MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 februarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

22. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

199. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

23. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Conventia privind simplificarea formalitătilor în comertul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

200. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Conventia privind simplificarea formalitătilor în comertul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

ACTE ALE SENATULUI

 

9. – Hotărâre privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

11. – Ordonantă de urgentă privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 

12. – Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

238. – Hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

 

254. – Hotărâre privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, numirea în functie, pe posturile rămase vacante, a altor membri, precum si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

20. – Decizie privind revocarea doamnei Lucia Ută din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

21. – Decizie privind numirea doamnei Marilena Constantinescu în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.104. – Ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 199.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Conventia privind simplificarea formalitătilor în comertul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Conventia privind simplificarea formalitătilor în comertul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 21 noiembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 23.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Conventia privind simplificarea formalitătilor în comertul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Conventia privind simplificarea formalitătilor în comertul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 200.

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, constituită prin Hotărârea Senatului nr. 8/2005, îsi reia activitatea în scopul punerii de acord a dispozitiilor Regulamentului Senatului cu prevederile Constitutiei, precum si pentru analizarea unor neconcordante si necorelări ale Regulamentului Senatului.

Art. 2. – (1) Comisia specială prevăzută la art. 1 va elabora un proiect de hotărâre, care va fi înaintat plenului Senatului, spre dezbatere si adoptare, în termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(2) Senatorii sau grupurile parlamentare, după caz, pot depune amendamente în termen de 20 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. – Componenta nominală a comisiei speciale prevăzute la art. 1, precum si biroul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei speciale pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

1. Nicolai Norica – Grupul parlamentar al Aliantei D.A.–P.N.L.–P.D.

2. Oprea Mario Ovidiu – Grupul parlamentar al Aliantei D.A.–P.N.L.–P.D.

3. Berceanu Radu – Grupul parlamentar al Aliantei D.A.–P.N.L.–P.D.

4. Ivănescu Paula – Grupul parlamentar al Aliantei D.A.–P.N.L.–P.D.

5. Iorgovan Antonie – Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Tărăcilă Doru Ioan – Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Nicolae Serban – Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Vedinas Verginia – Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Dumitrescu Viorel – Grupul parlamentar al P.R.M.

10. Terinte Radu – Grupul parlamentar al P.C.

11. Eckstein Kovács Péter – Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

BIROUL

Comisiei speciale pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

1. Berceanu Radu – presedinte – Grupul parlamentar al Aliantei D.A.–P.N.L.–P.D.

2. Iorgovan Antonie – vicepresedinte – Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Vedinas Verginia – secretar – Grupul parlamentar al P.R.M.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic care să asigure reforma institutională proiectată până la data integrării României în Uniunea Europeană si să creeze conditiile implementării directiilor de actiune prevăzute în Programul de guvernare pentru perioada 2005–2008,

luând în considerare restrângerea semnificativă si uneori chiar blocarea posibilitătilor de selectie a personalului cu pregătire superioară si trecere a acestuia în rândul cadrelor militare prin prevederea în statutul acestora a unor criterii de vârstă nejustificate raportat la specificul activitătii Ministerului Administratiei si Internelor,

văzând disfunctiile pe care le creează lipsa personalului cu înaltă calificare si cu experientă în domenii cum sunt cele privind interventiile în situatii de urgentă,

tinând seama că situatia extraordinară creată, de natură să aducă atingere interesului public, impune adoptarea de măsuri urgente, care nu pot fi reglementate altfel,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul 1 al articolului 36 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

“În Ministerul Administratiei si Internelor persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e) pot fi trecute în corpul ofiterilor indiferent de vârstă.“

2. După alineatul 2 al articolului 51 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

“În Ministerul Administratiei si Internelor, persoanelor care devin cadre militare în conditiile art. 40 lit. b) li se acordă grade militare în functie de pregătire, de vechimea în specialitate, de stagiile minime în grad si de vârsta acestora.“

3. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art.52. – Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) si h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 lit. g) si la art. 41 lit. e), g) si h) li se acordă grade militare în functie de pregătirea lor, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime în grad, precum si de vârsta acestora.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 

În contextul situatiei epidemiologice nationale si internationale a gripei aviare, se impun asigurarea imediată a echilibrului sexelor în populatiile de fazan, asigurarea echilibrului pradă-prădător, diminuarea partială a cauzelor care au dus la imposibilitatea gestionărilor fondurilor de vânătoare de a-si recupera cheltuielile efectuate în fondurile de vânătoare

în conditiile în care si-au achitat tarifele de gestionare, au efectuat populări în fondurile de vânătoare si s-au implicat în ameliorarea conditiilor de viată ale speciilor sălbatice de interes vânătoresc, în perioada în care, în conformitate cu prevederile legale, mai poate fi practicată vânătoarea, prin permiterea vânătorii în anumite conditii, la anumite specii.

Aceasta reprezintă o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Actiunile de supraveghere a păsărilor sălbatice si domestice pe teritoriul României, prin examene clinice, anatomopatologice si de laborator, se mentin.

Art. 2. – (1) Ministerele reprezentate în Comandamentul antiepizootic central au obligatia să întreprindă actiunile specifice cu privire la măsurile de prevenire si combatere a virusului gripei aviare.

(2) Ministerul Sănătătii are obligatia să asigure stocurile de medicamente necesare eventualelor tratamente curative si vaccinul necesar vaccinării antigripale umane.

(3) Consiliile locale si structurile teritoriale ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au obligatia să asigure neutralizarea deseurilor de origine animală si să informeze autoritatea de mediu competentă că actiunile s-au desfăsurat fără afectarea factorilor de mediu.

Art. 3. – În scopul diminuării riscului contactului direct al omului cu sursele de infectie ale gripei aviare:

a) se interzice vânarea speciilor de păsări migratoare si sedentare cuprinse în anexa nr. 1, pe întregul teritoriu al tării;

b) se împuterniceste presedintele Comandamentului antiepizootic central să emită decizii pentru interzicerea vânării speciilor de păsări sedentare prevăzute în anexa nr. 2 si a mamiferelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în fondurile de vânătoare care se suprapun total sau partial pe zonele de protectie si de supraveghere a focarelor de gripă aviară, în Rezervatia Biosferei “Delta Dunării“, precum si în zona lacurilor si băltilor cu caracter permanent din fondul cinegetic national.

Art. 4. – Zona de protectie si zona de supraveghere a focarelor de gripă aviară se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. – Delimitarea perimetrelor din jurul lacurilor si băltilor cu caracter permanent se realizează de către directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare.

Art. 6. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, în scopul asigurării monitorizării stării de sănătate a populatiei de vânat, organele sanitare veterinare stabilesc si solicită, în scris, gestionarilor fondurilor de vânătoare recoltarea de exemplare din speciile de animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Autorizarea recoltării în conditiile alin. (1) se face de către gestionarii fondurilor de vânătoare, la solicitarea organelor sanitare veterinare, recoltarea realizându-se exclusiv de personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în afara cotei de recoltă, după caz, si în afara perioadei legale de vânare.

Art. 7. – (1) În cazul stingerii focarelor de gripă aviară se ridică interdictia impusă în situatia prevăzută la art. 3 lit. b), pentru fiecare caz în parte, prin decizie a presedintelui Comandamentului antiepizootic central.

(2) După stingerea ultimului focar în care a evoluat gripa aviară, în conformitate cu prevederile alin. (1), presedintele Comandamentului antiepizootic central emite decizie pentru ridicarea interdictiei prevăzute la art. 3 lit. a).

Art. 8. – Deciziile prevăzute la art. 3 lit. b) si la art. 7 se emit în baza hotărârilor adoptate de Comandamentul antiepizootic central.

Art. 9. – (1) Nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infractiune de braconaj la vânătoare si se pedepseste conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Nerespectarea obligatiilor impuse prin deciziile emise de presedintele Comandamentului antiepizootic central în temeiul art. 3 lit. b) constituie infractiune de braconaj la vânătoare si se pedepseste conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. – Sumele necesare asigurării derulării actiunilor de monitorizare, prevenire si combatere a bolii, precum si cele necesare pentru acordarea de despăgubiri se asigură din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, la solicitarea fundamentată a fiecărui minister implicat, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 12. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influentei aviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 11 octombrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 11.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 “Agricultura“, subpct. 2 din Protocolul privind conditiile si angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,

întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea si adoptarea reglementării sub formă de lege,

în considerarea asigurării trasabilitătii pe piata cerealelor si a produselor procesate din cereale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop îmbunătătirea organizării si functionării pietei cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor si a produselor procesate din cereale.

(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de productie agricolă, depozitare, procesare si comertul cu cereale si produse procesate din cereale si sunt obligatorii pentru toti producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comerciantii, denumiti în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.

Art. 2. – Organismele institutionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piata cerealelor sunt:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

b) Consiliul cereale si produse procesate;

c) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură;

d) institutii cu atributii privind actiuni de verificare si control, conform competentelor legale.

Art. 3. – (1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze productia destinată comercializării numai în spatii de depozitare autorizate în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piata internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate si a facturilor fiscale, în cazul producătorilor agricoli persoane juridice, iar în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare si a borderourilor de achizitii cu regim special personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator.

(3) Modelul formularelor borderourilor de achizitii cu regim special prevăzute la alin. (2) si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comertul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii.

Art. 4. – Cerealele se depozitează în spatii autorizate, care trebuie să asigure respectarea conditiilor de depozitare, receptia, păstrarea si livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării si/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor si industrializare.

Art. 5. – (1) Autorizatiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la cererea operatorilor economici care detin în proprietate sau administrează spatii de depozitare pentru produse agricole.

(2) Autorizatiile de depozit se acordă pentru spatiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor de depozit cuprinde si prevederi referitoare la conditiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spatiile de depozitare.

(4) Până la data de 31 mai 2006, depozitarea si comercializarea cerealelor se pot face si în spatiile de depozitare care nu au obtinut autorizatia de depozit.

(5) Cantitătile de cereale depozitate vor fi rezultatul contractelor de vânzare-cumpărare si/sau al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum si al productiei în cazul în care operatorii economici care detin în proprietate sau administrează spatii de depozitare autorizate exploatează, în conditiile legii, terenuri agricole si depozitează productia obtinută în vederea comercializării si/sau procesării.

Art. 6. – (1) În vederea asigurării trasabilitătii cerealelor în piată, partenerii de pe filieră au obligatia furnizării de date statistice lunare de evidentă a miscării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pietei pe filiera cerealelor.

(2) Sistemul informatic al pietei pe filiera cerealelor se organizează în conditiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale si produse procesate.

(3) Partenerii de pe filieră au obligatia de a asigura dotarea cu echipamente si/sau servicii electronice pentru evidenta, prelucrarea si furnizarea datelor.

(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie conditie pentru acordarea autorizatiei de depozit.

Art. 7. – (1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerintelor pentru asigurarea protectiei sănătătii publice si a intereselor consumatorilor în ceea ce priveste alimentele si hrana pentru animale.

(2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă toti operatorii economici cu activitate de morărit vor dota morile cu cântare pe flux, atât la intrarea materiilor prime, cât si la iesirea produselor finite.

Art. 8. – (1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfăsoară activităti de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:

a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă detin în proprietate sau administrează spatii de depozitare autorizate;

b) din depozite autorizate sau de la ceilalti parteneri de pe filieră care detin licente de fabricatie în domeniul procesării cerealelor;

c) din productia proprie;

d) din import.

(2) Cantitătile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achizitionate conform prevederilor alin. (1) si/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terti.

Art. 9. – (1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfăsoară activităti de procesare trebuie să evidentieze cantitătile de materie primă utilizate si/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică si centralizarea lunară a rapoartelor de productie, a rapoartelor de utilităti si a celorlalte documente legale.

(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantitătile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidentiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măcinis întocmite pentru fiecare beneficiar.

Art. 10. – Cerealele si/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piata internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerinte minimale:

a) să fie achizitionate de la producătorii agricoli, în sau din spatii de depozitare autorizate, numai de către societătile care au ca obiect de activitate comertul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);

b) să fie achizitionate de la ceilalti parteneri de pe filieră, din spatii de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare si însotite de facturi fiscale;

c) cerealele provenite din import se comercializează pe piata internă încărcate în mijloacele de transport, prin spatii de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă acestia detin în proprietate sau administrează spatii autorizate de depozitare pentru produse agricole.

Art. 11. – (1) Pâinea si produsele de morărit si panificatie se comercializează către persoane juridice, însotite de facturi fiscale, pe baza contractelor încheiate.

(2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afisează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate si pretul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg si lei/bucată.

Art. 12. – (1) Pretul pe piată al cerealelor se stabileste în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.

(2) Convenirea pretului de referintă conform prevederilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005, si utilizarea acestuia ca pret orientativ în negocierea dintre parteneri a pretului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restrictionarea negocierilor pe piată.

(3) În situatia în care conditiile pietei o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, aplică mecanismul de interventie pe piată pentru cereale, în conditiile legii.

(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de interventie se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 13. – Verificarea si controlul activitătii pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si de alte institutii cu atributii în domeniu, conform competentelor legale.

Art. 14. – (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) functionarea capacitătilor de depozitare fără autorizatie de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);

b) neîndeplinirea conditiilor existente la data acordării autorizatiei de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) si, după caz, cu suspendarea autorizatiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficientelor sau anularea acesteia;

c) achizitionarea cerealelor de către operatorii economici, din spatii de depozitare care nu detin autorizatie de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON). (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane  împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 15. – (1) Dispozitiile art. 14 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientii pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 16. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) si alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, încetează mandatul de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, exercitat de domnul Ilie Iulian Dragomir, reprezentant al Ministerului Justitiei.

Art. 2. – Se numeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor domnul Flavius Crâznic, reprezentant al Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul justitiei,

Monica-Luisa Macovei

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 238.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, numirea în functie, pe posturile rămase vacante, a altor membri, precum si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (4), (5) si alin. (13) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, se revocă din functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor următoarele persoane:

a) domnul Nicolae Craiu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) domnul Lukacsi Iosif, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. – Se numesc în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor următoarele persoane:

a) domnul Gheorghe Marinescu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) domnul Radu Dumitru Liviu, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. Se numeste în functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor reprezentantul Băncii Nationale a României, doamna Adriana Luminita Popa.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 254.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea doamnei Lucia Ută din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul justitiei prin Scrisoarea nr. 1.415/2005, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 70 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lucia Ută se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Marilena Constantinescu în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

– propunerea formulată de ministrul justitiei prin Scrisoarea nr. 1.415/2005;

– prevederile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora mandatul membrilor Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate este de 4 ani;

– prevederile art. 70 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 67 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocării din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numesc noi membri, alesi în aceleasi conditii, până la expirarea mandatului în curs;

– faptul că mandatul reprezentantului numit la propunerea ministrului justitiei a început la data de 6 ianuarie 2003, în baza Deciziei primului-ministru nr. 1/2003,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 70 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Marilena Constantinescu se numeste în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 21.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

 

Având în vedere art. 12 alin. (3) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare, mentionat în anexa nr. 1.

Art. 2. – Pentru luna ianuarie 2006, Declaratia fiscală privind stabilirea comisionului datorat de angajatori se completează avându-se în vedere modelul mentionat în anexa nr. 2 si se depune la inspectoratul teritorial de muncă până la data de 25 martie 2006.

Art. 3. – Instructiunile pentru completarea si depunerea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori sunt mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1*), 2*) si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 10 februarie 2006.

Nr. 100.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCTIUNI

privind completarea si depunerea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

 

A. Mentiuni cu privire la obligatia de depunere a Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

1. Au obligatia de a completa si depune Declaratia fiscală privind comisionul datorat, denumită în continuare declaratie fiscală, angajatorii prevăzuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare.

2. Declaratia fiscală se depune lunar la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi are sediul/domiciliul angajatorul, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care este datorat comisionul.

3. Declaratia fiscală se completează si se depune la inspectoratul teritorial de muncă începând cu luna ianuarie 2006.

4. Declaratia fiscală aferentă lunii ianuarie 2006 se completează si se depune avându-se în vedere modelul prezentat în anexa nr. 2. Termenul limită pentru depunerea la inspectoratul teritorial de muncă a declaratiei fiscale pentru luna ianuarie 2006 este 25 martie 2006.

5. Începând cu luna februarie 2006, se completează si se depune declaratia fiscală conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

6. În cazul în care angajatorii au înfiintat sucursale, puncte de lucru sau alte asemenea entităti fără personalitate jurdică, stabilirea comisionului prin declaratia fiscală se va face avându-se în vedere si activitatea desfăsurată de sucursalele, punctele de lucru sau entitătile fără personalitate juridică.

7. Sumele reprezentând comisionul datorat împreună cu dobânzile/majorările de întârziere si penalitătile de întârziere se achită în acelasi cont în care se achită comisionul.

8. Termenul de plată a comisionului lunar este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care este datorat.

B. Mentiuni cu privire la completarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

1. Datele de identificare ale angajatorului se completează după cum urmează:

a) în cazul angajatorilor persoane juridice: codul de înregistrare fiscală, denumirea angajatorului, precum si a sediului social al persoanei juridice. În cazul codului de identificare fiscală se completează numai numerele care intră în compunerea acestuia;

b) în cazul angajatorilor persoane fizice: codul numeric personal, numele si prenumele angajatorului, precum si domiciliul sau resedinta permanentă ale persoanei fizice.

2. Rubricile “Procent comision“ se bifează de către angajatori după cum urmează:

a) rubrica corespunzătoare procentului de 0,75%, în cazul în care carnetele de muncă sunt păstrate si completate de inspectoratul teritorial de muncă, potrivit art. 9 din Legea nr. 130/1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) rubrica corespunzătoare procentului de 0,25%, în cazul în care inspectoratul teritorial de muncă verifică si certifică înscrierile efectuate în carnetele de muncă, potrivit art. 10 din Legea nr. 130/1999, cu modificările si completările ulterioare.

3. Coloana 1 “Nr. salariati“ se completează cu numărul de salariati ai angajatorului, ale căror contracte individuale de muncă sunt în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se depune declaratia fiscală. Numărul de salariati va cuprinde si salariatii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate în ultima zi a lunii pentru care se depune declaratia fiscală.

4. Coloana 2 “Fond lunar de salarii realizat“ se completează cu suma reprezentând cheltuiala cu salariile din luna pentru care se depune declaratia, inclusiv concediile medicale plătite din fondul de salarii al angajatorului, astfel cum rezultă din statul de plată al acestuia.

5. Coloana 3 “Comision“ se completează după cum urmează:

a) pentru lit. a) “Datorat“, cu suma aferentă comisionului datorat inspectoratului teritorial de muncă, corespunzător lunii pentru care se depune declaratia fiscală;

b) pentru lit. b) “Din care achitat“, cu suma achitată de angajator cu titlu de comision aferent lunii pentru care se depune declaratia fiscală;

c) pentru lit. c) “Diferenta de plată/de recuperat de către angajator“, cu diferenta dintre suma reprezentând comisionul datorat si suma achitată de angajator cu titlu de comision aferent lunii pentru care se depune declaratia fiscală.

6. Coloana 4 “Comision datorat“, cuprinsă în modelul declaratiei fiscale pentru luna ianuarie 2006 din anexa nr. 2, se completează cu suma aferentă comisionului datorat inspectoratului teritorial de muncă, corespunzător lunii decembrie 2005.

7. Coloana 5 “din care achitat în luna decembrie“, cuprinsă în modelul declaratiei fiscale pentru luna ianuarie 2006 din anexa nr. 2, se completează numai în situatia în care angajatorul a achitat în cursul lunii decembrie 2005, total sau partial, comisionul datorat, aferent lunii decembrie 2005. Valoarea înscrisă în această coloană reprezintă suma achitată în cursul lunii decembrie 2005 cu titlu de comision aferent acestei luni.

8. Sumele introduse în tabelul corespunzător comisionului datorat se rotunjesc matematic la leu.

9. Declaratia fiscală se completează si se semnează de persoane autorizate să angajeze răspunderea angajatorului.

10. Rubrica “Data“ se completează cu data completării declaratiei fiscale.

11. Angajatorii care îsi întrerup temporar activitatea vor comunica în scris inspectoratului teritorial de muncă perioada pentru care se întrerupe aceasta. În perioada în care activitatea angajatorilor este întreruptă, acestia nu au obligatia de a depune declaratia fiscală.

C. Mentiuni cu privire la depunerea declaratiei fiscale

1. Declaratia fiscală se depune pe suport hârtie la inspectoratul teritorial de muncă, pe un formular editat de angajator prin utilizarea următoarelor proceduri:

a) folosirea programului de asistentă elaborat de Inspectia Muncii si pus la dispozitie angajatorilor gratuit. Acesta poate fi obtinut de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă sau poate fi descărcat de pe pagina de web a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro; sau b) folosirea procedurii on-line de completare si listare a declaratiei fiscale, după obtinerea de către angajatori a contului de acces (utilizator si parolă) de la inspectoratul teritorial de muncă.

2. Formularul declaratiei fiscale editat potrivit pct. 1, semnat si stampilat, va fi depus la inspectoratul teritorial de muncă, personal sau prin utilizarea serviciilor postale cu confirmare de primire.

3. Declaratia fiscală completată potrivit pct. 1a) va fi depusă la inspectoratul teritorial de muncă însotită de formatul electronic al acesteia, respectiv pe CD, dischetă de 3 1/2 inch, 1.440 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT/FAT32. Specificatiile tehnice ale declaratiei fiscale în format electronic pot fi obtinute de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă sau pot fi descărcate de pe pagina de web a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro .

4. În situatia în care declaratia fiscală a fost completată eronat, respectiv contine date inexacte, incomplete sau care nu corespund realitătii, angajatorul are obligatia să completeze o nouă declaratie fiscală, mentionându-se acest aspect prin bifarea rubricii îrectificativă“.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 16 februarie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia autorizări, Directia generală control si Directia generală juridică din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 113.104.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat

 

Art. 1. – (1) Asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, cărora li se retrage autorizatia de functionare, sunt obligati să aplice prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la efectuarea transferului de portofoliu, în termen de 6 luni de la data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei.

(2) Asigurătorii care nu si-au actualizat limita minimă a capitalului social vărsat potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, si cărora li s-a retras autorizatia de functionare, sunt obligati să aplice prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la efectuarea transferului de protofoliu, până la data de 30 iunie 2006.

Art. 2. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate decide reautorizarea asigurătorilor care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, dacă, în termen de 6 luni de la data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei, acestia îsi actualizează limita minimă a capitalului social la valorile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare la data reautorizării.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate decide reautorizarea asigurătorilor care nu si-au actualizat limita minimă a capitalului social vărsat potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, dacă până la data de 30 iunie 2006 acestia îsi actualizează limita minimă a capitalului social la următoarele valori:

a) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale;

c) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Art. 3. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate decide reautorizarea asigurătorilor care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia si dacă, în termen de 6 luni de la data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei, se produce o fuziune între acesti asigurători, iar limita minimă a capitalului rezultat ca urmare a fuziunii se încadrează în valorile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare la data reautorizării.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate decide reautorizarea asigurătorilor care nu si-au actualizat limita minimă a capitalului social vărsat potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, si cărora li s-a retras autorizatia de functionare, dacă până la data de 30 iunie 2006 se produce o fuziune între acesti asigurători, iar limita minimă a capitalului rezultat ca urmare a fuziunii se încadrează în valorile prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. – (1) Majorarea capitalului social se va realiza integral în formă bănească, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Celelalte conditii prevăzute în decizia initială de autorizare, cu modificările si completările avizate ulterior de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, rămân valabile.

Art. 5. – Dacă prin majorarea capitalului o persoană juridică sau fizică devine, direct sau indirect, actionar semnificativ, asigurătorii vor înainta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 15 zile de la data adunării generale extraordinare a actionarilor în care s-a aprobat noua structură a actionariatului, documentatia necesară obtinerii aprobării conform prevederilor art. 5 lit. b), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acestora.

Art. 6. – Pentru autorizarea transferului de portofoliu se datorează Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor taxa de autorizare de transfer de portofoliu prevăzută la art. 13 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Pentru reautorizarea asigurătorilor care îsi actualizează limita minimă a capitalului social potrivit prevederilor prezentelor norme, se datorează Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor taxa de avizare prevăzută la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.