MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.872/2005. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.230/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

13. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 37 alin. (3) si al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.872.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispozitiilor Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. – (1) Obiectivele îmbunătătirilor funciare se realizează prin desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare de către proprietarii si utilizatorii de terenuri, individual sau prin organizatiile de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii, prin care se asigură exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare situate pe terenurile pe care le detin.

(2) Statul intervine prin Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, în cazurile în care proprietarii sau utilizatorii de terenuri nu pot desfăsura ei însisi activităti de îmbunătătiri funciare.

 

CAPITOLUL II

Organizatiile de îmbunătătiri funciare

 

Art. 3. – Organizatiile se constituie, se organizează si functionează potrivit legii si procedurii reglementate de prezentele norme metodologice, pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare prevăzute de lege.

Art. 4. – În cazul a două sau mai multe organizatii învecinate, teritoriile acestora vor fi bine delimitate, fără suprapuneri de suprafete.

Art. 5. – (1) Organizatiile prestează servicii de îmbunătătiri funciare oricărui detinător de terenuri situate în cadrul teritoriului organizatiei.

(2) Pentru serviciile prestate de organizatie, persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia vor achita tarife care să acopere integral costul exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în patrimoniul organizatiei, inclusiv cheltuielile generale de administrare, cele cu asigurarea pazei infrastructurii de îmbunătătiri funciare si amortismentele. Membrii organizatiei pot beneficia de tarife diminuate, în care cheltuielile generale de administrare sau alte asemenea cheltuieli ce se acoperă prin plata cotizatiei pot fi eliminate sau pot fi partial cuprinse.

Art. 6. – (1) Pentru tarifele si cotizatiile restante datorate organizatiei, aceasta poate percepe penalităti si majorări sau poate institui garantii în conformitate cu hotărârea adunării generale. Garantiile se pot institui prin încheierea unor conventii-angajament între organizatie si membrii săi, potrivit cărora membrii organizatiei depun lunar în unul sau mai multe conturi de depozit ale organizatiei, pe termen de cel putin 6 luni, o sumă de bani până la concurenta unei sume-plafon stabilite prin hotărâre a adunării generale în functie de media anuală a contravalorii serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie.

Accesul organizatiei la sumele din aceste conturi se poate face numai în baza hotărârii adunării generale.

(2) Statutul unei organizatii poate prevedea că tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei de membri si persoanele care nu sunt membre ale acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de acestia, care constituie titluri executorii.

(3) Excedentul, calculat ca diferentă între veniturile anuale si cheltuielile efectuate pentru realizarea acelor venituri, rămâne la dispozitia organizatiei si se distribuie, în conditiile legii, pentru constituirea fondurilor de rezervă sau este folosit pentru finantarea activitătii din anii următori.

(4) Organizatiile pot constitui rezerve conform aprobării adunării generale a organizatiei. Pentru reconstructia în caz de accidente neprevăzute, organizatiile pot constitui o rezervă de până la 20% din valoarea activului patrimonial aflat în proprietatea organizatiei, prin alocarea a 5% din excedent în fiecare an. Fondurile utilizate din această rezervă se vor completa până la reîntregirea acesteia.

Art. 7. – (1) Calitatea de membru al unei organizatii se dobândeste prin vointa liber exprimată a persoanei care îndeplineste conditiile prevăzute de lege si se evidentiază prin înscrierea în registrul membrilor a datelor de identificare ale persoanei si a suprafetei de teren detinute, în baza adeziunii completate si semnate.

(2) Calitatea de membru al unei organizatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii se dobândeste la sfârsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazului preluării calitătii de membru prin succesiune, în situatia în care statutul nu prevede altfel.

Art. 8. – Membrii unei organizatii au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile prestate de organizatie;

b) în cazul unei organizatii de utilizatori de apă pentru irigatii, să beneficieze de o cotă echitabilă din apa aflată la dispozitia organizatiei, potrivit prevederilor statutului;

c) să propună candidati, să candideze la alegeri si să îi aleagă dintre membrii organizatiei pe membrii organelor de conducere si ai comisiilor, să ia parte la dezbateri si să voteze în sedintele adunărilor generale ale organizatiei;

d) să facă propuneri privind ordinea de zi a adunărilor generale ale organizatiei;

e) să consulte registrele si înregistrările organizatiei si să se informeze asupra gestiunii acesteia;

f) să fie despăgubiti de organizatie pentru daunele cauzate culturilor sau terenului lor ca urmare a unor accidente sau deficiente apărute în desfăsurarea activitătilor organizatiei pe terenul acestora;

g) să adreseze cereri presedintelui comisiei de conciliere în conditiile art. 20 din lege;

h) să se retragă din organizatie în conditiile legii;

i) să exercite orice alte drepturi conform legislatiei în vigoare.

Art. 9. – (1) Membrii unei organizatii au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;

b) să plătească la termen cotizatiile si tarifele datorate organizatiei;

c) să ia măsurile de prevenire a deteriorării bunurilor din patrimoniul organizatiei;

d) să plătească costurile de reparatie sau de înlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de către acestia sau prin fapte care atrag răspunderea acestora;

e) să furnizeze organizatiei informatii privind utilizarea terenurilor detinute de acestia si gospodărirea apei prin servicii de îmbunătătiri funciare prestate pentru terenurile detinute de acestia;

f) să permită personalului organizatiei accesul pe parcelele de teren detinute, în vederea desfăsurării activitătilor organizatiei.

(2) Organizatia va încheia conventii cu persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia si care detin în proprietate ori în folosintă suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, prin care se va reglementa dreptul de acces al personalului organizatiei pe terenurile acestora.

Art. 10. – (1) Orice membru poate solicita retragerea din organizatie. În cazul organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii acest drept poate fi exercitat la sfârsitul sezonului de irigatii.

(2) Persoana care se retrage din organizatie va fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate în considerarea calitătii de membru al acesteia.

Art. 11. – Încetarea calitătii de membru al unei organizatii se evidentiază prin radierea datelor de identificare ale persoanei din registrul membrilor. Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

a) prin vointa părtilor;

b) lichidarea sau falimentul persoanei juridice;

c) excluderea din organizatie;

d) retragerea din organizatie potrivit prevederilor art. 10 si ale statutului propriu.

Art. 12. – Coproprietarii unei parcele de teren situate în cadrul teritoriului organizatiei desemnează dintre ei un reprezentant care se va înscrie în registrul membrilor si va vota în numele lor în sedintele adunării generale, informând consiliul de administratie al organizatiei despre aceasta.

Art. 13. – (1) Pentru încălcarea prevederilor statutului sau ale regulamentelor sale interne, o organizatie poate aplica sanctiuni materiale sau administrative unui membru al acesteia, potrivit prevederilor statutului.

(2) În cazul nerespectării obligatiei de plată a tarifelor către organizatie, aceasta va suspenda prestarea serviciilor de îmbunătătiri funciare.

(3) Excluderea din organizatie se poate hotărî pentru următoarele motive:

a) întârzierile nejustificate la plata cotizatiilor sau refuzul de a plăti cotizatiile pentru o perioadă de peste 3 luni de la scadentă;

b) refuzul nejustificat de a repara bunurile deteriorate sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor aflate în proprietatea sau folosinta organizatiei;

c) refuzul de a permite accesul personalului organizatiei pe terenul detinut, pentru desfăsurarea activitătilor acesteia, în conditiile statutului;

d) alte încălcări ale statutului sau ale regulamentelor interne ale organizatiei.

Art. 14. – (1) În vederea dobândirii personalitătii juridice, persoanele care si-au manifestat vointa de a deveni membre ale organizatiei încheie actul constitutiv si statutul organizatiei în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde cel putin următoarele:

a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea si domiciliul ori sediul acestora;

b) suprafetele de teren detinute de membri, situate în cadrul teritoriului organizatiei pentru care se solicită prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare;

c) exprimarea vointei de participare ca membru în cadrul organizatiei si de realizare a scopului propus;

d) denumirea organizatiei;

e) sediul organizatiei;

f) durata de functionare a organizatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

g) patrimoniul initial al organizatiei este alcătuit din: aport în bani în valoare de cel putin echivalentul în lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren deservit de infrastructura de îmbunătătiri funciare si detinut de persoanele care si-au maninfestat vointa de a deveni membre ale organizatiei la data constituirii acesteia sau aport în natură constând în echipamente, instalatii, utilaje ori alte asemenea bunuri, precum si, după caz, în infrastructură de îmbunătătiri funciare;

h) componenta nominală a organelor de conducere si a comisiilor organizatiei;

i) persoana sau persoanele împuternicite să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice;

j) semnăturile membrilor conform listei anexate la actul constitutiv.

(3) Statutul organizatiei cuprinde cel putin următoarele:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu exceptia celor prevăzute la lit. h), i) si j);

b) identificarea teritoriului organizatiei conform unui plan de situatie, cu indicarea suprafetei totale conform perimetrului definit si a suprafetei ce poate fi deservită de infrastructura de îmbunătătiri funciare, specificându-se suprafetele deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii sau de fiecare punct de evacuare a apei din sistemele de desecare si drenaj;

c) patrimoniul organizatiei, cu descrierea fizică si valorică a activului patrimonial, inclusiv a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei;

d) scopul si obiectivele organizatiei;

e) modul de dobândire si de pierdere a calitătii de membru;

f) drepturile si obligatiile membrilor;

g) categoriile de venituri ale organizatiei;

h) structura si atributiile organelor de conducere si ale comisiilor organizatiei;

i) procedura de convocare a adunărilor generale;

j) regulile de numire, de functionare si de încetare a mandatului organelor de conducere si comisiilor;

k) stabilirea categoriilor de tarife si a cotizatiilor percepute de organizatie;

l) reorganizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiei;

m) destinatia bunurilor, în cazul dizolvării organizatiei.

(4) Modelul-cadru al actului constitutiv si cel al statutului organizatiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 15. – (1) Pentru initierea procedurii de constituire, cel putin 5 persoane dintre cele care intentionează să devină membre ale organizatiei formează un comitet constitutiv.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, membri potentiali sunt acele persoane care, în conditiile art. 6 alin. (1) din lege, pot să adere la prevederile statutului acelei organizatii.

(3) Comitetul constitutiv delimitează preliminar teritoriul organizatiei, identifică activitătile pe care organizatia urmează să le desfăsoare si notifică Oficiului de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, initierea procedurii de constituire.

(4) Pe baza recomandărilor Oficiului de reglementare, comitetul constitutiv stabileste preliminar teritoriul organizatiei.

Art. 16. – (1) Identificarea teritoriului unei organizatii se face cu respectarea prevederilor normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare si al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, denumit în continuare ordin al ministrului.

(2) Teritoriul unei organizatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii este o suprafată distinctă hidraulic care poate primi apă prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii.

(3) Teritoriul unei organizatii de desecare si drenaj include întreaga suprafată de teren pe care este situat sistemul de desecare si drenaj sau o parte a unui sistem de desecare si drenaj care poate functiona autonom, ce va fi expoatat de viitoarea organizatie.

(4) Teritoriul unei organizatii de apărare împotriva inundatiilor include întreaga suprafată de teren ce poate fi protejată de lucrările de apărare împotriva inundatiilor care vor fi întretinute si reparate de viitoarea organizatie.

(5) Teritoriul unei organizatii de combatere a eroziunii solului include întreaga suprafată de teren continuă al cărei sol este posibil să fie sau a fost afectat de factori de degradare ori suprafata de teren aferentă bazinului hidrografic torential sau perimetrului de ameliorare.

Art. 17. – Comitetul constitutiv convoacă adunarea constitutivă si îndeplineste următoarele atributii:

a) redactează proiectul actului constitutiv si al statutului;

b) întocmeste lista membrilor potentiali, cu referire la terenurile detinute de acestia;

c) propune sistemul de reprezentare în cazul participării în adunarea constitutivă prin reprezentare si validează desemnarea reprezentantilor;

d) organizează si convoacă sedinta adunării constitutive;

e) solicită asistentă din partea Oficiului de reglementare.

Art. 18. – (1) Membrii potentiali participă personal la sedinta adunării constitutive.

(2) În cazul în care teritoriul sau numărul membrilor potentiali este atât de mare încât prezenta tuturor la sedinta adunării constitutive nu este posibilă, membrii potentiali care detin terenuri situate într-o zonă delimitată pe criterii functionale, denumită în continuare zonă de reprezentare, desemnează dintre ei unul sau mai multi reprezentanti, cu majoritate de voturi. În acest caz, numărul voturilor detinute de fiecare membru potential este în functie de suprafata de teren pe care o detine în cadrul acelei zone de reprezentare.

(3) Fiecare reprezentant votează în adunarea constitutivă si încheie acte juridice în numele membrilor potentiali reprezentati. Reprezentantii cumulează voturile membrilor potentiali reprezentati.

(4) Zonele de reprezentare, criteriile de desemnare a numărului reprezentantilor pe fiecare zonă de reprezentare si procedura de lucru în adunarea zonei de reprezentare, de desemnare si de înlocuire a reprezentantilor se stabilesc prin hotărâre a adunării constitutive, cu respectarea normelor metodologice ce se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 19. – (1) Data, ora si locul adunării constitutive se anuntă prin afisare în locuri autorizate si prin publicarea într-un cotidian local sau printr-un mijloc electronic de comunicare în masă. Dezbaterile si hotărârile adoptate cu respectarea conditiilor de validitate a acestor hotărâri se înscriu în procesul-verbal al adunării constitutive, ce se semnează de presedintele consiliului de administratie si de persoanele care au redactat procesul-verbal.

(2) Adunarea constitutivă adoptă actul constitutiv si statutul organizatiei.

(3) Statutul organizatiei este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participantilor la adunarea constitutivă, cu conditia ca acesti participanti să detină în proprietate, în administrare sau în folosintă cel putin jumătate din suprafata de teren a teritoriului organizatiei si să fie de acord să preia răspunderea asupra exploatării, întretinerii si reparatiilor întregii infrastructuri de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei. Răspunderea asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare preluate în folosintă se transmite în baza unui protocol care prevede conditiile folosintei neîntrerupte pe toată durata de functionare a organizatiei ori până la preluarea în proprietate a acestei infrastructuri pe bază de protocol, în conditiile prezentelor norme metodologice.

(4) Dacă statutul nu este adoptat, adunarea constitutivă va fi reconvocată la o dată ulterioară. Dacă nici la a doua convocare nu se îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3), mandatul comitetului constitutiv încetează.

(5) Adunarea constitutivă alege membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere.

Art. 20. – (1) Consiliul de administratie depune la Oficiul de reglementare o cerere de avizare si autorizare a constituirii organizatiei si de înregistrare în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

(2) Cererea de avizare, autorizare si înregistrare va fi însotită de:

a) actul constitutiv si statutul organizatiei;

b) dovada sediului organizatiei;

c) dovada constituirii patrimoniului organizatiei;

d) lista membrilor organizatiei si/sau a reprezentantilor ori împuternicitilor acestora, cu indicarea suprafetelor de teren detinute de acestia pe teritoriul organizatiei pentru care se solicită prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare.

Art. 21. – (1) În situatia în care Oficiul de reglementare constată că s-au respectat procedura de constituire si prevederile art. 14–20, precum si că sunt îndeplinite conditiile de preluare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare de către organizatie, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii emite avizul de constituire a organizatiei si întocmeste referatul de aprobare si proiectul ordinului de autorizare a constituirii.

(2) În cazul în care Oficiul de reglementare solicită completarea documentatiei, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeste cu 15 zile.

(3) În situatiile în care conditiile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, Oficiul de reglementare întocmeste un referat de respingere a cererii.

Art. 22. – (1) În termen de 15 zile de la data emiterii avizului sau a înaintării referatului de respingere a cererii de către Oficiul de reglementare, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, denumit în continuare ministrul, emite un ordin de autorizare a constituirii organizatiei si de înregistrare a acesteia sau respinge motivat cererea. Oficiul de reglementare înregistrează organizatiile nou-constituite, în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de autorizare a constituirii si de înregistrare a organizatiei. După înregistrarea noii organizatii sau după respingerea cererii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul, comunică organizatiei ordinul de autorizare si înregistrare sau de respingere a cererii. Ordinul ministrului va fi făcut public de organizatie prin:

a) afisare la sediul primăriei localitătii sau primăriilor localitătilor pe a căror rază teritorială este situat în întregime sau în parte teritoriul organizatiei;

b) publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

c) depunere a unei copii la unitatea locală a autoritătii fiscale judetene sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află sediul organizatiei.

(2) Organizatia va comunica Oficiului de reglementare dovada îndeplinirii procedurii de publicitate prevăzute la alin. (1).

Art. 23. – Organizatia dobândeste personalitate juridică pe data înregistrării sale în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 24. – (1) Organizatiile se organizează si functionează în conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, precum si în conformitate cu statutul propriu si cu regulamentele interne.

(2) Organizatiile au organele de conducere si comisiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.

Art. 25. – (1) Adunarea generală este organul de conducere al organizatiei, prin care membrii organizatiei sau reprezentantii acestora îsi exercită dreptul de participare la adoptarea hotărârilor privind activitatea

organizatiei si dreptul de control asupra celorlalte organe alese ale acesteia.

(2) Adunarea generală se întruneste de două ori pe an, în prima sedintă până la data de 31 martie si în a doua până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, sau ori de câte ori este necesar.

(3) Membrii organizatiei participă la sedintele adunărilor generale cu respectarea prevederilor art. 18, referirea la adunarea constitutivă înlocuindu-se cu cea la adunarea generală.

(4) Sedintele adunării generale se convoacă de consiliul de administratie din proprie initiativă sau ca urmare a solicitării scrise a cel putin un sfert din numărul membrilor organizatiei ori a reprezentantilor acestora sau de Oficiul de reglementare.

Art. 26. – (1) Adunarea generală adoptă hotărâri privind:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale organizatiei;

b) alegerea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere si, după caz, stabilirea indemnizatiei acestora;

c) aprobarea regulamentelor interne ale organizatiei;

d) aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportului de gestiune anual al consiliului de administratie;

e) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar următor, a necesarului de personal si a planului de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

f) aprobarea tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie, precum si a nivelului cotizatiei si a oricăror alte tarife;

g) vânzarea ori ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de organizatie, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

h) efectuarea de investitii si reabilitarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

i) modificarea si completarea statutului organizatiei;

j) fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei federatii;

k) dizolvarea si lichidarea organizatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare;

l) solutionarea oricăror probleme pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezenta membrilor sau a reprezentantilor acestora care detin cel putin jumătate din numărul total de voturi, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti sau reprezentati, dacă statutul sau legea nu prevede o majoritate mai mare.

(3) În situatia în care adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2), aceasta se întruneste după o a doua convocare si poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări generale, cu majoritatea voturilor membrilor sau a reprezentantilor acestora prezenti.

(4) Hotărârile adunărilor generale privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de organizatie, fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia sau transmiterea unei părti a activitătilor sale către altă organizatie si dobândirea calitătii de membru al unei federatii, dizolvarea, lichidarea ori reorganizarea organizatiei, modificarea statutului acesteia sau orice altă problemă prevăzută de statut în acest sens se iau cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor sau ale reprezentantilor acestora.

Art. 27. – (1) Statutul unei organizatii fără sistem de reprezentare va mentiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru, proportional cu mărimea suprafetei de teren detinute sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.

(2) Un membru al organizatiei sau un reprezentant desemnat în una ori mai multe zone de reprezentare poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi. În cazul în care numărul de voturi detinute de un membru al organizatiei sau de un reprezentant depăseste cota maximă legală, excedentul de voturi se repartizează celorlalti membri ori reprezentanti proportional cu numărul de voturi detinut de acestia.

(3) Membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitătilor datorate organizatiei li se poate suspenda dreptul de vot, ca măsură prealabilă excluderii din organizatie.

Art. 28. – (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării generale, data, ora si locul acesteia se aduc la cunostintă membrilor organizatiei fie personal prin comunicare scrisă, fie prin afisare în locuri autorizate si prin publicarea într-un cotidian local ori într-un mijloc electronic de comunicare în masă. Anuntul sedintelor adunării generale va fi însotit de un proiect al ordinii de zi.

(2) Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot înainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării generale.

(3) Sedintele adunărilor generale sunt prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, după caz. La fiecare sedintă a adunării generale se redactează procesul-verbal în care se consemnează îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, membrii sau reprezentantii prezenti, numărul voturilor pe care le detin sau le cumulează în calitate de reprezentant, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate si, la cererea membrilor ori a reprezentantilor, propunerile făcute de acestia în sedintă.

Procesele-verbale se semnează de presedinte si de persoanele care le-au redactat si se trec în registrul adunărilor generale ale organizatiei.

(4) Persoanele care nu sunt membre ale organizatiei pot fi invitate să ia parte la sedintele adunărilor generale si pot participa la dezbateri numai pe baza hotărârii adunării generale, fără drept de vot.

Art. 29. – (1) Orice membru al organizatiei care, într-o anumită problemă supusă aprobării adunării generale, este în conflict de interese cu organizatia, personal sau prin sotul, rudele ori afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu poate lua parte la deliberare si nici la vot.

(2) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii si pentru membrii care nu au fost prezenti sau care au votat împotrivă.

Art. 30. – (1) Consiliul de administratie asigură punerea în executare a hotărârilor adunărilor generale, fiind alcătuit dintr-un număr cuprins între 3 si 7 membri sau reprezentanti ai membrilor organizatiei alesi de adunarea generală pentru un mandat de până la 3 ani si care pot fi realesi.

(2) Într-o organizatie cu sistem de reprezentare, fiecare membru al consiliului de administratie reprezintă o anumită zonă de reprezentare sau un grup de zone de reprezentare.

Art. 31. – Consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) îl angajează în si îl eliberează din functie pe directorul organizatiei;

b) aprobă, la propunerea directorului, structura organizatorică si statul de functii, în conformitate cu necesarul de personal aprobat de adunarea generală;

c) convoacă sedintele adunărilor generale si pregăteste proiectul ordinii de zi si documentatia aferentă;

d) supune aprobării adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si cel al programului de activitate al organizatiei, precum si alte proiecte de regulamente, planuri si programe;

e) elaborează propuneri de tarife pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie si propune nivelul cotizatiilor sau al altor tarife;

f) împuterniceste presedintele consiliului de administratie să semneze în numele organizatiei contractele, conventiile sau angajamentele stabilite de adunarea generală;

g) stabileste limitele de competentă ale directorului;

h) solutionează orice alte probleme date în sarcina sa.

Art. 32. – (1) Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte.

(2) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(3) Consiliul de administratie deliberează valabil în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi.

Deciziile consiliului de administratie se iau cu votul majoritătii absolute a membrilor prezenti, fiecare membru detinând un vot. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

(4) Consiliul de administratie întocmeste propriul regulament de functionare.

(5) La fiecare sedintă a consiliului de administratie se întocmeste procesul-verbal care cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesele-verbale se semnează de presedinte si de persoanele care le-au întocmit si se trec în registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie.

Art. 33. – (1) Atributiile presedintelui sunt:

a) să convoace, să organizeze si să conducă sedintele consiliului de administratie si ale adunării generale;

b) să semneze contractele, conventiile si alte angajamente stabilite de adunarea generală;

c) să elibereze certificate privind calitatea de membru al organizatiei si situatia membrilor cotizanti;

d) să reprezinte organizatia în relatiile cu tertii.

(2) Vicepresedintele va îndeplini atributiile presedintelui în cazul delegării acestora sau al imposibilitătii presedintelui de a le îndeplini.

(3) Presedintele si vicepresedintele sunt eliberati din functie prin votul majoritătii membrilor consiliului de administratie. Persoanele eliberate din functia de presedinte si vicepresedinte îsi păstrează calitatea de membru al consiliului de administratie.

Art. 34. – (1) Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al organizatiei, fiind alcătuită din 3 sau mai multi cenzori si tot atâtia supleanti alesi de adunarea generală dintre membrii sau reprezentantii membrilor organizatiei, cu exceptia cenzorilor contabili. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Numărul cenzorilor este impar.

(2) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil, în acest sens putând fi desemnată si o persoană care nu este membră a organizatiei.

Art. 35. – (1) Comisia de cenzori supraveghează modul de gestionare a patrimoniului organizatiei, verifică modul de utilizare a sumelor primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, verifică dacă situatiile financiare sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele si dacă acestea sunt regulat tinute, dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut regulamentar potrivit situatiilor financiare si dacă s-a întocmit inventarul potrivit legii. Cenzorii efectuează controale inopinate ale casei organizatiei, convoacă adunarea generală, dacă nu a fost convocată de consiliul de administratie, si iau parte la adunările generale, putând propune probleme pe ordinea de zi. Cenzorii efectuează controale cel putin de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, pe baza hotărârii adunării generale sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie, în baza cărora întocmesc rapoarte pe care le prezintă adunării generale.

(2) Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un presedinte si întocmeste propriul regulament de functionare.

Art. 36. – (1) Comisia de conciliere are atributiile si functionează potrivit prevederilor art. 19 si 20 din lege.

(2) Comisia de conciliere este compusă din cel putin 5 membri sau reprezentanti ai membrilor organizatiei alesi de adunarea generală pentru o perioadă de până la 4 ani.

Această comisie îl alege pe unul dintre membrii săi ca presedinte.

(3) Procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare se reglementează prin norme ce se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 37. – (1) Membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere pot beneficia de:

a) decontarea cheltuielilor de deplasare, de cazare si a oricăror alte asemenea cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea mandatului lor, potrivit hotărârii adunării generale;

b) plata de indemnizatii lunare de până la 20% din cuantumul salariului directorului organizatiei, stabilite prin statut sau prin hotărâre a adunării generale.

(2) Decontarea cheltuielilor si plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) se fac din fondurile atrase prin plata cotizatiei.

Art. 38. – O persoană nu poate face parte în acelasi timp din consiliul de administratie, comisia de cenzori si comisia de conciliere.

Art. 39. – Membrilor consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere le sunt aplicabile corespunzător prevederilor art. 29 alin. (1).

Art. 40. – Adunarea generală îl poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de conciliere pentru grava încălcare a îndatoririlor ce îi revin potrivit statutului.

Art. 41. – Directorul asigură conducerea activitătii curente a organizatiei, potrivit deciziilor consiliului de administratie, fiind angajat de acest consiliu, care îi stabileste salariul si orice ale asemenea drepturi.

Art. 42. – Directorul are următoarele atributii:

a) să pregătească proiectul documentatiei ce urmează să fie analizată de consiliul de administratie în conformitate cu instructiunile acestuia;

b) să ia măsurile pentru asigurarea exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea sau folosinta organizatiei, precum si pentru executarea contractelor si conventiilor la care aceasta este parte;

c) să întocmească fisele de post, să selecteze, să angajeze si să concedieze personalul organizatiei în limitele împuternicirii date de consiliul de administratie;

d) să ia măsurile necesare pentru organizarea si conducerea contabilitătii, tinerea la zi a registrelor, evidentelor si situatiilor financiare, potrivit legii;

e) să emită si să comunice salariatilor instructiuni obligatorii pentru acestia;

f) să asigure efectuarea operatiunilor prin conturile bancare ale organizatiei;

g) să propună adunării generale alocarea excedentului către fonduri sau rezerve ori către recuperarea pierderilor;

h) să solutioneze orice alte probleme date în sarcina sa.

Art. 43. – Directorul angajează organizatia în raporturile cu tertii, precum si în actele emise în executarea atributiilor sale.

Art. 44. – Directorul participă la sedintele consiliului de administratie fără drept de vot.

Art. 45. – (1) Organizatia poate angaja un secretar, un contabil si unul sau mai multi specialisti, în functie de specificul activitătilor desfăsurate de organizatie.

(2) Contabilul organizatiei este angajat de consiliul de administratie, la propunerea directorului.

(3) Numărul si categoriile de personal, precum si salarizarea acestora se stabilesc anual de directorul organizatiei, cu încadrarea în necesarul de personal si în bugetul organizatiei, aprobate de adunarea generală.

 

CAPITOLUL III

Federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

Art. 46. – Federatiile se constituie potrivit procedurii de înfiintare si înregistrare a organizatiilor prevăzute la art. 14–23, cu exceptiile stabilite prin prezentul capitol, pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare prevăzute de lege.

Art. 47. – Federatia îndeplineste următoarele atributii:

a) încheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori, pentru livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de îmbunătătiri funciare;

b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părti autonome functional ori a întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa;

c) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatiile membre si alti beneficiari, pe bază de tarife;

d) angajarea personalului calificat necesar;

e) achizitionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea si întretinerea instalatiilor si echipamentului de îmbunătătiri funciare;

f) deschiderea de conturi bancare si efectuarea de operatiuni financiare prin aceste conturi;

g) organizarea de instruiri ale reprezentantilor organizatiilor membre, prin specialistii proprii sau prin servicii prestate de terti;

h) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizatiile membre, reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;

i) înaintarea de propuneri privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul teritoriului său;

j) angajarea de experti si consultanti pentru asigurarea sporirii eficientei functionării federatiei sau a organizatiilor membre;

k) contractarea de studii de cercetare si de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătătiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări si dezvoltarea activitătii federatiei.

Art. 48. – Veniturile federatiilor se constituie din următoarele surse:

a) tarifele percepute organizatiilor membre pentru serviciile prestate;

b) cotizatia anuală, calculată în functie de suprafata teritoriului fiecărei organizatii membre;

c) penalitătile percepute organizatiilor membre;

d) donatiile, legatele si sponsorizările, în conditiile legislatiei în vigoare;

e) subventiile acordate de la bugetul de stat, în conditiile legii.

Art. 49. – Fiecare federatie constituie si utilizează rezervele aprobate de consiliul de administratie al acesteia.

Art. 50. – Organizatiile ale căror teritorii sunt situate în cadrul aceleiasi amenajări de îmbunătătiri funciare si cărora li se pot presta servicii de îmbunătătiri funciare de federatia care exploatează, întretine si repară o parte autonomă functional din acea amenajare de îmbunătătiri funciare sau întreaga amenajare pot dobândi calitatea de membru al unei federatii.

Art. 51. – În situatia în care organizatiile membre nu-si respectă obligatiile de plată a tarifelor si a cotizatiilor datorate federatiei din care fac parte, prevederile art. 13 alin. (2) se aplică corespunzător.

Art. 52. – Tarifele si cotizatiile restante, datorate federatiei de către organizatiile membre si de către ceilalti beneficiari, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de organizatiile debitoare, care constituie titlu executoriu.

Art. 53. – Federatia nu este răspunzătoare pentru obligatiile asumate de organizatiile membre.

Art. 54. – (1) Federatia se constituie prin adoptarea hotărârii de constituire consemnate în actul constitutiv si prin adoptarea statutului, în conditiile legii.

(2) Modelul actului constitutiv si cel al statutului federatiilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 55. – (1) Membrii potentiali ai federatiilor sunt organizatiile care pot beneficia de serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie, iar teritoriul federatiei este suprafata de teren deservită de o parte de amenajare autonomă functional sau de întreaga amenajare de îmbunătătiri funciare exploatată, întretinută si reparată de acea federatie. În cazul preluării în folosintă a unei părti dintr-o amenajare, teritoriile federatiilor constituite în cadrul aceleiasi amenajări nu se suprapun.

(2) Patrimoniul initial al federatiei este alcătuit din aport în bani în valoare de cel putin echivalentul în lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren al teritoriului organizatiilor membre.

(3) Participarea la adoptarea deciziilor în cadrul federatiei se face numai prin reprezentare, potrivit dispozitiilor art. 18 care se aplică corespunzător.

Art. 56. – Statutul se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor organizatiilor participante la adunarea constitutivă, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) teritoriile organizatiilor participante să reprezinte cel putin jumătate din suprafata de teren a teritoriului federatiei;

b) organizatiile participante să fie de acord să preia răspunderea asupra exploatării, întretinerii si reparatiilor întregii infrastructuri de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul federatiei si în afara teritoriilor membrilor potentiali.

Art. 57. – Federatiile au următoarele organe de conducere si comisii:

a) adunarea reprezentantilor organizatiilor membre;

b) consiliul de administratie;

c) comisia de cenzori;

d) comisia de conciliere.

Art. 58. – (1) Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre, denumită în continuare adunarea reprezentantilor, este compusă din reprezentanti ai organizatiilor membre, într-un număr proportional cu suprafata teritoriului fiecărei organizatii reprezentate.

(2) Adunarea reprezentantilor îndeplineste următoarele atributii:

a) alegerea, înlocuirea, revocarea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere;

b) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a federatiei si a regulamentului de functionare a consiliului de administratie;

c) aprobarea rapoartelor consiliului de administratie si ale comisiilor federatiei.

(3) Repartizarea voturilor, participarea la sedinte, convocarea, desfăsurarea dezbaterilor si modalitatea de adoptare a hotărârilor în cadrul adunării reprezentantilor se stabilesc prin statutul federatiei.

Art. 59. – Consiliul de administratie este compus din câte unul sau mai multi reprezentanti ai organizatiilor membre si se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia sau la solicitarea scrisă a cel putin unei pătrimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Oficiului de reglementare.

Art. 60. – Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale federatiei;

b) aprobarea regulamentelor interne ale federatiei, cu exceptia celor date în competenta adunării reprezentantilor;

c) aprobarea situatiilor financiare si a raportului de activitate întocmit de director;

d) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar următor, a necesarului de personal si a planului de exploatare, întretinere si reparatii;

e) aprobarea tarifului pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie potrivit legii, precum si a nivelului cotizatiei si al altor contributii;

f) modificarea si completarea statutului federatiei;

g) reorganizarea, fuziunea sau divizarea, dizolvarea si lichidarea federatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare.

Art. 61. – Comisia de cenzori si comisia de conciliere ale federatiei se constituie, se organizează si functionează în aceleasi conditii ca si comisiile organizatiilor, membrii acestor comisii fiind reprezentanti ai organizatiilor membre.

Art. 62. – Conducerea activitătii curente a federatiei este asigurată de director, care este numit, demis si îsi îndeplineste atributiile în aceleasi conditii ca si directorul unei organizatii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune aplicabile organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

Art. 63. – În afară de evidentele cerute de lege, organizatiile vor tine următoarele evidente:

a) un registru al membrilor, care contine o descriere a dimensiunilor si a vecinătătilor terenului detinut de fiecare membru, datele înscrise fiind actualizate la fiecare 6 luni;

b) un plan de situatie al teritoriului organizatiei, cu infrastructura de îmbunătătiri funciare;

c) evidenta infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în exploatarea si întretinerea organizatiei;

d) un registru al persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei, cărora aceasta le prestează servicii de îmbunătătiri funciare;

e) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiei de către Administratie sau de către alti prestatori de servicii;

f) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate atât membrilor, cât si persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei;

g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si plătite;

h) câte un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunării generale, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ale comisiei de conciliere;

i) un registru al conventiilor si contractelor încheiate;

j) un registru al inspectiilor si interventiilor la infrastructura de îmbunătătiri funciare exploatată, întretinută sau reparată de organizatie.

Art. 64. – În afară de evidentele prevăzute de lege si de cele mentionate la art. 63 lit. b), c), g), i) si j), federatiile vor tine următoarele registre:

a) un registru al membrilor federatiei, continând informatii referitoare la dimensiunile si amplasarea teritoriului fiecărei organizatii membre, a cărui actualizare se face în conditiile art. 63 lit. a);

b) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor membre;

c) un registru al proceselor-verbale ale sedintelor consiliului de administratie.

Art. 65. – Modelul registrelor ce se vor tine de organizatii si federatii se stabileste prin ordin al ministrului.

Art. 66. – Fiecare organizatie si federatie organizează si conduce contabilitatea potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 67. – (1) Situatiile financiare anuale ale fiecărei organizatii si federatii se supun auditului de către auditori externi independenti, potrivit legii, la solicitarea adunării generale, în cazul organizatiilor, sau a consiliului de administratie, în cazul federatiilor, ori a Oficiului de reglementare.

(2) În termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, organizatiile si federatiile:

a) depun o situatie sintetică tehnico-economică a performantelor anuale la Oficiul de reglementare, în forma stabilită prin ordin al ministrului, care va preciza suprafata de teren detinută de membri, suprafetele de teren pe care s-au aplicat irigatii, volumele de apă livrate, valoarea subventiilor de la bugetul de stat alocate si acordate, principalele culturi irigate, cuantumul tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie sau de federatie către membrii si persoanele care nu au calitatea de membru si al cotizatiilor, precum si gradul de colectare a cotizatiilor, împreună cu o copie a situatiilor financiare auditate;

b) depun un exemplar al situatiilor financiare auditate la autoritatea fiscală locală.

(3) Membrii consiliului de administratie răspund de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 68. – (1) Oficiul de reglementare poate să solicite copii ale situatiilor financiare ale organizatiei sau federatiei împreună cu copii ale registrelor si evidentelor tinute în conformitate cu legea si cu prevederile art. 63–65.

(2) Oficiul de reglementare, printr-un specialist abilitat, poate efectua verificări ale registrelor si evidentelor unei organizatii sau federatii:

a) dacă organizatia sau federatia nu a depus la termen situatia veniturilor;

b) dacă, la examinarea situatiei veniturilor si a situatiilor financiare auditate, constată nereguli sau încălcări ale prevederilor legislatiei în domeniu.

(3) În situatia în care, în urma controlului efectuat potrivit alin. (2), Oficiul de reglementare constată încălcări ale prevederilor legale, acesta poate solicita, în conditiile art. 25 alin. (4) sau ale art. 59, convocarea adunării generale a organizatiei ori a consiliului de administratie al federatiei, după caz, în care se vor prezenta constatările controlului efectuat si se vor propune măsuri de remediere.

Art. 69. – (1) Procedura de dizolvare a organizatiilor si federatiilor se declansează ca urmare a:

a) imposibilitătii desfăsurării activitătilor pentru care au fost constituite;

b) aparitiei unei situatii care face ca existenta organizatiei sau federatiei să nu mai fie necesară;

c) imposibilitătii constituirii adunării generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;

d) altor cauze prevăzute de lege sau de statut.

(2) Înainte de convocarea adunării generale a organizatiei sau consiliului de administratie al federatiei pentru aprobarea dizolvării organizatiei ori federatiei, consiliul de administratie va înainta Oficiului de reglementare documentatia de justificare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) si o propunere de lichidare.

Declansarea dizolvării si lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare.

(3) Prin hotărârea de dizolvare a organizatiei sau federatiei se numesc 2 sau mai multi lichidatori. Această hotărâre se depune la Oficiul de reglementare pentru a fi înscrisă în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Până la încheierea procesului de lichidare prevederile statutului organizatiei sau federatiei continuă să producă efecte în raporturile juridice dintre membri si organizatie sau federatie.

(5) Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentatia necesară aprobării lichidării prin ordin al ministrului si publică acest ordin, cu respectarea prevederilor art. 22.

(6) Oficiul de reglementare va radia organizatia sau federatia din Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării.

(7) După încheierea procesului de lichidare activele rămase, aflate în proprietatea organizatiilor sau a federatiilor, inclusiv infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea organizatiilor, se vor vinde prin licitatie publică sau, după caz, se pot transmite către alte organizatii ori federatii, potrivit procedurii stabilite prin statutul organizatiei sau federatiei lichidate.

Art. 70. – (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, două sau mai multe organizatii pot fuziona si constitui o nouă organizatie în conformitate cu prevederile statutelor lor. Adunarea generală a fiecăreia dintre organizatiile care fuzionează aprobă statutul noii organizatii care se constituie prin fuziune.

(2) Noua organizatie rezultată prin fuziune se constituie si se înregistrează în conditiile prevăzute de lege si de art. 14–23.

Art. 71. – (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizatie poate transmite o parte dintre activitătile sale, precum si activele utilizate pentru desfăsurarea acestor activităti unei alte organizatii si se poate diviza în mai multe organizatii.

(2) Noile organizatii rezultate din divizare se constituie si se înregistrează în conditiile prevăzute de lege si de art. 14–23.

Art. 72. – Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizatie sau o federatie poate să isi modifice si/sau să îsi completeze statutul prin acte aditionale care vor respecta aceleasi conditii de formă ca si actul constitutiv si statutul si care se autorizează, se înregistrează si se publică cu respectarea prevederilor art. 21 si 22.

 

CAPITOLUL V

Dreptul de proprietate si de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare si a terenului

 

Art. 73. – (1) Organizatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, precum si a altor institutii publice, situată pe teritoriul organizatiei. În cazul infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, până la trecerea acesteia în domeniul privat al statului, organizatiile pot formula cereri de transmitere a dreptului de folosintă gratuită asupra acestei infrastructuri, cu exceptia celei principale sau a celei de prim-ordin. În sensul prezentelor norme metodologice, prin infrastructură principală sau de prim-ordin se întelege constructiile si lucrările de bază, precum si echipamentele si utilajele aferente acestora, care deservesc în comun alte organizatii sau un număr foarte mare de beneficiari si a căror administrare, exploatare, întretinere si reparatii se pot realiza numai într-un cadru unitar de către Administratie sau de către o federatie.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si organizatie, pe de altă parte. Continutul minim al procotolului de transmitere a dreptului de proprietate, precum si protocoalele încheiate în baza acestui continut minim se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 74. – (1) Organizatiile sau federatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate sau de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, conform legislatiei în vigoare, pe bază de protocol încheiat între reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, pe de o parte, si organizatie sau federatie, pe de altă parte.

Art. 75. – (1) Federatiile pot formula cereri de transmitere în folosintă gratuită a unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare, aflată în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Predarea-preluarea dreptului de folosintă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si federatie, pe de altă parte. Continutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de folosintă gratuită se aprobă prin ordin al ministrului.

(3) Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, situată pe teritoriul unei federatii si în afara teritoriului unei organizatii, se transmite în folosinta federatiei.

Art. 76. – (1) Suprafetele de teren aferente infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat al statului se compun din suprafata ocupată efectiv de bunurile care alcătuiesc infrastructura si din suprafata zonelor de protectie ale acestei infrastructuri.

(2) Stabilirea zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare se face prin ordin al ministrului, la propunerea Administratiei, în functie de diversele tipuri si grade de infrastructură, precum si de amplasarea acestora în cadrul amenajărilor.

(3) Odată cu trecerea în proprietate sau în folosintă a infrastructurii de îmbunătătiri funciare se transmite si terenul aferent acesteia, care include zonele de protectie.

Art. 77. – În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, din amenajările declarate de utilitate publică, situată pe terenurile cu destinatie agricolă detinute în exploatare de societătile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Administratiei si se înregistrează în patrimoniul acesteia.

Art. 78. – Organizatiile au obligatia de a notifica Oficiului de reglementare cu privire la intentia de înstrăinare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare dobândite în proprietate cu titlu gratuit din proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 79. – (1) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public si privat al statului sau persoanelor fizice, pentru realizarea obiectivelor de investitii, se face în conditiile art. 34 din lege.

(2) În vederea obtinerii avizului tehnic prealabil aprobării scoaterii din circuitul agricol a suprafetelor de teren prevăzute la alin. (1), beneficiarul investitiei înaintează documentatia sucursalei Administratiei sau, după caz, directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află terenul. Avizul tehnic în vederea aprobării scoaterii din circuitul agricol se emite, după caz:

a) de către Administratie, pentru terenurile deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public sau privat al statului din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea acesteia si pentru terenurile situate pe teritoriile unora dintre organizatiile sau federatiile constituite în cadrul unor amenajări complexe de îmbunătătiri funciare si care nu au preluat sau au preluat partial în proprietate infrastructura de îmbunătătiri funciare situată pe teritoriile acestora;

b) de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pentru terenurile situate în cadrul teritoriilor organizatiilor care au preluat în proprietate întreaga infrastructură de îmbunătătiri funciare situată pe teritoriul acestora sau care sunt deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare detinută de alte persoane fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL VI

Amenajările de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică

 

Art. 80. – (1) Potrivit art. 37 alin. (1) si (3) din lege, Administratia administrează, exploatează, întretine si repară infrastructura de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat al statului, din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică. Criteriile potrivit cărora o amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte autonomă functional a unei amenajări de îmbunătătiri funciare este declarată de utilitate publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) O amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte autonomă functional a unei amenajări de îmbunătătiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii care se îndeplinesc cumulativ:

a) deserveste o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafete de teren calitătile necesare utilizării potrivit destinatiei sale sau protejează o suprafată de teren împotriva factorilor distructivi, conditii care fără interventia Administratiei nu ar putea fi realizate;

b) este, din punct de vedere tehnic, în stare de functionare;

c) randamentul mediu de functionare a amenajării de irigatii, în conditiile unui grad mediu de utilizare de 50% si a unui an mediu de calcul*), calculat ca raport între volumul total de apă preluat si pompat prin punctele de livrare si volumul total de apă prelevat din sursa primară, este de cel putin 40%;

d) sursele de finantare pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajării sunt asigurate;

e) în cazul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, valoarea pagubelor evitate acoperă costurile anuale de exploatare, întretinere si reparatii, iar în cazul amenajărilor de irigatii sporurile de productie agricolă acoperă aceste costuri si asigură o profitabilitate de cel putin 12%**);

f) în cazul amenajărilor de irigatii, cheltuielile de exploatare, întretinere si reparatii pot fi acoperite total ori în cea mai mare parte din venituri proprii sau, în completare, de la bugetul de stat, iar suprafata amenajării ori a părtii de amenajare autonome functional este de cel putin 1.000 ha;

g) cererea de livrare de apă pentru irigatii, conform contractelor multianuale încheiate potrivit legii, implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii, de canalele de distributie si de suprafata întregii amenajări sau a părtii de amenajare autonome functional;

h) aportul financiar al proprietarilor sau utilizatorilor de teren, organizatiilor si federatiilor este de cel putin 20% din costurile de întretinere si reparatii si de cel putin 10% din costurile de exploatare;

i) exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajării contribuie la protectia mediului înconjurător si a obiectivelor sociale si economice.

(3) Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, Administratia evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) si înaintează ministerului propuneri în vederea aplicării art. 38 alin. (1) din lege. Pe baza propunerilor Administratiei Guvernul aprobă lista amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajare declarate de utilitate publică si lista acelora cărora li se retrage recunoasterea de utilitate publică. În termen de 30 de zile de la data retragerii recunoasterii de utilitate publică, Administratia înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) si c) din lege, prin Agentia Domeniilor Statului, si a celor prevăzute la art. 38 alin. a), d) si e) din lege, prin Administratie.

Până la transmiterea prin protocol către Agentia Domeniilor Statului sau aplicarea măsurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) si e), dar nu mai mult de 6 luni de la data retragerii recunoasterii de utilitate publică, Administratia asigură paza amenajărilor de îmbunătătiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate de la bugetul de stat, în conditiile art. 38 alin. (4). Amenajările de îmbunătătiri funciare sau părtile de amenajare cărora în termen de 6 luni nu li s-au putut aplica măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a), b) si c) se trec în conservare pentru o perioadă de până la 2 ani.


*) Se va utiliza norma medie de irigatii de circa 1.500–2.000 m3/ha pentru anul de calcul, cu asigurarea de 50% si planul mediu de cultură specific zonei.

**) Până la realizarea unor analize economice ale amenajărilor de irigatii, criteriul profitabilitătii se consideră îndeplinit dacă costul mediu la nivelul întregii amenajări, pentru utilizarea unui volum de apă de 1.000 m3/ha, nu depăseste 500 lei (RON). Costul mediu cuprinde tariful anual, tariful de livrare a apei pentru irigatii si costul energiei electrice sau termice pentru pomparea apei prin punctul de livrare a apei pentru irigatii.

 

CAPITOLUL VII

Serviciile de îmbunătătiri funciare

 

Art. 81. – (1) Administratia livrează apă pentru irigatii la solicitarea beneficiarilor, pe bază de contracte multianuale sau de contracte sezoniere, în conditiile legii.

(2) Contractele de prestări de servicii de irigatii vor contine prevederi referitoare la:

a) descrierea punctelor de livrare a apei pentru irigatii mentionate în contract;

b) perioada de realizare a lucrărilor de întretinere si reparatii;

c) durata sezonului de irigatii;

d) procedura de solicitare a livrării de apă în timpul sezonului de irigatii;

e) debitul maxim de apă sau volumul de apă ce poate fi livrat organizatiei ori federatiei în timpul sezonului de irigatii;

f) măsurile de gospodărire durabilă a apei, de repartitie echitabilă a acesteia si de reducere a impactului asupra mediului înconjurător.

Art. 82. – (1) Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife:

a) un tarif anual;

b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.

(2) Conform contractului sezonier, beneficiarii plătesc un tarif sezonier.

Art. 83. – (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livrează apă beneficiarului prevăzut într-un contract multianual.

(2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întretinere si reparatii ale infrastructurii de irigatii din domeniul public si din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile Administratiei cu salarizarea personalului si cele administrative de functionare a sediului sucursalelor ce răspund de gestionarea amenajării de irigatii nu se includ în tariful anual.

(3) Cuantumul tarifului anual aferent fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii se calculează potrivit următoarelor criterii:

a) costurile lucrărilor de întretinere si reparatii executate pentru un anumit punct de livrare a apei pentru irigatii se vor include în tariful ce se va plăti exclusiv pentru acel punct de livrare a apei pentru irigatii;

b) costurile lucrărilor de întretinere si reparatii ale unui canal de aductiune sau de distributie, statie de repompare ori ale altei structuri care livrează direct sau care poate alimenta cu apă un număr de puncte de livrare a apei pentru irigatii de pe acel canal, care nu sunt separate de o statie de repompare, se vor include în tariful ce se va plăti pentru fiecare dintre punctele de livrare a apei de pe acel canal. Aceste costuri se vor repartiza uniform în aceeasi cotă la hectar pentru întreaga suprafată contractată deservită de acel canal, indiferent de distanta dintre acel punct de livrare a apei pentru irigatii si priza canalului, si proportional cu mărimea suprafetei deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii;

c) costurile lucrărilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii folosite în comun – canal de aductiune, statie de pompare de bază, statie de repompare sau altă structură – pentru transportul apei de la sursa de apă la punctul de livrare a apei pentru irigatii sau canalul pe care sunt situate unul ori mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii se vor include în tariful ce se va plăti pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii de pe acel canal de distributie. Aceste costuri se vor repartiza uniform în aceeasi cotă la hectar pentru întreaga suprafată contractată deservită de infrastructura comună, situată între sursa de apă si următoarea statie de repompare, între două statii de repompare succesive sau între ultima statie de repompare si capătul canalului de aductiune, la care se adaugă o cotă din costurile infrastructurii folosite în comun, situată în amonte de punctul de livrare a apei pentru irigatii sau de canalul de distributie si care este separată de o statie de repompare, proportional cu mărimea suprafetei deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii;

d) costurile de întretinere si reparatii necesare pentru punctele de livrare a apei de pe acelasi canal de aductiune sau de distributie, care nu este separat de o statie de repompare, se vor include într-un tarif uniform la hectar, indiferent de pozitia lor pe canal.

(4) Cuantumul tarifului anual se va stabili anterior încheierii contractului multianual.

Art. 84. – (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculează pe unitatea de volum de apă, cuantumul sumei ce se plăteste de beneficiari fiind proportional cu volumul de apă livrat de Administratie la punctul de livrare a apei pentru irigatii.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative ale unitătii de administrare si cele cu energia electrică si termică pentru pomparea apei si cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de întretinere si reparatii, care se acoperă din tariful anual.

(3) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii este acelasi pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii situate pe acelasi canal de distributie si care nu sunt separate de o statie de repompare.

Art. 85. – (1) Tariful sezonier cuprinde costul serviciului de prelevare a apei din sursă si costurile de transport al apei pentru irigatii de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii principale de irigatii, aflată în administrarea Administratiei, cheltuielile de întretinere si reparatii ale infrastructurii de irigatii, precum si cele administrative si orice alte cheltuieli suplimentare necesare livrării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractul sezonier.

(2) Tariful sezonier se calculează pe unitatea de volum de apă, cuantumul sumei ce se plăteste de beneficiari fiind proportional cu volumul de apă livrat de Administratie la punctul de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 86. – Stabilirea de către Administratie a tarifului pentru serviciile de irigatii calculat în baza contractelor multianuale se face cu avizul consiliilor de unitate de administrare si cu consultarea consiliilor de sucursală.

Tarifele calculate în baza contractelor sezoniere se stabilesc numai cu avizul consiliilor de unitate de administrare.

Art. 87. – (1) Cuantumul propus al subventiilor de la bugetul de stat ce se estimează că se pot acorda pentru sezonul de irigatii din anul următor se comunică de către minister beneficiarilor, până la data de 1 septembrie a fiecărui an.

(2) Valoarea finală a plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiei de la bugetul de stat se stabileste după aprobarea bugetului de stat.

Art. 88. – Cuantumul maxim al subventiei ce se acordă fiecărei organizatii sau federatii se calculează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractul multianual în vigoare si pe fiecare suprafată de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimată în hectare, care este detinută în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă de către membrii organizatiei sau de către membrii organizatiilor membre ale federatiei si care poate primi apă pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 89. – Organizatiile si federatiile achită contributia proprie la tariful anual pentru sezonul de irigatii din anul următor, în termen de 10 zile de la data încheierii de noi contracte multianuale cu Administratia sau a prelungirii, printr-un act aditional, a contractelor existente, iar ceilalti beneficiari achită avansul la tariful anual la data semnării contractului, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a fiecărui an.

Art. 90. – Tarifele de prestatii pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât irigatiile se calculează anual de Administratie, în baza normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul acestora se aprobă de consiliul de administratie al Administratiei.

Art. 91. – Procedura potrivit căreia se pot solicita subventii de la bugetul de stat pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare este prevăzută în normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, ce se aprobă prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 92. – În rezolvarea problemelor majore de îmbunătătiri funciare, ministerul colaborează cu Comitetul National Român pentru Irigatii si Drenaje, care este organism consultativ în domeniu, cu unitătile de cercetare si de învătământ superior de profil, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale din domeniu si, după caz, cu ministerele interesate.

Art. 93. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MODELUL-CADRU

al actului constitutiv si al statutului organizatiilor

 

ACTUL CONSTITUTIV

al organizatiei ...........1) “.............“

 

Având în vedere cele mentionate în notificarea înaintată Oficiului de reglementare în data de .................. si cele stabilite în adunarea comitetului constitutiv din data de .................., în baza convocării adunării constitutive realizate prin ......................................,

subsemnatii, personal sau prin reprezentanti, cu datele de identificare înscrise în lista anexată prezentului act constitutiv, întruniti în adunarea constitutivă din data de .................., au hotărât următoarele:

1. Se constituie organizatia .................. “...................“, în vederea desfăsurării următoarelor activităti:

a) ..........;

b) ..........;

c) ...........2);

2. Sediul organizatiei se află în localitatea/comuna/orasul ..................., str. .......................... nr. ......., bl. ........, ap. ........, judetul .................. .

3. Durata de functionare a organizatiei este ............3).

4. Patrimoniul initial al organizatiei este în valoare de .................. lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizatiei, este alcătuit din următoarele aporturi ale membrilor organizatiei:

5. în natură: .........................................;

6. în mijloace financiare: ....................................... .

7. Consiliul de administratie este compus din ....... membri, alesi dintre membrii organizatiei, după cum urmează:

a) .................. – presedinte;

b) .................. – membru;

c) .................. – membru.

Membrii consiliului de administratie au fost alesi pentru un mandat de 3 ani.

8. Comisia de cenzori este compusă din ....... membri si tot atâtia supleanti, alesi dintre membrii organizatiei sau confirmati dintre contabilii autorizati ori dintre expertii contabili propusi de comitetul constitutiv, după cum urmează:

a) .................. – presedinte;

b) .................. – membru;

c) .................. – membru;

d) .................. – membru supleant;

e) .................. – membru supleant;

f) .................. – membru supleant.

Membrii comisiei de cenzori au fost alesi pentru un mandat de 3 ani.


1) Se va trece tipul organizatiei, în functie de activitatea principală: organizatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatia de desecare si drenaj, organizatia de apărare împotriva inundatiilor sau organizatia de combatere a eroziunii solului.

2) Se vor trece, după caz, livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de irigatii din cadrul teritoriului organizatiei, exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de desecare si drenaj din cadrul teritoriului organizatiei, întretinerea si reparatiile lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, care protejează terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiei, întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului si desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare care protejează solul de pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiei.

3) Se va mentiona pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat.

 

9. Comisia de conciliere este compusă din ..... membri, alesi dintre membrii organizatiei,

după cum urmează:

a) .................. – presedinte;

b) .................. – membru;

c) .................. – membru;

d) .................. – membru;

e) .................. – membru.

Membrii comisiei de consiliere au fost alesi pentru un mandat de 4 ani.

10. Pentru îndeplinirea procedurii de dobândire de către organizatie a personalitătii juridice se desemnează următorii:

....................;

....................;

.................. .

La prezentul act constitutiv se anexează lista membrilor organizatiei si/sau a reprezentantilor ori împuternicitilor acestora, cu indicarea suprafetelor de teren pentru care solicită prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare, care face parte integrantă din actul constitutiv.

 

STATUTUL

organizatiei ..................4) “..........................“

 

I. Dispozitii generale

1. Organizatia “...................................“, denumită în continuare organizatia, se constituie prin adoptarea prezentului statut ca organizatie de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

2. Adresa sediului organizatiei este în localitatea/comuna/orasul str. .................................. nr. ......, bl. ......, ap. ......, judetul ............., în incinta ...............5).

3. Teritoriul organizatiei este în suprafată de .......... hectare, din care suprafata netă este de ........... hectare, situat în ..........6), judetul ..............., conform descrierii din planul anexat. Suprafata de teren cuprinsă în cadrul teritoriului organizatiei are următoarele vecinătăti:

– la vest: ................;

– la est: ..................;

– la sud: .................;

– la nord: .............. .

4. Organizatia are următorul obiect de activitate7): a) exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de irigatii ..............................., care deserveste terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ..............................., pe o suprafată brută de ......... hectare si o suprafată netă de .......... hectare;

b) exploatarea, întretinerea si reparatiile sistemului de desecare si drenaj care deserveste terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ..............................., pe o suprafată brută de ....... hectare si o suprafată netă de ....... hectare;

c) întretinerea si reparatiile lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, care protejează terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ..............................., pe o suprafată brută de ......... hectare si o suprafată netă de ......... hectare;

d) întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului, care protejează terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ..............................., pe o suprafată brută de ........ hectare si o suprafată netă de ........ hectare;

e) desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare8) care protejează solul de pe terenurile situate pe teritoriul organizatiei, pe o suprafată brută de ......... hectare si o suprafată netă de .......... hectare.

5. Organizatia prestează servicii de îmbunătătiri funciare persoanelor care au calitatea de membru, precum si celor care nu sunt membri ai acesteia, dar care au încheiat cu organizatia un contract de prestări de servicii pe terenurile detinute, situate pe teritoriul organizatiei.

II. Calitatea de membru al organizatiei

6.1. Pot fi membre ale organizatiei orice persoane fizice sau juridice care detin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei sau care au, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, în administrare ori în folosintă astfel de terenuri sau infrastructură de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

6.2. Persoanele juridice care intentionează să devină membre ale organizatiei, odată cu depunerea adeziunii la prezentul statut, vor comunica în scris numele persoanei fizice care le reprezintă în raporturile cu organizatia.

7.1. Calitatea unei persoane de membru al organizatiei se probează prin înscrierea datelor de identificare ale acesteia în registrul membrilor. Datele de identificare se referă la numele sau, după caz, denumirea persoanei, adresa domiciliului ori a sediului, descrierea amplasamentului si mărimii în hectare a suprafetei de teren detinute, situată pe teritoriul organizatiei, precum si numele ori denumirea proprietarului de teren în cazul terenurilor detinute în administrare sau în folosintă.

7.2. Admiterea ca membru al organizatiei se face prin depunerea la sediul acesteia a unei adeziuni la statut si la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum si prin plata contributiei de înscriere si a cotizatiei pe anul în curs9).


4) Se va trece tipul organizatiei, în functie de activitatea principală: organizatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatia de desecare si drenaj, organizatia de apărare împotriva inundatiilor sau organizatia de combatere a eroziunii solului.

5) Conform contractului de închiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului în care este situat sediul.

6) Se va mentiona amenajarea sau, după caz, amenajarea complexă de irigatii, amenajarea sau, după caz, amenajarea complexă de desecare si drenaj, lucrările de apărare împotriva inundatiilor sau lucrările de combatere a eroziunii solului.

7) Se vor completa numai activitătile de îmbunătătiri funciare principale ce se vor desfăsura în functie de tipul organizatiei de îmbunătătiri funciare.

8) Aceste activităti se vor aproba de adunarea generală a organizatiei si se vor înscrie în statut.

9) În cazul organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, dreptul la dobândirea calitătii de membru nemijlocit este suspendat până la sfârsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazurilor în care petitionarul este succesorul unui fost membru.

 

7.3. În cazul transmiterii proprietătii, folosintei sau a dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, noul dobânditor poate deveni membru, cu conditia achitării tuturor cotizatiilor, tarifelor sau altor obligatii de plată datorate organizatiei de fostul detinător de teren.

7.4. Dacă o suprafată de teren este detinută în coproprietate de mai multe persoane, acestea vor desemna dintre ele o persoană care să fie înscrisă ca membru al organizatiei si vor comunica în scris organizatiei datele de identificare ale acelei persoane.

8. Membrii organizatiei au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie pe terenurile pe care le detin;

b) să beneficieze de o cotă echitabilă din apa pentru irigatii livrată de organizatie;

c) să aleagă membrii organelor de conducere, control si solutionare a litigiilor, să participe si să voteze la sedintele adunărilor generale ale organizatiei;

d) să facă propuneri privind ordinea de zi a adunărilor generale ale organizatiei;

e) să propună candidati pentru alegerea membrilor organelor de conducere, control si solutionare a litigiilor si să candideze la alegeri;

f) să examineze registrele si înregistrările organizatiei;

g) să solicite si să primească informatii privind gestiunea organizatiei, putând consulta documentele prevăzute în prezentul statut;

h) să fie despăgubiti de organizatie pentru daunele cauzate culturilor sau terenului lor ca urmare a unor accidente ori deficiente apărute în desfăsurarea activitătilor organizatiei pe terenul acestora;

i) să înainteze comisiei de conciliere spre solutionare toate neîntelegerile dintre ei si ceilalti membri, precum si dintre ei si organizatie;

j) să se retragă din organizatie, în conditiile legii;

k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul statut sau de legislatia în vigoare.

9. Membrii unei organizatii au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;

b) să plătească la termen cotizatiile si tarifele datorate organizatiei;

c) să achite contravaloarea costurilor lucrărilor de întretinere a terenului sau infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea ori în folosinta acestora, executate la cererea sau cu acordul lor;

d) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora echipamentele aflate în proprietatea sau în folosinta organizatiei si să plătească costurile de reparatie ori de înlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de acestia;

e) să furnizeze organizatiei informatii privind utilizarea terenului si gospodărirea apei;

f) să permită organizatiei să folosească infrastructura de îmbunătătiri funciare situată pe parcelele de teren pe care le detin;

g) să permită accesul personalului organizatiei pe terenul lor pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare.

10.1. Accesul personalului organizatiei cu utilajele necesare pe terenul membrilor, pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, se face cu respectarea următoarei proceduri:

a) se notifică proprietarul de teren cu 24 de ore înainte de începerea executării lucrării;

b) se stabileste cu proprietarul de teren suprafata de teren ce va fi ocupată de utilaje si lucrări, precum si modul de despăgubire în cazul în care este afectat teren ocupat de culturi agricole;

c) în cazul nerealizării acordului cu proprietarul de teren, se convoacă de urgentă comisia de conciliere care va hotărî definitiv.

10.2. În caz de calamitate sau în alte cazuri urgente similare, personalul organizatiei sau al unor terti angajati de organizatie, cu utilajele necesare, va intra pe terenurile proprietarilor de teren si va executa lucrările necesare fără notificarea prealabilă si fără stabilirea suprafetei de teren ocupate. Eventualele despăgubiri sau acorduri privind executarea lucrărilor se vor reglementa ulterior.

III. Organele organizatiei

11.1. Organele de conducere ale organizatiei sunt adunarea generală si consiliul de administratie. Controlul activitătii organizatiei se realizează de comisia de cenzori.

Neîntelegerile din interiorul organizatiei se solutionează de comisia de conciliere.

11.2. Hotărârile adunărilor generale sunt puse în aplicare de consiliul de administratie. Deciziile consiliului de administratie sunt puse în executare de director si de personalul tehnic si economic de executie al organizatiei.

12.1. Membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai organizatiei.

12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii organelor de conducere si ai comisiilor prevăzute la alin. (1) au următoarele drepturi:

a) să li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum si orice alte asemenea cheltuieli, în cuantumul si la termenele stabilite de adunarea generală;

b) să li se plătească indemnizatii lunare de ......%10) din cuantumul salariului directorului organizatiei;

c) să aibă acces la orice registre si documente interne ale organizatiei.

13. Un membru al organizatiei poate fi ales fie numai în consiliul de administratie, fie numai în comisia de cenzori, fie numai în comisia de conciliere.

Adunarea generală

14. Adunarea generală este organul de conducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau din reprezentantii acestora.

15. Membrii organizatiei participă personal la sedintele adunărilor generale. Membrii organizatiei pot fi reprezentati în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată11).

16.1. Fiecare membru al organizatiei va avea un număr de voturi egal cu numărul hectarelor de teren detinute, situate pe teritoriul organizatiei, si cu care acesta figurează că s-a înscris în registrul membrilor. Pentru fractiunile de hectar se alocă încă un vot pentru suprafetele de teren cuprinse între o jumătate de hectar si un hectar.

16.2. Un membru al organizatiei poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.

16.3. Membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitătilor datorate organizatiei li se va suspenda dreptul de vot până la achitarea acestor obligatii.

Supendarea se va aplica după notificarea prealabilă de către organizatie a persoanei în cauză cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii sedintei adunării generale. Dacă până la data sedintei adunării generale datornicul achită sumele datorate, măsura suspendării încetează, în caz contrar adunarea putând hotărî excluderea din organizatie.


10) Până la 20%.

11) Se aplică adunărilor generale în care membrii participă nemijlocit la sedinte.

 

17.1. Adunarea generală functionează pe baza unui sistem de reprezentare12).

17.2. Fiecare reprezentant votează în adunarea generală si încheie acte juridice în numele membrilor organizatiei reprezentati, care detin terenuri situate într-o zonă din cadrul teritoriului organizatiei din care se desemnează reprezentantul, denumită în continuare zonă de reprezentare.

17.3. Zonele de reprezentare, modul de desemnare a reprezentantilor si numărul acestora pe fiecare zonă de reprezentare sunt următoarele13):

– .....;

– .....;

– ... .

17.4. Membrii organizatiei care detin terenuri situate într-o zonă de reprezentare instituie si tin la zi un registru de evidentă a acestor membri. Registrul se actualizează anual.

18.1. Membrii organizatiei detinători de terenuri în zona de reprezentare se întrunesc în sedinte care se convoacă de reprezentantul zonei, de consiliul de administratie sau de o pătrime din numărul membrilor detinători de terenuri în acea zonă, ori de câte ori este nevoie si obligatoriu înaintea sedintelor adunărilor generale ale organizatiei.

Procedura de convocare a sedintelor adunărilor zonelor de reprezentare se stabileste de adunarea generală.

18.2. Membrii organizatiei dintr-o zonă de reprezentare aleg dintre ei unul sau mai multi reprezentanti care vor participa si vor vota în numele lor la sedintele adunărilor generale. Înainte de tinerea sedintelor adunărilor generale membrii organizatiei din zona de reprezentare iau în discutie problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale si adoptă propriile hotărâri, sens în care vor mandata

reprezentantul. Membrii organizatiei, altii decât reprezentantii, pot participa personal la sedintele adunărilor generale, fără drept de vot, si li se pot pune la dispozitie procesele-verbale ale adunărilor generale si toate materialele însotitoare.

18.3. Reprezentantii detin un număr de voturi egal cu numărul voturilor membrilor din zona de reprezentare pe care îi reprezintă. Înainte de participarea pentru prima dată în adunarea generală, reprezentantii prezintă consiliului de administratie o schită a zonei de reprezentare, cu indicarea parcelelor de teren detinute de fiecare dintre membrii reprezentati si a indentitătii acestora, precum si procesulverbal al adunării zonei de reprezentare.

18.4. Membrii organizatiei detinători de terenuri într-o zonă de reprezentare, care nu au achitat tarife, cotizatii sau penalităti datorate organizatiei, nu pot participa la alegerea reprezentantului în adunarea generală până ce nu achită aceste datorii.

19. Reprezentantul sau reprezentantii dintr-o zonă de reprezentare sunt alesi pentru o perioadă de 3 ani, prin votul secret al majoritătii simple a membrilor organizatiei detinători de terenuri situate în zona de reprezentare, si pot fi realesi. În cazul în care la prima votare nici unul dintre candidati nu întruneste majoritatea de voturi, se procedează la un nou vot, în care reprezentantul este desemnat cu cel mai mare număr de voturi primite.

20.1. Adunarea generală se întruneste cel putin de două ori pe an, până la data de 31 martie si, respectiv, până la data de 30 septembrie ale fiecărui an. Aceasta este convocată de consiliul de administratie, la solicitarea scrisă a cel putin unei pătrimi din numărul membrilor organizatiei sau al reprezentantilor acestora ori la solicitarea Oficiului de reglementare al organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, sau a comisiei de cenzori, în conditiile de mai jos.

20.2. Adunarea generală este statutar constituită dacă sunt prezenti membrii sau reprezentantii care detin cel putin jumătate din numărul total de voturi, hotărârile adoptându-se cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti ori reprezentati, prin vot deschis sau secret, după caz.

20.3. Dacă adunarea generală nu se poate întruni datorită neîndeplinirii conditiilor de prezentă prevăzute la pct. 20.2, se convoacă o a doua adunare, care poate să delibereze cu majoritate, oricare ar fi numărul de voturi detinute de membrii sau de reprezentantii acestora prezenti.

20.4. Pentru validitatea hotărârilor privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vânzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de organizatie, fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei federatii, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea organizatiei, precum si modificarea statutului acesteia, este necesară o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor prezenti sau reprezentati.

21.1. Sedintele adunărilor generale sunt convocate si conduse de către presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte ori un alt membru al consiliului de administratie, după caz.

21.2. Adunarea generală se convoacă cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii sedintei. În cazuri urgente, termenul de întrunire a adunării va fi de cel putin 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va mentiona data, ora si locul adunării generale, precum si proiectul ordinii de zi.

21.3. Convocarea se face fie personal prin comunicare scrisă, fie prin afisare la sediul organizatiei si al primăriei în a cărei rază teritorială se află acest sediu, precum si prin publicarea într-un cotidian local sau printr-un mijloc electronic de comunicare în masă.

21.4. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului organizatiei, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

21.5. Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot înainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării.

22. Adunarea generală are atributiile prevăzute de lege.

23.1. Adunarea generală se desfăsoară după cum urmează:

a) se verifică prezenta membrilor sau a reprezentantilor acestora;

b) se desemnează persoanele care vor întocmi procesul-verbal al sedintei si vor asigura secretariatul acesteia;

c) se dă citire procesului-verbal al sedintei precedente si se ratifică sau, după caz, se modifică;

d) se rezolvă problemele rămase nesolutionate de la vreuna dintre sedintele anterioare ale adunării generale;

e) se aprobă ordinea de zi a sedintei;

f) se supun dezbaterii adunării generale problemele înscrise pe ordinea de zi si se adoptă hotărârile de solutionare a acestor probleme.

23.2. Lucrările adunării generale se consemnează în procese-verbale în care se fac mentiuni privind:

a) îndeplinirea formalitătilor de convocare;

b) data si locul adunării generale;

c) situatia prezentei membrilor sau a reprezentantilor acestora;

d) numărul voturilor pe care le detin sau pe care le reprezintă participantii la sedintă;

e) dezbaterile în rezumat;

f) hotărârile adoptate;


12) Se aplică adunărilor generale în care participarea la sedinte se face prin reprezentare.

13) Stabilirea zonelor de reprezentare, a modului de desemnare a reprezentantilor si a numărului acestora pe fiecare zonă se face cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind stabilirea zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare pe fiecare zonă de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 146 din 8 martie 2005.

 

g) declaratiile făcute în sedintă de membrii sau de reprezentantii lor, la cererea acestora, ori opiniile separate.

23.3. Procesele-verbale se semnează de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus sedinta si de persoanele care le-au redactat si se scriu în registrul adunărilor generale.

23.4. La sedintele adunărilor generale pot fi invitate persoane care nu sunt membre ale organizatiei si care pot participa la dezbateri, fără drept de vot.

24.1. Adunarea generală poate adopta un regulament de organizare si functionare si alte regulamente interne ale organizatiei.

24.2. Regulamentul de organizare si functionare si celelalte regulamente interne ale organizatiei se emit în baza si în aplicarea prevederilor prezentului statut si produc aceleasi efecte juridice ca acesta.

Consiliul de administratie

25.1. Consiliul de administratie este compus din .....14) membri, din rândul cărora se va desemna presedintele, trezorierul si secretarul organizatiei. Membrii consiliului de administratie se aleg de adunarea generală dintre membrii organizatiei, pentru un mandat de 3 ani, si pot fi realesi.

Propunerile de persoane care să facă parte din consiliul de administratie se trimit secretarului organizatiei cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării generale în care se aleg membrii consiliului.

25.2. Adunarea generală hotărăste numărul reprezentantilor din fiecare zonă de reprezentare sau grup de zone de reprezentare care vor face parte din consiliul de administratie15).

25.3. Membrii organizatiei sau reprezentantii care au restante la plata tarifelor, cotizatiilor ori penalitătilor datorate organizatiei nu pot face parte din consiliul de administratie până la achitarea integrală a acestor datorii.

26. Consiliul de administratie îndeplineste atributiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004.

27. Consiliul de administratie se organizează si functionează în conditiile legii si ale propriului regulament de functionare.

28.1. Adunarea generală poate revoca oricare dintre membrii consiliului de administratie înainte de expirarea mandatului pentru care au fost alesi, pentru motive de delapidare, incompetentă, neglijentă sau conflict de interese.

28.2. În cazul revocării unui membru al consiliului de administratie, a unora dintre membrii consiliului sau a întregului consiliu de administratie, adunarea generală va desemna înlocuitori ai acestora în cadrul aceleiasi sedinte în care s-a adoptat hotărârea de revocare.

Comisia de cenzori

29.1. Adunarea generală alege .....16) cenzori si tot atâtia supleanti.

29.2. Durata mandatului cenzorilor si conditiilor ce se cer îndeplinite de o persoană pentru a fi desemnată ca cenzor sunt cele prevăzute de lege.

30.1. Comisia de cenzori îndeplineste atributiile prevăzute de lege.

30.2. Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

30.3. Comisia de cenzori se organizează si functionează potrivit legii si propriului regulament de functionare.

31.1. În caz de deces, împiedicare fizică sau juridică, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit după cum urmează:

a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de către supleantul care are aceleasi pregătire si atestare profesională;

b) cenzorul membru al organizatiei, de către supleantul desemnat de presedintele comisiei de cenzori.

31.2. Dacă aplicând prevederile pct. 31.1 nu se completează numărul cenzorilor prevăzut de prezentul statut, cenzorii rămasi convoacă adunarea generală pentru alegerea comisiei de cenzori.

31.3. În cazul împiedicării tuturor cenzorilor să îsi exercite mandatul încredintat, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală pentru alegerea comisiei de cenzori.

32. În cazul neconvocării adunării generale de către consiliul de administratie cel putin de două ori pe an la termenele prevăzute lege, adunarea generală va fi convocată de cenzori în procedură de urgentă.

Comisia de conciliere

33.1. Comisia de conciliere are .....17) membri alesi de adunarea generală dintre membrii organizatiei, pentru un mandat de ......18) ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realesi.

33.2. Nu pot fi alesi membri ai comisiei de conciliere, iar dacă au fost alesi decad din această functie, membrii organizatiei care se află în una dintre următoarele situatii:

a) au fost condamnati pentru săvârsirea unei fapte penale sau execută o pedeapsă ca urmare a pronuntării unei condamnări penale cu suspendare, dovedită cu cazier judiciar;

b) au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau penalitătilor datorate organizatiei;

c) înstrăinează terenul situat pe teritoriul organizatiei.

33.3. Membrii comisiei de conciliere aleg pe unul dintre ei în functia de presedinte.

34.1. Comisia de conciliere are atributiile, se organizează si functionează potrivit legii.

34.2. În afară de exceptiile prevăzute de lege, activitatea comisiei de conciliere este reglementată de un regulament intern ce se aprobă de adunarea generală.

35.1. Comisia de conciliere, în urma depunerii unei sesizări de către unul sau mai multi membri ai organizatiei, stabileste dacă s-a săvârsit o încălcare a regulamentelor interne ale organizatiei si hotărăste conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicării de sanctiuni. Aplicarea sanctiunii poate fi contestată în adunarea generală sau în fata instantei judecătoresti competente.

35.2. Sanctiunile pot consta în obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorări, penalităti sau amenzi, interdictia de a i se livra apă pentru irigatii sau a i se presta alte servicii de îmbunătătiri funciare, mergându-se până la excluderea din organizatie.

36.1. Membrii organizatiei pot fi exclusi din aceasta pentru următoarele motive:

a) întârzieri nejustificate sau refuzul de a plăti cotizatiile mai mult de 3 luni de la scadentă;

b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor organizatiei;

c) refuzul de permite accesul pe terenul lor a personalului organizatiei în vederea executării lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conditiile stabilite de prezentul statut;

d) alte încălcări ale statutului si regulamentelor interne ale organizatiei, stabilite prin hotărârea adunării generale.

36.2. Propunerea de excludere se înaintează comisiei de conciliere care, după audierea persoanei în cauză, emite o decizie motivată ce se va supune aprobării adunării generale.


14) Numărul de membri ai consiliului de administratie este cuprins între 3 si 7.

15) Prevedere aplicabilă numai organizatiilor cu sistem de reprezentare.

16) Cel putin 3 cenzori si 3 supleanti, al căror număr trebuie să fie impar.

17) Cel putin 5 membri.

18) Până la 4 ani.

 

37. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competenta comisiei de conciliere, apărute între membrii organizatiei sau între membrii si organizatie, se înaintează spre solutionare instantelor judecătoresti numai după parcurgerea procedurii de conciliere prevăzute de prezentul statut.

38. Comisia de conciliere se organizează si functionează în conformitate cu prevederile normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului.

IV. Evidentele si controlul activitătii organizatiei

Evidentele si registrele

39. Organizatia tine evidentele si registrele prevăzute de lege.

40. Organizatia organizează si conduce contabilitatea potrivit legislatiei în vigoare.

Auditul financiar

41.1. Situatiile financiare anuale ale organizatiei se supun auditului financiar efectuat de către auditori financiari externi independenti, potrivit legii.

41.2. Organizatia depune la Oficiul de reglementare o situatie a veniturilor anuale, care va contine informatii privind suprafata de teren detinută în proprietate, în administrare sau în folosintă, potrivit legii, de membrii organizatiei, precum si o copie a situatiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare si la organul financiar local.

41.3. Membrii consiliului de administratie răspund potrivit legii de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la pct. 41.2, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de prezentarea oricăror documente sau înregistrări solicitate de Oficiul de reglementare, precum si de aplicarea măsurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare în cazul constatării unor încălcări ale legii.

42. Organizatia va constitui fondurile de rezervă prevăzute de lege.

V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea

si modificarea statutului organizatiei

43.1. Cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor sau ale reprezentantilor acestora, adunarea generală poate hotărî dizolvarea organizatiei în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea desfăsurării activitătilor pentru care a fost constituită;

b) aparitia unei situatii care face ca existenta organizatiei să nu mai fie necesară;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, aceasta trebuia întrunită;

d) instituirea incapacitătii de plată constatate prin hotărârea adunării generale sau a instantei judecătoresti competente.

43.2. Hotărârea adunării generale de dizolvare a organizatiei cuprinde si numirea a doi sau mai multi lichidatori. Hotărârea de dizolvare se comunică si se publică potrivit legii.

43.3. După încheierea procesului de lichidare, adunarea generală va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu avizul prealabil al Oficiului de reglementare.

43.4. Activele rămase, inclusiv infrastructura de îmbunătătiri funciare, aflate în proprietatea organizatiei, vor fi vândute prin licitatie publică sau, după caz, pot fi transmise către alte organizatii sau federatii, potrivit următoarei proceduri:

a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul organizatiei, printr-un protocol semnat cu consiliul de administratie;

b) în cazul în care datoriile organizatiei depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor pe care organizatia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitatie a  activelor aflate în proprietatea organizatiei si se va organiza licitatia propriu-zisă;

c) în cazul în care datoriile organizatiei nu depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor, vor fi adresate organizatiilor care au teritorii învecinate sau federatiilor cereri de participare la preluarea în proprietate a activelor si a infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei organizatii cu teritoriul învecinat sau a federatiei, activele se vor vinde prin licitatie publică.

44.1. Organizatia poate fuziona cu alte organizatii prin hotărârea adunării generale adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile detinute de membrii prezenti sau reprezentati.

44.2. Cu aceeasi majoritate de voturi prevăzută la alin. 1, organizatia poate transmite o parte din activitătile sale, activele utilizate pentru desfăsurarea acestor activităti, precum si o parte din numărul membrilor săi unei alte organizatii si se poate diviza în mai multe organizatii, putând să îsi completeze si să îsi modifice statutul prin acte aditionale.

VI. Dispozitii finale

45. Prezentul statut se completează cu dispozitiile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

46. Statutul a fost redactat în ... exemplare, din care ... exemplare revin organizatiei.

Membrii organizatiei ... 19)


19) Se va anexa un tabel cu toti membrii care au luat parte la adunarea constitutivă sau la adunarea generală care a adoptat măsura dizolvării si lichidării, fuziunii si divizării ori reorganizării si modificării corespunzătoare a statutului organizatiei.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MODELUL-CADRU

al actului constitutiv si al statutului federatiilor

 

ACT CONSTITUTIV

al federatiei organizatiilor .................1) “ ....................“

 

Având în vedere cele mentionate în notificarea înaintată Oficiului de reglementare în data de .................... si cele stabilite în adunarea comitetului constitutiv din data de ...............,

în baza convocării adunării constitutive, realizată prin ..........................., subscrisele organizatii de îmbunătătiri funciare, cu datele de identificare înscrise în lista anexată prezentului act constitutiv, întrunite în adunarea constitutivă din data de ................, am hotărât următoarele:

1. Se constituie federatia organizatiilor .................. “ ....................................“, în vederea desfăsurării următoarelor activităti:

a) ..........;

b) ..........;

c) ......... .

2. Sediul federatiei este în localitatea/comuna/orasul ......................., str. ................... nr. ........, bl. ......, ap. ......., judetul ................ .

3. Durata de functionare a federatiei este .........................2).

4. Patrimoniul initial al federatiei este în valoare de ......................... lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizatiei, este alcătuit din următoarele aporturi aduse de membrii federatiei:

5. în natură: ............................;

6. în mijloace financiare ..................... .

7. Consiliul de administratie este compus din ........... membri, având calitatea de reprezentant al organizatiilor membre, după cum urmează:

a) .................. – presedinte;

b) .................. – membru;

c) .................. – membru.

Membrii consiliului de administratie au fost alesi pentru un mandat de 3 ani.

8. Comisia de cenzori este compusă din .................. membri si tot atâtia supleanti, având calitatea de reprezentant al organizatiilor membre sau contabil autorizat ori expert contabil, după cum urmează:

a) .................. – presedinte;

b) .................. – membru;

c) .................. – membru;

d) .................. – membru supleant;

e) .................. – membru supleant;

f) .................. – membru supleant.

Membrii comisiei de cenzori au fost alesi pentru un mandat de 3 ani.

9. Comisia de conciliere este compusă din ... membri, având calitatea de reprezentant al organizatiilor membre, după cum urmează:

a) .................. – presedinte;

b) .................. – membru;

c) .................. – membru;

d) .................. – membru;

e) .................. – membru.

Membrii comisiei de conciliere au fost alesi pentru un mandat de 4 ani.

10. Pentru îndeplinirea procedurii de dobândire de către federatie a personalitătii juridice se desemnează următorii:

....................;

.................. .

La prezentul act constitutiv se anexează lista organizatiilor membre, cu indicarea suprafetelor de teren pentru care solicită prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare, care face parte integrantă din actul constitutiv.


1) Se va completa tipul organizatiilor care constituie federatia, astfel: federatia organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, federatia organizatiilor de desecare si drenaj, federatia organizatiilor de apărare împotriva inundatiilor sau federatia organizatiilor de combatere a eroziunii solului.

2) Se va mentiona pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat.

 

STATUTUL

federatiei organizatiilor ...............3) “ ......................................“

 

I. Dispozitii generale

1. Federatia organizatiilor ................. “ .....................“, denumită în continuare federatia, se constituie prin adoptarea prezentului statut ca federatie de organizatii de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

2. Adresa sediului federatiei este în localitatea/comuna/orasul ................ str. ................... nr. ........., bl. ....., ap. ...., judetul ..............., in incinta ................................4)

3. Teritoriul federatiei este în suprafată de ................. hectare, din care suprafata netă este de ............ hectare, situat în .............................5), judetul .........................., conform descrierii din planul anexat. Suprafata de teren cuprinsă în cadrul teritoriului federatiei are următoarele vecinătăti:

– la vest: ................;

– la est: ..................;

– la sud: ................;

– la nord: ............... .

4. Federatia are următorul obiect de activitate6):

a) exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajării de îmbunătătiri funciare ........................ sau părtii autonome functional din această amenajare care deserveste terenurile situate pe raza teritorială a localitătii/localitătilor ...................... si care nu sunt situate pe teritoriul uneia dintre organizatiile de îmbunătătiri funciare membre, pe o suprafată brută de ...... hectare si o suprafată netă de ...... hectare;

b) desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare7) care protejează solul de pe terenurile situate pe teritoriul federatiei;

c) ....................8).

5. Federatia prestează servicii de îmbunătătiri funciare organizatiilor membre, precum si persoanelor care nu sunt membre ale acesteia, dar care au încheiat un contract de prestări de servicii cu federatia.

II. Calitatea de membru al federatiei

6.1. Pot fi membre ale federatiei organizatiile care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătătiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federatia o exploatează, o întretine si o repară, ale căror teritorii sunt situate în cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare si cărora li se pot presta servicii de îmbunătătiri funciare de către federatie.

6.2. Organizatiile care intentionează să devină membre ale federatiei vor comunica în scris numele persoanei fizice care le reprezintă în raporturile cu federatia, odată cu depunerea adeziunii la prezentul statut.

7.1. Calitatea de membru al federatiei se probează prin înscrierea datelor de identificare a organizatiei în registrul organizatiilor membre. Datele de identificare se referă la denumirea organizatiei, adresa sediului, descrierea amplasamentului si mărimii în hectare a suprafetei de teren care constituie teritoriul organizatiei membre, precum si la numele reprezentantului legal al acesteia.

7.2. Admiterea unei organizatii în calitate de membru al federatiei existente se face prin depunerea la sediul federatiei a unei adeziuni la statut si la hotărârile adunărilor reprezentantilor si ale consiliului de administratie adoptate până la acea dată, precum si prin plata contributiei de înscriere si a cotizatiei pe anul în curs.

7.3. În cazul transmiterii proprietătii, folosintei sau a dreptului de administrare asupra instrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul unei organizatii membre, ca urmare a fuziunii, divizării, lichidării sau transmiterii în alt mod a acestor drepturi, noua organizatie dobânditoare poate deveni membră a federatiei, cu conditia achitării tuturor cotizatiilor, tarifelor sau altor obligatii de plată datorate federatiei de fosta detinătoare de infrastructură.

8. Organizatiile membre ale federatiei au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie către acestea;

b) să beneficieze de o cotă echitabilă din apa pentru irigatii livrată de federatie;

c) să voteze prin reprezentantii desemnati în cadrul alegerii membrilor organelor de conducere si al comisiilor federatiei;

d) să facă propuneri privind ordinea de zi a consiliului de administratie;

e) să propună candidati pentru alegerea membrilor organelor de conducere si ai comisiilor federatiei;

f) să examineze registrele si înregistrările federatiei;

g) să solicite si să primească informatii privind gestiunea federatiei, putând consulta documentele prevăzute în prezentul statut;

h) să solicite si să li se plătească despăgubiri în conditiile legii, în cazul în care culturile sau terenurile situate pe teritoriul oricăreia dintre acestea suferă o pagubă ca urmare a activitătilor de exploatare, întretinere si reparatii desfăsurate de federatie;

i) să înainteze comisiei de conciliere spre solutionare toate neîntelegerile dintre ele si celelalte organizatii membre, precum si dintre ele si federatie;

j) să se retragă din federatie, în conditiile legii;

k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul statut sau de legislatia în vigoare.

9. Organizatiile membre ale unei federatii au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de consiliul de administratie;

b) să plătească la termen cotizatiile si tarifele datorate federatiei;

c) să achite federatiei contravaloarea costurilor lucrărilor de întretinere a terenului sau infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea lor, executate la cererea acestora sau cu acordul lor;

d) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora instalatiile si echipamentele aflate în proprietatea sau folosinta federatiei;

e) să plătească costurile de reparatie sau de înlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de membrii ori salariatii proprii;

f) să furnizeze federatiei informatii privind utilizarea terenurilor si gospodărirea apei pe teritoriul propriu;

g) să permită accesul personalului federatiei pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiei membre pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare.

10.1. Accesul personalului federatiei cu utilajele necesare pe terenurile situate în cadrul teritoriilor organizatiilor membre pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare se face cu respectarea următoarei proceduri:

a) se notifică organizatia cu 24 de ore înainte de începerea executării lucrării;

b) se stabileste cu organizatia membră suprafata de teren ce va fi ocupată de utilaje si lucrări, precum si modul de despăgubire, în cazul în care este afectat teren ocupat cu culturi agricole;

c) în cazul nerealizării acordului cu organizatia membră, se convoacă de urgentă comisia de conciliere, care va hotărî definitiv.

10.2. În caz de calamitate sau alte cazuri urgente similare, personalul federatiei, cu utilajele necesare, va intra pe terenurile proprietarilor de teren si va executa lucrările de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare fără notificarea prealabilă si stabilirea suprafetei de teren necesare cu proprietarul de teren.

Eventualele despăgubiri sau acorduri privind executarea lucrărilor se vor reglementa ulterior.

 

3) Se va completa tipul organizatiei în functie de activitatea principală: organizatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatia de desecare si drenaj, organizatia de apărare împotriva inundatiilor sau organizatia de combatere a eroziunii solului.

4) Conform contractului de închiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului în care este situat sediul.

5) Se vor mentiona amenajarea de irigatii, amenajarea de desecare si drenaj, lucrările de apărare împotriva inundatiilor sau lucrările de combatere a eroziunii solului ori partea de amenajare pe care federatia îsi ia răspunderea să o exploateze, să o întretină sau să o repare.

6) Se vor completa numai activitătile de îmbunătătiri funciare principale ce se vor desfăsura în functie de tipul organizatiei de îmbunătătiri funciare.

7) Aceste activităti se vor aproba de consiliul de administratie si se vor înscrie în statut.

8) Alte activităti dintre cele prevăzute de lege a fi desfăsurate de federatiile de îmbunătătiri funciare.

 

III. Organele federatiei

11.1. Federatia are ca organ de conducere consiliul de administratie. Controlul activitătii federatiei se realizează de comisia de cenzori. Neîntelegerile din interiorul federatiei se solutionează de comisia de conciliere.

11.2. Deciziile consiliului de administratie sunt puse în executare de director si de personalul tehnic si economic de executie al federatiei.

12.1. Membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai federatiei.

12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii consiliului de administratie si ai comisiilor prevăzute la pct. 12.1 au următoarele drepturi:

a) să li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum si orice alte asemenea cheltuieli, în cuantumul si la termenele stabilite de adunarea reprezentantilor organizatiilor membre;

b) să li se plătească indemnizatii lunare de ...%9) din cuantumul salariului directorului federatiei;

c) să aibă acces la orice registre si documente interne ale federatiei.

13. Un reprezentant al unei organizatii membre poate fi ales fie numai în consiliul de administratie, fie numai în comisia de cenzori, fie numai în comisia de conciliere.

Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre

14. Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre, denumită în continuare adunarea reprezentantilor, este organul deliberativ al federatiei, compus din reprezentanti ai organizatiilor membre, cu competente limitate de desemnare, înlocuire, revocare sau eliberare din functie a membrilor organelor federatiei.

15. Organizatiile membre îsi desemnează la sedintele adunărilor reprezentantilor un număr de membri proportional cu suprafata teritoriului fiecăreia dintre acestea.

16.1. Fiecare organizatie membră va avea un număr de voturi proportional cu suprafata de teren din cadrul teritoriului acelei organizatii.

16.2. O organizatie membră poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.

16.3. Organizatiilor membre restante la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitătilor datorate federatiei li se va suspenda dreptul de vot până la achitarea acestor obligatii.

Suspendarea se va aplica după notificarea prealabilă cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii sedintei adunării reprezentantilor. Dacă până la data sedintei adunării reprezentantilor datornicul achită sumele datorate, măsura suspendării încetează, în caz contrar adunarea reprezentantilor putând hotărî excluderea din organizatie.

17.1. Adunarea reprezentantilor se întruneste o dată pe an, până la data de 31 martie a fiecărui an. Aceasta este convocată de consiliul de administratie, la solicitarea scrisă a cel putin unei pătrimi din numărul organizatiilor membre sau la solicitarea Oficiului de reglementare al organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, ori a comisiei de cenzori.

17.2. Adunarea reprezentantilor poate lucra numai în prezenta a cel putin câte unui reprezentant al fiecărei organizatii membre, care detin cel putin jumătate din numărul total de voturi, hotărârile adoptându-se cu majoritatea simplă a voturilor organizatiilor membre reprezentate, prin vot deschis sau secret, după caz.

17.3. Dacă adunarea reprezentantilor nu se poate întruni datorită neîndeplinirii conditiilor de prezentă prevăzute la pct. 17.2, se convoacă o a doua adunare, care poate să delibereze cu majoritate, oricare ar fi numărul de voturi detinute de reprezentantii organizatiilor membre.

18.1. Sedintele adunărilor reprezentantilor sunt convocate si conduse de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte ori un alt membru al consiliului de administratie, după caz. În cazul neconvocării adunării reprezentantilor de către consiliul de administratie la termenele prevăzute de lege, adunarea reprezentantilor va fi convocată de cenzori sau de Oficiul de reglementare.

18.2. Adunarea reprezentantilor se convoacă cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii sedintei. În cazuri urgente, termenul de întrunire a adunării va fi de cel putin 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va mentiona data, ora si locul adunării reprezentantilor, precum si proiectul ordinii de zi.

18.3. Convocarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, adresată fiecăreia dintre organizatiile membre, si prin afisare la sediul federatiei, precum si prin publicarea într-un cotidian local sau printr-un mijloc electronic de comunicare în masă.

19. Adunarea reprezentantilor îndeplineste următoarele atributii:

a) alegerea, înlocuirea, revocarea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere;

b) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a federatiei si a regulamentului consiliului de administratie;

c) aprobarea rapoartelor organelor federatiei.

20.1. Lucrările adunării reprezentantilor se consemnează în procese-verbale.

20.2. Procesele-verbale se semnează de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus sedinta si de persoanele care l-au redactat si se scriu în registrul adunărilor reprezentantilor.

Consiliul de administratie

21.1. Consiliul de administratie este compus din ...10) membri, din rândul cărora va fi desemnat presedintele, trezorierul si secretarul federatiei. Adunarea reprezentantilor stabileste numărul de persoane pe care fiecare dintre organizatiile membre îl poate desemna pentru a face parte din consiliul de administratie si alege membrii consiliului de administratie prin vot dintre persoanele desemnate de organizatiile membre, pentru un mandat de 3 ani, care pot fi realesi. Propunerile de persoane care să facă parte din consiliul de administratie se trimit secretarului federatiei cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării reprezentantilor de alegere a membrilor consiliului de administratie.

21.2. Dreptul organizatiilor membre sau al reprezentantilor organizatiilor membre, care au restante la plata tarifelor, cotizatiilor ori penalitătilor datorate federatiei, de a desemna persoane în calitate de membru al consiliului de administratie sau de a face parte din acest consiliu este suspendat până la achitarea integrală a acestor datorii.


9) Până la 20%.

10) Numărul de membri ai consiliului de administratie este cuprins între 3 si 7.

 

22. Consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) aprobarea regulamentelor interne ale federatiei;

b) aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportului de activitate întocmit de director;

c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate, a statului de functii si a planului de exploatare, întretinere si reparatii;

d) aprobarea tarifului pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de federatie, precum si a cuantumului cotizatiilor si oricăror altor tarife;

e) reprezentarea organizatiilor membre pe baza unui mandat special la negocierile cu furnizorul de apă pentru irigatii sau alte servicii de îmbunătătiri funciare, autoritătile publice, alte federatii ori persoane juridice;

f) elaborarea planurilor anuale si de perspectivă de dezvoltare a părtii de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în folosinta sa gratuită;

g) avizarea si înaintarea pentru aprobare de către organismele abilitate a planului de investitii;

h) aprobarea vânzării, achizitiei ori ipotecării oricărui teren sau oricărei infrastructuri de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea federatiei;

i) modificarea si completarea statutului federatiei;

j) fuziunea si divizarea federatiei, precum si participarea în calitate de membru în cadrul unor confederatii sau uniuni;

k) dizolvarea si lichidarea federatiei.

23.1. Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte.

Presedintele si, în lipsa acestuia, vicepresedintele îndeplinesc următoarele atributii:

a) convocarea, organizarea si conducerea sedintelor consiliului de administratie;

b) semnarea documentelor de înaintare către minister, Oficiul de reglementare si alti terti, precum si a contractelor si conventiilor prin care federatia îsi asumă obligatii peste valoarea de .............11) lei (RON);

c) reprezentarea federatiei în relatia cu autoritătile publice si sectorul privat.

23.2. Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

23.3. Consiliul de administratie se convoacă de presedinte sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. Când pe ordinea de zi figurează propuneri de modificare a statutului organizatiei, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Organizatiile membre pot înainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii sedintei.

23.4. Consiliul de administratie poate decide valabil în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi, cu votul majoritătii absolute a membrilor prezenti. Fiecare membru al consiliului de administratie detine un vot. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

23.5. Pentru validitatea deciziilor privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren aflat în proprietatea federatiei si/sau vânzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare detinute în proprietate de federatie, fuziunea federatiei cu alte federatii, divizarea acesteia si dobândirea calitătii de membru al unei confederatii sau uniuni, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea federatiei, precum si modificarea statutului acesteia, este necesară o majoritate de două treimi din numărul voturilor organizatiilor membre.

23.6. Consiliul de administratie adoptă propriul regulament de functionare. Dezbaterile din cadrul sedintelor consiliului de administratie se consemnează în procese-verbale.

24.1. Adunarea reprezentantilor poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie înainte de expirarea mandatului, pentru delapidare, incompetentă, neglijentă sau conflict de interese.

24.2. În cazul revocării unui membru al consiliului de administratie, a unora dintre membrii consiliului sau a întregului consiliu de administratie, adunarea reprezentantilor va desemna înlocuitori ai acestora în cadrul aceleiasi sedinte în care s-a adoptat hotărârea de revocare.

Comisia de cenzori

25.1. Adunarea reprezentantilor alege...12) cenzori si tot atâtia supleanti.

25.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi.

25.3. Cenzorii sunt reprezentanti ai organizatiilor membre, cu exceptia a cel putin unuia dintre acestia care este contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil si poate să nu fie membru al vreuneia dintre organizatiile membre.

26.1. Comisia de cenzori îndeplineste atributiile prevăzute de lege.

26.2. Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

26.3. Comisia de cenzori întocmeste rapoarte pe care le prezintă consiliului de administratie sau adunării reprezentantilor, după caz.

26.4. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un presedinte si întocmeste propriul regulament de functionare.

27.1. În caz de deces, împiedicare fizică sau juridică, încercare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit după cum urmează:

a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de către supleantul care are aceleasi pregătire si atestare profesională;

b) cenzorul reprezentant al unei organizatii membre, de către supleantul desemnat de presedintele comisiei de cenzori.

27.2. Dacă aplicând prevederile pct. 27.1 nu se completează numărul cenzorilor prevăzut de prezentul statut, cenzorii rămasi convoacă adunarea reprezentantilor pentru alegerea comisiei de cenzori.

27.3. În cazul împiedicării tuturor cenzorilor să îsi exercite mandatul încredintat, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea reprezentantilor pentru alegerea comisiei de cenzori.

28. În cazul neconvocării adunării reprezentantilor de către consiliul de administratie la termenele prevăzute de lege, adunarea reprezentantilor va fi convocată de cenzori în procedură de urgentă.

Comisia de conciliere

29.1. Comisia de conciliere are ...13) membrii alesi de adunarea reprezentantilor dintre cei desemnati de organizatiile membre, pentru un mandat de 4 ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realesi.

29.2. Nu pot fi alesi membri ai comisiei de conciliere, iar dacă au fost alesi decad din această functie, persoanele desemnate de organizatiile membre dintre membrii acestora, care se află în una dintre următoarele situatii:

a) au fost condamnate pentru săvârsirea unei fapte penale sau execută o pedeapsă ca urmare a pronuntării unei condamnări penale cu suspendare, dovedită cu cazier judiciar;

b) au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau penalitătilor datorate organizatiei membre;

c) înstrăinează terenul situat pe teritoriul organizatiei membre.

29.3. Membrii comisiei de conciliere aleg dintre ei un presedinte.


11) Această valoare se va stabili de adunarea reprezentantilor si va fi prevăzută în statutul federatiei.

12) Cel putin 3 cenzori si 3 supleanti, al căror număr trebuie să fie impar.

13) Cel putin 5 membri.

 

30.1. Comisia de conciliere are atributiile, se organizează si functionează potrivit legii14).

30.2. În cazurile în care legea nu distinge, activitatea comisiei de conciliere este reglementată de un regulament intern ce se aprobă de consiliul de administratie.

31.1. Comisia de conciliere, în urma depunerii unei sesizări de către una sau mai multe dintre organizatiile membre ori de către unul dintre membrii acestor organizatii împotriva organizatiei din care face parte, în cazul atacării deciziei emise de comisia de conciliere a organizatiei, stabileste dacă s-a săvârsit o încălcare a regulamentelor interne ale federatiei si hotărăste conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicării de sanctiuni. Aplicarea sanctiunii poate fi contestată în adunarea reprezentantilor sau în fata instantei judecătoresti competente.

31.2. Sanctiunile pot consta în obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorări, penalităti si amenzi, interdictia de a se livra apă pentru irigatii sau a se presta alte servicii de îmbunătătiri funciare, mergându-se până la excluderea din federatie.

32.1. Organizatiile membre pot fi excluse din federatie pentru următoarele motive:

a) întârzieri nejustificate sau refuzul de a plăti cotizatiile mai mult de 3 luni de la scadentă;

b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor federatiei;

c) refuzul de a permite accesul pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizatiilor membre al personalului federatiei pentru executarea lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conditiile stabilite de prezentul statut;

d) alte încălcări ale statutului si regulamentelor interne ale federatiei, stabilite prin decizie a consiliului de administratie.

32.3. Propunerea de excludere se înaintează comisiei de conciliere care, după audierea persoanei în cauză, emite o decizie motivată ce se va supune aprobării consiliului de administratie.

33. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competenta comisiei de conciliere, apărute între organizatiile membre sau organizatiile membre si federatie, se înaintează spre solutionare instantelor judecătoresti numai după parcurgerea procedurii de conciliere prevăzute de prezentul statut.

IV. Evidentele si controlul activitătii organizatiei

Evidentele si registrele

34. Organizatia tine următoarele evidente si registre:

a) un registru al organizatiilor membre ale federatiei, continând informatii referitoare la dimensiunile si amplasarea teritoriului fiecărei organizatii. Datele din registru se actualizează la fiecare 6 luni;

b) un plan de situatie al teritoriului federatiei, cu pozitionarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

c) inventarul bunurilor ce constituie infrastructura de îmbunătătiri funciare, aflate în folosinta gratuită a federatiei;

d) un registru al persoanelor si organizatiilor care nu sunt membre ale federatiei si care detin terenuri sau au teritoriile situate pe teritoriul federatiei, cărora aceasta le prestează servicii de îmbunătătiri funciare;

e) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate federatiei de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare sau de alti terti prestatori de servicii;

f) un registru al serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor membre;

g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si plătite;

h) câte un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunării reprezentantilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;

i) un registru al conventiilor si contractelor încheiate de federatie cu tertii;

j) un registru al inspectiilor si interventiilor executate la infrastructura de îmbunătătiri funciare, gestionat de organizatie.

35. Federatia organizează si conduce contabilitatea potrivit legislatiei în vigoare.

Auditul financiar

36.1. Situatiile financiare anuale ale federatiei se supun auditului financiar efectuat de către auditori financiari externi independenti, potrivit legii.

36.2. Federatia depune la Oficiul de reglementare o situatie a veniturilor anuale, care va contine informatii privind suprafata de teren detinută în proprietate, în administrare ori folosintă potrivit legii de membrii organizatiilor membre si de alte persoane sau organizatii care nu au calitatea de membru al federatiei, precum si o copie a situatiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare si la organul financiar local.

36.3. Membrii consiliului de administratie răspund potrivit legii de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la pct. 36.2, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de prezentarea oricăror documente sau înregistrări solicitate de Oficiul de reglementare, precum si de aplicarea măsurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare în cazul constatării unor încălcări ale legii.

37. Federatia va constitui fondurile de rezervă prevăzute de lege.

V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului federatiei

38.1. Cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor detinute de organizatiile membre, consiliul de administratie poate hotărî dizolvarea federatiei în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea desfăsurării activitătilor pentru care a fost constituită;

b) aparitia unei situatii care face ca existenta federatiei să nu mai fie necesară;

c) imposibilitatea constituirii adunării reprezentantilor sau a consiliului de administratie, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;

d) instituirea incapacitătii de plată constatate prin decizie a consiliului de administratie sau a instantei judecătoresti competente.

38.2. Decizia consiliului de administratie de dizolvare a federatiei cuprinde si numirea a doi sau mai multi lichidatori. Decizia de dizolvare se comunică si se publică potrivit legii.

38.3. După încheierea procesului de lichidare, consiliul de administratie va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu avizul prealabil al Oficiului de reglementare.

38.4. Activele rămase, inclusiv infrastructura de îmbunătătiri funciare, aflate în proprietatea federatiei, se vor vinde prin licitatie publică sau, după caz, pot fi transmise către alte federatii, potrivit următoarei proceduri:

a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul federatiei printr-un protocol semnat cu consiliul de administratie;

b) în cazul în care datoriile federatiei depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor pe care federatia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitatie a activelor aflate în proprietatea federatiei si se va organiza licitatia propriu-zisă;


14) Comisia de conciliere se organizează si functionează în conformitate cu prevederile Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 185/2005.

 

c) în cazul în care datoriile federatiei nu depăsesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor, se vor adresa federatiilor care au teritorii învecinate cereri de participare la preluare în proprietate sau în folosintă a

activelor si a infrastructurii de îmbunătătiri funciare;

d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei federatii cu teritoriul învecinat, activele se vor vinde prin licitatie publică.

39.1. Federatia poate fuziona, în conditiile legii, cu alte federatii prin decizie a consiliului de administratie adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor detinute de membrii prezenti.

39.2. Cu aceeasi majoritate de voturi prevăzută la pct. 39.1, federatia poate transmite, în conditiile legii, o parte din activitătile sale, activele utilizate pentru desfăsurarea acestor activităti, precum si o parte din

numărul membrilor săi unei alte federatii si se poate diviza în mai multe federatii, putând să îsi completeze si să îsi modifice statutul prin acte aditionale.

VI. Dispozitii finale

40. Prezentul statut se completează cu dispozitiile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acestor legi.

41. Statutul a fost redactat în ..... exemplare, din care ..... exemplare revin federatiei.

Organizatiile membre ale federatiei ........................15)


15) Se va anexa un tabel cu toti membrii care au luat parte la adunarea constitutivă, la adunarea reprezentantilor sau la consiliul de administratie care a adoptat măsura dizolvării si lichidării, fuziunii si divizării sau reorganizării si modificării corespunzătoare a statutului organizatiei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

În baza art. 41, 59, 67–70, 90 si 91 din Legea îmbunătătilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 98.470 din 31 octombrie 2005 al Directiei consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor privind modificarea si completarea unor prevederi ale actelor normative referitoare la mecanismul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia buget finante, Directia consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 749/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.132 din 30 noiembrie 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2006 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 1.230.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare se acordă subventii de la bugetul de stat:

a) organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) beneficiarilor, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 70 din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Mecanismul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare are la bază următoarele principii:

a) subventiile pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli de desfăsurare a activitătilor de irigatii se acordă organizatiilor si federatiilor, la cererea acestora;

b) subventiile pentru suportarea cheltuielilor de exploatare, întretinere si reparatii ale sistemelor si amenajărilor de irigatii se alocă până la concurenta unui plafon maxim la hectar, unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii în cadrul sistemului sau al amenajării de irigatii;

c) subventiile pentru activitătile de irigatii se acordă numai dacă cererea de livrare a apei pentru irigatii ce face obiectul contractelor multianuale încheiate cu organizatiile, federatiile si alti beneficiari implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajării de irigatii, precum si din suprafata întregii amenajări sau a părtii de amenajare autonomă functional declarate de utilitate publică;

d) subventiile pentru irigatii se acordă organizatiilor si federatiilor numai dacă acestea au achitat contributia proprie la tariful anual. Procentul minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii se stabileste anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru. Cuantumul contributiilor proprii ale organizatiilor si federatiilor se poate modifica anual, numai în sens crescător, prin ordin al ministrului;

e) subventiile acordate pentru plata tarifului anual pot reprezenta cel mult 25% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii în cadrul sistemului sau al amenajării de irigatii;

f) subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, alta decât cea de irigatii, se alocă în limita unor plafoane specifice fiecăreia dintre activitătile de îmbunătătiri funciare;

g) subventiile de la bugetul de stat se alocă în scopul stimulării asocierii utilizatorilor în organizatii si federatii.

Art. 3. – Definitiile unor termeni utilizati în sensul prezentelor norme metodologice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Subventiile de la bugetul de stat ce se acordă organizatiilor si federatiilor de organizatii din domeniul îmbunătătirilor funciare

 

Art. 4. – (1) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii încheie cu organizatiile si federatiile contracte multianuale sau acte aditionale de actualizare a acestor contracte până la data de 10 septembrie a fiecărui an. Până la data de 15 septembrie a fiecărui an Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul, directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare DADR, si organizatiilor interesate lista amenajărilor de irigatii care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 2 lit. c) si pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile cărora se pot primi subventii de la bugetul de stat.

(2) Contributia proprie la tariful anual pentru sezonul de irigatii al anului următor se achită de organizatii si federatii după comunicarea de către Administratie si de către ceilalti furnizori de apă pentru irigatii a listei amenajărilor de irigatii care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 2 lit. c), până la data de 30 septembrie a anului în curs. În factura emisă de Administratie sau de alt furnizor de apă pentru irigatii se evidentiază tariful anual pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si contributia proprie a organizatiilor si a federatiilor.

(3) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii verifică achitarea contributiei proprii la tariful anual si comunică ministerului situatia suprafetelor eligibile, până la data de 10 octombrie a fiecărui an. În cazul în care datorită neplătii integrale a contributiilor proprii anumite amenajări sau părti de amenajare declarate de utilitate publică nu îndeplinesc conditia prevăzută la art. 2 lit. c), partea de contributie achitată se restituie până la data de 31 octombrie.

(4) Ministerul, în baza alocatiei bugetare aprobate si a situatiilor privind suprafetele eligibile, recalculează si comunică valoarea finală a plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, până la data de 20 octombrie a anului în curs.

(5) DADR calculează si comunică organizatiilor si federatiilor valoarea maximă a subventiei pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si pentru fiecare organizatie sau federatie până la data de 31 octombrie a anului în curs.

Art. 5. – (1) Acordarea subventiilor pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării de către organizatii si federatii a activitătilor de irigatii se face conform următoarei proceduri:

A. Pentru achitarea tarifului anual:

a) până la data de 5 octombrie a fiecărui an organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acesteia copia ordinului de plată a contributiei proprii, certificat de bancă, împreună cu originalul facturii de plată a tarifului anual, emisă de furnizorul de apă;

b) odată cu factura si copia ordinului de plată organizatia sau federatia depune cererea-tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii repartizate Administratiei sau altui furnizor de apă pentru irigatii, după caz, conform modelului din anexa nr. 2;

c) până la data de 10 octombrie a fiecărui an DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor înaintate de organizatii si federatii si aprobă sau, după caz, respinge motivat cererile. Pe baza cererilor aprobate până la data de 31 octombrie a anului în curs, DADR transmite ministerului, centralizat la nivelul judetului, situatia subventiilor ce se vor aloca de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei din plafonul maxim unitar la hectar aferente tarifului anual pentru anul următor, cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii, conform cererilor înaintate de organizatiile si federatiile din domeniul îmbunătătirilor funciare, potrivit modelului din anexa nr. 2a);

d) până la data de 15 noiembrie a fiecărui an DADR comunică organizatiilor si federatiilor sumele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, ce se calculează ca diferentă între subventia maximă si sumele aprobate pentru plata cotei din tariful anual;

e) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii depun la minister lunar, până pe data de 25 a fiecărei luni, situatia privind solicitarea achitării cheltuielilor de întretinere si reparatii cuprinse în tariful anual si acoperite partial din subventii de la bugetul de stat si decontul justificativ privind utilizarea sumelor încasate din tariful anual si acoperite din subventii de la bugetul de stat, conform modelelor din anexele nr. 2b) si 2c);

f) după finalizarea si receptia lucrărilor de întretinere si reparatii, ale căror costuri estimate au stat la baza calculării tarifului anual, si înainte de începerea livrării efective a apei pentru irigatii, Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii determină gradul de realizare a lucrărilor programate, iar în cazul în care acestea nu au fost executate integral, sumele achitate suplimentar de organizatii si federatii prin plata contributiei proprii la tariful anual se restituie sau se compensează cu plata contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii. Fac exceptie de la această prevedere lucrările pentru reparatiile accidentale survenite în perioada aplicării udărilor.

B. Pentru achitarea tarifului de livrare a apei pentru irigatii:

a) organizatiile si federatiile vor depune odată cu comanda săptămânală copia ordinului de plată a contributiei proprii la tariful de livrare a apei de irigatii aferent volumului de apă comandat;

b) în termen de 3 zile de la încheierea fiecărei luni, Administratia sau un alt furnizor de apă pentru irigatii, după caz, emite pe numele organizatiei sau federatiei factura de plată a tarifului de livrare a apei. Volumele de apă livrate la fiecare punct de livrare se calculează potrivit metodologiei din anexa nr. 3;

c) în termen de două zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia depune la DADR copia ordinului de plată a contributiei proprii, certificat de bancă, împreună cu originalul facturii de plată a apei livrate;

d) odată cu factura si copia ordinului de plată organizatia sau federatia depune cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 2;

e) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si prezintă ministerului până la data de 15 a fiecărei luni, centralizat la nivelul judetului, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii din tariful de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor înaintate de organizatiile si federatiile din domeniul îmbunătătirilor funciare, potrivit modelului din anexa nr. 2d).

C. Pentru achitarea costului energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii:

a) în termen de două zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia achită contravaloarea contributiei proprii în contul furnizorului de energie electrică si depune la DADR copia ordinului de plată, certificat de bancă, împreună cu originalul facturii de plată a consumului de energie electrică;

b) odată cu factura si copia ordinului de plată organizatia sau federatia depune cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 2;

c) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni prezintă ministerului, centralizat la nivelul judetului, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat în vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrică sau termică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2e).

D. (1) Pentru decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii:

a) în termen de 5 zile de la încheierea fiecărei luni, odată cu depunerea facturii si a copiei ordinului de plată a contributiei proprii la plata tarifului de livrare a apei pentru irigatii, organizatia sau federatia depune la DADR documentele justificative de achizitie a combustibilului consumat în luna anterioară, împreună cu cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 2, în limita unui consum de 50 l pentru fiecare 1.000 m3 de apă pompată, în baza înregistrărilor volumetrice pe fiecare agregat de pompare;

b) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni prezintă ministerului, centralizat la nivelul judetului, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat în vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrică sau termică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2e).

(2) Neachitarea la termenele prevăzute de prezentele norme metodologice a contributiilor proprii produce următoarele efecte:

a) rezilierea contractului multianual în termen de 30 de zile de la data scadentei, în cazul neplătii contributiei proprii la plata tarifului anual în anul curent pentru sezonul de irigatii din anul următor până la 30 septembrie;

b) neînceperea sau întreruperea livrării apei pentru irigatii în cazul neplătii, respectiv al întârzierii plătii contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii.

(3) Încheierea unui noi contract multianual se face în conditiile art. 60 alin. (2) si ale art. 61 din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare. Reluarea livrării apei pentru irigatii se face numai după achitarea integrală a contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii, respectiv a oricăror obligatii de plată restante din anul sau anii precedenti.

(4) Pentru acordarea subventiilor care acoperă cheltuielile prevăzute la alin. (1) ministerul prezintă justificarea sumelor acordate pentru luna anterioară si, până la data de 26 a lunii în curs pentru luna următoare, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare, la care se anexează centralizatorul subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru achitarea cotelor cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii din tariful anual si din tariful de livrare a apei pentru irigatii si organizatiilor sau federatiilor din cheltuielile cu energia electrică sau termică de pompare a apei pentru irigatii, aprobat de ordonatorul principal de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2f), întocmit pe baza situatiei subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat, defalcate pe DADR, conform modelului din anexa nr. 2g). Pe baza documentelor prezentate, Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură si vânătoare“, subcapitolul 83.01.03.02 “Îmbunătătiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului“, titlul “Subventii“.

(5) În termen de 5 zile de la data deschiderii creditelor bugetare, ministerul virează Administratiei si altor furnizori de apă pentru irigatii sumele reprezentând cotele cuvenite din tariful anual si tariful de livrare a apei pentru irigatii si alocă DADR sumele aprobate pentru achitarea cotei cuvenite furnizorilor de energie electrică si pentru decontarea cheltuielilor organizatiilor si federatiilor cu energia termică de pompare.

(6) În termen de 5 zile de la data alocării subventiilor de la bugetul de stat, DADR virează sumele cuvenite:

a) furnizorului de energie electrică, pentru plata energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii;

b) organizatiilor si federatiilor, pentru decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 6. – (1) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an DADR transmite ministerului centralizatorul cuprinzând suprafetele eligibile si sumele alocate ca subventie pe punctele de livrare a apei pentru irigatii exploatate, întretinute si reparate de organizatii si federatii, conform anexei nr. 2h).

(2) DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor înaintate, precum si încadrarea sumelor solicitate prin fiecare cerere de acordare a subventiilor în disponibilul rămas din cuantumul maxim al subventiei calculat pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii.

(3) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii, pe baza valorilor tarifului anual, tarifului de livrare a apei pentru irigatii si a consumului preliminat de energie electrică sau termică de pompare a apei prin punctele de livrare, estimează volumele de apă ce pot fi livrate la fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, cu încadrarea în cuantumul maxim al subventiei pe fiecare punct de livrare, conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 4, pe care le comunică organizatiilor si federatiilor.

Art. 7. – Organizatiile care exploatează o infrastructură de irigatii prin intermediul căreia se prestează servicii de irigatii pe suprafetele de teren prevăzute în contractele multianuale primesc subventii, potrivit legii, pentru exploatarea infrastructurii situate pe teritoriul lor, indiferent de regimul juridic al proprietătii sau folosintei asupra acestei infrastructuri. În cazul în care infrastructura de irigatii este detinută în proprietate de alti proprietari decât organizatiile, acestea vor reglementa raporturile juridice cu proprietarii de drept ai infrastructurii de irigatii, în cadrul unei conventii prin care li se va transmite dreptul de folosintă.

Art. 8. – Organizatiile si federatiile care preiau răspunderea exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare, alta decât cea de irigatii, pot beneficia de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea costurilor de exploatare, întretinere si reparatii, în limita unor plafoane la hectar, stabilite pentru fiecare activitate de îmbunătătiri funciare, corespunzător tipului de infrastructură preluată în proprietate sau în folosintă de aceste organizatii si federatii. Plafoanele pentru organizatii si federatii se aprobă de minister, la propunerea Administratiei.

 

CAPITOLUL III

Subventiile de la bugetul de stat ce se acordă Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Art. 9. – Cheltuielile administrative, materiale si de personal necesare desfăsurării activitătilor Administratiei, se acoperă total sau partial din subventii de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. – (1) Până la data de 1 septembrie a fiecărui an Administratia prezintă ministerului propuneri fundamentate privind necesarul alocatiei bugetare estimat pentru anul următor, la nivel de sucursală teritorială, în functie de suprafata si tipul fiecărei amenajări de îmbunătătiri funciare gestionate de acea sucursală si în functie de plafoanele la hectar stabilite pentru fiecare activitate de îmbunătătiri funciare. Plafoanele la hectar stabilite pentru fiecare activitate de îmbunătătiri funciare se aprobă de consiliul de administratie, la propunerea directorului general, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat, conform art. 48 lit. (j) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ministerul, după aprobarea propunerilor înaintate de Administratie, pe bază de documente justificative, virează lunar acesteia subventiile alocate ce se vor utiliza potrivit destinatiei prevăzute de lege si în limita sumelor aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia.

(3) Sumele acordate ca subventii de la bugetul de stat fiecărei sucursale teritoriale si neutilizate nu pot fi redistribuite de Administratie către alte sucursale sau către sediul central al Administratiei.

(4) Sumele alocate ca subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor aferente sediului central si sucursalelor teritoriale ale Administratiei si celor necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, necheltuite la finele anului bugetar, se virează la bugetul de stat.

Art. 11. – (1) Pentru acordarea subventiilor în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 9, ministerul prezintă Ministerului Finantelor Publice lunar, până la data de 26 a lunii în curs pentru luna următoare, solicitarea de deschidere a creditelor bugetare, la care se anexează situatia subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor administrative, materiale si de personal ale Administratiei, aprobată de ordonatorul principal de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, întocmită pe baza situatiilor transmise de sucursale, potrivit modelului din anexa nr. 5a), si decontul justificativ privind utilizarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor administrative, materiale si de personal ale Administratiei, aprobat de ordonatorul principal de credite, pentru perioada raportată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură si vânătoare“, subcapitolul 83.01.03.02 “Îmbunătătiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului“, titlul “Subventii“.

(2) Acordarea lunară a subventiilor se face numai după justificarea sumelor alocate în perioada raportată, iar pentru luna decembrie subventiile se acordă în limita diferentei dintre cheltuielile ce se pot acoperi din subventii de la bugetul de stat prevăzute în bugetul anual aprobat si subventiile încasate cumulat până în luna noiembrie inclusiv.

(3) Subventiile se înregistrează în evidenta contabilă a Administratiei, separat pe cheltuieli de întretinere si reparatii si pe cheltuieli de exploatare, separat pentru activitatea de irigatii si separat pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare.

Art. 12. – Justificarea modului de utilizare a subventiilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor, prevăzute în prezentele norme metodologice, se face astfel:

a) până la data de 20 a fiecărei luni sucursalele teritoriale centralizează de la unitătile de administrare la nivel de amenajare deconturile justificative, conform modelului din anexa nr. 6b), si prezintă Administratiei decontul justificativ al sucursalei privind utilizarea subventiilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada raportată, verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6a);

b) subventiile solicitate lunar de la bugetul de stat acoperă cheltuielile stabilite pe baza planurilor tehnice si a contractelor încheiate cu tertii furnizori, conform situatiei lunare a subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru exploatare si pentru achitarea contravalorii serviciilor contractate de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, prevăzute în anexa nr. 5;

c) subventiile pentru fiecare sucursală si activitate se distribuie anual, trimestrial si lunar, cu aprobarea consiliului de administratie, pe baza situatiilor privind subventiile ce se solicită de la bugetul de stat, defalcate pe fiecare sucursală, conform anexei nr. 5a);

d) decontul justificativ de cheltuieli se întocmeste lunar de fiecare sucursală, pentru perioada raportată, cumulat de la începutul anului, pe baza situatiei lucrărilor si a facturilor emise de tertii furnizori, cu încadrarea în planurile tehnice si în devizele de lucrări, si este verificat si avizat de organele de control financiar teritoriale.

Art. 13. – (1) Răspunderea asupra realitătii, oportunitătii si necesitătii cheltuielilor cuprinse în decontul justificativ privind utilizarea subventiilor de la bugetul de stat revine Administratiei si sucursalelor sale.

(2) Ministerul efectuează controlul asupra realitătii, legalitătii si utilizării eficiente a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare si a cheltuielilor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea Administratiei, precum si încadrarea în sumele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei pentru fiecare activitate.

(3) Administratia exercită controlul permanent al legalitătii si oportunitătii efectuării de către sucursalele sale a cheltuielilor de exploatare si a celor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare, precum si a modului cum acestea sunt reflectate în deconturile prezentate.

Art. 14. – Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), 2h), 3, 4, 5, 5a), 6, 6a) si 6b)*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Anexe nr. 2a)

la normele metodologice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care  cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 1 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.172 din 24 ianuarie 2006, întocmit de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Norma sanitară veterinară care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 138/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 27 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Litera k) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“k) post de inspectie la frontieră – post organizat în orice aeroport, port, punct feroviar sau rutier, deschis traficului international, aprobat de autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor centrală, în care se efectuează inspectii si controale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor asupra produselor cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/98/EC, cu modificările ulterioare, a animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si a furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră, precum si a produselor alimentare de origine nonanimală stabilite prin legislatia specifică în vigoare.“

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care transportul nu a ajuns la destinatia finală în 5 zile lucrătoare, medicul veterinar utilizator al aplicatiei TRAFFIC, din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va bloca accesul firmei importatoare la aplicatie, astfel încât aceasta să nu mai poată crea sau utiliza documente comune veterinare de intrare. Pentru prima contraventie firma importatoare va fi sanctionată conform legislatiei privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. La a doua blocare a accesului firmei respective se va interzice firmei importatoare să efectueze operatiuni de import pe o perioadă de un an si vor fi sesizate organele de cercetare penală.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 februarie 2006.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2006.

Nr. 13.