MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 150         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

175. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

176. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

177. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

168. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta“ – S.A., a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

189. – Hotărâre privind transmiterea bunurilor taberei scolare “Stejarul“ din domeniul public al statului si din administrarea Cancelariei Primului-Ministru – Autoritatea Natională pentru Tineret în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

150. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 13 din 6 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 15 februarie 2006, domnului colonel Armangic Ion Silviu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 175.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 15 din 6 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 25 martie 2006, domnul general de brigadă cu o stea Dută Ion Corneliu se înaintează în gradul de general maior cu două stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 176.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea Silivestru Stelian Mincu trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 177.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

Având în vedere că traducerea acquis-ului comunitar reprezintă un angajment asumat de România în vederea aderării la Uniunea Europeană, tara noastră are obligatia ca, până la data de 31 decembrie 2006, să traducă acquis-ul comunitar aflat în vigoare la acea dată, în caz contrar acesta neproducând efecte juridice.

Tinând cont de datele existente, rezultă că Institutul European din România, cu personalul actual, nu va putea finaliza revizuirea traducerii acquis-ului comunitar până la data de 31 decembrie 2006, astfel încât să fie posibilă publicarea editiei speciale în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Luând în considerare această situatie, cu consecinte grave atât în ceea ce priveste capacitatea României de a îndeplini criteriile pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene, cât si pentru destinatarii directi ai dreptului comunitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera f) se abrogă.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Institutul European din România asigură, fără plată, în conditiile legii, servicii, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 3 si 4, autoritătilor administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice, pe baza prioritătilor stabilite anual de Ministerul Integrării Europene si în limita resurselor financiare disponibile.“

3. La articolul 8 alineatul (1), prima liniută va avea următorul cuprins:

“– presedintele si alti doi membri ai consiliului de administratie, numiti de primul-ministru, la propunerea Ministerului Integrării Europene;“.

4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Institutul European din România are un număr maxim de 85 de posturi, dintre care 84 de specialitate.“

5. Alienatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(4) Personalul Institutului European din România care efectuează coordonarea si revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română si a legislatiei românesti în limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum si cel care efectuează coordonarea activitătilor de comunicare, formare si cercetare în afaceri europene beneficiază de un spor pentru desfăsurarea unei activităti de interes national, în cuantum de 50% din salariul de bază. Celelalte categorii de personal beneficiază de un spor de 15% calculat la salariul de bază.“

6. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Stabilirea categoriilor de personal în raport cu criteriile prevăzute la alin. (4) se face de către consiliul de administratie.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta“ – S.A, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta“ – S.A, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 11 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică în zona din port având suprafata de 39.065.904 m2, conform planului cadastral prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pe suprafetele de teren care fac obiectul contractelor de concesiune ce au fost preluate de către Compania Natională «Administratia Porturilor Maritime» – S.A. Constanta de la Regia Autonomă «Administratia Zonei Libere Constanta Sud si Zonei Libere Basarabi», conform prevederilor Legii nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome «Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi» la Compania Natională «Administratia Porturilor Maritime» – S.A. Constanta, cu modificările ulterioare, măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică la încetarea acestor contracte de concesiune.“

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta“ – S.A., a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 11 iunie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 168.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea bunurilor taberei scolare “Stejarul“ din domeniul public al statului si din administrarea Cancelariei Primului-Ministru – Autoritatea Natională pentru Tineret în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea bunurilor taberei scolare “Stejarul“, amplasată în Pădurea Bălănoaia, municipiul Giurgiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Cancelariei Primului-Ministru – Autoritatea Natională pentru Tineret în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Art. 2. – Predarea-preluarea bunurilor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Károly Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 189.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor taberei scolare “Stejarul“, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Cancelariei Primului-Ministru – Agentia Natională pentru Tineret în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

Locul unde sunt situate

bunurile care se transmit

Persoana juridică de la care

se transmit bunurile

Persoana juridică la care

se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice

ale bunurilor

Nr. de inventar

M.F.P.

Comuna Frătesti,

judetul Giurgiu,

Tabăra scolară “Stejarul“

din Pădurea Bălănoaia

Statul român –

din administrarea

Cancelariei

Primului-Ministru –

Agentia Natională

pentru Tineret

Municipiul Giurgiu –

în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Giurgiu

Bloc alimentar

Cabană protocol

Cabană tip “Covasna“

Cabană cazare

Cabană cazare 1

Pavilion “Covasna“

Fântână

151.664

151.665

151.666

151.667

51.668

151.669

151.670

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 si 364 bis din 28 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Capitolul III “Transporturi navale“*) va avea următorul cuprins:

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

2. La nota din anexa nr. 2, după capitolul I “Transport feroviar si cu metroul“ se introduce următorul text:

“CAP. III. TRANSPORTURI NAVALE

* Vizita medicală se va efectua astfel:

a) la obtinerea primului document de atestare, care este valabilă până la împlinirea vârstei de 50 de ani;

b) între 50 de ani si 65 de ani vizita medicală se va efectua din 5 în 5 ani;

c) după împlinirea vârstei de 65 de ani vizita medicală se va efectua anual;

d) pentru obtinerea fiecărui document de atestat ulterior celui de la lit. a).“

Art. II. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea persoanelor vinovate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 8 februarie 2006.

Nr. 150.


*) Capitolul III “Transporturi navale“