MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 123         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 februarie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. V din 26 septembrie 2005

 

Decizia nr. VIII din 24 octombrie 2005

 

Decizia nr. IX din 24 octombrie 2005

 

Decizia nr. X din 24 octombrie 2005

 

Decizia nr. XI din 24 octombrie 2005

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

244/2005. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. V

din 26 septembrie 2005

 

Dosarele nr. 9/2005, nr. 15/2005 si nr. 18/2005

 

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la compunerea completului care judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curti de apel, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea cerintelor prevăzute în art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 78 de judecători din totalul de 107 judecători în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie, care a relevat că, dintre recursurile în interesul legii, pe rol la acest termen, cele declarate în dosarele nr. 9/2005 si nr. 15/2005 au legătură indisolubilă cu recursul în interesul legii declarat în Dosarul nr. 18/2005, având ca obiect reglementarea de bază asupra căreia instantele s-au pronuntat în mod diferit. Conchizând în legătură cu acest aspect, procurorul a solicitat să se dispună reunirea celor trei cauze privind recursuri declarate în interesul legii.

Sectiile Unite, constatând că, într-adevăr, există legătură indisolubilă între chestiunile de drept cu privire la care se sustine, prin cele trei recursuri în interesul legii, că au primit o solutionare diferită din partea instantelor judecătoresti, în temeiul art. 721, cu referire la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispun reunirea acestor cauze. În continuare, având cuvântul, procurorul a pus concluzii pentru admiterea recursului în interesul legii, cu privire la toate cele trei aspecte evidentiate în dosarele reunite, în sensul de a se stabili că infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, precum si cauzele derivate din cele la care se referă această lege se judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curti de apel, de complete formate dintr-un singur judecător, iar în cazul infractiunilor de coruptie săvârsite de alte persoane decât cele mentionate în Legea nr. 78/2000, completele de judecată se constituie potrivit dispozitiilor cu caracter general cuprinse în art. 57 din Legea nr. 304/2004, modificată si completată.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii de fată, constată următoarele:

I. În aplicarea dispozitiilor art. 57 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005 (devenit art. 54 în urma republicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005), instantele judecătoresti s-au pronuntat în mod diferit cu privire la compunerea completului care judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curti de apel, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Astfel, unele instante au considerat că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 78/2000, în continutul ce li s-a dat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 161/2003, conform cărora “pentru judecarea în primă instantă a infractiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate“, iar “la judecătorii, tribunale si curtile de apel, completele specializate sunt formate din 2 judecători“, au rămas aplicabile si după modificarea adusă dispozitiilor art. 57 din Legea nr. 304/2004, referitoare la compunerea completului de judecată, prin art. I pct. 27 din titlul XVI al Legii nr. 247/2005.

S-a motivat că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 78/2000, referitoare la formarea completului specializat, pentru judecarea în primă instantă a infractiunilor prevăzute în această lege, fiind cuprinse într-o lege specială care derogă de la reglementarea cu caracter general, sunt aplicabile si după intrarea în vigoare a modificărilor aduse art. 57 din Legea nr. 304/2004 prin Legea nr. 247/2005.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că, pentru judecarea infractiunilor de coruptie prevăzute în Legea nr. 78/2000, completele de la judecătorii, tribunale si curti de apel trebuie să fie formate dintr-un singur judecător, conform reglementării date prin art. 57 din Legea nr. 304/2004, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din titlul XVI al Legii nr. 247/2005. În acest sens au fost invocate prevederile art. XIII din titlul XVI al acestei din urmă legi, potrivit cărora “la data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrară se abrogă“. Aceste din urmă instante au interpretat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, prin art. 29 din Legea nr. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 161/2003, s-a statuat la alin. (1) că “pentru judecarea în primă instantă a infractiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate“, iar la alin. (2), că “la judecătorii, tribunale si curtile de apel, completele specializate sunt formate din 2 judecători“.

Ulterior, ca urmare a modificării ce i s-a adus prin art. I pct. 27 din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, articolului 57 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară i s-a dat un nou cuprins, în cadrul căruia la alin. 1 s-a prevăzut: “cauzele date, potrivit legii, în competenta de primă instantă a judecătoriei, tribunalului si curtii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu exceptia cauzelor privind conflictele de muncă si de asigurări sociale.“

Dispozitiei cu caracter imperativ din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară nu i se poate opune interpretarea bazată pe invocarea caracterului derogatoriu al reglementării cuprinse în art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, în sprijinul căreia se face referire la caracterul special al ultimei legi, câtă vreme chestiunea respectivă a fost solutionată în mod neechivoc de legiuitor.

Sub acest aspect, este de observat că prin art. XIII din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 se prevede că “la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrară se abrogă“.

Or, cât timp din această dispozitie imperativă rezultă neîndoielnica vointă a legiuitorului ca, prin actele normative privind reforma justitiei, să se unifice modalitatea de formare a completelor de judecată în toate cazurile unde este posibil, precum si abrogarea expresă, în scopul arătat, a dispozitiilor contrare din alte legi, se constată că prevederea art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, referitoare la formarea completelor de judecată, nu mai are aplicare.

Asa fiind, în raport cu abrogarea, prin art. XIII din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, a dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, privind formarea completelor de judecată, se impune a se stabili că infractiunile prevăzute în această lege se judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, de complete formate dintr-un judecător.

II. Tot astfel, reglementarea cuprinsă în art. 57 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, potrivit căreia cauzele de competenta în primă instantă a judecătoriei, tribunalului si curtii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu exceptia celor privind conflictele de muncă si de asigurări sociale, este aplicabilă si în cazul oricăror situatii derivate din cele prevăzute în această lege, cum sunt cele referitoare la arestarea preventivă si la prelungirea duratei acesteia în cursul urmăririi penale. Este de retinut, sub aspectul mentionat, că aplicabilitatea cu caracter general a dispozitiilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, în continutul ce li s-a dat prin Legea nr. 247/2005, nu poate fi limitată doar la faza judecătii, deoarece nici una dintre dispozitiile specifice prin care este reglementată procedura arestării si a prelungirii acesteia în cursul urmăririi penale, cum sunt cele cuprinse în art. 1491 si 159 din Codul de procedură penală, nu contine prevederi contrare.

Dimpotrivă, prin art. 1491 alin. 4 din Codul de procedură penală, în continutul ce i s-a dat prin art. I pct. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, se prevede că “propunerea de arestare preventivă se solutionează în camera de consiliu de un singur judecător, indiferent de natura infractiunii“, aducându-se astfel o precizare semnificativă, în plus, la reglementarea corespunzătoare anterioară, prevăzută la alin. 6 al aceluiasi articol, în care se mentiona doar că “propunerea de arestare preventivă se solutionează în camera de consiliu de un singur judecător“.

Rezultă deci că se impune a se stabili că si orice alte cauze derivate din cele prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie se judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, tot de complete formate dintr-un singur judecător.

III. În fine, în practica judiciară s-au pronuntat solutii diferite si în legătură cu numărul de judecători din care trebuie să fie format completul, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, în cazul când acestea judecă în primă instantă infractiuni de coruptie săvârsite de alte persoane decât cele la care se referă art. 1 din Legea nr. 78/2000.

Astfel, în timp ce unele instante s-au pronuntat în sensul că, în cazul judecării în primă instantă de infractiuni de coruptie comise de alte persoane decât cele prevăzute în art. 1 din Legea nr. 78/2000, completele trebuie formate din 2 judecători, potrivit art. 29 alin. (2) din această lege, alte instante, dimpotrivă, au considerat că nici în asemenea situatii nu există temeiuri care să justifice formarea completului cu mai mult de un judecător.

Ultimele instante au procedat corect.

Pe lângă caracterul limitativ de aplicare a prevederilor Legii nr. 78/2000, care exclude incidenta ei în cazul altor persoane decât cele la care se referă art. 1, este de retinut că, asa cum s-a subliniat în considerentele prevăzute la pct. I, în legătură cu interpretarea ce trebuie dată dispozitiilor referitoare la competenta instantelor judecătoresti, instituite prin art. 57 din Legea nr. 304/2004, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005 (devenit art. 54 în urma republicării), acest text de lege este aplicabil si în cazul în care actul de sesizare a instantei priveste infractiuni de coruptie.

Sub acest aspect, prevederea cuprinsă în art. XIII din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 că “la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrară se abrogă“ impune concluzia că, prin acest act normativ privind reforma justitiei, s-a instituit un singur criteriu de formare a completelor de judecată în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, abrogându-se astfel dispozitia contrară înscrisă în art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000.

Asa fiind, în raport cu dispozitiile legale mentionate, prevederea cuprinsă în art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, referitoare la formarea completului de judecată în primă instantă, în cazul infractiunilor de coruptie, nu este aplicabilă nici dacă asemenea fapte au fost comise de alte persoane decât cele vizate limitativ prin această lege.

Rezultă deci că în toate situatiile mentionate privind infractiuni de coruptie completul de judecată în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, se formează cu un singur judecător, nerespectarea dispozitiilor referitoare la această compunere a instantei atrăgând nulitatea hotărârii conform prevederilor art. 197 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili, în aplicarea art. 57 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005, că infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, ca si orice alte cauze derivate din cele prevăzute în această lege se judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, de complete formate dintr-un singur judecător, iar în cazul infractiunilor de coruptie săvârsite de alte persoane decât cele la care se referă art. 1 din Legea nr. 78/2000, completele de judecată se constituie tot potrivit dispozitiilor cu caracter general cuprinse în art. 57 din Legea nr. 304/2004, modificată si completată (devenit art. 54 în urma republicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005).

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 57 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005, stabilesc:

1. Infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si orice alte cauze derivate din cele prevăzute în această lege se judecă în primă instantă, la judecătorii, tribunale si curtile de apel, de complete formate dintr-un singur judecător.

2. În cazul infractiunilor de coruptie săvârsite de alte persoane decât cele mentionate în Legea nr. 78/2000, completele de judecată se constituie potrivit dispozitiilor cu caracter general cuprinse în art. 57 din Legea nr. 304/2004, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 26 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. VIII

din 24 octombrie 2005

 

Dosar nr. 6/2005

 

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la modul de sesizare a instantei de judecată în cazul infractiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare penală ale politiei judiciare.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 74 de judecători din totalul de 111 judecători în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de  rocurorul

Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a se decide că, în cazul infractiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârsite de politistii având calitatea de organe de cercetare penală ale politiei judiciare, plângerea prealabilă se adresează procurorului, iar acesta, după efectuarea urmăririi penale, poate sesiza instanta competentă prin rechizitoriu.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii de fată, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, astfel cum a fost modificată si completată prin art. IV din Legea nr. 281/2003, instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar, pronuntându-se în mod diferit.

Astfel, unele instante au considerat că după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2002, potrivit căreia politistii nu mai au calitatea de militari, plângerea prealabilă privind săvârsirea vreuneia dintre infractiunile la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală de către un politist, chiar dacă acesta este organ de cercetare penală al politiei judiciare, se adresează instantei de judecată competente să solutioneze cauza.

S-a motivat că această interpretare se impune deoarece politistul, nemaiavând calitatea de militar, în raport cu care plângerea prealabilă îndreptată contra sa trebuia să fie adresată totdeauna organului competent să efectueze urmărirea penală, conform art. 27 alin. 2 lit. c) din Codul

de procedură penală, nu mai există temei pentru a fi exceptat de la dispozitiile cu caracter general aplicabile în materie.

S-a mai relevat în această privintă că, din moment ce legea specială nu contine dispozitii derogatorii, referitoare la politistii care au calitatea de organe de cercetare penală, de la reglementarea cuprinsă în art. 279 din Codul de procedură penală, prin care sunt precizate organele cărora li se adresează plângerea, nu poate fi creat pentru acestia, sub aspectul competentei de solutionare a plângerii îndreptate împotriva lor, un tratament juridic diferit de cel aplicabil celorlalte categorii de politisti.

Alte instante, dimpotrivă, au hotărât că, în cazul politistului care are calitatea de organ de cercetare penală al politiei judiciare, plângerea prealabilă trebuie adresată procurorului chiar si în cazul infractiunilor la care se referă prevederile art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură

penală, considerând că, în raport cu dispozitiile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, astfel cum a fost modificat si completat prin art. IV din Legea nr. 281/2003, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror în cazul oricărei infractiuni săvârsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

Aceste din urmă instante au procedat corect.

Potrivit art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală,

“punerea în miscare a actiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infractiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere“.

În legătură cu această categorie de fapte penale, prin art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală este instituită regula cu caracter general potrivit căreia, în cazul infractiunilor prevăzute de Codul penal în art. 180, art. 184 alin. 1, art. 193, 205, 206, 210, 213 si 220, plângerea prealabilă se adresează instantei de judecată dacă făptuitorul este cunoscut.

Dar, prin dispozitiile înscrise la lit. c) a aceluiasi alineat 2 al articolului mentionat, este reglementată exceptia de la această regulă, prevăzându-se că “plângerea prealabilă se adresează... organului competent să efectueze urmărirea penală, când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător si controlor financiar de la camera de conturi judeteană, controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele arătate în art. 29 pct. 1“.

În legătură cu ultima prevedere a dispozitiei mentionate, potrivit căreia plângerea prealabilă se adresează organului competent să efectueze urmărirea penală si atunci când o atare plângere vizează persoanele arătate în art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală, este de observat că, între acele persoane sunt cuprinse si cele implicate în alte cauze, date prin lege în aceeasi competentă, conform lit. g) din cadrul acestui punct.

Rezultă deci că legiuitorul, prin dispozitia de principiu cuprinsă în art. 279 alin. 2 lit. c), cu referire la art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală, a exceptat si cauzele mentionate la lit. g) din cadrul acestui punct de la regula potrivit căreia plângerea prealabilă se adresează instantei de judecată pentru săvârsirea infractiunilor mentionate la art. 279 alin. 2 lit. a) din acelasi cod.

Din această dispozitie de exceptare de la reglementarea cu caracter general arătată rezultă că, prin legi cu caracter special, se poate stabili ca si pentru alte categorii de persoane, nementionate la art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, să nu fie aplicabile prevederile art. 279 alin. 2 lit. a) din acelasi cod.

Or, în acest cadru, prin art. 27 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind  organizarea si functionarea Politiei Române, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 281/2003, s-a prevăzut că “urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror în cazul infractiunilor săvârsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare“.

Fată de această dispozitie cu caracter imperativ, nelimitată la anumite categorii de infractiuni, se impune să se considere că si în cazul când politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare săvârsesc infractiuni pentru care punerea în miscare a actiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, trebuie efectuată urmărirea penală în mod obligatoriu de procuror, chiar dacă pentru acele infractiuni plângerea prealabilă se adresează instantei de judecată conform art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a se stabili că, în cazul infractiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare penală ale politiei judiciare, plângerea prealabilă se adresează procurorului, iar acesta, după efectuarea

urmăririi penale, poate sesiza instanta competentă prin rechizitoriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 218/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin art. IV din Legea nr. 281/2003, stabilesc:

În cazul infractiunilor prevăzute de art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârsite de politisti care au calitatea de organe de cercetare penală ale politiei judiciare, plângerea prealabilă se adresează procurorului, iar acesta, după efectuarea urmăririi penale, poate sesiza instanta competentă prin rechizitoriu.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 24 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. IX

din 24 octombrie 2005

 

Dosar nr. 7/2005

 

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. 4 din Codul penal, faptelor de înselăciune săvârsite în legătură cu emiterea unui cec.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea cerintelor prevăzute în art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 74 de judecători din totalul de 111 judecători în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a se stabili că emiterea unei file cec fără să existe la tras disponibilul necesar acoperirii acestuia constituie infractiunea prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, atunci când situatia este cunoscută si acceptată de beneficiar, iar în cazul când s-a făcut prin inducerea lui în eroare, în scopul obtinerii unui fals material injust, constituie infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă beneficiarului cecului.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii de fată, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 215 din Codul penal, instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar, constatându-se că au fost pronuntate solutii diferite în legătură cu încadrarea juridică a faptei de emitere a unui cec, fără acoperirea necesară, în cazul când situatia este cunoscută si acceptată de beneficiar, precum si a faptei de emitere a cecului, fără acoperirea necesară, în scopul inducerii în eroare a beneficiarului, cu consecinta păgubirii acestuia.

Astfel, unele instante au considerat că fapta de emitere a unui cec asupra unei institutii de credit sau asupra unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, constituie infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal,

dacă s-a produs o pagubă beneficiarului cecului, atât în cazul în care beneficiarul nu a avut cunostintă că, în momentul emiterii, nu exista disponibilul necesar acoperirii cecului, cât si în cazul în care beneficiarul a avut cunostintă de această situatie.

În motivarea acestui punct de vedere s-a relevat că lipsa intentiei de inducere în eroare, dedusă din cunoasterea si aceptarea de către beneficiar a completării cecului fără acoperirea necesară, nu justifică încadrarea unei atari fapte în infractiunea prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, cât timp a avut ca urmare producerea unui prejudiciu.

Alte instante au încadrat faptele, în ambele modalităti de săvârsire, în infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal, considerând că art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 a fost implicit abrogat la data intrării în vigoare a Codului penal adoptat în anul 1936, prin reglementarea în art. 553 a infractiunii de înselăciune în legătură cu emiterea de cecuri, precum si  ca urmare a încriminării aceleiasi fapte prin alin. 4 alart. 215 din actualul Cod penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

Au fost si instante care au încadrat fapta, în ambele ipoteze, numai în infractiunea prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, apreciind că această încadrare juridică, fiind prevăzută într-o lege specială, este singura ce se impune a fi adoptată.

În fine, alte instante au încadrat distinct cele două fapte în raport cu împrejurarea dacă beneficiarul a cunoscut si a acceptat completarea cecului fără ca acesta să aibă acoperirea necesară.

Aceste din urmă instante au considerat că fapta de emitere a unui cec, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă beneficiarului cecului, constituie infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal.

Tot aceste instante au ajuns la concluzia că, dacă beneficiarul a avut cunostintă, în momentul emiterii, că nu exista disponibilul necesar acoperirii cecului, fapta trebuie încadrată în infractiunea prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934.

Ultimele instante au procedat corect.

Într-adevăr, prin art. 84 din Legea nr. 59/1934 au fost indicate faptele care constituie infractiuni comise în legătură cu emiterea cecurilor, prevăzându-se, între altele, la alin. 1 pct. 2, că se pedepseste cu sanctiunea stabilită în acest text de lege “oricine emite un cec fără a avea la tras disponibil suficient, sau după ce a tras cecul si mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, dispune altfel în total sau în parte de disponibilul avut“.

Este de observat că legiuitorul, referindu-se la faptele pe care le-a incriminat, a precizat că pedeapsa prevăzută în textul de lege mentionat este aplicabilă “afară de cazul când faptul constituie un delict sanctionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se aplică această pedeapsă“.

Rezultă deci că prin însăsi această lege specială a fost reafirmat principiul potrivit căruia incriminarea era determinată de dispozitia care prevedea pedeapsa cea mai grea, ceea ce corespundea si reglementării date în acea perioadă cumulului ideal de infractiuni, preluată ulterior în art. 103 din Codul penal adoptat în anul 1936.

Ca urmare, fată de incriminarea faptei la care se referă art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 si prin art. 553 din Codul penal mentionat, erau aplicabile aceste din urmă dispozitii, care prevedeau pedeapsa cea mai grea.

În actualul Cod penal, dându-se un nou cuprins articolului 215 prin Legea nr. 140/1996, s-a prevăzut, în alin. 4 al acestui articol, că “emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2“.

În acest fel, legiuitorul a incriminat ca infractiune de înselăciune, prin actualul alin. 4 al art. 215 din Codul penal, atât fapta de emitere a unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, cât si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă posesorului cecului.

Rezultă deci că prejudicierea beneficiarului cecului emis, prin săvârsirea oricăreia dintre faptele de inducere în eroare arătate mai sus, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust, constituie infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal.

În cazul în care beneficiarul are cunostintă, în momentul emiterii, că nu există disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, fapta nu mai poate constitui însă infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal, deoarece îi lipseste un element constitutiv esential, respectiv inducerea în eroare, conditie cerută fără echivoc prin alin. 1 al aceluiasi articol.

Dar o atare faptă este susceptibilă de a fi încadrată în prevederile art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, potrivit căruia săvârseste infractiunea prevăzută în acest text de lege “oricine emite un cec fără a avea la tras disponibilul suficient, sau după ce a tras cecul si mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, dispune altfel, în total sau în parte de disponibilul avut“.

În această privintă este de retinut că prevederile art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, nefiind abrogate prin Legea nr. 140/1996, ca urmare a introducerii alin. 4 în art. 215 din Codul penal, si nici prin dispozitii anterioare, nu pot fi considerate scoase din vigoare, ele producându-si efectele.

De aceea, ori de câte ori beneficiarul are cunostintă, în momentul emiterii, că nu există disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, astfel că lipseste elementul constitutiv al inducerii în eroare cerut prin art. 215 alin. 1 din Codul penal, fapta constituie infractiunea prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, iar nu infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că fapta de emitere a unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă posesorului cecului, constituie infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal, iar dacă beneficiarul a avut cunostintă, în momentul emiterii cecului, că nu există disponibilul necesar acoperirii acestuia la tras, fapta constituie infractiunea prevăzută în art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 215 din Codul penal, stabilesc:

1. Fapta de emitere a unui cec asupra unei institutii de credit sau asupra unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă posesorului cecului, constituie infractiunea de înselăciune prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal.

2. Dacă beneficiarul cecului are cunostintă, în momentul emiterii, că nu există disponibilul necesar acoperirii acestuia la tras, fapta constituie infractiunea prevăzută de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 24 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. X

din 24 octombrie 2005

 

Dosar nr. 10/2005

 

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 34 cu referire la art. 120 din Codul penal, în caz de concurs de infractiuni, din care pentru unele s-au stabilit pedepse ce intră sub incidenta gratierii.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată,

fiind prezenti 74 de judecători din totalul de 111 judecători în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a se stabili că, în cazul intervenirii gratierii pentru unele dintre infractiunile aflate în concurs, dispozitiile referitoare la contopire se aplică numai cu privire la pedepsele executabile, iar gratierea individuală vizează pedeapsa rezultantă aplicată.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii de fată, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 34 din Codul penal, cu referire la art. 120 din acelasi cod, instantele judecătoresti s-au pronuntat în mod diferit cu privire la modalitatea în care trebuie efectuată contopirea pedepselor în caz de concurs de infractiuni, dintre care pentru unele s-au stabilit pedepse ce intră sub incidenta gratierii.

Astfel, unele instante, în caz de concurs de infractiuni, pentru care au stabilit numai pedepse cu închisoarea, le-au contopit în conformitate cu art. 34 alin. 1 lit. b) din Codul penal, în sensul că au aplicat pedeapsa cea mai grea, după care, considerând că pedeapsa rezultantă reflectă întregul ansamblu infractional, au constatat gratierea acesteia.

Alte instante, dimpotrivă, după stabilirea pedepselor pentru fiecare infractiune aflată în concurs, au procedat la contopirea acestora si au dispus să fie executată pedeapsa cea mai grea, cu adăugarea unui eventual spor, dispunând apoi descontopirea pedepsei rezultante astfel calculate în pedepsele componente, precum constatarea gratierii celor pentru care a intervenit această măsură de clementă.

În fine, alte instante, stabilind pedepse distincte pentru toate infractiunile aflate în concurs, au constatat gratierea fiecărei pedepse căreia îi era aplicabilă această măsură de clementă, iar în final au contopit numai pedepsele executabile, care nu au făcut obiectul gratierii sau au fost gratiate partial.

Aceste din urmă instante au procedat corect.

Într-adevăr, prin art. 120 alin. 1 din Codul penal se prevede că “gratierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai usoară“, iar potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, “gratierea are efecte si asupra pedepselor a căror executare este suspendată conditionat“, în care caz “partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronuntate de instantă se reduce în mod corespunzător“, iar “dacă suspendarea conditionată este revocată sau anulată, se execută numai partea de pedeapsă rămasă negratiată“.

În dezvoltarea dispozitiilor din Codul penal mentionate, prin art. 1 din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordării gratierii, s-a subliniat că “gratierea este măsura de clementă ce constă în înlăturarea, în total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instantă ori în comutarea acesteia în una mai usoară“.

Prin aceeasi lege s-a prevăzut, la art. 2, că “gratierea poate fi acordată individual, prin decret al Presedintelui României, potrivit art. 94 lit. d) din Constitutia României, sau colectiv, de către Parlament, prin lege organică, conform art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie“.

Fiind o cauză de înlăturare a conventiilor condamnării, gratierea are ca obiect, de regulă, pedeapsa principală, indiferent de modalitatea de executare.

În cazul pluralitătii de infractiuni sub forma concursului, la care se stabilesc pedepse pentru fiecare infractiune în parte, fiind aplicată în final o singură pedeapsă, rezultantă, pentru toate infractiunile concurente, gratierea colectivă îsi produce efectele potrivit regulilor instituite prin art. 14 din Legea nr. 546/2002.

Astfel, în art. 14 din Legea nr. 546/2002 se prevede la alin. (1) că “în situatia pluralitătii de infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite, obiectul gratierii colective îl constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infractiuni si nu pedeapsa rezultantă“, pentru ca în alin. (2) să se precizeze că “în cazurile prevăzute la alin. 1, dacă pentru unele dintre aceste pedepse este incidentă gratierea, ele vor fi descontopite, iar dacă a rămas o singură pedeapsă din pedeapsa rezultantă, care nu este gratiată, va fi înlăturat si sporul eventual aplicat“.

Prevăzând, în art. 13 alin. (1) din aceeasi Lege nr. 546/2002, că “gratierea colectivă poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instantă pentru fapte săvârsite anterior datei prevăzute în legea de gratiere“, legiuitorul a admis implicit posibilitatea ca actul de gratiere colectivă să intervină si înainte de pronuntarea condamnării, pentru fapte săvârsite anterior. În această privintă, prin alin. (2) al art. 13 din aceeasi lege s-a subliniat că “atunci când legea intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, gratierea îsi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii“.

De aceea, în situatia în care gratierea intervine înainte de solutionarea definitivă a cauzei, operatiunea de contopire nu poate avea loc decât după constatarea gratierii, totală sau, după caz, partială, a fiecăreia dintre pedepsele stabilite, pentru infractiunile aflate în concurs, care sunt vizate prin actul de clementă.

Ca urmare, rezultă că nu pot face obiectul contopirii, conform prevederilor art. 34 din Codul penal, decât pedepsele executabile, pentru care nu a intervenit gratierea sau care au fost gratiate partial. Asadar, în cazul intervenirii gratierii totale sau partiale a unora dintre pedepsele stabilite pentru infractiunile aflate în concurs, operatiunea de contopire, neputând privi decât pedepsele executabile, nu va putea fi efectuată decât în situatia în care au rămas de executat cel putin două pedepse privind infractiuni concurente.

În ceea ce priveste gratierea individuală, care, potrivit art. 3 din Legea nr. 546/2002, “se acordă la cerere sau din oficiu, numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare“, este de observat că, în raport cu natura pe care o are, efectele sale nu pot viza, în cazul concursului de infractiuni, decât pedeapsa rezultantă.

O atare solutie se impune deoarece gratierea individuală, care se acordă numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în urma unor atente verificări, are ca temei considerente referitoare la persoana  condamnatului, iar nu criterii de ordin obiectiv, privind natura faptelor penale vizate prin actul de clementă sau îndeplinirea de către unele categorii restrânse de persoane a anumitor criterii selective (tineri, bătrâni, femei cu copii minori etc.).

Pe de altă parte, din moment ce gratierea individuală priveste pedeapsa rezultantă în ansamblu, efectele sale se limitează la pedepsele componente ale pedepsei rezultante, în această din urmă pedeapsă neputând fi absorbite, prin contopire, eventuale pedepse stabilite, prin hotărâri ulterioare, pentru alte infractiuni concurente.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că, în caz de concurs de infractiuni, dacă pentru unele infractiuni s-au stabilit pedepse ce intră sub incidenta gratierii, dispozitiile referitoare la contopire se aplică numai cu privire la pedepsele executabile ce nu au făcut obiectul gratierii sau au fost gratiate doar partial, precum si că gratierea individuală vizează numai pedeapsa rezultantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 34, cu referire la art. 120 din Codul penal, stabilesc:

1. În caz de concurs de infractiuni, dintre care pentru unele s-au stabilit pedepse ce intră sub incidenta gratierii, dispozitiile referitoare la contopire se aplică numai cu privire la pedepsele executabile ce nu au făcut obiectul gratierii sau care au fost gratiate partial.

2. Gratierea individuală, în cazul concursului de infractiuni, vizează numai pedeapsa rezultantă.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 24 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu

 

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. XI

din 24 octombrie 2005

Dosar nr. 8/2005

 

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 1, 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, referitoare la clauza penală prin care se instituie obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită de părti sau pe lângă dobânda legală.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 74 de judecători din totalul de 111 judecători în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Florenta Baltă.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a se decide că prevederea într-un contract de credit a clauzei penale prin care se instituie obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită sau pe lângă dobânda legală, contravine dispozitiilor legii.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii de fată, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 1, 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, referitoare la clauza penală prin care se instituie obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită sau pe lângă dobânda legală, instantele judecătoresti s-au pronuntat în mod diferit.

Astfel, unele instante au considerat că obligatia împrumutatului de a restitui la scadentă suma împrumutată, sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală stabilită sau dobânda legală, corespunde prevederilor legale.

În motivarea acestui punct de vedere s-a relevat că, din moment ce este stipulată în contract, clauza penală produce consecinte juridice în temeiul art. 969 din Codul civil, potrivit căruia conventiile legal făcute au putere de lege între părtile contractante. S-a mai învederat că această clauză nu poate fi considerată nelegală sau imorală cât timp, prin prevederea ei în contract, se urmăreste sanctionarea debitorului în cazul neîndeplinirii obligatiei privind respectarea termenului de rambursare a ratelor creditului.

Ca urmare, aceste instante, întemeindu-se pe dispozitiile art. 6 si ale art. 10 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 356/2002, s-au pronuntat în sensul obligării debitorului la restituirea sumei datorate, a dobânzii convenite sau a dobânzii legale, precum si a penalitătilor de întârziere.

Alte instante au obligat debitorul la restituirea sumei împrumutate si la plata dobânzii convenite sau a celei legale, precum si a penalitătilor de întârziere, dispunând totodată reactualizarea acestor sume în raport cu rata inflatiei.

În motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că obligatiile asumate prin contractul de împrumut cu privire la plata ratelor datorate, a dobânzilor si a penalitătilor de întârziere au deplină valabilitate deoarece, fiind convenite legal între părti, au putere de lege între acestea conform art. 969 alin. 1 din Codul civil.

În fine, alte instante, dimpotrivă, au considerat că este nulă clauza penală prin care sunt prevăzute penalităti de întârziere, în afara dobânzii contractuale sau a celei legale, apreciind că o asemenea clauză este prohibită de lege. Ca urmare, prin hotărârile pronuntate de aceste instante debitorul a fost obligat să plătească doar sumele nerestituite creditorului, precum si dobânzile curente restante.

În justificarea acestui punct de vedere s-a motivat că, în raport cu prevederile Legii nr. 313/1879, care nu a fost abrogată si nici nu a căzut în desuetudine, clauza penală în contractele de împrumut este interzisă. S-a mai relevat că, atât timp cât dispozitiile legale care nu permit prevederea clauzei penale în contractele de împrumut sunt de ordine publică, potrivit art. 5 din Codul civil nu se poate deroga de la aceste dispozitii prin conventii. Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 356/2002, “părtile sunt libere să stabilească, în conventii, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligatii bănesti“.

Prin art. 2 din aceeasi ordonantă se prevede că, “în cazul în care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va plăti dobânda legală“, iar în art. 3 este reglementat modul de stabilire a dobânzii legale în materie comercială.

Pe de altă parte, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din ordonanta mentionată, îîn raporturile civile dobânda nu poate depăsi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an“.

În acelasi sens, în reglementarea dată prin art. 1089 alin. 2 din Codul civil, “clauza prin care, de mai înainte si în momentul promovării unei conventii alta decât o conventie comercială, se va stipula dobânda la dobânzile datorate pentru un an sau pentru mai putin, ori mai mult de un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nulă“.

Tot astfel, prin Legea nr. 313 din 20 februarie 1879, ale cărei dispozitii sunt în vigoare si constitutionale, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 524 din 2 decembrie 1997, s-a prevăzut la art. 1 că este anulată clauza penală din contractele de împrumut sau prestatiuni în natură, precum si că “Judecătorul, în caz de împrumut va putea condamna numai la plata dobânzii prevăzută în art. 1589 din Codul civil, sau în caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil “.

Or, potrivit art. 1589 alin. 1 din Codul civil, “se defige o dobândă de cinci la sută pe an pentru afacerile civile si de sase la sută pe an pentru cele comerciale, în toate cazurile unde nu s-a hotărât de părti cuantumul ei“.

Ca urmare, prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 356/2002, potrivit cărora “părtile sunt libere să stabilească, în conventii, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligatii bănesti“, nu îngăduie decât practicarea de dobânzi limitate în raporturile civile, conform prevederilor art. 5 alin. 1 din aceeasi lege, la posibilitatea de a depăsi dobânda legală cu cel mult 50% pe an.

Rezultă deci că nu există temei legal care să permită stabilirea, în cadrul raporturilor civile, a altor dobânzi decât a celor convenite prin contract, al căror cuantum nu poate depăsi dobânda legală decât cu cel mult 50% pe an, sau de sanctiuni constând în penalităti de întârziere.

Asa fiind, clauza penală prin care se stabileste obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită sau pe lângă dobânda legală, având o cauză nelicită, în raport cu dispozitiile art. 5 si ale art. 968 din Codul civil, contravine prevederilor legii.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se decide în sensul că orice clauză penală prin care se stabileste obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită sau pe lângă dobânda legală, contravine prevederilor legii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 1, art. 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu referire la art. 969 alin. 1 din Codul civil, stabilesc:

Clauza penală prin care se stabileste obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită sau pe lângă dobânda legală, contravine prevederilor legii.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 24 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 218/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, încheiat între organismele de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, si Federatia Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2005.

Nr. 244.

 

PROTOCOL

privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

FIHR – Federatia Industriei Hoteliere din România, cu sediul în Bucuresti, bd. Gh. Magheru nr. 7, bl. EVA, et. 3, camera 40, sectorul 1, telefon/fax 312 05 70, e-mail fihr@fx.ro, având contul RO 46CBIT4260102336002000, deschis la Banca Comercială Ion Tiriac, reprezentată legal prin domnul Mihai Râjnită, în calitate de secretar general,

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti, cu sediul în Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, telefon/fax 318 58 13, e-mail office@credidam.ro, având contul RO23INGB0001000152938958, deschis la ING Bank Bucuresti, reprezentat legal prin domnul Stefan Gheorghiu, în calitate de director general,

UPFR – Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, cu sediul în Bucuresti, str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, telefon 224 65 77, fax 224 65 83, e-mail office@upfr.ro, având contul RO66BRDE445SV20971204450, deschis la BRD-GSG – Sucursala Dorobanti Bucuresti, reprezentată legal prin doamna Ioana Fesnic, în calitate de presedinte,

convin prin prezentul protocol după cum urmează:

               1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).

2. Prin utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.

3. Prin utilizator de fonograme, în sensul prezentei metodologii, se întelege orice persoană fizică sau juridică autorizată care foloseste cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc.) spatii în care sunt comunicate fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.

4. Prin utilizator al prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se întelege orice persoană fizică sau juridică autorizată care foloseste cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.) spatii în care sunt utilizate opere audiovizuale în scop ambiental.

5. Utilizatorul are obligatia să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si a producătorilor de fonograme autorizatii pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în schimbul unei remuneratii potrivit tabelului*) anexat, indiferent de durata efectivă a utilizării.

6. Autorizatia neexclusivă se eliberează pe o perioadă determinată de 12 luni. În cazul utilizatorilor cu activitate sezonieră, autorizatia se va elibera exclusiv pentru perioada de functionare, în baza declaratiei pe propria răspundere a utilizatorului.

7. Obligatia de plată a remuneratiilor revine detinătorului, cu orice titlu, al spatiului în care are loc comunicarea publică.

8. În situatia subînchirierii partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică, detinătorii, cu orice titlu, ai spatiilor închiriate vor plăti remuneratii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet sau de sunet si imagine.

9. Pentru remuneratiile ce au fost stabilite în cotă fixă plata se efectuează lunar (tabelul anexat), până cel târziu în ultima zi a lunii respective.

10. Pentru remuneratiile stabilite în cotă procentuală (tabelul anexat) plata se efectuează lunar, până cel târziu în data de 10 a lunii următoare. Baza de calcul a remuneratiei din tabel o reprezintă, după caz: a) totalul veniturilor; b) bugetul de cheltuieli.

11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.

12. Autorizatia încetează de drept în cazul întârzierilor de plată mai mari de 90 de zile.

13. Organismele de gestiune colectivă pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea utilizării operelor în scop ambiental. Delegatii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă si a delegatiilor care indică ora si scopul accesului.

Reprezentantii organismelor de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum si prestatii artistice din domeniul audiovizual.

14. Remuneratiile stabilite în sumă fixă se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat metodologia, de către organismele de gestiune colectivă, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national.

15. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în 5 zile de la data depunerii.

16. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.

 

FIHR

Mihai Râjnită

UPFR

Ioana Fesnic

CREDIDAM

Stefan Gheorghiu

 

*) Tabel

 

Pagina 1

Pagina a 2-a