MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 158         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

178. – Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalitătii economico-financiare, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2005

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalitătii economico-financiare

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

17. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite

producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 

18. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalitătii economico-financiare, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalitătii economico-financiare, semnat la Bucuresti la  14 decembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 178.

 

MEMORANDUM  DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalitătii economico-financiare

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană, denumite în continuare părti,

recunoscând necesitatea intensificării colaborării pentru combaterea infractiunilor economice si financiare care produc daune bugetului respectivelor tări, cu referire specială la:

• lupta împotriva contrabandei si combaterea fraudelor fiscale si vamale;

• combaterea încălcării legislatiei din domeniul spălării banilor, al monedei si al altor mijloace de plată;

• combaterea finantării terorismului international;

• protectia drepturilor de autor, know-how, brevetelor si a altor drepturi de proprietate industrială, privind exercitarea acestora si exploatarea economică a acestora,

având în vedere:

• Conventia din 26 iulie 1995, elaborată în baza art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (actualul articol 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană), referitoare la protectia intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

• Legea nr. 189 din 23 aprilie 1959 si Decretul Legislativ nr. 68 din 19 martie 2001, referitoare la competentele institutionale ale Gărzii de Finante;

• atributiile părtilor, stabilite prin legislatiile nationale ale celor două state, în domeniul combaterii criminalitătii economico-financiare,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Prin intermediul autoritătilor competente indicate la art. 4 succesiv, fiecare parte se obligă:

a) să furnizeze, din proprie initiativă sau la cererea celeilalte părti, orice informatie rezultată în cursul cercetărilor sau verificărilor, care poate să prezinte interes pentru o mai bună executare a activitătilor de serviciu în domeniile care fac obiectul prezentului memorandum de întelegere;

b) să pună la dispozitia celeilalte părti, în functie de disponibilitătile si prioritătile fiecărei institutii, orice mijloc ce poate facilita derularea cercetărilor si poate contribui la optimizarea rezultatelor.

 

ARTICOLUL 2

 

Informatiile obtinute în baza prezentului memorandum de întelegere:

a) vor putea fi utilizate de către autoritătile sau serviciile competente doar în scopul combaterii infractiunilor din domeniul economic si financiar produse în dauna bugetelor celor două state, pentru cercetarea si urmărirea persoanelor implicate în activitătile mentionate, în cadrul actiunii desfăsurate pentru exercitarea respectivelor competente institutionale, cu respectarea dispozitiilor conventiilor internationale si dreptului intern al fiecărei tări;

b) vor avea caracter confidential, vor avea nivel de secret de serviciu si se vor bucura de protectia pe care, potrivit legislatiei nationale, autoritatea competentă sau serviciul care le-a pus la dispozitie îl acordă informatiilor de acelasi gen. În mod similar, autoritatea competentă sau serviciul care le va primi va trebui să asigure informatiilor caracterul de confidentialitate si de secret de serviciu, în conformitate cu propria legislatie natională.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Autoritătile sau serviciile competente ale părtilor vor comunica direct între ele.

2. Cererile de informatii formulate în cadrul prezentului memorandum de întelegere si documentele aferente vor fi redactate în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

           

1. În scopurile prezentului memorandum de întelegere si în afara situatiei în care partea interesată nu desemnează o altă autoritate sau serviciu, pentru schimbul informativ vor fi competenti:

a) Punctul national focal din cadrul Centrului de Cooperare Internatională Politienească din Ministerul Administratiei si Internelor din România;

b) Corpul II din Comandamentul General al Gărzii de Finante Italiene.

2. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de întelegere, conform procedurilor prevăzute de respectivele legislatii nationale, părtile îsi vor comunica reciproc coordonatele respectivelor autorităti sau servicii competente.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul memorandum de întelegere nu obligă în nici un fel vreuna dintre autoritătile sau serviciile competente ale celor două părti să furnizeze informatii sau să acorde asistentă celeilalte în situatia în care:

a) asupra faptelor ce fac obiectul colaborării sunt în curs cercetări efectuate de către autoritatea judiciară din tara autoritătii sau serviciului competente/

competent solicitate/solicitat;

b) primirea cererii de asistentă este susceptibilă de a aduce prejudiciu suveranitătii, securitătii, ordinii publice sau intereselor fundamentale ale statului în care autoritatea solicitată sau serviciul solicitat îsi are sediul.

 

ARTICOLUL 6

 

În scopul facilitării realizării si canalizării celor stabilite prin prezentul memorandum de întelegere, părtile cooperează prin intermediul atasatilor de afaceri interne români acreditati în Republica Italiană si vor studia posibilitatea efectuării unui schimb temporar de ofiteri de legătură.

 

ARTICOLUL 7

 

Fiecare dintre părti se obligă să promoveze cooperarea dintre cele două institutii, inclusiv prin intermediul:

a) realizării unor cursuri de formare si de specializare în domeniile de interes comun;

b) participării la proiecte din cadrul programelor finantate de Uniunea Europeană, având ca obiect aceleasi domenii;

c) oricărei alte actiuni comune care se poate dovedi utilă atingerii scopului prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. De comun acord, părtile pot să modifice în orice moment prezentul memorandum de întelegere. Modificările vor produce efecte după îndeplinirea procedurilor mentionate la paragraful 1.

3. Oricare dintre părti poate în orice moment să denunte prezentul memorandum de întelegere, printr-o notificare scrisă. Denuntarea va intra în vigoare după 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte, fără a prejudicia activitătile aflate în curs de desfăsurare.

4. Drept care subsemnatii reprezentanti, fiind pe deplin autorizati de guvernele celor două state, au semnat prezentul memorandum de întelegere.

Semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si italiană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

chestor-sef Anghel Andreescu,

secretar de stat

Pentru Ministerul Economiei si Finantelor din Republica Italiană, general de corp de armată Roberto Speciale,

comandant general al Gărzii de Finante

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A.), pe de o parte, si Federatia Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A.), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, intr. B, et. 3, cam. 44, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere, stabilite prin protocolul mentionat la art. 1.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Prezentul protocol s-a încheiat între (părtile):

U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. – Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, intr. B, et. 3, camera 44, sectorul 1, cod fiscal 12263159, Sentinta civilă nr. 294/PJ/2004, pronuntată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, reprezentată legal prin Ioan Ionel, în calitate de director executiv, denumită în continuare U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A.,

si

FIHR – Federatia Industriei Hoteliere din România, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. General Gheorghe Magheru nr. 7, et. 3, camera 7, sectorul 1, cod fiscal 8286669, reprezentată legal prin Mihai Râjnită, în calitate de secretar general, denumită în continuare FIHR.

În baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005, s-a constituit Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a repertorului de opere audiovizuale, formată dintr-un reprezentant U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A., pe de o parte, si un reprezentant al FIHR, pe de altă parte.

Comisia a desfăsurat negocieri în conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. f) si ale art. 131 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005.

Comisia a luat în discutie propunerile ambelor părti asupra remuneratiei cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, cuvenite din comunicarea publică a operelor lor.

Părtile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

METODOLOGIE

privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Baza legală:

– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

– Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,

1. Prin utilizarea în scopul comunicării publice a operelor cinematografice si a celorlalte opere audiovizuale se întelege comunicarea acestora în spatii accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizării comunicării (întrebuintarea de mijloace mecanice sau electroacustice precum instalatii de amplificare, întrebuintarea de aparatură de redare a înregistrărilor audiovizuale precum echipamente video, televizoare, echipament informatic etc.).

2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice si/sau juridice care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, asociere, comodat etc.) spatii în care sunt prezentate opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora.

3. Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A.), în calitate de organism de gestiune colectivă (OGC) a drepturilor patrimoniale de autor si conexe drepturilor de autor ale producătorilor de film si audiovizual, poate colecta direct sau prin intermediar remuneratiile cuvenite producătorilor de film si audiovizual din comunicarea publică a operelor pentru care au calitatea de producător.

4. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea U.P.F.A.R.– A.R.G.O.A., în schimbul unei remuneratii în cuantumul prevăzut în tabelul din prezenta metodologie, autorizatia-licentă neexclusivă pentru utilizarea de opere audiovizuale, indiferent de durata efectivă a utilizării.

5. Autorizatia-licentă neexclusivă se eliberează pe o perioadă de până la 12 luni, iar în cazul utilizatorilor sezonieri, autorizatia-licentă se eliberează exclusiv pe perioada utilizării sau pe perioada declarată pe propria răspundere de utilizator ca fiind perioadă de utilizare.

6. Autorizatia-licentă neexclusivă poate fi prelungită, la cerere, pe o nouă perioadă determinată, fără a putea depăsi durata valabilitătii prezentei metodologii.

7. Remuneratia datorată de utilizatori se calculează prin înmultirea remuneratiei lunare cu numărul de luni pentru care se face autorizarea. Pentru perioadele autorizate reprezentând luni incomplete (calculate în săptămâni sau zile) se împarte remuneratia lunară la numărul de săptămâni/zile aferente unei luni calendaristice, iar rezultatul se înmulteste cu numărul de săptămâni/zile pentru care se face autorizarea.

8. Plata se face de către utilizatorul care detine cu orice titlu spatiul în care are loc comunicarea publică. În situatia transmiterii partiale cu orice titlu a folosintei unui spatiu, subdobânditorii vor plăti remuneratii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet si/sau imagine.

9. Plata remuneratiilor se efectuează în cel mult 3 zile de la data autorizării pentru întreaga perioadă autorizată.

10. Pentru întârzieri la plata remuneratiei, utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere de la data scadentei.

11. Autorizatia-licentă acordată potrivit prezentei metodologii încetează de drept în cazul întârzierilor la plată mai mari de 10 zile.

12. U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. poate cere periodic utilizatorilor orice informatii considerate utile repartizării remuneratiilor încasate (datele calendaristice de utilizare, durata de utilizare, tipul spatiului în care a avut loc comunicarea publică, perioada pentru care se face raportarea etc.).

13. Organismul colector poate delega reprezentanti ai săi care să monitorizeze utilizarea reglementată de prezenta metodologie.

Accesul reprezentantilor organismului colector se face pe baza legitimatiilor emise de acesta, utilizatorii având obligatia să le permită accesul în spatiile în care se face comunicarea publică.

Utilizatorii au, de asemenea, obligatia de a prezenta reprezentantilor organismului colector autorizatia-licentă neexclusivă valabilă, în baza căreia se face comunicarea publică în spatiile respective.

14. Modificarea remuneratiilor se poate efectua prin renegociere, precum si periodic, prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1313 si 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Remuneratiile modificate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta metodologie si tabelul sunt valabile până la intrarea în vigoare a noii metodologii.

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere audiovizuale

 

Utilizatori

Remuneratie lunară (RON)

A. Unităti de alimentatie (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-fooduri, cofetării sau unităti asimilate), săli de jocuri sau cazinouri*)

 

1. În orase sau statiuni turistice:

 

a) cu suprafata de până la 100 m2 sau în spatii deschise

30

b) cu suprafata cuprinsă între 101–200 m2

40

c) cu suprafata cuprinsă între 201–500 m2

50

d) cu suprafata de peste 500 m2

60

2. În mediul rural:

 

a) cu suprafată de până la 50 m2

15

b) cu suprafată de peste 50 m2

25

3. Cazinouri 200

 

B. Unităti hoteliere si asimilate structurilor de cazare**)

 

1. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din statiuni turistice:

 

a) cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere)

20

b) cu capacitate medie de cazare (31–100 de camere)

25

c) cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere)

30

2. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din mediul urban (exclusiv statiunile turistice):

 

a) cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere)

30

b) cu capacitate medie de cazare (31–100 de camere)

50

c) cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere)

100

3. Hoteluri de categoria 4 si 5 stele

150

4. Moteluri, hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacantă

30

5. Unităti rurale de agroturism, popasuri turistice, pensiuni

20

 

U.P.F.A.R.–A.R.G.O.A. Ioan Ionel,

director executiv

FIHR Mihai Râjnită,

secretar general

 


*) La calculul suprafetelor vor fi luate în considerare numai suprafetele utile. Dacă acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activităti dintre cele enumerate în tabel, remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale producătorilor de opere audiovizuale se vor plăti pentru fiecare activitate. Cumulul remuneratiilor plătite nu poate depăsi 7% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului.

**) Remuneratiile prevăzute pentru hoteluri si unităti de cazare se percep numai în cazul existentei în camere a echipamentelor TV si/sau a oricărui alt tip de echipament care permite comunicarea publică de opere audiovizuale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Drepturi de autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român

pentru Drepturile de Autor nr. 218/2005 privind constituirea unor comisii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români, încheiat între organismul de gestiune colectivă Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA), pe de o parte, si Federatia Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, intr. B, et. 3, cam. 50–52, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, stabilite prin protocolul mentionat la art. 1.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 18.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români

 

Prezentul protocol s-a încheiat între (părtile):

DACIN–SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, intr. B, et. 3, cam. 50–52, sectorul 1, cod fiscal 9068034, Sentinta civilă nr. 263/PJ din 27 mai 2005, pronuntată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, reprezentată legal prin Mircea Muresan, în calitate de director general,

si

FIHR – Federatia Industriei Hoteliere din România, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. General Gheorghe Magheru nr. 7, et. 3, camera 7, sectorul 1, cod fiscal 8286669, reprezentată legal prin Mihai Râjnită, în calitate de secretar general,

în baza art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 218/2005 privind constituirea unor comisii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005, s-a constituit Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, denumită în continuare Comisia, formată dintr-un reprezentant al DACIN–SARA, pe de o parte, si un reprezentant al FIHR, pe de altă parte.

Comisia a desfăsurat negocieri în conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. f), art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 218/2005.

Comisia a luat în discutie propunerile ambelor părti asupra remuneratiilor cuvenite autorilor mentionati, si anume: regizori sau realizatori, adaptatori, scenaristi, dialoghisti, autori de grafică sau secvente de animatie, cuvenite din comunicarea publică a operelor lor.

Părtile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

METODOLOGIE

privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români

 

Baza legală: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 218/2005 privind constituirea unor comisii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005

1. Prin comunicare publică a operelor cinematografice – audiovizuale (ambiental) se întelege comunicarea acestora în spatii accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor audiovizuale, televizoare, echipament informatic etc.).

2. Sunt considerati utilizatori, în sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice sau juridice care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc.) spatii în care sunt utilizate opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora.

3. Organismul de gestiune colectivă (OGC) Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual – DACIN–SARA, beneficiar de drepturi patrimoniale pentru comunicarea publică a operelor cinematografice – audiovizuale, poate colecta direct aceste drepturi sau poate delega un alt colector, organism de gestiune colectivă.

4. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă desemnat în baza art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 218/2005 sau din partea OGC colector delegat, în schimbul unei remuneratii, în cuantumul prevăzut în tabelul din prezenta metodologie, autorizatia-licentă neexclusivă pentru utilizarea reglementată de prezenta metodologie, indiferent de durata efectivă a utilizării.

5. Autorizatia-licentă neexclusivă se eliberează pe o perioadă de până la 12 luni, iar în cazul utilizatorilor care utilizează operele sezonier, autorizatia se eliberează exclusiv pe perioada utilizării sau pe perioada declarată pe propria răspundere de utilizator.

6. Autorizatia-licentă neexclusivă poate fi prelungită pe altă perioadă determinată, la cerere.

7. Plata se face de către utilizatorul care detine cu orice titlu spatiul în care are loc comunicarea publică, calculată lunar si înmultită cu termenul autorizat.

8. În situatia transmiterii partiale cu orice titlu a folosintei unui spatiu, subdobânditorii vor plăti remuneratii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet si imagine.

9. Plata remuneratiilor se efectuează în cel mult 3 zile de la data autorizării, pentru întreaga perioadă autorizată.

10. Pentru întârzieri la plata remuneratiei utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Autorizatia-licentă acordată potrivit prezenteir metodologii încetează de drept în cazul întârzierilor la plată mai mari de 10 zile.

12. Organismul de gestiune colectivă colector desemnat poate delega reprezentanti ai săi care să monitorizeze utilizarea reglementată de prezenta metodologie.

Accesul reprezentantilor organismului de gestiune colectivă colector unic se face de bază de legitimatii emise de acesta, utilizatorii având obligatia să le permită liberul acces în spatiile în care se face utilizarea.

13. Modificarea remuneratiilor se poate efectua prin renegociere, precum si, periodic, prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale comunicate public, calculate lunar în lei (RON)

 

Utilizatori

Remuneratiile (RON)

Autori de opere muzicale

Autori de opere audiovizuale

Artisti interpreti

Producători de fonograme

Producători de videograme

0

1

2

3

4

5

A. Unităti de alimentatie publică (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-fooduri, cofetării sau unităti asimilate), săli de jocuri ori cazinouri

 

 

 

 

 

1. În orase sau statiuni turistice:

 

 

 

 

 

a) cu suprafata de până la 100 m2 inclusiv

 

30

 

 

 

b) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2 inclusiv

 

40

 

 

 

c) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2 inclusiv

 

50

 

 

 

d) cu suprafata de peste 500 m2

 

60

 

 

 

2. În comune si sate:

 

 

 

 

 

a) cu suprafata de până la 50 m2 inclusiv

 

15

 

 

 

b) cu suprafata de peste 50 m2

 

25

 

 

 

3. Cazinouri

 

200

 

 

 

B. Turism

 

 

 

 

 

1. Hoteluri până la categoria trei stele, situate în statiuni turistice:

 

 

 

 

 

a) cu capacitate de cazare mică

 

20

 

 

 

b) cu capacitate de cazare medie (31–100 de camere)

 

25

 

 

 

c) cu capacitate de cazare mare

 

30

 

 

 

2. Hoteluri până la categoria trei stele, altele decât cele mentionate la pct. 1:

 

 

 

 

 

a) cu capacitate de cazare mică

 

30

 

 

 

b) cu capacitate de cazare medie (31–100 de camere)

 

50

 

 

 

c) cu capacitate de cazare mare

 

100

 

 

 

3. Hoteluri de categoria patru si cinci stele

 

150

 

 

 

4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacantă

 

30

 

 

 

5. Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

 

20

 

 

 

C. Transporturi

 

 

 

 

 

1. Transporturi rutiere de pasageri:

 

 

 

 

 

a) autobuze, troleibuze, tramvaie

 

 

 

 

 

b) microbuze si taxiuri

 

 

 

 

 

c) autocare în transport intern si international:

 

 

 

 

 

– intern

 

 

 

 

 

– extern

 

 

 

 

 

– combinat

 

 

 

 

 

d) vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme

 

 

 

 

 

2. Transporturi feroviare:

 

 

 

 

 

a) trenuri de pasageri în trafic intern

 

 

 

 

 

b) trenuri de pasageri în trafic international

 

 

 

 

 

c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern

 

 

 

 

 

d) vagoane-restaurant sau bar în trafic international

 

 

 

 

 

3. Transport aerian:

 

 

 

 

 

a) zboruri interne

 

 

 

 

 

b) zboruri continentale (conform contractelor ocazionale)

 

 

 

 

 

c) zboruri transcontinentale

 

 

 

 

 

4. Transport pe apă:

 

 

 

 

 

a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri

 

 

 

 

 

b) transporturi fluviale de agrement

 

 

 

 

 

5. Transport pe cablu:

 

 

 

 

 

a) telecabine

 

 

 

 

 

b) lifturi

 

 

 

 

 

6. Spatii de asteptare:

 

 

 

 

 

6.1. Aeroporturi:

 

 

 

 

 

a) interne

 

 

 

 

 

b) internationale

 

100

 

 

 

6.2. Gări si statii de metrou (pentru fiecare statie):

 

 

 

 

 

a) în Bucuresti si în municipii-resedintă de judet

 

 

 

 

 

b) în orase

 

 

 

 

 

c) săli de asteptare clasa I

 

 

 

 

 

6.3 Autogări

 

 

 

 

 

 

DACIN–SARA

Mircea Muresan,

director general

FIHR

Mihai Râjnită,

secretar general