MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 185         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 februarie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. – Ordonantă de urgentă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

14. – Ordonantă de urgentă privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

240. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

241. – Hotărâre privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

242. – Hotărâre pentru abrogarea pozitiei nr. 2 din anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

247. – Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunitătilor proiectelor

 

248. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

252. – Hotărâre pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

24. – Decizie pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Nicolae Flaviu Lazin si pentru numirea în această functie a domnului Dan Petrescu în cadrul aceleiasi comisii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

Având în vedere obligatiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind constructia institutională pentru  derularea fondurilor destinate finantării politicii agricole comune.

fiinând seama de necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului European nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune si ale Regulamentului nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finantat prin Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (FEADR), precum si a prevederilor-cadru ale legislatiei comunitare privind managementul si implementarea Fondului European pentru Pescuit (FEP), se impune crearea cadrului adecvat si eficient pentru managementul si implementarea tehnică si financiară a fondurilor comunitare acordate României de la data aderării la Uniunea Europeană prin intermediul acestor fonduri.

Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditată si necesitatea absorbtiei fondurilor mentionate, se impun înfiintarea si stabilirea cadrului institutional al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si pregătirea constructiei institutionale pentru gestionarea alocatiilor financiare comunitare din cadrul FEADR si FEP.

Având în vedere necesitatea respectării obligatiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, denumită în continuare Agentia, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantată din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, care se desfiintează.

(2) Scopul Agentiei îl constituie implementarea tehnică si financiară a Fondului European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală si a Fondului European pentru Pescuit, denumite în continuare FEADR si FEP, după aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităti de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 2. – (1) Agentia preia patrimoniul Agentiei SAPARD, potrivit situatiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005.

(2) Agentia preia atributiile ce decurg din functiile de implementare tehnică si financiară ale Agentiei SAPARD si asigură respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistentei prin deciziile Comisiei Europene.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Agentia se subrogă în drepturile si obligatiile ce decurg din actele juridice interne la care Agentia SAPARD este parte si din actele juridice internationale privind activitatea Agentiei SAPARD, la care este parte statul român.

Art. 3. – (1) În cadrul Agentiei functionează Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti, care are rolul de organism coordonator al agentiilor de plăti din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit ce actionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană din partea României în ceea ce priveste toate domeniile de responsabilitate legate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), FEADR si FEP.

(2) Atributiile directiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunitătii si a liniilor directoare către agentiile de plăti si acelor organisme responsabile cu implementarea si promovarea aplicării lor în mod armonizat si unitar;

b) comunicarea către Comisia Europeană a declaratiilor de cheltuieli, ce actionează ca cereri de plată, precum si a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA, FEADR si FEP;

c) actualizarea declaratiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului si estimarea declaratiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor;

d) păstrarea si punerea la dispozitie autoritătilor nationale si Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informatiile contabile, necesare pentru scopuri statistice si de control;

e) primirea informatiilor solicitate de la agentiile de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit.

Art. 4. – (1) Agentia are în structură 8 centre regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit, fără personalitate juridică, care îsi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Directorii centrelor regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit se subordonează directorului general al Agentiei.

(3) La nivelul fiecărui judet se înfiintează un oficiu judetean de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit, condus de un director adjunct.

Art. 5. – (1) Agentia are ca principală atributie implementarea tehnică, în conditiile delegării de functii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR si FEP în concordantă cu strategia si măsurile stabilite în Planul national strategic pentru dezvoltare rurală si Programul national de dezvoltare rurală pentru perioada 2007–2013, precum si implementarea tehnică si financiară a Programului SAPARD.

(2) În conditiile delegării functiilor de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală, principalele atributii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agentiei sunt:

a) primirea cererilor de finantare întocmite de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin SAPARD si FEADR;

b) verificarea cererilor de finantare, în vederea aprobării proiectelor finantate prin SAPARD si FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate stabilite prin programe;

c) selectarea proiectelor finantate prin SAPARD si FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;

d) stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentie si potentialii beneficiari si, totodată, aprobarea începerii derulării proiectelor finantate prin SAPARD si FEADR;

e) efectuarea verificărilor pe teren a proiectelor care vor fi finantate prin SAPARD si FEADR, atât înainte, cât si după aprobarea acestora;

f) întreprinderea unor actiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul si altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finantate prin SAPARD si FEADR;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD si FEADR către organismele care asigură managementul si coordonarea finantării programului.

(3) Principalele atributii de plată ale Agentiei sunt:

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

b) verificarea pe teren a proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP, pentru a stabili eligibilitatea plătii;

c) autorizarea plătii către beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

d) efectuarea plătii către beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

e) înregistrarea angajamentelor de plată si a plătilor către beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP, după efectuarea plătii, pentru a stabili dacă eligibilitatea si conditiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.

Art. 6. – Agentia exercită functia de plată aferentă gestionării FEP si, în conditiile delegării în baza unui acord interinstitutional, si functia de implementare aferentă gestionării acestui fond.

Art. 7. – În functie de diversitatea si complexitatea măsurilor incluse în Programul national de dezvoltare rurală pentru perioada 2007–2013, în concordantă cu legislatia comunitară aplicabilă, Agentia va putea delega atributii legate de plăti unor terte institutii competente în baza unor acorduri interinstitutionale.

Art. 8. – Agentia are acces nemijlocit la baza de date comună pentru derularea fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit.

Art. 9. – (1) Agentia răspunde pentru eficienta, eficacitatea si corectitudinea implementării functiilor delegate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)–d), prin acord.

(2) Pentru verificarea implementării functiilor delegate, Agentia asigură accesul prin sistemul informatic la orice informatie solicitată de Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală privind primirea documentelor, verificarea conformitătii si eligibilitătii documentelor, selectia si contractarea proiectelor.

(3) Agentia acordă sprijinul necesar Autoritătii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală în vederea exercitării functiilor de control asupra modului de realizare a functiilor delegate.

Art. 10. – (1) Conducerea Agentiei este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, care angajează si reprezintă Agentia în relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum si în fata instantelor judecătoresti.

(2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei, atributiile directorului general al acesteia, precum si localitătile în care îsi desfăsoară activitatea centrele regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit si oficiile judetene de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentie se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 11. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Agentia preia personalul fostei Agentii SAPARD.

(2) Agentia preia prin protocol, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, un număr de 386 de posturi, împreună cu personalul, dotările si fondurile aferente acestora, din cadrul directiilor judetene pentru agricultură si dezvoltare rurală, respectiv a municipiului Bucuresti, aferente serviciilor tehnice delegate pentru Programul SAPARD.

(3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare directie judeteană pentru agricultură si dezvoltare rurală, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(4) Posturile preluate conform alin. (2) se transformă în functii specifice de natură contractuală.

(5) Personalul care ocupă posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agentiei si se încadrează pe posturile transformate conform prevederilor alin. (4).

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) si (5) se preia fără examen sau concurs.

(7) Persoanele care refuză să fie încadrate conform alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezervă al functionarilor publici, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si beneficiază de protectie socială conform legii.

(8) Personalul preluat potrivit alin. (5) îsi va desfăsura activitatea în actualele locatii din cadrul directiilor judetene pentru agricultură si dezvoltare rurală.

Art. 12. – (1) Agentia utilizează pentru aparatul propriu 6 autoturisme pentru transport de persoane si un microbuz, consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul fiind de 600 l/lună. Un autoturism de transport de persoane va fi utilizat de Directia de coordonare a agentiilor de plăti.

(2) Cele 8 centre regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane si câte două autoturisme pentru activitătile specifice, cu un consum maxim de carburanti pentru un autovehicul de 600 l/lună.

(3) Cele 42 de oficii judetene de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit utilizează câte un autoturism de transport de persoane si câte două autoturisme pentru activitătile specifice, cu un consum maxim de carburanti pentru un autovehicul de 600 l/lună.

(4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1)–(3) se achizitionează în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinatie.

(5) Cheltuielile privind consumul de carburanti se suportă din prevederile bugetare aprobate anual cu această destinatie.

Art. 13. – (1) Salarizarea personalului Agentiei se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, si potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 240/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Categoriile de personal si nivelul cotei de majorare a salariului de bază se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în functie de complexitatea muncii, confidentialitatea, impartialitatea si stabilitatea în institutie.

Art. 14. – (1) Agentia, precum si organismul coordonator al agentiilor de plăti îsi vor desfăsura activitatea în baza manualelor de proceduri si a instructiunilor de lucru acreditate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor de verificare, evaluare si control al proiectelor, atât înainte, cât si după aprobarea plătilor acestora, Agentia are dreptul să solicite si să obtină gratuit informatii de la ministere, de la autoritătile administratiei publice centrale si locale si de la alte institutii publice.

Art. 15. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale actelor normative subsecvente nu modifică criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică si financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea acestuia.

Art. 16. – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu pe anul 2006.

Art. 17. – Punctul II subpunctul 1 din anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale“ la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si  functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: “Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit“.

Art. 18. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor privind drepturile dobândite de personalul Agentiei SAPARD potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003;

b) art. 10 lit. e) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările si completările  ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

Având în vedere că instituirea unui contingent tarifar de import este necesar să se adopte prin lege, iar asigurarea deschiderii contingentului tarifar preferential de import convenit cu Uniunea Europeană trebuie realizată cât mai curând posibil fată de data de 16 februarie 2006, data începerii aplicării taxei vamale majorate la 70%,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – (1) Se instituie un contingent tarifar de 6.000 tone la importul în România de carne de pasăre originară din Uniunea Europeană, aferent următoarelor coduri tarifare:

a) 0207.14.20 ----- Jumătăti sau sferturi;

b) 0207.14.60 ----- Pulpe si bucăti de pulpe.

(2) Nivelul taxei vamale aplicate în cadrul contingentului tarifar prevăzut la alin. (1) este de 45% ad valorem.

(3) Contingentul tarifar prevăzut la alin. (1) are valabilitate până la data de 15 august 2006 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele c)–e) vor avea următorul cuprins:

“c) întocmeste si tine la zi următoarele situatii:

1. potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, imobilele restituite în natură si imobilele restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii si despăgubiri acordate în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, situatiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

2. potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, imobilele retrocedate în natură si deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare; situatiile se întocmesc în baza evidentelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

3. potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată, imobilele retrocedate în natură si deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare; situatiile se întocmesc în baza evidentelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România;

d) prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, pe baza concluziilor rezultate din analiza situatiilor prevăzute la lit. c);

e) elaborează si supune spre adoptare Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, proiectele de acte normative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, si de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si fiinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare, cu exceptia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenta altor autorităti;“.

2. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

“f1) coordonează si controlează aplicarea legislatiei din domeniul restituirii proprietătii funciare de către institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu;“.

3. La articolul 2, literele g) si h) vor avea următorul cuprins:

“g) prin intermediul corpului de control constată faptele contraventionale si aplică sanctiunile, ca urmare a încălcării obligatiilor legale prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare;

h) asigură organizarea si functionarea secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România;“.

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.“

5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Rezultatele controalelor dispuse de presedintele Autoritătii se consemnează în procese-verbale prin care se vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate, care vor viza fie retragerea deciziei/dispozitiei, fie constatarea faptelor contraventionale si aplicarea sanctiunilor, ca urmare a încălcării obligatiilor legale, fie sesizarea organelor de urmărire penală, atunci când sunt indicii privind săvârsirea unor infractiuni.“

6. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor cuprinde datele prevăzute de art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, si va avea forma stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.“

7. Alineatele (1)–(3) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 190, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de posturi aprobat Cancelariei Primului-Ministru se va suplimenta în mod corespunzător.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii se va stabili la propunerea acesteia, prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(3) În cadrul Autoritătii se pot organiza directii, servicii si birouri prin ordin al presedintelui Autoritătii.“

8. După alineatul (3) al articolului 6 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)–(8), cu următorul cuprins:

“(4) În cadrul Autoritătii functionează o directie pentru coordonarea si controlul aplicării legislatiei din domeniul restituirii proprietătii funciare de către institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.

(5) Directia prevăzută la alin. (4) va cuprinde un număr de 40 de posturi preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, agentii, autorităti sau alte institutii aflate în coordonarea sau subordonarea acestuia.

(6) Directia va fi condusă de un vicepresedinte al Autoritătii cu rang de subsecretar de stat.

(7) Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (5), împreună cu bugetele aferente, pentru acoperirea cheltuielilor de personal, se preiau la Cancelaria Primului-Ministru pe bază de protocol de predare-preluare.

(8) Pe baza protocolului de predare-preluare se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2006 corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la propunerea ordonatorilor principali de credite.“

9. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Salarizarea functionarilor publici si a personalului angajat pe bază de contract din cadrul aparatului propriu al Autoritătii se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile categoriilor respective.“

10. Alineatele (1), (3) si (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se organizează, prin reorganizarea biroului pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un birou judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietătilor.

............................................................................................

(3) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din 5–10 specialisti din domeniile juridic, economic si administrativ, numiti prin ordin al prefectului.

............................................................................................

(5) Prefectul sau persoanele desemnate de acesta ori Corpul de control al Autoritătii exercită controlul aplicării fazei administrative, prevăzută de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare.“

11. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care detin imobile ce intră sub incidenta Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si întocmeste situatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 1, pe care le transmite Autoritătii la termenele si prin modalitătile stabilite de aceasta.“

12. La articolul 10 alineatul (2), literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) monitorizează aplicarea corectă si unitară a legilor privind restituirea proprietătilor si acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, solutionează petitiile ce îi sunt adresate;

............................................................................................

d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în urma verificării în teritoriu, comunică situatia juridică si locativă a imobilelor solicitate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, precum si titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.“

13. Anexa “Structura organizatorică a Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor“ se abrogă.

Art. II. – Protocolul de predare-preluare prevăzut la art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 240.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă închirierea de către Administratia Natională “Apele Române“ – Directia Apelor Dobrogea Litoral a plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea acesteia.

(2) Închirierea bunului proprietate publică prevăzut la alin. (1) se face prin licitatie publică, în conditiile legii, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2. – (1) Administratia Natională “Apele Române“ – Directia Apelor Dobrogea Litoral retine o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea plajei, iar diferenta de 50% se face venit la bugetul de stat.

(2) Sumele încasate din închirierea plajei proprietate publică a statului, potrivit prevederilor alin. (1), reprezintă venituri proprii ale Administratiei Nationale “Apele Române“ – Directia Apelor Dobrogea Litoral si se utilizează pentru:

a) protectia si conservarea plajelor litorale prin amplasarea panourilor de protectie împotriva eroziunii eoliene si executarea dunelor de nisip pe sectoarele de plajă îngustă;

b) lucrări de reabilitare a plajelor, după sezonul rece, constând în demontarea perdelelor de protectie, dislocarea depozitelor de nisip, nivelarea plajelor, transferul de nisip pe sectoarele cu deficit de material sedimentar, evacuarea depozitelor de scoică;

c) executarea tuturor lucrărilor de întretinere a plajelor pe sectoarele de plajă rămase necontractate si a lucrărilor de evacuare a algelor depuse la mal pe toată lungimea tărmului marin;

d) promovarea de studii si proiecte privind stoparea proceselor de eroziune marină, actualizarea cadastrului plajelor, întretinerea axului cadastral, achizitionarea de utilaje specifice executării lucrărilor de conservare si pregătire a plajelor.

Art. 3. – Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, contractul-cadru de închiriere si lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul mediului si gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 241.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea pozitiei nr. 2 din anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 2 din anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 si 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 242.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunitătilor proiectelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numesc în calitate de membri ai Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor următoarele persoane:

a) domnul Adrian Nitu, reprezentant al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic;

b) doamna Doina-Elena Dascălu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) domnul Mircea Toader, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) domnul Attila Korodi, reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) domnul Ioan Andreica, reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

f) domnul Vasile Lupu, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) domnul Cristian Cărăusu, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

h) domnul Marian Petrache, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

i) domnul Emil Drăghici, reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 247.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 700.000 lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul “Alte cheltuieli“, în vederea finantării partiale a cheltuielilor de organizare si desfăsurare a Campionatului european de baschet juniori – Sibiu 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 3. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 4. – Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI PARTIAL

pentru organizarea si desfăsurarea Campionatului european de baschet juniori – Sibiu, 26 iulie – 8 august 2006

 

– lei RON –

1. Cheltuieli de masă: 594.104

a) masă pentru echipe participante

19 echipe x 18 participanti x 14 zile x 108 lei RON 517.104

b) masă pentru oficiali

40 persoane x 14 zile x 120 lei RON 67.200

c) masă pentru voluntari

10 persoane x 14 zile x 70 lei RON 9.800

2. Masă oficială 40.000

400 persoane x 100 lei RON

3. Barem de arbitraj, taxă FIBA comisari, transport intern si international al arbitrilor si comisarilor 65.896

a) barem de arbitraj 49.275

27 persoane x 500 euro x 3,65 lei RON

b) taxă FIBA 2.568

c) transport intern si international al arbitrilor si comisarilor (pentru 7 persoane) 14.053

TOTAL: 700.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 26 din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, cu modificările ulterioare, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplineste un consiliu interimar, format din presedintele si vicepresedintele ARACIP, precum si dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învătământul preuniversitar de stat si particular si cercetători, cadre didactice din învătământul superior, cu expertiză în învătământul preuniversitar, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării. Din componenta Consiliului interimar al ARACIP pot face parte si membri ai Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentul regulament.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 252.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Nicolae Flaviu Lazin si pentru numirea în această functie a domnului Dan Petrescu în cadrul aceleiasi comisii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 15 lit. c) al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Flaviu Lazin se revocă din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru  Stabilirea Despăgubirilor, iar domnul Dan Petrescu este numit în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 413 din 15 august 2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 24.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, precum si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind  stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005,

în baza Referatului nr. 88.126 din 18 ianuarie 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată si al Directiei generale dezvoltare rurală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Suma alocată Fondului pentru creditarea investitiilor în agricultură pentru anul 2006 este de 700,0 milioane lei si se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2006.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este accesată si derulată în vederea acordării de credite pentru finantarea investitiilor în agricultură, astfel:

a) 600 milioane lei pentru cofinantarea proiectelor SAPARD;

b) 100 milioane lei pentru realizarea de investitii directe, care nu sunt eligibile în cadrul Programului SAPARD.

Art. 2. – (1) Lista obiectivelor de investitii din Programul SAPARD care se cofinantează si plafoanele maxime ale creditelor acordate de institutiile selectate beneficiarilor de credite prevăzuti la art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură sunt stabilite în anexa nr. 1.

(2) Plafoanele maxime ale creditelor, prevăzute în anexa nr. 1, se majorează cu cel mult 20%, numai pentru acoperirea cheltuielilor privind decontarea taxei pe valoarea adăugată, a taxelor vamale si de import, a comisioanelor bancare, precum si a costurilor de garantie aferente implementării proiectului din fonduri SAPARD.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin si pentru plafoanele maxime de creditare acordate de Banca Comercială Română beneficiarilor de credite prevăzuti la art. 6 din Legea nr. 231/2005, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 979/2005 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si plafonului maxim al creditelor ce se acordă în anul 2005 în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură.

Art. 3. – Lista proiectelor de investitii directe care nu sunt eligibile în cadrul Programului SAPARD si plafoanele maxime ale creditelor acordate de institutiile selectate beneficiarilor de credite prevăzuti la art. 6 din Legea nr. 231/2005 sunt stabilite în anexa nr. 2, iar categoriile de cheltuieli sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. – Finantarea obiectivelor de investitii din Programul SAPARD, prevăzute la art. 2, se face cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale măsurilor, ale cheltuielilor eligibile, precum si ale procedurilor de implementare tehnică si financiară elaborate de Agentia SAPARD.

Art. 5. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 100.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a