MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 147         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 februarie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60/32. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 60 din 27 ianuarie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 32 din 27 ianuarie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 298/2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Începând cu data prezentului ordin, orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

CAPITOLUL I

Contributia pentru concedii si indemnizatii

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

A. Declaratia privind obligatiile de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate privind contributia pentru concedii si indemnizatii

Art. 1. – (1) Evidenta obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) se depune lunar, de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, la data stabilită de casa de asigurări de sănătate, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contributia pentru concedii si indemnizatii.

(3) Declaratia privind obligatiile de plată va fi însotită, după caz, de declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, si de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale.

(4) Declaratiile prevăzute la alin. (1) si (3) se depun pe suport hârtie, cu semnăturile persoanelor autorizate si cu stampila angajatorului, si în format electronic, conform Metodologiei de transmitere pe cale electronică a declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2. – (1) Persoanele juridice si persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, au obligatia de plată a contributiei pentru concedii si indemnizatii către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate depun declaratia privind obligatiile de plată la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi au sediul social, respectiv domiciliul.

(2) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligatiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.

Art. 3. – Institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj se asimilează angajatorului, având obligatia să depună declaratia privind obligatiile de plată potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. – (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse în declaratiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(2) În cazul în care după validarea datelor se constată neconcordante care implică rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse în declaratiile initiale, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.

(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite la casele de asigurări de sănătate, după caz, declaratii rectificative conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 si 2.

(4) Declaratiile prevăzute la alin. (3) pot fi depuse si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implică rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse în declaratiile initiale.

B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii

Art. 5. – (1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate să depună declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurări de sănătate la care acestia sunt luati în evidentă ca plătitori de contributie de asigurări sociale de sănătate.

(2) Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se întocmeste în formă scrisă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, si se depune personal sau de către persoana împuternicită de titularul declaratiei.

(3) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificării respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 6. – Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 si care au fost asigurate în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, sunt obligate să depună la casa de asigurări de sănătate declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 7. – (1) Persoanele fizice asigurate pe bază de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii. În acest sens vor depune la casele de asigurări de sănătate formularul-tip al solicitării de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonerează asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

Art. 8. – Toate operatiunile legate de înregistrarea si evidenta declaratiilor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, a comunicărilor de modificare si a solicitărilor de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit si înregistrat documentele respective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contributia pentru concedii si indemnizatii

 

Art. 9. – (1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.

(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 au obligatia plătii contributiei pentru concedii si indemnizatii în cotă de 0,75%, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie.

(3) Fondul de salarii realizat reprezintă totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială.

(4) În situatia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj are obligatia plătii contributiei pentru concedii si indemnizatii în cotă de 0,75%, aplicată drepturilor reprezentând indemnizatia de somaj; contributia se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

(5) În situatia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75% se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitătile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

b) asupra indemnizatiilor prevăzute în contractele de administrare sau de management, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 10. – (1) Termenele de plată a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:

a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;

b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul institutiei care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj;

c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

d) până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(2) Pentru neachitarea la termenul de scadentă de către angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia plătii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

(3) Diferentele rămase de achitat, calculate în raport cu decizia de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează majorări de întârziere.

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (3), pentru sumele datorate si rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere conform procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În situatia în care contributia calculată la venitul estimat este mai mare decât cea calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

(6) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 virează lunar contributia pentru concedii si indemnizatii, aplicată asupra venitului estimat. În cazul în care contributia calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contributia datorată, calculată asupra veniturilor realizate, casele de asigurări de sănătate vor proceda conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 11. – Plata sumelor reprezentând contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stagiul de cotizare

 

Art. 12. – (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)–d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical si se constituie din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de către angajator sau, după caz, de către asigurat;

b) pentru care plata contributiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare; dovada efectuării serviciului militar pe durata legal stabilită se face cu livretul militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente;

c) pentru care, până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, plata contributiei de asigurări sociale de sănătate s-a făcut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare. Dovada plătii contributiei de asigurări sociale de sănătate se face cu adeverintă eliberată de casele teritoriale de pensii, respectiv cu adeverintă eliberată de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă.

(2) Se asimilează stagiului de cotizare si perioadele în care asiguratii prevăzuti la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, până la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare în sistemul public de pensii, precum si perioadele în care asiguratii au beneficiat de indemnizatii de risc maternal potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările ulterioare. Dovada stagiului de cotizare realizat anterior acestei date se face în baza unei adeverinte eliberate de casa teritorială de pensii la care s-a achitat contributia de asigurări sociale, potrivit legii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(3) Adeverinta prevăzută la alin. (2) va cuprinde date referitoare la stagiul de cotizare, veniturile din care se constituie baza de calcul si zilele aferente, precum si numărul de zile de incapacitate temporară de muncă de care a beneficiat asiguratul în ultimele 12 luni anterioare solicitării adeverintei.

(4) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate si perioadele în care asiguratul:

a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevăzător si este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat să desfăsoare activităti independente; în această situatie, dovada se face cu adeverintă eliberată de casele teritoriale de pensii si cu documente oficiale din care să rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoană autorizată să desfăsoare activităti independente;

c) a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, în conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverintă eliberată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(5) Perioadele prevăzute la alin. (4) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.

Art. 13. – Se consideră stagiu de cotizare si situatia în care, prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului, rezultă un număr de zile de stagiu de cotizare cel putin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 1 – situatie în care există 6 luni integrale de stagiu de cotizare –

 

luna

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

zile lucrătoare

19

22

23

20

23

22

21

22

20

22

20

21

zile de stagiu

19

19

16

20

13

5

21

22

10

22

20

16

 

– luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;

...

– luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.

În acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)–d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de cotizare (lunile 2, 3, 5, 6, 9 si 12).

Exemplul nr. 2 – situatie în care nu există 6 luni integrale de stagiu de cotizare -

 

luna

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

zile lucrătoare

19

22

23

20

23

22

21

22

20

22

20

21

zile de stagiu

10

19

16

10

13

5

21

22

10

22

20

16

 

În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1–6).

Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile.

Diferenta este de 15 zile.

În acest exemplu, pentru a completa stagiul de cotizare necesar de 126 de zile, se iau în calcul 15 zile de stagiu de cotizare din lunile 7–12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea drepturilor.

Art. 14. – În cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

 

CAPITOLUL II

Concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 15. – Concediile medicale si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguratii, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

d) concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Art. 16. – (1) Asiguratii beneficiază de concedii si indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Medicul curant, prin reprezentantul său legal, încheie o conventie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurări de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 10.

(3) Conventia prevăzută la alin. (2) se încheie cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz.

Art. 17. – (1) Certificatele de concediu medical se completează si se eliberează la data la care se acordă consultatia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.

(2) Data de la care începe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioară datei acordării numai în cazul certificatelor de concediu medical “în continuare“.

(3) În situatia imposibilitătii prezentării asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.

(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o dată ulterioară, numai pentru luna anterioară, pentru următoarele situatii:

a) în caz de sarcină si lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);

b) pentru perioada de internare în spital;

c) pentru aparat gipsat, numai de către medicul ortoped/chirurg;

d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile.

Art. 18. – (1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile în care durata internării este mai mare de 30 de zile, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

Art. 19. – La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgente medico-chirurgicale neinternate, numai de către medicii de specialitate.

Art. 20. – În situatia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1–31 a lunii respective.

Art. 21. – Medicii sunt obligati să îndrume pacientii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze acestia în vederea obtinerii în continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.

Art. 22. – Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.

Art. 23. – Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul directiei de sănătate publică, precum si cele cu codul de indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii

 

Art. 24. – (1) Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de

îmbolnăvire.

(2) Începând cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale si se diferentiază după cum urmează:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătătii;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an si 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală si urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, în functie de stadiul bolii;

c) un an si 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată si osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(4) Pentru obtinerea avizelor prevăzute la alin. (2) si (3), medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă din a cărui rază teritorială îsi are domiciliul asiguratul.

Art. 25. – (1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.

(2) În cazul mentinerii incapacitătii temporare de muncă pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăsi 45 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

Art. 26. – Asiguratii care prezintă unele dintre bolile cardiovasculare mentionate în anexa nr. 7 beneficiază de concediu medical până la durata maximă prevăzută de lege.

Art. 27. – Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în functie de stadiul bolii, beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.

Art. 28. – Asiguratii bolnavi de tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.

Art. 29. – În situatiile prevăzute la art. 26, 27 si 28, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitătile sanitare care acordă asistentă medicală în specialitătile respective.

Art. 30. – (1) Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant din spital care a îngrijit si externat pacientul.

(2) În cazul în care durata internării este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul de concediu medical lunar.

(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, până la maximum 21 de zile calendaristice.

(4) După expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, în cazul în care starea sănătătii pacientului nu permite reluarea activitătii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmând ca, în cazul mentinerii incapacitătii temporare de muncă, să trimită pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

(5) Medicii curanti din unitătile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30 de zile calendaristice. În cazul pacientilor cu TBC medicii au obligatia să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat în evidentă.

(6) Pacientii internati în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de îmbolnăvire, vor fi trimisi la cabinetele de expertiză medicală a capacitătii de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. În cazul în care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical, în vederea avizării prelungirii concediului medical.

Art. 31. – În caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriu de specialitate, de la camera de gardă, ambulantă, centru de permanentă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgentă (06), în conditiile si pe duratele stabilite de lege.

Art. 32. – Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afectiuni care nu pot fi tratate în tară, beneficiază de concediu medical acordat în conditiile si pe duratele prevăzute de lege; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul directiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în tară.

Art. 33. – Asiguratii care îsi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă tară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse si autentificate, în conditiile si pe duratele prevăzute de lege.

Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanti, în termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sănătate publică.

Art. 34. – Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină conform art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 35. – Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă potrivit art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 de către angajator sau din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate.

Art. 36. – Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 37. – (1) În situatia în care unui asigurat i se acordă în aceeasi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează si se plăteste separat, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(2) În situatia în care unui asigurat i se acordă în aceeasi lună două sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 38. – Plătitorii de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate au obligatia să elibereze asiguratului adeverinte din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

 

SECTIUNEA a 3-a

Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă

 

Art. 39. – În scopul prevenirii îmbolnăvirilor si recuperării capacitătii de muncă, asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de muncă;

b) concediu si indemnizatie pentru carantină;

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Art. 40. – (1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguratilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă, si se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.

(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se eliberează de medicul curant care a propus această reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, până la durata maximă prevăzută de lege.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de muncă se determină conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(4) Indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(5) Pentru obtinerea avizului prevăzut la alin. (1) se va respecta procedura instituită la art. 24 alin. (4).

Art. 41. – (1) Concediul si indemnizatia pentru carantină se acordă asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitătii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de directia de sănătate publică.

(2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitătii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sănătate publică.

Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale directiilor de sănătate publică depăseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantină se determină conform art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(4) Indemnizatia pentru carantină se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 42. – (1) Asiguratii aflati în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear si de recuperare medicală, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contributie personală, în conditiile prevăzute în contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Tratamentul balnear si de recuperare medicală se desfăsoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurărilor sociale, în functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. În functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15–21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurărilor sociale, la propunerea medicului curant.

(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizează în unităti sanitare specializate aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminării medicale. În functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activitătii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.

(4) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îsi îndeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

(5) Tratamentul balnear si de recuperare medicală a capacitătii de muncă se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile prevăzute de contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

(6) Beneficiază concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai asiguratii aflati în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear.

(7) Pentru obtinerea avizului prevăzut la alin. (2) se va respecta procedura instituită la art. 24 alin. (4).

 

SECTIUNEA a 4-a

Concediul si indemnizatia de maternitate

 

Art. 43. – (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină si lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de nastere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după nastere.

Concediile pentru sarcină si lăuzie se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, în asa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitătii de asigurat. Faptul că pierderea calitătii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitătii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.

(5) În situatia copilului născut mort sau în situatia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizatia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.

Art. 44. – Concediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru sarcină si nu pentru afectiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fără legătură cu aceasta.

Art. 45. – (1) Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidentă si urmăreste pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.

(2) Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.

Art. 46. – În situatia în care survine decesul mamei, la nastere sau imediat după aceasta, tatăl beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă, în conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, după caz.

Art. 47. – Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se determină conform art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 48. – Indemnizatia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

SECTIUNEA a 5-a

Concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav

 

Art. 49. – Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Art. 50. – (1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani si îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afectiuni intercurente se eliberează de medicul curant, în conditiile si până la duratele maxime prevăzute de lege.

(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune.

(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 51. – În situatia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitătile care acordă asistentă medicală în specialitatea respectivă, pentru durate stabilite de acesta, în functie de gravitatea afectiunii. Dacă durata concediului medical depăseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Art. 52. – (1) Beneficiază de indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre părinti, dacă solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(2) Beneficiază de aceleasi drepturi, dacă îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora, si asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredintat copii în vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.

Art. 53. – (1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate în tară unul dintre părinti, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredintat copilul spre crestere si educare sau în plasament familial si care însoteste copilul la tratament în străinătate, pe durata spitalizării copilului.

(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul directiilor de sănătate publică, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, în conditiile si până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în tară.

Art. 54. – Durata de acordare a indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant.

Art. 55. – Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav se determină conform art. 30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 56. – Indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

SECTIUNEA a 6-a

Concediul si indemnizatia de risc maternal

 

Art. 57. – Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 58. – Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

Art. 59. – Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal se determină conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 60. – Indemnizatia de risc maternal se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 61. – Concediul si indemnizatia de risc maternal se acordă fără conditie de stagiu de cotizare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 62. – În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îsi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, care s-au născut anterior ivirii acestor situatii, se achită din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 63. – Prevederile art. 62 se aplică si în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată functia publică ori a expirat mandatul în baza căruia s-a desfăsurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti.

Art. 64. – Drepturile achitate în conditiile prevăzute la art. 62 urmează a fi recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la angajator, după caz, conform legii.

Art. 65. – Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcină, lăuzie si îngrijirea copilului bolnav nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

 

SECTIUNEA a 8-a

Calculul si plata indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 66. – Calculul si plata indemnizatiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.

Art. 67. – (1) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.

(2) Pentru situatiile prevăzute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârsitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.

Art. 68. – Baza de calcul a indemnizatiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Art. 69. – (1) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, veniturile ce se iau în considerare sunt:

a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

b) salariul de bază minim brut pe tară, din perioadele respective, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevăzute la art. 12 alin. (2), veniturile ce se iau în considerare sunt cele în baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contributia de asigurări sociale în sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.

Art. 70. – În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevăzute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contributia, cu respectarea prevederilor art. 69.

Art. 71. – Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Art. 72. – Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situatii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 si care desfăsoară activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform acestei ordonante de urgentă, indemnizatiile se calculează si se plătesc, după caz, de fiecare angajator. În această situatie primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalti angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii legalizate. Angajatorii plătitori au obligatia respectării prevederilor art. 1 din prezentele norme.

Art. 73. – Media zilnică a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru C I si numărul total de zile pentru care s-a achitat contributia în această perioadă, astfel:

Mzbci = Σ V : NTZ,

în care:

Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizatiilor;

SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

Numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii în această perioadă nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare.

Exceptia o constituie asiguratii prevăzuti la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, care beneficiază de indemnizatii pentru incapacitate temporară de muncă fără conditii de stagiu de cotizare, în situatia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. În aceste cazuri baza de calcul al indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contributia pentru concedii si indemnizatii, cu respectarea art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 74. – Cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate este egal cu produsul dintre media zilnică si procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical, astfel:

Ci = Mzbci x .... % x NZLCM,

în care:

– Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate;

– Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate;

– NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical.

 

Exemplul nr. 1

– lei –

luna

1

2

3

4

5

6

V

500

500

500

500

500

500

NZ

21

19

21

20

21

20

 

în care:

NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare lună din baza de calcul;

SUMĂ V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;

NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;

.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005];

NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);

Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.

 

Exemplul nr. 2

 

luna

1

2

3

4

5

6

V

500

500

500

125+281

500

500

NZ

21

19

21

20*)

21

20

 


*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentând indemnizatie de asigurări sociale de sănătate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia (125 lei).

 

în care:

NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare lună din baza de calcul;

SUMĂ V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;

NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;

.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005]; NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);

Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

 

Exemplul nr. 3 – pentru cazurile prevăzute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005

– lei –

luna

1*)

2

3

4

5

6

V

500

-

-

-

-

-

NZ

21

-

-

-

-

-

 

în care:

NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii pe luna respectivă sau pentru care s-a stabilit să se plătească această contributie;

SUMĂ V = 1 x 500 lei = 500 lei;

NTZ = 21 de zile;

Mzbci = 500 lei : 21 = 23,8095 lei;

.... % = 100% [conform art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005], respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005];

NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);

Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 23,8095 lei x 100% x

22 = 523,8095 lei, rotunjit la 524 lei conform legii;

Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 23,8095 lei x 75% x

22 = 393 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

Art. 75. – Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 baza de calcul se stabileste astfel:

Bcli = Σ V : NTZ x MNTZ

Bmax = Bcli x 25%

Ci = Bcli – S,

care nu poate depăsi Bmax

în care:

Bcli – baza de calcul lunară al indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate;

SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

MNTZ = media zilelor lucrătoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;

Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 (25% din baza de calcul);

Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate;

S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă.

 

Exemplul nr. 1

 

– lei –

luna

1

2

3

4

5

6

V

500

500

500

500

500

500

NZ

21

19

21

20

21

20

 

în care:

NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare lună din baza de calcul

Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă este de 375 lei (S);

SUMĂ V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;

NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv);

Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei;

Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;

Ci = 499,9180 lei – 375 lei = 124,918 lei, rotunjit la 125 lei conform legii.

 

Exemplul nr. 2

– lei –

luna

1

2

3

4

5

6

V

500

500

500

281+125

500

500

NZ

21

19

21

20**)

21

20

 

în care:

NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare lună din baza de calcul

Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de 375 lei (S);

SUMĂ V = 5 x 500 lei + 281 lei + 125 lei = 2.906 lei;

NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (în acest caz se ia în considerare numărul de zile lucrătoare din cele 6 luni);

Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei;

Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;

Ci = 484,2539 lei – 375 lei = 109,2539 lei, rotunjit la 109 lei.

Art. 76. – Sumele reprezentând indemnizatii, care se plătesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, se retin de către plătitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectivă.


*) Persoana respectivă are un stagiu de cotizare de o lună.

**) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia.

 

Art. 77. – Sumele reprezentând indemnizatii plătite de către angajatori asiguratilor, care depăsesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectivă, se recuperează din contributiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinatie.

Art. 78. – Indemnizatiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se plătesc sotului supravietuitor, copiilor, părintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste că l-a îngrijit până la data decesului.

Art. 79. – Plata indemnizatiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată conventie de asigurări sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat conventie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizatiile se plătesc de către celălalt stat.

Art. 80. – (1) În cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10 ca urmare a unui accident de muncă, dar fără avizul casei teritoriale de pensii/directiei de sănătate publică, calculul si plata indemnizatiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, referitoare la concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obisnuite, respectiv la concediile si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă.

(2) La sfârsitul fiecărei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale si numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de muncă sau boală profesională.

(3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) se va face între CNPAS si CNAS prin intermediul caselor teritoriale, după primirea confirmării caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.

(4) În vederea decontării cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate vor depune facturile însotite de un borderou centralizator si copiile certificatelor medicale la casa teritorială de pensii pe raza căreia a fost înregistrat accidentul de muncă sau a fost declarată boala profesională.

(5) Borderoul centralizator va cuprinde următoarele informatii: codul numeric personal (CNP), seria si numărul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizatiilor plătite pe baza certificatelor de concedii medicale respective.

(6) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care s-a primit de către casa de asigurări de sănătate confirmarea caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.

(7) Decontarea se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritorială de pensii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 81. – Asiguratii au obligatia de a înstiinta plătitorii de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate asupra acordării concediilor medicale în termen de 3 zile de la data acordării. Controlul certificatelor de concedii medicale, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 82. – Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

Art. 83. – Indemnizatiile pe care plătitorii de drepturi le achită fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare si pe care acestia le decontează din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit legii.

Art. 84. – (1) Casele de asigurări de sănătate recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sănătate se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(3) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recuperează de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani.

(4) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (3) se efectuează de către angajator sau, după caz, de institutia care efectuează plata acestor drepturi.

Art. 85. – Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmăresc.

Art. 86. – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni săvârsite de beneficiar, se recuperează de la acesta, inclusiv majorările de întârziere aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recuperează de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.

Art. 87. – Debitele provenite din indemnizatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 se recuperează prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurări de sănătate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 88. – În întelesul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor următoarele situatii:

a) nu se face dovada calitătii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate;

b) neîndeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevăzute de lege;

c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;

e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situatiilor prevăzute de lege;

f) certificate de concediu medical ce depăsesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme;

g) amânarea plătii ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul, de către angajatorul care constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale;

h) alte situatii similare temeinic fundamentate.

Art. 89. – Medicii care eliberează certificate de concediu medical au obligatia de a raporta datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, conform formularului de raportare prezentat în anexa nr. 11, cât si electronic, în formatul solicitat de CNAS.

Art. 90. – Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a tine evidente distincte cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.

Art. 91. – Contributia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.

Art. 92. – Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguratilor care realizează venituri exprimate în moneda altor tări se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obtinută prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.

Art. 93. – (1) Drepturile la concedii si indemnizatii care s-au născut anterior situatiei de încetare a activitătii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se achită din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) În vederea preluării în plată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situatiilor prevăzute la alin. (1), angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele de asigurări de sănătate:

a) lista angajatilor aflati în plată de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate;

b) situatia plătii lunare a drepturilor până la data depunerii documentatiei;

c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu indicarea temeiului legal;

d) actele medicale si alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;

e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, se mai depune si copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial de muncă, după caz;

f) în cazul încetării activitătii angajatorului, se mai depune si unul dintre următoarele acte:

– actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activitătii angajatorului (încheierea judecătoruluisindic, hotărârea adunării generale a actionarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);

– copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comertului (pentru angajatori, agenti economici);

– confirmarea scrisă a expirării valabilitătii sau a anulării autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);

– procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unitătile fiscale teritoriale;

– copie legalizată de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugăresti;

– confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autoritătii elective, executive, legislative sau judecătoresti;

– orice alte acte prevăzute de legislatia în materie în vigoare la data încetării activitătii angajatorului.

Art. 94. – În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa functii elective ori de a fi numite în cadrul autoritătii executive, legislative sau judecătoresti, au fost angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspendă, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizatiile cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în conditiile legii (dacă acestia nu si-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.

Art. 95. – Drepturile preluate la încetarea activitătii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă si achitate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si care, potrivit legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 96. – În cazul în care termenul de plată a indemnizatiei expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 97. – Anexele nr. 1–11 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXE

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

BOLILE CARDIOVASCULARE

pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani

 

1. Infarct miocardic complicat cu angină pectorală postinfarct

2. Infarct miocardic complicat cu tulburări de ritm (fibrilatie atrială persistentă, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad înalt)

3. Infarct miocardic complicat cu disfunctie ventriculară stângă

4. Angină pectorală stabilă cu crize frecvente, zilnice

5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficientă cardiacă clasa NYHA II-III

6. Valvulopatii/proteze valvulare complicate cu endocardite infectioase

7. Transplantul cardiac si operatii alternative transplantului cardiac

8. Insuficientă cardiacă clasa NYHA II-III de orice etiologie

9. Hipertensiune arterială secundară necontrolată sub tratament medical:

– renoparenchimatoasă, cu insuficientă renală asociată;

– renovasculară;

– endocrină

10. Boală vasculară periferică invalidantă (cel putin stadiul III Fontaine)

11. Insuficientă venoasă cronică la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos

12. Afectiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicatii postoperatorii severe.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Unitatea sanitară ...........................................

Localitatea .....................................................

Judetul/sectorul ..............................................

Nr. conventiei ............ cu CAS ....................

 

REFERAT MEDICAL*)

 

Subsemnatul dr. ..................., medic primar/specialist, specialitatea ..................., cod parafă ............., propun expertiza capacitătii de muncă a domnului/doamnei ..............................., CNP ..................., cu domiciliul în ......................., str. ................ nr. ............, judetul/sectorul ................., de profesie ............., angajat/angajată la ........................................ .

Este în evidentă de la data .............................................................. .

Diagnosticul clinic la data luării în evidentă ..........................................................................................................

Diagnosticul clinic actual .............................................................................................................................................................................

Examen obiectiv ....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

A fost internat/internată în spital**) cu diagnosticul/diagnosticele ..............................................................................

Investigatii clinice, ............................................................................................................................................……

paraclinice**)..........................................................................................................................................................

Tratamente urmate ...................................................................................................................................................

Plan de recuperare ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Prognostic recuperator .................................................................................................................................................. .

Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de ................ si a totalizat un număr de ........... zile concediu medical la data de ............... .

Propunem:

a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul este recuperabil, cu .............. zile, de la ............. până la ...........;

b) reducerea temporară a timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, pentru ............... zile, de la ......... până la .............;

c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege si propunem pensionarea de invaliditate temporară.

 

Nr. ........... din data ..........

Medic curant,

(parafa si stampila unitătii sanitare)


*) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului medical.

**) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.

 

ANEXA Nr. 9*)

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

CONVENTIE

privind eliberarea certificatelor de concediu medical

 

I. Părtile conventiei

Casa de Asigurări de Sănătate ........................, cu sediul în municipiul/orasul ...................., str. .......................... nr. ....., judetul/sectorul ................, tel./fax ................, reprezentată prin presedinte – director general ..................................,

si

Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii .........................................., reprezentat prin .............................., cu Autorizatie sanitară de functionare nr. .............. din ............., având sediul în municipiul/orasul/comuna ........................, str. ................................. nr. ........., bl. ..........., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judetul/sectorul ............., telefon ........................ .

II. Obiectul conventiei

Art. 1. – Obiectul prezentei conventii îl constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. – Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de către următorii medici:

1. ....................... cod parafă ................ Autorizatia de liberă practică nr. ......../........;

2. ....................... cod parafă ................ Autorizatia de liberă practică nr. ......../........;

3. ....................... cod parafă ................ Autorizatia de liberă practică nr. ......../........;

4. ....................... cod parafă ................ Autorizatia de liberă practică nr. ......../...... .

III. Prezenta conventie este valabilă de la data încheierii până la 31 decembrie 2006.

IV. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 3. – Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să controleze modul de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical;

b) să tină evidente distincte, cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.

B. Obligatiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical

Art. 4. – Medicii care eliberează certificate de concediu medical au următoarele obligatii:

a) să elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

b) să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăsurării activitătii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;

c) să respecte confidentialitatea datelor si informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor;

d) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza încheierii conventiei si să îndeplinească în permanentă aceste conditii pe durata derulării conventiilor;

e) să pună la dispozitie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical;

f) să îndrume pacientii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze acestia în vederea obtinerii în continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.

V. Încetarea si rezilierea conventiei

Art. 5. – Prezenta conventie se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situatii:

a) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de liberă practică a medicului care eliberează certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

c) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezenta conventie, constatată cu ocazia controlului efectuat de comisia constituită potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005;

d) neanuntarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în legătură cu conditiile care au stat la baza încheierii conventiei privind eliberarea certificatului de concediu medical în termen de 10 zile lucrătoare;

e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate.

Art. 6. – Prezenta conventie încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) furnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de functionare;

b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz;

c) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

d) acordul de vointă al părtilor;

e) denuntarea unilaterală a conventiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea conventiei;

f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

g) medicul titular al cabinetului medical individual renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Art. 7. – Situatiile prevăzute la art. 5 si la art. 6 lit. b), c), f), g) se constată de către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Situatiile prevăzute la art. 6 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea conventiei.

VI. Corespondenta

Art. 8. – Corespondenta legată de derularea prezentei conventii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

Fiecare parte din conventie este obligată ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta conventie, să notifice celeilalte părti schimbarea survenită.

VII. Modificarea conventiei

Art. 9. – În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

VIII. Sanctiuni

Art. 10. – Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare si se sanctionează potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Prezenta conventie a fost încheiată astăzi ..........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte din conventie.

 

Casa de Asigurări de Sănătate

Presedinte – director general,

.....................................................

Furnizor de servicii medicale

Reprezentant legal,

..................................................

Vizat

Oficiul juridic,

.......................

 

ANEXE

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a