MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 141         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 30 din 19 ianuarie 2006 referitoare la  exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

 

Decizia nr. 31 din 19 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. – Hotărâre pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.212. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “ABG Insurance“ – S.A.

 

113.213. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A.

 

113.214. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Mondial Assurances“ – S.A.

 

113.215. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A.

 

113.216. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A.

 

113.217. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Provitas“ – S.A.

 

113.218. – Decizie privind retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 30

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eurosim Impex“ – S.R.L. din Hunedoara în Dosarul nr. 1.819/2005 al Judecătoriei Hunedoara.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorul exceptiei solicită modificarea textului de lege criticat, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 29 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.819/2005, Judecătoria Hunedoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Eurosim Impex“ – S.R.L. din Hunedoara într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că pentru a nu încălca prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2) din Constitutie, articolul de lege criticat ar trebui modificat în sensul măririi termenului de a face opozitie la executare de la 5 zile la 15 zile.

Judecătoria Hunedoara apreciază că dispozitia de lege criticată nu are legătură cu obiectul cauzei deduse judecătii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că motivarea exceptiei nu contine în mod concret critici de neconstitutionalitate, ci doar consideratii ce privesc eventuale modificări ale textului de lege criticat.

Textul de lege criticat contine reglementări procedurale potrivit cărora, în termen de 5 zile de la primirea somatiei, toti cei interesati în exercitarea acelorasi categorii de drepturi în calitate de debitori pot face opozitie la executarea unei cambii, învestită cu formulă executorie, beneficiind de aceleasi drepturi si garantii procesuale, inclusiv de dreptul de a ataca cu apel hotărârea dată de judecătorie asupra opozitiei.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 124 alin. (2) din Constitutie, arată că prevederile de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare pentru părtile cărora li se aplică aceste prevederi legale. De asemenea, se arată că textul de lege criticat nu numai că nu aduce atingere prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, ci constituie o aplicare a acestora, legiuitorul fiind preocupat de asigurarea exigentelor unui proces echitabil, prin împiedicarea exercitării abuzive a drepturilor procesuale si prin asigurarea celeritătii procedurii privind solutionarea opozitiei la executare, solutionarea cauzei într-un termen rezonabil fiind una dintre aceste exigente.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi autorul exceptiei se referă la dispozitia art. 62 din Legea nr. 58/1934, din motivarea exceptiei rezultă că autorul acesteia se referă la alin. 1 al art. 62. Astfel, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările si completările ulterioare. Textul art. 62 alin. 1 are următorul cuprins: “În termen de 5 zile de la primirea somatiunii, debitorul poate face opozitie la executare.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) referitoare la accesul liber la justitie si art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei solicită, în realitate, adoptarea unei noi solutii legislative. Astfel, autorul exceptiei solicită modificarea textului de lege criticat, în sensul măririi termenului prevăzut de art. 62 alin. 1 la 15 zile. Or, asa cum Curtea Constitutională a retinut în mod constant, acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, lucru care ar contraveni art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Parlamentul este [... ] unica autoritate legiuitoare a tării“. De asemenea, este de observat că, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“. În consecintă, Curtea Constitutională constată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eurosim Impex“ – S.R.L. din Hunedoara în Dosarul nr. 1.819/2005 al Judecătoriei Hunedoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 31

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Toader Barbu în Dosarul nr. 2.156/2005 al Curtii de Apel Bacău – Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă, personal, partea Ioan Achitei, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul legal criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.156/2005, Curtea de Apel Bacău Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Toader Barbu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16, art. 21 alin. (3) si ale art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, deoarece titularii dreptului de proprietate al cărui obiect este evaluat la 1 miliard lei se bucură de o ocrotire suplimentară (beneficiind atât de calea de atac a apelului, cât si de cea a recursului), pe când ceilalti titulari ai dreptului de proprietate, al cărui obiect este evaluat la o valoare sub 1 miliard lei, beneficiază doar de calea de atac a recursului. În consecintă, reglementarea criticată creează o evidentă discriminare între cele două categorii de părti, bazată exclusiv pe criteriul de valoare a litigiului.

Curtea de Apel Bacău – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. Faptul că legea prin care s-a modificat Codul de procedură civilă instituie numai o cale de atac, si anume recursul, pentru litigiile al căror obiect are o valoare sub 1 miliard lei, nu poate fi interpretat ca o limitare a dreptului persoanelor de a avea acces la justitie, cu atât mai mult cu cât este vorba de dispozitii procedurale, care sunt de strictă si imediată aplicare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prin reglementarea criticată a fost modificat textul alin. 1 al art. 2821 din Codul de procedură civilă, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate se referă la dispozitiile art. 2821 din codul mai sus mentionat. Acest text de lege prevede că nu sunt supuse apelului, între altele, hotărârile judecătoresti date în primă instantă în litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, ceea ce nu contravine însă nici uneia dintre prevederile constitutionale invocate, ci, dimpotrivă, este în deplină concordantă cu art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, apreciază că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine principiului liberului acces la justitie, întrucât părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabile. În final, arată că dispozitiile legale criticate sunt norme de procedură si reprezintă optiuni ale legiuitorului, în deplină conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, care atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. I pct. 4 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, dispozitii prin care a fost modificat art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, păstrându-se însă substanta reglementării legale supuse controlului.

În aceste conditii, Curtea urmează a se pronunta asupra dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2005, dispozitii care au următoarea redactare: “Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.“

Autorul exceptiei sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, si ale art. 44 alin. (2) teza întâi referitor la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile legale criticate constituie norme de procedură ce stabilesc categoriile de hotărâri judecătoresti care nu pot fi supuse apelului în cadrul procesului civil. Conform prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“ si, ca atare, legiuitorul este suveran în adoptarea regulilor de procedură, însă, evident, respectând si celelalte principii si dispozitii constitutionale.

De altfel, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi principii constitutionale invocate si în cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 522 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 9 noiembrie 2005, Curtea a statuat că dispozitiile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Toader Barbu în Dosarul nr. 2.156/2005 al Curtii de Apel Bacău – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre aprobă Programul strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Programul se aplică pe teritoriul României, conform legislatiei nationale care transpune legislatia comunitară, corespunzător evolutiei endemice a pestei porcine clasice la populatia de porcine domestice si sălbatice.

Art. 3. – Obiectivele Programului sunt următoarele:

a) interzicerea totală a vaccinărilor profilactice începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) aplicarea rapidă si eficace a măsurilor de combatere si eradicare;

c) înregistrarea adecvată a datelor epidemiologice;

d) monitorizarea corespunzătoare a porcinelor privind pesta porcină clasică.

Art. 4. – Fondurile pentru realizarea actiunilor din cadrul Programului, aferente Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, se alocă din bugetul de stat, prin bugetul acestei autorităti.

Art. 5. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Vaterinară si pentru Siguranta Alimentelor este autoritatea competentă pentru implementarea Programului.

(2) Când este cazul, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va solicita sprijinul Comandamentului Antiepizootic Central si Comitetului National pentru Situatii de Urgentă.

(3) Atributiile autoritătilor responsabile pentru aplicarea strategiilor de combatere si eradicare a bolilor majore ale animalelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. – (1) Obligatia asigurării si respectării normelor de biosecuritate prevăzute în anexa nr. 3 revine tuturor detinătorilor de porcine din exploatatiile de animale autorizate/aprobate sanitar veterinar.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) are termen permanent si conditionează acordarea despăgubirilor pentru cazurile în care se înregistrează pagube datorate pestei porcine clasice sau altei boli aflate pe lista bolilor pentru care se acordă despăgubiri, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – (1) Vaccinarea de necesitate, denumită si vaccinare de urgentă, se aplică după aprobarea de către Comisia Europeană a solicitărilor formulate de România, zona în care se aplică fiind considerată zonă infectată.

(2) Vaccinarea de necesitate prevăzută la alin. (1) se aplică:

a) mistretilor din fondurile de vânătoare, din crescătorii si din complexurile de vânătoare în care este diagnosticată pesta porcină clasică;

b) mistretilor din fondurile de vânătoare limitrofe localitătilor în care este diagnosticată pesta porcină clasică la porcii domestici;

c) porcinelor semisălbatice din Delta Dunării, în cazul diagnosticării pestei porcine clasice la porcii mistreti sau domestici din acest areal;

d) porcinelor domestice din exploatatiile comerciale autorizate/aprobate sanitar veterinar.

Art. 8. – (1) Pentru vaccinarea de necesitate pe teritoriul României se utilizează numai vaccinurile antipestoase porcine recomandate de Comisia Europeană.

(2) Pentru vaccinarea de necesitate a mistretilor si a porcinelor semisălbatice din Delta Dunării se utilizează momeli vaccinale indigene sau din import, care detin autorizatie de comercializare pentru produsele importate si autorizatie de comercializare si autorizatie de fabricatie pentru produsele indigene, conditionate astfel încât să poată fi utilizate în mai multe campanii de vaccinare pe parcursul anului, indiferent de conditiile de mediu.

(3) Programul national de vaccinare a mistretilor se întocmeste pe baza programelor judetene întocmite annual de directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, împreună cu directiile generale agricole si pentru dezvoltare rurală si gestionarii fondurilor de vânătoare, si se aprobă de Autoritatea Natională Sanitară Vaterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(4) În baza programelor aprobate, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor achizitiona în conditiile legii cantitătile de momeli vaccinale necesare.

(5) Administrarea momelilor vaccinale inclusiv mistretilor din parcurile nationale se face numai de către gestionarii fondurilor de vânătoare sau de către administratiile parcurilor nationale, după caz, sub controlul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(6) Eliberarea momelilor vaccinale se face numai pe bază de retetă cu timbru sec, eliberată de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti.

(7) Costurile necesare achizitionării momelilor vaccinale sunt suportate din bugetul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar pentru manopera de aplicare, de către gestionarii fondurilor de vânătoare sau de către administratiile parcurilor nationale, după caz.

Art. 9. – Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti monitorizează si controlează circulatia vaccinurilor antipestoase porcine pe teritoriul de competentă si asigură

instruirea gestionarilor de vânătoare privind respectarea conditiilor de transport, depozitare si aplicare a momelilor vaccinale si a altor vaccinuri aprobate, conform recomandărilor producătorului.

Art. 10. – Miscarea porcinelor domestice si sălbatice vii, a cărnii si produselor provenite de la acestea se efectuează cu respectarea legislatiei sanitare veterinare.

Art. 11. – Detinătorii de porcine domestice sau sălbatice au obligatia să comunice autoritătii sanitare veterinare locale modificările apărute în starea de sănătate a porcinelor proprii sau în exploatatiile limitrofe, numărul animalelor moarte si să asigure prelevarea de probe pentru efectuarea examenelor de laborator.

Art. 12. – În caz de confirmare a unui focar de pestă porcină clasică, se aplică prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 67/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 si nr. 707 bis din 5 august 2005, ce transpune Directiva Consiliului Europei 2001/89/CE.

Art. 13. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2003 privind strategia de renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 10 septembrie 2003.

Art. 15. – Orice încălcare a prevederilor prezentei hotărâri se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 89.

 

ANEXE

 

PROGRAMUL STRATEGIC

privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “ABG Insurance“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “ABG Insurance“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Eroii Sanitari nr. 71, sectorul 5, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3965/14.03.2003, cod unic de înregistrare 15292051, reprezentată legal de domnul Ioannis Pavlidis, în calitate de presedinte al consiliului de administratie – director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “ABG Insurance“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 4.275.440 lei (RON), deci sub limita minimă de 13.000.000 lei (RON) [5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii, si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “ABG Insurance“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage Autorizatia de functionare nr. 3.536 din 5 mai 2004 a Societătii Comerciale “ABG Insurance“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Eroii Sanitari nr. 71, sectorul 5, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/3.965/14.03.2003, cod unic de înregistrare 15292051, reprezentată legal de domnul Ioannis Pavlidis, în calitate de presedinte al consiliului de administratie – director general. Art. 2. – Societatea Comercială “ABG Insurance“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “ABG Insurance“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “ABG Insurance“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.212.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A., cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, Str. 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. A, ap. 2, judetul Neamt, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J27/902/23.10.1995, cod unic de înregistrare 7854205, reprezentată legal de doamna Nicoleta Scutaru, în calitate de vicepresedinte – director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

La data de 23 decembrie 2005, capitalul social al Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A. a fost majorat cu aport în numerar în sumă de 3.058.783 lei (RON), de la suma de 3.607.250 lei (RON) la suma de 6.666.033 lei (RON), conform documentelor depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la data de 29 decembrie 2005, însă, desi, în conformitate cu art. 12 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 32/2000, astfel  cum a fost modificată prin Legea nr. 403/2004, societatea avea obligatia să depună suma în contul unei bănci autorizate de Banca Natională a României, aceasta a depus suma în conturile unor bănci din străinătate (Italia).

De asemenea, desi în Hotărârea Adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 23 decembrie 2005, precum si în proiectul actului aditional aferent acesteia, depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, s-a prevăzut în mod expres suspendarea activitătii de asigurare de viată, în certificatul de înregistrare de mentiuni, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Neamt sub nr. 374 din 6 ianuarie 2006, nu este înregistrată suspendarea activitătii de asigurări de viată; de asemenea, conform acestui certificat, societatea a majorat capitalul social cu aport în numerar în sumă de 3.058.750 lei (RON), astfel încât valoarea acestuia după majorare este de 6.666.000 lei (RON), însă din documentele depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor rezultă că societatea a majorat capitalul său social cu aport în numerar în sumă de 3.058.783 lei (RON), de la suma de 3.607.250 lei (RON) la suma de 6.666.033 lei (RON).

Rezultă astfel că la data de 31 decembrie 2005 capitalul social pe care societatea de asigurări îl detinea nu se încadra în valorile prevăzute pentru nici una dintre categoriile de asigurare (asigurări generale si asigurări de viată) pentru care societatea avea autorizatie, contrar dispozitiilor ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Fată de cele sus-mentionate, desi Societatea Comercială “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului, la data de 31 decembrie 2005, era sub limita minimă de 13.000.000 lei (RON) [5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii, si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage Autorizatia de functionare nr. 63 din 10 aprilie 2002 a Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A., cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, Str. 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. A, ap. 2, judetul Neamt, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J27/902/23.10.1995, cod unic de înregistrare 7854205, reprezentată legal de doamna Nicoleta Scutaru, în calitate de vicepresedinte – director general. Art. 2. – Societatea Comercială “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare în România, confom prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Mediterranea Assicurazioni“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.213.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Mondial Assurances“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.099 din 11 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “Mondial Assurances“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 33, sc. A, et. 3, ap. 23, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/12621/19.05.1992, cod unic de înregistrare 338363, reprezentată legal de domnul Cristian Ilarian, în calitate de administrator/director,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “Mondial Assurances“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale, capitalul social pentru care societatea a făcut dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti este în cuantum de 1.500.000 lei (RON), deci sub limita minimă de 5.000.000 lei (RON), prevăzută pentru această categorie de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “Mondial Assurances“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage Autorizatia de functionare nr. 47 din 20 noiembrie 2001 a Societătii Comerciale “Mondial Assurances“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 33, sc. A, et. 3, ap. 23, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/12621/19.05.1992, cod unic de înregistrare 338363, reprezentată legal de domnul Cristian Ilarian, în calitate de administrator/director.

Art. 2. – Societatea Comercială “Mondial Assurances“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “Mondial Assurances“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilorasiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Mondial Assurances“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.214.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Natiunilor Unite nr. 4, bl. 107A, et. 7, 8, 9, sectorul 5, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/22520/23.09.1993, cod unic de înregistrare 4695423, reprezentată legal de domnul Dan Anghel Constantinescu, în calitate de presedinte – director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 2.500.000 lei (RON), deci sub limita minimă de 5.000.000 lei (RON), prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A. Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a) si art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage Autorizatia de functionare nr. 17 din 1 noiembrie 2001 a Societătii Comerciale “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Natiunilor Unite nr. 4, bl. 107A, et. 7, 8, 9, sectorul 5, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/22520/23.09.1993, cod unic de înregistrare 4695423, reprezentată legal de domnul Dan Anghel Constantinescu, în calitate de presedinte – director general.

Art. 2. – Societatea Comercială “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “NATIONALA Companie de Asigurări si Reasigurări“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.215.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 189, et. 1, ap. 5, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/13276/ 17.12.2002, cod unic de înregistrare 15096411, reprezentată legal de doamna Sorina Niculescu, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 1.500.000 lei (RON), deci sub limita minimă de 5.000.000 lei (RON), prevăzută, pentru această categorie de asigurare, de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a) si art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage Autorizatia de functionare nr. 3.514 din 4 februarie 2003 a Societătii Comerciale “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 189, et. 1, ap. 5, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/13276/17.12.2002, cod unic de înregistrare 15096411, reprezentată legal de doamna Sorina Niculescu, în calitate de director general.

Art. 2. – Societatea Comercială “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “OMNIASIG ADDENDA“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării ei societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.216.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Provitas“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “Provitas“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6A, 6B, 6C, sectorul 4, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/10717/08.12.1995, cod unic de înregistrare 7965688, reprezentată legal de domnul Gica Vasile, în calitate de presedinte – director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “Provitas“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 3.700.000 lei (RON), deci sub limita minimă de 13.000.000 lei (RON) [5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii, si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurare a Societătii Comerciale “Provitas“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage Autorizatia de functionare nr. 7 din 23 octombrie 2001 a Societătii Comerciale “Provitas“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6A, 6B, 6C, sectorul 4, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/10717/08.12.1995, cod unic de înregistrare 7965688, reprezentată legal de domnul Gica Vasile, în calitate de presedinte – director general.

Art. 2. – Societatea Comercială “Provitas“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “Provitas“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Provitas“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.217.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 19 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.155 din 19 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Economu Cezarescu nr. 1–9, ap. 3, parter, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/9518/11.07.2003, cod unic de înregistrare 12408250, reprezentată legal de domnul Nicolae Arsene, în calitate de administrator,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 5.396.419 lei (RON), deci sub limita minimă de 13.000.000 lei (RON) [5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii, si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 1 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 19 ianuarie 2006, retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 4 al articolului unic din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, se retrage autorizatia de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Economu Cezarescu nr. 1–9, ap. 3, parter, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/9518/11.07.2003, cod unic de înregistrare 12408250, reprezentată legal de domnul Nicolae Arsene, în calitate de administrator.

Art. 2. – Societatea Comercială “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare de viată în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia, societatea rămânând autorizată să desfăsoare activitatea de asigurări generale.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “CERTASIG – Societate de Asigurare-Reasigurare“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării ei societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.218.