MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 28 din 19 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Decizia nr. 37 din 19 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 si ale art. 110–115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

170. – Hotărâre privind organizarea Conferintei paneuropene a ministrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13–14 septembrie 2006

 

183. – Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene si pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

 

185. – Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A. în domeniul public al comunei Rosia de Amaradia si, respectiv, al comunei Bustuchin, judetul Gorj, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective

 

190. – Hotărâre privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavod㠖 5 x 700 MW“, în anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

732/2005/2/72. – Ordin al ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

 

117. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.102. – Ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 635/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.371/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 28

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Agromec Hoghiz“ – S.A. din Brasov în Dosarul nr. 285/C/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, în ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la Decizia nr. 210 din 4 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 5 iulie 2004, si la Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, arată că aceasta nu poate fi retinută. De asemenea, arată că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textul de lege criticat vine în contradictie cu prevederile art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, deoarece dizolvarea de drept a unor persoane juridice nu constituie încălcări ale dreptului de proprietate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 285/C/R/2005, Curtea de Apel Brasov – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠓Agromec Hoghiz“ – S.A. din Brasov într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului împotriva încheierii de dizolvare pronuntate de judecătorul delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comertului Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitia de lege criticată încalcă prevederile art. 15 alin. (2), deoarece impune comerciantilor care la data înfiintării au respectat legislatia în vigoare obligatia preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu un nou certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare. În continuare, arată că sunt încălcate si dispozitiile art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, deoarece la data înfiintării societătii comerciantul a efectuat anumite plăti, iar prin intermediul dispozitiei criticate se ajunge la o expropriere, prin aceea că se radiază societătile pe care acestia le-au înfiintat si implicit si sumele cheltuite de acestia la data înfiintării lor.

Curtea de Apel Brasov – Sectia comercială, în ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, arată că art. 30 din Legea nr. 549/2004 nu dispune retroactiv, dizolvarea societătilor comerciale dispunându-se nu pentru obligatii care trebuiau îndeplinite la data înfiintării acestora, ci pentru unele ulterioare stabilite initial prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 si reluate prin Legea nr. 359/2004. În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 44 din Constitutie, arată că potrivit art. 31 din Legea nr. 359/2004, după dizolvarea societătilor comerciale, actionarii sau asociatii societătilor comerciale dizolvate îsi pot recupera contravaloarea actiunilor sau părtilor sociale detinute.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, arată că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze pentru perioada ulterioară intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, arată că prevederile de lege criticate nu aduc atingere dreptului de proprietate, bunurile din patrimoniul societătii urmând a fi valorificate conform procedurii lichidării prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, arată că prevederile de lege criticate nu aduc atingere dreptului de proprietate. Astfel, măsura dizolvării de drept a persoanelor juridice care nu efectuează preschimbarea certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală nu are semnificatia unui transfer de proprietate sau a unei exproprieri. Cât priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 fată de art. 15 alin. (2) din Constitutie, arată că dispozitiile de lege criticate nu contin nici o prevedere cu caracter retroactiv si se aplică doar pentru viitor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004, din motivarea exceptiei rezultă că autorul acesteia se referă la alin. (1) al art. 30. Astfel, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004. Textul art. 30 alin. (1) are următorul cuprins: “Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii si ale art. 44 alin. (1), (2) si (3) referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, referitor la critica privind încălcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine că formula redactională a textului de lege dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Legii nr. 359/2004. Curtea observă că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare. Curtea observă că reglementarea criticată reprezintă vointa legiuitorului care a înteles să introducă noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare în scopul fluidizării si simplificării procedurilor în acest domeniu, ca si în vederea asigurării transparentei în mediul de afaceri.

De asemenea, se constată că dispozitia legală criticată, reglementând dizolvarea de drept a persoanelor juridice care nu au efectuat preschimbarea certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, nu încalcă în nici un fel principiul garantării dreptului de proprietate consacrat prin art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie.

Dizolvarea de drept a unor persoane juridice, în anumite conditii, nu constituie încălcări ale dreptului de proprietate, ci o situatie juridică inerentă existentei si functionării acestora, dar si o consecintă firească a mecanismelor economiei de piată, situatie în care dreptul de proprietate al asociatilor nu este pus în discutie si nici vătămat. În procesul de lichidare fiecare dintre asociati are posibilitatea si mijloacele legale de a-si apăra drepturile si interesele, inclusiv dreptul de proprietate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Agromec Hoghiz“ – S.A. din Brasov în Dosarul nr. 285/C/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 37

din 19 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 si ale art. 110–115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 si ale art. 110–115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj – Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie în Dosarul nr. 14.526/RG/2005.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către Societatea Comercial㠓Commer“ – S.A. din Cluj-Napoca prin care solicită amânarea cauzei pentru pregătirea apărării.

Curtea, având în vedere că cererea de amânare nu este temeinic motivată, în baza art. 156 alin. (1) din Codul de procedură civilă, respinge această cerere si constată cauza în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 14.526/RG/2005, Curtea de Apel Cluj – Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55, art. 110 si următoarele din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Exceptia a fost ridicată de instanta de judecată, din oficiu, într-un litigiu de muncă dintre reclamanta Doina Cleopatra Kirr si Societatea Comercial㠓Commer“ – S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta de judecată arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 124 si 125 din Constitutie, privind înfăptuirea justitiei si statutul judecătorilor, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul oricărei persoane de a fi judecată de un tribunal independent si impartial. Potrivit prevederilor constitutionale invocate, justitia se înfăptuieste de judecători impartiali si independenti, iar asistentii judiciari nu îndeplinesc aceste calităti, ei nefiind judecători, în sensul stabilit prin Constitutie si prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât, potrivit art. 126 alin. (5) din Constitutie, pot fi înfiintate instante specializate în anumite materii – cum este cazul instantelor care solutionează conflicte de munc㠖 cu participarea unor persoane din afara magistraturii. Prezenta asistentilor judiciari în completele de judecată care solutionează conflicte de muncă nu contravine principiilor impartialitătii si independentei judecătorilor, deoarece ei nu sunt judecători si nu spun dreptul, iar participarea lor la deliberări are un caracter consultativ.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât, pe de-o parte, solutionarea cauzelor deduse judecătii este hotărâtă de judecători, iar asistentii judiciari nu au decât un rol consultativ, iar, pe de altă parte, prevederile legale criticate se înscriu în competenta legiuitorului de a reglementa procedura de judecată si competenta instantelor judecătoresti, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Având în vedere că dispozitiile art. 110–115 din Legea nr. 304/2004 formează TITLUL V – “Asistentii judiciari“ si reglementează statutul asistentilor judiciari, stabilind drepturile, obligatiile si răspunderea acestora, Curtea constată că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 55 si ale art. 110–115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, dispozitii care au următorul continut:

– Art. 55: “(1) Completul pentru solutionarea în primă instantă a cauzelor privind conflictele de muncă si asigurări sociale se constituie din 2 judecători si 2 asistenti judiciari.

(2) Asistentii judiciari participă la deliberări cu vot consultativ si semnează hotărârile pronuntate. Opinia acestora se consemnează în hotărâre, iar opinia separată se motivează.

(3) În cazul în care judecătorii care intră în compunerea completului de judecată nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunta, procesul se judecă din nou în complet de divergentă, prevederile art. 54 alin. (3) si (4) fiind aplicabile.“;

– Art. 110: “Asistentii judiciari sunt numiti de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, pe o perioadă de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime în functii juridice de cel putin 5 ani si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) sunt licentiate în drept si dovedesc o pregătire teoretică corespunzătoare;

c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

d) cunosc limba română;

e) sunt apte, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei.“;

– Art. 111: (1) Asistentii judiciari se bucură de stabilitate pe durata mandatului si se supun numai legii.

(2) Dispozitiile legale privind obligatiile, interdictiile si incompatibilitătile judecătorilor si procurorilor se aplică si asistentilor judiciari.

(3) Dispozitiile referitoare la concediul de odihnă, asistentă medicală gratuită si gratuitatea transportului, prevăzute de lege pentru judecători si procurori, se aplică si asistentilor judiciari.

(4) Asistentii judiciari depun jurământul în conditiile prevăzute de lege pentru judecători si procurori.

(5) Numărul total al posturilor de asistenti judiciari si repartizarea posturilor pe instante, în raport cu volumul de activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.“;

– Art. 112: “Asistentii judiciari exercită atributiile prevăzute la art. 55 alin. (2), precum si alte atributii prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti.“;

– Art. 113: “(1) Asistentilor judiciari li se aplică dispozitiile legale privind abaterile si sanctiunile disciplinare, precum si motivele de eliberare din functie prevăzute de lege pentru judecători si procurori.

(2) Sanctiunile disciplinare se aplică de către ministrul justitiei.

(3) Împotriva sanctiunilor aplicate potrivit alin. (2) se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel în circumscriptia căreia functionează cel sanctionat. Hotărârea curtii de apel este definitivă.

(4) Asistentii judiciari pot fi eliberati din functie si ca urmare a reducerii numărului de posturi, în raport cu volumul de activitate al instantei.

(5) Sanctiunile aplicate asistentilor judiciari si eliberarea din functie a acestora se comunică Consiliului Economic si Social de ministrul justitiei.“;

– Art. 114: “Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic si Social si a Ministerului Justitiei, se stabilesc:

a) conditiile, procedura de selectie si de propunere de către Consiliul Economic si Social a candidatilor, pentru a fi numiti ca asistenti judiciari de către ministrul justitiei;

b) conditiile de delegare, detasare si transfer al asistentilor judiciari.“;

– Art. 115: “Magistratii consultanti în functie la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt numiti de drept în functiile de asistenti judiciari si îsi continuă activitatea în cadrul tribunalelor de muncă si asigurări sociale sau, după caz, al sectiilor sau completelor specializate.“

Instanta de judecată consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei si ale art. 125 privind statutul judecătorilor, precum si celor ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate din Legea nr. 304/2004 (dispozitii care, înainte de republicarea legii, erau cuprinse în art. 58) au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând, prin Decizia nr. 494/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 18 ianuarie 2005, că acestea nu contravin principiilor independentei judecătorilor si impartialitătii justitiei, întrucât asistentii judiciari nu au decât un rol consultativ, util judecătii în vederea stabilirii adevărului cu privire la drepturile subiective ale părtilor în litigiu, solutionarea cauzelor deduse judecătii fiind hotărâtă de judecători.

Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauză. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea retine că în Cauza Ettl si altii contra Austriei, 1987, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că participarea unor persoane specializate în diverse domenii de activitate, alături de magistratii de profesie, la solutionarea unor categorii de litigii, nu contravine principiului independentei si impartialitătii instantei, prevăzut de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. De asemenea, în Hotărârea din 23 aprilie 1987, s-a retinut că statele membre ale Consiliului Europei oferă multiple exemple de complete de judecată la care participă, pe lângă magistrati, si persoane specializate în anumite domenii, persoane ale căror cunostinte sunt necesare pentru solutionarea acelor litigii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 si ale art. 110–115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj – Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie în Dosarul nr. 14.526/RG/2005.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Conferintei paneuropene a ministrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13–14 septembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea în România a Conferintei paneuropene a ministrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13–14 septembrie 2006.

Art. 2. – Finantarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 360.099 lei (RON), se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului, Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006, la capitolul 84.01 “Transporturi“, titlul “Bunuri si servicii“, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea Conferintei paneuropene a ministrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va organiza la Bucuresti în perioada 13–14 septembrie 2006

Conferinta paneuropeană a ministrilor transporturilor

 

Cheltuieli de cazare: 100 de persoane x 2 nopti x 840 lei (RON)/persoană/noapte = 168.052 lei (RON)

Cheltuieli zilnice de masă: 110 persoane x 1 zi x 55 lei (RON)/persoană/zi = 6.028 lei (RON)

Cheltuieli pentru mese oficiale: 110 persoane x 2 zile x 219 lei (RON)/persoană/zi = 24.112 lei (RON)

Alte cheltuieli – tratatii: 110 persoane x 2 zile x 29 lei (RON)/persoană/zi = 3.215 lei (RON)

Cheltuieli de transport de la/la aeroport la/de la hotel si între locatii = 34.524 lei (RON)

Cheltuieli pentru închirierea si amenajarea unor săli, echipamente, servicii de traducere si alte cheltuieli legate de organizarea reuniunii = 124.168 lei (RON)

TOTAL GENERAL: 360.099 lei (RON)

 

NOTĂ:

În cazul aparitiei unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între actiunile mentionate.

Observatii:

Conferinta paneuropeană privind transportul pe căile navigabile interioare durează o zi.

Conferinta paneuropeană privind transportul pe căile navigabile interioare

Conferinta paneuropeană privind transportul pe căile navigabile interioare

Cazare

100 de camere executive x 2 nopti x 230 € /noapte = 46.000 € (hotel de 5*)

Mese

1 prânz x 110 persoane x 15 € = 1.650 €

2 cine festive x 110 persoane x 30 € = 6.600 € (cea din ziua a doua în hotel, cea din ziua a treia într-o altă locatie)

Pauze de cafea – 4 € x 2 pauze x 110 persoane = 880 €

Închiriere săli

Sala de reuniune: 1 zi x 2.400 € = 2.400 € (săli care să poată permite configurarea în careu sau «U», cu 100

de locuri pentru ministri la masa principală si 20 de locuri pentru experti în rândul 2 si care să permită asezarea

translatorilor în cabine separate).

Sala pentru cina festivă din ziua a doua = 3.000 €

Transferuri de la/la aeroport la/de la hotel si între locatii

» Cu autoturism de clasă superioară: 30 € /transfer (o cursă)

45 x 7 transferuri x 30 € = 9.450 €

Echipamente pentru sala de reuniune

În mod uzual, se utilizează următoarele echipamente, dar pot exista si alte cerinte tehnice:

» Instalatie de traducere simultană (3 canale – română-engleză-rusă-franceză-germană): 1.700 €

» Sistem de amplificare: 300 € x 1 zi = 300 €

» Sistem de discutii: 350 € x 1 zi = 350 €

» Sistem de videoproiectie (ecran, laptop, videoproiector): 220 € x 1 zi = 220 €

Personal specializat

Personal pentru primirea la aeroport, pe fluxul normal de sosiri: în functie de orarul de zbor, pot fi necesare

2–6 persoane (eventual în două schimburi) cunoscătoare ale limbilor utilizate de participanti sau a una-două limbi de

circulatie internatională. Tarif estimativ: 50 € /persoană/zi

50 € /persoană/zi x 2 zile x 4 persoane = 400 €

Interpreti pentru traducere simultană:

180 € /zi/interpret x 4 limbi străine (engleză, rusă, franceză si germană) x 1 zi x 10 interpreti = 7.200 €

Personal pentru înregistrarea/informarea participantilor, atât anterior, cât si pe durata evenimentului:

80 € /zi/persoană x 2 persoane x 2 zile = 320 €

Personal pentru secretariat:

40 € /zi/persoană x 2 persoane x 2 zile = 160 €

Tehnicieni:

2 tehnicieni x 50 € /zi/persoană x 1 zi = 100 €

Seturi individuale de conferintă

Genti de conferintă, personalizate: 18 € /buc. x 110 buc. = 1.980 €

Ecusoane individuale, policromie, diferentiate pe categorii de participanti (sefi de delegatie, experti, persoane

însotitoare, organizatori, personal tehnic):

170 buc. x 4,4 € /buc. = 748 €

Pixuri personalizate: 4 € /buc. x 110 buc. = 440 €

Ghidul conferintei (tipărit); estimare de cost: 8 € /buc. x 110 buc. = 880 €

Biblioraft cu documentele conferintei: estimare de cost: 5 € /buc. x 110 buc. = 550 €

Blocnotes personalizat: 2 € /buc. x 110 buc. = 220 €

Decorare si signalectică

În mod curent se utilizează cel putin următoarele elemente:

Bannere (în sala de conferintă si în exteriorul locatiei) 35 € /m2 x 2 bannere x 30 m2 = 2.100 €

Afise (în hotel, în zona de conferinte, la aeroport): 75 € /m2 x 20 m2 x 5 buc. = 7.500 €

Ecusoane de masă (îcălăreti“) pentru ambele reuniuni: 2 € /buc. x 110 buc. = 220 €

Aranjamente florale în săli: 70 € /aranjamente = 700 €

Desk multifunctional pentru înregistrarea/informarea participantilor = 800 €

Program turistic

Costuri estimative: 1.700 €

Total Conferintă paneuropeană: 98.568 €

1 € = 3,6533 lei (RON)/€ (curs B.N.R. la data de 14 decembrie 2005)

98.568 € x 3,6533 lei (RON)/€ = 360.098 lei (RON) = 3.600.984.744 lei (ROL)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene

si pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti pe anul 2006, pentru bugetele proprii ale unor judete, cu suma de 14.687 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, din care:

a) 2.936 mii lei (RON) pentru realizarea lucrărilor de proiectare aferente reparatiilor capitale, potrivit anexei nr. 1;

b) 11.751 mii lei (RON) pentru realizarea unor lucrări de reparatii curente, igienizări si dotare cu mobilier, potrivit anexei nr. 2.

(2) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si al sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2006, cu suma de 218 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti, pentru finantarea lucrărilor de proiectare aferente reparatiilor capitale la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihică Balotului.

Art. 2. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va verifica modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 183.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

sumelor repartizate pentru bugetele proprii ale judetelor pentru proiectarea lucrărilor de reparatii capitale

 

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihică Balotului este mentionat la art. 1 alin. (2) din hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând centrele rezidentiale si sumele acordate pentru lucrări de reparatii curente, igienizări si dotări cu mobilier

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A. în domeniul public al comunei Rosia de Amaradia si, respectiv, al comunei Bustuchin, judetul Gorj, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A. – Sucursala Miniera Prigoria în domeniul public al comunei Rosia de Amaradia si, respectiv, al comunei Bustuchin, judetul Gorj, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 2. – Predarea-preluarea activelor cu caracter social prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transmiterii.

Art. 3. – Capitalul social al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A. se diminuează cu valoarea bunurilor transmise potrivit art. 1, iar domeniul public al comunei Rosia de Amaradia si, respectiv, al comunei Bustuchin se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor cu caracter social care se transmit cu titlu gratuit din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A. – Sucursala Miniera Prigoria în domeniul public al comunei Rosia de Amaradia si, respectiv, al comunei Bustuchin, judetul Gorj, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective

 

Nr.

crt.

Denumirea

imobilului

Nr. de inventar

Locul

unde se află

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnico-economice ale imobilului

1.

Sediu social

Poiana-Seciuri

Nr. de inventar 1050A

Comuna Bustuchin,

satul Poiana-Seciuri,

judetul Gorj

Societatea Comercială

“Complexul Energetic

Craiova“ – S.A. –

Sucursala Miniera Prigoria

Consiliul Local al Comunei

Bustuchin

Suprafata construită = 250 m2

Înăltimea = 6 m

Valoarea de inventar = 12.920,84 lei (RON)

Amortizat = 1.181,75 lei (RON)

Suprafata terenului aferent = 576 m2

2.

Constructie casă

Nr. de inventar 1132

Comuna Rosia de Amaradia,

satul Becheni,

judetul Gorj

Societatea Comercială

“Complexul Energetic

Craiova“ – S.A. –

Sucursala Miniera Prigoria

Consiliul Local al Comunei Rosia de Amaradia

Suprafata construită = 95,97 m2

Suprafata utilă = 81,60 m2

Valoarea de inventar = 25.432,71 lei (RON)

Amortizat = 23.979,77 lei (RON)

Suprafata terenului aferent = 1.500 m2

3.

Constructie casă

Nr. de inventar 1133

Comuna Rosia de Amaradia,

satul Becheni,

judetul Gorj

Societatea Comercială

“Complexul Energetic

Craiova“ – S.A. –

Sucursala Miniera Prigoria

Consiliul Local al Comunei Rosia de Amaradia

Suprafata construită = 84,20 m2

Suprafata utilă = 71,50 m2

Valoarea de inventar = 21.641,03 lei (RON)

Amortizat = 20.404,70 lei (RON)

Suprafata terenului aferent = 1.500 m2

4.

Constructie casă

Nr. de inventar 1134

Comuna Rosia de Amaradia,

satul Becheni,

judetul Gorj

Societatea Comercială

“Complexul Energetic

Craiova“ – S.A. –

Sucursala Miniera Prigoria

Consiliul Local al Comunei Rosia de Amaradia

Suprafata construită = 40,00 m2

Suprafata utilă = 34,00 m2

Valoarea de inventar = 15.275,30 lei (RON)

Amortizat = 14.402,64 lei (RON)

Suprafata terenului aferent = 1.500 m2

5.

Platformă socială

Nr. de inventar 1049

Comuna Rosia de Amaradia,

satul Becheni,

judetul Gorj

Societatea Comercială

“Complexul Energetic

Craiova“ – S.A. –

Sucursala Miniera Prigoria

Consiliul Local al Comunei Rosia de Amaradia

Suprafata construită = 688,00 m2

Suprafata utilă = 1.019,00 m2

Valoarea de inventar = 30.235,64 lei (RON)

Amortizat = 27.648,22 lei (RON)

Suprafata terenului aferent = 2.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavod㠖 5 x 700 MW“, în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavod㠖 5 x 700 MW“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 335/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă producerea si livrarea, în anul 2006, de către Compania Natională a Uraniului – S.A. a cantitătii de 32,2 tone octoxid de uraniu, în vederea constituirii de către Societatea Natională   “Nuclearelectrica“ – S.A. a stocului de uraniu pentru fabricarea primei încărcături de combustibil nuclear, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavod㠖 5 x 700 MW“.

Art. 2. – Cheltuielile necesare pentru producerea si acumularea octoxidului de uraniu, prevăzut la art. 1, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Virgil Crecană,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 190.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 732 din 22 decembrie 2005

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 2 din 6 ianuarie 2006

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. 72 din 24 ianuarie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice,

autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

 

Având în vedere prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul integrării europene emit prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare, denumite în continuare autorităti responsabile pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementare tehnică, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Pentru comunicarea informatiilor de către autoritătile responsabile pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementare tehnică către Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, se utilizează formularul de notificare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare A. Comunicarea informatiilor aferente proiectelor de reglementări tehnice nationale către Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice

 

1. Autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea proiectului de reglementare tehnică comunică Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice orice proiect de reglementare tehnică definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, aflat într-un stadiu avansat de elaborare, care presupune acordul tuturor institutiilor implicate, dar care permite în acelasi timp efectuarea unor modificări substantiale.

2. Proiectul de reglementare tehnică prevăzut la pct. 1 trebuie însotit de:

a) toate textele de acte normative la care se face referire în cuprinsul său. Lipsa acestei documentatii atrage suspendarea începerii perioadei prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004. În cazul în care aceste texte au fost deja comunicate Comisiei Europene cu ocazia unei notificări anterioare, este suficientă mentionarea numărului respectivei notificări;

b) o notă cuprinzând motivele care au impus elaborarea proiectului de reglementare tehnică, precum si lista autoritătilor administratiei publice centrale si/sau autoritătilor responsabile pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementare tehnică care au avizat favorabil textul;

c) formularul de notificare prevăzut la art. 2 din ordin.

3. În situatia în care proiectul de reglementare tehnică vizează limitarea comercializării sau utilizării unei substante chimice, suplimentar fată de documentatia prevăzută la pct. 2, acesta trebuie însotit de documentatia prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.

4. În cazul în care la pct. 16 al formularului de notificare prevăzut în anexa nr. 2 se răspunde afirmativ, procedura de comunicare a informatiilor se derulează conform prevederilor Acordului privind barierele tehnice în calea comertului sau Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare si fitosanitare, după caz.

5. Autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea proiectului de reglementare tehnică comunică proiectul de reglementare tehnică si documentatia prevăzute la pct. 2 si 3, după caz, Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, atât pe suport hârtie, cât si pe suport electronic.

6. Informatiile comunicate Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice în baza prevederilor prezentei metodologii nu sunt considerate confidentiale decât în cazul solicitării explicite a autoritătii responsabile pentru elaborarea si promovarea proiectului de reglementare tehnică.

7. Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice comunică în cel mai scurt timp posibil autoritătilor responsabile pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementări tehnice observatiile sau opiniile detaliate, după caz, formulate de Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice comunicate pentru analiză.

8. Autoritătile responsabile pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementări tehnice au obligatia de a transmite Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice răspunsul lor cu privire la comentariile sau opiniile detaliate formulate de Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene, în cel mai scurt timp posibil, dar care să nu depăsească 10 zile de la primirea acestora.

9. În ceea ce priveste proiectele de reglementări tehnice referitoare la serviciile societătii informationale, mecanismul de comunicare se realizează între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

10. În cazul în care în termen de 3 luni de la comunicarea informatiilor către Comisia Europeană Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice nu primeste observatii sau opinii detaliate de la statele membre ale Uniunii Europene sau de la Comisia Europeană, Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice informează autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementări tehnice în cauză pentru ca aceasta să continue demersul pentru adoptarea proiectului normativ.

11. În situatia prevăzută la pct. 10, autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea proiectelor de reglementări tehnice trebuie să introducă în textul final al proiectului transmis la Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru publicare, după partea dispozitivă, o prevedere care să mentioneze faptul că proiectul a fost supus procedurii de notificare după modelul următor: “Prezenta/prezentul... (se mentionează tipul actului normativ) a fost adoptată/adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedura pentru schimb de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L217 din 5 august 1998.“

12. Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea proiectului de reglementare tehnică transmite Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice textul definitiv al proiectului de reglementare tehnică.

B. Comunicarea de către Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice a informatiilor aferente proiectelor de reglementări tehnice elaborate de alte state membre ale Uniunii Europene

1. Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice primeste proiectele de reglementări tehnice elaborate de alte state membre ale Uniunii Europene de la Comisia Europeană si le transmite autoritătilor cu functie de reglementare din domeniu în cel mai scurt timp, traduse în limba română.

2. Proiectele de reglementări tehnice referitoare la serviciile societătii informationale, elaborate de alte state membre ale Uniunii Europene si primite de la Comisia Europeană, sunt transmise de Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

3. În cazul în care autoritătile cu functie de reglementare au comentarii sau opinii detaliate cu privire la proiectul de reglementare tehnică, au obligatia de a le formula si a le transmite în cel mai scurt timp posibil, dar care să nu depăsească 10 zile de la primirea proiectului în conditiile stabilite la pct. 1 si 2.

4. Proiectele de reglementări tehnice primite de Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice de la Comisia Europeană sunt transmise, totodată, mediilor de afaceri interesate pentru consultare. Având în vedere principiul transparentei, consultările se realizează la un nivel cât mai larg posibil.

5. Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, precum si autoritătile cu functie de reglementare trebuie să întreprindă măsurile ce se impun pentru respectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR DE NOTIFICARE

Către Comisia European㠖 Bruxelles

 

1. Cod special1)

2. România

3A. Directia pentru integrare europeană si negocieri – Ministerul Economiei si Comertului, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucuresti, cod 010096

3B. Denumirea si adresa autoritătii cu functie de reglementare initiatoare a proiectului de reglementare tehnică ...............................................................................................................................

4. Numărul notificării alocat de Comisia Europeană2) ................................................................

5. Titlul complet al proiectului de reglementare tehnică ..............................................................

6. Denumirea produsului si/sau serviciului căruia îi sunt aplicabile prevederile proiectului de reglementare tehnică ..............................................................................................................................

7. Numărul/titlul actului respectiv3) .................................................................................................

8. Descrierea pe scurt a continutului proiectului de reglementare tehnic㠖 maximum 20 de rânduri .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

9. Descrierea succintă a motivatiei elaborării proiectului de reglementare tehnică respectiv

.................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

10. Documentele de referintă:

a) Lista documentelor de bază4) ..............................................................................................

b) Numărul notificării5) .................................................................................................................

c) Numărul notificării6) ...................................................................................................................

d) Numărul notificării7) ...............................................................................................................

e) Nu există documente de bază8)

f) Rezumatul sau referintele la datele relevante referitoare la substanta, procesul sau produsul în cuză, inclusiv substituentii disponibili, atunci când asemenea informatii există, precum si o informare asupra efectelor anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică, la protectia consumatorilor si a mediului, împreună cu o analiză a evaluării riscului, realizată conform principiilor generale de evaluare a riscului referitor la substante chimice existente sau, după caz, substante noi, prevăzute în legislatia în vigoare9).

11. DA/NU10)

12. Motivele11) .............................................................................................................................

13. DA/NU12)

14. DA/NU13)

15.  Informatii privind studiul de impact pot fi găsite la pagina14) .................................. .

 Studiul de impact15) este atasat.

16. TBT sau SPS

TBT

a) DA/NU16)

b) În cazul în care se specifică NU, se bifează în căsutele de mai jos corespunzător:

 Proiectul nu reprezintă o reglementare tehnică sau o procedură de evaluare a conformitătii în sensul Acordului privind barierele tehnice în calea comertului.

 Proiectul este în conformitate cu un standard international.

 Proiectul nu influentează în mod semnificativ schimburile comerciale internationale.

SPS

a) DA/NU17)

b) În cazul în care se specifică NU, se bifează în căsutele de mai jos corespunzător:

 Proiectul nu reprezintă o măsură sanitară sau fitosanitară în sensul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare si fitosanitare.

 Proiectul reprezintă transpunerea identică a unui standard international, ghid sau recomandare.

 Proiectul nu influentează în mod semnificativ schimburile comerciale internationale.


1) Se completează de către Comisia Europeană.

2) Se completează de către Comisia Europeană.

3) Se completează în cazul în care procedura de notificare se realizează conform unui alt act normativ comunitar.

4) Lista tuturor documentelor care sunt necesare pentru o bună întelegere a proiectului de reglementare tehnică notificat si care trebuie atasate proiectului respectiv. Această listă trebuie să cuprindă minimum documentele la care se face referire în proiectul de reglementare tehnică notificat.

5) Se mentionează în cazul în care documentele de bază au însotit un alt proiect de reglementare tehnică în vederea notificării.

6) Se mentionează în cazul în care documentele de bază au fost deja notificate si au intrat în vigoare, iar România a transmis textul final.

7) Se mentionează în cazul în care respectivul proiect de reglementare tehnică este renotificat conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.

8) Se mentionează în cazul în care nu există documente de bază.

9) Aceste documente se transmit în situatia în care proiectul are ca obiect limitarea comercializării sau utilizării unei substante chimice, a unui proces sau produs care poate aduce prejudicii legate de sănătatea publică, de protectia consumatorilor sau a mediului, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.

10) Se mentionează dacă este utilizată sau nu clauza de urgentă.

11) Se mentionează în cazul în care la pct. 11 s-a răspuns afirmativ.

12) Se mentionează dacă este utilizată sau nu clauza de confidentialitate. În mod normal informatiile furnizate sunt publice, dar dacă se apelează la clauza de confidentialitate se mentionează motivele invocării acesteia.

13) Se mentionează dacă proiectul de reglementare tehnică vizează sau nu o măsură fiscală conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.

14) Se mentionează numărul paginii. Această căsută trebuie marcată si numărul paginii trebuie mentionat în cazul în care studiul de impact este inclus într-un document de dimensiuni mai mari: de exemplu, document de consultări.

15) Această căsută trebuie marcată în cazul în care studiul de impact este anexat ca document separat.

16) Se mentionează dacă proiectul de reglementare tehnică va fi notificat în cadrul Acordului privind barierele tehnice în calea comertului.

17) Se mentionează dacă proiectul de reglementare tehnică va fi notificat în cadrul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare si fitosanitare.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

 

În temeiul art. 75 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, în baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 si ale art. 4 pct. I.10 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Manualul se utilizează de autoritătile competente pentru protectia mediului si de alte autorităti cu responsabilităti în elaborarea planurilor si programelor, în parcurgerea etapelor procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Art. 3. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură instruirea periodică si în mod unitar a personalului din cadrul unitătilor teritoriale care îsi desfăsoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare ce au la bază evaluarea de mediu pentru planuri si programe.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexei, care se publică pe pagina web a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 2 februarie 2006.

Nr. 117.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

 

Tinând seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 februarie 2006, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 1 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se pun în aplicare Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.“

Art. II. – Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, prevăzute în anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, modificate si completate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.126/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 20 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) (a) Asiguratii pot denunta asigurarea obligatorie RCA printr-o avizare scrisă transmisă asigurătorului RCA la care sunt asigurati, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de asigurare mentionate în documentele de asigurare. Dovada denuntării asigurării RCA revine asiguratului.

(b) Înainte de încheierea unui contract de asigurare, asigurătorul RCA are obligatia să verifice în baza unică de date (http://cedam.csa-isc.ro ) situatia autovehiculului pentru care se doreste încheierea asigurării obligatorii RCA. În cazul în care pentru autovehiculul respectiv există deja o asigurare obligatorie RCA încheiată cu un alt asigurător, noul asigurător RCA va cere proprietarului să facă dovada denuntării contractului de asigurare existent, potrivit lit. (a).

(c) Este interzis asigurătorilor RCA să încheie asigurarea obligatorie RCA – contractul de asigurare – cu persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, dacă acestea nu fac dovada denuntării asigurării obligatorii RCA – contractul de asigurare – în conditiile prevăzute mai sus.

Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, dar care nu au avut încheiată asigurarea obligatorie RCA în ultimele 12 luni de la data la care se prezintă pentru încheierea acesteia, vor declara pe propria răspundere acest fapt.

(d) Încheierea asigurării obligatorii RCA – contractul de asigurare – cu încălcarea prevederilor lit. (b) si (c) obligă noul asigurător RCA să transfere primele de asigurare încasate asigurătorului RCA initial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării primite de la acesta, si să plătească despăgubirile pentru prejudiciile de care asiguratul răspunde fată de persoanele păgubite, în conditiile legii, până la intrarea în contul bancar al asigurătorului RCA initial a primelor de asigurare.“

Art. III. – Termenul “Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule“ din titlul si cuprinsul ordinului, precum si din normele-anexă care fac parte integrantă din ordin se înlocuieste cu termenul “Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule“.

Art. IV. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 10 februarie 2006.

Nr. 113.102.

 

RECTIFICĂRI

 

1. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 635/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 41, în loc de: “Crăciun Tamara, fiica lui Gopas Gheorghe (n. 1936 în Chirca) si Ana (n. 1932 în Chirca), născută la data de 17 aprilie 1956 în localitatea Chirca, judetul Chisinău...“ se va citi: “Crăciun Tamara, fiica lui Gopas Gheorghe (n. 1936 în Chirca) si Ana (n. 1932 în Chirca), născută la data de 17 aprilie 1956 în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi... .“

 

2. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 18, în loc de: “Gavrilită Gheorghe, fiul lui...“ se va citi: “Gavrilita Gheorghe, fiul lui...“;

– la nr. 37, în loc de: “Salaru Vasile, fiul lui Vasile (n. 31.01.1914 în Cajba-Glodeni) si Vera (n. 13.01.1922 în Cobani), născut la data de 31 mai 1952 în localitatea Glodeni, judetul Bălti...“ se va citi: “Salaru Vasile, fiul lui Vasile (n. 31.01.1914 în Cajba-Glodeni) si Vera (n. 13.01.1922 în Cobani), născut la data de 31 mai 1952 în localitatea Cajba, raionul Glodeni... .“

 

3. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 30 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 90, în loc de: “Talpă Olesea, fiica lui Moruscioc Valentin si Raisa (fiica lui Levitchi Dumitru n. la 14.10.1938 în Negureni si Maria), născută la data de 29 aprilie 1980 în localitatea Telenesti, judetul Orhei...“ se va citi: “Talpă Olesea, fiica lui Marusceac Valentin si Raisa (fiica lui Levitchi Dumitru n. la 14.10.1938 în Negureni si Maria), născută la data de 29 aprilie 1980 în localitatea TOrsitei, raionul Telenesti... .“

 

4. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.371/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 86, în loc de: “Sajen Vasile, fiul lui Anton (n. la 10.07.1921 în Tohatin) si Eudochia, născut la data de 18 iunie 1951...“ se va citi: “Sajen Vasile, fiul lui Anton (n. la 10.07.1921 în Tohatin) si Eudochia, născut la data de 28 iunie 1951...“;

– la nr. 88, în loc de: “Sava Stefan, fiul lui Vasile (n. 30.06.1923 în Gheltosu) si Elisaveta, născut la data de 1 august 1958 în localitatea Gheltosu...“ se va citi: “Sava Stefan, fiul lui Vasile (n. 30.06.1923 în Gheltosu) si Elisaveta, născut la data de 1 august 1958 în localitatea Ghioltosu... .“