MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 145         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

4. – Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146. – Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

160. – Hotărâre privind includerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

182. – Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/767. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.647/2005 privind situatia din Republica Liberia

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Litera p) a alineatului (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“p) propune Camerei Deputatilor numirea secretarului general si a doi secretari generali adjuncti;“.

2. Alineatul (2) al articolului 223 va avea următorul cuprins:

“(2) Secretarul general si cei doi secretari generali adjuncti sunt numiti si eliberati din functie de către Camera Deputatilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.“

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 februarie 2006.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“, regie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“ se aprobă de Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“ stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“ va putea efectua cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind includerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă includerea imobilului situat în municipiul Brasov, Str. Gladiolelor f.n., aflat în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

1.

Ordonator principal de credite (ministere sau  autorităti ale administratiei publice centrale)

4266669

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

2.

Ordonator secundar de credite 

4688590

Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie Brasov

3.

Ordonator tertiar de credite

 

 

4.

Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public al statului

 

 

 

Grupa B (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr.

M.F.

Cod de

clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoare

de

inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia

juridică

actuală

Tip

bun

Baza

legală

În

administrare/

concesiune

Con-

cesiune/

închiriat/

dat

cu titlu

gratuit

 

 

Clădire

Constructie compusă din:

– 7 corpuri de clădire  cu regim înăltime:

subsol, parter, 3–4 etaje nr. 345/1991

– post transformare: Proces-verbal

400 kVA de receptie

– gospodărie nr. 3.368 din

combustibil lichid: 25 noiembrie

2x32 t 2005

– adăpost apărare locală

– suprafata construită: 3.264 m2

– suprafata desfăsurată: 16.062 m2

Str. Gladiolelor–

Domeniu silvic;

Str. Garoafelor;

Str. Brazilor

Tara: România;

Judetul: Brasov;

Str. Gladiolelor f.n.

2005

19.813.512,65

Ordinul

ministrului

muncii si

protectiei

sociale

 

În

administrare

 

 

imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme

si/sau alunecări de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 4 august 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 182.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.647/2005 privind situatia din Republica Liberia

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.647/2005 privind situatia din Republica Liberia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2006.

Nr. A/767.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA

Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.647/2005 privind situatia din Republica Liberia, adoptată la 20 decembrie 2005

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui său asupra situatiei din Republica Liberia si Africa de Vest,

salutând organizarea pasnică si corectă a alegerilor recente din Republica Liberia, care reprezintă un pas important pentru progresele

Liberiei către pace si stabilitate durabilă,

salutând angajamentul presedintelui ales, Ellen Johnson-Sirleaf, de a reclădi Republica Liberia cu sprijinul comunitătii internationale, în beneficiul tuturor liberienilor,

subliniind importanta continuă a Misiunii Natiunilor Unite în Republica Liberia (UNMIL) pentru îmbunătătirea securitătii pe întreg teritoriul Republicii Liberia si pentru sprijinirea noului guvern în vederea impunerii autoritătii pe întreg teritoriul Republicii Liberia, în special în zonele producătoare de diamante si cherestea, precum si în zonele de granită,

luând notă de Raportul Grupului de experti al Natiunilor Unite asupra Republicii Liberia din data de 25 noiembrie 2005 (S/2005/745),

în urma examinării măsurilor impuse prin paragrafele 2, 4, 6 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003 si prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532/2004 si a progreselor înregistrate în îndeplinirea conditiilor mentionate în paragrafele 5, 7 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003, fiind constatate progrese insuficiente în acest sens,

subliniind hotărârea de a sprijini noul guvern din Republica Liberia în eforturile sale de a îndeplini aceste conditii si încurajând donatorii să procedeze în aceeasi manieră,

considerând că situatia din Republica Liberia continuă să constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii în regiune,

actionând în baza cap. VII al Cartei Natiunilor Unite,

1. decide, în baza propriei evaluări asupra progresului înregistrat până în prezent în scopul îndeplinirii conditiilor pentru ridicarea măsurilor impuse prin Rezolutia nr. 1.521/2003:

a) să prelungească aplicarea măsurilor referitoare la armament si călătorii, impuse prin paragrafele 2 si 4 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003 pentru o perioadă viitoare de 12 luni de la data adoptării prezentei rezolutii;

b) să prelungească aplicarea măsurilor referitoare la diamante si cherestea, impuse prin paragrafele 6 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003 pentru o perioadă viitoare de 6 luni de la data adoptării prezentei rezolutii;

c) să revizuiască oricare dintre măsurile de mai sus la cererea noului guvern din Republica Liberia, din momentul notificării de către guvern a Consiliului de Securitate, denumit în continuare Consiliul, privind îndeplinirea conditiilor mentionate în Rezolutia nr. 1.521/2003, alături de furnizarea informatiilor doveditoare;

2. reiterează disponibilitatea Consiliului de a decide încetarea aplicării acestor măsuri la momentul îndeplinirii conditiilor mentionate în paragrafele 5, 7 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003;

3. salută hotărârea presedintelui ales al Republicii Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, de a îndeplini conditiile pentru terminarea aplicării măsurilor, în prezent reînnoite, si încurajează noul guvern din Republica Liberia:

a) să reformeze Autoritatea pentru Dezvoltare Forestieră, să implementeze Initiativa forestieră pentru Republica Liberia si să implementeze recomandările Comitetului de Revizuire a Concesiunilor Forestiere, denumit în continuare Comitetul, în scopul reformării si anulării concesiunilor realizate în scopul defrisării, fapt care va asigura transparentă, răspundere si un management eficient al pădurilor si va contribui la ridicarea măsurilor referitoare la cherestea, în conformitate cu paragrafele 11 si 12 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003;

b) să ia în considerare, cu sprijinul partenerilor internationali si pentru o perioadă de timp specifică, posibilitatea de a angaja consultantă externă independentă asupra managementului Republicii Liberia în domeniul resurselor de diamante, în scopul cresterii veniturilor si încrederii investitorilor si pentru a atrage sprijin suplimentar din partea donatorilor;

4. încurajează noul guvern din Republica Liberia să implementeze Programul de asistentă pentru guvernare si management economic, desemnat să asigure o implementare promptă a Acordului Cuprinzător de Pace si să urgenteze ridicarea măsurilor impuse prin Rezolutia nr. 1.521/2003;

5. salută asistenta acordată de UNMIL Guvernului din Republica Liberia în reinstaurarea autoritătii sale pe întreg teritoriul tării si încurajează UNMIL în continuarea patrulelor comune împreună cu Autoritatea pentru Dezvoltare Forestieră;

6. ia notă de mentinerea în vigoare a măsurilor impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532/2004 si reconfirmă intentia de a revedea aceste măsuri cel putin o dată pe an;

7. evidentiază îngrijorarea fată de lipsa de actiune a Guvernului National de Tranzitie, în scopul implementării obligatiilor impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532/2004, si cere guvernului viitor să întreprindă imediat aceste actiuni, în special prin adoptarea legislatiei interne corespunzătoare, cu sprijin tehnic acordat de statele membre;

8. cere comunitătii internationale de donatori să sprijine viitorul guvern din Republica Liberia prin oferirea unei asistente generoase pentru procesul de pace, inclusiv pentru reintegrarea fostilor combatanti, reconstructie si probleme umanitare si printr-un răspuns corespunzător la nevoile financiare, administrative si tehnice ale Guvernului din Republica Liberia, în special asistarea guvernului în scopul îndeplinirii conditiilor mentionate în paragraful 2 de mai sus, în vederea ridicării cât mai rapide a măsurilor;

9. decide să reinstituie Grupul de experti numit în baza Rezolutiei nr. 1.607/2005 până în data de 21 iunie 2006, în vederea îndeplinirii următoarelor atributii:

a) să coordoneze o misiune de evaluare în Republica Liberia si în statele vecine, în scopul investigării si elaborării unui raport asupra implementării, respectiv a încălcării măsurilor impuse prin Rezolutia nr. 1.521/2003, cuprinzând inclusiv orice informatie relevantă pentru desemnarea de către Comitet a persoanelor mentionate în paragraful 4 lit. a) al Rezolutiei nr. 1.521/2003 si a persoanelor si entitătilor descrise în paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532/2004, precum si sursele variate de finantare, cum ar fi resursele naturale pentru traficul ilicit cu armament;

b) să evalueze impactul si eficacitatea măsurilor impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532/2004;

c) să evalueze progresele înregistrate în îndeplinirea conditiilor pentru ridicarea măsurilor impuse de Rezolutia nr. 1.521/2003;

d) să evalueze impactul umanitar si socioeconomic al măsurilor impuse prin paragrafele 2, 4, 6 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003;

e) să raporteze Consiliului, prin intermediul Comitetului, până la data de 7 iunie 2006, asupra tuturor chestiunilor mentionate în acest paragraf si să furnizeze evaluări actualizate Comitetului, după caz, înainte de acea dată, în special asupra progreselor înregistrate în scopul îndeplinirii conditiilor pentru ridicarea măsurilor impuse prin paragrafele 6 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.521/2003;

f) să coopereze cu alte grupuri de experti relevante, în special cel instituit pentru Republica Côte d’Ivoire prin Rezolutia nr. 1.643/2005, si cu Formula de Certificare din cadrul Procesului Kimberley;

10. solicită secretarului general ca, în consultare cu Comitetul, să numească cât mai curând cel mult 5 experti având expertiza necesară, în special în domeniile: armament, cherestea, diamante, finante, umanitar si socioeconomic, care să utilizeze expertiza dobândită de membrii Grupului de experti instituit prin Rezolutia nr. 1.607/2005, si solicită în continuare secretarului general să întreprindă măsurile necesare, din punct de vedere financiar si al securitătii, pentru a sprijini activitatea Grupului de experti;

11. cere tuturor statelor si Guvernului din Republica Liberia să coopereze deplin cu Grupul de experti;

12. decide să urmărească în continuare această chestiune.