiectivelor;

4. Formarea competentelor de gândire, analiză, argumentare si comunicare flexibilă; raportul dintre asimilarea cunostintelor si formarea competentelor;

5. Predarea-învătarea religiei în context intra si interdisciplinar.

III. Principiile didactice generale. Principii didactice speciale pentru predarea religiei:

1. Principiul hristologic;

2. Principiul eclesiologic.

IV. Educatia religioasă în diferite etape psihogenetice.

V. Proiectare didactică:

1. Proiectare didactică: lectura programei, proiectarea calendaristică, proiectarea lectiei;

2. Programa scolară: structura programei scolare, utilizarea programei în proiectarea si realizarea activitătilor didactice, manualele si bibliografia;

3. Strategii, metode si procedee didactice folosite în predarea religiei;

4. Tipuri de lectie si forme de activitate specifice în predarea religiei;

5. Mijloace de învătământ specifice religiei si modalităti de integrare a acestora în cadrul activitătilor didactice;

6. Modalităti de integrare în lectie a activitătilor individuale si de grup.

VI. Evaluarea ca factor de reglare si optimizare a educatiei religioase:

1. Principiile, obiectivele si functiile evaluării în educatia religioasă;

2. Tipuri de itemi de evaluare si tehnici de evaluare specifice religiei;

3. Metode si instrumente complementare de evaluare;

4. Autoevaluarea si valorificarea ei în cadrul educatiei religioase;

5. Rolul si importanta evaluării în:

- educarea capacitătii de autoapreciere ;

- prevenirea esecului scolar;

- stimularea performantei scolare;

- dezvoltarea personalitătii elevilor.

6. Modalităti de elaborare a probelor de evaluare si a itemilor.

VII. Profilul profesorului de religie. Rolul modelelor în educatie. Dinamica relatiei profesor-elev în cadrul educatiei religioase. Consilierea duhovnicească în cadrul educatiei religioase.

 

Bibliografie pentru didactica generala si metoda predării religiei

1. Kriiger, H. „Einfuhrung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft'', Leseke+Budrich 1997.

2. Harney, K.; Kriiger, H., „ Einfiihnmg in die Geschichte der Erziehungswissenschaft und der Erziehungswirklichkeit”, Leske+Budrich 1997.

3. Hobmaier, H. (Hrsg), „Pădagogjk”, Stăm Verlag 1994.

4. Zimbardo, Ph. „ Psycholgie”, Springer 1995.

5. Angmeyer, H. Taschen-Tutor „Religionspădagogik”, Vanderhoeck 1976.

6. Adam, G., Lachmann, R. „Methodisches K.ompendium fîir den Religjonsunterricht” Bd. 1+2, Vanderhoeck&Ruprecht 2002.

7. Lenhard, H. „Arbeitsbuch Religionsunterricht”, Gutersloher Verlagshaus 1996.

8. Nipkow, K.E. „Grundfragen der Religionspădagogik”, Bd. 1+2+3, Giitersloh 1990,1992.

9. Schweitzer, F. „Die Suche nach dem eigenen Glauben. Einfuhrung der Religionspădagogik des Jugendalters”, Gutersloh 199

10. Lămmermann, G. „ Religionspădagogik im 20. Jahrhundert”, 1991.

11. Wegenast, K. „Religionspădagogik” ,1981.

12. Lămmermann, G., Morgenthaler Ch., Schori, K., Wegenast, Ph. (Hrsg) ,3ibeldidaktik in der Postmoderne”, Kohlhammer 1999.

13. “ Handbuch der Religionspădagogik” Bd. 1 +2+3, Gutersloher Verlagshaus 1973.

 

RECTIFICĂRI

 

            În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 4/2006 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. 144, în loc de: „Mustefa Veaceslav, fiul luiMusteata Ion...”, se va citi: „Musteata Veaceslav, fiul lui Musteata Ion...”.