MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 998         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.696. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară

 

1.725. - Hotărâre privind autorizarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor de a încheia contracte de achizitii de autobuze si autospeciale pentru transportul detinutilor, autosanitare si microbuze pentru transportul persoanelor, prin finantare de tip leasing financiar

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

35. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

36. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

 

38. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul pentru alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.696.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară

 

CAPITOLUL I

Drepturi privind alocarea capacitătilor de infrastructură

 

Art. 1. - Organismul de alocare a capacitătilor de infrastructură feroviară proprietate publică si privată a statului român este Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., denumită în continuare CFR, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare.

Art. 2. - CFR, cunoscând ansamblul capacitătilor de infrastructură feroviară disponibilă, va urmări ca la alocarea acestora pe bază de contract de acces la infrastructură să se aibă în vedere următoarele:

a) alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară să fie făcută în mod echitabil si nediscriminatoriu;

b) procedura de alocare să permită o utilizare eficientă si optimă a capacitătilor de infrastructură;

c) asigurarea unei rezerve de capacitate de infrastructură în cadrul graficului de circulatie pentru lucrări de întretinere a infrastructurii, pentru fluidizarea traficului feroviar, precum si pentru satisfacerea cererilor de ultim moment de alocare de trase suplimentare, cu respectarea prevederilor instructiunilor specifice în vigoare.

Art. 3. - La alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară se va tine cont de prevederile instructiunilor în vigoare care stabilesc rangul trenurilor la CFR, astfel că trenurile vor fi trasate în grafic în următoarea ordine ierarhică:

a) servicii de transport feroviar public de călători;

b) servicii de transport feroviar de marfă;

c) servicii de transport feroviar auxiliare.

Art. 4. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate acorda CFR, la cererea acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, drepturi speciale la alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară publică, pe o bază nediscriminatorie, atunci când aceste drepturi sunt indispensabile pentru a asigura buna executie a transportului feroviar public sau utilizarea eficientă a capacitătilor de infrastructură, precum si în scopul reabilitării infrastructurii feroviare.

(2) Conditiile în care pot fi acordate drepturile prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Alocarea capacitătilor de infrastructură

 

Art. 5. - (1) Alocarea capacitătilor de infrastructură se face, în conditiile legii, de către CFR, în baza unor cereri depuse de solicitanti:

a) direct către CFR;

b) prin intermediul organismelor internationale de specialitate la care CFR este membru;

c) prin intermediul sistemelor informatice specializate administrate de CFR si la care solicitantul este abonat;

d) prin intermediul unui administrator de infrastructură feroviară care se învecinează cu CFR.

(2) Cererile de alocare se pot face pentru:

a) alocarea capacitătilor de infrastructură pentru următorul plan de mers, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1 si 3.2; planul de mers reprezintă totalitatea traselor prevăzute într-un interval de timp, de regulă un an;

b) alocarea capacitătilor de infrastructură în perioada de desfăsurare a unui plan de mers, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4.1, 4.2, 5.1 si 5.2.

(3) Cererile de alocare se vor completa si se vor prezenta conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6, 6.1 si 6.2.

(4) Cererile de alocare vor fi tratate numai în cazul în care operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, poate face dovada că are valabile:

a) licenta de transport feroviar;

b) certificatul de sigurantă;

c) contractul de acces la infrastructură.

Art. 6. - Trasele alocate unui OTF se publică de către CFR în livretul cu mersul trenurilor si sunt mentionate în contractul de acces la infrastructură, încheiat între CFR si OTF.

Art. 7. - (1) Cererile de alocare de capacităti de infrastructură feroviară vor face obiectul unei analize tehnice si financiare din partea CFR.

(2) Se pot respinge cererile de alocare de trase prezentate de OTF, în cazul în care:

a) trenul de călători nu are precizată perioada de circulatie - circulatie facultativă;

b) analiza statistică a circulatiei trenurilor de marfă existente pe aceeasi relatie indică o utilizare sub 20% pentru planul de mers în vigoare.

Art. 8. - Trasele se alocă pe perioada de valabilitate a unui mers de tren sau pentru perioada rămasă până la expirarea valabilitătii mersului de tren în vigoare, în cazul depunerii cererii pentru alocare în timpul valabilitătii unui mers de tren, dacă OTF solicită acest lucru în cererea de alocare.

Art. 9. - La cererea OTF, CFR poate elabora trase pentru utilizarea ocazională, care vor fi tarifate în conformitate cu prevederile Contractului de activitate al CFR, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Programul procesului de alocare a capacitătilor de infrastructură

 

Art. 10. - Primirea cererilor, analiza lor, coordonarea pe retea, trasarea efectivă a trenurilor, precum si punerea la dispozitie OTF a traselor comandate se fac după un program elaborat de CFR în functie de felul traficului si de tipul trenului, astfel:

a) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară, servicii internationale - anexa nr. 1;

b) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători, servicii nationale - anexa nr. 2.1;

c) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă, servicii nationale - anexa nr. 2.2;

d) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători, servicii regionale si servicii urbane si suburbane - anexa nr. 3.1;

e) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă, servicii regionale - anexa nr. 3.2;

f) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători în perioada de desfăsurare a planului de mers, servicii nationale - anexa nr. 4.1;

g) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă în perioada de desfăsurare a planului de mers, servicii nationale - anexa nr. 4.2;

h) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători în perioada de desfăsurare a planului de mers, servicii regionale si servicii urbane si suburbane - anexa nr. 5.1;

i) Programul procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă în perioada de desfăsurare a planului de mers, servicii regionale - anexa nr. 5.2.

Art. 11. - Programele prevăzute la art. 10 lit. a)-e) pot fi adaptate pentru fiecare plan de mers care urmează să fie elaborat si aduse la cunostintă tuturor OTF cu cel putin 1 an si 4 luni înainte de data punerii în aplicare a planului de mers.

Art. 12. - Cererile de alocare de trase suplimentare în perioada de desfăsurare a unui plan de mers, potrivit art. 10 lit. f) -i), vor fi luate în considerare numai dacă sunt depuse cu două luni înainte de punerea în aplicare a unui plan de mers.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea sau revocarea alocării traselor

 

Art. 13. - (1) Alocarea unei trase poate fi modificată sau revocată, în conditiile legii, numai de către CFR, prin decizie motivată a acesteia, după notificarea prealabilă a OTF, astfel:

a) temporar, pentru a permite executarea lucrărilor la infrastructura feroviară;

b) temporar sau definitiv, pentru repetate abateri privind siguranta circulatiei;

c) la cererea OTF;

d) dacă aceasta nu a fost utilizată o anumită perioadă:

(i) pentru trenuri de călători - 45 de zile consecutive; (ii) pentru trenuri de marfă - sub 20% în ultimele două luni.

(2) Revocarea trăsei se aduce la cunostintă OTF, cu modificarea corespunzătoare a livretelor cu mersul trenurilor si a graficelor de circulatie.

Art. 14. - Dacă un OTF doreste mentinerea unei trase după notificarea de modificare sau revocare, CFR poate accepta această solicitare cu perceperea unui tarif corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - În caz de fortă majoră, cum ar fi inundatii, cutremure, incendii, temperaturi extreme, când infrastructura devine inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate sau modificate fără preaviz si fără plata unor despăgubiri, pe perioada necesară repunerii în functiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 16. - În caz de întrerupere accidentală a circulatiei feroviare din cauze imputabile CFR sau unui OTF, trenurile pot fi anulate, circulatia desfăsurându-se pe rute ocolitoare, cu plata despăgubirilor aferente, efectuată în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Utilizarea traselor

 

Art. 17. - Pentru o eficientă coordonare a circulatiei în conditii de sigurantă a circulatiei, CFR programează utilizarea traselor conform cererilor OTF, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, si ale regulamentelor specifice.

Art. 18. - (1) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, CFR poate percepe un tarif corespunzător pe capacitătile de infrastructură alocate, dar care nu sunt utilizate.

(2) Acest tarif si modul de aplicare se stabilesc în Contractul de activitate al CFR, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

Art. 19. - Utilizarea traselor programate poate fi anulată astfel:

a) la solicitarea OTF, la întocmirea programului de circulatie, precum si în timpul derulării programului de circulatie, în acest ultim caz numai pentru OTF de marfă;

b) din oficiu de către administratorul infrastructurii feroviare, dacă întârzierea trenurilor de marfă la îndrumare depăseste 180 de minute fată de ora programată, cu motivatia corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 20. - Pentru evidentierea corectă a anulărilor de trenuri, administratorul infrastructurii feroviare si OTF îsi vor comunica, în timpul derulării programului, cauza reală a anulării trenurilor din program, asumându-si răspunderea pentru aceasta, potrivit legii. Evidenta traselor neutilizate se va face cu codificări separate pentru administratorul infrastructurii si pentru fiecare OTF.

Art. 21. - Utilizarea suplimentară a unei trase alocate, dar neprogramate, trasă în plus fată de program, pentru transportul de marfă, precum si repunerea în circulatie pe o trasă alocată, pentru transportul de călători, se vor putea face, la cererea OTF interesat, cu aprobarea CFR.

Art. 22. - Lunar, administratorul infrastructurii feroviare împreună cu fiecare OTF vor face analiza comună a neutilizării traselor programate, precum si a utilizării traselor în plus fată de program sau a celor repuse în circulatie pe o trasă alocată, pe cauze. Numărul de km de trasă obtinuti în urma diferentei dintre km de trase neutilizate, trase în plus fată de program, respectiv repuneri în circulatie din motive imputabile CFR si/sau din motive imputabile OTF, dacă depăseste 25% din volumul lunar de tren km programati, se vor plăti de părtile vinovate, conform tarifelor prevăzute în Contractul de activitate al CFR, în conditiile legii.

Art. 23. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 6.1 si 6.2*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Programul (*)

procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară, servicii internationale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioada de executie

Responsabilitate

Observatii

1

2

3

4

1. Faza A

Stabilirea rutei

X- 48 la X - 11

 

 

1.1 Solicitări si modificări strategice. Profilul capacitătii

X- 48 la X - 12

AIFP

Pe baza primelor solicitări ale OTF, AIFP stabileste strategia privind alocarea capacitătii în functie de:

- lucrările la linie preconizate pe rutele avansate de OTF;

- rute noi propuse spre analiză;

- ponderea traficului între călători si marfă;

- capacitate în punctele de frontieră.

1.2. Dialog strategic permanent între OTF si AIFP pentru stabilirea rutelor de circulatie în functie de traficul preconizat

X - 48 la X - 24

OTF si AIFP

 

1.3. Întâlniri în cadrul coridoarelor RNE

începând din X - 24

OTF si AIFP

Se face o evaluare a volumului de transport (exprimat în trenuri) pe coridoarele RNE

1.4. Perioada de conceptie

X - 24 la X - S

OTF si AIFP

Schimburi reciproce de informatii privind capacitătile ce pot fi puse la dispozitie

1.5 Elaborarea catalogului de trase internationale si furnizarea studiului de trase conform cererilor OTF

X – 11

AIFP

Catalogul de trase este în fază de proiect

2. Faza B

Studii

X - 11 la X - 6

 

 

2.1. Prima conferintă comună a OTF de călători si AIFP

X – 11

OTF si AIFP

Pe baza catalogului de trase OTF de călători lansează cererea

2.2. Răspuns la studiul de trase conform cererilor OTF de călători

X - 11 la X - 8

OTF si AIFP

 

2.3. A doua conferinta comună a OTF de călători si AIFP

X - 8

OTF si AIFP

OTF de călători lansează comanda fermă de trase

2.4. Prima conferinta comuna a OTF de marfă si AIFP

X - 8,5

 

Se lansează cererea de trase

2.5. Rãspuns la studiul de trase conform cererilor OTF de marfa

X -11 la X - 6

 

 

2.6. A doua conferintă comună a OTF de marfă si AIFP

X - 6

 

OTF de marfă lansează comanda fermă de trase

3. Faza C

Alocarea traselor

 

X – 8 la X - 3,5

 

 

3.1. Elaborarea schitelor de mers de tren pentru trasele trenurilor internationale de călători si marfă

X - 8 la X - 5

AIFP

 

3.2. Alocarea traselor si consultări

X - 5 la X

OTF si AIFP

Dialog permanent pentru armonizarea traselor din traficul national cu trasele în traficul international

4. Faza D

Finalizare

 

 

 

4.1. Punerea la dispozitia OTF a traselor trenurilor internationale comandate si a tuturor materialelor scrise necesare punerii în aplicare a planului de mers

X - 3 la X -1

AIFP

pentru traficul de călători cu 11 săptămâni înainte

pentru traficul de marfă cu 7 săptămâni înainte

4.2. Trasele solicitate după X - 8 se satisfac în functie de capacitatea rămasă disponibilă

 

OTF si AIFP

Alocarea se face după încheierea trasării tuturor trenurilor comandate de OTF

 

(*) programul este întocmit în conformitate cu regulamentul elaborat de RNE - organizatie a gestionarilor de infrastructură din Europa din care face parte si CNCF „CFR”- SA.

X = data de punere în aplicare a planului de mers

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

 

ANEXA Nr, 2.1

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători servicii nationale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie (*)

Responsabilitate

Obs.

1. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către AlFP a cererilor de alocare a capacitătii de infrastructură de către flecare OTF pentru trenurilor de călători interregionale(l)

X - 6 luni

OTF

Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1

1.2. Analizarea cererilor depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

Până la X - 5luni

AlFP

Se vor analiza:

- numărul de trenuri pe fiecare sectie de circulatie;

- modul de acoperire a perioadei zilnice de circulatie;

- asigurarea perioadelor pentru lucrări ia linie.

1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de calatori interregionale

X - 5 luni

OTF-AIFP

 

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători interregionale si furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilor.

Până la X - 4 luni

AlFP

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă in totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare.

1.5. Comanda fermă a trenurilor de călători interregionale înaintată de fiecare OTF

X - 3,5 luni

OTF

Se vor inainta toate observatiile necesare încheierii operatiei de trasare.

1.6. Data limită până la caro se mai pot face modificări la trenurile de călători interregionale în trasare sau în schimbarea conditiilor tehnice ce ar influenta trasarea

X - 3,5 luni

X - 3 luni

OTF

AIFP

 

1.7. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de călători interregionale cu armonizarea pe grafic a legăturilor cu trenurile personale în fiecare statie nod de cale ferată.

 

 

 

2 Elaborarea si tipărirea materialelor necesare punerii în aplicare a planului de rrters

 

 

 

2.1. Întocmirea si tehnoredactarea livretului central cu mersul trenurilor de călători interregionale de rang II si III

Până la X - 2,5 luni

AIFP

 

2.2. Dată limită pentru aparitia livretului central cu mersul trenurilor de călători interregionale de rang II si III

X - 2 luni

AIFP

 

2.3. Înaintarea către OTF a tuturor datelor privind trenurile de călători interregionale trasate

X - 2,5 luni

AIFP

Modalitatea de transmitere se va face conform contractului.

3. Pregătirea datei or tehnice necesare trasării trenurilor

 

 

 

3.1. Primirea de Ia operatorii de transport feroviar a datelor tehnice ale materialului rulant din dotare

Până la X - 7 luni

OTF

 

3.2. Calculul timpilor de mers si schimbul de date cu OTF care detin mijloace de tractiune

Până la X - 6 luni

OTF-AIFP

 

3.3. Comunicarea din partea OTF a proceselor tehnologice specifice fiecărei ramuri: comerciala, tractiune, vagoane.

Până la X - 6 luni

OTF

 

 

X = data de punere în aplicare a planului de mers,                                      

OTF = operator de transport feroviar                                                        

A1FP = administratorul infrastructurii feroviare publice                               

SRCF =Sucursa1â Regională de Cale Ferată (subunităti de AIFP)             

(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau perioadele de executie, date adaptate calendarului (de regulă zile lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.                                                                      

(1) Se consideră trenuri interregionale trenurile care circulă pe mai multe SRCF                                                             

 

ANEXA Nr. 2.2

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructuri feroviară În trafic intern de marfă servicii nationale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie (*)

Responsabilitate

Obs.

1. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către AIFP a cererilor de alocare a capacitătii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de marfa interregionale(l)

X - 5 luni

OTF

Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2

1.2. Analizarea cererifor depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

Până la X - 4 luni

AIFP

Se vor analiza: - numărul de trenuri pe fiecare sectie de circula(ie si statistica circulatiei in planul de mers precedent

- asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie

1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de mărfii interregionale

X - 3,5 luni

OTF-AIFP

Se vor stabili trenuri care au avut un grad de utilizare lunar de cel putin 30%

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă interregionale

Până la X - 2,5 luni

SRCF

Trasarea se va face de fiecare SRCF pe reteaua aferentă după un program întocmit de AIFP

1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilor.

X - 2,5 luni

AIFP

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă in totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare

1.6. Comanda fermă a trenurilor de marfă interregionale înaintată de fiecare OTF

X - 2 luni

OTF

Se vor înainta toate observatiile necesare încheierii operatiei de trasare

1 1.7. Data limită până la care se mai pot face modificări la trenurile de marfă interregionale în trasare sau în schimbarea conditiilor tehnice ce ar influenta trasarea

X-2 luni

OTF

 

1.8. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de marfă interregionale în concordantă cu celelalte trenuri de marfă

X- 1,5 Urni

AIFP

 

1.9. Înaintarea către OTP a tuturor datelor privind trenurile de marfă interregionale trasate

X-1,5 luni

AIFP

Modalitatea de transmitere se va face conform contractului

 

X = data de punere în aplicare a planului de mers

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF «Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti alo AIFP)

(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau perioadele de executie, date adaptate calendarului (de regulă zile lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.

(1) Se consideră trenuri interregionale, trenurile care circulă pe mai multe SRCF.

 

ANEXA Nr. 3.1

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructuri feroviară în trafic intern de călători servicii regionale si servicii urbane si suburbane

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie (*)

Responsabilitate

Obs.

l. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către AIFP la nivel de SRCF a cererilor de repartizare a capacitătii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de călători regionale (1)

X - 6 luni

OTF

Cererile pot fi depuse si de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.

1.2. Analizarea cererilor depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

Până la X - 5 luni

SRCF

Se vor analiza:

- numărul de trenuri pe fiecare sectie de circulatie

- modul de acoperire a perioadei zilnice de circulatie

- asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie

1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de călători regionale

X - 4,5 luni

OTF-SRCF

 

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători regionale si furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilor

Până la X - 3,5 luni

SRCF

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă in totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare

1.5. Comanda fermă a trenurilor de călători regionale înaintată de fiecare OTF

X - 3 luni

OTF

Se vor inainta toate observatiile necesare încheierii operatiei de trasare

1.6. Data limită până la care se mai pot face modificări la trenurile de călători regionale în trasare sau în schimbarea conditiilor tehnice ce ar influenta trasarea

X - 3 luni

OTF

 

1.7. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de călători regionale cu armonizarea pe grafic a legăturilor cu celelalte trenuri personale în fiecare statie nod de cale ferată.

X - 3 luni

SRCF

 

2 Elaborarea si tipărirea materialelor necesare punerii în aplicare a planului de mers

 

 

 

2.1. Întocmirea si tehnoredactarea livretului regional cu mersul trenurilor personale de rang IV

Până la X - 2,5 luni

SRCF

 

2.2. Dată limită pentru aparitia livretului regional cu mersul trenurilor personale de rang IV

X - 2 luni

SRCF

 

2.3. Înaintarea către OTF a tuluror datelor privind trenurile de călători regionale trasate

X - 2,5 luni

SRCF

Modalitatea, de transmitere se va face conform contractului

3. Prceătirca datelor tehnice necesar? trasării trenurilor

 

 

 

3.1. Primirea de la operatorii de transport feroviar a datelor tehnice ale materialului rulant din dotare

Până la X - 7 luni

OTF

 

3.2. Calculul timpilor de mers si schimbul de date cu OTF care detin mijloace de tractiune

Până laX - 6 luni

OTF-SRCF

 

3.3. Comunicarea din partea OTF a proceselor tehnologice specifice fiecărei ramuri: comerciala, tractiune, vagoane.

Până la X - 6 luni

OTF

 

 

X = data de punere în aplicare a planului de mers,

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti ale AIFP)

(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau perioadele de executie , date adaptate calendarului (de regulă zile lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.

(1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe o singură SRCF.

 

ANEXA Nr. 3.2

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructuri feroviară în trafic intern de marfă servicii regionale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie (*)

Responsabilitate

Obs.

1. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către AIFP la nivel de SRCF a cererilor de alocare a capacitătii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de marfă regionale (1)

X - 5 luni

OTF

Cererile pot fi depuse si de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.

1.2. Analizarea cererilor depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

Până la X - 4 luni

SRCF

Se vor analiza:

- numărul de trenuri pe fiecare sectie de circulatie si statistica circulatiei in planul de mers precedent

- trenurile de marfă interregionale trasate

- asigurarea perioadelor pentru lucrări ia linie

1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de marfa regionale

X - 3,5 luni

OTF-SRCF

Se vor stabili trenuri care au avut un grad de utilizare lunar de cel putin 30%

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă regionale

Până la X - 2,5 luni

SRCF

Trasarea se va face de fiecare SRCF pe reteaua aferentă

1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilor

X - 2,5 luni

SRCF

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă in totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare

1.6. Comanda fermă a trenurilor de mărfi interregionale inainlată de fiecare OTF

X - 2 luni

OTF

Se vor înainta toate observatiile încheierii operatiei de trasare necesare

1.7. Data limită până Ia care se mai pot face modificări la trenurile de marfă regionale în trasare sau în schimbarea conditiilor tehnice ce ar influenta trasarea

X - 2 luni

 

OTF

 

 

1.8. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de marfă regionale în concordantă cu trenurile de marfă interregionale trasate si cu celelalte trenuri de marfă

X - 1,5 luni

SRCF

 

1.9. Înaintarea către OTF a tuturor datelor privind trenurile de marfă regionale trasate

X- 1,5 luni

SRCF

Modalitatea de transmitere se va face contractului conform

2 Elaborarea si tinărirca materialelor necesare punerii în aplicare a planului demers

 

 

 

2.1. Întocmirea si tehnoredactarea livretului regional cu mersul trenurilor de marfă

Până la X-1,5 luni

SRCF

 

2.2. Dată limită pentru aparitia livretului regional cu mersul trenurilor de marfă

X -1 lună

SRCF

 

3. Prceătirea datelor tehnice necesare trasării trenurilor

 

 

 

3.1. Primirea de la operatorii de transport feroviar a datelor tehnice ale materialului rulant din dotare

Până la X - 7 luni

OTF

 

3.2. Calculul timpilor de mers si schimbul de date cu OTF care detin mijloace de tractiune

Până la X - 6 luni

OTF-SRCF

 

3.3. Comunicarea din partea OTF a proceselor tehnologice specifice fiecărei ramuri: comercială, tractiune, vagoane

Până la X-6 luni

OTF

 

 

X - data de punere în aplicare a planului de mers,

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF “Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti ale AIFP)

(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau perioadele de executie, date adaptate calendarului, de regulă zile lucrătoare, care vor fi comunicate tuturor OTF.

(I) Se considera trenuri regionale trenurile care circulă pe o singură SRCF.

 

ANEXA Nr. 4.1

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători În perioada de desfăsurare a planului de mers servicii nationale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie

Responsabilitate

Obs.

1. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către AIFP a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de călători interregionale (1) de către OTF

A - data de prezentare a cererii

OTF

Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.

1.2. Analizarea cererii depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

A + 1 zi

AIFP

Se vor analiza:

-capacitătile de circulatie disponibile

- posibilitătile de inscriere in grafic conform rangului cerut si a orelor de plecare-sosire

- trenurile, pe fiecare sectie de circulatie, ce trebuie modificate si celelalte influiente

-variante de trasare

-asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie

1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerintele OTF va avea loc o analiza comună privind stabilirea modului de trasare

A + 2 zile

OTF-AIFP

Se va stabili o pozitie comunã privind trasarea sau se va anula cererea

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători interregionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comune

De la A + 4 zile la A + 7 zile

AIFP

în functie de rangul trenurilor cerute, distanta kilometrică de trasare cât si a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 2 si 5 zile

1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cererii

De la A + 5 zile la A + 8 zile

AIFP

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare

1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de călători interregionale înaintată de OTF

De la A + 6 zile la A +9 zile

OTF

Se vor înainta toate observatiile necesare punerii în circulatie

1.7. Punerea în circulatie a trenurilor suplimentare de călători interregionale cerute

De la A + 9 zile la A+15 zile

AIFP

În functie de rangul trenurilor cerute si de numărul de subunităti ce trebuie informate durata de implementare a traselor va fi între 3 si 5 zile

 

OTF= operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF =Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti ale AIFP)

(1) Se consideră trenuri interregionale trenurile care circulă pe mai multe SRCF.

 

ANEXA Nr. 4.2

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructuri feroviară în trafic intern de marfă în perioada de desfăsurare a planului de mers servicii nationale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie

Responsabilitate

Obs.

1. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către AIFP a cererii de introducere a unei perechi de trase

suplimentare de trenuri de marfa interregionale (1) de către OTF

A -data de prezentare

a cererii

OTF

Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.

1.2. Analizarea cererii depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură

disponibile (circulatie, stationare, manevră)

A + 1 zi

AIFP

Se vor analiza;

-capacitătile de circulatie disponibile:

- posibilitătile de înscriere in grafic;

- oportunitatea introducerii traselor suplimentare in functie de utilizarea traselor similare pe aceiasi sectie de circulatie (utilizare cel putin 30%);

- trenurile, pe fiecare sectie de circulatie, ce trebuie modificate si celelalte influicnte;

- variante de trasare;

- asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie.

1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerintele OTF va avea toc o analiza

comună privind stabilirea modului de trasare

A + 2 zile

OTF-AIFP

Se va stabili o pozitie comună privind trasarea

sau se va anula cererea

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă interregionale suplimentare în

conformitate cu hotărârile comune

De la A + 5 zile

la A + 8 zile

SRCF după un

program elaborat

de AIFP

În functie de rangul trenurilor cerule, distanta

kilometrică de trasare cât si a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 3 si 6 zile

1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cererii

De la A + 6 zile la A + 9 zile

AIFP

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare

1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de marfa interregionale Înaintată de OTF

De la A + 7 zile la A+10 zile

OTF

Se vor înainta toate observatiile necesare punerii în circulatie

1.7. Punerea în circulatie a trenurilor suplimentare de marfă interregionale cerute

De la A + 12 zile la A+17 zile

AIFP

În functie de numărul de subunităti ce trebuie informateprecum si de procesul de programare durata de implementare a traselor va fi între 5 si 7 zile

 

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF =Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti ale AIFP)

(1) Se consideră trenuri interregionale trenurile care circulă pe mai multe SRCF.

 

ANEXA Nr. 5.1

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători În perioada de desfăsurare a planului de mers servicii regionale si servicii urbane si suburbane

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie

Responsabilitate

Obs.

1. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către SRCF a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de călători regionale (1) de către OTF

A - data de prezentare a cererii

OTF

Cererile pot fi depuse si de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există

Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.

1.2. Analizarea cererii depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

A + 1 zi

SRCF

Se vor analiza:

-capacitătile de circulatie disponibile:

-posibilitătile de înscriere in grafic conform rangului cerut si a orelor de plecare-sosire;

- trenurile, pe flecare sectie de circulatie, ce trebuie modificate si celelalte influiente;

-variante de trasare;

-asigurarea perioadelor pentru lucrări ta linie.

1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerintele OTF va avea loc o analiza comună privind stabilirea modului de trasare

A + 2 zile

OTF-SRCF

Se va stabili o pozitie comună privind trasarea sau se va anula cererea

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători regionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comune

De la A + 4 zile la A + 5 zile

SRCF

În functie de distanta kilometrică de trasare cât si a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 2 si 3 zile

1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cererii.

De la A + 5 zile la A + 6 zile

SRCF

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare

1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de călători regionale inaintată de OTF

De Ia A + 6 zile la A +7 zile

OTF

Se vor înainta toate observatiile necesare punerii în circulatie

1.7. Punerea în circulatie a trenurilor suplimentare de călători interregionale cerute

De la A + 8 zile la A+10 zile

SRCF

În functie de de numărul de subunităti ce trebuie informate durata de implementare a traselor va fi între 2 si 3 zile

 

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF =Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti ale AIFP)

(1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe o singură SRCF.

 

ANEXA Nr. 5.2

la regulament

 

Programul

procesului de alocare a capacitătii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă în perioada de desfăsurare a planului de mers servicii regionale

 

Denumirea lucrării

Termen sau perioadă de executie

Responsabilitate

Obs.

l. Planificare si executie

 

 

 

1.1. Prezentarea către SRCF a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de marfa regionale (1) de către OTF

A - data de prezentare a cererii

OTF

Cererile pot fi depuse si de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.

1.2. Analizarea cererii depuse în concordantă cu capacitătile de infrastructură disponibile (circulatie, stationare, manevră)

A + 1 zi

SRCF

Se vor analiza:

-capacitătile de circulatie disponibile;

-posibilitătile de inscricre in grafic;

-oportunitatea introducerii traselor suplimentare in functie de utilizarea traselor similare pe aceiasi sectie de circulatie (utilizare cel putin 30%);

- trenurile, pe fiecare sectie de circulatie, ce trebuie modificate si celelalte influiente;

-variante de trasare;

-asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie.

1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerintele OTF va avea loc o analiza comună privind stabilirea modului de trasare

A + 2 zile

OTF-SRCF

Se va stabili o pozitie comună privind trasarea sau se va anula cererea

1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă regionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comune

De !a A + 4 zile la A + 6 zile

SRCF

În functie de distanta kilometrică de trasare cât si a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 2 si 4 zile

1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cererii.

De la A + 5 zile la A + 7 zile

SRCF

Se vor comunica toate observatiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare

1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de marfă regionale înaintată de OTF

De la A + 6 zile la A+8 zile

OTF

Se vor înainta toate observatiile necesare punerii în circulatie

1.7. Punerea în circulatie a trenurilor suplimentare de marfă interregionale cerute

De la A + 8 zile la A+11 zile

SRCF

în functie de numărul de subunităti ce trebuie informate precum si de procesul de programare a circulatiei durata de implementare a traselor va fi între 2 si 3 zile

 

OTF = operator de transport feroviar

AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice

SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităti ale AIFP)

(1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe o singură SRCF.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Antet Operator Feroviar

Nr. ................................

 

Către C.N.C.F. „ CFR” S.A.

 

(OperatoT Feroviar) ................................................................ cu sediul.în ..................................................................................... ................................................................., judet/sector............. ,

Tel/Fax..............................., înregistrată la Camera de Comert si Industriei a României la Nr.........................., având Cod Unic de Înregistrare.......................................................... si contul .................................... deschis la Banca ................................... reprezentată prin ........................................................posesoare a Licentei de Transport Feroviar Nr..................., a Certificatului de Siguranta Seria......., Nr........... si a Contractului de Acces pe Infrastructura Nr. ............................, vă rugăm a ne aloca trase pentru trenurile de marfa/călători pe relatiile cuprinse în anexă.

 

Semnătură / stampilă

 

ANEXA Nr. 6.1

Ia regulament

 

FORMULAR

cu date tehnice pentru alocarea traselor trenurilor de călători si mixte

 

Nr. crt.

Nr TREN

 

Ramură de la /ptr. trenul

 

Rang

Categ. tren

Ruta

 

Denu­mire

Perioada (zile) de circulatie

 

Viteza max.

 

Procent de frânare

 

Tonaj max

 

Mod remorcare

Opriri comerciale

Opriri tehnice

Obs.

 

 

 

Tip tract

Loc util

Dtst parc

Stadia

Min

Statia

min

Ope ratie

Propunere orar

Propunere legături

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 a

11 b

11 c

12 a

12b

13 a

13 b

13 c

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. 0 - Numărul curent al perechii de trenuri.

Col. l si 2 - Numerele trenurilor se vor atribui de gestionarul de infrastructură

Col 3 si 4 - se va trece rangul sl categoria de tren conform Ordinului Ministrului MLPTL Nr 547 din 09.04.2003 de numerotarea trenurilor la CFR, nepublicat

Col. 8 se va trece viteza maximă dorită în functie de tipul vagoanelor utilizate

Col. 9 se va adapta conform cerintelor de la col.8 ; se vor preciza trenurile care au în compunere vagoane transpuse

Col. 10 tonajul maxim dorit adaptat la relatia de transport

Col. 11 se va stabili tn functie de tonajul de la col-10 , trecându-se tipul tractiunii (simplă, dublă, impingătoare, etc), tipul de locomotivă , distanta parcursă.

 

Semnătură / stampilă

 

ANEXA Nr. 6.S

la regulament

 

Formular cu date tehnice pentru alocarea traselor trenurilor de marfă

 

Nr. crt.

 

Natura trăsei

 

Nr. trasa de bază

 

Nr. trasă varia ntă

 

Relatia

 

Tip tren

 

Rang

 

Perioada de circulatie

 

Viteza max.

 

Procent de frânare

 

Tonaj max

 

Lung max

 

Mod remorcare

Opriri comerciale

Opriri tehnice

Obs.

Tip tract

Loc util

Distant parc

Statia

Min

operatia

Statia

min

operatia

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 a

12 b

12 c

13 a

13 b

13 c

14 a

14 b

14 c

15

1

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. 0 - Numărul curent al trăsei de baza împreuna variantele aferente.

Col. 1 - Tipul trăsei se va trece “ de bază” (notată cu B) sau varianta (variante V 1,V2„.); Variantele vor fi completate cu toate elementele cerute de tabel (fără col.2),

Variantele pot fi: “ pentru trenul nr.....” sau “ de la trenul nr.,..”. O trasă de bază poate avea oricâte variante doreste operatorul feroviar.

Col. 2 si col. 3 -Numerele se atribuie de gestionarul de infrastructură.

Col. 5 - Se va face precizarea tipului de tren:

a) tren direct de marfă format din vagoane încărcate, diferite tipuiri, amestecate denumit prescurtat EC;

b) tren direct de marfă format din vagoane încăcatc de acelasi tip , pe 4 osii denumit prescurtat NAV;

c) tren direct de marfă format din vagoane goale , diferite tipuri, amestecate denumit prescurtat DVG.

Col. 6 Se va trece rangul trenului conform Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005 si a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 547 din 09.04.2003 privind numerotarea trenurilor la CFR.

Col. 7 Se va completa cu frecventa circulatiei trenurilor pe săptămână.

Col. 8 Se va trece viteza maximă dorită în functie de tipul materialului rulant utilizat.

Col. 9 Se va adapta conform cerintelor de la col.8 ; se vor preciza trenurile care au în compunere vagoane transpuse ( procent 45% ) sau numai vagoane transpuse ( procent 40%).

Col. 10 Tonajul maxim dorit adaptat la relatia de transport

Col. 11 Lungimea maximă dorita adaptată la relatia de transport conform lungimii maxime a liniilor de circulatie din statii.

Col. 12 Se va stabili în functie de tonajul de la col. 10, trecându-se tipul tractiunii (simplă, dubla, împingatoare, etc), tipul de locomotivă si distanta pe care circulă astfel.

 

Semnătură / stampilă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor de a încheia contracte de achizitii de autobuze si autospeciale pentru transportul detinutilor, autosanitare si microbuze pentru transportul persoanelor, prin finantare de tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Administratia Natională a Penitenciarelor să atribuie, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, contracte multianuaie de furnizare pe bază de leasing financiar, cu optiune de cumpărare, a unui autobuz de transfer, 78 de autospeciale, 6 autosanitare si 5 microbuze, necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii de transport al efectivelor de detinuti si de minori aflate în custodie.

(2) Valoarea estimată a achizitiei este de 20.256 mii lei, la care se adaugă dobânzile, comisioanele, taxele si cheltuielile aferente.

(3) Contractele multianuaie de furnizare prevăzute la alin. (1) se finantează pe o perioadă maximă de 3 ani.

Art. 2. - Categoriile de autovehicule ce vor fi achizitionate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si vor fi incluse în programele anuale de achizitii publice.

Art. 3. - Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii reziduale, a comisioanelor, a taxelor, precum si a celorlalte cheltuieli aferente contractelor se asigură prin bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Justitiei să introducă, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, modificările corespunzătoare în structura bugetului Administratiei Nationale a Penitenciarelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.725.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3, 10 si 24 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 21 noiembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2006.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 16/2006

pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 3, 10 si 24 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative o entitate trebuie să obtină: autorizatia de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) participatiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;”.

2. La articolul 15, litera e) a alineatului (1) se abrogă.

3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alineatului (1), pentru fiecare dintre actionarii, persoane juridice, cu participatii mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 10% cumulat, se va prezenta numai documentatia prevăzută la alin. (1) lit. a).”

4. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Actionarii, persoane fizice, care detin mai putin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 33% cumulat, sunt exceptati de la cerinta prezentării documentelor prevăzute la alin. (2).”

5. Anexa nr. 6 la normă va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 6

la normă

 

Declaratie nr. 1

pe proprie răspundere privind afilierea

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin împutemiciti.

 

Subsemnatul1)................................, cu domiciliul în ............................................, posesor al actului de identitate tip2)....., seria....., nr. ....., eliberat de ........................., la data de..............., valabil pânã la data de ..............., CNP..................................., în calitate de3)...........................al societătii de administrare a fondului de pensii facultative....................................declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, in raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

Subsemnatul*)................reprezentant legal al SC5).................................cu sediul social în........................înregistrată la Oficiul Registrului Comertului subnr............... (seria, numărul si data emiterii) ......... si Codul unic de înregistrare............................declar că SC6)..............................în calitate de actionar al societătii de administrare a fondului de pensii facultative.....................................are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Lege.

 

Relatii de afiliere6):

 

Nr. crt.

Numele si prenumele persoanei fizice /

Denumirea societătii cu care declarantul se află în relatii de afiliere

Felul afilierii conform art. 2 alin.(2) din Lege

Statul al cărui cetătean este persoana fizică si statul de rezidentă al acesteia / Statul de rezidentă al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii /drepturile de vot (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcfa detinută: actionar, membru în Consiliul de Administratie, membru în Comitetul de Directie.

4) Se completează numai în cazul actionarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridicã, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

5) Se completează cu aceeasi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice cât si de persoanele juridice.”

 

 

6. Anexa nr. 7 la normă va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 7

la normă

 

Declaratie nr. 2

pe proprie răspundere privind detinerile reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

 

Subsemnatul1)................................, cu domiciliul în............................................., posesor al actului de identitate tip2)....., seria....., nr......, eliberat de........................., la data de ................, valabil pana la data de..............., CNP...................................,

în calitate de3)........................... al societătii de administrare a fondului de pensii facultative .................................... declar prin prezenta că am/nu am detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social

sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul4)................reprezentant legal al SC5)................................, cu sediul social în.........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului subnr...............(sena, numănj si data emiterii) ......... si Codul unic de înregistrare ............................ declar prin prezenta că SC5)....................................... că are/nu are detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:.

 

Detineri individuale ):

 

Nr. crt.

Denumirea societătii /numele si prenumele persoanei fizice

Statul de rezidentă al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social at societătii /drepturile de vot (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează functia detinută: actionar, membru în Consiiut de Administratie, membru în Comitetul de Directie.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridicã.

5) Se completează cu aceeasi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât da persoanele fizice cât si de persoanele juridice.”

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

 

În baza prevederilor art. 16, 17 si art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 27 si 28 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 28 noiembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2006.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 17/2006

pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

 

 

Având în vedere prevederile art. 27 si 28 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 17 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) 150.000 lei pentru taxa de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative;”.

2. La articolul 7, litera e) va avea următorul cuprins:

„e) 50 lei pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane fizice;”.

3. La articolul 8, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) agentul de marketing persoană fizică sau de administrator, respectiv agentul de marketing persoană juridică, pentru obtinerea avizului prevăzut la art. 6 lit. e).”

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 33 lit. b) si ale art. 74 si 75 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 28 noiembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2006.

Nr. 38.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 19/2006

pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 33 lit. b) si ale art. 74 si 75 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se abrogă.

2. Articolul 11 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„(2) Actul individual de aderare este completat de către administrator pe baza datelor furnizate de participant.”

Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Actul individual de aderare se semnează în 3 exemplare si se distribuie astfel:

a) un exemplar va fi păstrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;

b) un exemplar va fi păstrat de către administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;

c) un exemplar va fi păstrat de către angajator, în cazul în care acesta constituie si virează lunar contributia la un fond de pensii facultative datorată de angajat.

(2) Participantul va înmâna angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un exemplar al actului individual de aderare, în vederea îndeplinirii de către angajator a obligatiilor care îi revin.”

 

5. Anexa la normă va avea următorul cuprins:

 

ANEXĂ

 la normă

 

Administrator

Nr. autorizatie administrator fonduri de pensii facultative ................................

Nr. autorizatie prospect fond pensii facultative .................................................

(denumire)

 

Adresa .........................................

 

Date de Contact:.........................

 

 

 

ACT INDIVIDUAL DE ADERARE

Nr. ............. din data de ...............

 

Denumire Fond Pensii Facultative ...........................................................

Contul în care se face plata contributiei:....................................................

 

Numele a Prenumele Participantului: ................................................................................................

Cod numeric personal ................................ B.I./C.I. seria ............, nr. .........., Data nasterii: zz/ll/aaaa:........................

Adresa de domiciliu ...........................................................................................................................................................

(localitate. Judet/sector)   (strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postat)

 

 

Adresa de corespondenta ...................................................................................................................................................

(localitate, judet/sector)   (strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

 

Numârul de telefon:.......................................... Adresa e-mail .........................................................................................

 

Prin prezentul act individual de aderare îmi exprim acordul, în întelesul Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii facultative ale fondului ............................................................................................................................................................................................

(denumirea completă a fondului)

 

administrat de.....................................................................................................................................................................

(denumirea completă a administratorului)

 

Denumire Angajator ............................ Cod unic de inrtgistrare ....................................... Adresa ................................

 (localitate, judet/sector, strada, număr, cod postal)

Valoarea totală a contributiei lunare ......... Valoarea contributiei proprii ............ Valoarea contributiei angajatorului .................

 

Data la care se face prima platã ......................... Plata lunară a contributiei: data ...........................................

 

Declaratia participantului:

Declar pe proprie rãspundere cã informatile de mai sus sunt reale si cã am luat la cunostintã si sunt de acord cu continutul

prospectului schemei de pensii facultative.

 

Administrator

.......................

Reprezentant legal ...........................

(nume si prenume)

 

Data .....................................

 

 

Semnătura ...........................

 

 

 

 

Agent de marketing

Nume si prenume ............................

CNP: ...............................................

Semnătura .......................................

 

 

Participant

Nume si prenume ............................

 

 

Semnătura ........................................