MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. – Hotărâre privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei

 

103. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului

 

104. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “TERMSAL“ – S.A. Tecuci

 

106. – Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tinosu, judetul Prahova

 

109. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale si masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finantare de la bugetul de stat

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

277/2005. – Ordin pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (1) si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se înfiintează statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei, ca institutii publice cu personalitate juridică, finantate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“, prevăzute în anexele nr. 1–9, prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei, care se desfiintează.

Art. 2. – (1) Patrimoniul statiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, prevăzute în anexele nr. 1–9, constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate privată a statului si bunuri proprii, după caz, potrivit situatiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevăzut în anexele nr. 1.a)–9.a) si se preia pe bază de

protocol de predare-preluare de la statiunile de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei, care se desfiintează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanta de verificare la data respectivă din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile din domeniul public al statului si din administrarea statiunilor de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei în domeniul privat al statului si în administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.b)–6.b) si 8.b).

(3) Suprafetele de teren ale statiunilor de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei, trec în administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, si au datele de

identificare prevăzute în anexele nr. 1.c)–9.c).

(4) Se aprobă trecerea în domeniul public al statului si în administrarea statiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă

din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, a suprafetelor de teren aflate în domeniul privat al statului în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate statiunilor de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2.d), 4.d)–7.d) si 9.d).

(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (3) si (4) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, vor prelua toate drepturile si obligatiile statiunilor de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei, care se desfiintează.

Art. 3. – (1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului a unor suprafete de teren aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.e), 6.e), 8.e) si 9.e), care se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele îndreptătite.

(2) Suprafetele de teren aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.e1) si 8.e1), se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele îndreptătite.

(3) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face pe bază de protocol încheiat între Agentia Domeniilor Statului si comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptătite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În cazul în care pe suprafata de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptătite, potrivit alin. (1) si (2), se află investitii functionale, unitatea recuperează contravaloarea acestora rămasă neamortizată, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investitiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.

Art. 4. – Pentru suprafetele de teren din domeniul public si privat al statului, prevăzute la art. 2 alin. (3) si (4), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplică prevederile art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, au obiectul de activitate prevăzut în anexele nr. 1–9.

Art. 6. – Finantarea activitătilor statiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, se asigură din venituri provenite din:

a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare finantate din fonduri publice obtinute în conditiile legii;

b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cofinantarea unor programe proprii de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“, obtinute prin competitie sau direct;

c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute de unitătile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu partenerii străini;

d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;

e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, agenti economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă si a oricăror alte produse realizate de acestea;

g) redevente asupra soiurilor, hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;

h) vânzări de licente, soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;

i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor si materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitătile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;

j) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

k) alte venituri conform dispozitiilor legale.

Art. 7. – Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“, cu alte unităti de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate sau cu operatori economici din tară si din străinătate.

Art. 8. – Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în conditiile legii.

Art. 9. – Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, functionează pe bază de autonomie financiară, calculează si înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii si conduc evidenta contabilă potrivit planului de conturi pentru institutii publice.

Art. 10. – Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, pot înfiinta, în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002, cu modificările si completările ulterioare, subunităti cu sau fără personalitate juridică, necesare obiectului de activitate al acestora, care conduc si organizează contabilitatea potrivit legii.

Art. 11. – (1) Veniturile si cheltuielile statiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiin tate, se cuprind în bugetul de venituri si cheltuieli al acestora.

(2) Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, întocmesc bugetul de venituri si cheltuieli, care se aprobă de consiliul de administratie, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“.

(3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 12. – Statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, beneficiază de prevederile art. 141 din Legea nr. 290/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. – (1) Personalul statiunilor de cercetare si productie agricolă din domeniul zootehniei se preia de către statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, si îsi păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea contractului colectiv de muncă.

(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(3) În anii în care statiunile de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul zootehniei, nou-înfiintate, beneficiază de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 14. – Anexele nr. 1–9, 1.a)–9.a), 1.b)–6.b), 8.b), 1.c)–9.c), 2.d), 4.d)–7.d), 9.d), 1.e), 1.e1), 6.e), 8.e), 8.e1) si 9.e)*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 35.


*) Anexele nr. 1–9, 1.a)–9.a), 1.b)–6.b), 8.b), 1.c)–9.c), 2.d), 4.d)–7.d), 9.d), 1.e), 1.e1), 6.e), 8.e), 8.e1) si 9.e) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Biroul directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului, denumit în continuare Birou, se organizează ca structură fără personalitate juridică, la nivel de compartiment în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. – (1) Biroul are ca principal obiect de activitate asigurarea activitătii curente a Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului.

(2) Pentru realizarea atributiilor sale Biroul colaborează cu celelalte institutii cu atributii în domeniul protectiei si îngrijirii copilului.

Art. 3. – Activitatea Biroului este coordonată de un director executiv, cu statut de consilier personal al primuluiministru.

Art. 4. – Numărul de posturi de specialitate al Biroului este de 3, exclusiv directorul executiv.

Art. 5. – (1) Finantarea activitătilor desfăsurate de Grupul la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, de la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 59 “Alte cheltuieli“, articolul 59.11 “Asociatii si fundatii“.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), pentru anul 2006, se suplimentează bugetul Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 59 “Alte cheltuieli“, articolul 59.11 “Asociatii si fundatii“, cu suma de 201.408 lei (RON).

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 6. – Personalul Biroului este detasat de la Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Sănătătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “TERMSAL“ – S.A. Tecuci

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective ale unui număr de 44 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “TERMSAL“– S.A. Tecuci din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Tinosu, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema comunei Tinosu, judetul Prahova, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei comunei Tinosu, judetul Prahova, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 106.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Tinosu, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Tinosu, judetul Prahova

 

Descrierea stemei

Stema comunei Tinosu, judetul Prahova, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În scut se află un zid, de argint, crenelat, peste care brosează un cap de dragon dacic, de culoare neagră.

În sef, pe fond rosu, se află trei besanti de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate

Întreaga compozitie face referire la existenta unei asezări geto-dacice în jurul cetătii Tinosu.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale si masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale si masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Fondurile necesare finantării Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, în cadrul Programului «Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si viticultură», si pe anul 2006, în cadrul Programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare».“

2. În anexă, literele a) si b) de la punctul 2 “Surse“ vor avea următorul cuprins:

“a) Sursa este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

b) Suma necesară derulării prezentului program este de 50 milioane lei (RON) si se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anii 2005 si 2006. Sumele sunt destinate achizitionării în limita a 38,5 milioane lei (RON) de tractoare agricole noi cu puteri până la 77 CP, în limita a 2,9 milioane lei (RON) de tractoare agricole noi cu puteri de peste 77 CP, în limita a 2,9 milioane lei (RON) de combine noi de recoltat cereale si în limita a 5,7 milioane lei (RON) de masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 109.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

 

Având în vedere:

– Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2005, cu modificările si completările ulterioare;

– dispozitiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.551/546/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantării pe caz în spitalele din România în perioada 2005–2008;

– Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 2 din 25 iulie 2005 privind Regulile de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“, precum si Metodologia de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare;

– Referatul Directiei generale de evaluare nr. 942 din 28 decembrie 2005;

în temeiul prevederilor:

– art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. – În vederea finantării bazate pe caz (DRG) în anul 2006, se aprobă Regulile de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si Metodologia de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Spitalele vor raporta în format electronic datele despre pacientii externati, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, însotite de formularul 1.1 din anexa nr. 3-a la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale.

(2) Trimestrial, până la data de 19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare, însotite de formularul 1.2 din anexa nr. 3-a la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005. Cazurile solicitate spre revalidare si cele neraportate până la sfârsitul anului pot fi raportate până la data de 19 aprilie a anului următor.

(3) Lunar, respectiv trimestrial, spitalele vor primi în format electronic de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate (INCDS) rapoarte de validare a activitătii până la data de 15 si, respectiv, 23 a lunii curente pentru luna, respectiv trimestrul, expirată/expirat, însotite de formularele 2.1 si 2.2 din anexa nr. 3-a bis la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005.

(4) Lunar, respectiv trimestrial, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate va transmite spitalelor si caselor de asigurări de sănătate rapoarte cu detalierea cauzelor de nevalidare pentru fiecare pacient, conform regulilor din anexa nr. 1.

(5) Pentru decontarea activitătii lunare, respectiv trimestriale, spitalele vor utiliza formularele 3.1, 3.2 si 3.3 din anexa nr. 3-b si din anexa nr. 3-b bis la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005.

Cazurile externate, validate si nedecontate până la sfârsitul anului pot fi incluse în prima regularizare a anului următor.

(6) Regulile de validare din anexa nr. 1 se aplică pentru cazurile externate si raportate din luna ianuarie 2006.

Art. 3. – Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 277.

 

ANEXE

 

Reguli de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“

 

Pagina a 1-a

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a