MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 12 din 10 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind avizarea personalului care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la informatii secrete de stat

 

13. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizică a informatiilor UE clasificate

 

Raport privind ajutoarele de stat acordate în România pe perioada 2002–2004*)


*) Raportul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 12

din 10 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Consauto“ – S.R.L. din Sighisoara în Dosarul nr. 2.195/2005/CCA al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate sunt în concordantă cu art. 21, 44 si 45 din Constitutie, cu art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cu art. 1 din primul protocol la Conventie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 8 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.195/2005/CCA, Curtea de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Consauto“ – S.R.L. din Sighisoara într-o cauză având ca obiect recursul declarat de aceasta împotriva încheierii pronuntate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Mures privind constatarea dizolvării sale de drept.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 30 alin. (1) din legea criticată, care prevede sanctiunea dizolvării de drept a persoanelor juridice pentru neefectuarea “în termenul fixat de lege a preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare fiscală“, încalcă art. 44 din Constitutie privind dreptul de proprietate privată, care pentru o societate comercială este constituit si din denumire, emblemă, vad etc. si nu pot fi valorificate în procedura lichidării, precum si art. 1 din primul protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin aceea că sanctiunea instituită “conduce la desfiintarea proprietătii asociative pentru chestiuni formale care, în cazul respectării sau nerespectării lor, nu afectează cu nimic viata societătii comerciale sau interesele fiscale ale statului“. Alin. (2) al art. 30 care dispune asupra procedurii pronuntării unei hotărâri de către judecătorul delegat încalcă accesul liber la justitie prevăzut de art. 21 din Constitutie, “deoarece persoana juridică nu este parte în procedura în care se dă hotărârea judecătorească de dizolvare de drept, ci numai subiect al sanctiunii, caz în care suntem în prezenta unui proces inechitabil [...]“. 

Art. 31 alin. (1) încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 si, în special, cele ale alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil “prin modul de reglementare a căii de atac, care este lăsată la îndemâna oricărei persoane interesate, fără reglementarea motivelor de recurs specifice, având în vedere că hotărârea de dizolvare este pronuntată în lipsa celui sau celor interesati si fără trimitere la normele din dreptul comun privitoare la recurs“. Acest text de lege este, de asemenea, contrar art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât institutia dreptului la un recurs efectiv “trebuie privită si acceptată ca fiind un mijloc eficace pentru realizarea dreptului pretins sau a interesului legitim, într-un cadru normativ precis si sigur determinat“. În sfârsit, autorul exceptiei consideră că atât art. 30 alin. (1) si (2), cât si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 sunt contrare si art. 45 din Constitutie, “deoarece se restrânge exercitiul dreptului la liberă initiativă“, desi nu sunt îndeplinite conditiile acolo prevăzute.

Curtea de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în legătură cu sustinerile privind încălcarea prin art. 30 alin. (1) din legea criticată a prevederilor art. 44 din Constitutie, precum si a art. 1 din primul protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se arată că persoanele juridice supuse înregistrării au atât drepturi, cât si obligatii, iar sanctiunea nerespectării termenului imperativ stabilit pentru efectuarea acestor operatiuni nu poate fi retinută ca o încălcare a textului constitutional mentionat. În legătură cu sustinerile privind alin. (2) al art. 30, instanta de judecată apreciază că nerespectarea procedurii privind citarea unei părti în proces poate fi invocată în calea de atac extraordinară a recursului, si nu printr-o exceptie de neconstitutionalitate. În opinia instantei de judecată, si exceptia referitoare la art. 31 alin. (1) din lege este neîntemeiată, întrucât: normele de procedură civilă se aplică si în procedurile jurisdictionale, astfel că legiuitorul nu trebuia să prevadă în Legea nr. 359/2004 aplicarea Codului de procedură civilă; art. 3041 din acelasi cod nu este limitat la motivele de casare enuntate la art. 304, instanta putând să examineze cauza sub toate aspectele.

În sfârsit, instanta de judecată consideră că argumentele expuse sunt valabile si pentru respingerea sustinerilor privind încălcarea prevederilor art. 45 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate. În acest sens, se mentionează jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie sau cu privire la un regim sanctionator similar, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt constitutionale. Astfel, în esentă, consideră că instituirea sanctiunii prevăzute la art. 30 alin. (1) din lege este în deplină concordantă cu art. 44 alin. (1) din Constitutie, iar prevederile alin. (2) ale aceluiasi articol creează, în cazurile strict reglementate, premisele necesare respectării dreptului la un proces echitabil. Mai arată că art. 31 alin. (1) este în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 129, precum si că atât art. 30 alin. (1) si (2), cât si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică si libera initiativă prevăzute de art. 45 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor si ale reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, al căror cuprins este următorul:

– Art. 30 alin. (1) si (2): “(1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. [...];

– Art. 31 alin. (1): “Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). [...].“

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate încalcă, în ordinea invocării lor, prevederile constitutionale ale: art. 44 privind “Dreptul de proprietate privată“; art. 21 privind “Accesul liber la justitie“; art. 45 referitor la “Libertatea economică“ si art. 53 cu privire la “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti“.

De asemenea, se invocă încălcarea prevederilor art. 1 din primul protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind “Protectia proprietătii“, precum si ale art. 13 din Conventie, care dispune în legătură cu “Dreptul la un recurs efectiv“. Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Prin Legea nr. 359/2004 se instituie procedura de înmatriculare în registrul comertului si de înregistrare fiscală a comerciantilor, cărora li se eliberează certificatul de înregistrare ce cuprinde si codul unic de înregistrare. Acest din urmă document atestă că persoana juridică a fost luată în evidenta oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si în evidenta organului fiscal. Legea mai prevede că vechile forme de certificate de înmatriculare si de înregistrare fiscală trebuie preschimbate până la un anumit termen, sub sanctiunea dizolvării de drept a persoanei juridice, constatată prin încheierea judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. În opinia autorului exceptiei această sanctiune cuprinsă în art. 30 alin. (1) si (2) din lege “conduce la desfiintarea proprietătii asociative pentru chestiuni formale care, în cazul respectării sau nerespectării lor, nu afectează cu nimic viata societătii comerciale sau interesele fiscale ale statului“. Se sustine că se încalcă astfel dispozitiile constitutionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate, precum si ale art. 21 privind accesul liber la justitie, “deoarece persoana juridică nu este parte în procedura în care se dă hotărârea judecătorească de dizolvare de drept, ci numai subiect al sanctiunii, caz în care suntem în prezenta unui proces inechitabil [...]“.

Curtea constată că sustineri de neconstitutionalitate asemănătoare, cu privire la un regim sanctionator similar, au mai fost formulate în alte cauze, în legătură cu dispozitii de lege care instituiau astfel de obligatii în sarcina societătilor comerciale si care, în opinia autorilor exceptiilor, afectau dreptul de proprietate. Astfel, de exemplu, prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 188 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 6 iulie 2005, si nr. 325 din 14 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 19 august 2005, s-a retinut, în esentă, că asemenea obligatii nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate, ci consecinta încălcării unor dispozitii de lege. Prin aceleasi decizii, tot sub aspectul criticilor privind încălcarea dreptului de proprietate, a fost avută în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Sub acest aspect, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii.

Curtea nu poate retine nici încălcarea, prin art. 30 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din lege, a art. 21 din Constitutie privind “Accesul liber la justitie“, deoarece, asa cum aceasta a statuat în jurisprudenta sa, accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege. De asemenea, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveste dreptul la un recurs efectiv, în situatia în care sistemul procedural national cuprinde mai multe căi de atac, caracterul efectiv trebuie întrunit de fiecare dintre acestea si de proces în ansamblul său. Nici faptul că textele de lege criticate nu mentionează motivele “de recurs specifice“ nu poate fi retinut ca o încălcare a prevederilor constitutionale mentionate, întrucât în această situatie se aplică dreptul comun în materie, adică dispozitiile Codului de procedură civilă.

În sfârsit, Curtea nu constată existenta vreunei contrarietăti între prevederile art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din legea criticată si prevederile  constitutionale ale art. 45 referitor la “Libertatea economică“ si ale art. 53 cu privire la “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti“.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Consauto“ – S.R.L. din Sighisoara în Dosarul nr. 2.195/2005/CCA al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind avizarea personalului care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la informatii secrete de stat

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

în baza art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind avizarea personalului care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la informatii secrete de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Normele mentionate la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia materiale speciale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Goicea

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind avizarea personalului care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la informatii secrete de stat

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. – Prezentele norme sunt emise în baza prevederilor art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (5) si ale art. 18 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Pentru aplicarea prezentelor norme se va tine seama si de prevederile următoarelor acte normative:

– Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Prezentele norme cuprind cerinte pentru personalul care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la informatii secrete de stat.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. – În prezentele norme următorii termeni se definesc astfel:

a) autoritatea natională competentă în domeniul nuclear – autoritatea, stabilită de lege, cu competenta legală de a elibera autorizatii, de a efectua controale si de a reglementa amplasarea, proiectarea, constructia, punerea în functiune, exploatarea sau dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

b) informatii secrete de stat – informatiile care privesc securitatea natională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranta natională si apărarea tării;

c) instalatie nucleară:

– orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

– orice uzină care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

– orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalatiile nucleare apartinând unui singur operator, care se află pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singură instalatie nucleară;

d) organ competent – autoritatea desemnată prin lege, având responsabilitatea de a elibera avize persoanelor care desfăsoară activităti, cu caracter temporar sau permanent, în punctele de lucru vitale ori care au acces la informatii secrete de stat;

e) punct de lucru vital – o zonă în care se află materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la actiuni de sabotaj sau furt;

f) sabotaj – orice act premeditat îndreptat împotriva unei instalatii nucleare sau unui material nuclear în folosintă, depozitare sau transport, care poate pune în pericol, direct sau indirect, sănătatea ori siguranta personalului, populatiei si mediul înconjurător prin expunerea la radiatii sau eliberarea de substante radioactive;

g) titular de autorizatie – persoana juridică care posedă o autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii generale

 

Art. 5. – Titularul de autorizatie este răspunzător pentru obtinerea avizului organului competent potrivit legislatiei în vigoare, pentru personalul care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare.

Art. 6. – Titularul de autorizatie este răspunzător pentru obtinerea avizului pentru personalul care are acces la informatii secrete de stat, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 7. – Titularul de autorizatie trebuie să evalueze si să întocmească lista cu personalul care are acces în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare si lista cu punctele de lucru vitale în care acesta urmează să îsi desfăsoare activitatea cu caracter temporar sau permanent si să le transmită organului competent potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 8. – Autoritatea natională competentă în domeniul nuclear va confirma, la cererea organului competent potrivit legislatiei în vigoare, punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare declarate de titularul de autorizatie.

Art. 9. – Titularul de autorizatie trebuie să evalueze si să întocmească lista cu personalul care are acces la informatii secrete de stat, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 10. – Pentru personalul care desfăsoară activităti profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare si pentru personalul operator, de conducere si de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoare de  cercetare si din alte instalatii nucleare, titularul de autorizatie trebuie să transmită organului competent potrivit legislatiei în vigoare solicitarea pentru avizare conform dispozitiilor legale în domeniu.

Art. 11. – Titularul de autorizatie are obligatia să verifice existenta avizelor pentru persoanele juridice cu care urmează să încheie contracte si care urmează să aibă acces la informatii secrete de stat, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 12. – Utilizarea de personal în activităti prevăzute la art. 2 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care nu are pregătirea necesară, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu posedă permisul de exercitare corespunzător, prevăzut la art. 9 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la300 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

Art. 13. – Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spatiu, într-o încăpere sau zonă delimitată si marcată în care se desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 lit. a) – f) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fără consimtământul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 5 ani.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. – Prezentele norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizică a informatiilor UE clasificate

 

În temeiul art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002*) privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele-cadru privind securitatea fizică a informatiilor UE clasificate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Continutul normelor-cadru prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic în vederea armonizării reglementărilor nationale cu normele europene si euroatlantice în domeniu.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2006.

Nr. 13.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 a fost aprobată prin Legea nr. 101/2003.

 

ANEXĂ

 

NORME - CADRU

privind securitatea fizică a informatiilor UE clasificate

 

1. Dispozitii generale

Art. 1. – Securitatea fizică reprezintă ansamblul măsurilor de protectie aplicate incintelor în care sunt gestionate informatii UE clasificate ce trebuie protejate împotriva accesului neautorizat, deteriorării, distrugerii, pierderii sau compromiterii.

Art. 2. – În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile utilizate se definesc după cum urmează:

a) container – dulap metalic special destinat păstrării informatiilor clasificate si protectiei împotriva accesului neautorizat la acestea;

b) fortă de securitate – fortă specializată alcătuită din personalul permanent de pază si o fortă de interventie rapidă;

c) contractant – parte la un contract, care are calitatea de executant de lucrări sau de prestator de servicii;

d) chei de securitate – combinatii ale unui sistem cu cifru sau chei de la încăperi speciale de securitate ori de la încuietorile containerelor destinate protectiei informatiilor UE clasificate.

2. Principii de organizare a măsurilor de securitate fizică

Art. 3. – Măsurile de securitate fizică urmăresc:

a) să prevină pătrunderea neautorizată a persoanelor, prin efractie sau în alt mod fraudulos, în spatiile protejate;

b) să prevină, să descopere si să împiedice actiunile ostile ale personalului neloial, inclusiv cele de spionaj, de natură să afecteze securitatea informatiilor UE clasificate;

c) să permită accesul la informatii UE clasificate exclusiv persoanelor autorizate, pe baza unei certificări de securitate corespunzătoare si a aplicării principiului “nevoia de a cunoaste“;

d) să descopere si să combată în mod operativ orice încălcare a măsurilor de protectie a informatiilor UE clasificate.

Art. 4. – Amploarea măsurilor de protectie fizică a informatiilor UE clasificate se stabileste în functie de:

a) nivelul de clasificare si categoria informatiilor protejate;

b) volumul informatiilor si natura suportului de stocare a acestora;

c) modul de păstrare a informatiilor;

d) natura amenintărilor la adresa securitătii informatiilor clasificate, determinate de activitătile serviciilor de informatii care au ca tintă UE sau state membre ale acesteia, precum si de actiuni de natură teroristă, subversivă, sabotaj sau de alte activităti infractionale.

Art. 5. – (1) Măsurile de protectie fizică trebuie completate cu măsuri de securitate a personalului, de securitate a informatiilor si INFOSEC.

(2) Stabilirea celor mai eficiente metode de contracarare a amenintărilor si de compensare a vulnerabilitătilor printr-o combinatie a măsurilor protective din domeniile prevăzute la alin. (1) se realizează printr-un management corespunzător al riscurilor de securitate.

Art. 6. – Pentru o incintă dată, măsurile de securitate fizică sunt cuprinse în Planul de securitate fizică.

Art. 7. – Implementarea măsurilor de securitate fizică se va baza pe principiul “apărării în adâncime“, urmărindu-se stabilirea:

a) incintei care trebuie protejată;

b) unui dispozitiv exterior de securitate destinat să delimiteze zona protejată si să descurajeze accesul neautorizat;

c) unui dispozitiv intermediar de securitate destinat să descopere tentativele sau accesul neautorizat în zona protejată si să alerteze forta de securitate;

d) unui dispozitiv interior de securitate destinat să întârzie actiunile eventualilor intrusi si să ofere suficient timp pentru ca acestia să fie retinuti de forta de securitate.

3. Măsuri de securitate fizică

Art. 8. – (1) Informatiile cu nivelul de clasificare UE CONFIDENTIEL sau superior se gestionează numai în interiorul unei zone de securitate.

(2) Zona de securitate reprezintă perimetrul delimitat, amenajat si protejat, special destinat gestionării informatiilor UE clasificate, care trebuie să corespundă uneia dintre următoarele categorii:

a) zona de securitate clasa I, organizată astfel încât intrarea unei persoane într-o asemenea zonă permite accesul direct la orice informatii UE clasificate gestionate aici, ca urmare a modului specific de păstrare a acestora (expuse la vedere pe rafturi, afisate pe pereti etc.) si care presupune:

(i) controlul tuturor intrărilor si iesirilor;

(ii) un sistem de control al intrării care să permită accesul doar acelor persoane care au certificarea de securitate corespunzătoare si sunt special autorizate să intre într-o asemenea zonă;

(iii) specificarea nivelurilor de clasificare ale informatiilor UE gestionate aici;

b) zona de securitate clasa II, organizată astfel încât o persoană prezentă într-o asemenea zonă are acces exclusiv la informatiile UE clasificate pentru care este autorizată, ca urmare a modului specific de păstrare a acestora si care presupune:

(i) controlul tuturor intrărilor si iesirilor;

(ii) un sistem de control al intrării care să permită accesul neînsotit doar acelor persoane care au certificare de securitate corespunzătoare si sunt special autorizate să intre într-o asemenea zonă. Pentru toate celelalte persoane trebuie să existe reguli de însotire pentru a se preveni accesul neautorizat la informatii UE clasificate.

Art. 9. – (1) În jurul zonelor de securitate poate fi stabilită o zonă administrativă. O asemenea zonă implică un perimetru vizibil delimitat, în cadrul căruia sunt create conditii pentru controlul persoanelor si al vehiculelor.

(2) Informatiile UE clasificate gestionate în zona administrativă vor avea cel mult nivelul de clasificare RESTREINT UE.

Art. 10. – Incintele în care nu se lucrează 24 de ore din 24 vor fi inspectate imediat după terminarea programului de lucru, pentru a se verifica dacă protectia informatiilor clasificate este asigurată în mod corespunzător.

Art. 11. – (1) Pentru eficientizarea sistemelor de pază si apărare împotriva pătrunderii neautorizate pot fi utilizate măsuri de securitate fizică specifice (gardul de perimetru, sisteme de detectare a intruziunilor – SDI, iluminat, televiziune cu circuit închis – TVCI).

(2) În cazurile în care acest lucru este posibil, zona ce trebuie protejată va fi delimitată de un gard de perimetru.

(3) Portile de acces permanent trebuie să ofere cel putin acelasi nivel de protectie ca si gardul; celelalte porti vor fi încuiate si asigurate.

Art. 12. – Iluminatul de securitate va fi realizat astfel încât să ofere un grad mai mare de detectare a unui potential intrus atât direct de către pază, cât si indirect prin intermediul sistemului TVCI.

Art. 13. – SDI vor fi utilizate pentru a spori nivelul de securitate oferit de gard sau vor fi folosite în camere si în clădiri pentru a ajuta sau a substitui personalul de pază.

Art. 14. – TVCI va fi utilizată pentru verificarea incintelor si a alarmelor SDI.

Art. 15. – Atunci când se folosesc SDI, TVCI sau alte dispozitive destinate supravegherii si protectiei informatiilor UE clasificate, trebuie să existe o sursă de alimentare de rezervă.

Art. 16. – (1) Controlul accesului personalului permanent în zonele de securitate se efectuează de personal de pază sau prin sisteme electronice, avându-se în vedere următoarele:

a) accesul fiecărui angajat se realizează prin locuri anume stabilite, pe baza permisului de acces;

b) permisul de acces nu va specifica în clar identitatea organizatiei emitente sau locul în care detinătorul are acces;

c) permisele de acces care acordă accesul fără escortă în interiorul zonelor de securitate în care sunt manipulate sau depozitate informatii UE clasificate se emit numai persoanelor care au certificare de securitate corespunzătoare; cererea pentru acces în zonă trebuie să fie bine întemeiată si bazată pe principiul “nevoia de a cunoaste“.

(2) La nivelul fiecărei persoane juridice care gestionează informatii UE clasificate se pot stabili reguli suplimentare proprii privind accesul, cu respectarea prezentelor cerinte minime.

Art. 17. – Accesul vizitatorilor în zonele de securitate se realizează conform regulilor proprii aprobate de conducătorul institutiei, tinând cont de certificarea de securitate si cu aplicarea principiului “nevoia de a cunoaste“, înregistrându-se datele personale ale vizitatorilor, precum si ora intrării si iesirii acestora prin punctele de control.

Art. 18. – (1) Pentru accesul angajatilor agentilor economici contractanti care efectuează lucrări de constructii, reparatii si întretinere a clădirilor, instalatiilor sau utilitătilor în zonele de securitate, conducătorii institutiilor beneficiare vor elibera, pe baza actelor de identitate, la solicitarea reprezentantilor autorizati ai agentilor în cauză, documente de acces temporar.

(2) Documentul de acces temporar este valabil doar pe durata executării lucrărilor si se restituie emitentului la terminarea acestora.

Art. 19. – Accesul în zonele de securitate al personalului însărcinat cu păstrarea curăteniei se face conform regulilor proprii stabilite de conducătorul institutiei beneficiare.

Art. 20. – Accesul personalului care asigură întretinerea sistemelor de informatică si comunicatii (SIC) se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului dirctorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 488/2003 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC)–DS1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 5 decembrie 2003.

Art. 21. – Forta de securitate va fi asigurată de structuri specializate ale autoritătilor publice sau de societăti autorizate de pază si protectie.

Art. 22. – Forta de interventie rapidă are rolul de a interveni în situatii de urgentă si poate fi constituită din personal propriu sau poate fi asigurată pe bază de contract.

Art. 23. – Timpul de reactie al fortei de interventie rapidă se testează periodic si se mentionează în Planul de securitate fizică.

Art. 24. – (1) Sarcinile personalului permanent de pază, precum si necesitatea si frecventa patrulărilor vor fi stabilite în functie de nivelul riscului si de celelalte sisteme sau echipamente de securitate instalate.

(2) În incintele în care nu se lucrează 24 de ore din 24, intervalul de timp dintre patrulările efectuate în afara orelor de program nu va depăsi două ore.

(3) Personalul de pază va primi instructiuni scrise cu privire la modul de îndeplinire a atributiilor specifice în cadrul institutiei respective si va fi înarmat, respectându-se legislatia în vigoare.

(4) Personalul de pază care asigură paza incintelor în care sunt gestionate informatiile UE clasificate trebuie să detină certificare de securitate corespunzătoare informatiilor gestionate în zona în care poate avea acces pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin.

Art. 25. – Birourile sau zonele în care în mod uzual se poartă discutii în cadrul cărora sunt vehiculate informatii UE clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior vor fi protejate împotriva ascultării neautorizate.

Art. 26. – Echipamentele de telecomunicatii si echipamentele electrice sau electronice de birou, de orice tip, folosite în timpul sedintelor în care se vehiculează informatii clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior, vor fi verificate de către unităti specializate la cererea structurii/functionarului de securitate.

Art. 27. – Copiatoarele si faxurile vor functiona în încăperile speciale de securitate, la ele având acces doar persoanele autorizate.

Art. 28. – (1) Informatiile UE clasificate se păstrează în încăperi speciale de securitate si/sau containere speciale ori mobilier de birou.

(2) Dispozitiile Ordinului directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 475/2005 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate fizică pentru încăperile speciale de securitate destinate protectiei informatiilor NATO clasificate si a celor echivalente, potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 din 22 noiembrie 2005, se aplică în mod corespunzător si în privinta încăperilor speciale de securitate destinate protectiei informatiilor UE clasificate.

(3) Containerele speciale se clasifică astfel:

a) clasa A, containere autorizate la nivel national pentru depozitarea informatiilor TRČS SECRET UE/UE TOP SECRET în zone de securitate clasa I sau clasa II;

b) clasa B, containere autorizate la nivel national pentru depozitarea informatiilor SECRET UE si CONFIDENTIEL UE în zone de securitate clasa I sau clasa II;

c) clasa C, mobilier de birou adecvat numai pentru depozitarea informatiilor RESTREINT UE.

Art. 29. – Încuietorile folosite la containerele în care sunt păstrate informatii UE clasificate se împart în 3 grupe, astfel:

a) grupa A, încuietori autorizate pentru containerele din clasa A;

b) grupa B, încuietori autorizate pentru containerele din clasa B;

c) grupa C, încuietori pentru mobilierul de birou.

Art. 30. – Prevederile Ordinului directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 443/2003 privind aprobarea Cerintelor minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 6 noiembrie 2003, completat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 182/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 30 aprilie 2004, se aplică în mod corespunzător si în privinta containerelor destinate protectiei informatiilor UE clasificate, mecanismelor de închidere, sistemelor cu cifru si încuietorilor acestora.

Art. 31. – (1) Combinatiile cifrului si cheile de la containerele si încăperile speciale de securitate trebuie protejate adecvat pentru a se evita intrarea acestora în posesia unor persoane neautorizate.

(2) Cheile de la containerele si încăperile de securitate se păstrează într-o zonă de securitate.

(3) Cheile de rezervă se păstrează de către seful structurii/functionarul de securitate, care trebuie să tină evidenta utilizării acestora. Ele se introduc în unul sau în mai multe plicuri mate, care se sigilează si se păstrează într-un container de securitate prevăzut cu încuietoare cu cifru.

Art. 32. – (1) În cadrul zonelor de securitate pot fi stabilite zone sigure din punct de vedere tehnic.

(2) Aceste zone vor fi tinute încuiate atunci când nu sunt ocupate, iar toate cheile vor fi considerate chei de securitate.

(3) Zonele sigure din punct de vedere tehnic vor fi inspectate periodic sau în urma unei intrări neautorizate ori atunci când există suspiciuni privind o intrare neautorizată.

Art. 33. – Pentru echipamentele si mobilierul din dotarea acestor zone se va păstra un inventar detaliat care să asigure urmărirea circulatiei acestora. Orice piesă de mobilier sau echipament va fi introdusă într-o asemenea zonă numai după ce a fost atent inspectată de către personalul de securitate specializat în detectarea dispozitivelor de ascultare. Ca regulă generală, se va evita instalarea liniilor de comunicatii în zonele securizate din punct de vedere tehnic.

Art. 34. – Este interzisă folosirea, în zonele sigure din punct de vedere tehnic, a telefonului mobil si/sau a altor echipamente care pot fi utilizate pentru înregistrarea si redarea informatiilor UE clasificate.

Art. 35. – (1) Toate încăperile în care se gestionează sau în care este posibil accesul la informatii UE clasificate vehiculate prin sisteme informatice si de comunicatii (SIC) trebuie să se afle într-o zonă de securitate.

(2) Toate SIC sau alte medii de gestionare similare (servere, sisteme de retea etc.) în care se gestionează informatii UE clasificate se instalează în încăperi speciale de securitate, în conformitate cu nivelul de clasificare al informatiilor si cu nevoile specifice de protectie a acestora.

(3) Măsurile de protectie a informatiilor UE clasificate gestionate în SIC se stabilesc prin proceduri INFOSEC.

Art. 36. – (1) La nivelul persoanelor juridice care gestionează informatii UE clasificate se întocmeste Planul de securitate fizică, ce va cuprinde descrierea tuturor măsurilor de securitate fizică implementate pentru protectia acestor informatii, structurat astfel:

a) delimitarea, marcarea si configuratia zonelor de securitate;

b) sistemul de pază si apărare;

c) sistemul de avertizare si alarmare;

d) controlul accesului, al cheilor si combinatiilor de cifru;

e) modul de actiune în situatii de urgentă;

f) modul de raportare, investigare si evidentă a încălcării măsurilor de securitate;

g) responsabilitătile si modul de implementare a măsurilor de pregătire si instruire pe linie de securitate fizică;

h) responsabilitătile si modalitătile de realizare a verificărilor, inspectiilor si controalelor sistemului de securitate;

i) măsuri suplimentare de protectie fizică.

(2) În cazul în care la nivelul persoanei juridice există un plan de securitate al obiectivului pentru protectia informatiilor clasificate, elaborat si implementat conform legislatiei în vigoare, acesta va fi completat în mod  corespunzător cu măsurile de securitate fizică specifice pentru protectia informatiilor UE clasificate.