MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 135         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 5 din 10 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 26 lit. b) si c), art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 si ale art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Decizia nr. 7 din 10 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85, art. 93 si art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

Decizia nr. 14 din 10 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC – INFOSEC 5

 

12. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea structurilor interne INFOSEC din cadrul autoritătilor desemnate de securitate – INFOSEC 11

 

21. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista laboratoarelor autorizate pentru controlul eficientei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice

 

71. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 5

din 10 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 26 lit. b) si c), art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 si ale art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gabor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 27 lit. a) si b), art. 39, art. 40, art. 46 alin. (1), art. 48 alin. (1), art. 49 si ale art. 50 lit. a) teza finală din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Accor Services“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.425/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Ana Diculescu Sova, iar pentru Consiliul Concurentei răspunde inspector de concurentă Irina Pethö. Cauza este în stare de judecată.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată. În acest sens, arată că Legea nr. 21/1996 este neconstitutională, întrucât nu instituie o instantă specializată să solutioneze litigiile de drept în materia concurentei, ci conferă unei autorităti administrative prerogative care nu pot apartine decât organelor jurisdictionale. Apreciază că această situatie atipică a administratorului judecător nu poate conduce decât la abuzuri din partea unei autorităti administrative care nu poate solutiona conflictele de drept decât prin încălcarea principiilor constitutionale ce reglementează desfăsurarea procedurii judiciare. În sustinerea admiterii exceptiei, depune note scrise la dosarul cauzei.

Reprezentantul Consiliului Concurentei arată că sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia Consiliul Concurentei ar exercita anumite atributii care ar atrage calificarea sa drept autoritate jurisdictională, este eronată.

Astfel, arată că, desi modalitatea de desfăsurare si caracteristicile sedintei de audieri relevă elemente tipice ale unei activităti jurisdictionale, Consiliul Concurentei nu poate fi asimilat unui organ administrativ-jurisdictional clasic, motiv pentru care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

În acest sens, depune note scrise la dosar. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 4.425/2004, Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 27 lit. a) si b), art. 39, art. 40, art. 46 alin. (1), art. 48 alin. (1), art. 49 si ale art. 50 lit. a) teza finală din Legea concurentei nr. 21/1996.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Accor Services“ – S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unei actiuni formulate în contencios administrativ, si anume de anulare a Deciziei nr. 270 din 29 septembrie 2004 a Consiliului Concurentei si exonerarea societătii de la plata unei sanctiuni contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că dispozitiile legale criticate conferă Consiliului Concurentei atât atributii specifice unei autorităti administrative, cât si atributii jurisdictionale, ceea ce încalcă principiile separatiei puterilor în stat, al prezumtiei de nevinovătie si al impartialitătii si independentei justitiei. Totodată, arată că sunt încălcate si prevederile art. 126 alin. (1), (2) si (5) din Constitutie, întrucât competentele jurisdictionale se atribuie exclusiv prin lege organică, principiul fiind valabil si pentru instantele specializate, în domenii specializate, asa cum este si concurenta. Asa fiind, apreciază că este de neconceput ca astfel de competente să fie atribuite printr-o lege ordinară unei autorităti, fie ea si autonomă, dar care îndeplineste si atributii executive. Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că ceea ce invocă autorul exceptiei cu privire la neconstitutionalitatea unor texte din Legea nr. 21/1996 “sunt aspecte de interpretare a acesteia“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile constitutionale invocate nu sunt incidente în spetă. În acest sens, arată că întreaga activitate a Consiliului Concurentei, inclusiv procedura de examinare prealabilă si de investigare, este specifică unei autorităti executive, si nu unei autorităti jurisdictionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale si nu contravin principiului constitutional al separatiei puterilor în stat sau dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. Totodată, apreciază că reglementarea criticată nu aduce atingere nici prezumtiei de nevinovătie si nu îngrădeste independenta si impartialitatea instantei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 27 lit. a) si b), art. 39, art. 40, art. 46 alin. (1), art. 48 alin. (1), art. 49 si ale art. 50 lit. a) teza finală din Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, modificată si completată prin Legea nr. 184/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Legea concurentei nr. 21/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, modificându-se numerotarea articolelor, astfel că textele de lege criticate sunt următoarele:

– Art. 17 alin. (1): “Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din 7 membri, după cum urmează: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurentă. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se realizează de către Presedintele României, la propunerea Guvernului.“;

– Art. 20: “(1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea, deliberează si ia decizii în plen si în comisii, cu majoritatea voturilor membrilor.

(2) Fiecare comisie este formată din 2 consilieri de concurentă în componenta stabilită de presedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, si este condusă de către un vicepresedinte al Consiliului Concurentei.

(3) Presedintele Consiliului Concurentei ordonă efectuarea de investigatii si desemnează raportorul pentru fiecare investigatie.

(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examinează în plen:

a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra măsurilor de luat;

b) autorizarea concentrărilor economice;

c) sesizarea instantelor judecătoresti în aplicarea prevederilor art. 7;

d) punctele de vedere, recomandările si avizele de formulat în aplicarea dispozitiilor prezentei legi;

e) categoriile de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate propuse pentru exceptare;

f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare;

g) raportul anual asupra situatiei concurentei;

h) analiza încălcărilor prevederilor art. 9.

(5) În formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, solutia votată de presedinte prevalează.

(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către presedinte, în numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti; sentinta va fi pronuntată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la înalta Curte de Casatie si Justitie.“;

– Art. 21 alin. (2): “Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun măsuri si se aplică sanctiuni, se semnează de către presedinte, iar reglementările adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.“;

– Art. 26 lit. b) si c): “Consiliul Concurentei are următoarele atributii:[...]

b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9, 12 si 15, constatate în urma investigatiilor efectuate de către inspectorii de concurentă, în baza prevederilor legii si abilitării cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui; o copie a acestui ordin va fi înmânată de inspectorii de concurentă abilitati agentului economic sau asociatiei de agenti economici supusi investigatiei;

c) certifică, la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici si, atunci când consideră necesar, în urma declansării unei investigatii, pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru interventia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6;“;

– Art. 33: “(1) Descoperirea si investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi incumbă Consiliului Concurentei care actionează prin inspectorii de concurentă.

(2) În cazul infractiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală.“;

– Art. 34: “Consiliul Concurentei dispune efectuarea de investigatii, potrivit atributiilor sale, în conditiile art. 40:

a) din oficiu;

b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real si direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 12 si 15;

c) la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici interesati, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2);

d) la cererea oricăreia dintre autoritătile, institutiile, organizatiile sau a oricăruia dintre organele mentionate la art. 29 lit. a)–f).“;

– Art. 40 alin. (1): “La primirea unei cereri sau plângeri denuntând, respectiv acuzând o practică anticoncurentială, Consiliul Concurentei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.“;

– Art. 43 alin. (1): “Cu exceptia situatiei prevăzute la art. 42, orice procedură de investigatie necesită audierea agentilor economici participanti la întelegerea, decizia luată de asociatii de agenti economici, practica concertată, abuzul de pozitie dominantă sau la concentrarea economică, obiect al investigatiei. Audierea este dispusă de presedintele Consiliului Concurentei.“;

– Art. 44: “(1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunostintă, persoanelor a căror audiere a fost dispusă conform art. 43 alin. (1). Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere si dacă presedintele Consiliului Concurentei apreciază că este util în interesul investigatiei.

(2) Presedintele Consiliului Concurentei poate permite părtilor în cauză consultarea dosarului la secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.

(3) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidentiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decât prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei.

(4) În cazul unei proceduri de investigatie, având ca obiect o concentrare economică, dispozitiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai entitătilor participante la concentrare, în măsura în care ei justifică în cauză un interes legitim.“;

– Art. 45 lit. a) teza finală: “După audierile dispuse si, dacă este cazul, admise si după examinarea observatiilor părtilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide după cum urmează:

a) în cazul unei investigatii, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părtilor conditii speciale si alte obligatii, să aplice agentilor economici amenzi în conditiile prevăzute la cap. VI.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4), referitoare la principiul separatiei puterilor în cadrul democratiei constitutionale, art. 21 alin. (3), privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (11), care consacră prezumtia de nevinovătie, art. 124, referitor la înfăptuirea justitiei, art. 126 alin. (1), (2) si (5), privind instantele judecătoresti, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nici una dintre reglementările criticate nu îndreptătesc sustinerea autorului exceptiei în sensul că, potrivit acestora, Consiliul Concurentei ar avea atât atributii administrative, cât si jurisdictionale.

Consiliul Concurentei a fost înfiintat ca autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei. Măsurile dispuse de Consiliu si sanctiunile aplicate de acesta pe baza dispozitiilor legale atacate sunt de natură administrativă si nu jurisdictională. Procedura prin care Consiliul Concurentei îsi îndeplineste atributiile stabilite de lege, în principal de a constata si sanctiona practicile anticoncurentiale, prezintă anumite similitudini cu procedurile jurisdictionale, fără a se identifica însă cu acestea. Astfel, împrejurarea că faptele semnalate Consiliului sunt supuse investigatiei pentru stabilirea adevărului, iar raportul de investigatie este examinat în plen, nu impune caracterizarea activitătii Consiliului ca o activitate jurisdictională, căci prin aceasta Consiliul nu solutionează un litigiu privind existenta, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective ale unei persoane – atributii de esenta activitătii jurisdictionale – si nici nu adoptă măsuri de tragere la răspundere juridică de competenta instantelor judiciare, ci efectuează operatii tehnico-juridice de cercetare, deliberare si decizie, specifice initierii si adoptării oricărui act administrativ.

Curtea constată că nu se poate retine nici critica privind încălcarea dreptului la un proces echitabil sau a prezumtiei de nevinovătie, atâta timp cât deciziile adoptate de Plenul Consiliului Concurentei pot fi atacate în fata unei instante judecătoresti, în procedura de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti. Împotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti, atât Consiliul Concurentei, cât si agentii economici supusi măsurilor dispuse de instantă pot introduce recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Referitor la invocarea principiilor constitutionale care guvernează activitatea judecătorilor, si anume impartialitatea si independenta, acestea nu sunt incidente în privinta activitătii Plenului Consiliului Concurentei, acesta fiind, asa cum am arătat, un organ deliberativ din sfera autoritătii executive.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 26 lit. b) si c), art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 si ale art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicată de S.C. “Accor Services“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.425/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 7

din 10 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85, art. 93 si art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85, art. 93 si art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, exceptie ridicată de Clubul Sportiv Municipal Brasov în Dosarul nr. 1.375/COM/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin principiului libertătii comertului si nici nu îngrădesc accesul la libera concurentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 august 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.375/COM/2005, Tribunalul Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85, art. 93 si art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice. Exceptia a fost ridicată de Clubul Sportiv Municipal Brasov într-o cauză având ca obiect anularea hotărârii Agentiei Nationale pentru Sport de atribuire a unui contract de achizitie publică pentru modernizarea Sălii Sporturilor din Brasov altei societăti comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă dreptul de proprietate si accesul la exercitarea activitătilor economice, deoarece îi prejudiciază pe beneficiarii aflati în situatiile instituite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, făcând posibilă stoparea investitiilor.

Tribunalul Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică se face pe baza principiilor liberei concurente, eficientei utilizării fondurilor publice, transparentei, egalitătii tratamentului si confidentialitătii, în deplină concordantă cu dispozitiile art. 44 alin. (1) si ale art. 45 din Constitutie. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost transmisă presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a comunica punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată întrucât priveste o problemă de aplicare a legii, iar autorul exceptiei nu precizează în ce constau încălcările aduse Constitutiei.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate prevăd suficiente garantii, prin reglementarea în detaliu a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică, precum si a căilor de atac în domeniu, nefiind contrare libertătii economice si posibilitătii oricărei persoane de a initia si întreprinde o activitate cu scop lucrativ.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 85, art. 93 si art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002, dispozitii care au, în prezent, următorul continut:

– Art. 85: “(1) Ori de câte ori primeste o contestatie autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauză.

(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum si tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică la data înaintării contestatiei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauză, în oricare dintre următoarele situatii:

a) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios;

b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instantelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.“;

– Art. 93: “Sub sanctiunea decăderii, actiunea în justitie trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, în cazul în care nu primeste răspuns, de la data expirării perioadei de solutionare a contestatiilor.“;

– Art. 94 alin. (1): “În cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni în justitie instanta de judecată poate hotărî, cu citarea părtilor, dar numai dacă cel care a introdus actiunea solicită în mod expres acest lucru invocând un prejudiciu grav si iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune în justitie, măsuri cu caracter provizoriu până la solutionarea pe fond a cauzei, după cum urmează: a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;

b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

c) măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a autoritătii contractante.“

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1), privind dreptul de proprietate privată, si ale art. 45, referitoare la libertatea economică.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale atacate nu contravin prevederilor din Legea fundamentală, referitoare la garantarea dreptului de proprietate si libertatea economică, ci, dimpotrivă, constituie expresia aplicării în plan legislativ a acestora.

Achizitiile publice interesează atât mediul comercial, de afaceri, cât si întreaga societate, interesată ca aceste achizitii să se desfăsoare în mod corect. Este firesc ca achizitiile publice contractate cu încălcarea legii să poată fi contestate, iar pe perioada solutionării – pe cale administrativă sau judiciară – a contestatiilor, procedura pentru atribuirea contractului de achizitie în cauză să fie suspendată, împiedicându-se în acest fel producerea unor consecinte inacceptabile.

Pe de altă parte, Curtea retine că procedura de solutionare a contestatiilor are, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, un regim de urgentă, de natură să înlăture nerealizarea de către părtile interesate a proiectelor si asteptărilor lor legate de încheierea contractelor de achizitii publice.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85, art. 93 si art. 94 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, exceptie ridicată de Clubul Sportiv Municipal Brasov în Dosarul nr. 1.375/COM/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 14

din 10 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Sincar Hasan în Dosarul nr. 3.254/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.254/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia a fost ridicată de Sincar Hasan în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea actiunii în contencios administrativ formulate de Autoritatea pentru străini privind solicitarea acesteia de prelungire a duratei de luare în custodie publică a cetăteanului turc de origine kurdă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003, contravin prevederilor art. 23 alin. (1) din Constitutie, interpretate, în temeiul art. 20 alin. (1) din aceasta, prin raportare la dispozitiile art. 5 paragraful 1 lit. f) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin aceea că sunt lipsite de claritate si precizie, cu consecinta încălcării principiului proportionalitătii si nesocotirea dreptului persoanei la libertate si la sigurantă.

În final, autorul exceptiei solicită “modificarea si completarea de către Curtea Constitutională a dispozitiilor legale criticate“ (chiar dacă nu neagă competenta legiuitorului în acest domeniu), precum si “interpretarea modului de aplicare a legii de către instanta de judecată“, apreciind că, în spetă, aceste dispozitii nu au fost corect aplicate.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale si întrunesc exigentele principiului legalitătii si al previzibilitătii legii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Critica de neconstitutionalitate a art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 fată de prevederile art. 23 alin. (1) din Constitutie, raportat la art. 5 paragraful 1 lit. f) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nu poate fi retinută, întrucât luarea în custodie publică a străinilor declarati indezirabili si care nu au putut fi returnati în tara de origine reprezintă o măsură legală, administrativă si temporară, de restrângere justificată a libertătii de circulatie a acestora, conformă cu obligatiile asumate de România prin tratatele si conventiile la care este parte, si nu constituie o măsură de privare de libertate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

Art. 93 alin. (5) si (6): “(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) si (4), care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Autoritătii pentru străini.

(6) Perioada maximă de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării nu poate depăsi 6 luni.“

În motivarea exceptiei se invocă încălcarea dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Constitutie, interpretate, potrivit art. 20 alin. (1) din aceasta, în conformitate cu prevederile art. 5 paragraful 1 lit. f) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele texte referindu-se la dreptul persoanei la libertate si la sigurantă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale pretins a fi încălcate si în prezenta cauză, si cu o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 276 din 26 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005, Curtea a retinut că dispozitiile art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România nu contravin prevederilor art. 23 din Constitutie si nici celor ale art. 5 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei amintite, solutia si considerentele ce au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea.

În ceea ce priveste solicitarea expresă a autorului exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la modificarea, completarea si, respectiv, interpretarea de către Curtea Constitutională a textelor de lege criticate, Curtea observă că, sub acest aspect, exceptia este inadmisibilă, aceste operatiuni fiind de competenta exclusivă a legiuitorului, respectiv a instantei de drept comun.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Sincar Hasan în Dosarul nr. 3.254/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC – INFOSEC 5

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Directiva INFOSEC privind Catalogul national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC – INFOSEC 5, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiva prevăzută la art. 1 este elaborată de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) în conformitate cu cerintele politicii nationale care cuprinde si recomandările NATO si UE privind securitatea SIC, precum si cele mai bune practici din statele membre NATO si UE în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

Art. 3. – Continutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor nationale cu reglementările NATO, UE si ale statelor cu care România are acorduri sau aranjamente de securitate referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. – Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 11.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptătite.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea structurilor interne INFOSEC din cadrul autoritătilor desemnate de securitate – INFOSEC 11

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si r) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia privind acreditarea structurilor interne INFOSEC din cadrul autoritătilor desemnate de securitate – INFOSEC 11, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Metodologia prevăzută la art. 1 este elaborată în conformitate cu cerintele politicii nationale de securitate si cu directivele Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind domeniul INFOSEC si se adresează Agentiei de Acreditare de Securitate (AAS), autoritătilor desemnate de securitate (ADS) si structurilor responsabile cu acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC), care vehiculează informatii nationale clasificate secret de stat, aflate în administrarea ADS.

Art. 3. – Continutul metodologiei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării cu politica natională de securitate si cu reglementările NATO, UE si ale statelor cu care România are încheiate acorduri sau aranjamente de securitate.

Art. 4. – Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2006.

Nr. 12.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptătite.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista laboratoarelor autorizate pentru controlul eficientei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.484 din 20 ianuarie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind lista laboratoarelor autorizate pentru controlul eficientei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 14/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la recunoasterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Deciziei Comisiei 2004/233/CE, care autorizează laboratoarele pentru controlul eficientei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 71 din 10 martie 2004, p. 30, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/656/EC.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2006.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind lista laboratoarelor autorizate pentru controlul eficientei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice

 

Art. 1. – Laboratoarele prezentate de statele membre autorizate pentru efectuarea analizelor de control al eficientei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice sunt prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/233/CE, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/392/CE.

Art. 3. – Anexa*) face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

NUMELE LABORATOARELOR

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. E.N. 6.628/2006, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Avizul de functionare si anexele acestuia se emit de Ministerul Sănătătii în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2000, republicată.“

2. Anexa nr. 2 la normele metodologice se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2006.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a