MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 160         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 20 februarie 2006

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 34 din 19 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 36 din 19 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

163. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Gutinas-Bacău Sud-Roman Nord-Suceava din cadrul Sistemului National de Transport al Energiei Electrice“

 

164. – Hotărâre privind exceptarea de la obligativitatea obtinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetătenilor apartinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama si Paraguay

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 34

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Mircea Popescu în Dosarul nr. 369/CA/2005 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, precum si pentru cauze de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 743D/2005, nr. 744D/2005, nr. 745D/2005 si nr. 806D/2005, care au acelasi obiect.

La apelul nominal, în aceste dosare, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 743D/2005, nr. 744D/2005, nr. 745D/2005 si nr. 806D/2005 la Dosarul nr. 704D/2005, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au obiect identic. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 743D/2005, nr. 744D/2005, nr. 745D/2005 si nr. 806D/2005 la Dosarul nr. 704D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 369/CA/2005 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, precum si pentru cauze de contencios administrativ si fiscal, prin încheierile din 28 septembrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 3.353/2005, nr. 3.350/2005 si nr. 3.346/2005 ale Tribunalului Maramures – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, si prin Încheierea din 13 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.355/2005 al Tribunalului Maramures – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999. Exceptia a fost ridicată de Mircea Popescu si Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Maramures în cauze având ca obiect cereri de acordare a drepturilor prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că stabilirea termenului până la care pot fi depuse cererile are drept consecintă privarea inechitabilă de drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 a tuturor persoanelor care nu au solicitat până la expirarea acestui termen constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă. Curtea de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, precum si pentru cauze de contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate creează persoanelor îndreptătite la drepturile prevăzute de actul normativ o situatie discriminatorie, în raport cu beneficiarii altor drepturi conferite de dispozitiile Legii nr. 189/2000 ori de alte acte normative cu caracter reparatoriu, ceea ce contravine principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Tribunalul Maramures – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât la aparitia Decretului-lege nr. 118/1990 nu era prevăzut un termen limită pentru depunerea cererilor, iar prin limitarea depunerii cererilor până la 31 decembrie 2003 se instituie o discriminare în cadrul aceleiasi categorii de beneficiari.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima  punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât termenul stabilit prin art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 este un termen aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza reglementată de acest text.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât, pe de-o parte, reglementarea dedusă controlului de constitutionalitate se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, iar, pe de altă parte, exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea dreptului nu mai este posibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 octombrie 2001).

Textul art. 5 alin. (1) a suferit, ulterior aprobării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 prin Legea nr. 568/2001, două modificări – prin care s-a prelungit termenul de depunere a cererilor –, mai întâi prin Ordonanta Guvernului nr. 64/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 31 august 2002), si apoi prin Legea nr. 670/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 20 decembrie 2002), astfel că, în prezent, textul are următorul cuprins: “Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.“

Autorii exceptiei consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale atacate, în forma actuală, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând, prin Decizia nr. 466/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005, că instituirea unui termen în cadrul căruia se poate valorifica un drept nu poate crea o stare de inegalitate, de discriminare între persoanele aflate în aceeasi situatie, atât timp cât acestea actionează în concordantă si cu respectarea dispozitiilor legii, iar imposibilitatea exercitării dreptului are natura unei sanctiuni legale, fiind o consecintă firească a nerespectării normelor juridice aplicabile.

Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Mircea Popescu în Dosarul nr. 369/CA/2005 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, precum si pentru cauze de contencios administrativ si fiscal si de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a judetului Maramures în dosarele nr. 3.353/2005, nr. 3.350/2005, nr. 3.346/2005 si nr. 3.355/2005 ale Tribunalului Maramures – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 35

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mirpan Prod“ – S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 2.535/C+MF/2005 al Curtii de Apel Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 din Codul de procedură civilă. Referitor la dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii este inadmisibilă, întrucât nu au legătură cu solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.535/C+MF/2005, Curtea de Apel Galati Sectia comercială, maritimă si fluvială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Mirpan Prod“ – S.R.L. din Brăila cu ocazia solutionării recursului declarat împotriva încheierii din 9 august 2005, pronuntată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr. 3.370/2005, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că stabilirea de către instanta de judecată a unui termen mai mic de 15 zile, considerat a fi necesar pentru pregătirea unei apărări temeinice si pentru desfăsurarea unui proces echitabil, în conditiile art. 21 din Constitutie, contravine dreptului la apărare consacrat de art. 24 din Legea fundamentală. Dispozitiile art. 592 din Codul de procedură civilă contravin si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece partea citată înlăuntrul termenului prevăzut în ipoteza normei legale criticate nu are timpul necesar pentru a se apăra si a beneficia de garantiile unui proces echitabil.

De asemenea, în opinia autorului exceptiei, dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 sunt neconstitutionale si contravin prevederilor constitutionale invocate, deoarece conferă instantei judecătoresti, în fata căreia a fost invocată exceptia de neconstitutionalitate, posibilitatea de a cenzura sesizarea Curtii Constitutionale, îngrădind astfel exercitarea controlului de constitutionalitate.

Curtea de Apel Galati Sectia comercială, maritimă si fluvială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, cu privire la art. 592 din Codul de procedură civilă, arată că, în concret, critica de neconstitutionalitate vizează formularea “Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea în termen scurt a părtilor“, care în opinia autorului exceptiei încalcă dreptul la apărare si la un proces echitabil. Instanta arată că reglementarea criticată reprezintă o normă de procedură care este guvernată de imperativul celeritătii, fără ca dispozitia instantei să aibă însă autoritate de lucru judecat pe fondul cauzei. De altfel, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, în aplicarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, reglementările interne privind solutionarea cu celeritate sau cu caracter de urgentă a unei cauze nu încalcă dreptul la un proces echitabil sau dreptul la apărare.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, instanta apreciază că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei si, ca atare, exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii este inadmisibilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima

punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, apreciază că dispozitiile art. 592 din Codul de procedură civilă nu introduc nici o discriminare sau privilegii între cetăteni, în sustinerea acestui punct de vedere invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 65/2005. De asemenea, arată că nu sunt încălcate nici prevederile art. 21 si 24 din Constitutie, dreptul la un proces echitabil si dreptul la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil fiind interpretate de instanta de contencios constitutional prin prisma Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, Guvernul arată că textul invocat nu este determinant în judecarea si solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei de judecată, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 din Codul de procedură civilă fată de art. 21 alin. (3) si art. 24 din Constitutie, în sustinerea acestui punct de vedere invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 166/2005.

Cât priveste neconstitutionalitatea art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, fată de aceleasi prevederi constitutionale mai sus amintite, Avocatul Poporului arată că aceste dispozitii nu încalcă sub nici un aspect dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, întrucât instituirea cazurilor de inadmisibilitate a unei exceptii de neconstitutionalitate nu contravine Legii fundamentale si nu este de natură să conducă la ideea că, prin aceasta, instanta care judecă fondul se substituie, sub acoperirea unei dispozitii legale, Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 592 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 218 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, si cele ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, dispozitii care au următorul continut:

– Art. 592 din Codul de procedură civilă: “Cererea de sechestru asigurător se adresează instantei care judecă procesul.

Instanta va decide de urgentă, în camera de consiliu, fără citarea părtilor, prin încheiere executorie, fixând totodată, dacă este cazul, cuantumul cautiunii si termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta. Încheierea este supusă numai recursului, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea în termen scurt a părtilor.

Dispozitiile art. 581 alin. 3 privitoare la pronuntarea si redactarea hotărârii se aplică atât la solutionarea cererii, cât si la judecarea recursului.

Nedepunerea cautiunii în termenul fixat de instantă atrage desfiintarea de drept a sechestrului. Aceasta se constată prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părtilor.“;

– Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.“

Din examinarea notelor scrise depuse la dosar, Curtea constată că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 592 din Codul de procedură civilă, critica de neconstitutionalitate vizează, în concret, numai alin. 2 al acestui articol, asupra căruia Curtea urmează a se pronunta.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 care consacră accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 146 lit. d) referitoare la atributiile Curtii Constitutionale, precum si pe cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă si cele ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, în esentă, pentru motive similare celor din prezenta cauză.

Astfel, în ceea ce priveste dispozitiile art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 166 din 22 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005, Curtea a retinut că legiuitorul a instituit în materia măsurilor asigurătorii, potrivit competentei sale constitutionale, o procedură derogatorie de la dreptul comun, fără a se putea retine însă că procedând astfel ar aduce atingere principiului constitutional al dreptului la apărare, asigurat prin recunoasterea posibilitătii exercitării căii de atac a recursului împotriva încheierii de solutionare a cererii de sechestru asigurător.

Referitor la sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă ar contraveni prevederilor constitutionale ale art. 21 si celor ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că în jurisprudenta sa constantă, în acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat că, în anumite proceduri speciale, asa cum este si aceea a măsurilor asigurătorii, se impune solutionarea cauzelor cu celeritate.

Asa fiind, instituirea unui termen reprezintă o măsură pentru asigurarea solutionării cu celeritate a cauzelor si a respectării prevederilor constitutionale referitoare la un proces echitabil. În plus, textul de lege criticat este o normă de procedură, conformă cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt stabilite numai prin lege.

De asemenea, Curtea Constitutională a decis în mod constant că nu este contrară principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice instituirea unor reguli speciale, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor, iar regula cuprinsă în textul atacat se aplică oricărei persoane aflate în ipoteza descrisă de acesta. Ca atare, nu se poate retine nici încălcarea art. 16 din Constitutie. Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia art. 29 alin (6) din Legea nr. 47/1992 conferă instantei judecătoresti în fata căreia a fost invocată exceptia de neconstitutionalitate posibilitatea de a cenzura cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, îngrădind astfel exercitarea controlului de constitutionalitate, Curtea constată că prevederile criticate sunt norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice, în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională.

Această procedură nu face însă posibilă respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale. Instanta de judecată are rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de părti, având obligatia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerintele legii.

În acest sens Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mirpan Prod“ – S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 2.535/C+MF/2005 al Curtii de Apel Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 36

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Zoomold“ – S.A. din Iasi în Dosarul nr. 8.392/2005 al Judecătoriei Iasi. La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 8.392/2005, Judecătoria Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Zoomold“ – S.A. din Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat, care prevede conditionarea suspendării executării silite de depunerea unei cautiuni, în cuantumul stabilit de instanta judecătorească, contravine prevederilor art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie.

Judecătoria Iasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Totodată, arată că, la data înregistrării actiunii si a fixării cautiunii, nu era în vigoare Legea nr. 219/2005, care a stabilit cuantumul cautiunii la 10% din valoarea obiectului cererii sau 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani, iar art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu continea nici un criteriu de stabilire a acesteia, lăsând la latitudinea instantei fixarea cautiunii, fără a indica limitele minime sau maxime în cadrul cărora să fie stabilită. Sub acest aspect, instanta apreciază că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă erau neconstitutionale, întrucât se încălca principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens apreciază că reglementarea criticată trebuie analizată în raport cu întregul sistem de garantii procedurale instituite de lege pentru asigurarea posibilitătii debitorului de a se apăra cu mijloace judiciare, iar încheierea de solutionare a cererii de suspendare poate fi atacată cu recurs atât de către debitor, cât si de creditor, beneficiind în acest mod de toate garantiile accesului liber la justitie. Reglementarea criticată se aplică tuturor acelora care se află în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără discriminare pe considerente arbitrare, astfel încât nu poate fi retinută nici critica privind înfrângerea art. 16 din Constitutie.

În sustinerea punctului său de vedere, Guvernul invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

În acest sens invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, si anume Decizia nr. 227/2004 si Decizia nr. 289/2004. De altfel, dispozitiile legale criticate constituie norme de procedură a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, introduse prin art. I pct. 156 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, potrivit cărora, “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel“.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 4 alin. (2) referitoare la egalitatea între cetăteni, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si art. 21 care consacră accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză si cu motivări asemănătoare, solutia adoptată fiind de fiecare dată aceeasi, si anume că sunt constitutionale.

În acest sens este Decizia nr. 539 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 12 decembrie 2005.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Zoomold“ – S.A. din Iasi în Dosarul nr. 8.392/2005 al Judecătoriei Iasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Gutinas–Bacău Sud–Roman Nord–Suceava din cadrul Sistemului National de Transport al Energiei Electrice“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Gutinas–Bacău Sud–Roman Nord–Suceava din cadrul Sistemului National de Transport al Energiei Electrice“, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii se face din economiile înregistrate în cadrul creditului extern angajat de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu garantia statului, conform Acordului de împrumut nr. 7181-RO privind finantarea Proiectului piata de electricitate si în completare din surse proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 163.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea de la obligativitatea obtinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetătenilor apartinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama si Paraguay

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii apartinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama si Paraguay, detinători de documente de călătorie valabile, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România pentru sederi de maximum 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.

Art. 2. – Până la data aderării României la Uniunea Europeană, regimul de intrare în România a cetătenilor apartinând statelor prevăzute la art. 1 va fi guvernat de prevederile acordurilor bilaterale în vigoare în relatiile dintre România si statele respective.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 164.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic

 

În temeiul art. 73 lit. d) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine directiei competente din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 3. – Dosarele depuse în vederea atestării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează pe baza metodologiei în vigoare la data înregistrării cererii.

Art. 4. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnicoeconomice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2003, precum si orice alte dispozitii contrare, se abrogă.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2006.

Nr. 88.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Atestarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în vederea îndeplinirii cerintelor tehnice si calitative minimale prevăzute în normativele în vigoare.

Art. 2. – În întelesul prezentelor norme metodologice, lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic sunt lucrări complexe care se execută pe terenuri cu orice destinatie, în vederea asigurării protectiei acestora si a oricăror categorii de obiective fată de inundatii, alunecări de teren si eroziuni, pentru asigurarea protectiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării, pentru asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului care să permită sau să stimuleze instalarea si dezvoltarea culturilor silvice, pentru realizarea ameliorării solurilor acide, sărăturate si nisipoase, precum si pentru asigurarea protectiei împotriva poluării. Acestea se realizează prin constructii hidrotehnice, prin măsuri pedoameliorative, prin împăduriri, prin crearea perdelelor forestiere de protectie si altele asemenea.

Art. 3. – Prin atestare se confirmă capacitatea tehnicoprofesională a persoanelor fizice si juridice de a proiecta si de a executa lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, care corespund normelor de calitate în vigoare.

Art. 4. – Atestarea capacitătii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitătilor tehnice de executie ale persoanelor fizice si juridice care solicită atestarea, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Domenii si conditii de atestare

 

Art. 5. – Domeniile de atestare a persoanelor fizice si juridice pentru activitătile de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic sunt următoarele:

a) proiectare – efectuarea studiilor de teren si elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic;

b) executie – efectuarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.

Art. 6. – Atestarea persoanelor fizice si juridice se face pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 5 si se poate solicita pentru unul sau ambele domenii, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 7. – Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare aferente domeniilor de activitate prevăzute la art. 5, pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale acordă atestare, sunt următoarele:

a) amenajări de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinatie forestieră sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare în emisar a apei în exces;

b) lucrări de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscătoare;

c) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere;

d) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;

e) alte solutii tehnice si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare silvică.

Art. 8. – (1) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul prevăzut la art. 5 lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată în una dintre specializările: silvicultură si exploatări forestiere, constructii hidrotehnice sau îmbunătătiri funciare;

b) să aibă o experientă de minimum 5 ani în proiectarea lucrărilor care fac obiectul atestării, în domeniul silvic;

c) să nu fi fost condamnată penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni în legătură cu domeniul pentru care solicită atestarea.

(2) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul prevăzut la art. 5 lit. b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă studii medii sau superioare în una dintre specializările: silvicultură si exploatări forestiere, constructii hidrotehnice sau îmbunătătiri funciare;

b) să aibă o experientă de minimum 5 ani în executarea lucrărilor care fac obiectul atestării, în domeniul silvic;

c) să nu fi fost condamnată penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni în legătură cu domeniul pentru care solicită atestarea.

Art. 9. – Sunt atestate, la cerere, fără examinarea prevăzută la art. 16, persoanele fizice care au titlul stiintific de doctor, cu subiectul tezei de doctorat în unul dintre domeniile prevăzute la art. 7, cele care sunt de profesie inginer proiectant gradul I, cercetător stiintific gradul I, inginer gradul I sau profesii asimilate acestora si îsi desfăsoară activitatea în domeniile si în grupele de lucrări prevăzute la art. 5 si 7.

Art. 10. – (1) În vederea atestării, persoanele juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie constituite si să functioneze în conditiile legii;

b) să aibă înscris în statut, ca obiect de activitate, domeniul sau domeniile în care solicită atestarea, conform art. 5;

c) să aibă cel putin o persoană fizică atestată pentru proiectarea si/sau executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, pentru domeniul si grupele de lucrări pentru care se solicită atestarea, încadrată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată;

d) să detină mijloacele tehnice minime necesare pentru realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic pentru care solicită atestarea, după cum urmează:

– pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. a), după caz: un calculator cu imprimantă si un teodolit sau o statie totală GPS;

– pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b), după caz: un tractor/un buldozer/un excavator/un compactor/un încărcător/o macara.

(2) Se exceptează de la obligativitatea asigurării conditiei prevăzute la alin. (1) lit. c) persoana juridică al cărei administrator/asociat este atestat ca persoană fizică pentru domeniul si grupele de lucrări pentru care se solicită atestarea.

 

CAPITOLUL III

Documentele si procedura de atestare

 

Art. 11. – Atestarea persoanelor fizice si juridice este organizată si coordonată de directia competentă potrivit atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 12. – Atestarea persoanelor fizice si juridice se face de către Comisia de atestare formată din specialisti, numită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 13. – Documentele necesare atestării persoanelor fizice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) curriculum vitae;

c) lista de lucrări elaborate sau la care au fost coautori, în domeniul proiectării si/sau executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare, din care să rezulte experienta corespunzătoare domeniului si grupelor de lucrări pentru care solicită atestarea;

d) diploma de studii si, după caz, titlul stiintific, în copie legalizată;

e) extras de pe carnetul de muncă, în copie certificată, sau un alt document din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b);

f) certificatul de cazier judiciar;

g) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare.

Art. 14. – Documentele necesare în vederea atestării persoanelor juridice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

b) memoriu de activitate care să contină: date cu privire la capitalul social si la valoarea patrimoniului, lista principalelor lucrări executate în domeniu, experienta în executia lucrărilor, personalul tehnic si economic angajat si experienta acestuia;

c) declaratie pe propria răspundere a administratorului, din care să rezulte că persoana juridică nu se află în nici una dintre situatiile prevăzute la art. 30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) lista utilajelor si echipamentelor detinute, aflate în stare de functionare, necesare pentru desfăsurarea activitătilor din domeniul pentru care se solicită atestarea;

e) copii legalizate de pe documentele de înfiintare a persoanei juridice: actul constitutiv si/sau statutul, încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comertului/hotărârea judecătorească de înfiintare, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

f) copie legalizată de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru angajatul atestat conform prevederilor art. 10 lit. c);

g) copia atestatului persoanei fizice care îndeplineste conditia de angajat/administrator/asociat la persoana juridică, conform prevederilor art. 10;

h) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare.

Art. 15. – (1) Dosarele de atestare se depun la sediul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva si se înregistrează într-un registru special.

(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) sunt analizate periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data înregistrării, de către Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de presedintele acesteia.

(3) În urma analizării dosarelor, Comisia de atestare comunică solicitantilor admiterea sau respingerea documentatiei depuse, apoi programează examinarea solicitantilor ale căror dosare au fost admise ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

(4) Rezultatele analizării dosarelor se consemnează într-un registru de procese-verbale si se comunică solicitantilor.

Persoanelor ale căror dosare au fost admise li se comunică data programată pentru sesiunea de examinare cu cel putin două zile lucrătoare înainte de data respectivă.

Art. 16. – Examinarea persoanelor fizice ale căror dosare au fost admise constă în prezentarea de către acestea în fata Comisiei de atestare a cel putin unei lucrări realizate, aleasă de candidat din lista inclusă în dosarul de atestare. După prezentarea lucrării candidatul răspunde întrebărilor puse de membrii Comisiei de atestare pe marginea expunerii sale.

Art. 17. – Examinarea activitătii persoanei juridice al cărei dosar a fost admis se face de către Comisia de atestare, în prezenta reprezentantului legal al persoanei juridice, care, la cerere, furnizează date suplimentare.

Art. 18. – Rezultatul examenului de atestare – admis/respins – atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice se consemnează în procesul-verbal de sedintă si se afisează la avizierul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în termen de 24 de ore de la încheierea sedintei de atestare.

Art. 19. – În termen de 30 de zile de la data atestării, persoanele fizice si juridice îndreptătite primesc certificatul de atestare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 20. – Persoanele atestate sunt obligate să îsi confectioneze parafa de atestat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, si să înainteze Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale specimenul acesteia cu declaratie pe propria răspundere.

Art. 21. – (1) Tariful pentru atestare se stabileste diferentiat pentru persoanele fizice si juridice de către Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Persoanele care solicită atestarea au obligatia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate.

(2) Regia Natională a Pădurilor – Romsilva suportă din tarifele încasate cheltuielile pentru functionarea Comisiei de atestare si editarea certificatelor de atestare.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de atestare

 

Art. 22. – (1) Comisia de atestare îsi desfăsoară activitatea în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva si este formată din 7 membri, selectati dintre personalitătile din silvicultură, specializati în domeniile prevăzute la art. 5 si care se bucură de prestigiu profesional.

(2) Presedintele Comisiei de atestare este nominalizat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Secretariatul Comisiei de atestare este asigurat de 2 membri ai acesteia, si anume: reprezentantul directiei competente prevăzute la art. 11 si reprezentantul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 23. – Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) aprobă programarea sedintelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările sedintelor Comisiei de atestare;

c) semnează certificatele de atestare si corespondenta Comisiei de atestare.

Art. 24. – Atributiile secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) planifică si organizează, împreună cu presedintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind periodic datele de întrunire a acesteia;

b) înregistrează cererile de atestare însotite de documentele necesare si păstrează evidenta acestora în registrul special prevăzut la art. 15;

c) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare si programarea solicitantilor pentru interviu;

d) păstrează si completează registrul cu proceseleverbale ale Comisiei de atestare;

e) redactează documentele Comisiei de atestare;

f) păstrează stampila Comisiei de atestare.

Art. 25. – Comisia de atestare ia decizii cu privire la:

a) admiterea ori respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în functie de îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8 si 10;

b) admiterea ori respingerea, în urma examinării, a persoanelor fizice sau juridice;

c) suspendarea si/sau retragerea certificatului de atestare.

Art. 26. – (1) Comisia de atestare functionează în prezenta a cel putin 5 membri.

(2) Deciziile Comisiei de atestare se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor acesteia.

Art. 27. – Contestatiile împotriva deciziilor Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor si se adresează conducătorului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care le si solutionează. Împotriva deciziei ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice atestate

 

Art. 28. – În cadrul domeniilor în care au fost atestate, persoanele fizice si juridice au dreptul, după caz:

a) de a participa la licitatii;

b) de a încheia contracte si conventii de colaborare;

c) de a acorda consultantă tehnică;

d) de a efectua studii de teren si de a executa lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic;

e) de a întocmi documentatii tehnico-economice.

Art. 29. – Persoanele fizice si juridice atestate au următoarele obligatii:

a) să desfăsoare activitătile privind îmbunătătirile funciare din domeniul silvic numai în domeniul si grupele de lucrări pentru care au fost atestate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a metodologiilor, normelor si instructiunilor aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

b) să valideze numai acele lucrări care se încadrează în domeniul de activitate în care au fost atestate.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea si retragerea certificatului de atestare

 

Art. 30. – Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 29 de către persoanele fizice sau juridice atestate potrivit prezentelor norme metodologice poate atrage suspendarea ori retragerea certificatului de atestare, după caz.

Art. 31. – Suspendarea sau retragerea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a presedintelui Comisiei de atestare, în urma propunerilor formulate de membrii acesteia, pe baza actelor de constatare încheiate de persoane împuternicite în conditiile legii sau în temeiul comunicării punerii în miscare a actiunii penale împotriva persoanei atestate.

Art. 32. – Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:

a) când persoana elaborează sau realizează lucrări în domeniul si grupa de lucrări pentru care a fost autorizată fără să respecte metodologiile, reglementările si normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni sau, dacă ducerea la îndeplinire a măsurilor si termenelor dispuse prin actele de constatare prevăzute la art. 31 este mai mare de 6 luni, pe perioada necesară. Îndeplinirea măsurilor dispuse se constată prin încheierea unui nou act de constatare de către persoanele prevăzute la art. 31 si determină de drept încetarea sanctiunii suspendării certificatului de atestare;

b) când împotriva persoanei atestate s-a pus în miscare o actiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la solutionarea definitivă a cauzei;

c) când persoana juridică desfăsoară activitatea în domeniul în care a fost atestată fără să respecte prevederile art. 10 lit. c), pe o perioadă de 6 luni de la data la care face dovada îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 10 lit. c).

Art. 33. – Certificatul de atestare al persoanelor fizice si juridice se retrage în următoarele cazuri:

a) când a fost suspendat de două ori, iar a treia oară se săvârsesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare ale acestuia;

b) când persoanele fizice si juridice atestate validează, prin semnătură si parafă, documente pentru domenii de activitate în care nu au fost atestate sau îsi continuă activitatea în perioada de suspendare.

Art. 34. – (1) Suspendarea sau retragerea certificatului de atestare se comunică persoanelor fizice si juridice în cauză, în scris, de către Comisia de atestare.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Împotriva solutiei ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 35. – (1) Atestarea persoanelor fizice se face pentru o perioadă de 5 ani, iar a persoanelor juridice pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare al persoanei fizice angajate sau care se află în situatia

prevăzută la art. 10 alin. (2). La sfârsitul acestei perioade persoanele fizice si juridice care doresc reatestarea sunt obligate să prezinte dosarul de solicitare a reatestării, care trebuie să cuprindă si lista lucrărilor de îmbunătătiri funciare realizate în perioada scursă de la precedenta atestare/reatestare, după cum urmează:

a) pentru domeniul prevăzut la art. 5 lit. a) – studii de teren/documentatii tehnico-economice elaborate;

b) pentru domeniul prevăzut la art. 5 lit. b) – proceseverbale de receptie a lucrărilor executate, încheiate cu beneficiarul, potrivit legii.

(2) Certificatele de atestare emise în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 449/1998 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, precum si certificatele de atestare emise în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic sunt valabile până la expirarea acestora.

(3) Corespondenta dintre grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, pentru care au fost acordate certificatele de atestare prevăzute la alin. (2), si grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, prevăzute în prezentele norme metodologice, este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 36. – O persoană fizică poate desfăsura activităti în domeniul si grupele de lucrări pentru care a fost atestată, în cadrul a cel mult două persoane juridice.

Art. 37. – (1) La cerere, în cadrul aceleiasi sedinte de atestare, se pot examina atât persoana fizică sau persoana care se află în situatia prevăzută la art. 10 alin. (2), după caz, cât si persoana juridică în cadrul căreia este încadrată aceasta, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), examinarea persoanei juridice se realizează numai după ce Comisia de atestare a stabilit admiterea persoanei fizice.

Art. 38. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 39. – (1) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei se declară, în scris, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în termen de 48 de ore de la constatare si, totodată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către cel în cauză.

(2) După publicarea anuntului, prevăzută la alin. (1), Comisia de atestare eliberează un duplicat al certificatului de atestare sau aprobă, după caz, confectionarea unei noi parafe, pe baza unei cereri scrise, însotită de copia anuntului din Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

pentru atestarea persoanelor fizice

(model)

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................., născut/născută la data de ..........................................., în localitatea ..............................., judetul ................................., tara ................................., având cetătenia ................, domiciliat/domiciliată în localitatea ....................................., str. ..................................... nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ......, sectorul/judetul ....................................., posesor/posesoare al/a diplomei de inginer în specializarea ......................................., nr. ........, eliberată de .................................. din localitatea ....................................., promotia .........., tara ....................................., solicit atestarea, în calitate de persoană fizică, în domeniul (domeniile) ................................ si grupa (grupele) de lucrări ....................................., conform art. 5, respectiv art. 7, din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006.

În sustinerea cererii anexez următoarele:

a) curriculum vitae;

b) lista lucrărilor realizate în domeniu si grupele de lucrări pentru care solicit atestarea;

c) acte de studii si, după caz, titluri stiintifice, în copii legalizate;

d) extras de pe carnetul de muncă;

e) certificatul de cazier judiciar.

Mentionez că îmi desfăsor activitatea la ....................................., cu sediul în localitatea ....................................., judetul/sectorul ............................................, str. ..................................... nr. ......, telefon ........., fax ...................., unde am calitatea de ........................................................................... .

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit normelor metodologice mentionate mai sus.

 

Data ...........................................

 

......................

(semnătura)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERERE

pentru atestarea persoanelor juridice

(model)

Nr. ......................../.............................

 

Domnule presedinte,

 

................................................................................................................................................................. (denumirea persoanei juridice), având sediul în localitatea ............................................................, str. .................................................. nr. ......, bl. ..........., ap. ............., judetul/sectorul ........................................, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. .........................., codul fiscal nr. ..................., telefon ...................., fax ............................, reprezentată prin ....................................................., în calitate de ..................................................................., solicită atestarea în calitate de persoană juridică în domeniul (domeniile) ............................................. si grupa (grupele) de lucrări ..................................., conform prevederilor art. 5, respectiv art. 7, din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006.

În sustinerea cererii s-au anexat următoarele:

a) memoriu de activitate;

b) declaratie pe propria răspundere privind bonitatea societătii;

c) lista mijloacelor tehnice detinute;

d) copii legalizate de pe documentele de înfiintare ca persoană juridică;

e) copie legalizată de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru persoana fizică atestată conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din normele metodologice mentionate mai sus;*)

f) copia atestatului persoanei fizice.

Declarăm că am luat cunostintă de obligatiile ce ne revin potrivit normelor metodologice mentionate mai sus.

 

Data .........................................

 

......................................

(semnătura si stampila)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.


*) Acest document poate lipsi în situatiile prevăzute la art. 10 alin. (2) din normele metodologice.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

pentru persoane fizice si juridice

(model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. ............................ din ......................

.

În baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006, Comisia de atestare hotărăste:

La Cererea înregistrată sub nr. .................................... din ............................................. si în urma sustinerii examenului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic,  ................................................................. (numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice) domiciliat/domiciliată/cu sediul în localitatea ............................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ......, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. (pentru persoanele juridice) ......, CNP (pentru persoanele fizice) ..................., este atestat/atestată ca persoană fizică/juridică în domeniul/domeniile .............................. .

Grupa/grupele de lucrări aferente domeniului (domeniilor) de activitate în care se acordă certificatul de atestare, conform art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006, este/sunt următoarea/următoarele: ...............................................................................................................................................

Valabil de la data ................ până la data ....................

 

Presedintele Comisiei de atestare,

......................................................

 

L.S. ..............................................

 

Secretariatul Comisiei de atestare

L.S. ................................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

PARAFA

(model)

 

*) .........................................................................................................................................

ATESTAT

de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Certificatul nr. ...... din .......... să efectueze proiectarea si/sau să execute lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.


*) Numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei fizice/denumirea si codul unic de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ale persoanei juridice.

 

NOTĂ :

Dimensiunile parafei vor fi de 7 cm/4 cm.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

CORESPONDENTA

între grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, cuprinse în certificatele de atestare emise în temeiul Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 449/1998 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, cele emise în temeiul Ordinului

ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic si grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, prevăzute în prezentele norme metodologice

 

Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, cuprinse în certificatele de atestare emise în temeiul Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 449/1998 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, cuprinse în certificatele de atestare emise în temeiul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico- economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, cuprinse în prezentele norme metodologice

a) îndiguiri si regularizarea cursurilor de apă

a) îndiguiri si regularizarea cursurilor de apă

-

b) amenajări de desecare si drenaj

b) amenajări de desecare si drenaj

a) amenajări de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinatie forestieră. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare în emisar a apei în exces.

c) amenajări de combatere a eroziunii solului, în care se includ si lucrări pentru stingerea torentilor

c) amenajări de combatere a eroziunii solului, în care se includ si lucrări pentru stingerea torentilor

b) lucrări de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscătoare.

d) lucrări si măsuri pedoameliorative, asociate cu cele de combatere a eroziunii solului pe terenurile sărăturate, acide, pe terenuri poluate, degradate antropic si pe alte terenuri care si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie, precum si stabilizarea nisipurilor mobile

d) lucrări si măsuri pedoameliorative, asociate cu cele de combatere a eroziunii solului pe terenuri sărăturate, acide, pe terenuri poluate, degradate antropic si pe alte terenuri care si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie, precum si stabilizarea nisipurilor mobile

c) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură

e) amenajări silvice de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie si a plantatiilor forestiere antierozionale

e) amenajări silvice de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie si a plantatiilor forestiere antierozionale

d) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului

f) amenajări de îmbunătătiri funciare, constând în solutii si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare si din tehnica nouă

f) amenajări de îmbunătătiri funciare, constând în solutii si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare si din tehnica nouă

e) alte solutii tehnice si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare silvică