MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 174         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

8. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

193. – Decret privind numirea unui ambasador

 

194. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 106 din 9 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si a celor ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

231. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări, domnul senator Nicolae Serban – Grupul parlamentar al P.S.D. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Roibu Aristide – Grupul parlamentar al P.S.D.

2. La anexa nr. VIII – Comisia pentru drepturile omului, culte si minorităti, domnul senator Theodorescu Emil Răzvan – Grupul parlamentar al P.S.D. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Tîlvăr Angel – Grupul parlamentar al P.S.D.

3. La anexa nr. IX – Comisia pentru muncă, familie si protectie socială, domnul senator Roibu Aristide – Grupul parlamentar al P.S.D. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Nicolae Serban – Grupul parlamentar al P.S.D.

4. La anexa nr. XI – Comisia pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă, domnul senator Tîlvăr Angel – Grupul parlamentar al P.S.D. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Theodorescu Emil Răzvan – Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 8.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Bogdan Mazuru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru talentul remarcabil care a ridicat valoarea literaturii române contemporane, pentru spiritul managerial dovedit, prin care a deschis iubitorilor de carte noi posibilităti de a avea acces la literatura de bună calitate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria A “Literatura“, domnului Mircea Cărtărescu, scriitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 194.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 106

din 9 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si a celor ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marilena Mincă – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, exceptie ridicată de Traian Grigoras în Dosarul nr. 2.246/2005 al Judecătoriei Tecuci.

La apelul nominal este lipsă autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.246/2005, Judecătoria Tecuci a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, exceptie ridicată de Traian Grigoras în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate încalcă dispozitiile art. 25 alin. (1) din Constitutie, care consacră libera circulatie ca drept fundamental al cetătenilor. Se mai arată că cele două texte, care incriminează ca infractiuni intrarea sau iesirea din tară prin trecerea ilegală a frontierei, respectiv intrarea sau iesirea dintr-un stat străin prin trecerea ilegală a frontierei acestuia, nu prevăd o sanctiune proportională cu situatiile care le-au determinat, ceea ce contravine prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, raportat la art. 2 paragrafele 2 si 3 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Tecuci apreciază ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate, deoarece dreptul la liberă circulatie trebuie să se realizeze în anumite conditii prevăzute de lege, iar conditionarea acestuia de anumite forme legale nu impietează în vreun fel asupra dreptului cetăteanului la liberă circulatie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că libera circulatie nu poate fi absolută, ci ea trebuie să se desfăsoare cu îndeplinirea si respectarea unor conditii prevăzute de lege. Totodată, apreciază că textele legale criticate pentru neconstitutionalitate sunt în deplin acord cu prevederile art. 53 din Legea fundamentală, întrucât măsurile privind restrângerea exercitiului dreptului la liberă circulatie sunt stabilite prin lege, ca limitări justificate de apărarea securitătii nationale, asigurarea unui climat de ordine, precum si de prevenirea unor consecinte negative, sunt necesare într-o societate democratică, proportionale cu situatia care le-a determinat si aplicate în mod nediscriminatoriu.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, precum si dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2002, care au următorul continut:

– Art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001: “Intrarea sau iesirea din tară prin trecerea ilegală a frontierei de stat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.“;

– Art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001: “Intrarea sau iesirea dintr-un stat străin prin trecerea ilegală a frontierei acestuia, săvârsită de către un cetătean român sau de o persoană fără cetătenie domiciliată pe teritoriul României, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.“

În motivarea exceptiei se invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 25 alin. (1) din Constitutie referitoare la libera circulatie si ale art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, raportat la art. 2 paragrafele 2 si 3 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind libertatea de circulatie.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, se retine că prevederile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, precum si dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la prevederile art. 25 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea constatând, prin Decizia nr. 220 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 13 iunie 2005, conformitatea acestora cu textul mentionat din Constitutie. Cu acel prilej Curtea a retinut că libera circulatie nu poate fi absolută, ci ea trebuie să se desfăsoare cu îndeplinirea si respectarea unor conditii prevăzute de lege, cum sunt si cele privind trecerea frontierei de stat a României si sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România. De asemenea, Curtea a retinut că prin incriminarea faptelor de trecere ilegală a frontierei unui stat străin sau de intrare ori iesire din tară prin trecerea ilegală a frontierei de stat nu se îngrădeste dreptul la liberă circulatie, cum este acesta consfintit de prevederile constitutionale, art. 25 alin. (1) din Legea fundamentală garantând exercitarea acestui drept în conditiile stabilite de lege, a căror nerespectare este sanctionată juridic.

Cât priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si cele ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 încalcă prevederile constitutionale ale art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, raportat la art. 2 paragrafele 2 si 3 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind libertatea de circulatie, se constată că aceasta este neîntemeiată. Aceasta deoarece textele de lege criticate pentru neconstitutionalitate sunt o reflectare a prevederilor internationale mentionate, în deplin acord cu dispozitiile art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât exercitiul dreptului la liberă circulatie este limitat prin lege, fără a se aduce atingere însusi dreptului, iar reglementarea cadrului în care se realizează trecerea frontierei, respectiv a frontierei unui stat străin, constituie o restrângere a exercitiului liberei circulatii, justificată de necesitatea apărării securitătii nationale, a ordinii publice, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si a celor ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, exceptie ridicată de Traian Grigoras în Dosarul nr. 2.246/2005 al Judecătoriei Tecuci. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii «Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord» suma globală estimată de 567.189 lei (RON) finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Fondul pentru Cooperare Economică Internatională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 156/1998, cu modificările ulterioare, prevăzută anual în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.“

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri.“

3. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 231.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2005)

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006

 

În temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005100

 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 6.819/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă derularea programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii în anul 2006.

(2) Se aprobă Normele metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate finantate din bugetul de stat, raportarea si controlul indicatorilor specifici în anul 2006, prevăzute în anexa nr. I.

Art. 2. – (1) Programele, subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat, gestionate de Ministerul Sănătătii, obiectivele si activitătile aferente, indicatorii fizici, de eficientă si de rezultate sunt prevăzuti în anexa nr. II, pct. II/1–II/4.

(2) Unitătile sanitare prin care se derulează programele, subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătătii, sunt nominalizate în anexa nr. III.

Art. 3. – (1) Programele nationale de sănătate sunt coordonate la nivel national si local. Coordonatorii nationali de programe de sănătate sunt directorii directiilor de specialitate din Ministerul Sănătătii.

(2) Coordonatorii locali sunt: responsabilii de subprograme de sănătate, medicii inspectori de asistentă a mamei si copilului din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, alti responsabili judeteni, nominalizati prin decizie de către conducerea directiilor de sănătate publică.

(3) Coordonatorii nationali si coordonatorii locali din cadrul directiilor de sănătate publică pot propune ministrului sănătătii măsuri administrative si/sau de sistare a finantării subprogramelor sau interventiilor de sănătate în situatia în care institutiile cu responsabilităti nu îndeplinesc atributiile ce le revin în derularea acestora, inclusiv cele legate de implementarea registrelor nationale.

(4) Responsabilitătile coordonatorilor nationali si locali si ale celorlalti factori implicati în elaborarea, implementarea si monitorizarea programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate sunt detaliate în Normele metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate finantate din bugetul de stat, raportarea si controlul indicatorilor specifici în anul 2006, cuprinse în anexa nr. I.

Art. 4. – Sumele aferente finantării programelor de sănătate gestionate de Ministerul Sănătătii se alocă lunar directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si institutiilor subordonate, după caz, prin deschideri de credite, la solicitarea acestora, conform legii, cu avizul coordonatorilor nationali.

Art. 5. – (1) Realizarea indicatorilor programelor de sănătate prevăzuti si aprobati prin legea bugetară anuală se raportează anual de către coordonatorii nationali si se cuprind ca anexă la situatiile financiare ale Ministerului Sănătătii, potrivit normelor legale.

(2) Indicatorii Programului de sănătate a femeii si copilului se raportează Unitătii de management a programului de sănătate a femeii si copilului, unitate aflată în coordonarea Directiei generale asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare, finantată din fondurile alocate acestui program.

(3) Unitatea de management a programului de sănătate a femeii si copilului are obligatia de a solicita lunar, până în data de 20 a lunii curente pentru luna următoare, avizul coordonatorului national privind necesarul centralizat de fonduri de finantat si de a raporta executia fondurilor până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară.

(4) Alte atributii ale Unitătii de management a programului de sănătate a femeii si copilului se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 6. – (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor si activitătilor prevăzute în subprogramele de sănătate, unele produse si servicii aferente pot fi procurate de Ministerul Sănătătii prin licitatie natională.

(2) Sumele aferente procurării produselor si serviciilor sunt cuprinse în prevederile aprobate ale Ministerului Sănătătii pe programe, respectiv subprograme, la titlul 20 “Bunuri si servicii“ sau la titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, după caz.

(3) Produsele sau serviciile pentru care Ministerul Sănătătii organizează licitatii nationale sunt evidentiate la pct. 11 din anexa nr. I.

Art. 7. – (1) Ministerul Sănătătii, prin directiile coordonatoare de programe, contractează, în sistem direct, cu unitătile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, realizarea unor studii, activităti si lucrări aferente programelor/subprogramelor.

(2) Directiile coordonatoare de programe, la încheierea contractelor cu institutiile mentionate la alin. (1), vor preciza obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităti, modul de raportare si valorificare a rezultatelor, termenele intermediare si termenul final de predare. În functie de îndeplinirea acestor criterii va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau prestatiilor respective, după caz.

Art. 8. – În sumele prevăzute pentru finantarea programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora, în conditiile legii.

Art. 9. – Programele de sănătate cu finantare nerambursabilă, a căror finantare se asigură din Fondul national de preaderare, sunt gestionate de Directia generală de integrare europeană si relatii externe.

Art. 10. – Modificarea sumelor, structurii si indicatorilor subprogramelor si interventiilor de sănătate, pe parcursul finantării acestora, în functie de necesităti, se efectuează cu aprobarea ministrului sănătătii sau înlocuitorilor acestuia, la propunerea directiilor coordonatoare si pe baza fundamentărilor prezentate de ordonatorii de credite prin care se derulează subprogramul.

Art. 11. – Pe parcursul executiei se pot aproba, prin ordin al ministrului sănătătii, subprograme, activităti si interventii noi de sănătate, finantate prin redistribuirea fondurilor bugetare, în conditiile legii.

Art. 12. – Directiile generale si directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, institutiile publice implicate, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. – Anexele nr. I–III*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2006.

Nr. 86.


*) Anexele nr. I–III se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.