MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 19 din 10 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificat pentru comertul intracomunitar cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine

 

52. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

78. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 19

din 10 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Tribunalul Constanta – Sectia penală, din oficiu, în Dosarul nr. 1.688/2005 al acestei instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.688/2005, Tribunalul Constanta – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat limitează posibilitatea exercitării controlului judiciar asupra dispozitiilor organului de urmărire penală si ale procurorului, iar această limitare încalcă liberul acces la justitie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, făcând referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, care prevede: “După respingerea plângerii făcute conform art. 275–278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă.“

Prevederile constitutionale pretins a fi încălcate sunt cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia astfel cum a fost formulată, se constată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 293 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005, Curtea Constitutională a respins această exceptie de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo retinute.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutia pronuntată de Curte prin decizia mentionată, cât si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru cele arătate mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Tribunalul Constanta – Sectia penală, din oficiu, în Dosarul nr. 1.688/2005 al acestei instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificat pentru comertul intracomunitar cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.438 din 19 ianuarie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste modelul de certificat pentru comertul intracomunitar cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 20/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificat pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 1995/388/CE, ce stabileste modelele de certificate destinate comertului intracomunitar cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 234 din 3 octombrie 1995, p. 30, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/43/CE privind actualizarea modelelor de certificate de sănătate pentru comertul intracomunitar cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 20 din 22 ianuarie 2005, p. 34.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2006.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste modelul de certificat pentru comertul intracomunitar cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine

 

Art. 1. – (1) Materialul seminal de la speciile ovine si caprine va fi însotit în timpul transportului către un alt stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate care corespunde modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Ovulele si embrionii speciilor ovine si caprine vor fi însotite în timpul transportului către un alt stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate care corespunde modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXE

la norma sanitară veterinară

 

MODEL DE CERTIFICAT VETERINAR

pentru comertul intracomunitar cu material seminal de la speciile ovine si caprine

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Normele metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, aprobate prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 209/2003,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă listele organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, prevăzute în anexă.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

A. Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr.

crt.

Organismul recunoscut

Adresa

Competente

1.

Institutul National

de Cercetare-Dezvoltare

si Încercări pentru

Electrotehnică – ICMET

Craiova

Craiova,

Calea Bucuresti nr. 144,

cod 1100, judetul Dolj

Evaluarea conformitătii în baza procedurii din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 pentru:

– receptoare de radio si televiziune casnice

– echipamente radio mobile1)

– echipamente radio mobile si radiotelefonice comerciale1)

– aparate pentru tehnologia informatiei1)

– aparatură pentru radionavigatie aeriană, fluvială si maritimă1)

– retele si echipamente de telecomunicatii1)

2.

Institutul National de Studii

si Cercetări pentru

Comunicatii – INSCC

Bucuresti

Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 6,

cod 062203

Evaluarea conformitătii în baza procedurii din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si emiterea certificatelor de examinare CE de tip în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii

 


1) Fără a emite certificate de examinare CE de tip în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii.

 

B. Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr.

crt.

Organismul recunoscut

Adresa

Competente

1.

Institutul National de Studii

si Cercetări pentru

Comunicatii – INSCC

Bucuresti

Bucuresti,

Bd. Preciziei nr. 6,

cod 062203

Evaluarea conformitătii aparatelor în baza procedurilor din anexele nr. III si IV la Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 6, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 4 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 30 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 19/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 21 august 2001, prevăzut în anexa nr. 1;

2. Amendamentul nr. 5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 29 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 29 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2002, prevăzut în anexa nr. 2;

3. Amendamentul nr. 5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 3 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România“, ratificat prin Legea nr. 474/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 8 august 2002, prevăzut în anexa nr. 3;

4. Amendamentul nr. 3, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 2 decembrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Tratarea apei potabile si a apei uzate din orasul Brasov si localitătile învecinate situate în judetul Brasov, România“, ratificat prin Legea nr. 127/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 aprilie 2003, prevăzut în anexa nr. 4;

5. Amendamentul nr. 5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 24 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării la standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în municipiul Iasi, România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 16/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 20 august 2005, prevăzut în anexa nr. 5;

6. Amendamentul nr. 4, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 14 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 20 august 2001, prevăzut în anexa nr. 6;

7. Amendamentul nr. 5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 29 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România“, ratificat prin Legea nr. 497/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 8 ianuarie 2002, prevăzut în anexa nr. 7;

8. Amendamentul nr. 4, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 28 octombrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt, România“, ratificat prin Legea nr. 512/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 29 noiembrie 2001, prevăzut în anexa nr. 8;

9. Amendamentul nr. 3, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 4 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 26 septembrie 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România“, ratificat prin Legea nr. 418/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, prevăzut în anexa nr. 9;

10. Amendamentul nr. 3, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 5 august 2004 si la Bucuresti la 19 martie 2004, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Sistem integrat de management al deseurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea, România“, ratificat prin Legea nr. 126/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 23 aprilie 2003, prevăzut în anexa nr. 10;

11. Amendamentul nr. 6, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 31 august 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la patru benzi a drumului national DN5 Bucuresti–Giurgiu, România“, ratificat prin Legea nr. 382/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 27 iulie 2001, prevăzut în anexa nr. 11;

12. Amendamentul nr. 4, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 4 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 31 august 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe coridorul de transport european nr. IV, România“, ratificat prin Legea nr. 155/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 aprilie 2002, prevăzut în anexa nr. 12;

13. Amendamentul nr. 6, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 31 august 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN6 (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj)“, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 16 mai 2003, prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 2. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2006.

Nr. 78.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a